76
Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému FW 100 pre vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavené zbernicou BUS 6 720 612 481-00.1R 6 720 613 431 (2007/01) OSW

Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Návod na montáž a obsluhu

Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému

FW 100pre vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavené zbernicou BUS

6 72

0 61

2 48

1-00

.1R

6 72

0 61

3 43

1 (2

007/

01)

OS

W

Page 2: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Prehľad ovládacích prvkov a symbolov

Prehľad ovládacích prvkov a symbolov

Obr. 1 Štandardné zobrazenie

6 720 613 478-01.1O

menu info

1

2

3 567

8

4

3 4

9 12 h 15

18

2124 h3

6

2 6 720 613 431 (2007/01)

Page 3: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Prehľad ovládacích prvkov a symbolov

obslužné prvky

1 Otočenie voliaceho tlačidla v smere +: Voľba Menu/Infotexty hore alebo nastavenie vyššej hodnoty

Otočenie voliaceho tlačidla v smere –: Voľba Menu/Infotexty dole alebo nastavenie nižšej hodnoty

Stlačenie voliaceho tlačidla : Otvorenie menu alebo potvrdenie nastavenia/hodnoty

2 Prepínač druhov prevádzky pre kúrenie:

Automatická prevádzka

Trvale Vykurovať

Trvale Utlm/Pokles

Trvale Protizámraz

3 Tlačidlo :Pre nastavenie nasledujúceho času spínania a príslušného druhu prevádzky

= Vykurovať

= Utlm/Pokles

= Protizámrazpre kúrenie na akutálny čas.

4 Tlačidlo : Pre okamžitú aktiváciu prípravy teplej vody (aktivovaná funkcia sa nedá vypnúť pred uplynutím pevnej doby). Zásobník teplej vody sa na 60 minút vyhreje na želanú teplotu alebo sa pri kombinovanom vykurovacom kotle na 30 minút aktivuje komfortná prevádzka.

5 Tlačidlo : Otvoriť/zatvoriť menu SERVISNA UROVEN otvoriť: Podržať stlačené cca. 3 sekundy

6 Tlačidlo : Zobrazenie hodnôt

7 Tlačidlo : Vymazanie/obnovenie hodnoty

8 Tlačidlo : Vyvolanie nadradenej úrovne

menu

Aby sa zjednodušil ďalší popis

• sú ovládacie prvky a druhy prevádzky sčasti označené len symbolmi, napr. alebo .

• sú úrovne ponuky rozlíšené symbolom > napr. Dovolenka > Start.

menu

info

Symboly

Aktuálna teplota v miestnosti(len pri montáži na stenu)

Blikajúci segment:Aktuálny čas (09:30 až 09:45)

Plné segmenty:

Časový interval pre druh prevádzky = Vykurovaťv aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)

Prázdne segmenty:

Časový interval pre druh prevádzky = Utlm/Poklesv aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)

Žiadne segmenty:

Časový interval pre druh prevádzky = Protizámrazv aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)

Prevádzkový režimVykurovať

Prevádzkový režim Utlm/Pokles

Prevádzkový režimProtizámraz

Automatická prevádzka

Druh prevádzky dovolenka

Prevádzka horáka v zobrazení

+ Voľba Menu/Infotexty hore alebo vyššia hodnota

Voľba Menu/Infotexty dole alebo nižšia hodnota

ok Otvorenie menu alebo potvrdenie nastavenia/hodnoty

Vyvolanie nadradenej úrovne menu

Vymazanie/obnovenie hodnoty

Nastavenie nasledujúceho času spínania a príslušného druhu prevádzky

= Vykurovať

= Utlm/Pokles

= Protizámrazpre kúrenie na aktuálny čas.

Okamžitá aktivácia prípravy teplej vody (aktivovaná funkcia sa nedá vypnúť pred uplynutím pevnej doby). Zásobník teplej vody sa na 60 minút vyhreje na želanú teplotu alebo sa pri kombinovanom vykurovacom kotle na 30 minút aktivuje komfortná prevádzka.

9

21

15

3

36 720 613 431 (2007/01)

Page 4: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsah

Obsah

Prehľad ovládacích prvkov a symbolov 2

Obsah 4

Informácie k dokumentácii 5

1 Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov 61.1 Bezpečnostné upozornenia 61.2 Vysvetlivky symbolov 6

2 Údaje o príslušenstve 72.1 Rozsah dodávky 72.2 Technické údaje 72.3 Čistenie 82.4 Prídavné príslušenstvo 82.5 Príklady použitia 9

3 Montáž (len pre odborníka) 103.1 Montáž 103.1.1 Montáž vo vykurovacom kotle 103.1.2 Montáž na stenu 123.1.3 Montáž snímača kajšej teploty 143.1.4 Montáž príslušenstva 153.1.5 Likvidácia 153.2 Elektrické zapojenie 163.2.1 Elektrické zapojenie vo vykurovacom kotle 163.2.2 Elektrické zapojenie na stene 16

4 Uvedenie do prevádzky (len pre odborníka) 18

5 Obsluha 195.1 Zmena teploty v miestnosti a druhu prevádzky 195.1.1 Zmena teploty v miestnosti pomocou

(časovo obmedzené) 195.1.2 Zmeniť prevádzkový režim s

(časovo obmedzené) 195.1.3 Zmeniť prevádzkový druh ohrev teplej vody

s (časovo obmedzené) 205.1.4 Trvalá zmena druhu prevádzky pre vykurovanie 205.2 Používanie menu 215.2.1 Ukážkové programovanie 215.2.2 Vymazanie alebo obnovenie programovania 24

6 Nastavenie menu HLAVNE MENU 266.1 Prehľad a nastavenie menu HLAVNE MENU 266.1.1 HLAVNE MENU: Dovolenka 266.1.2 HLAVNE MENU: Vykurovanie 276.1.3 HLAVNE MENU: Teplá voda 286.1.4 HLAVNE MENU: Všeobecné nastavenia 306.1.5 HLAVNE MENU: Solár 306.2 Dovolenkový program 316.3 Vykurovací program 326.3.1 Program času/teplotnej hladiny 326.3.2 Teplota pre druhy prevádzky a rýchlosť

vyhrievania 33

6.4 Program ohrevu teplej vody 346.4.1 Spôsob prevádzky programov ohrevu teplej vody 346.4.2 Program času/teplotnej hladiny pre ohrev

teplej vody prostredníctvom zásobníka 356.4.3 Časový program pre ohrev teplej vody pomocou

kombinovaného vykurovacieho kotla 356.4.4 Časový program pre cirkulačné čerpadlo

(len so zásobníkom teplej vody) 366.4.5 Parametre pre teplú vodu 366.4.6 Tepelná dezinfekcia teplej vody 376.5 Všeobecné nastavenia 386.5.1 Čas,DátumaZmena letný-/zimný-čas 386.5.2 Formáty zobrazenia 386.5.3 Uzamknutie tlačidiel 386.5.4 Jazyk 386.6 Solárne nastavenia 39

7 Zobrazenie informácií 40

8 Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka) 43

8.1 Prehľad a nastavenia menu SERVISNA UROVEN 438.1.1 SERVISNA UROVEN: Nastavenie systému 438.1.2 SERVISNA UROVEN: Hodnoty vykurovania 448.1.3 SERVISNA UROVEN: Nastav.solar.systému 448.1.4 SERVISNA UROVEN: Hodnota solar.syst. 458.1.5 SERVISNA UROVEN: Poruchy systému 458.1.6 SERVISNA UROVEN: Adresa servisu 458.1.7 SERVISNA UROVEN: Systémové info 468.1.8 SERVISNA UROVEN: Vysušenie podlahy 468.2 Konfigurácia vykurovacieho systému 478.3 Parametre pre vykurovanie 478.4 Konfigurácia solárneho systému 518.5 Parametre pre solárny systém 528.5.1 Parametre pre štandardný solárny systém 528.5.2 Parametre pre tepelnú dezinfekciu 538.5.3 Parametre pre solárnu optimalizáciu 538.5.4 Uvedenie solárneho systému do prevádzky 558.6 História porúch 558.7 Zobrazenie a nastavenie adresy služieb záka-

zníkom 558.8 Zobrazenie systémových informácií 558.9 Funkcie vysušenia podlahy 56

9 Odstraňovanie porúch 579.1 Odstránenie chyby so zobrazením 579.2 Odstraňovanie porúch bez zobrazenia 63

10 Pokyny na úsporu energie 65

11 Ochrana životného prostredia 66

12 Individuálne nastavenia časových programov 6712.1 Vykurovací program 6712.2 Program ohrevu teplej vody 6912.3 Program cirkulácie teplej vody 70

Index 71

4 6 720 613 431 (2007/01)

Page 5: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Informácie k dokumentácii

Informácie k dokumentácii

Sprievodca návodom

Ak...

• ... hľadáte bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov, prečítajte si kapitolu 1.

• ... hľadáte prehľad o zložení a funkcii tohto príslušenstva, prečítajte si kapitolu 2. Tam nájdete aj technické údaje.

• ... ste ODBORNÍK a chcete vedieť, ako sa toto príslušenstvo inštaluje, elektricky zapája a uvádza do prevádzky, prečítajte si kapitolu 3 a 4.

• ... chcete vedieť, ako sa toto príslušenstvo obsluhuje a programuje, prečítajte si kapitolu 5, 6 a 12. Tam nájdete aj prehľady k základným nastaveniam a rozsahom nastavenia menu. V tabuľkách si môžete poznačiť svoje nastavenia.

• ... chcete zobraziť informácie k Vášmu vykurovaciemu zariadeniu, prečítajte si kapitolu 7.

• ... ste ODBORNÍK a chcete vykonať odborné nastavenia alebo zobraziť systémové informácie, prečítajte si kapitolu 8. Tam nájdete aj prehľady k základným nastaveniam a rozsahom nastavenia menu. V tabuľkách si môžete poznačiť svoje nastavenia.

• ... hľadáte prehľady k odstraňovaniu porúch, prečítajte si kapitolu 9.

• ... hľadáte tipy pre úsporu energie, prečítajte si kapitolu 10.

• ... hľadáte určité heslo v texte, pozrite do indexu na posledných stranách.

Doplňujúce podklady pre odborníka (neobsiahnuté v rozsahu dodávky)

Dodatočne možno dostať k dodaným návodom nasledujúce podklady:

• Zoznam náhradných dielov

• Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie)

Tieto podklady si môžete vyžiadať u informačnej služby spoločnosti Junkers. Kontaktnú adresu nájdete na zadnej strane tohto návodu.

Všetky priložené podklady doručte prevádzkovateľovi.

56 720 613 431 (2007/01)

Page 6: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov

1 Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov

1.1 Bezpečnostné upozorneniaB Pre bezchybné fungovanie dodržujte tento

návod.

B Vykurovacie kotly a ďalšie príslušenstvá namontujte podľa príslušného návodu a uveďte do prevádzky.

B Príslušenstvo môže namontovať len inštalatér s osvedčením.

B Toto príslušenstvo používajte len v spojení s uvedenými vykurovacími zariadeniami. Dodržiavajte pripojovaciu schému!

B Toto príslušenstvo v žiadnom prípade nepripájajte na sieť 230 V.

B Pred montážou tohto príslušenstva: Odpojte napájacie napätie (230 V AC) k vykurovaciemu zariadeniu a k všetkým ďalším účastníkom zbernice.

B Pri montáži na stenu: Nemontujte toto príslušenstvo vo vlhkých miestnostiach.

B Zákazníka informujte o spôsobe fungovania príslušenstva a vysvetlite mu návod.

B Nebezpečenstvo obarenia tepelnou dezinfekciou:Bezpodmienečne kontrolujte krátkodobú prevádzku s teplotou teplej vody nad 60 °C alebo namontujte termostatický zmiešavač pitnej vody.

B Pri nebezpečenstve mrazu nechajte vykurovací kotol zapnutý a dodržiavajte pokyny k ochrane proti mrazu.

1.2 Vysvetlivky symbolov

Signalizačné slová označujú vysoké nebezpečenstvo, ktoré nastane, ak sa neuskutočnia opatrenia na zamedzenie škody.

• Pozor znamená, že môžu nastať ľahké vecné škody.

• Varovanie znamená, že môže dôjsť k ľahkému zraneniu alebo veľkým vecným škodám.

• Nebezpečie znamená riziko vážneho poranenia.V mimoriadne vážnych prípadoch hrozí riziko ohrozenia života.

Upozornenia obsahujú dôležité informácie pre také prípady, keď nehrozí nebezpečie pre človeka ani nebezpečie poškodenia zariadenia.

Bezpečnostné upozornenia sú v texte označované výstražným trojuholníkom na šedom podklade.

Upozornenia sú v texte označené uvedenými symbolmi a sú ohraničené horizontálnymi čiarami nad a pod textom.

6 6 720 613 431 (2007/01)

Page 7: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Údaje o príslušenstve

2 Údaje o príslušenstve

• Regulátor slúži na zobrazenie informácií o prístroji a zariadení a na zmenu zobrazených hodnôt.

• Regulátor je ekvitermický regulátor teploty pre jeden vykurovací okruh a prípravu teplej vody s časovými programami:

– Vykurovanie : Pre vykurovací okruh je k dispozícii 3 týždenných vykurovacích programov so 6 časmi spínania na deň (jeden program je aktívny).

– Ohrev teplej vody : Týždenný program ohrevu teplej vody so 6 časmi spínania na deň.

• Voliteľné príslušenstvo:

– Diaľkové ovládanie FB 100 alebo FB 10.

– Modul IPM 1 na riadenie zmiešaného alebo nezmiešaného vykurovacieho okruhu.

– Modul ISM 1 pre solárnu prípravu teplej vody.

• Regulátor disponuje rezervou chodu na min. 6 hodín. Ak je regulátor bez napätia dlhšie, ako je rezerva chodu, vymaže sa čas a dátum. Všetky ostatné nastavenia sa zachovajú.

• Montážne možnosti:

– Do vykurovacieho kotla s jednotkou Heatronic 3 vybavenou zbernicou BUS

– Na stene s pripojením BUS k vykurovaciemu kotlu s jednotkou Heatronic 3 vybavenou zbernicou BUS

2.1 Rozsah dodávky

Obr. 2 Rozsah dodávky

1 Horný diel regulátora2 Podstavec pre montáž na stenu3 Posuvný rámik4 Návod na montáž a obsluhu5 Snímač vonkajšej teploty s upevňovacím

materiálom

2.2 Technické údaje

FW 100 sa môže pripojiť len na jedno vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavenou zbernicou BUS.

Rozmery Obrázok 8, strana 12

Menovité napätie 10...24 V DCMenovitý prúd(bez osvetlenia)

6 mA

Výstup regulátora 2-drôtová zbernica BUS

príp. tepl. okolia 0 ... +50°C

Trieda ochrany IIIDruh ochrany:- zabudovaný v Heatronic 3- montáž na stenu

IPX2DIP20

Tab. 1 Technické údaje

2x2x

5

2

4

1

3

6 720 612 481-01.1R

8

76 720 613 431 (2007/01)

Page 8: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Údaje o príslušenstve

2.3 ČistenieB V prípade potreby utrite teleso regulátora

vlhkou tkaninou. Pri tom nepoužívajte žiadne agresívne alebo leptavé čistiace prostriedky.

2.4 Prídavné príslušenstvoPozri aj cenník!

• IPM 1: Modul pre ovládanie jedného zmiešaného alebonezmiešaného vykurovacieho okruhu.

• ISM 1: Modul pre ovládanie solárneho ohrevu vody.

• IUM 1: Modul pre ovládanie externých bezpečnostných zariadení.

• FB 10: Diaľkové ovládanie pre zmiešaný alebo nezmiešaný vykurovací okruh.

• FB 10: Diaľkové ovládanie s textovým ukazovateľom pre zmiešaný alebo nezmiešaný vykurovací okruh.

• Č. 1143: Súprava káblov s držiakom na montáž modulu (napr. IPM 1) do vykurovacieho zariadenia.

°C ΩAF °C ΩAF

–20 2392 4 984

–16 2088 8 842

–12 1811 12 720

–8 1562 16 616

–4 1342 20 528

±0 1149 24 454

Tab. 2 Merané hodnoty snímača vonkajšej teploty

8 6 720 613 431 (2007/01)

Page 9: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Údaje o príslušenstve

2.5 Príklady použitia

Obr. 3 Zjednodušená schéma zariadenia (montážne vyobrazenie a ďalšie možnosti v podkladoch pre projektovanie)

AF Snímač vonkajšej teplotyFB 10 Diaľkové ovládanieFB 100 Diaľkové ovládanieFK Plochý kolektorFW 100 Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s

reguláciou solárneho systémuHK Vykurovací okruhHP Čerpadlo kúreniaHW Hydraulická výhybka (anuloid)IPM 1 Modul pre jeden vykurovací okruhISM 1 Modul pre solárnu prípravu teplej vody KW Vstup studenej vodyM Servomotor zmiešavačaMF Snímač teploty rozbehuP Obehové čerpadlo vykurovacieho okruhuSP Čerpadlo solárneho systému

S...solárnySolárny kombinovaný zásobníkSF Snímač teploty zásobníka (NTC)T1 Snímač teploty kolektoraT2 Dolný snímač teploty zásobníka na strane

vykurovacej vodyTB Teplotný obmedzovačTWM Termostatický zmiešavač pitnej vodyVF Spoločný snímač prívoduWW Výstup teplej vody1) FW 100 sa môže namontovať buď do

zariadenia na výrobu tepla alebo na stenu.2) Voliteľne FB 10 alebo FB 100

6 720 613 557-01.2O

WW

TWMKW

S...solar

SP SF

HK

MFTB

M

P

1)FW 100 FB 10

VF

230V AC

T2

AF

FK

230V

AC

ISM1

2)

T

1

FB 100 2)

HP1)FW 100

HW

IPM1230V AC

96 720 613 431 (2007/01)

Page 10: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

3 Montáž (len pre odborníka)Detailnú schému zariadenia pre montáž hydraulických komponentov a príslušných ovládacích prvkov nájdete v podkladoch pre projektovanie alebo v propozíciách.

