NACRTNA GEOMETRIJA - PEDESET REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE - isečak (deo e-knjige)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NACRTNA GEOMETRIJAPEDESET REENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEBE[Opanarev, Stevan] cena: 505 dinaraISBN: ISBN 978-86-914831-2-8izdava: samostalnogodina izdanja: 2013.izdanje: 1.format: A4, .pdf format e-knjigepismo: Latinicajezik: srpskibroj strana: 277komentar izdavaaElektronska knjiga predstavlja bogatu zbirku geometrijskih problema, koja svojim zanimljivim zadacima inspirie uenike i pribliava im logiku prostornog razmiljanja.Zadaci su podeljeni po oblastima i reavani su postupno, da bi itaocu bilo lake da ih razume. Nain reavanja zadataka, slui da itaoca dovede do samostalnosti u reavanju zadataka iz ove oblasti. Najvei problem moe predstavljati nerazumevanje prostora (3-D) i njegovo predstavljanje u dve dimenzije (2-D). Zbog toga je autor vodio rauna da svaki zadatak bude jednostavno objanjen i razumljiv.Sadraj: 1.Uvod2.Napomene za crtanje3.Pedeset reenih zadataka iz nacrtne geometrijei)Zadaciii)ReenjaDeo 1OktantiDeo 2Taka, prava i ravanDeo 2.1 TakaDeo 2.2 Prava i duDeo 2.3 RavanDeo 3TransformacijaDeo 4RotacijaDeo 5Obaranje u projekcijskim ravnima4.Literatura5.Elaborati za vebenov naslovoblasti: [NACRTNA GEOMETRIJA]kupovina e-knjige:http://www.kupindo.com/Gradjevinarstvo-i-arhitektura/13740341_NACRTNA-GEOMETRIJA-PEDESET-RESENIH-ZADATAKAhttp://www.amazon.com/dp/B00D2DKGTW

Text of NACRTNA GEOMETRIJA - PEDESET REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE - isečak (deo e-knjige)

 • Stevan Opanarev, struk. in. spec.

  NACRTNA GEOMETRIJA PEDESET REENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEBE

  Srbobran, 2013.

 • Stevan Opanarev, strukovni inenjer specijalista

  NACRTNA GEOMETRIJA PEDESET REENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEBE

  Elektronska knjiga (E knjiga)

  autor, urednik, tehniki urednik i grafiki dizajn

  Stevan Opanarev, struk. in. spec.

  recenzenti

  prof. dr Katarina Jevti Novakovi, dipl. in. arh., profesor na Visokoj graevinsko - geodetskoj koli u Beogradu

  Milenko Petkovi, dipl. in. arh., urednik i autor internet portala koji je posveen nacrtnoj geometriji http://nacrtna-geometrija.blogspot.com/

  lektor

  prof. Pavle Papulin

  prodaja E knjige

  Amazon Digital Services, Inc. (web sajt http://www.amazon.com/ )

  IZDANJE U BOJI

  Umnoavanje i tampa cd-a

  Copy Centar

  Beograd

  web sajt

  Zdravka elara 12 http://www.copy.rs

  tira

  100 primeraka

  CIP - ,

  514 . 18 ( 075 . 8 ) ( 076 )

  ,

  Nacrtna geometrija [Elektronski izvor] : pedeset reenih zadataka sa elaboratima za vebe / Stevan Opanarev . - Srbobran : S. Opanarev , 2013 (Beograd : Copy Centar) . - 1 elektronski optiki disk (CD-ROM) : tekst , slika ; 12 cm

  Tira 100 .

  ISBN 978-86-914831-2-8

  a ) -

  COBISS . SR - ID 277788167

  NAPOMENA: Svako neovlaeno korienje, umnoavanje, izmena, prodaja i distribuiranje materijala, u celini ili delimino, sa

  ovog CD medija je nezakonito. Svako krenje autorskih prava bie sankcionisano u skladu sa zakonom.

  izdava samostalno

 • RECENZIJA ELEKTRONSKE KNJIGE

  NACRTNA GEOMETRIJA PEDESET REENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEBE

  autor: Stevan Opanarev, struk. in. - spec.

  recenzent: dr Katarina Jevti Novakovi, dipl. in. arh.

