Nielsen gender marketinginsights_vietnamese_june2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Nielsen gender marketinginsights_vietnamese_june2010

  • 1. S khc bi t gi a Nam gi i v N gi i Nghin c u v cch th c ti p th cho phn khc gi i tnhCng ty Nielsen

2. Nielsen cam k t cung c p m t b c tranh t ng th v Vi t Nam 3. N i dung trnh by i u g thu ht nam gi i v n gi i? S n ph m chm sc v lmp cho nam gi i? C h i ang r ng m ? Nn b tutu? H i p 4. Thi t k c a nghin c u D ch v Nghin c unh tnhD ch v Nghin c u nh l ng c a Nielsen c a Nielsen 12 bu i th o lu n nhm (FGD) 600 ng i (300 nam v 300 n ) 6 bu i TP. HCM, 6 bu i H N i 300 ng i TP. HCM, 300 ng i H N i Nam v n 15 t i 50 tu i 18 t i 45 tu i T ng l p kinh t ABC T ng l p kinh t ABCDD ch v o l ng bn lNghin c u v th h tr c a Nielsen (Generation V) c a Nielsen D li u n thng 5 nm 2010 Thng 11 nm 2009 D a trn 5 ngnh hng tiu dng nhanh cho nam 273 ng i TP.HCM v H N i Bao g m 36 thnh ph c a Vi t Nam v Nam v n ton Thi Lan, Hn Qu c 15 t i 24 tu i T t c cc t ng l p kinh t D li u kinh t v m T ng c c th ng k Vi t Nam 5. i u g thu ht nam gi i vn gi i? 6. B no c a n gi i c c u t o khc v i b no c a nam gi i V no tr c trn l n hn/ nh h ng n l tr/ Thy nh no tr c l n hn /tr c gic /V no tr c l n hn /Chi ph i slo l ng/corpus callosum, khu v c k t n i hai bn c u no l n hn /C tnh a nng cao v c kh nng nhn bao qut/C quan amygdala nh hn /Sinh l v s hung hn/2010 NeuroFocus, Inc. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.6 7. K v ng c th gi ng nhau nhngn gi i lun tnh v lu v diNam gi i niN gi i ni Bi t cch c x /L ch s Bi t cch c x /L ch s Lo l ng cho gia nhLo l ng cho gia nhHi u bi t v c m thng Hi u bi t v c m thngT tinNgh nghi p nnh Ngh nghi p nnhT tin Ng i n ng hon h o Phong thi n ng Ng i n ngc a gia nh 8. Nam gi i r t khc bi t nn n gi iph i bi t c m thng Nam gi i niN gi i nin ni nh nhngLo l ng cho gia nh Lo l ng cho gia nhn ni nh nhngBi t cch c x /L ch s Bi t cch c x /L ch sN tnh G n gngHi u bi t v c m thngN tnh Ng i ph n hon h o Gia nh l quan N tnh v bi t lo tr ng nh t v ph i l ng cho gia nhi x t t v i nhch ng 9. S c h p d n khng ch n t v b ngoiY ut h pd n Tnh cchV b ngoiThnh cngKi n th c V b ngoi 10. Nh ng gi tr truy n th ng v n cn hi n h u C nS xu t hi n c a cc thThng minh, cum nh m vcu n : 30% n gi i cm thnh tang ki m ti n chob n thn v gia nhTr c t v B ovLmcho gia c Ng i nh nh ng n i trvi c l nChm Ngoan ngon,d b o, nhsc nhng v ngia tnh nhTh nam gi i mu n c & Th cu n ht c n gi icng l Y u S Thnh Cngu i/c n c che Ng i n ng no cng mu nch ki m c nhi u ti n, v chnh i u cng s li cu n c n gi i 11. K v ng v c mu n lun y cao gi tr c a vb ngoi (t ng m o/ phong thi)88% ng i tr l i ng r ng phong thi/ hnh th c bngoi r t quan tr ng%R t %R t quan quan tr ngtr ng Ti mu n c m i ng i nPhng Ti mu n c m i ng i n52 th c56 ph c ph c v knh tr ngt n Ti mu n c m th y t tin khi g pthnh Ti mu n c m th y t tin khi g p47 49 ai cngai Ti mu n t o c m t hnh nh Ti mu n li cu n c ng i34chuyn nghi p ch lm 32 khc gi iTi mu n t o c m t hnh nh29Ti mu n p cho b n thn ti. 31 chuyn nghi p ch lm Ti mu n li cu n c ng i Ti mu n p cho b n thn ti26 25khc gi i Ti mu n c n i b t gi a m Ti mu n c n i b t gi a m25 23ngng 12. B n s n sng lm g c cvp b ngoi?B ng ph u thu t th m m ?83% ng Ti ngh chng tac th t n d ngph u thu t th mm nhng ngi qu xa v ch nh s a qu nhi u th C hai gi i u s khng