3.1 Montáž

3.1.1 Montáž vo vykurovacom kotle

B Pre detailný popis dielov vykurovacieho kotla pozri návod na montáž vykurovacieho kotla.

B Demontovať plášť kotla.

Obr. 4

B Odstráňte kryt a poklop.

Obr. 5

B Horný diel vložte do vodiacich častí.

Obr. 6

Nebezpečie: Úraz elektrickým prúdom!

B Pred montážou tohto príslušenstva: Odpojte napájacie napätie (230 V AC) k vykurovaciemu zariadeniu a k všetkým ďalším účastníkom zbernice.

6 720 611 792-03.1R

3.

6 72

0 61

1 79

2-04

.1R

4.

1.2.

6 720 612 220-03.1R

10 6 720 613 431 (2007/01)

Page 11: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

B Zasuňte horný diel a namontujte kryt.

Obr. 7

6 72

0 61

2 22

0-04

.1R

2.

1.

3.4.

116 720 613 431 (2007/01)

Page 12: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

3.1.2 Montáž na stenu

Kvalita regulácie regulátora je závislá od montážneho miesta.

Montážne miesto (= riadiaca miestnosť) musí byť vhodná pre reguláciu priradených vykurovacích okruhov.

B Zvoľte montážne miesto.

Obr. 8

B Horný diel a posuvný rámik stiahnite z podstavca.

Obr. 9

Montážna plocha na stene musí byť rovná.

6 720 612 481-03.1R

0,3 m0,3 m

1,2 - 1,5 m

0,6 m119 mm

134 mm35 mm

1.2.

3. 6 72

0 61

2 22

0-27

.1J

12 6 720 613 431 (2007/01)

Page 13: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

B Namontujte podstavec.

Obr. 10

B Zapojte elektrickú prípojku ( obrázok 14 alebo 15 na strane 16).

B Horný diel a posuvný rámik nasuňte na podstavec.

Obr. 11

6 720 612 220-07.1R

6 mm 3,5 mm6 mm3,5 mm

3.2.

1. 6 72

0 61

2 22

0-06

.1R

136 720 613 431 (2007/01)

Page 14: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

3.1.3 Montáž snímača vonkajšej teploty

Kvalita regulácie je závislá od montážneho miesta snímača vonkajšej teploty AF.

B Zvoľte montážne miesto.

Obr. 12

1 / 2H

(min

2m

)

H1 / 2

YY

1 / 2H

(min

2m

)

H

N

S

W O

NW NO

SW SO

6 720 610 967-02.1R

14 6 720 613 431 (2007/01)

Page 15: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

B Pri montáži stiahnite dole kryt.

B Puzdro čidla upevnite pomocou dvoch skrutiek na vonkajšiu stenu.

Obr. 13

3.1.4 Montáž príslušenstva

B Príslušenstvo namontovať podľa zákonných predpisov a príslušného montážneho predpisu.

3.1.5 Likvidácia

B Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

B Pri výmene komponentu: starý komponent zlikvidujte ekologickým spôsobom.

1.

2.

67

20

61

09

67

-10

.2J

156 720 613 431 (2007/01)

Page 16: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

3.2 Elektrické zapojenie

3.2.1 Elektrické zapojenie vo vykurovacom kotle

B Pri montáži regulátora sa automaticky prostredníctvom troch kontaktov vytvorí pripojenie zbernice BUS ( obrázok 6 na strane 10).

Obr. 14 Regulátor zabudovaný prostredníctvom kontaktov BUS v jednotke Heatronic 3 vybavenou zbernicou BUS.

3.2.2 Elektrické zapojenie na stene

B Na spojenie BUS z regulátora k ďalšiemu účastníkovi BUS:použite elektrický kábel, ktorý zodpovedá minimálne typu konštrukcie H05 VV-... (NYM-I...).

Prípustné dĺžky vedení od jednotky Heatronic 3 vybavenou zbernicou BUS k regulátoru:

B Aby ste predchádzali induktívnym ovplyvneniam: Všetky vedenia nízkeho napätia vedúce súbežne s vodičmi 230 V alebo 400 V uložte oddelene (minimálny odstup 100 mm).

B Pri induktívnych vonkajších vplyvoch veďte tienené vedenia.Takto budú vedenia odtienené voči vonkajším vplyvom (napr. silnoprúdový kábel, trolejové drôty, trafostanice, rozhlasové prístroje a televízie, rádioamatérske stanice, mikrovlnné prístroje alebo iné).

Obr. 15 Regulátor pripojený na jednotku Heatronic 3 vybavenou zbernicou BUS.

Pomocou tretieho kontaktu regulátor rozoznáva, či je zabudovaný vo vykurovacom kotle.

Dĺžka vodiča Prierez

≤ 80 m 0,40 mm2

≤ 100 m 0,50 mm2

≤ 150 m 0,75 mm2

≤ 200 m 1,00 mm2

≤ 300 m 1,50 mm2

FW 100

1 2 4 B B

6 720 613 557-02.1R

ST 19

Heatronic 3

A F

AF

Ak sú prierezy vodičov pripojení BUS rozdielne:

B Zapojte pripojenia BUS prostredníctvom odbočnice.

1 2 4 B B

6 720 613 557-03.1R

ST 19 A FBB

AF

FW 100

Heatronic 3

16 6 720 613 431 (2007/01)

Page 17: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Montáž (len pre odborníka)

Obr. 16 Zapojenie pripojení BUS prostredníctvom odbočnice (A)

Prípustné dĺžky vedenia k vonkajšiemu snímaču teploty:

Dĺžka vodiča Prierez

≤ 20 m 0,75 mm2 ... 1,50 mm2

≤ 30 m 1,00 mm2 ... 1,50 mm2

≥ 30 m 1,50 mm2

B

2

BB

A

B

2

BB

B

2

BB

6 72

0 61

2 22

0-08

.1J

100 mm 100 mm

176 720 613 431 (2007/01)

Page 18: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Uvedenie do prevádzky (len pre odborníka)

4 Uvedenie do prevádzky (len pre odborníka)B Nastavte kódovací spínač na IPM 1 na 1.

B Zapnite zariadenie.

B FB 10 alebo FB 100 na 1 kódujte.

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po celkovom resete (obnovenie všetkých nastavení) sa zobrazí jazyk nastavený v základnom nastavení.

B Pomocou zvoľte jazyk a potvrďte ho pomocou .

Ak bola prekročená rezerva chodu, nastavte čas a dátum.

B Pomocou zvoľte hodinu a potvrďte ju pomocou .

B Pomocou zvoľte minútu a potvrďte ju pomocou .

B Pomocou zvoľte rok a potvrďte ho pomocou .

B Pomocou zvoľte mesiac a potvrďte ho pomocou .

B Pomocou zvoľte deň a potvrďte ho pomocou .

B Pri uvedení do prevádzky sa spustí automatická konfigurácia systému (počkajte 60 sekúnd a postupujte podľa zobrazených pokynov).

B Ďalšie nastavenia prispôsobte aktuálnemu zariadeniu, kapitola 6 od strany 26 a kapitola 8 od strany 43.

B Podľa podkladov naplňte solárne zariadenie, odvzdušnite ho a pripravte pre uvedenie do prevádzky podľa kapitoly 8.4 na strane 51.

B Ďalšie nastavenia prispôsobte aktuálnemu solárnemu zariadeniu, kapitola 8.5 od strany 52.

B Solárny systém do prevádzky, kapitola 8.5.4 na strane 55.

Popis ovládacích prvkov strana 2.

18 6 720 613 431 (2007/01)

Page 19: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsluha

5 Obsluha

5.1 Zmena teploty v miestnosti a druhu prevádzky

5.1.1 Zmena teploty v miestnosti pomocou (časovo obmedzené)

Pre trvalú zmenu požadovanej teploty miestnosti, kapitola 6.3.2 na strane 33.

Táto funkcia je len vtedy k dispozícii, keď nie je kúrenie ovládané diaľkovým ovládaním FB 100:

B Pomocou nastavte želanú teplotu miestnosti.

– Prepínač prevádzkových druhov v postavení :Zmenená teplota platí po nasledujúci čas spínania. Potom platí teplota stanovená pre čas spínania.

– Prepínač druhov prevádzky v polohe / / : Zmenená teplota platí po ďalšie

otočenie prepínača druhu prevádzky. Potom platí teplota stanovená pre príslušný druh prevádzky.

5.1.2 Zmeniť prevádzkový režim s (časovo obmedzené)

Pre trvalú zmenu druhu prevádzky, kapitola 5.1.4 na strane 20.

Táto funkcia je len vtedy k dispozícii, keď nie je kúrenie ovládané diaľkovým ovládaním FB 100 a automatická prevádzka je zapnutá :

B krátko stlačte, aby ste nastavili nasledujúci čas spínania a príslušný druh prevádzky Vykurovať / Utlm/Pokles / Protizámraz na aktuálny čas.Na zobrazení sa zobrazia zmenené údaje.

B podržte stlačené a súčasne otočte , aby ste tak zmenili nasledujúci čas spínania. Čas spínania sa môže meniť v rozpätí maximálne medzi aktuálnym časom a časom, ktorý je ďalší v poradí za nasledujúcim časom spínania.Pri prekročení nasledujúceho času spínania vykurovacieho programu sa funkcia obnoví a automatická prevádzka je opäť aktívna.

Predčasné zrušenie funkcie:

B stlačte ešte raz krátko.

Regulátor ponúka možnosť nastavenia želanej teploty miestnosti pre príslušný druh prevádzky. Pri tomto údaji o teplote nejde o skutočnú teplotu v miestnosti. Ide tu skôr o orientačnú hodnotu, ktorá ovplyvňuje požadovanú teplotu na výstupe pre vykurovací okruh.

Funkciu používajte, ak idete skôr spať, ak opúšťate byt na dlhší čas alebo ak sa skôr vrátite.

196 720 613 431 (2007/01)

Page 20: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsluha

5.1.3 Zmeniť prevádzkový druh ohrev teplej vody s (časovo obmedzené)

B stlačte krátko pre okamžitú aktiváciu prípravy teplej vody (aktivovaná funkcia sa nedá vypnúť pred uplynutím pevnej doby):

– Zásobník teplej vody sa na 60 minút vyhreje na maximálnu nastavenú teplotu programu ohrevu teplej vody.

– Pri kombinovanom vykurovacom kotle je komfortná prevádzka aktívna na 30 minút.

Na zobrazení sa zobrazia zmenené údaje. Pri prekročení zadaného času sa funkcia obnoví a automatická prevádzka je opäť aktívna.

5.1.4 Trvalá zmena druhu prevádzky pre vykurovanie

Automatická prevádzka(základné nastavenie)

Automatická zmena medzi Vykurovať / Utlm/Pokles / Protizámraz podľa aktívneho vykurovacieho programu. Regulátor reguluje na teploty miestnosti nastavené v podmenu Teplotná úroveň ( kapitola 6.3.2 na strane 33).

Trvalé vykurovanie

Regulátor reguluje stále na teploty miestnosti nastavené v podmenu Teplotná úroveň pre Vykurovať ( kapitola 6.3.2 na strane 33).Vykurovací program je ignorovaný.

Trvalá úspora

Regulátor reguluje stále na teploty miestnosti nastavené v podmenu Teplotná úroveň pre Utlm/Pokles ( kapitola 6.3.2 na strane 33).Vykurovací program je ignorovaný.

Trvalá ochrana proti mrazu

Regulátor reguluje stále na teploty miestnosti nastavené v podmenu Teplotná úroveň pre Protizámraz ( kapitola 6.3.2 na strane 33).Vykurovací program je ignorovaný.

Funkciu používajte, ak potrebujete teplú vodu mimo naprogramovaných časov spínania.

Teplá voda sa zohrieva nezávisle od polohy prepínača druhu prevádzky podľa programu pre ohrev teplej vody ( kapitola 6.4 od strany 34).

20 6 720 613 431 (2007/01)

Page 21: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsluha

5.2 Používanie menuPrincíp zloženia menu:

• Názvy premenných alebo názvy podmenu sa zobrazujú zarovnané vľavo.

• Zvolený názov je zobrazený tmavo.

• Hodnoty premenných sa zobrazujú zarovnané vpravo vedľa alebo pod názvom.

• Pomocou sa vyvolávajú podmenu alebo sa aktivuje režim zmeny (hodnota premennej bliká).

• Pokiaľ je názov označený tmavo, je možné pohybovať sa v menu pomocou / /

/ bez toho, aby sa hodnota zmenila.

• Šípky na pravom okraji ukazujú, či sú k dispozícii ešte ďalšie body menu.

• Blikajúcu hodnotu premennej je možné zmeniť pomocou .

• Blikajúcu hodnotu premennej je možné obnoviť na základné nastavenie pomocou

.

• Zmena sa potvrdzuje stlačením a názov sa opäť zobrazí označený tmavo.

• Ak opustíte režim stlačením inej klávesy ako bude zmena zamietnutá a platná ostane

pôvodná hodnota.

5.2.1 Ukážkové programovanie

menu

Programovacie kroky sa vždy vykonávajú rovnakým postupom. Funkcie ovládacích prvkov a význam symbolov sú popísané na stranách 2 a 3. Ak napr. chcete zadať vykurovací program, vykonajte nasledovné programovacie kroky.Pri zablokovaných funkciách sa zobrazí pomocný text. V týchto prípadoch postupujte podľa zobrazených pokynov.

Obsluha Zobrazenie

Naďalej sa zobrazuje štandardné zobrazenie.

Vyvolanie hlavného menu:

stlačiťZapne sa osvetlenie displeja a zobrazí sa hlavné menu.

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-02.1O

menu

6 720 613 478-03.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

216 720 613 431 (2007/01)

Page 22: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsluha

Voľba menu:

otočiť

V tomto prípade nastavte značenie na bode v menu „Vykurovanie“.Ďalšie menu budú videteľné, keď ďalej potočíte voliacim tlačidlom.

stlačiťStlačte zvolený bod menu „Vykurovanie“.

stlačiť

V tomto prípade ponechajte označenie na bode menu a potvrďte „Program“.

otočiťV tomto prípade nastavte označenie na bod menu „Zmeniť“.

stlačiťPotvrďte bod menu „Zmeniť“.

stlačiť

V tomto prípade ponechajte označenie na bode menu a potvrďte „A: Program A“.

otočiť

V tomto prípade nastavte označenie na bod menu „Pondelok“. Segmentovací krúžok pre vykurovací program sa zobrazí len vtedy, keď sú všetky časy pre zvolené dni týždňa rovnaké (napr. všetky časy spínania pre bod menu sú rovnaké „Po - Pi“).

stlačiť

Potvrďte menu „Pondelok“.Zobrazí sa ďalšie podmenu s predprogramovanými časmi spínania a prevádzkovými druhmi P1 až P6.

Obsluha Zobrazenie

6 720 613 478-04.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-05.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-06.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-07.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-08.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-09.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-10.1O

22 6 720 613 431 (2007/01)

Page 23: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsluha

Nastavenie hodnôt:

stlačiť

V tomto príklade ponechajte označenie na bode menu P1 a potvrďte.Bliká menený čas spínania a príslušný segment.

otočiť

V tomto príklade nastavte čas spínania na 05:30 hod.Súčasne sa zmenia príslušné segmenty.

stlačiť

Čas spínania sa uloží a bliká menený druh prevádzky a segment nového času spínania. Ak sa napríklad v bode menu „Po - Pi“ zmení a uloží čas spínania, zmena sa zároveň prevezme pre jednotlivé dni „Pondelok“ až „Piatok“.

otočiť

V tomto prípade nastavte prevádzkový režim na „Utlm/Pokles“.Zároveň sa zmenia príslušné segmety.

stlačiť

Druh prevádzky sa uloží. Nastavenie P1 sa teraz ukončí. Zobrazí sa zmenený čas spínania, druh prevádzky a segmenty. Ďalšie časy spínania a druhy prevádzky P2 až P6 nastavte podľa popisu.

Vyvolanie nadradenej úrovne menu:

stlačiť

Vyvolanie nadradeného menu.

-alebo-

otočiťOznačenie nastavte na bod menu „ naspäť“.

stlačiť

Potvrďte zvolený bod menu „ naspäť“.Zobrazí sa nadradené menu.

Ukončenie programovania:

stlačiťRegulátor teraz pracuje s novými naprogramovanými údajmi.

Obsluha Zobrazenie

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-11.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-12.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-13.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-14.1O

menu

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-15.1O

236 720 613 431 (2007/01)

Page 24: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsluha

5.2.2 Vymazanie alebo obnovenie programovania

Obsluha Zobrazenie

Vymazanie programovaných hodnôt:

Zvoľte a prepíšte hodnotu, ktorú máte zmazať, napr. čas spínania v P1 ako je opísané v kapitole 5.2.1 od strany 21 .-alebo-

stlačiť

Vymazaný čas spínania bliká a príslušný druh prevádzky sa taktiež vymaže.Súčasne sa zmenia príslušné segmenty.

2x stlačiť

Nastavenie sa uloží.

stlačiť

Opustenie menu a návrat k štandardnému zobrazeniu.

Obnovenie programu (napríklad vykurovacieho programu):

Ako je opísané v kapitole 5.2.1 od strany 21 zvoľte a potvrďte bod menu„A: Program A“.

otočiť

V tomto prípade nastavte označenie na bod menu „Obnoviť pôvodné nastavenia“.

stlačiť

Potvrďte bod menu „Obnoviť pôvodné nastavenia“. Menená hodnota bliká.

otočiť

Nastavte bod menu „Obnoviť pôvodné nastavenia“ na „Ano“.

stlačiť

Po ukončení obnovenia sa zobrazí pomocný text.

stlačiť

Návrat do menu.

stlačiť

Opustenie menu a návrat k štandardnému zobrazeniu.

