Odgovori na vprašanja sveta staršev, prejeti v ponedeljek ... ?anja... · Odgovori na vprašanja…

Embed Size (px)

Text of Odgovori na vprašanja sveta staršev, prejeti v ponedeljek ... ?anja... · Odgovori na...

 • Odgovori na vpraanja sveta starev, prejeti v ponedeljek, 17. 9. 2018 1. V Hotiu imamo v OPB (popoldan) teave z klici na stacionarno tevilko. Prosimo,

  da se uitelju v OPB dodeli nek gsm, ki bo dosegljiv tudi izven olskih prostorov. Obstojei stacionarni prenosni telefon ima probleme s signalom zunaj na dvoriu, pogosto pa je tudi v okvari (zaradi e neodkrite ponavljajoe se napake na elektriki).

  Odgovor (Damjan trus, 19. 9. 2018): Na PO Hoti imajo prenosni (stacionarni) telefon, katerega doseg bi moral biti po vsem asfaltnem zunanjem dvoriu in tudi po travnatem delu olskega obmoja (na matini oli imamo enak telefon, ki ima doseg iz zbornice do kabineta kemije-preverjeno ta teden-pa je vmes kar nekaj betonskih sten). Danes bom preveril doseg, da se konkretno seznanim s problemom. Z elektriko pa imamo resnine teave, ker e vedno ugotavljamo primarni vzrok za izpade elektrinega toka. Vsi ti izpadi zagotovo slabo vplivajo tudi na telefonijo, ker sistem pada in se ponovno vzpostavlja. Potrudili se bomo obe teavi odpraviti. 2. Ali je mono, da bi obasno bila v Hotiu mlena malica (ri, gres, kaa) katero bi

  pripravila kuharica v Hotiu? Ali je vse skupaj preve povezano s centralno kuhinjo?

  Odgovor (Damjan trus, 18. 9. 2018): Priprava mlene malice ni v niemer povezana s centralno kuhinjo-je povsem v domeni gospodinjke, njene asovne in delovne organizacije. Vodja olske prehrane, gospa Mika, je zainteresirana, da bi obasno tak zajtrk imeli, je pa to povezano tudi s pogoji. Na PO Jevnica in PO Kresnice takna malica ni mona zaradi tevila uencev, obremenitve gospodinjk in hkrati tudi zmogljivosti kuhinje (tedilnik, posoda). Na PO Hoti je po zagotovilu vodje, gospe Buar, enkrat tedensko mono vpeljati mleno malico. Glede na tevilo uencev na PO Hoti ima gospodinjka 90% zaposlitev in posledino tudi kraji delovni as, zato zatrjuje, da v tem asu ne uspe postoriti vse kar od nje zahtevamo (delo v kuhinji in dnevno ienje celotne ole). Od zaetka tega olskega leta imamo v 1. razredu uenca, pri katerem je potrebno zelo paziti na prehrano in dieto, kljub temu, da ola nima nikakrnih sistemiziranih dodatkov za pripravo dietnih obrokov hrane. Na MIZ smo zaprosili za dodatno zaposlitev (stalni spremljevalec za uenca) in bili uspeni. Na ta nain upam, da bo gospodinjka uspela enkrat tedensko pripraviti mleno malico za uence vsaj tako sva se na kolegiju 18. 9. dogovorila z vodjo PO Hoti. 3. Med vrstniko nasilje je prisotno tudi na nai oli. A ste mediacijo opustili? Odgovor (Damjan trus, 18. 9. 2018): Na oli se vseskozi aktivno ukvarjamo z nasiljem. Moj obutek je, da nasilja ni veliko; po hodnikih se sprehodim vsak dan. Sodelavci mi informacij ne prikrivajo ko izvedo za nasilje, se vedno odzovemo in ukrepamo: razrednik, svetovalna sluba, stari, ravnatelj. e imate konkretne podatke o nasilju, ki jih jaz nimam, mi jih prosim posredujte, da stanje preverimo in ustrezno ukrepamo. Obveeni smo o nasilju preko druabnih omreij in v popoldanskem asu v tem delu priakujem, da se stari aktivno vkljuite pri vzgoji svojih otrok.