  Elektronska knjiga NACRTNA GEOMETRIJA - PEDESET REENIH

  ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEBE predstavlja bogatu zbirku

  geometrijskih problema, namenjenu ne samo studentima tehnikih fakulteta i

  grafikog dizajna nego i iroj italakoj publici. Moemo je preporuiti i

  profesorima srednjih kola, koji bi zanimljivim zadacima inspirisali uenike i

  pribliili im logiku prostornog razmiljanja. Redosled zadataka, u okviru svakog

  poglavlja odraava iskustvo autora za prirodan tok i razvoj ideja u okviru jednog

  uvodnog kursa nacrtne geometrije.

  Kroz pet poglavlja - 1. OKTANTI, 2. TAKA, PRAVA I RAVAN,

  3. TRANSFORMACIJA, 4. ROTACIJA i 5. OBARANJE U PROJEKCIJSKIM

  RAVNIMA, na 263 strane, bogato ilustrovane grafikim prikazima i 14 strana

  elaborata, namenjenih za samostalnu vebu, autor postupno, reavajui

  zadatke, korak po korak, omoguava itaocu lako praenje materije. Detaljnim

  reavanjem svakog zadatka autor je eleo da pomogne studentu da samostalno

  naui ili ponovi onu nastavnu celinu koja e mu biti odlina priprema za ispit.

  Ova knjiga e popuniti prazninu na opustelom tritu knjiga iz oblasti nacrtne

  geometrije i recenzent je preporuuje za objavljivanje.

  U Beogradu, 15. mart 2013. god.

  _________________________________

  dr Katarina Jevti Novakovi,

  dipl. in. arh.

 • RECENZIJA ELEKTRONSKE KNJIGE

  NACRTNA GEOMETRIJA PEDESET REENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEBE

  Gospodina Stevana Opanareva

  U vremenu kad se uopte ne izdaju ovakve knjige ova knjiga predstavlja pravo

  otkrovenje. Zadaci su paljivo odabrani tako da svaki predstavlja mea u odreenoj

  oblasti iz same nacrtne geometrije. Autor knjige ih je poreao stepenasto po teini,

  od najlakeg do najteeg, i naravno uz svaki dao detaljno objanjenje. itajui ovu

  zbirku moete da uete u ceo taj proces reavanja zadataka iz nacrtne geometrije,

  iako moda ranije i niste bili vini tome.

  Zadaci su detaljno opisani i osmiljeni od strane samog autora a to je sasvim novo u

  ovoj vrsti literature. To kaem zbog toga to veina ovakvih udbenika ipak

  implementira tue zadatke. No sa ovom knjigom to nije sluaj.

  Crtei su nacrtani kompjuterski i u jasnim i jarkim bojama. Take su definisane

  prostorno bez ikakvih dvosmislenosti. Svaki zadatak je jedinstven u svojoj oblasti.

  Moda da su raeni u malo veoj rezoluciji i to kao mape na formatu A3 bili bi jo

  instruktivniji.

  Smatram da je ova knjiga podjednako dobra i acima srednjih kola i studentima

  tehnikih fakulteta.

  U Beogradu, 17. maj 2013. god.

  ____________________

  Milenko Petkovi,

  dipl. in. arh.

  http://nacrtna-geometrija.blogspot.com

 • | SADRAJ | strana i

  SADRAJ

  PREDGOVOR............................................................................................. str. ii

  UVOD.......................................................................................................... str. 3

  NAPOMENE ZA CRTANJE.........................................................................str. 8

  PEDESET REENIH ZADATAKA IZ NACRTNE GEOMETRIJE

  ZADACI............................................................................................ str. 12

  REENJA......................................................................................... str. 18

  Deo 1 OKTANTI..................................................................... str. 19

  Deo 2 TAKA, PRAVA I RAVAN .......................................... str. 27

  Deo 2.1 TAKA.............................................................. str. 27

  Deo 2.2 PRAVA I DU................................................... str. 35

  Deo 2.3 RAVAN............................................................. str. 72

  Deo 3 TRANSFORMACIJA................................................... str. 124

  Deo 4 ROTACIJA................................................................... str. 164

  Deo 5 OBARANJE U PROJEKCIJSKIM RAVNIMA.............. str. 201

  LITERATURA.............................................................................................. str. 261

  ELABORATI ZA VEBE ............................................................................ str. 264

 • | PREDGOVOR | strana ii

  NACRTNA GEOMETRIJA pEDESET reenih ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEBE

  Predgovor

  Namera autora je da kroz pedeset izabranih i potpuno reenih zadataka upozna

  itaoca sa nacrtnom geometrijom i postupkom reavanja zadataka.