6 720 613 478-16.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-17.1O

menu

6 720 613 478-18.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-19.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 478-02.1O

menu

24 6 720 613 431 (2007/01)

Page 25: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Obsluha

Obnovenie všetkých nastavení (len pre odborníka):Touto funkciou sa všetky nastavenia menu HLAVNE MENU a SERVISNA UROVEN vrátia k základným nastaveniam! Potom musí odborník zariadenie opäť nanovo uviesť do prevádzky!

Keď je nastavené štandardné zobrazenie:

a podržte súčasne stlačené, kým sa nezobrazí nasledujúci varovný text s odpočítavaním 10 sekúnd:

Ak si želáte obnovenie všetkých nastavení:

a podržte naďalej súčasne stlačené, kým sa nezobrazí nasledujúci pomocný text:

stlačte, aby sa obnovenie ukončilo.Všetky nastavenia sú teraz opäť vrátené na základné nastavenie a zariadenie musí byť odborníkom opäť nanovo uvedené do prevádzky.

Obsluha Zobrazenie

menu

6 720 613 478-20.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

menu

6 720 613 478-21.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

256 720 613 431 (2007/01)

Page 26: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6 Nastavenie menu HLAVNE MENUPohyb v štruktúre menu, programovanie, mazanie hodnôt a obnovovanie na základné nastavenie je podrobne opísané v kapitole 5.2 od strany 21.

6.1 Prehľad a nastavenie menu HLAVNE MENU

Nasledujúce tabuľky slúžia

• na prehľad o štruktúre menu (stĺpec 1). Hĺbka menu je označená rozdielnymi odtieňmi šedej.Napr. v menu Vykurovanie > Program sú podmenu Zmeniť a Prezrieť na rovnakej úrovni.

• k prehľadu základných nastavení (stĺpec 2), napr. aby ste obnovili jednotlivé body menu na základné nastavenie.

• na prehľad nastavovacích rozsahov jednotlivých bodov menu (stĺpec 3).

• na zadávanie osobných nastavení (stĺpec 4).

• na vyhľadanie detailného popisu k jednotlivým bodom menu (stĺpec 5).

6.1.1 HLAVNE MENU: Dovolenka

Body menu sa zobrazia len vtedy, ak sú časti zariadenia k dispozícii a/alebo sú aktivované a ak nie sú pod vplyvom žiadneho diaľkového ovládania. Niektoré body menu sa nezobrazujú, pretože boli vypnuté nastavením v inom bode menu.

B Body menu vždy nastavujte v danom poradí alebo ich bez vykonania zmeny preskočte. Tým sa automaticky prispôsobia alebo nezobrazia nasledujúce body menu.

Štruktúra menu Dovolenka

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie Popis od strany

Start ––.––.–––– Dnes ... 31.12.2099(v krokoch rok / mesiac / deň)

31

Koniec ––.––.–––– Dátum začiatku ... 31.12.2099(v krokoch rok / mesiac / deň)

Vykurovanie Protizámraz Protizámraz / Utlm/Pokles / Vykurovať / Automat. prevádzka

Teplá voda Vypnúť 1) Vypnúť / Automat. prevádzka / Zapnúť

15 °C 2) 15 °C ... 60 °C / Automat. prevádzka

Cirkulačné čerpadlo TUV Vypnúť Vypnúť / Automat. prevádzka / Zapnúť

Tepelná dezinfekcia Vypnúť Vypnúť / Zapnúť

1) Príprava teplej vody s kombinovaným vykurovacím kotlom2) Príprava teplej vody prostredníctvom zásobníka teplej vody

26 6 720 613 431 (2007/01)

Page 27: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.1.2 HLAVNE MENU: Vykurovanie

Štruktúra menu VykurovanieZákladné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Program – – –

32

Aktivovať A:ProgramA (časy spínania programu Rodina)

A:Program A ...C:ProgramC (názov programu sa dá zmeniť)

Zmeniť – – –

A: Program A... C: ProgramC

– – –

Prepísať s vykurov. programom

Nie Nie / A:Program A ... C:Program C (názov programu sa dá zmeniť) / Poldeň, doobeda / Poldeň, poobede / Celý deň / Celý deň, čas obeda / Rodina / Rodina, dopoludnie / Rodina, popoludnie / Seniori

Všetky dni

Tabuľka na strane 67

P1, P2 ... P6

Po - Pi

P1, P2 ... P6

So - Ne

P1, P2 ... P6

Pondelok, Utorok... Nedeľa

P1, P2 ... P6

Obnoviť pôvodné nastavenia

Nie Nie / Ano

Názov programu Ako je zvolené v menu Zmeniťnapr.:ProgramA

Zmena názvu programu

Prezrieť – – –

A: Program A... C: ProgramCPoldeň, doobedaPoldeň, poobedeCelý deňCelý deň, čas obedaRodinaRodina, dopoludnieRodina, popoludnieSeniori

Všetky dni Všetky dniPo - PiSo - NePondelok,Utorok... Nedeľa

276 720 613 431 (2007/01)

Page 28: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.1.3 HLAVNE MENU: Teplá voda

Hodnota – – –

33

Teplotná úroveň – – –

Vykurovať 21,0 °C 0,0 °C ... 30,0 °C (nie menej ako Utlm/Pokles) °C

Utlm/Pokles 15,0 °C 0,0 °C ... 30 °C (nie menej ako Protizámraz a nie viac ako Vykurovať) °C

Protizámraz 5,0 °C 0,0 °C ... 30 °C (nie viac ako Utlm/Pokles) °C

Rýchlosť zakúrenia Normálne Usporne / Normálne / Rýchlo

Štruktúra menu VykurovanieZákladné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Štruktúra menu Teplá voda

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popisod strany

Teplá voda a cirkulačné čerpadlo Samostatné programy

Samostatné programy / Prísluš. vyk.program

34

Program teplej vody 1) – – –

Zmeniť – – –

Všetky dni

Tabuľka na strane 69

P1, P2 ... P6

Po - Pi

P1, P2 ... P6

So - Ne

P1, P2 ... P6

Pondelok, Utorok... Nedeľa

P1, P2 ... P6

Obnoviť pôvodné nastavenia Nie Nie / Ano

Prezrieť – – –

Všetky dni / Po - Pi / So - Ne / Pondelok, Utorok... Nedeľa

– – –

Program cirkul.čerp. – – –

36

Zmeniť – – –

Všetky dni

Tabuľka na strane 70

P1,P2...P6

Po - Pi

P1,P2...P6

So - Ne

P1,P2...P6

Pondelok,Utorok... Nedeľa

P1,P2...P6

Obnoviť pôvodné nastavenia Nie Nie / Ano

Prezrieť – – –

Všetky dni / Po - Pi / So - Ne / Pondelok, Utorok... Nedeľa

– – –

28 6 720 613 431 (2007/01)

Page 29: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

Hodnota – – –

36

Teplota zásob. pri vykurov. prevádzke

60 °C 15 °C ... 60 °C°C

Teplota zásob. pri úspornej prevádzke

50 °C 15 °C ... 60 °C°C

Prednosť teplej vody Prednostne Prednostne / Ciastocne prednostne

Cirkulačné čerpadlo v prevádzke 4/h 1/h ... 7/h /h

Tepel. dezinfekcia – – –

37

Režim prevádzky Manuálna prevádzka

Manuálna prevádzka / Automat. prevádzka

Stav prevádzky Neprebieha Neprebieha / Teraz spustiť

Prebieha Prebieha / Zastaviť

Čas 01:00 h 00:00 h ... 23:45 h h

Časový interval 7 d 1 d ... 30 d d

1) Len pri Samostatné programy

Štruktúra menu Teplá voda

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popisod strany

296 720 613 431 (2007/01)

Page 30: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.1.4 HLAVNE MENU: Všeobecné nastavenia

6.1.5 HLAVNE MENU: Solár

Štruktúra menu Všeobecné nastavenia

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popisod strany

Čas a dátum – – –

38

Čas ––:–– 00:00 ... 23:59 (v krokoch hodiny / minúty)

Dátum ––.––.–––– 01.01.2005 ... 31.12.2099(v krokoch rok / mesiac / deň)

Zmena letný- / zimný-čas Ano Ano / Nie

Kalibrácia hodín 0,0s/týždeň –60,0s/týždeň... +60,0s/týždeň s/týždeň

Zobrazovací formát – – –

38

Dátum DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR alebo MM/DD/RRRR

Kontrast displeja v zmysle výrobnej previerky

25 % ... 75 %

%

Informácie v štandard. zobrazení

Bez ISM a zásobníka: Vonkajšia teplota

Vonkajšia teplota/Dátum

Bez ISM, so zásobníkom: Vonkajšia teplota

Vonkajšia teplota/Dátum/Teplota zásobníka

S ISM a zásobníkom: Stav solar-čerpadla

Stav solar-čerpadla / Solárny zisk / Vonkajšia teplota / Dátum / Teplota zásobníka

S ISM bez zásobníka: Stav solar-čerpadla

Stav solar-čerpadla / Solárny zisk / Vonkajšia teplota / Dátum

Uzamknutie tlačidiel Vypnúť Vypnúť / Zapnúť 38

Jazyk Slovensky Espańol / Portuguęs / Česky / Slovensky

38

Štruktúra menu SolárZákladné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

T2: max. teplota solárneho zásobníka

60 °C 15 °C ... 95 °C°C

39Vplyv optimalizácie TUV 0 K 0 K (= funkcia vyp) ... 20 K K

Vplyv optimalizácie vykur. okruh 0 K 0 K (= funkcia vyp) ... 5 K K

30 6 720 613 431 (2007/01)

Page 31: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.2 Dovolenkový program

Hlavné menu: Dovolenka

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

Toto menu používajte, ak si na viac dní želáte zvláštnu prevádzku bez zmeny osobných nastavení jednotlivých programov a parametrov.

V programe dovolenka sa priradený vykurovací okruh nastaví na prevádzkový režim, ktorý je nastavený v programe dovolenka (ochrana proti mrazu je zaručená).

• Start:

– Keď je dátum pre Start dnes, dovolenkový program sa ihneď spustí.

– Keď je dátum pre Start zajtra alebo neskôr, spustí sa dovolenkový program o 00:00 nastaveného dňa..

• Koniec: Dovolenkový program skončí o 23:59 nastaveného dňa.

• Vykurovanie: Prevádzkový režim pre priradený vykurovací okruh počas dovolenkového programu.

• Teplá voda: Druh prevádzky pre prípravu teplej vody počas dovolenkového programu.

• Cirkulačné čerpadlo TUV: Druh prevádzky pre cirkulačné čerpadlo počas dovolenkového programu.

• Tepelná dezinfekcia: Druh prevádzky pre tepelnú dezinfekciu teplej vody počas dovolenkového programu.

Keď je dovolenkový program aktívny, zobrazí sa v štandardnom zobrazení a napr. DOVOLENKA DO 30.09.2008.

Predčasné zrušenie dovolenkového programu:

B Zvoľte menu Dovolenka > Start a stlačte .

Na zobrazení sa zobrazí --:--:----.

B Stlačte voliace tlačidlo , čím uložíte nastavenie.

316 720 613 431 (2007/01)

Page 32: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.3 Vykurovací program

Hlavné menu: Vykurovanie

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 27.

6.3.1 Program času / teplotnej hladiny

Menu: Vykurovanie > Program

Používajte toto menu, keď si želáte vykurovací program s osobným časovým a teplotným profilom.Vykurovací program je len vtedy aktívny, keď je prevádzkový spínač nastavený na .

Obr. 17 Príklad pre vykurovací program s profilom času / teplotnej hladiny

Menu: Vykurovanie > Program > Aktivovať

B Vyberte a aktivujte vykurovací program.

Menu: Vykurovanie > Program > Zmeniť

Možnosti nastavenia:

• Maximálne šesť časov spínania denne s tromi rôznymi druhmi prevádzky (Vykurovať /Utlm/Pokles / Protizámraz ).

• voliteľne pre každý deň rôzne časy alebo rovnaké časy pre:

– Každý deň (Všetky dni)

– pondelok až piatok (Po - Pi)

– sobota a nedeľa (So - Ne)

• najkratší interval spínania je 15 minút (= 1 segment).

Kopírovanie a nastavenie 3 osobných vykurovacích programov:

B Kopírovanie prednastaveného vykurovacieho programu.

B Nastavenie osobných časov spínania a príslušných druhov prevádzky:

– Nepotrebné časy spínania deaktivujte vymazaním.

– Všetky dni: Každý deň začínať v rovnakom čase so zvoleným druhom prevádzky.

– Po - Pi: V pondelok až piatok začínať v rovnakom čase so zvoleným druhom prevádzky.

– So - Ne: V sobotu a nedeľu začínať v rovnakom čase so zvoleným druhom prevádzky.

– jednotlivý deň v týždni (napr. Štvrtok): každý štvrtok začínať v rovnakom čase so zvoleným druhom prevádzky.

– Ak časy spínania a druhy prevádzky meniť nechcete, preskočte ich pomocou alebo .

Regulátor výstupnej teploty na vykurovacom kotle nastavte na maximálnu požadovanú výstupnú teplotu.

Programy pre najdôležitejšie situácie používania (napr. skorá zmena, neskorá zmena, dovolenka doma, atď.) nastavte jednorazovo, aby bolo neskôr možné rýchlo aktivovať vyhovujúci program.

[°C]

[t]6 720 612 481-70.1J

32 6 720 613 431 (2007/01)

Page 33: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

B Vykurovací program vráťte na základné nastavenie strana 24.

B Názov pre vykurovací program zmeňte pomocou a . 18 zobrazených znakov je možné nahradiť jednotlivo zvolením ponúkaných písmen a čísel.

Menu: Vykurovanie > Program > Prezrieť

B Časy spínania a príslušné prevádzkové režimy vykurovacích programov pre Všetky dni, Po - Pi, So - Ne alebo jednotlivé dni v týždni vo forme segmentového krúžku.

6.3.2 Teplota pre druhy prevádzky a rýchlosť vyhrievania

Menu: Vykurovanie > Hodnota

Toto menu používajte pre trvalé prispôsobenie teplotnej hladiny pre 3 druhy prevádzky (Vykurovať / Utlm/Pokles / Protizámraz ) a rýchlosť vykurovania podľa Vašich osobných želaní a Vašich obytných priestorov.

Menu: Vykurovanie > Hodnota > Teplotná úroveň

B Nastavte požadovanú teplotu miestnosti pre prevádzkové režimy:

– Vykurovať = maximálna požadovaná teplota (napr. ak sa v obytných priestoroch zdržiavajú osoby a želajú si komfortnú teplotu miestnosti).

– Utlm/Pokles = prostredná požadovaná teplota (napr. ak postačuje nižšia teplota miestnosti alebo ak sú všetky osoby mimo domu alebo spia a budova sa nesmie nechahať príliš vychladnúť.

– Protizámraz = minimálna požadovaná teplota (napr. ak sú všetky osoby mimo domu alebo spia a budova sa nesmie nechať príliš vychladnúť). Zohľadnite prípadné domáce zvieratá a rastliny.

Menu: Vykurovanie > Hodnota > Rýchlosť zakúrenia

B Nastavte požadovanú rýchlosť zahrievania:

– Usporne = budova sa pomaly vyhreje a pritom sa usporí energia.

– Normálne = budova sa vyhreje „normálnou“ rýchlosťou.

– Rýchlo = budova sa vyhreje rýchlo a tým sa dosiahne maximálny komfort.

Ak sa programovanie pre napr. Štvrtok odlišuje od ostatných dní v týždni, vo výbere sa zobrazí Všetky dni a Po - Pi pri všetkých hodnotách ----- od --:--. T.j. neexistujú spoločné časy spínania a druhy prevádzky pre tento výber.

Zadanie medzery:

B Ak je aktuálny znak zobrazený s tmavým pozadím, vymažte ho pomocou (medzera = _ ).

336 720 613 431 (2007/01)

Page 34: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.4 Program ohrevu teplej vody

Hlavné menu:Teplá voda

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

6.4.1 Spôsob prevádzky programov ohrevu teplej vody

Menu: Teplá voda > Teplá voda a cirkulačné čerpadlo

Pomocou tohto menu môžete voliteľne

B aktivovať Váš individuálny program ohrevu teplej vody.

-alebo-

B Program ohrevu teplej vody spojte s Vašim vykurovacím programom. Toto je praktické, keď častejšie prepínate medzi rôznymi vykurovacími programami. Program ohrevu teplej vody sa potom automaticky prispôsobí.

Prísluš. vyk.program (automatická prevádzka spolu s vykurovacím programom):

• So zásobníkom teplej vody:

– Podľa nastavenej teploty ohrevu teplej vody pod Teplota zásob. pri vykurov. prevádzke 1), keď je kúrenie spustené na prevádzkový druh Vykurovať alebo sa v priebehu nasledujúcej hodiny prepne na druh prevádzky Vykurovať .

– Inak podľa teploty pre teplú vodu, ktorá je nastavená pod Teplota zásob. pri úspornej prevádzke 1), ak jeden z vykurovacích okruhov pracuje v druhu prevádzky Utlm/Pokles .

– Inak teplú vodu Protizámraz (15 °C pevná hodnota).

• S kombinovaným vykurovacím kotlom:

– Teplá voda Zapnúť, keď kúrenie pracuje na jeden prevádzkový druh Vykurovať alebo v priebehu poslednej hodiny pracoval v druhu prevádzky Vykurovať .

– Inak teplú vodu Vypnúť

• S cirkulačným čerpadlom pre zásobník teplej vody:

– Cirkulačné čerpadlo Zapnúť a spustenie cirkulačného čerpadla podľa nastavenia

kapitola 6.4.5 na strane 37), ak jeden z vykurovacích okruhov pracuje v druhu prevádzky Vykurovať .