i xan th ny! 13. Nam gi i dng ph ki n nhng n gi i cn mu n h thm tho hn.Nh ng s n ph m nam gi i Nh ng s n ph m n gi idng thu ht n gi i mu n nam gi i dng Qu n o (97%)Qu n o (86%) i n tho ii n tho i di ng (94%)di ng (66%)Giy dp (87%) Xe my (65%)Xe my (82%)Giy dp (64%) S n ph m chm sc c nhnN c hoa (40%)(56%) 14. N gi i c th dng nhi u n c hoa v trang s c hnNh ng s n ph m n gi i Nh ng s n ph m nam gi idng thu ht nam gi imu n n gi i dngQu n o (96%) Qu n o (87%)Giy dp (87%) N c hoa (79%) i n tho iGiy dp (64%) di ng (85%) S n ph m chmtrang s c (55%) sc c nhn (77%)S n ph m chm Xe my (67%)sc c nhn (53%) 15. K t lu n v ngha Nh ng gi tr truy n th ng v n cn c gi gn nhng cng ngy cng b thch th c N gi i c cch nhn v quan i m v lu di hn nam gi i Qu n o t o nn nam gi i v n gi i Nam gi i - ph ki n ( i n tho i, xe my, n c hoa) N gi i - n c hoa, giy dp v nh ng trang s c l p lnh - gy n t ng v i ng i khc phi 16. Chm sc vlm p chonam gi i ~ C h i angm r ng 17. S t tin c c nh hnh th c ang lm gia tng s hi u k i v i cc s n ph m chm sc c nhnNh ng y u t thc y vi c Nh ng s n ph m mu n dng cc s n ph m chmdng th (Nam gi i) sc c nhnCc thi t b i nt (79%) 76t tin hn 74 S n ph m chm sc c nhn (55%)gi v sinh c nhn68Th c u ng [Bia] (52%)t t 64S n ph m ti chnh (12%) 39 p cho chnh mnh 72Nam gi i dng Ti ngh nam gi ithu ht ng i khc37 s n ph m chm lm p cho b n phi sc c nhn cng thn cng t t.33l chuy n bnhN u ng i yu ti Nam gi i 23 th ng thi. Lmnhn tm t t, t o n t ng t t v i p cho b n thn g n gng v t ng i khc 29 N gi i cng l cch tn tin th ti cng str ng ng i khcr t t ho v nh 18. Nh ng c i cch trong vi c lm p Nam gi i th ng tm nh ng s n ph m n Ph c t p gi n, c ch c nng r rng v c th gi i quy t v ntri t Nam gi i quan tm t i mi tc, qu n o v giy dp hn l gng m t hay c th V n cn t ng i c N gi i lun s n sng u nh ng nhu c u ph c t pt nhi u th i gian v n hn l c cho vi c chm sc/ lm p b n thn N gi i quan tm n c th mnh t u n chn v s n sng dng h u nh b t k s n ph m no trng p hn ho c c m th y d ch u hnn gi n 19. C nhi u ti m nngpht tri n nh ng s n ph m c b n cho nam gi iTrung bnh dng Ph c t p 5.5 s n ph mD ug i 100 Dao c o ru 93 Kem c o ru74 Ln kh mi 71 Trung bnh dng 7.9 s n ph m Gel tc 56D ug i 100S at m 53 S at m97 N c hoa 34 D ux97 D ux 31S ar am t 89 S ar am t31 M ph m 84N c hoa71Ln kh mi 62Son d ng mi60Kem d ng m (cho m t) 56S a d ng th 51n gi nGel tc19 20. Ti m nng pht tri n cc s n ph m c nhn chonam gi i l c th t v i s tng tr ng c a th tr ng100 81 80Ngnh hng S n ph m cho nam so v i s n ph m 60 dng cho nam v n 6 THNH PH - 43 Phn khc cho nam gi i 40S l ng thay i so v i nm tr c %1622 16 205966 64 2(2) (3)1 (1) (2)0 Phn khc cho nam gi i -20 D ug i Gim R a m t Ln khDung SP t o SP t oN cD ng da m tmid ch v ki u tc mu tc hoa mi (20) Phn khc cho n / cho c nam v n -40 sinh c nhn 2724 14 11 140 131 Ngnh hng120 Phn khc cho nam gi i10073 80 57 3 60 4017 2218 201360D ug i Ln kh mi S ar am tD ug i D ux S ar a D ng da Dung d ch Ln kh(4)m ttay v c v sinh cmi th nhn 21. n m b t c c h i Ch tr ng n M i th c n n gi n nhu c u c akhch hng K v ngi v i s n ph m chmNh ng l i ch quan sc c nhn tr ng n gi n/ D s d ng (62%) Gip s ng khai (36%) Mi hng dnh cho Nam (59%) Ch ng lo ha (27%) Thi t k s n ph m dnh cho Nam T y r a s ch (15%) (35%)Khng nn Ro c n trong vi c s d ng s n Nam gi i v N gi i c nh ngph m chm sc c nhnc i m r t khc nhau ~ v lo i Qu ph c t p (51%) da