Nazwa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* – ew. forma

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Nazwa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* – ew. forma

 • SYLABUS UPJPII

  Analiza dzie muzyki religijnej 2013/2014

  wykady r. II, sem. I

  Jednostka prowadzca Midzyuczelniany Instytut Muzyki Kocielnej w Krakowie

  Kierunek Muzyka kocielna

  Specjalno

  Poziom I stopie

  Nazwa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zaj Analiza dzie muzyki religijnej I

  Kod przedmiotu

  Jzyk polski

  Typ przedmiotu przedmiot podstawowy

  Rok studiw, semestr

  studia stacjonarne - r. II, sem. I Wymiar

  studia stacjonarne - 15 h, w. Punkty ECTS 1

  Forma zaliczenia z

  Prowadzcy ks. dr Wojciech Kaamarz CM

  Koordynator sylabusa ks. dr Wojciech Kaamarz CM

  Wymagania wstpne: Znajomo zasad muzyki, podstawowe wiadomoci z zakresu historii form muzycznych, harmonii, kontrapunktu, rozumienie aciskich tekstw mszy.

  Cele: Poznanie mszy jako gatunku wielogosowej muzyki wokalno-instrumentalnej, waciwe rozumienie rnych jej rodzajw, co winno owocowa przygotowaniem do propagowania tego gatunku i lepsze-

  go, bardziej wiadomego wykonywania.

  1

 • Treci ksztacenia: 1. Na warsztat brane s konkretne przykady mszy choraowej, epoki organum, ars antiqua, ars nova; pord renesansowych, msze: tenorowa, motetowa, parodia, z inicjalnym materiaem tematycznym,

  rne formy wyznaczone przez okrelone zasady techniczne.

  2. Z barokowych analizowane s msze w stile antico (polskich twrcw), msze w stylu monumental-

  nym (m.in. H.I. Biber), kantatowa (J.S. Bach).

  3. Prezentowane s msze z elementami formy sonatowej (W.A. Mozarta, L. Beethovena), dalej: msze

  symfoniczne, msze z elementami muzyki operowej.

  4. demonstrowane s cechy mszy w stylu kocielnym w XIX i XX w., ciekawe poszukiwania nowego

  jzyka z zachowaniem zasad stylu kocielnego (I. Strawiski, M. Durufl); poznawany jest indywidu- alny jzyk organowej mszy O. Messiaena, czy niepowtarzalny dziki specyficznej technice A. Prta; analizie poddane s take pojedyncze czci mszalne (F. Poulenc, K. Penderecki).

  Efekty ksztacenia: 1. Student identyfikuje rodzaj mszy i zastosowane techniki twrcw renesansowych. 2. Student charakteryzuje poszczeglne rodzaje mszy barokowej.

  3. Student wyraa ocen wpywu rnych gatunkw na msz jako dzieo wokalno-instrumentalne.

  4. Student otwiera si na rne sposoby wyraania treci tekstw liturgicznych w muzyce.

  Metody i narzdzia dydaktyczne: 1. Wykad problemowy, praca z tekstem nutowym, 2. analiza przypadkw, praca w grupach,

  3. prezentacja nagra CD i DVD

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: 1. Kolokwium pisemne 2. Test sprawdzajcy wiedz

  Lektury podstawowe: Chomiski Jzef, Wilkowska-Chomiska Krystyna, Formy muzyczne. Wielkie formy wokalne, t. V, PWM, Krakw 1984

  Partytury i nagrania omawianych utworw

  Lektury uzupeniajce: Analiza i interpretacja dziea muzycznego. Wybr metod, red. Teresa Malecka, Krakw 1990. Dobrzaska-Fabiaska Zofia, Polifonia redniowiecza, Musica Iagellonica, Krakw 2009

  Einstein Alfred, Mozart. Czowiek i dzieo, przek. Adam Rieger, PWM, Krakw 1975

  Harper John, Formy i ukad liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, przek. Magorzata Kowalska,

  Musica Iagellonica, Krakw, 2002

  Hinz Edward, Chora gregoriaski, Pelplin 1999.