– Inak cirkulačné čerpadlo Vypnúť.

Samostatné programy (nezávislé časové programy):

• Automatické prepnutie medzi teplú vodu Zapnúť 2) / Vypnúť 2) alebo rôznymi teplotami pre teplú vodu 3) a cirkulačné čerpadlo Zapnúť / Vypnúť podľa zadaných programov.

• Spustenie cirkulačného čerpadla podľa nastavenia ( kapitola 6.4.5 na strane 37).

Teplotný regulátor teplej vody na vykurovacom kotle nastavte na maximálnu požadovanú teplotu teplej vody. Ak je zásobník teplej vody pripojený na IPM po hydraulickej výhybke, regulátor výstupnej teploty na vykurovacom kotle nastavte na pravý doraz.

1) nastavte teplotu teplej vody kapitola 6.4.5 na strane 36.

2) Ohrev teplej vody pomocou kombinovaného vykurovacieho kotla

3) Ohrev teplej vody prostredníctvom zásobníka

34 6 720 613 431 (2007/01)

Page 35: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.4.2 Program času / teplotnej hladiny pre ohrev teplej vody prostredníctvom zásobníka

Menu: Teplá voda > Program teplej vody

Toto menu používajte, ak si na prípravu teplej vody želáte program s osobným profilom času/teplotnej hladiny. Program času / teplotnej hladiny je nastaviteľný a aktívny len vtedy, keď je nastavené Teplá voda > Program teplej vody > Samostatné programy.

Obr. 18 Príklad pre program ohrevu teplej vody s profilom času/teplotnej hladiny

Nastaviť možno

• Maximálne šesť časov spínania denne s teplotami pre teplú vodu medzi 15 °C a 60 °C.

• voliteľne pre Všetky dni / Po - Pi / So - Ne rovnaké časy alebo pre každý deň rôzne časy.

• najkratší interval spínania je 15 minút (= 1 segment).

Nastavenie časov spínania a teploty pre teplú vodu

Zadajte alebo prezrite si dni v týždni, časy spínania a príslušné teploty pre teplú vodu podľa popisu v kapitole 6.3 na strane 32.

6.4.3 Časový program pre ohrev teplej vody pomocou kombinovaného vykurovacieho kotla

Menu: Teplá voda > Program teplej vody

Používajte toto menu, keď si želáte časový program pre prípravu teplej vody.Časový program je len vtedy nastaviteľný a aktívny, keď je nastavené Teplá voda > Program teplej vody > Samostatné programy.

• Automatické prepnutie medzi Zapnúť / Vypnúť podľa zadaného časového programu.

• Zapnúť: Ak na vykurovacom kotle nie je stlačené tlačidlo ECO, teplá voda je ihneď k dispozícii.

• Vypnúť: Interný tepelný výmenník vykurovacieho kotla nezostane zohriaty, preto je teplá voda k dispozícii až po dlhšom odbere teplej vody.

Nastaviť možno

• Maximálne šesť časov spínania denne s dvomi rôznymi druhmi prevádzky (Zapnúť / Vypnúť).

• voliteľne pre Všetky dni / Po - Pi / So - Ne rovnaké časy alebo pre každý deň rôzne časy.

• najkratší interval spínania je 15 minút (= 1 segment).

Nastavenie časov spínania a druhu prevádzky

Zadajte alebo si prezrite dni v týždni, časy spínania a príslušné druhy prevádzky (Zapnúť / Vypnúť), ako je opísané v kapitole 6.3 na strane 32.

Nepotrebné časy spínania deaktivujte vymazaním.

C

t6 720 613 058-07.1R

Nepotrebné časy spínania deaktivujte vymazaním.

356 720 613 431 (2007/01)

Page 36: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.4.4 Časový program pre cirkulačné čerpadlo (len so zásobníkom teplej vody)

Menu: Teplá voda > Program cirkul.čerp.

Toto menu používajte, ak si pre cirkulačné čerpadlo želáte časový program. Časový program je nastaviteľný a aktívny len vtedy, keď je nastavené Teplá voda > Program teplej vody > Samostatné programy.

• Automatické prepnutie pre cirkulačné čerpadlo Zapnúť / Vypnúť podľa zadaného časového programu.

– Zapnúť: Spustenie cirkulačného čerpadla podľa nastavenia ( kapitola 6.4.5 na strane 37).

– Vypnúť: Cirkulačné čerpadlo zostane stáť.

Nastaviť možno

• Maximálne šesť časov spínania denne s dvomi rôznymi druhmi prevádzky (Zapnúť / Vypnúť).

• voliteľne pre Všetky dni / Po - Pi / So - Ne rovnaké časy alebo pre každý deň rôzne časy.

• najkratší interval spínania je 15 minút (= 1 segment).

Nastavenie časov spínania a druhu prevádzky

Zadajte alebo si prezrite dni v týždni, časy spínania a príslušné druhy prevádzky (Zapnúť / Vypnúť), ako je opísané v kapitole 6.3 na strane 32.

6.4.5 Parametre pre teplú vodu

Menu: Teplá voda > Hodnota > Teplota zásob. pri vykurov. prevádzke

Tento bod menu je aktívny len vtedy, ak je nastavené Teplá voda > Program teplej vody > Prísluš. vyk.program ( kapitola 6.4.1 na strane 34). Tu nastavte želanú teplotu teplej vody pre Váš zásobník teplej vody.

Menu: Teplá voda > Hodnota > Teplota zásob. pri úspornej prevádzke

Tento bod menu je aktívny len vtedy, ak je nastavené Teplá voda > Program teplej vody > Prísluš. vyk.program ( kapitola 6.4.1 na strane 34). Tu nastavte želanú teplotu poklesu pre Váš zásobník teplej vody.

Menu: Teplá voda > Hodnota > Prednosť teplej vody

Tento bod menu je aktívny len vtedy, keď Nastavenie teplej vody je nastavená systémová konfigurácia na Zásob. cez IPM kód 3...10 ( kapitola 8.1.1 na strane 43). Toto menu používajte, ak počas plnenia zásobníka chcete nechať Vaše vykurovanie zapnuté (napr. pri budovách so slabou izoláciou a nízkymi vonkajšími teplotami).

• Prednostne: Počas plnenia zásobníka sa vykurovanie vypne. Čerpadlá zostanú stáť a zmiešavače sa zatvoria.

• Ciastocne prednostne: ak je k dispozícii zmiešavač, počas napĺňania zásobníka sa ďalejčerpadlo je spustené a zmiešavač reguluje na požadovanú vykurovaciu teplotu. Ak nie je zmiešavač k dispozíciikúrenie sa vypne, aby nebolo príliš horúce. Pri Ciastocne prednostne trvá plnenie zásobníka dlhšie.

Nepotrebné časy spínania deaktivujte vymazaním.

36 6 720 613 431 (2007/01)

Page 37: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

Menu: Teplá voda > Hodnota > Cirkulačné čerpadlo v prevádzke

Tento bod menu je aktívny len vtedy, ak je k dispozícii cirkulačné čerpadlo.

Tento bod menu definuje počet štartov cirkulačného čerpadla za hodinu počas režimu cirkulačné čerpadlo Zapnúť. Pri nastavení:

• 1/h až 6/h zostane cirkulačné čerpadlo pri každom štarte na 3 minúty v prevádzke.

• 7/h beží cirkulačné čerpadlo trvale počas Zapnúť.

Počas režimu cirkulačné čerpadlo Vypnúť zostane cirkulačné čerpadlo stáť.

6.4.6 Tepelná dezinfekcia teplej vody

Menu: Teplá voda > Tepel. dezinfekcia

Toto menu je aktívne len vtedy, ak sa Vaša teplá voda zohrieva prostredníctvom zásobníka teplej vody. Odporúčame vykonať termickú dezinfekciu v pravidelných intervaloch. Ak máte kombinovaný vykurovací kotol, dodržiavajte pokyny v podkladoch k vykurovaciemu kotlu.

• Režim prevádzky:

– Automat. prevádzka: Tepelná dezinfekcia sa spustí automaticky podľa nastavených podmienok spustenia. Das Abbrechen und manuelles Einschalten der thermische. Zrušenie a manuálne zapnutie tepelnej dezinfekcie je možné.

– Manuálna prevádzka: Tepelná dezinfekcia sa dá jednorazovo spustiť Stav prevádzky.

• Stav prevádzky:

– Neprebieha: Aktuálne žiadna tepelná dezinfekcia. Pomocou Teraz spustiť sa dá jednorazovo spustiť tepelná dezinfekcia.

– Prebieha: Aktuálna termická dezinfekcia. Pomocou Zastaviť sa dá zrušiť termická dezinfekcia. Keď je Solar možnosť E tepelná dezinfekcia zapnutá ( kapitola 8.4 na strane 51) a termická dezinfekcia sa preruší Zastaviť, objaví sa pri nedosiahnutí dezinfekčnej teploty v solárnom zásobníku na 5 min. hlásenie o poruche (Porucha 54,

kapitola 9.1 od strany 57).

• Čas: Čas spustenia pre automatickú tepelnú dezinfekciu.

• Časový interval: Časový interval do nasledujúceho spustenia automatickej tepelnej dezinfekcie.

Varovanie: Nebezpečenstvo obarenia!

Horúca voda môže viesť k ťažkým popáleniam.

B Tepelnú dezinfekciu vykonávajte len mimo normálnych prevádzkových časov.

B Obyvateľov upozornite na nebezpečenstvo obarenia a bezpodmienečne kontrolujte proces tepelnej dezinfekcie.

376 720 613 431 (2007/01)

Page 38: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.5 Všeobecné nastavenia

Hlavné menu: Všeobecné nastavenia

Štruktúra menu a oblasti nastavenia.

6.5.1 Čas, Dátuma Zmena letný- / zimný-čas

Menu: Všeobecné nastavenia > Čas a dátum

Toto menu používajte, ak chcete skorigovať čas a dátum.

• Čas: Nanovo nastavte čas, ak bolo napájanie prerušené na viac ako 12 hodín.

• Dátum: pozri hore Čas.Aktuálny deň týždňa (napr. Po) a vypočíta automaticky.

• Zmena letný- / zimný-čas: Zapnúť alebo vypnúť automatické nastavenie lentného/zimného času.

• Kalibrácia hodín: Korekčný faktor pre nastavenie času. Táto korekcia sa vykonáva raz týždenne.Príklad:

– Odchýlka času o cca. –3 minúty za rok

– –3 minúty za rok zodpovedajú –180 sekundám za rok

– 1 rok = 52 týždňov

– –180 sekúnd: 52 týždňov = –3,46 sekundy za týždeň

– korekčný faktor = +3,5 s/týždeň

6.5.2 Formáty zobrazenia

Menu: Všeobecné nastavenia > Zobrazovací formát

Toto menu používajte, ak chcete formáty zobrazenia prispôsobiť Vašim osobným požiadavkám.

• Dátum: Zvoľte formát zobrazenia dátumu medzi DD.MM.RRRR alebo MM/DD/RRRR (D = číslo pre deň, M = číslo pre mesiac, R = číslo pre rok).

• Kontrast displeja: Nastavte kontrast pre zobrazenie medzi 25 % a 75 %.

• Informácie v štandard. zobrazení: Nastavte želanú informáciu, ktorá sa má počas štandardného zobrazenia zobraziť v hornom riadku.

6.5.3 Uzamknutie tlačidiel

Menu: Všeobecné nastavenia > Uzamknutie tlačidiel

Toto menu používajte, ak chcete funkcie tlačidiel zablokovať proti neželanej aktivácii deťmi.

Ak je Uzamknutie tlačidiel aktívne a počas štandardného zobrazenia sa stlačí zablokované tlačidlo, objaví sa na displeji príslušná informácia.

Uzamknutie tlačidiel obnoviť:

B a súčasne podržte stlačené, kým sa neobjaví príslušné hlásenie.

6.5.4 Jazyk

Menu: Všeobecné nastavenia > Jazyk

Toto menu používajte, ak si želáte pre zobrazené texty iný jazyk.

Zmenené polohy prepínača druhu prevádzky sú aktívne až po obnovení Uzamknutie tlačidiel.

38 6 720 613 431 (2007/01)

Page 39: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu HLAVNE MENU

6.6 Solárne nastavenia

Hlavné menu: Solár

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

Toto menu používajte, ak chcete teplotu zásobníka obmedziť alebo v závislosti od Vášho regiónu optimalizovať požadovanú teplotu teplej vody a požadovanú výstupnú teplotu na základe solárnej energie, ktorá je k dispozícii.

Obmedzenie teploty zásobníka

Aby sa uložilo čo najviac solárnej energie, je nutná vysoká teplota zásobníka.

Obmedzenie teploty zásobníka zabraňuje prehriatiu pitnej vody. Pri uvedení do prevádzky modul ISM sprostredkuje teplotnú hodnotu.

T2: max. teplota solárneho zásobníka: Teplota zásobníka > 60 °C len s obmedzením stáčacej teploty prostredníctvom termostatického zmiešavača pitnej vody.

Solárna optimalizácia

Aby sa využilo čo najviac solárnej energie, je dôležité redukovať požadované teploty, ktoré vyžaduje vykurovací kotol. Pri tomto regulátore je možné automaticky vykonať túto redukciu pomocou Vplyv optimalizácie TUV a pomocou Vplyv optimalizácie vykur. okruh v závislosti od dostupnosti solárnej energie.

Ďalšie otázky pre odborníka kapitola 8.5.3 na strane 53.

• Vplyv optimalizácie TUV: Maximálna redukcia požadovanej hodnoty teplej vody solárnym vplyvom.Príklad:

– Požadovaná teplota teplej vody = 60 °C

– Vplyv optimalizácie TUV = 15 K

– Požadovaná hodnota teplej vody pre vykurovací kotol = 60 °C– 15 K

– Za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný solárny výkon, sa nastaví maximálna redukcia a vykurovací kotol zohreje teplú vodu na 45 °C a zvyšných 15 K je možné zohriať solárnym vplyvom.

• Vplyv optimalizácie vykur. okruh: Vplyv solárneho výkonu na vykurovací výkon, ktorý je privádzaný do priradeného vykurovacieho okruhu. Pri vysokej hodnote sa výstupná teplota vykurovacej krivky primerane silnejšie zníži (ďalšie informácie pre odborníka)

kapitola 8.3 od strany 47), aby umožnila väčší pasívny prísun solárnej energie cez okná budovy. Súčasne sa tak predíde vytvoreniu príliš vysokej teploty v budove a tým sa zvýši komfort.

– Vplyv optimalizácie vykur. okruh zvýšte, keď priradený vykurovací obvod vykuruje miestnosti, ktoré majú veľké okná nasmerované na juh.

– Vplyv optimalizácie vykur. okruh nezvyšujte, keď priradený vykurovací obvod vykuruje miestnosti, ktoré majú malé okná nasmerované severne k oblohe.

Varovanie: Nebezpečenstvo obarenia! Z dôvodu teploty zásobníka presahujúcej 60 °C.

B Keď sa nastaví obmedzenie teploty zásobníka > 60 °C, do teplovodného potrubia zabudujte termostatický zmiešavač pitnej vody TWM 20 (príslušenstvo).

B TWM 20 nastavte na max. 60 °C.

Vplyv optimalizácie TUV a Vplyv optimalizácie vykur. okruh sa spustí najskôr po fáze kalibrácie 30 dní po uvedení solárneho zariadenia do prevádzky.

396 720 613 431 (2007/01)

Page 40: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Zobrazenie informácií

7 Zobrazenie informáciíMenu:INFO

Tu je možné zobraziť rôzne systémové informácie.

Pohyb v štruktúre je podrobne popísaný v kapitole 5.2 od strany 21.

Prehľad menu INFO

Nasledujúca tabuľka slúži

• na prehľad o štruktúre menu (stĺpec 1). Hĺbka menu je označená rozdielnymi odtieňmi šedej.Napr. je menu Návod na použitie a Kotol na rovnakej úrovni.

• na prehľad variabilných možností zobrazenia (stĺpec 2).

• na popis jednotlivých informačných bodov (stĺpec 3).

Body menu sa zobrazia len vtedy, ak sú časti zariadenia k dispozícii a/alebo sú aktivované a ak nie sú pod vplyvom žiadneho diaľkového ovládania. Niektoré body menu sa nezobrazujú, pretože boli vypnuté nastavením v inom bode menu.

Štruktúra menu INFOVariabilné príkladné zobrazenie Popis

Návod na použitie – –

Nastav. novej teploty: otočiť otočný ovládač ...

– Rôzne obslužné pokyny.

Kotol – –

Vonkajšia teplota 10,0 °C Aktuálna vonkajšia teplota.

Možná vykurov. prevádzka Ano / Nie Ukazuje, či je vykurovací kotol pripravený na prevádzku.

Aktuálna výstupná teplota 55,0 °C Aktuálna výstupná teplota na vykurovacom kotle.

Horák Zapnúť / Vypnúť Stav horáka.

Čerpadlo vykurov. Zapnúť / Vypnúť Stav spínania čerpadla vo vykurovacom kotle.

Maximálna výstup. teplota 75,0 °C Maximálna výstupná teplota nastavená na vykurovacom kotle.

Maximálna teplota teplej vody

60,0 °C Maximálna teplota pre teplú vodu nastavená na vykurovacom kotle.

Odporúčaná údržba Ano / Nie Ukazuje, či je potrebná údržba / kontrola vykurovacieho kotla.

40 6 720 613 431 (2007/01)

Page 41: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Zobrazenie informácií

Vykurov. okruh – –

Režim prevádzky Auto-vykurovať / Auto-útlm / Auto-protizámraz / Vykurovať / Utlm / Pokles / Protizámraz / Dovolenka-Automat. / Dovolenka-Vykurov. / Dovolenka-Utlm / Dovolenka-P.zámraz / Vys.podlahy čakajte / Vys.podlahy aktívne

Aktuálny druh prevádzky alebo špeciálna prevádzka so zásobníkom teplej vody.