 • Mediacije nismo opustili, priznam pa, da je bila v preteklem letu premalokrat uporabljena. Posredujem odgovor uiteljice Mateje Gore, ki je temu podroju najblije: Odgovor (Mateja Gore, 18. 9. 2018): Omeniti moram prikrito nasilje, ki se dogaja predvsem na besedni ravni (zlasti med dekleti v asu, ko uitelj ni prisoten, ko so uenci na poti v in iz ole, med odmori) in ga uitelji pogosto (nenamerno) tudi ne zaznamo, se ga pa zavedamo in v okviru razrednih ur preventivno ravnamo (z uenci se na to temo pogovarjamo, izvajamo razline socialne igre, ki krepijo pozitivne odnose, preko iger vlog iemo ustrezne reitve/ravnanja v namiljenih konfliktih ipd.). Sama stare opozorim, naj spodbujajo svoje otroke, da se zaupajo uitelju v primeru, ko se poutijo ogroene, e pa otrok tega ne zmore, pa je informacija dobrodola tudi z njihove strani. Zagotovo ni uitelja, ki v taknem primeru ne bi reagiral. Povsem pa se konfliktom (tudi nasilju) na oli ne bomo mogli povsem izogniti, to bi bila praktino utopija. ola/razred je druba v malem, kjer se uenci v relativno varnem okolju uijo socialnih vein predvsem preko konflikta, vloga nas odraslih pa je, da spodbujamo ustrezna/primerna ravnanja, do neustreznih/neprimernih pa smo kritini, jih obravnavamo resno, tudi z uporabo vzgojnih ukrepov, e se neprimerna ravnanja ponavljajo. Glede mediacije pa tole: Ko smo se mediacije na oli lotili, je bilo to zelo nartno in premiljeno, poleg tega, da smo v olskem letu 2015/2016 in 2016/2017 usposobili 15 vrstnikih mediatorjev (od tega jih je na oli ostalo e 6, ki so trenutno v 8. ali 9. razredu), smo izvedli ve predstavitev na roditeljskih sestankih, z Vanjo sva bili povabljeni tudi na eno od sej Sveta starev, Svet zavoda je sprejel pravni dokument o olski mediaciji, naj omenim, da smo s predstavitvenim filmom (https://www.youtube.com/watch?v=OKM0hXc_Epc) sodelovali tudi na nateaju in bili

  uspeni, s imer je ola pridobila 60 ur brezplanega usposabljanja za enega strokovnega delavca (Marija Mohar) ipd. Veliko smo naredili na promociji na vseh segmentih, z mediacijo smo poskuali reevati tudi nekoliko bolj zahtevne konflikte na PO Kresnice v olskem letu 2016/2017 (kamor sem bila povabljena na enega od roditeljskih sestankov in sem mediacijo predstavila kot monost za reevanje problematike, v takratnem 4. razredu). V dogovoru s svetovalno delavko Dunjo Poarek v okviru dejavnosti Uenje uenja pripravljam delavnice, prilagojene najmlajim uencem (1.-3. razred) ter uencem 4. in 5. razreda. Trenutno ve kot to teko obljubim, saj resno udejstvovanje na podroju mediacije zahteva vsaj dve osebi in ogromno vloenega asa. 4. Pri pregledu Poroila o realizaciji LDN1718 sem opazila podatek pri finannem

  poroilu adaptacije otrokih igri in sicer: Da bo oz. je ostanek donacije zbrane za matino olo (sicer znesek 38,07) preneen na PO Jevnica. Pri zbiranju donacij za igrala za matino olo smo stari oz. podjetja donirali za namen urejanja igral matine ole. Glede na vsebino poroila je razvidno, da preostanek denarja namenjate podruninim olam.

