O IZMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • P R E D L O G

  ZAKON O IZMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU

  VREDNOST

  lan 1. U Zakonu o porezu na dodatu vrednost (Slubeni glasnik RS, br. 84/04,

  86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 i 68/14-dr. zakon), u lanu 24. stav 1. taka 16a) menja se i glasi:

  16a) promet dobara i usluga koji se vri u skladu sa ugovorima o donaciji zakljuenim sa dravnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predvieno da se iz dobijenih novanih sredstava nee plaati trokovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novanim sredstvima osim ako ratifikovanim meunarodnim ugovorom nije drukije predvieno;.

  lan 2. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

  Slubenom glasniku Republike Srbije, a primenjivae se od 1. januara 2015. godine.

 • 2

  O B R A Z L O E Nj E

  I. USTAVNI OSNOV ZA DONOENjE ZAKONA Ustavni osnov za donoenje ovog zakona sadran je u odredbama lana 97. ta. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija ureuje i obezbeuje, izmeu ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dunosti Republike Srbije, utvrenih Ustavom i zakonom. II. RAZLOZI ZA DONOENjE ZAKONA

  Problemi koje bi Zakon trebalo da rei, odnosno ciljevi koji se Zakonom

  postiu Razlog za donoenje ovog zakona, odnosno problem koji zakon treba da rei,

  je stvaranje uslova da se promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vri u cilju realizacije projekata finansiranih u okviru sprovoenja pomoi prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoi (IPA) u tzv. decentralizovanom sistemu upravljanja, u potpunosti oslobodi poreza na dodatu vrednost.

  Naime, prema postojeem zakonskom reenju, promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vri u skladu sa ugovorom o donaciji, izmeu ostalog i u skladu sa Okvirnim sporazumom izmeu Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomo Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovoenja pomoi prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoi (IPA) (Slubeni glasnik RS, broj 124/07 - u daljem tekstu: Okvirni sporazum), moe biti osloboen poreza na dodatu vrednost samo u delu koji se finansira iz sredstava donacije (npr. iz sredstava IPA). Imajui u vidu da se prelaskom na tzv. decentralizovani sistem upravljanja programima u okviru IPA, sredstva IPA i sredstva nacionalnog sufinansiranja objedinjuju tako da nije mogue razdvojiti promet dobara i usluga i uvoz dobara na deo koji se finansira iz sredstava IPA i deo koji se finansira iz sredstava nacionalnog sufinansiranja, neophodno je stvoriti osnov da se promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vri u cilju realizacije projekata finansiranih u okviru IPA, u potpunosti oslobodi poreza na dodatu vrednost.

  Razmatrane mogunosti da se problemi ree i bez donoenja Zakona

  Nisu razmatrane mogunosti da se cilj koji ovaj opti akt treba da postigne

  ostvari i bez njegovog donoenja, imajui u vidu da je re o izmeni zakona kojim se ureuje oporezivanje potronje porezom na dodatu vrednost, a koji se, saglasno odredbi lana 15. stav 1. Zakona o budetskom sistemu (Slubeni glasnik RS, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13), uvodi zakonom, pa se iz tog razloga i izmene ovog zakona mogu vriti samo zakonom.

  Zato je donoenje Zakona najbolji nain za reavanje problema

  Donoenje zakona je najbolji nain za reavanje problema, iz razloga to se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino mogue menjati odgovarajuim izmenama zakona.

  Pored toga, ureivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeuje transparentnost u voenju poreske politike. Naime, zakon je opti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nau u istoj poreskopravnoj situaciji, ime se postie transparentnost u njegovoj primeni.

 • 3

  III. OBJANjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINANIH REENjA

  lanom 1. ovog zakona predlae se da se poresko osloboenje za promet

  dobara i usluga koji se vri u skladu sa ugovorima o donaciji zakljuenim sa dravnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predvieno da se iz dobijenih novanih sredstava nee plaati trokovi poreza, moe ostvariti i u delu koji se finansira sredstvima finansijskog doprinosa korisnika sredstava u sluaju kada je to ratifikovanim meunarodnim ugovorom predvieno.

  lanom 2. ovog zakona predlae se da ovaj zakon stupi na snagu narednog

  dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Republike Srbije, a da e se primenjivati od 1. januara 2015. godine.

  IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOENjE ZAKONA

  Za sprovoenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budetu

  Republike Srbije. V. RAZLOZI ZA DONOENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

  Donoenje ovog zakona po hitnom postupku predlae se u skladu sa lanom 167. Poslovnika Narodne skuptine (Slubeni glasnik RS, broj 20/12 - preien tekst), imajui u vidu da je neophodno obezbediti uslove da se programi koji se finansiraju iz sredstava IPA nesmetano sprovode, tj. u krajnjoj liniji radi nesmetanog ispunjavanja meunarodnih obaveza koje je preuzela ili e preuzeti Republika Srbija. VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

  Predlae se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Republike Srbije, s obzirom da je neophodno u to kraem roku stvoriti uslove za primenu poreskog osloboenja za promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vri u cilju realizacije projekata finansiranih u okviru sprovoenja pomoi prema pravilima IPA, u punom obimu, a time i nesmetano ispunjavanje meunarodnih obaveza Republike Srbije, to predstavlja naroito opravdane razloge za stupanje na snagu ovog zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa odredbom lana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

  VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA 1. Na koga e i kako e najverovatnije uticati reenja u zakonu Zakon e imati uticaja na: - sve subjekte koji vre promet dobara i usluga i uvoz dobara u okviru

  sprovoenja projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava na osnovu ratifikovanih meunarodnih ugovora, imajui u vidu da e za predmetni promet, odnosno uvoz, moi da ostvare poresko osloboenje u punom obimu;

 • 4

  - na Republiku Srbiju i republike organe koji su zadueni za sprovoenje projekata koji se finansiraju iz sredstava IPA u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja, imajui u vidu da e stvoriti uslove za efikasnije sprovoenje tih projekata uz puno potovanje meunarodnih obaveza Republike Srbije, kao i projekata koji se finansiraju iz drugih sredstava donacije dobijenih na osnovu ratifikovanih meunarodnih ugovora.

  2. Kakve trokove e primena zakona stvoriti graanima i privredi (naroito

  malim i srednjim pravnim licima) Primena ovog zakona nee stvoriti dodatne trokove graanima i privredi. 3. Da li su pozitivne posledice donoenja zakona takve da opravdavaju

  trokove koje e on stvoriti

  S obzirom da primena ovog zakona nee stvoriti dodatne trokove, nije potrebno posebno obrazlagati da li su pozitivne posledice donoenja zakona takve da opravdavaju trokove koje e on stvoriti.

  4. Da li se zakonom podrava stvaranje novih privrednih subjekata na tritu i

  trina konkurencija

  Zakon nema uticaj na stvaranje novih privrednih subjekata na tritu niti na trinu konkurenciju.

  5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadlenim organima, tako da je

  zainteresovanim stranama pruena prilika da se o zakonu izjasne.

  6. Koje e se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono to se donoenjem zakona namerava

  Ministarstvo finansija je nadleno za sprovoenje ovog zakona, za njegovu ujednaenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje miljenja u vezi njegove primene.

  Posebno istiemo, da e se periodinim publikovanjem Biltena slubenih objanjenja i strunih miljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan nain, dodatno obezbediti transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj nain doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donoenjem zakona.

  VIII. PREGLED ODREDBE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST KOJA SE MENjA

  lan 24.

  PDV se ne plaa na: 1) prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je

  vrednost tih usluga sadrana u osnovici iz lana 19. stav 2. ovog zakona; 2) promet dobara koja obveznik ili tree lice, po njegovom nalogu, alje ili

  otprema u inostranstvo; 3) promet dobara koja inostrani primalac ili tree lice, po njegovom nalogu,

  alje ili otprema u inostranstvo;

 • 5

  4) promet dobara koja inostrani primalac otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ako:

  (1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara;

  (2) je ukupna vrednost isporuenih dobara vea od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, ukljuujui PDV;

  5) unos dobara u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

  6) promet dobara koja su u postupku carinskog skladitenja; 6a) otpremanje dobara u slobodne carinske prodavnice otvorene na

  vazduhoplovnim pristanitima otvorenim za meunarodni saobraaj na kojima je organizovana pasoka i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skla