Požadovaná teplota vo vykur. priestore

25,0 °C Požadovaná teplota miestnosti od regulátora alebo diaľkového ovládania FB 10(je aktívna, len keď „Vplyv vykurovaného priestoru“).

Aktuálna teplota vo vykur. priestore

22,0 °C Na regulátore nameraná teplota miestnosti (len pri nástennej montáži regulátora).

Priestorová teplota FB10 23,0 °C Teplota v izbe, ktorú nameralo diaľkové ovládanie FB 10.

Požadovaná výstupná teplota

75,0 °C Prívodná teplota, ktorú vypočítal a požaduje regulátor.

Aktuálna výstupná teplota 47,0 °C V priradenom vykurovacom obvode nameraná prívodná teplota.

Čerpadlo vykurov. Zapnúť / Vypnúť Stav spínania vykurovacieho čerpadla vo vykurovacom okruhu 2.

Aktuálna poloha zmiešavača 85 % otvorenia Aktuálny otvorový stupeň zmiešavača v priradenom vykurovacom okruhu.

Teplá voda – –

Režim prevádzky Teplá voda ihneď / Auto-Zap. / Auto-Vyp. / Dovolenka-Automat./Dovolenka-Zap. / Dovolenka-Vyp.

Aktuálny druh prevádzky alebo zvláštna prevádzka pre ohrev teplej vody pomocou kombinovaného vykurovacieho kotla.

Teplá voda ihneď / Tepel. dezinfekcia / Automat. prevádzka / Dovolenka-Automat. / Dovolenka 15 °C

Aktuálny druh prevádzky alebo zvláštna prevádzka pre zásobník teplej vody.

Požadovaná teplota TUV 60,0 °C Regulátorom požadovaná teplota teplej vody.

Aktuálna teplota TUV 40,0 °C Aktuálna nameraná teplota teplej vody.

Stav prípravy teplej vody Prebieha / Vypnúť Aktuálny stav prípravy teplej vody.

Posledná tepelná dezinfekcia

Ukončené / Prerušené / Prebieha

Výsledok poslednej tepelnej dezinfekcie.

Servis

Telefónne číslo (telefónne číslo) Telefónne číslo špecializovanej servisnej firmy (výrobca zariadenia).

Meno (názov) Názov špecializovanej servisnej firmy (výrobca zariadenia).

Štruktúra menu INFOVariabilné príkladné zobrazenie Popis

416 720 613 431 (2007/01)

Page 42: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Zobrazenie informácií

Solár – –

Základný systém – Menu pre základnú časť zariadenia solárneho systému.

T1: Teplota 1. kolektorového poľa

80,0 °C Teplota nameraná na snímači teploty kolektora (T1).

T2: Tepl. v spodnej časti zásobníka

55,7 °C Teplota nameraná na dolnom snímači teploty zásobníka (T2) v solárnom zásobníku.

SP: stav solar.čerp. 1. kolektor.poľa

Prebieha / Vypnúť Stav spínania solárneho čerpadla (SP).

Odpojenie 1.kolektor.poľa Ano / Nie Ukazuje, či nastalo bezpečnostné vypnutie solárneho čerpadla (SP) z dôvodu prehriatia kolektorov (T1).

Stav solárneho zásobníka Úplne vyhriaty / Čiastočne vyhriaty

Stav naplnenia solárneho zásobníka.

SP: Doba prevádzky čerpadla 1. kol.poľa

12463 h Počet prevádzkových hodín solárneho čerpadla (SP) od uvedenia do prevádzky.

Tepel. dezinfekcia – Menu pre časť zariadenia tepelnej dezinfekcie systému.

Stav tepelnej dezinfekcie Prebieha / Vypnúť Aktuálny stav tepelnej dezinfekcie.

PE: Stav čerpadla tepel.dezinfekcie

Prebieha / Vypnúť Stav spínania čerpadla tepelnej dezinfekcie (PE).

Solar optimalizácia – Menu k solárne podporenej optimalizácii konvenčného vykurovacieho systému.

Zisk zo solar. sys.za posl.hodinu

120 Wh Solárny prínos energie v rámci poslednej hodiny (tu sa zobrazujú len hodnoty, ak sú v menu Solárna optimalizácia nastavené správne parametre,

kapitola 8.5.3 na strane 53).

Zisk zo solar.sys.dnes 2,38 kWh Solárny prínos energie v aktuálny deň.

Zisk zo solar.sys.celkom 483,6 kWh Celkový solárny prínos energie od uvedenia do prevádzky.

Zníženie teploty TUV o 4,7 K Aktuálna redukcia požadovanej teploty teplej vody vyžadovanej vykurovacím kotlom na základe dostupnosti solárnej energie. Spustí sa až 30 dní po uvedení do prevádzky.

Požadov. priestor. teplota znížená o

1,3 K Aktuálna redukcia požadovanej teploty v miestnosti na základe solárnej energie, ktorá je k dispozícii. Spustí sa až 30 dní po uvedení do prevádzky.

Poruchy 40 solárny systém03 FW 100EA vykurovacie teleso ...

Zoznam aktuálnych porúch. Bližšie informácie sa

zobrazujú zvolením pomocou a potvrdením

pomocou .

Štruktúra menu INFOVariabilné príkladné zobrazenie Popis

42 6 720 613 431 (2007/01)

Page 43: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

8 Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Pohyb v štruktúre menu, programovanie, mazanie hodnôt a obnovovanie na základné nastavenie je podrobne opísané v kapitole 5.2 od strany 21.

8.1 Prehľad a nastavenia menu SERVISNA UROVEN

Nasledujúce tabuľky slúžia

• na prehľad o štruktúre menu (stĺpec 1). Hĺbka menu je označená rozdielnymi odtieňmi šedej.napr. v menu Hodnota solar.syst. sú podmenu 1. Základný systém a Solar optimalizácia na rovnakej úrovni.

• k prehľadu základných nastavení (stĺpec 2), napr. aby ste obnovili jednotlivé body menu na základné nastavenie.

• na prehľad nastavovacích rozsahov jednotlivých bodov menu (stĺpec 3).

• na zadávanie osobných nastavení (stĺpec 4).

• na vyhľadanie detailného popisu k jednotlivým bodom menu (stĺpec 5).

8.1.1 SERVISNA UROVEN: Nastavenie systému

Menu SERVISNA UROVEN je určené len pre odborníka!

B SERVISNA UROVEN otvoriť: stlačiť cca. 3 sekundy.

menu

Body menu sa zobrazia len vtedy, ak sú časti zariadenia k dispozícii a/alebo sú aktivované a ak nie sú pod vplyvom žiadneho diaľkového ovládania. Niektoré body menu sa nezobrazujú, pretože boli vypnuté nastavením v inom bode menu.

B Body menu vždy nastavuje v danom poradí alebo ich bez vykonania zmeny preskočte. Tým sa automaticky prispôsobia alebo nezobrazia nasledujúce body menu.

Štruktúra menu Nastavenie systému

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Začiatok automat. nastav.sytému

Nie Nie / Ano

47

Nastavenie teplej vody Kombinovaný kotol

Nie / Kombinovaný kotol / Zásobník cez kotol / Zásob. cez IPM kód3 ... 10

Cirkulačné čerpadlo TUV Nie Nie / Dostupný

Vykur.okruh nastavenie Nemiešaný bez IPM

Nemiešaný bez IPM / Nemiešaný s IPM / Miešaný

Diaľkové ovládanie Nie Nie / FB 10 / FB 100

ISM 1 Nie Nie / Dostupný

ISM 2 Nie Nie / Dostupný

436 720 613 431 (2007/01)

Page 44: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

8.1.2 SERVISNA UROVEN: Hodnoty vykurovania

8.1.3 SERVISNA UROVEN: Nastav.solar.systému

Štruktúra menu Hodnoty vykurovania

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Režim vykurovania v okruhu Radiatory Pätný bod / Konc. bod / Podlahové vykurov. / Radiatory / Konvektory

47

Pätný bod 25 °C 10 °C ... 85 °C °C 49

Koncový bod 75 °C 30 °C ... 85 °C °C 49

Vyrovnávacia teplota 75 °C 30 °C ... 85 °C °C 49

Max. výstupná teplota 80 °C 30 °C ... 85 °C °C 49

Vplyv vykurovaného priestoru 30 % 0 % ... 100 % % 49

Vplyv priest.účinný pri režime vykur.

Utlm-Protizámraz

Utlm-Protizámraz / Vykur.-Utlm-Pzamrz.

49

Snímač vplyvu vnútorného priestoru

Nižšia teplota Snímač v FB10 / Vnútorný snímač / Nižšia teplota (len s FB 10)

49

Posun vplyvu vyk. priestoru 0,0 K –5,0 K ... 5,0 K K 49

Vyp.vykurov. až pri min. teplot. úrovni

Ano Nie / Ano50

Vykurovanie vypnuté pri vonk. teplote

20,0 °C 10,0 °C ... 25,0 °C, 99,0,0 °C (= funkcia vyp.) °C

50

Medzná protizámraz. teplota 3,0 °C –5,0 °C ... 10,0 °C °C 50

Kalibrovať snímač vnútor. teploty FB10

0,0 K –3,0 K ... 3,0 K (len s FB 10)K

50

Doba prevádzky zmiešavača 140 s 10 s ... 600 s s 50

Min. vonkajšia teplota –15 °C –30 °C ... 0 °C °C 51

Akumulácia budovy 50 % 0 % ... 100 % % 51

Kalibrovať snímač vnútornej teploty

0,0 K –3,0 K ... 3,0 KK

51

Štruktúra menu Nastav.solar.systému

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Solar možnosť E tepelná dezinfekcia

Nie Nie / Ano53

44 6 720 613 431 (2007/01)

Page 45: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

8.1.4 SERVISNA UROVEN: Hodnota solar.syst.

8.1.5 SERVISNA UROVEN: Poruchy systému

8.1.6 SERVISNA UROVEN: Adresa servisu

Štruktúra menu Hodnota solar.syst.

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popisod strany

1. Základný systém – – –

52

SP: Zapínací teplotný rozdiel 8 K 3 K ... 20 K (nie nižšie ako „SP: Vypínací teplotný rozdiel“ +1 K) K

SP: Vypínací teplotný rozdiel 4 K 2 K ... 19 K(nie vyššie ako „SP: Zapínací teplotný rozdiel“–1 K) K

T2: max. teplota solárneho zásobníka

60 °C 15 °C ... 95 °C°C

Maximálna teplota v kolektore

130 °C 90 °C ... 135 °C°C

SP: Režim prev.čerp. 1. kolektor.poľa

Automat. prevádzka

Automat. prevádzka / Manuálne zap. / Manuálne vyp.

PE: Režim prev.čerp. pre tep.dezinfekciu

Automat. prevádzka

Automat. prevádzka / Manuálne zap. / Manuálne vyp.

53

Solar optimalizácia

53

Plocha 1. kolektorového poľa 0,0 m2 0,0 m2 ... 150,0 m2 m2

Typ 1. kolektorového poľa Plochý kolektor

Plochý kolektor / Trubicový kolektor

Klimatické pásmo 90 0 ... 255

Vplyv optimalizácie TUV 0 K 0 K (= funkcia vyp) ... 20 K K

Vplyv optimalizácie vykur. okruh

0,0 K 0,0 K (= funkcia vyp) ... 5,0 KK

Začať prevádzku solárneho systému

Nie Nie / Ano55

Štruktúra menu Poruchy systému

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

01.01.2006 16:11EA Kotol(príklad poslednej poruchy)

– – –

5525.09.2005 18:4532 IPM s kódom 3(do max. 19 predchádzajúcich porúch)

– – –

Štruktúra menu Adresa servisu Príklad Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Telefónne číslo 012345 6789 max. 20 znakov

55Meno Špecializovaná servisná firma

max. 20 znakov

456 720 613 431 (2007/01)

Page 46: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

8.1.7 SERVISNA UROVEN: Systémové info

8.1.8 SERVISNA UROVEN: Vysušenie podlahy

Štruktúra menu Systémové info Príklad Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Dátum 1. uvedenia do prevádzky 22.10.2005 (aktivácia pri uvedení do prevádzky)

– –

55

Objednávacie číslo kotla 7 777 777 777 (hodnota vykurovacieho kotla)

– –

Výrobné číslo kotla 27.6.2005 (hodnota vykurovacieho kotla)

– –

Objednávacie číslo a typ regulátora

7 777 777 777 FW 100 (pevná hodnota od výroby)

– –

Výrobné číslo regulátora 27.6.2005 (pevná hodnota od výroby)

– –

Verzia softvéru JF11.12 (pevná hodnota od výroby)

– –

Štruktúra menu Vysušenie podlahy

Základné nastavenie Nastavovací rozsah

Osobné nastavenie

Popis od strany

Prerušenie vysušenia podlahy 1) Nie Nie / Ano

56

Maximálna výstup. teplota 25 °C 25 °C ... 60 °C °C

Čas udržania max. výstup. teploty

1 d 1 d ... 20 dd

Celk. čas vysušenia podlahy vypočíta vypočíta ... 60 d (nie nižšie ako „Čas udržania max. výstup. teploty“)

Dátum začiatku ––.––.–––– Dnes ... 31.12.2099 (v krokoch rok / mesiac / deň)

Čas začiatku ––:–– 00:00 ... 23:59 (v krokoch hodiny / minúty)

1) K dispozícii len vtedy, keď je aktívne „Vysušenie podlahy.“

46 6 720 613 431 (2007/01)

Page 47: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

8.2 Konfigurácia vykurovacieho systému

Úroveň pre odborníkov: Nastavenie systému

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 43.

Toto menu používajte, ak chcete systém konfigurovať automaticky alebo manuálne. Napr. pri uvedení do prevádzky alebo pri zmene zariadenia.

B Nastavte kódovací spínač na IPM 1 na 1.

B Zapnite zariadenie.

B FB 10 alebo FB 100 na 1 kódujte.

B Spustite automatickú konfiguráciu.

B Skontrolujte ostatné body menu pod Nastavenie systému a prípadne ich manuálne prispôsobte aktuálnemu zariadeniu.

8.3 Parametre pre vykurovanie

Úroveň pre odborníkov: Hodnoty vykurovania

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

Používajte toto menu vtedy, keď chcete nastaviť parametre pre priradený vykurovací okruh. Týmito parametrami sa napr. vypočítajú vykurovacie krivky.

Menu: Hodnoty vykurovania > Režim vykurovania v okruhu

B Nastavte typ kúrenia:

– Pätný bod / Konc. bod: Preberú sa základné hodnoty nastavenia pre vykurovaciu krivku v rovnom tvare, podľa klasickej metódy pätného bodu / koncového bodu.

– Podlahové vykurov.: Preberú sa základné hodnoty nastavenia pre vykurovaciu krivku v zakrivenom tvare, prislúchajúce podlahovému okruhu podlahového vykurovania.

– Radiatory: Preberú sa základné hodnoty nastavenia pre vykurovaciu krivku v zakrivenom tvare, prislúchajúce okruhu vykurovania radiátormi.

– Konvektory: Preberú sa základné hodnoty nastavenia pre vykurovaciu krivku v zakrivenom tvare, prislúchajúce okruhu vykurovania konvektormi.

Príklady zariadenia nájdete v návode pre IPM. Ďalšie možné zariadenia nájdete v podkladoch k projektovaniu.

Regulátor výstupnej teploty na vykurovacom kotle nastavte na maximálnu požadovanú výstupnú teplotu.

Parametre nepotrebné pre daný typ vykurovania sú stlmené.

476 720 613 431 (2007/01)

Page 48: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Obr. 19 Základné nastavenie vykurovacej krivky pre metódu pätného bodu / koncového bodu.

Obr. 20 Základné nastavenie vykurovacej krivky pre podlahové vykurovanie

AT Vonkajšia teplota

Obr. 21 Základné nastavenie vykurovacej krivky pre vykurovanie radiátormi

Obr. 22 Základné nastavenie vykurovacej krivky pre vykurovanie konvektormi

VL Výstupná teplota

0+10+20 -10 -20

AT

10

20

30

40

50

60

70

80

90

VL

6 720 612 481-30.1R

C

C

0+10+20 -10 -20AT

10

20

30

40

50

60

70

80

90

VL

6 720 612 481-29.1R

C

C

0+10+20 -10 -20AT

10

20

30

40

50

60

70

80

90C

VL

6 720 612 481-27.1R

C

0+10+20 -10 -20

AT

10

20

30

40

50

60

70

80

90V

L

6 720 612 481-28.1R

C

C

Základné nastavenie parametrov pre vykurovaciu krivku

Pätný bod/Konc. bod Podlahové vykurov. Radiatory Konvektory

Exponent vykurovacej plochy (pevná hodnota), zakrivenie vykurovacej krivky

– 1,1 1,3 1,4

Min. vonkajšia teplota – –15 °C –15 °C –15 °C

Pätný bod 25 °C – – –

Koncový bod 75 °C – – –

Vyrovnávacia teplota – 45 °C 75 °C 80 °C

Max. výstupná teplota 80 °C 55 °C 80 °C 80 °C

Posun vplyvu vyk. priestoru 0,0 K 0,0 K 0,0 K 0,0 K

Vykurovanie vypnuté pri vonk. teplote 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C

48 6 720 613 431 (2007/01)

Page 49: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Menu:Hodnoty vykurovania > Pätný bod

B pätný bod vykurovacej krivky nastavte podľa klasickej pätnej / koncovej metódy.

Menu:Hodnoty vykurovania > Koncový bod

B pätný bod vykurovacej krivky nastavte podľa klasickej pätnej / koncovej metódy.

Menu:Hodnoty vykurovania > Vyrovnávacia teplota

B V stanovenom prípade nastavte požadovanú výstupnú teplotu vhodneú k terajšiemu typu kúrenia:

– Pre Podlahové vykurov. napr. 45 °C požadovaná výstupná teplota.