v tnh tr ng c a da, v v y T n th i gian v ti n b c (35%) c n thi t c nh ng dng s n Ch ph h p cho n gi i (31%) ph m khc bi t cho Nam v N .Chng ti r t cho n nh ng t ng m i cho s n ph m dnhcho Nam mi n l cc s n ph m s ph c v cc nhu c ukhc nhau. 22. H c t n gi i S n ph m ang s d ngNhi u nhu c u hn,D ug i 10 100nhi u l i ch hn vnhi u s n ph m hn S at m 1497D ux 1597 i v i ti, vi c s d ngS ar am t 1989 kem d ng m v s a d ng th l v cng M ph m24 84quan tr ng, n gip choda ti m n mng v m mm i. ng th i cng cN c hoa19 71 tc d ng ch ng lo hacho da. S a r a m t chLn kh mi 1162c th gip da s ch vcha cho vi c chmsc da.Son d ng mi2260S a d ng m (da m t)24 56 ang s d ng S a/kem d ng th 12 51S s d ng nhi uhn trong tng Gel tc 1719 lai 23. Nh ng s n ph m no s cc a hng trong tng lai?Ti mu n c s n ph md ng mi cho ti, v hi n t icc s n ph m d ng mi ch D ng midnh cho n Chng ti th ng hay th ckhuya xem bng Ch ng ho c lm vi cv v y c nph i dng cc s n ph m qu ngtr qu ng thm m tv c n thm m t c m t l ai th c s hi u quv da c a chng ti khc sov i ln da c a n gi iDung d chChng ti cng c n ph i gi v v sinh sinh nh n gi inhng hi n naych m i c cc lo i s n ph m dnhring cho n Siu thdnh choTi mu n c m t siu th dnhNam gi iring cho nam gi igip ti c mth y th ai mi hn khi i mua s mho c ki m tra ch t l ng v gi cs n ph m tr c khi mua 24. Ngy cng c nhi u s n ph m c dng chung cho c hai gi i B o hi m nhn thLaptop/ PCTh tn d ngD ng mi D ng da Thu c l Ti vi Kem nh rngKem ch ngi n tho i di ng qu ng thmBiaR uX bng c c m t D ug i u Kem gi m Dao c o ruLn kh mi Kem ch ng n ng S at m S ar a D uxm tDung d ch v sinhS a Bia 25. K t lu n v ngha C ti m nng v c h i dnh cho nh ng s n ph m ph c t p v tinh t hn cho nam gi i Hi n nay nh ng ngnh hng c b n ang tng tr ng nhanh chng nhng c th m i ch l s kh i u c a c cu chuy n Nhn vo nh ng th tr ng khc (Hn Qu c, Nh t B n, Thi Lan, Trung Qu c)th y nh ng ngnh hng no ang tng tr ng nhng chng ta lun ph i cn nh ccung c p nh ng g ph h p v i gi tr c a x h i Vi t NamTh u hi uQuan st Ln ti ngH i pK tn i 26. Nn b t ut u? 27. B c 1- T p trung vo cc Hot BoyNam gi i t i TP.HCM v H N i c kho ng 1.45 tri u ng iM c chi tiu: VND 357,000 hng tu n~$555/ 1 nm ~$568/ 1 nmTh cKhcph m39% 40% cng ngh Qu ncao o ~$156/11% 10% 1 nm~$142/ 1 nmM cquan tr ng L do v ngai quan tr ng i v i ti v v ngai15-24 Ti mu n c m th y t tin58%tu i 95 Ti mu n c ng i khc tn tr ng55% 25-39 88tu i Ti mu n thu ht ng i khc phi 33% 40-50tu i81 Ti mu n n i b t tr c m ng 31% 28. S n ph m hot dnh cho cc chng trai hot Vi c sd ng s n ph m v nh s d ng trong tng laiD ug iu 100 Dao c o ru79 16 5Ln kh mi7810 12Gel tc 67 2310Kem c o ru61 29 10 S at m 54 3313S ar am t46 3618N c hoa41 3227 D ux2720 53ang s d ngKhng ang s d ng nhng s cn nh cKhng ang s d ng v cng khng cn nh cT l s d ng cao v t l cn nh c s d ng caonhm cha s d ng Nh ng ng i 15-24 tu i 29. Lm th noti p c n v thu ht hQua b n b Cn nh c v gi Nh ng ng i nh h ngnY utnh h ng n phong cch th i trang vi c chi tiu B n b (29%) Gi c (74%) Ti vi (21%) Nhn hi u (69%) Gia nh/ ng i thn (14%) Khuy n mi (51%) T p ch (10%) Bnh lu n v s n ph m (49%) Phim nh(10%) Qu ng co(42%) Thng tin truy n mi ng (35%)Qua m ng InternetKhuy n mi c th Thi quen dng Internetthc y tiu dng 88% dng Internet m i ngyNh ng lo i hnh khuy n mi cho s n ph m Nh ng website ph bi n:chm sc c nhn Hihihehe Tng s l ng/ tr ng l ng (VD: tng 10% Zing Ken