Nacrt Izborne nastave tehničke kulture od petog do osmog razreda

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Nacrt Izborne nastave tehničke kulture od petog do osmog razreda

 • MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

  IZBORNA NASTAVA

  TEHNIKE KULTURE

  OD PETOG DO OSMOG RAZREDA

  - N A C R T -

  Zagreb, 2014.

 • 1

  SADRAJ

  UVOD 2

  IZBORNA NASTAVA TEHNIKE KULTURE

  ZA 5. RAZRED 4

  IZBORNA NASTAVA TEHNIKE KULTURE

  ZA 6. RAZRED ILI KOMBINIRANO 15

  IZBORNA NASTAVA TEHNIKE KULTURE

  ZA 7. RAZRED ILI KOMBINIRANO 28

  IZBORNA NASTAVA TEHNIKE KULTURE

  ZA 8. RAZRED ILI KOMBINIRANO 43

 • 2

  IZBORNA NASTAVA TEHNIKE KULTURE

  OD PETOG DO OSMOG RAZREDA

  UVOD

  Podsjetimo se kako u uvodu NPIP za Tehniku kulturu pie: Tehnika kultura nastavni je predmet u

  kojem se stjeu opa tehniko-tehnoloka znanja i razvijaju umijea primjene ukupno steenih znanja iz

  razliitih nastavnih predmeta i podruja Program Tehnike kulture sastoji se od triju dijelova: temeljnog

  programa, izbornog programa i izvannastavne djelatnosti.

  Uz sve ostalo to je navedeno u uvodnom tekstu NPIP za Tehniku kulturu, temeljni je program

  poprilino ograniavajui zbog niza faktora kao to su: broj sati, veliina razrednog odjela, ogranienost u

  koliini i kvaliteti i raznolikosti opreme i prostora, kadrovska ogranienja Proizlazi stoga da je temeljni

  program vrlo esto nedostatan da prati trendove i postignua u tehnici i kvalitetno ih prezentira uenicima.

  Piui kurikulum za Izborni program tehnike kulture za 5., 6., 7., i 8. razred pokuali smo dopustiti

  maksimalnu slobodu svakom pojedinom uitelju, tako da kreira svoj izvedbeni kurikulum koji e biti odraz

  mogunosti realizacije u pojedinoj situaciji sa 70 sati tjedno po paralelki.

  iroko podruje tehnikih djelatnosti u svijetu u kojem ivimo zahtijeva upoznavanje materijala,

  strojeva, alata i pribora. Uenici e ih susresti i primjenjivati u izbornoj nastavi Tehnike kulture. Vano je

  potovati interese i mogunosti uenika, kao i materijalne, organizacijske i ljudske resurse koje kola moe

  ponuditi.

  Uenici bi na poetku pohaanja Izborne nastave tehnike kulture trebali ponoviti, primijeniti znanja

  i vjetine savladane u redovnoj nastavi Tehnike kulture te ih proiriti i usavriti. Preporuujemo da teoretska

  znanja koristimo kao uvod u praktini rad, tj. odraivati ih na praktinim primjerima tehnikih tvorevina

  koje uenici izrauju.

  Prepoznati izvore opasnosti, primijeniti mjere zatite, usvojiti rad na siguran nain da bi predstojei

  praktian rad protekao u zadovoljstvu stvaranja tehnikih tvorevina.

  Pri upisu uenika koji pokazuju interes za izbornu nastavu Tehnike kulture, grupa moe biti

  organizirana kombiniranjem uenika od petog do osmog razreda. U sluaju dovoljnog broja uenika najbolje

  je nainiti vie grupa to bi osiguralo siguran i kvalitetan rad. U isti projekt mogu biti ukljueni uenici

  razliitih dobnih skupina, znanja i vjetina. Projekt je potrebno osmisliti na prihvatljiv nain za sve dobne

  skupine. Svaki uenik prema svojim sposobnostima sudjeluje u izradi dijela projekta. Kod vrednovanja se

  mora voditi rauna da sloenost ishoda uenja bude primjerena uzrastu.