– Pre Radiatory napr. 75 °C požadovaná výstupná teplota.

– Pre Konvektory napr. 80 °C požadovaná výstupná teplota.

Menu: Hodnoty vykurovania > Max. výstupná teplota

B Nastavte maximálnau výstupnú teplotu vhodnä k požadovanému typu kúrenia:

– Pre Podlahové vykurov. napr. 55 °C požadovaná výstupná teplota.

– Pre Radiatory napr. 80 °C požadovaná výstupná teplota.

– Pre Konvektory napr. 80 °C požadovaná výstupná teplota.

Menu:Hodnoty vykurovania > Vplyv vykurovaného priestoru

Vplyv vykurovaného priestoru sa objaví len vtedy, keď je regulátor namontovaný na stene.

B Nastavte vplyv teploty v izbe na vykurovaciu krivku:

– 0 %: žiadny vplyv teploty miestnosti

– 100 %: maximálny vplyv teploty miestnosti.

Menu: Hodnoty vykurovania > Vplyv priest.účinný pri režime vykur.

B Zvoľte prevádzkové režimy, pri ktorých má byť vplyv izbovej teploty aktívny:

– Utlm-Protizámraz: Vplyv teploty miestnosti aktívny len pre tieto druhy prevádzky.

– Vykur.-Utlm-Pzamrz.: Vplyv teploty miestnosti aktívny vždy.

Menu: Hodnoty vykurovania > Snímač vplyvu vnútorného priestoru

Snímač vplyvu vnútorného priestoru sa objaví len vtedy, keď je pripojené diaľkové ovládanie FB 10.

B Snímač vplyvu vnútorného priestoru výber:

– Nižšia teplota: Zo zariadení, ktoré sú zabudované v FW 100 a v FB 10 sa použije ten s nižšou nameranou teplotou.

– Vnútorný snímač: Použije sa ten snímač teploty, ktorý je zabudovaný v regulárore FW 100.

– Snímač v FB10: Použije sa ten snímač teploty, ktorý je zabudovaný v diaľkovom ovládaní FB 10.

Menu: Hodnoty vykurovania > Posun vplyvu vyk. priestoru

B Nastavte trvalé zvýšenie požadovanej teploty v izbe pre priradený vykurovací okruh, napr. aby ste korigovali systémovo podmienené odchýlky.

496 720 613 431 (2007/01)

Page 50: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Menu: Hodnoty vykurovania > Vyp.vykurov. až pri min. teplot. úrovni

B Vyberte fázy ochladzovania:

– Nie: Vykurovacia prevádzka podľa vykurovacej krivky.

– Ano: ykurovacia prevádzka podľa vykurovacej krivky, avšak žiadna Vykurovacia prevádzka vo fáze vychladnutia, kým aktuálna teplota miestnosti (napr. Vykurovať = 21,0 °C) po prvýkrát nedosiahne želanú teplotu miestnosti najbližšieho nižšieho prevádzkového druhu (napr. Utlm/Pokles s 15,0 °C). Potom sa vykuruje podľa najbližšieho nižšieho druhu prevádzky (napr. Utlm/Pokles s 15,0 °C).

Menu: Hodnoty vykurovania > Vykurovanie vypnuté pri vonk. teplote

B Nastavte vonkajšiu teplotu, pri ktorej sa má kúrenie vypnúť:

– 10°C ... 25°C: vonkajšia teplota, pri ktorej sa vykurovanie vypne.

– 99°C: funkcia vypnutá, t.j. vykurovanie sa môže zapnúť pri akejkoľvek vonkajšej teplote.

Menu: Hodnoty vykurovania > Medzná protizámraz. teplota

• Ak vonkajšia teplota prekročí nastavenú protimrazovú hranicu o 1 K (°C) a neexistuje žiadna požiadavka na teplo, čerpadlo vykurovacieho okruhu sa vypne.

• Ak vonkajšia teplota klesne pod nastavenú protimrazovú hranicu, čerpadlo vykurovacieho okruhu sa zapne (protimrazová ochrana zariadenia).

B Nastavte vonkajšiu teplotu, pri ktorej sa má kúrenie vypnúť:

Menu: Hodnoty vykurovania > Kalibrovať snímač vnútor. teploty FB10

Kalibrovať snímač vnútor. teploty FB10 sa objaví len vtedy, keď je pripojené diaľkové ovládanie FB 10.

Toto menu používajte vtedy, keď chcete skorigovať zobrazenú hodnotu teploty miestnosti.

B Namontujte vhodné presné meradlo v blízkosti FB 10. Presné meradlo nesmie vydávať žiadne teplo FB 10.

B Počas 1 hodiny zabráňte vplyvom zdrojov tepla ako slnečné lúče, telesná teplota atď.

B Dolaďte zobrazenú korekčnú hodnotu pre teplotu miestnosti.

Menu: Hodnoty vykurovania > Doba prevádzky zmiešavača

B Doba prevádzky zmiešavača nastavte na chod nasadeného zmiešavacieho motara.

Varovanie: Zničenie častí zariadenia vedúcich horúcu vodu pri priveľmi nízko nastavenej protimrazovej hranici a dlhšie trvajúcich vonkajších teplotách pod hodnotou 0 °C!B Zariaďte, aby zmenu základného

výrobného nastavenia pre protimrazovú hranicu (3 °C) vykonal odborník.

B Nenastavujte protimrazovú hranicu priveľmi nízko.Záruka nezahŕňa škody spôsobené nastavením priveľmi nízkej protimrazovej hranice!

50 6 720 613 431 (2007/01)

Page 51: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Menu: Hodnoty vykurovania > Min. vonkajšia teplota

B Nastavte minimálu vonkajšiu teplotu pre stanovený prípad vykurovacieho zariadenia (smerné hodnoty tabuľka 3).Z nízkej vonkajšej teploty vyplýva plochá vykurovacia krivka.

Menu: Hodnoty vykurovania > Akumulácia budovy

B Nastavte faktor pre tepelnú kapacitu budovy.

– ≥ 50 %: budova s ťažkou konštrukciou (napr. kamenný dom s hrubými stenami.

– ≤ 50 %: budova s ľahkou konštrukciou (napr. víkendová chata z dreva).

Menu: Hodnoty vykurovania > Kalibrovať snímač vnútornej teploty

Kalibrovať snímač vnútornej teploty sa objaví len vtedy, keď je regulátor namontovaný na stene.

Toto menu používajte vtedy, keď chcete skorigovať zobrazenú teplotu miestnosti.

B Namontujte vhodné presné meradlo v blízkosti FW 100. Presné meradlo nesmie vydávať žiadne teplo FW 100.

B Počas 1 hodiny zabráňte vplyvom zdrojov tepla ako slnečné lúče, telesná teplota atď.

B Dolaďte zobrazenú korekčnú hodnotu pre teplotu miestnosti.

8.4 Konfigurácia solárneho systému

Úroveň pre odborníkov: Nastav.solar.systému

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

Používajte toto menu vtedy, keď chcete nastaviť parametre pre priradený vykurovací okruh.

B Dodatočne k 1. Základný systém nastavte voľbu Solar možnosť E tepelná dezinfekcia.Čerpadlo (PE) sa ovláda pomocou nastavenia v menu Tepel. dezinfekcia ( kapitola 6.4.6 na strane 37) a celý objem zásobníka sa zohrieva na potrebnú teplotu tepelnej dezinfekcie.

Mesto

Min. vonkajšia teplota v °C Mesto

Min. vonkajšia teplota v °C

Atény –2 Marseille –6

Berlín –15 Moskva –30

Brusel –10 Neapol –2

Budapešť –12 Nizza ±0

Bukurešť –20 Paríž –10

Hamburg –12 Praha –16

Helsinki –24 Rím –1

Istanbul –4 Sevastopoľ –12

Kodaň –13 Štokholm –19

Lisabon ±0 Valencia –1

Londýn –1 Viedeň –15

Bratislava -12 Zürich –16

Madrid –4

Tab. 3 Minimálne vonkajšie teploty pre Európu

516 720 613 431 (2007/01)

Page 52: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

8.5 Parametre pre solárny systém

Úroveň pre odborníkov: Hodnota solar.syst.

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

Za normálnych okolností je základné nastavenie parametrov v týchto menu vhodné pre bežné rozmery zariadení. Toto menu používajte, keď chcete prispôsobiť parametre nainštalovanému solárnemu zariadeniu.

8.5.1 Parametre pre štandardný solárny systém

Menu: Hodnota solar.syst. > 1. Základný systém > SP: Zapínací teplotný rozdiel

Pre solárne čerpadlo (SP):

B Nastavte vyššiu hodnotu, ak je rozvodné potrubie medzi kolektorovým poľom a solárnym zásobníkom veľmi dlhé (napr. ≥ 30 m jednoduchej dĺžky).

-alebo-

B Nastavte nižšiu hodnotu,

– ak je rozvodné potrubie medzi kolektorovým poľom a solárnym zásobníkom veľmi krátke (napr. pri strešných inštaláciách).

– ak je tepelný kontakt snímača teploty kolektora (T1) nevýhodné (napr. inštalácia T1 mimo kolektora na výstupe prívodu kolektora).

Menu: Hodnota solar.syst. > 1. Základný systém > SP: Vypínací teplotný rozdiel

B Rovnaký postup ako v predchádzajúcom bode menu SP: Zapínací teplotný rozdiel.

Menu: Hodnota solar.syst. > 1. Základný systém > T2: max. teplota solárneho zásobníka

Detailný popis k T2: max. teplota solárneho zásobníka strana 39.

Menu: Hodnota solar.syst. > 1. Základný systém > Maximálna teplota v kolektore

Miesto merania teplotného snímača (T1):

B Nastavte vyššiu hodnotu, keď môžu byť nainštalované rozvodné potrubia, čerpadlá, atď. prevádzkované pri prevádzkovom tlaku ≥ 6 barov a sú vhodné pre vyššiu teplotu.

-alebo-

B Nastavte nižšiu hodnotu, ak je možné nainštalované rozvodné potrubia, čerpadlá, atď. prevádzkovať len pri veľmi nízkom prevádzkovom tlaku a sú vhodné len pre nižšie teploty.

Podľa podkladov naplňte solárne zariadenie, odvzdušnite ho a pripravte na uvedenie do prevádzky podľa tejto kapitoly.

Pri údajoch v zátvorkách ide o pozície, ktoré sa používajú aj v schémach zapojení s príkladmi zariadení v návode na inštaláciu ISM.

Pri teplotách nad 140 °C a systémovom tlaku < 4 bar sa tepelné médium v kolektore vyparí. Čerpadlo solárneho okruhu zostane stáť, kým kolektor nedosiahne teplotu, pri ktorej sa v solárnom okruhu už nenachádza žiadna para.

52 6 720 613 431 (2007/01)

Page 53: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Menu: Hodnota solar.syst. > 1. Základný systém > SP: Režim prev.čerp. 1. kolektor.poľa

B Zvoľte druh prevádzky solárneho čerpadla (SP):

– Automat. prevádzka: Automatická regulovaná prevádzka podľa nastavených parametrov.

– Manuálne zap.: Trvale zapne čerpadlo (napr. na odvzdušnenie solárneho zariadenia pri uvedení do prevádzky).

– Manuálne vyp.: Trvale vypne čerpadlo (napr. pri údržbových prácach na solárnom zariadení bez prerušenia vykurovacej prevádzky).

8.5.2 Parametre pre tepelnú dezinfekciu

Menu: Hodnota solar.syst. > PE: Režim prev.čerp. pre tep.dezinfekciu

B Zvoľte druh prevádzky čerpadla (PE) pre tepelnú dezinfekciu:

– Automat. prevádzka: Automatická regulovaná prevádzka podľa nastavených parametrov.

– Manuálne zap.: Trvale zapne čerpadlo (napr. pri funkčnom teste pri uvedení do prevádzky).

– Manuálne vyp.: Trvale vypne čerpadlo (napr. pri údržbových prácach na čerpadle bez prerušenia vykurovacej prevádzky).

8.5.3 Parametre pre solárnu optimalizáciu

Solárna optimalizácia prebehne automaticky v závislosti od solárneho výkonu, ktorý je k dispozícii. Pre výpočet solárneho výkonu je potrebné udanie plochy inštalovaných kolektorov, typu kolektorov a klimatická zóna, v ktorej je zariadenie nainštalované.

Menu: Hodnota solar.syst. > Solar optimalizácia > Plocha 1. kolektorového poľa

B Nastavte pre pole kolektora nainštalovanú plochu.

Menu: Hodnota solar.syst. > Solar optimalizácia > Typ 1. kolektorového poľa

B Vyberte pre pole kolektora nainštalovaný typ kolektora.

Menu: Hodnota solar.syst. > Solar optimalizácia > Klimatické pásmo

B Nastavte hodnotu klimatickej zóny pre miesto inštalácie.

Typ kolektora

Brutto plocha kolektora na

kolektor v m2

FK 210 2,1FK 240 2,4FK 260 2,6VK 180 1,8FKT-1 2,4FKC-1 2,4FKB-1 2,4

Tab. 4 Brutto plochy kolektorov

536 720 613 431 (2007/01)

Page 54: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Obr. 23 Mapa s klimatickými zónami pre Európu

MADZ

TN

P E

F

B

D

N

S

A

I

H

HR

BiHSR BG

MK

GB

IRL

FIN

RUS

EST

LV

LT

PL

CZ

SK

SL

RO

UA

BY

GR

AL

DK

CH

NL

135

130

100

115

95

80

75

6 72

0 61

2 48

1-31

.2O

54 6 720 613 431 (2007/01)

Page 55: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

Ak miesto umiestnenia zariadenia nenájdete na mape s klimatickými zónami ( obrázok 23):

B Nemeňte prednastavenú hodnotu pre solárnu optimalizáciu.

-alebo-

B Používajte hodnotu klimatickej zóny, ktorá leží najbližšie k miestu umiestnenia zariadenia.

Menu: Hodnota solar.syst. > Solar optimalizácia > Vplyv optimalizácie TUV

Detailný popis k Vplyv optimalizácie TUV strana 39.

Menu: Hodnota solar.syst. > Solar optimalizácia > Vplyv optimalizácie vykur. okruh

Detailný popis k Vplyv optimalizácie vykur. okruh strana 39.

8.5.4 Uvedenie solárneho systému do prevádzky

Menu: Hodnota solar.syst. > Začať prevádzku solárneho systému

B Naplňte a odvzdušnite solárny systém.

B Skontrolujte parametre pre solárny systém a podľa potreby ich jemne dolaďte podľa nainštalovaného solárneho systému.

B Uvedenie solárneho systému do prevádzky:

– Ano: Solárny systém aktívny. Spínacie výstupy ISM sú uvoľnené pre regulačnú prevádzku.

– Nie: Solárny systém neaktívny. Spínacie výstupy ISM sú zablokované pre regulačnú prevádzku, môžu sa však zapnúť manuálne.

8.6 História porúch

Úroveň pre odborníkov: Poruchy systému

Štruktúra menu strana 44.

Tu môže odborník nechať zobraziť posledných 20 porúch zariadenia, ktoré sa prípadne vyskytli (dátum, zdroj, kód a popis poruchy). Poruchy zobrazené ako prvé môžu byť ešte aktívne.

8.7 Zobrazenie a nastavenie adresy služieb zákazníkom

Úroveň pre odborníkov: Adresa servisu

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

Pre prípad servisu tu môže odborník zadať telefónne číslo a adresu špecializovanej firmy.

8.8 Zobrazenie systémových informácií

Úroveň pre odborníkov: Systémové info

Štruktúra menu strana 44.

Zobrazenie rôznych systémových informácií:

• Dátum 1. uvedenia do prevádzky (aktivuje sa automaticky pri uvedení do prevádzky)

• Objednávacie číslo kotla (pevná hodnota vykurovacieho kotla)

• Výrobné číslo kotla (pevná hodnota vykurovacieho kotla)

• Objednávacie číslo a typ regulátora (pevná hodnota od výroby)

• Výrobné číslo regulátora (pevná hodnota od výroby)

• Verzia softvéru (pevná hodnota od výroby)

Zadanie medzery:

B Ak je aktuálny znak zobrazený s tmavým pozadím, vymažte ho pomocou (medzera = _ ).

556 720 613 431 (2007/01)

Page 56: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Nastavenie menu SERVISNA UROVEN (len pre odborníka)

8.9 Funkcie vysušenia podlahy

Úroveň pre odborníkov: Vysušenie podlahy

Štruktúra menu a oblasti nastavenia strana 19.

Pomocou funkcie vysušenia podlahy môže byť čerstvý poter na podlahovom vykurovaní vysušený podľa údajov výrobcu poteru.

Menu: Vysušenie podlahy > Prerušenie vysušenia podlahy

B Keď je aktivovaná funkcia vysušenia podlahy, je možné funkciu vypnúť pomocou Ano.

Menu: Vysušenie podlahy > Maximálna výstup. teplota

B Nastavte maximálnu výstupnú teplotu (1) pre funkciu vysušenia podlahy.

Menu: Vysušenie podlahy > Čas udržania max. výstup. teploty

B Nastavte časový interval (2) pre maximálnu výstupnú teplotu.

Menu: Vysušenie podlahy > Celk. čas vysušenia podlahy

Celkové trvanie sa vypočíta automaticky. Pritom nestúpa výstupná teplota rýchlejšie ako 10 K za deň. Ak nie je tento nárast pre podlahu únosný, musí sa celková dĺžka trvania predĺžiť. Denný nárast sa tým primerane zníži. Prvý stupeň a posledný stupeň výstupnej teploty činí 25 °C (pevná hodnota).

Príklad:

Maximálna výstupná teplota (1) = 50 °C

Doba udržania max. výstupnej teploty (2) = 7 dní

Max. teplota nárastu/poklesu za deň = 5 K

Celková doba trvania vysušenia podlahy (3) = 17 dní

B Nastavte celkový časový interval (3) pre funkciu vysušenia podlahy.

