Načrt ocenjevanja znanja (NOZ)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Načrt ocenjevanja znanja (NOZ). Breda Zupanc. Zakaj?. NOZ je sestavni del šolskih pravil, ki jih pripravi programski učiteljski zbor (PUZ). V njem so načrtovane aktivnosti, ki bodo dijakom v pomoč pri doseganju splošnih in poklicnih kompetenc. Kdaj?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Načrt ocenjevanja znanja (NOZ)

 • Nart ocenjevanja znanja (NOZ)

  Breda Zupanc

 • Zakaj?NOZ je sestavni del olskih pravil, ki jih pripravi programski uiteljski zbor (PUZ).V njem so nartovane aktivnosti, ki bodo dijakom v pomo pri doseganju splonih in poklicnih kompetenc.

 • Kdaj? NOZ se pripravi pred zaetkom olskega letaaktivnosti v njem se okvirno nartujejo (tedensko)na podlagi realizacije in analize so mone spremembe posameznih aktivnosti

 • Namen NOZZa dijakeomogoi se sistematino in nartno doseganje poklicnih in splonih kompetenczagotovi se enakomerna obremenitevrazvija se samopreverjanje in samoocenjevanjeZa uiteljeugotavlja se uresnievanje zastavljenih ciljev. Posledica je prilagajanje ter spreminjanje metod dela za kakovostnejo doseganja poklicnih in splonih kompetenc.

 • Podlage za pripravo NOZizobraevalni program definirati odprti kurikulizvedbeni kurikulkatalogi znanj vseh programskih enotkatalogi standardov integriranih kljunih kvalifikacij (IKK) izpitni katalogi, predmetni izpitni katalogi

 • Elementi NOZOpredelitev nainov in oblik ocenjevanja programskih enotpredmetov in strokovnih modulov oz. strokovnih vsebinskih sklopov, ki se tevilno ocenjujejo z lestvico od 2-5timsko ocenjevanjepraktino usposabljanje z delom (opravil, ni opravil)IKKIKK, ki so samostojne programske enote, se ocenjujejo IKK, ki so integrirane, se spremljajo (instrumentarij za doseganja IKK) Interesne dejavnosti instrumentarij za spremljanje interesnih dejavnosti

 • Elementi NOZ / 2Minimalni standardi znanja (MSZ)predstavljajo stopnjo znanja, spretnosti, vein ali kakovosti doseka, potrebnega za pozitivno oceno oziroma za e zadovoljivo sledenje pouku pri posamezni programski enotiMSZ doloi strokovni aktiv, uitelj oziroma tim uiteljev na podlagi katalogov znanja

 • Elementi NOZ / 3Opredelitev postopkov ocenjevanjatimsko ocenjevanjedogovor o evidentiranju ocen (nova redovalnica)asovno nartovanjedoloitev ocenjevalnih obdobijdoloitev rokov za obveanjestarev in dijakovdelodajalcevokvirno (tedensko) nartovanje preverjanja pred ocenjevanjemokvirno (tedensko) nartovanje ocenjevanja

 • Elementi NOZ / 4Spremljanje narta ocenjevanja znanjapo vsakem ocenjevalnem obdobju analiza uspehasledijo ukrepi za dijake (osebni izobraevalni nart)dopolnitve in spremembe NOZ

 • Pomo pri pripravi NOZUsposabljanja, ki jih izvaja CPI v sklopu uvajanja novih programov, in publikacija Nart ocenjevanja znanja dostopna tudi na spletni strani:http://www.cpi.si/ucitelji/publikacije.aspx

 • Zahvaljujem se za pozornost in vam elim prijeten dan!

  Informacije: breda.zupanc@cpi.si

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________