  Zadaci su podeljeni po oblastima i reavani su postupno, da bi itaocu bilo lake da

  ih razume. Autor preporuuje da italac prethodno dobro usvoji teorijska znanja iz

  nacrtne geometrije da bi mogao pravilno da razume ovu e-knjigu. Takoe, polo se

  od pretpostavke da italac ima osnovna znanja iz geometrije (planimetrija i

  stereometrija) i geometrijskih konstrukcija.

  Nain reavanja zadataka, slui da itaoca dovede do samostalnosti u reavanju

  zadataka iz ove oblasti.

  Najvei problem moe predstavljati nerazumevanje prostora (3-D) i njegovo

  predstavljanje u dve dimenzije (2-D)1. Zbog toga je autor vodio rauna da svaki

  zadatak bude jednostavno objanjen i razumljiv.

  Da bi se jedan predmet kao to je nacrtna geometrija pribliio studentima, potrebno

  je u zadacima predstaviti manji broj problema. Te zadatke reavati korak po korak, u

  interakciji student - profesor. Potrebno je studente obuiti da 3-D objekte znaju

  preneti u 2-D ravni. Korisno je uporediti tradicionalni (tabla, kreda, lenjiri, estar,

  uglomer) i novi (kompjuter, softver za crtanje CAD) metod i izabrati najpogodniji.

  Svako ko uspe da ovlada vetinama jedne nacrtne geometrije, imae znanja da

  razvija trodimenzionalni (3-D) pogled.

  Istakao bih da se specijalne sposobnosti2 najefikasnije razvijaju slobodnorunim

  crtanjem, potom tradicionalnim priborom, a tek na kraju primenom kompjuterskih

  softvera3.

  U eri napretka tehnologije i interneta i sve vee upotrebe kompjutera u uenju,

  izabrao sam da ovo bude elektronska verzija knjige (e-knjiga). Ve u aprilu 2011.

  god. prodaja elektronskih knjiga je premaila prodaju tampanih4.

  1 Prostorno razmiljanje na osnovu 2-D slike

  2 Vizuelizacije, prostornog razmiljanja i logike

  3 Prema istraivanjima Comany P., Piquer A., Contero M. and Naya F. A Survey on Geometrical

  Reconstruction as a Core Technology to Sketch Based Modeling, Computer & Graphics 29

  (2005.) 4 Kompanija za onlajn trgovinu Amazon.com

 • | PREDGOVOR | strana iii

  U Srbiji, najpoznatiji sajt koji se bavi prodajom elektronskih knjiga je

  http://www.naseeknjige.com/5. Bitno je naglasiti da u Srbiji prodaja elektronskih knjiga

  nije zaivela u potpunosti.

  Za prodaju elektronskih knjiga u svetu najpoznatiji je web sajt

  http://www.amazon.com/6.

  Postoji i web sajt http://www.korisnaknjiga.com/elektronske-knjige7 koji nudi

  besplatno preuzimanje e-knjiga.

  Knjiga je napisana u .pdf formatu. Preporuljivo je koristiti jedan od besplatnih

  programa:

  1. http://get.adobe.com/reader/ (Adobe Reader XI)

  2. http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/ (Foxit Reader 6)

  Pomenuo bih i web sajt http://nacrtna-geometrija.blogspot.com/, web portal o nacrtnoj

  geometriji, nezaobilazno mesto za sve one koje zanima nacrtna geometrija. Autor

  gorepomenutog web sajta iskljuivo postavlja zadatke uraene na papiru, u olovci.

  Iskreno se zahvaljujem recenzentima ove e-knjige, prof. dr Katarini Jevti Novakovi i

  Milenku Petkovi