Menu: Vysušenie podlahy > Dátum začiatku

B Nastavte dátum spustenia (4) pre funkciu vysušenia podlahy.

Menu: Vysušenie podlahy > Čas začiatku

B Nastavte čas spustenia (4) pre funkciu vysušenia podlahy.

Obr. 24

1d 1 deň (pevné hodnoty)

1 Maximálna teplota výstupu2 Doba udržania max. výstupnej teploty3 Celková doba trvania vysušenia podlahy4 Dátum spustenia a čas spusteniat ČasVL Výstupná teplota

Varovanie: Zničenie podlahy!

B Jeden nezmiešaný vykurovací okruh musíte pripojiť priamo na vykurovacie teleso. Pritom musí byť úbytok výkonu vďaka schnúcemu poteru väčší ako minimálny výkon vykurovacieho telesa.

B Naprogramujte funkciu vysušenia podlahy podľa údajov výrobcu podlahy.

B Zariadenie denne monitorujte napriek funkcii vysušenia podlahy a veďte predpísaný protokol.

Od programovania po ukončenie funkcie vysušenia podlahy nie je možná žiadna príprava teplej vody.

2d 50°C 25°C–( )5K

----------------------------------------× 7d+ 17d=

25

35

45

VL

C

1d 1d 1d 1dt

21

3

6 720 613 058-06.1R4

56 6 720 613 431 (2007/01)

Page 57: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

9 Odstraňovanie porúchPoruchy účastníkov zbernice BUS sa zobrazia.

Porucha vykurovacieho kotla (napr. porucha EA) sa na displeji regulátora zobrazí s príslušným textom s upozornením.

B Informujte servisného technika.

9.1 Odstránenie chyby so zobrazením

Obr. 25 Zobrazenie poruchy

1 Porucha číslo2 Účastník zbernice BUS, ktorý rozpoznal

poruchu a hlási na všetky regulátory3 Text k poruche číslo4 Kód alebo ďalší text poruchy

Aktuálna porucha sa zobrazí na regulátore a na všetkých diaľkových ovládaniach (na FB 10 bez textu):

B Musí sa zistiť dotyčný účastník zbernice BUS s aktuálnou poruchou. Vyskytnutú poruchu je možné odstrániť len na tom účastníkovi zbernice BUS, ktorý poruchu spôsobil.

Pre odborníka:

B Poruchu odstráňte podľa údajov z podkladov k vykurovaciemu kotlu.

9 12 h 15

6 720 613 478-22.1O2124 h3

1

32

4

576 720 613 431 (2007/01)

Page 58: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

Zobrazenie ( Pos. 1, 3 a 4 na obrázku 25)

Text Kód Príčina Pomoc zo strany odborníka

Porucha 01Porucha v BUS-komunikácii!

10 IPM priradený účastník BUS FB 100 sa už viac nehlási.

Skontrolujte kódovanie účastníkov zbernice BUS, skontroluje pripojenie BUS a príp. opravte prerušenie.

200 Vykurovací kotol sa už nehlási.

201 Pripojený chybný účastník zbernice BUS.

Identifikujte chybného účastníka zbernice BUS a vymeňte ho.

Porucha 02Vnútorná porucha!

40 Pripojený chybný účastník zbernice BUS.

Identifikujte chybného účastníka zbernice BUS a vymeňte ho.

41 Na IPM nastavené dve rovnaké kódovania.

Vypnite zariadenie a skorigujte kódovanie.

42 Kódovací spínač na IPM v medzipolohe.

50 Porušená tepelná dezinfekcia cez IPM.

Nastavte regulátor teploty výstupu na vykurovacom kotle na pravý doraz.

100 ISM neodpovedá. Skontrolujte pripojenie BUS a opravte príp. prerušenie.

254 Preplnenie poruchovými hláseniami.

Porucha 02Vnútorná porucha!Obnoviť niektoré nastavenia hodnôt kvôli problému s EEPROM!

205 Pozri zobrazený text! 1) Skontrolujte a príp. nanovo nastavte nastavenia parametrov. Zistite chybný regulátor / diaľkové ovládanie a vymeňte ho.

Porucha 02Vnútorná porucha!FW 100 / FB 100 nevie viac riadiť vykurovací systém!

255 Pozri zobrazený text! 1) Zistite chybný regulátor / diaľkové ovládanie a vymeňte ho.

Porucha 03Porucha snímača vnútornej priestorovej teploty

20 V FW 100 / FB 100 / FB 10 vstavaný snímač teploty miestnosti je prerušený.

Zistite a vymeňte chybný regulátor alebo diaľkové ovládanie.

21 V FW 100 / FB 100 / FB 10 vstavaný snímač teploty miestnosti je prerušený.

Porucha 10Nastavenie systému: nesprávneZistené diaľkové ovládanie, ktoré je nedostupné alebo preskúšať kódovanie!

195 Pozri zobrazený text! 1) Skontrolujte zloženie systému, skontrolujte príp. prispôsobte systémovú konfiguráciu.

1) Zobrazený text sa zobrazí na účastníkovi zbernice BUS (napr. diaľkové ovládanie) ktorý rozpoznal poruchu. Na ostatných účastníkoch zbernice BUS sa namiesto toho zobrazí kód, a ten zodpovedá zobrazenému textu.

58 6 720 613 431 (2007/01)

Page 59: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

Porucha 11Nastavenie systému: nový BUS-účastníkZistený nový modul ISM, prosím pripojiť všetky moduly ISM na sieť a spustiť automatické nastavenie systému!

131 132

Pozri zobrazený text! 1)

Porucha 11Nastavenie systému: nový BUS-účastníkZistené nové diaľkové ovládanie, preskúšať a prispôsobiť nastavenie systému!

134

Porucha 11Nastavenie systému: nový BUS-účastníkZistený nový modul IPM, preskúšať a prispôsobiť nastavenie systému!

135 137 139

Porucha 12Nastavenie systému: chýba BUS-účastníkNerozpoznaný modul ISM1 / ISM2, skontrolovať pripojenie!

170 171

Pozri zobrazený text! 1)

Porucha 12Nastavenie systému: chýba BUS-účastníkDoteraz dostupný modul IPM pre zásobník za anuloidom nie je už dostupný, skontrolovať kódovanie!

172 Pozri zobrazený text! 1) Skontrolujte a opravte kódovanie. Pri IPM v bezprúdovom stave.

Porucha 12Nastavenie systému: chýba BUS-účastníkNerozpoznaný modul IPM pre zásobník za anuloidom, skontrolovať pripojenie a kódovanie!

173 Pozri zobrazený text! 1)

Porucha 12Nastavenie systému: chýba BUS-účastníkNerozpoznané diaľkové ovládanie s kódom 1, skontrolovať pripojenie a kódovanie!

175 Pozri zobrazený text! 1)

Porucha 12Nastavenie systému: chýba BUS-účastníkNerozpoznaný modul IPM s kódom 1, skontrolovať pripojenie a kódovanie!

178 179

Pozri zobrazený text! 1)

Porucha 13Nastavenie systému: zmena alebo výmena BUS-účastníkaSkontrolovať nastavenie systému ohrevu teplej vody alebo spustiť automatické nastavenie systému!

157 Pozri zobrazený text! 1)

Porucha 13Nastavenie systému: zmena alebo výmena BUS-účastníkaNesprávne nastavenie medzi x a prísl. IPM vo vykurovacom okruhu x, skontrolovať pripojenie!

159 Pozri zobrazený text! 1)

Zobrazenie ( Pos. 1, 3 a 4 na obrázku 25)

Text Kód Príčina Pomoc zo strany odborníka

1) Zobrazený text sa zobrazí na účastníkovi zbernice BUS (napr. diaľkové ovládanie) ktorý rozpoznal poruchu. Na ostatných účastníkoch zbernice BUS sa namiesto toho zobrazí kód, a ten zodpovedá zobrazenému textu.

596 720 613 431 (2007/01)

Page 60: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

Porucha 14Nastavenie systému: nepodporovaný BUS-účastníkOhrev teplej vody riadi kotol. Ohrev cez IPM nie je funkčný!

117 Pozri zobrazený text! 1) Identifikujte neprípustného účastníka zbernice BUS a odstráňte ho zo zariadenia.

Porucha 14Nastavenie systému: nepodporovaný BUS-účastníkIPM pre zásobník TUV musí mať nastavený kód 3 alebo vyšší.

119 Pozri zobrazený text! 1)

Porucha 15Nepripojený snímač vonkajšej teploty!Nedostupný snímač vonkajšej teploty!

30 Pozri zobrazený text! 1) Skontrolujte snímač vonkajšej teploty a opravte príp. prerušenie.

Porucha 19Nie je možné uloženie nastavenej hodnoty!

202 Účastník zbernice BUS je nakonfigurovaný, nie je však momentálne k dispozícii.

Skontrolujte zloženie systému, skontrolujte systémovú konfiguráciu, príp. ju prispôsobte a nanovo nastavte parametre.

Porucha 20Nastavenie systému: nesprávne

193 Neplatné kódovanie v diaľkovom ovládaní pre vykurovací okruh!

V spojení s FW 100 je možné v diaľkovom ovládaní kódovanie 1!

Porucha 21Nastavenie systému: nový BUS-účastník

135 137 139

Pozri zobrazený text na diaľkovom ovládaní!

Porucha 22Nastavenie systému: chýba BUS-účastník

178 179

Na diaľkovom ovládaní IPM s kódovaním x nerozpoznané!

Skontrolujte a príp. prispôsobte pripojenie a kódovanie IPM!

Porucha 23Nastavenie systému: zmena alebo výmena BUS-účastníka

159 Systémová konfigurácia na diaľkovom ovládaní pre vykurovací okruh 1 a prípoje na IPM pre vykurovací okruh1 e neprípustná!

Skontrolujte systémovú konfiguráciu pre vykurovací okruh 1 a prípoje na IPM pre vykurovací okruh 1!

Porucha 24Nastavenie systému: nepodporovaný BUS-účastník

119 Pozri zobrazený text na diaľkovom ovládaní!

Porucha 28Diaľkové ovl. je namontované v zdroji tepla!

155 Diaľkové ovládanie zabudované vo vykurovacom kotle.

Diaľkové ovládanie namontujte v obytnom priestore.

Porucha 29Nie je možné uloženie nastavenej hodnoty!

202 Účastník zbernice BUS je nakonfigurovaný, nie je však momentálne k dispozícii.

Skontrolujte zloženie systému, skontrolujte systémovú konfiguráciu, príp. ju prispôsobte a nanovo nastavte parametre na diaľkovom ovládaní.

Zobrazenie ( Pos. 1, 3 a 4 na obrázku 25)

Text Kód Príčina Pomoc zo strany odborníka

1) Zobrazený text sa zobrazí na účastníkovi zbernice BUS (napr. diaľkové ovládanie) ktorý rozpoznal poruchu. Na ostatných účastníkoch zbernice BUS sa namiesto toho zobrazí kód, a ten zodpovedá zobrazenému textu.

60 6 720 613 431 (2007/01)

Page 61: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

Porucha 30Porucha teplotného snímača zmiešavača!

7 Chybný snímač teploty zmiešavača (MF) pripojený na IPM.

Skontrolujte a prípadne vymeňte snímač teploty zmiešavača (MF).

Porucha 31Porucha externého snímača výstupnej teploty!

6 Chybný spoločný teplotný snímač (VF) pripojený na IPM.

Skontrolujte a prípadne vymeňte spoločný teplotný snímač (VF).

Porucha 32Porucha teplotného snímača zásobníka!

8 Chybný snímač teploty zásobníka (SF) pripojený na IPM.

Skontrolujte a prípadne vymeňte snímač teploty zásobníka (SF).

Porucha 33Nesprávne pripojenia teplotných snímačov!

20 Na IPM je pripojený snímač teploty zásobníka (SF) a snímač teploty zmiešavača (MF).

Odstráňte jeden z dvoch snímačov teploty (SF al. MF).

21 Na IPM sú pripojené dva spoločné teplotné snímače (VF).

Odstráňte jeden spoločný teplotný snímač (VF).

22 Na IUM je pripojený teplotný snímač.

Odstráňte teplotný snímač a príp. vložte kódovací most.

Porucha 34Nesprávne pripojené teplotné snímače k režimu prevádzky!

23 Teplotné snímače pripojené na IPM a priradený druh prevádzky sa nezhodujú.

Skontrolujte a príp. prispôsobte teplotné snímače a priradený druh prevádzky.

Porucha 40Porucha teplotného snímača T1 na 1. kolektorovom poli!

101 Skrat vedenia snímača (T1). Skontrolujte a príp. vymeňte teplotný snímač (T1).102 Prerušenie vedenia snímača

(T1).

Porucha 41Porucha teplotného snímača T2 na solárnom zásobníku dolu!

103 Skrat vedenia snímača (T2). Skontrolujte a príp. vymeňte teplotný snímač (T2).104 Prerušenie vedenia snímača

(T2).

Porucha 50Zablokované solar.čerpadlo alebo vzduch v systéme!

121 Čerpadlo solárneho okruhu (PD) je zablokované mechanickým blokovaním.

Vykrúťte drážkovú skrutku na hlave čerpadla a skrutkovačom uvoľnite hriadeľ čerpadla. Neudierajte na hriadeľ čerpadla!

Vzduch v solárnom systéme. Odvzdušnite solárny systém, príp. doplňte tepelné médium.

Porucha 51Pripojený nesprávny typ teplotného snímača!

122 Ako snímač teploty zásobníka (T2) je použitý typ snímača teploty pre kolektor.

Použite správny typ snímača teploty. Technické údaje v návode na inštaláciu ISM.

123 Ako snímač teploty kolektora (T1) je použitý typ snímača teploty pre zásobník.

132 Ako snímač teploty zásobníka (T2) je použitý typ snímača teploty PTC 1000.

133 Ako snímač teploty zásobníka (T1) je použitý typ snímača teploty PTC 1000.

Porucha 52Zamenený teplotný snímač!

124 Snímače teploty (T1 a T2) zamenené.

Skontrolujte snímače teploty a príp. zameňte pripojenia.

Zobrazenie ( Pos. 1, 3 a 4 na obrázku 25)

Text Kód Príčina Pomoc zo strany odborníka

616 720 613 431 (2007/01)

Page 62: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

Porucha 53Nesprávne miesto inštalácie teplotného snímača!

125 Snímač teploty kolektora (T1 alebo TA) je nainštalovaný na vstupe kolektorového poľa.

Snímač teploty kolektora (T1 alebo TA) namontujte v blízkosti výstupu kolektorového poľa.

Porucha 54Nedosiahnutá teplota tepelnej dezinfekcie v solárnom zásobníku!

145 Maximálna teplota pre solárny zásobník je príliš malá.

Nastavte vyššiu maximálnu teplotu pre solárny zásobník.

Dopravované množstvo dezinfekčného čerpadla (PE) je príliš malé.

Nastavte vyšší stupeň na dezinfekčnom čerpadle (PE) alebo podľa možnosti viac otvorte klapkový ventil.

Tepelná dezinfekcia manuálne zrušená pred dosiahnutím potrebnej teploty v solárnom zásobníku.

Žiadna porucha! Poruchové hlásenie sa objaví len na 5 minút.

Porucha 55Solárny systém nie je ešte v prevádzke!

146 Solárny systém ešte nie je v prevádzke.

Podľa podkladov naplňte solárne zariadenie, odvzdušnite ho a pripravte na uvedenie do prevádzky. Následne uveďte solárne zariadenie do prevádzky.

Porucha 56Prinajmenšom jedno čerpadlo / jeden ventil je v manuálnom režime!

147 Čerpadlo (SP) v manuálnej prevádzke.

Obnovte parametre pre čerpadlo na „Automat. prevádzka“.154 Čerpadlo (PE) v manuálnej

prevádzke.

1) Zobrazený text sa zobrazí na účastníkovi zbernice BUS (napr. diaľkové ovládanie) ktorý rozpoznal poruchu. Na ostatných účastníkoch zbernice BUS sa namiesto toho zobrazí kód, a ten zodpovedá zobrazenému textu.

Zobrazenie ( Pos. 1, 3 a 4 na obrázku 25)

Text Kód Príčina Pomoc zo strany odborníka

62 6 720 613 431 (2007/01)

Page 63: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

9.2 Odstraňovanie porúch bez zobrazenia

Problém Príčina Pomoc

Želaná teplota miestnosti nie je dosiahnutá.

Termostatický(é) ventil(y) je(sú) nastavený(é) nízko.

Termostatický(é) ventil(y) nastavte vyššie.

Vykurovacia krivka nastavená príliš nízko. „Teplotná úroveň“ pre ‘Vykurovať“ nastavte vyššie alebo nechajte odborníka skorigovať vykurovaciu krivku.

Regulátor teploty výstupu na vykurovacom kotle nastavený príliš nízko.

Regulátor teploty výstupu nastavte vyššie.

Prípadne redukujte vplyv solárnej optimalizácie.

Vzduchové bubliny vo vykurovacom zariadení.

Odvzdušnite vykurovacie telesá a odvzdušnite vykurovacie zariadenie.

Zakúrenie trvá príliš dlho. „Rýchlosť zakúrenia“ príliš nízko nastavená.

„Rýchlosť zakúrenia“ nastavte napr. na „Rýchlo“.

Želaná teplota miestnosti je značne vyššia.

Vykurovacie telesá sa príliš zohrievajú. Termostatický(é) ventil(y) nastavte nižšie.

„Teplotná úroveň“ pre ‘Vykurovať“ nastavte nižšie alebo nechajte odborníka skorigovať vykurovaciu krivku.

Miesto montáže FW 100 je nevhodné, napr. vonkajšia stena, blízkosť okna, prievan,...