  Obniska Ewa, Ite missa est. Polifoniczny cykl mszalny do roku 1600, Klasyka, nr 1, 1998.

  Pociej Bohdan, Msza, Ruch Muzyczny, nr 12, 1983.

  Schweitzer Albert, Johann Sebastian Bach, przek. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, PWM, Krakw

  1972, 1987

  Sinka Tarsycjusz, Zarys liturgiki, Krakw 2003.

  Wolff Christoph, Johann Sebastian Bach, Warszawa 2011

  2

 • SYLABUS UPJPII

  Analiza dzie muzyki religijnej 2013/2014

  wykady r. II, sem. II

  Jednostka prowadzca Midzyuczelniany Instytut Muzyki Kocielnej w Krakowie

  Kierunek Muzyka kocielna

  Specjalno

  Poziom I stopie

  Nazwa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zaj Analiza dzie muzyki religijnej I

  Kod przedmiotu

  Jzyk polski

  Typ przedmiotu przedmiot podstawowy

  Rok studiw, semestr

  studia stacjonarne - r. II, sem. II Wymiar

  studia stacjonarne - 15 h, w. Punkty ECTS 1

  Forma zaliczenia z/o

  Prowadzcy ks. dr Wojciech Kaamarz CM

  Koordynator sylabusa ks. dr Wojciech Kaamarz CM

  Wymagania wstpne: Znajomo zasad muzyki, podstawowe wiadomoci z zakresu historii form muzycznych, harmonii, kontrapunktu, rozumienie aciskich tekstw requiem.

  Cele: Dogbne i obiektywne podejcie do wyjtkowego gatunku jakim jest missa pro defunctis. Waciwe rozumienie poszczeglnych czci requiem, co winno owocowa przygotowaniem do propagowania

  take mniej znanych mszy za zmarych oraz lepszego, bardziej wiadomego ich wykonywania.

  1

 • Treci ksztacenia: Podczas zaj student zapoznaje si z rnorodnymi dzieami reprezentujcymi gatunek aobnej mszy od XV wieku do koca wieku XX. Analizuje komponenty dzie, ich wzajemne uwarunkowania,

  rne sposoby stosowania przez kompozytorw.

  1. Analiza requiem, a wic nieustannego napicia midzy ciemnoci a wiatem, na co wskazuj tek-

  sty liturgiczne. Poznajemy tekst, graficzne przedstawienie strukturyrequiem (na przykadzie kompo-

  zycji G. Faure). Analiza dzie renesansowych powstaych w rycie nierzymskim (sarum) i rzymskim

  XV-XVI w.,

  2. Analizujemy struktur barokowego requiem m.in. A. Campry i J. Gillesa, take dziea polskich

  twrcw tego okresu. Na requiem W.A. Mozarta spogldamy przez pryzmat dzie A. Lottiego i M. Haydna. 3. Z dzie romantycznych analizowane s requiem liturgiczne i koncertowe (estradowe), powstae do

  tekstw liturgicznych jak i pozaliturgicznych. Ogromna waga przykadanajest do dzie polskich twr-

  cw: S. Moniuszki czy w XX w.: W. Lutosawskiego, R. Maciejewskiego, K. Pendereckiego. Pozna-

  jemy charakterystyk War-Requiem B. Brittena czy Requiem canticles I. Strawiskiego.

  4. Zajcia koczy przedyskutowanie problemu requiem takich twrcw muzyki musicalowej, czy new

  age, jak: A.L. Webber, K. Jenkins, pobienej analizie poddane jest te requiem J. Ruttera.

  Efekty ksztacenia: 1. Student objania zaleno rodkw muzycznych od treci tekstu liturgicznego 2. Student podaje cechy requiem barokowego, tumaczy inspiracje jakie miaywpyw na dzieo Requ-

  iem Mozarta.