  Preporuka je da peti razredi, gdje god je to mogue, ne budu kombinirana grupa. Razlog je to

  zahtijevaju puno veu panju i pripremu. Usvojena pravila rada bit e izuzetno vana u viim razredima i

  sloenijim radnim postupcima. Specifinost izborne nastave Tehnike kulture je tehniko stvaralatvo koje

  ukljuuje primjenu razliitih alata i strojeva od strane svakog uenika. Stoga se moramo drati minimalnih

 • 3

  uvjeta koje propisuje zakon o zatiti na radu a to su dva kvadratna metra slobodne povrine po radnom

  mjestu (ueniku). To znai da je broj uenika u grupi limitiran slobodnom povrinom Vae radionice.

  Oekuje se da pojedinu grupu ini najvie 12 uenika. (npr. 8-12, a 7-12 je jo bolje). Posebno

  voditi rauna u viim razredima gdje se zahtijeva vei stupanj samostalnosti i odgovornosti. Vrijeme

  planirano za svaku tehniku tvorevinu moe varirati od uenika do uenika, od tvorevine do tvorevine. To

  ovisi o zahtjevnosti izrade i sposobnostima uenika. Dakle, mogue je da se jednom ueniku za jednu

  tehniku tvorevinu isplanira cijela nastavna godina, ili jedno polugodite, ili da se planira vie tehnikih

  tvorevina tijekom polugodita. Za vie tehnikih tvorevina razrauje se i vie Skupova ishoda uenja.

  Cilj izborne nastave Tehnike kulture je da uenik kroz praktian rad uz nadziranu samostalnost

  izradi i prezentira tehniku tvorevinu koja je uvjetovana razinom znanja i vjetinom uenika te

  materijalima, alatima i strojevima koje kola moe pribaviti.

  Realizacija tema izborne nastave omoguuje uenicima konkretno profesionalno usmjeravanje

  prema strukovnim i tehnikim kolama. Uenici dobivaju informacije o materijalima i postupcima obrade te

  ih sami primjenjuju. Razvijaju motorike vjetine potrebne u svakodnevnom ivotu pri obavljanju radnih

  operacija te svijest o sigurnosti za sebe i okolinu pri uporabi alata i strojeva. Svako samostalno oblikovanje

  tehnike tvorevine potie stvaralatvo i samostalno istraivanje. Pri izradi rada uenici trebaju sudjelovati i u

  planiranju radnih postupaka i potrebnog vremena za projektiranje, izradu prototipa i ukupno vrijeme izrade

  tehnike tvorevine, a time mogu stei uvid u rad u stvarnom radnom okruenju. Samovrednovanje i

  argumentirano izraavanje miljenja kao rezultat ima kvalitetan razvoj osobnosti. Razvoj socijalnih vjetina,

  komunikacija u timu, dogovorno rjeavanje problema time i potovanje drugih sudionika u radu. Naravno,

  uvijek vodimo rauna o dobnoj skupini i stvarnim znanjima i vjetinama uenika.

  Prezentacije postupka proizvodnje i primjene izraenih tehnikih tvorevina potiu na razvoj

  komunikacije i poduzetnikog duha. Pri izradi prezentacije moe se koristiti, iva rije, tehnika

  dokumentacija i sva AV oprema. Izlaganje treba biti kratko, precizno i uvjerljivo, nuno je pravilno

  imenovati alate, materijal i pribor, radne postupke, primjenu, kvalitetu, sigurnost i svrsishodnost tehnike

  tvorevine u uporabi. U izlaganju i vrednovanju ishoda sudjeluje cijela skupina. Preporuka je da se

  prezentacije rade za sve radove tijekom kolske godine.