Vyberte lepšie miesto montáže pre FW 100 a nechajte ho presunúť odborníkom.

Príliš veľké výkyvy teploty v miestnosti.

Dočasný vplyv cudzieho tepla na miestnosť, napr. z dôvodu slnečného žiarenia, osvetlenia miestnosti, TV, kozuba, atď.

„Vplyv vykurovaného priestoru“ nechajte zvýšiť odborníkom.

Vyberte lepšie miesto montáže pre FW 100 a nechajte ho presunúť odborníkom.

Nárast teploty namiesto poklesu.

Denný čas nastavený chybne. Skontrolujte nastavenie.

Počas druhu prevádzky „Utlm/Pokles“ a / alebo „Protizámraz“ príliš veľká teplota v miestnosti.

Vysoká tepelná úspornosť budovy. Čas spínania pre „Utlm/Pokles“ a / alebo „Protizámraz“ vyberte skôr.

Chybná alebo žiadna regulácia.

Pripojenie BUS účastníkov zbernice BUS chybné.

Nechajte odborníka skontrolovať a príp. skorigovať pripojenie BUS v zmysle schémy zapojenia.

Dá sa nastaviť len automatická prevádzka.

Chybný prepínač druhov prevádzky. FW 100nechajte zvýšiť odborníkom.

Zásobník teplej vody sa nezohrieva.

Regulátor teploty teplej vody na vykurovacom kotle nastavený príliš nízko.

Regulátor teploty teplej vody nastavte vyššie.

Prípadne redukujte vplyv solárnej optimalizácie.

Regulátor teploty výstupu na vykurovacom kotle nastavený príliš nízko.

Nastavte regulátor teploty výstupu na vykurovacom kotle na pravý doraz.

636 720 613 431 (2007/01)

Page 64: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Odstraňovanie porúch

Keď sa porucha nedá odstrániť:

B Zavolajte autorizovanú odbornú firmu alebo služby zákazníkom a oznámte poruchu ako aj údaje o zariadení (z typového štítka v klapke).

Údaje o kotle

Typ:.......................................................................

Objednávacie číslo:...............................................

Dátum výroby (FD...):............................................

64 6 720 613 431 (2007/01)

Page 65: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Pokyny na úsporu energie

10 Pokyny na úsporu energie • Pri regulácii podľa vonkajšej teploty sa teplota

výstupu reguluje podľa nastavenej vykurovacej krivky: Čím nižšia je vonkajšia teplota, tým vyššia je teplota výstupu. Úspora energie: Vykurovaciu krivku nastavte čo najnižšie primerane izolácii budovy a podmienkam zariadenia ( kapitola 8.3 od strany 47).

• Pri podlahovom vykurovaní nesmie byť nastavená maximálna teplota vyššia ako výrobcom doporučená maximálna teplota nábehového potrubia (napr. 60 °C).

• Teplotné hladiny a časy spínania zosúlaďte s osobným vnímaním teploty obyvateľov a využívajte ich rozumne.

– Vykurovať = komfortné bývanie

– Utlm/Pokles = aktívne bývanie

– Protizámraz = neprítomnosť alebo spánok.

• Nastavte termostatické ventily vo všetkých miestnostiach tak, aby sa dala požadovaná teplota miestnosti aj dosiahnuť. Až keď nie je dlhšom čase dosiahnutá teplota, zvýšte teplotné hladiny ( kapitola 6.3.2 na strane 33).

• Znížením teploty miestnosti pomocou úsporných fáz sa dá usporiť mnoho energie: Pokles teploty miestnosti o 1 K (°C): až 5 % úspora energie. Nie je zmysluplné: Nechať poklesnúť teplotu denne vykurovaných miestností pod +15 °C, ináč vyžarujú vychladnuté steny naďalej chlad, teplota miestnosti sa zvýši a spotrebuje sa tak viac energie ako pri rovnomernom prívode tepla.

• Dobrá tepelná izolácia budovy: Nastavená teplota pre Utlm/Pokles sa nedosiahne. Napriek tomu sa usporí energia, pretože vykurovanie zostane vypnuté. Potom nastavte bod spínania pre Utlm/Pokles na skôr.

• Pri vetraní nenechajte pootvorené okno, lebo takýmto spôsobom sa odvádza teplo bez toho, aby sa vymenil vzduch v miestnosti. Vyhýbajte sa dlhému vetraniu.

• Najúčinnejšie je vetrať krátko a intenzívne pri úplne otvorenom okne.

• Počas vetrania privrite termostatický ventil alebo prepnite prepínač druhov prevádzky na Protizámraz.

• Teplotné hladiny a časy spínania pre prípravu teplej vody zosúlaďte s osobnou potrebou teplej vody a využívajte rozumne.

Solar optimalizácia

Vplyv optimalizácie TUV aktivujte vždy nastavením hodnoty medzi 1 K až 20 K

kapitola 6.6 na strane 39. Ak je vplyv zo strany Vplyv optimalizácie TUV príliš silný, hodnotu stupňovito zredukujte.

Vplyv optimalizácie vykur. okruh aktivujte vždy nastavením hodnoty medzi 1 K až 5 K

kapitola 6.6 na strane 39. Ak je vplyv zo strany Vplyv optimalizácie vykur. okruh príliš silný, hodnotu stupňovito zredukujte.

656 720 613 431 (2007/01)

Page 66: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Ochrana životného prostredia

11 Ochrana životného prostrediaOchrana životného prostredia je základné podnikové pravidlo spoločnosti Junkers zo skupiny Bosch. Kvalita výrobkov, hospodárnosť a ochrana životného prostredia sú pre nás rovnako dôležité ciele. Zákony a predpisy o ochrane životného prostredia sa prísne dodržiavajú.Za účelom ochrany životného prostredia používame najlepšiu techniku a materiály pri zohľadnení aspektov hospodárnosti.

Obal

Čo sa týka obalov, zapájame sa do systémov likvidácie odpadov špecifických pre jednotlivé krajiny, ktoré zabezpečujú optimálnu recykláciu. Žiaden z použitých obalových materiálov nezaťažuje životné prostredie a všetky je možné opätovne zúžitkovať.

Staré zariadenia

Staré zariadenia obsahujú materiály, ktoré by sa mali odovzdať na recykláciu.Montážne skupiny sa dajú ľahko oddeliť a umelé hmoty sú označené. Tým sa umožňuje roztriedenie rôznych montážnych skupín a ich odovzdanie na recykláciu príp. likvidáciu.

66 6 720 613 431 (2007/01)

Page 67: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Individuálne nastavenia časových programov

12 Individuálne nastavenia časových programovTu sú zhrnuté základné nastavenia a osobné nastavenia časových programov.

12.1 Vykurovací programNastavenie vykurovacieho programu je popísané v kapitole 6.3 na strane 32.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

°C t °C t °C t °C t °C t °C t

Pre

dna

stav

ené

vyku

rova

cie

pro

gram

y na

kop

írov

anie

Pol

deň

, doo

bed

a Po - Št 06:00 08:00 12:00 22:00 – – – –

Pi 06:00 08:00 12:00 23:30 – – – –

So 07:00 23:30 – – – – – – – –

Ne 08:00 22:00 – – – – – – – –

Pol

deň

, poo

bed

e Po - Št 07:00 12:00 17:00 22:00 – – – –

Pi 07:00 12:00 17:00 23:30 – – – –

So 07:00 23:30 – – – – – – – –

Ne 08:00 22:00 – – – – – – – –

Cel

ý d

Po - Št 06:00 08:00 17:00 22:00 – – – –

Pi 06:00 08:00 17:00 23:30 – – – –

So 07:00 23:30 – – – – – – – –

Ne 08:00 22:00 – – – – – – – –

Cel

ý d

eň, č

as o

bed

a Po - Št 06:00 08:00 12:00 13:00 17:00 22:00

Pi 06:00 08:00 12:00 13:00 17:00 23:30

So 07:00 23:30 – – – – – – – –

Ne 08:00 22:00 – – – – – – – –

Rod

ina

(zák

lad

né n

asta

veni

e) Po - Št 06:00 22:00 – – – – – – – –

Pi 06:00 23:30 – – – – – – – –

So 07:00 23:30 – – – – – – – –

Ne 08:00 22:00 – – – – – – – –

676 720 613 431 (2007/01)

Page 68: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Individuálne nastavenia časových programov

P

red

nast

aven

é vy

kuro

vaci

e p

rogr

amy

na k

opír

ovan

ie

Rod

ina,

dop

olud

nie Po - Št 04:00 22:00 – – – – – – – –

Pi 04:00 23:00 – – – – – – – –

So 07:00 23:00 – – – – – – – –

Ne 07:00 22:00 – – – – – – – –

Rod

ina,

pop

olud

nie Po - Št 06:00 23:30 – – – – – – – –

Pi 06:00 23:30 – – – – – – – –

So 07:00 23:30 – – – – – – – –

Ne 08:00 23:30 – – – – – – – –

Sen

iori

Po - Št 07:00 23:00 – – – – – – – –

Pi 07:00 23:00 – – – – – – – –

So 07:00 23:00 – – – – – – – –

Ne 07:00 23:00 – – – – – – – –

Oso

bné

nas

tave

nie

Vyku

rova

cí p

rogr

am

Men

o: _

____

____

____

____

____

___

Všetky dni

Po - Pi

So - Ne

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

P1 P2 P3 P4 P5 P6

°C t °C t °C t °C t °C t °C t

68 6 720 613 431 (2007/01)

Page 69: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Individuálne nastavenia časových programov

12.2 Program ohrevu teplej vodyNastavenie programov ohrevu teplej vody je popísané v kapitole 6.4 na strane 34.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

°C t °C t °C t °C t °C t °C t

Zákl

adné

nas

tave

nie Po - Št 60 05:00 15 23:00 – – – – – – – –

Pi 60 05:00 15 23:00 – – – – – – – –

So 60 06:00 15 23:00 – – – – – – – –

Ne 60 07:00 15 23:00 – – – – – – – –

Oso

bné

nas

tave

nie

Všetky dni

Po - Pi

So - Ne

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

696 720 613 431 (2007/01)

Page 70: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Individuálne nastavenia časových programov

12.3 Program cirkulácie teplej vodyNastavenie cirkulačného programu je popísané v kapitole 6.4 na strane 34.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

t t t t t t

Zákl

adné

nas

tave

nie Po - Št Zapnúť 06:00 Vypnúť 23:00 – – – – – – – –

Pi Zapnúť 06:00 Vypnúť 23:00 – – – – – – – –

So Zapnúť 07:00 Vypnúť 23:00 – – – – – – – –

Ne Zapnúť 08:00 Vypnúť 23:00 – – – – – – – –

Oso

bné

nas

tave

nie

Všetky dni

Po - Pi

So - Ne

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

70 6 720 613 431 (2007/01)

Page 71: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Index

Index

AAdresa služieb zákazníkom.........................45, 55

BBezpečnostné upozornenia ................................6

CChladnejšie - Teplá voda ...................................................34 - Vykurovanie .....................................19, 32, 33Cirkulácia..........................................................36

DDovolenkový program.......................................31Druhy prevádzky...............................................20

EČasy pre prípravu teplej vody...........................34Elektrické zapojenie - Pripojenie účastníkov zbernice BUS............16

HHlásenia regulátora...........................................57Hlavné menu - Solár ............................................................30

IIndividuálne časové programy (tabuľka) ..........67Info ...................................................................40Informácie ........................................................55Informácie k návodu ...........................................5Inštalácia - FW 200 vo vykurovacom kotle .....................10

KKábel pre sieťovú prípojku u zákazníka ............16Kódovanie účastníkov zbernice BUS ................47Kvalita regulácie ...............................................12

LLikvidácia..........................................................66

MMenu - Hlavné menu

- Dovolenka .............................................. 31 - Solár ................................................ 30, 39 - Teplá voda ............................................. 34 - Vykurovanie............................................ 32 - Všeobecné nastavenia ........................... 38

- Info ............................................................. 40 - Navigácia v úrovniach ................................. 21 - Úroveň pre odborníkov

- Vysušenie podlahy ................................. 46 - Úroveň pre odborníkov ............................... 43

- Adresa služieb zákazníkom .............. 45, 55 - Konfigurácia solárneho systému ............ 51 - Nastavenie vysušenia podlahy ............... 56 - Parametre solárneho systému ............... 52 - Systémová konfigurácia ......................... 47 - Systémové informácie............................ 55 - Systémové poruchy ............................... 55 - Vykurovacie parametre .......................... 47

Montáž............................................................. 10 - FW 200 na stene......................................... 12 - FW 200 vo vykurovacom kotle .................... 10 - Snímač vonkajšej teploty ............................ 14Montážne miesto - FW 200 ....................................................... 12 - Snímač vonkajšej teploty ............................ 14

NNastavenie automatickej prevádzky................. 20Nastavenie času............................................... 38Nastavenie jazyka ............................................ 38Nastavenie prevádzky vykurovania .................. 20Nastavenie protimrazovej prevádzky ............... 20Nastavenie teploty vykurovania ....................... 33Nastavenie trvalého vykurovania ..................... 20Nastavenie trvalej ochrany proti mrazu ........... 20Nastavenie trvalej úspory ................................ 20Nastavenie úspornej prevádzky ....................... 20Nastavenie vykurovania teplejšie/chladnejšie . 32Nastavenie začiatku vykurovania ..................... 32Nástenná montáž............................................. 12Navigácia v úrovniach menu ............................ 21Neprítomnosť .................................................. 19nezmiešaný vykurovací okruh .......................... 36

716 720 613 431 (2007/01)

Page 72: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Index

OObnovenie - Program.......................................................24 - Všetky nastavenia ........................................25Obnovenie nastavení ........................................25Obsluha - Menu ...........................................................21 - Nastavenie teploty vykurovania ...................33 - Programovanie ............................................21 - Zmena druhu prevádzky pre vykurovanie ....20 - Zmena teploty miestnosti............................33 - Zmena teploty v miestnosti .........................19Ochrana proti striekajúcej vode .......................16Odstraňovanie porúch......................................57opustenie bytu .................................................19opustenie domu ...............................................19Osluha - Zmena druhu prevádzky ohrevu teplej vody 20Otočný voliaci gombík ..................................3, 21Ovládacie prvky ..................................................3

PPopis zariadenia - Rozsah dodávky.............................................7Poruchy ......................................................55, 57 - Vykurovací kotol ..........................................57Príslušenstvo......................................................8Program ohrevu teplej vody .............................34Programovanie - Casový program pre nastavenie cirkulačného

čerpadla ......................................................36 - Nastavenie dátumu, Natavenie dátumu .......38 - nastavenie dovolenkového programu..........31 - Nastavenie času...........................................38 - nastavenie jazyka.........................................38 - Nastavenie leta / zimy Nastavenie leta / zimy ..38 - Nastavenie programu ohrevu teplej vody ....34 - Nastavenie rýchleho vyhriatia ......................33 - Nastavenie vykurovacieho programu ...........32 - Obnovenie základných nastavení

- Program..................................................24 - Všetky nastavenia ...................................25

- Úroveň pre odborníkov................................43 - Vymazanie....................................................24

RReset - Program...................................................... 24 - Všetky nastavenia ....................................... 25Rezerva chodu ................................................... 7Rozmery........................................................... 12Rozsah dodávky................................................. 7

SSieťová prípojka u zákazníka ........................... 16Snímač teploty miestnosti............................... 51Snímač vonkajšej teploty................................. 14Solárny program........................................ 30, 39Staré kotly ....................................................... 66Štruktúra menu ............................................... 40Symboly............................................................. 3Systémové poruchy ......................................... 55

TTepelná dezinfekcia................................... 37, 53Teplejšie - Teplá voda .................................................. 34 - Vykurovanie .................................... 19, 32, 33Termostatické ventily ...................................... 65Tlačidlo........................................................ 3, 21

UÚdaje o prístroji - Príslušenstvo ................................................ 8Účastníci zbernice BUS ............................. 47, 57Úroveň pre odborníkov.................................... 43 - Adresa služieb zákazníkom................... 45, 55 - Konfigurácia solárneho systému................. 51 - Parametre solárneho systému .................... 52 - Systémová konfigurácia.............................. 47 - Systémové informácie ................................ 55 - Systémové poruchy .................................... 55 - Vykurovacie parametre ............................... 47 - Vysušenie podlahy ................................ 46, 56Uvedenie do prevádzky (len pre odborníka) ... 18Uzamknutie tlačidiel ........................................ 38

72 6 720 613 431 (2007/01)

Page 73: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Index

VVedenia BUS.....................................................16Vetranie ............................................................65Vonkajšia teplota ........................................51, 65Vyhľadávanie chýb............................................57Vykurovací kotol - Nastavenia .......................................32, 34, 47 - Porucha .......................................................57Vykurovací okruh - Nezmiešaný..................................................36Vykurovací okruh - Nezmiešaného, nezmiešaný vkurovací okruh.8 - Zmiešaný ...............................................36, 56Vykurovací program..........................................32Vykurovacie zariadenie - Vybavenie ......................................................7Vykurovaí okruh - Zmiešaného, zmiešaný vykurovací okruh.......8Vykurovanie ......................................................32Vymazanie.........................................................24Všeobecné nastavenia ......................................38Výpadok prúdu ...................................................7Výrobné nastavenia ....................................25, 40

ZZákladné nastavenia .............................25, 40, 52Zmena teploty miestnosti.................................33Zmena teploty v miestnosti ..............................19Zmena vykurovacieho programu.......................32zmiešaný vykurovací okruh ...............................56Zobrazenie chyby .............................................57

736 720 613 431 (2007/01)

Page 74: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Poznámky

74 6 720 613 431 (2007/01)

Page 75: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

Poznámky

756 720 613 431 (2007/01)

Page 76: Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa ... · • Zoznam náhradných dielov • Servisný zošit (pre diagnostiku porúch a funkčné preskúšanie) Tieto podklady

067206134311