  3. Student staje si otwarty na muzyczne moliwoci wyrazowe jakie nios zesob teksty mszy za

  zmarych

  4. Student wartociuje requia twrcw musicalowych w kontekcie ich przydatnoci do liturgii.

  Metody i narzdzia dydaktyczne: 1. Wykad problemowy, praca z tekstem nutowym, 2. analiza przypadkw, praca w grupach,

  3. prezentacja nagra CD i DVD

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: 1. Kolokwium pisemne 2. Test sprawdzajcy wiedz

  Lektury podstawowe: Chomiski Jzef, Wilkowska-Chomiska Krystyna, Formy muzyczne. Wielkie formy wokalne, t. V, PWM, Krakw 1984

  Partytury i nagrania omawianych utworw

  Lektury uzupeniajce: Analiza i interpretacja dziea muzycznego. Wybr metod, red. Teresa Malecka, Krakw 1990. Chopicka Regina, Krzysztof Penderecki Midzy sacrum a profanum. Studia nad twrczoci wokal-

  no-instrumentaln, Krakw 2000

  Einstein Alfred, Mozart. Czowiek i dzieo, przek. Adam Rieger, PWM, Krakw 1975

  http://www.requiemsurvey.org

  2

  http://www.requiemsurvey.org/

 • SYLABUS UPJPII

  Analiza dzie muzyki religijnej 2013/2014

  wykady r. III, sem. I

  Jednostka prowadzca Midzyuczelniany Instytut Muzyki Kocielnej w Krakowie

  Kierunek Muzyka kocielna

  Specjalno

  Poziom I stopie

  Nazwa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zaj Analiza dzie muzyki religijnej II

  Kod przedmiotu

  Jzyk polski

  Typ przedmiotu przedmiot podstawowy

  Rok studiw, semestr

  studia stacjonarne - r. III, sem. I Wymiar

  studia stacjonarne - 15 h, w. Punkty ECTS 1

  Forma zaliczenia z

  Prowadzcy ks. dr Wojciech Kaamarz CM

  Koordynator sylabusa ks. dr Wojciech Kaamarz CM

  Wymagania wstpne: Znajomo zasad muzyki, podstawowe wiadomoci z zakresu historii form muzycznych, harmonii, kontrapunktu, znajomo ewangelicznych opisw Mki Paskiej.

  Cele: Dogbne poznanie muzycznych opracowa tematu Mki i mierci Jezusa Chrystusa, wzbudzenie u studentw wikszego zaangaowania w odbir pasyjnych dzie muzycznych oraz zachcenie do ich

  kompetentnego wykonywania.

  1

 • Treci ksztacenia: Analizie zostaj poddane wybrane dziea: 1. Pasji choraowej, motetowej (Obrechta-Longuevala, Cipriano de Rore)

  2. Pasji dramatycznej (Heinricha Schtza)

  3. Pasji kantatowo-oratoryjnej (Georga Friedricha Hndla, Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Hayd-

  na, Jzefa Elsnera)

  4. Pasje XX w.: Franka Martina, Krzysztofa Pendereckiego, Arvo Prta, Pawa Mykietyna, Zofii Gu-

  bajduliny.

  Efekty ksztacenia: 1. Student charakteryzuje choraowy ton pasyjny, wpyw motetu na gatunek pasji 2. Student podaje wyznaczniki pasji dramatycznej

  3. Student rozpoznaje komponenty oratorium, kantaty, opery w pasji oratoryjno-kantatowej XVIII w.

  4. Student wartociuje dobr rodkw wyrazowych na przekaz treci pasyjnych w dzieach XX w.

  Metody i narzdzia dydaktyczne: 1. Wykad problemowy, praca z tekstem nutowym, 2. analiza przypadkw, praca w grupach,

  3. prezentacja nagra CD i DVD

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: 1. Kolokwium pisemne 2. Test sprawdzajcy wiedz

  Lektury podstawowe: Chomiski Jzef, Wilkowska-Chomiska Krystyna, Formy muzyczne. Wielkie formy wokalne, t. V, PWM, Krakw 1984

  Partytury i nagrania omawianych utworw

  Lektury uzupeniajce: Analiza i interpretacja dziea muzycznego. Wybr m