 • 4

  IZBORNA NASTAVA TEHNIKE KULTURE ZA 5. RAZRED

  Materijal koji se koristi u izbornoj nastavi Tehnike kulture u petom razredu treba biti lako

  dostupan, jeftin i jednostavan za obradu. U prvoj bi fazi izrade predmeta od papira i kartona uenici uz

  nadziranu samostalnost izraivali predmete od gotovih predloaka koje bi uitelj pripremio. To mogu biti

  iscrtani platevi razliitih geometrijskih tijela, makete kuica, zgrada, jedrilice, amca, vodenice, nekih

  drugih objekata ili tehnikih tvorevina. U drugom dijelu slijedi planiranje rada i izrada tehnike tvorevine

  prema vlastitoj ideji (projektu).

  Drvo je materijal koji se lako moe obraivati te je pogodno za izradu najrazliitijih predmeta.

  Uenici bi trebali kroz izradu tehnike tvorevine s uporabnom vrijednosti koji e kasnije koristiti u radu

  (brusna daica, kutnik, klju za leptir matice, drveni uloak za kripac, mala kutija, stalak za pribor za

  tehniko crtanje, brusna daica za olovku, stezalo rezbarskog luka) nauiti o pripremi rada, gruboj i finoj

  obradi drva, spajanju i zatiti drva te o uporabi i odravanju alata i strojeva za obradu drva.

  Preporuka je da peti razredi, gdje god je to mogue, ne budu kombinirana grupa. Razlog je to

  zahtijevaju puno veu panju i pripremu. Usvojena e pravila rada biti izuzetno vana u viim razredima gdje

  se zahtijeva vei stupanj samostalnosti i odgovornosti.

 • 5

  PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UENJA - IZBORNA NASTAVA TEHNIKE

  KULTURE ZA 5. RAZRED

  Naziv prijedloga ishoda

  uenja Rad i uvjeti rada, radni prostor i radno mjesto

  Razina koju skup ishoda

  ima u HKO 2

  Prijedlog obujma skupa

  ishoda uenja

  Ukupno 2 sata

  0,5 do 1 sat priprema i organizacija s uiteljem

  od 0,2 do 0,5 sati praktinog rada samostalno

  od 0,5 do 1 sata vrednovanja ishoda

  Popis ishoda uenja Postupci vrednovanja svih

  ishoda

  Primjeri vrednovanja svih

  ishoda

  Opisati nain organizacije

  rada u kolskoj radionici

  Opisati organizaciju

  radnog mjesta

  Navesti mjere zatite na

  radu

  Sloiti alat, pribor,

  materijal, radnu (zatitnu)

  podlogu i tehniku

  dokumentaciju na radnom

  mjestu

  Opisati postupak organizacije

  radnog mjesta

  Primijeniti opisano, samostalno

  sloiti (na pravilan i siguran

  nain), alat, materijale i pribor,

  radnu (zatitnu) podlogu i

  tehniku dokumentaciju na

  radnom mjestu

  Posloi alat, pribor, materijal,

  radnu (zatitnu) podlogu i

  tehniku dokumentaciju na

  radnom mjestu (alat i pribor su s

  desne strane, materijal lijevo (za

  denjake, za ljevake je obratno), a

  ispred radna podloga i

  dokumentacija).

  Uvjeti stjecanja:

  - ljudski resursi

  - materijalni resursi

  Uitelj, uenici

  kolska radionica, nekoliko kompleta alata, nekoliko kompleta

  pribora za tehniko crtanje, tvri papir, karton, komadii perploe,

  daice, letvice, radne (zatitne) podloge, tehnika dokumentacija

  (radne i informacijske liste)

  Program stjecanja

  aktivnosti uenja i

  pouavanja:

  Slaganje alata, materijala i pribora

  Prepoznavanje izvora opasnosti i potrebne mjere zatite,

  organizacija rada i radnog mjesta

  ALAT I

  PRIBOR

  RADNA

  (ZATITNA)