  https://www.youtube.com/watch?v=OKM0hXc_Epc
 • Glede na to, da stari, ki doniramo/-jo nismo seznanjeni s tem, da se preostanek prenese na podrunice in ne ostane v skladu za urejanje matine ole oz. otroke matine ole, se mi zdi pravilno, da smo/so o tem tudi obveeni, pred zbiranjem donacij. Odgovor (Damjan trus, 18. 9. 2018): Akcija zbiranja donatorskih sredstev je bil na zaetku projekt zgolj matine ole. Akciji so se kasneje pridruili tudi na PO Kresnice in PO Jevnica. Na dopisu za donatorje je bilo navedeno, da gre za zbiranje sredstev za otroko igrie na matini oli. Vsa sredstva, zbrana za igrie na matini oli so bila tudi dejansko porabljena zgolj za igrie na matini oli (in e malo je zmanjkalo), tako da ni bilo nobene potrebe po kakrnemkoli obveanju donatorjev. Za prenovo igria so prispevali tudi lani sindikata SVIZ O Gradec (200 EUR) in nelani SVIZ O Gradec (55 EUR), ki so sredstva namenili za katerokoli igrie, odvisno od tega, kje se bo pokazala potreba. 200 EUR smo namenili za PO Kresnice in od tega je ostalo 33,36 EUR, 55 EUR pa otrokemu igriu na matini oli, od esar je ostalo 38,07 EUR. Oba preostanka smo namenili za igrala na PO Jevnica, kar je bilo tudi v skladu z odloitvijo zaposlenih. Bi pa o tem dodal, da je moja velika elja, da bi se vsi skupaj poutili kot del velike skupne druine, ki obsega matino olo in 4 podrunice, kjer je potreb po obnavljanju zelo zelo veliko, sredstev v ta namen pa precej manj. S podobnimi donatorskimi akcijami elim tudi v prihodnje pomagati enkrat tu, drugi tam in upam, da boste tudi stari/donatorji nesebino podpirali katerikoli projekt NAE O GRADEC. 5. Od katerega razreda naprej se povpreje ocen upoteva ob vpisu v srednje ole? A se v povpreju upotevajo vsi predmeti (npr. tudi izbirni predmeti)? Za katere tipendije je pomembno povpreje ocen? Odgovor (Irena Simoni Smrekar, 18. 9. 2018): Za vpis v S, e ima S omejitev, se setejejo zakljuene ocene (vsota ocen = tevilo tok) 7, 8. in 9. razreda brez izbirnih predmetov. Se pa tejejo izbirni predmeti v povpreje za vpis v obinsko Zlato knjigo. Povpreje ocen je pomembno za pridobitev Zoisove tipendije. Informacije o tipendijah: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/ V podkrepitev odgovora pripenjam dva dokumenta:

  Merila za izbiro kandidatov-omejitve v S in Tabelo za izraun tok.

  6. Izpostavila bi opazko, kako znajo otroci hitro koga izolirati in se nad njim

  znaati. Namen bi bil, da se stari pogovorijo in obrazloijo svojim otrokom, kaj je primerno in kaj ne, super bi bilo, e bi imeli kakne pogovore tudi oli. V smislu, da se ne zasmehuje drugih zaradi esarkoli, jih postaviti pred dejstvo, da se tudi oni lahko kdaj znajdejo na drugi strani.

  Odgovor (Damjan trus, 18. 9. 2018): Na PO Vae smo v lanskem olskem letu reevali podobno problematiko, kot je navedena v opazki in ob opravljenih pogovorih z uenci iz oddelka, popoldanskem razgovoru s stari, na katerem je bila prisotna tudi dr. Marcela No Bogataj, situacijo

  http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
 • zajezili. V lanskem olskem letu sta se do mene oglasila dva uenca s problemom, da ju v razredu soolci zbadajo-predvsem zaradi narodnosti. Situacijo smo z nekaj pogovori po izjavah obeh uencev v nekaj dneh umirili. Podobno steejo stvari v vseh primerih, ko ola nasilje zazna. Uence nagovori razrednik, tudi svetovalna sluba opravi pogovore tako posamino kot s celotnim razredom. Pogovore v oli, o katerih govorite, imamo; vedno se jih tudi prednostno lotimo, ne glede na ostale obveznosti. V kolikor je mono vkljuimo stare-v lanskem letu smo izpeljali tudi nekaj predavanj/delavnic za stare, vendar so bila vsa sreanja veliko slabe obiskana kot smo to priakovali na oli. In ponovno ponavljam: v kolikor imate konkretne podatke, nas prosim obvestite, ker le tako lahko reagiramo in poskusimo pomagati-upam si trditi, da smo bi