24
ČASŤ V. PRAVIDLÁ OBCHODOVANIA BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

ČASŤ V.

PRAVIDLÁ OBCHODOVANIA

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

Page 2: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 1

OBSAH

Článok 1 ....................................................................................................................................... 3

Úvodné ustanovenia .....................................................................................................................3

Článok 2 ....................................................................................................................................... 4

Právo zadávať príkazy a uzatvárať obchody ................................................................................ 4

Článok 3 ....................................................................................................................................... 5

Obchodný systém burzy ............................................................................................................... 5

Článok 4 ....................................................................................................................................... 5

Obchodný deň .............................................................................................................................. 5

Príkazy ........................................................................................................................................... 6

Článok 5 ....................................................................................................................................... 6

Spoločné ustanovenia pre príkazy ................................................................................................ 6

Článok 6 ....................................................................................................................................... 6

Objednávka .................................................................................................................................. 6

Článok 7 ....................................................................................................................................... 7

Spoločné ustanovenia pre všetky typy objednávok .................................................................... 7

Článok 8 ....................................................................................................................................... 8

Režim veľkosti tiku ..................................................................................................................... 8

Článok 9........................................................................................................................................8

Ustanovenia pre jednotlivé typy objednávok ............................................................................... 8

Článok 10 ..................................................................................................................................... 9

Kniha objednávok a prijatie/zrušenie/zánik objednávky ............................................................. 9

Kurzotvorné obchody .................................................................................................................. 10

Článok 11 ................................................................................................................................... 10

Kurzotvorné obchody a párovanie ............................................................................................. 10

Článok 12 ................................................................................................................................... 11

Párovanie v MAO ...................................................................................................................... 11

Článok 13 ................................................................................................................................... 11

Párovanie v MKO a MTT .......................................................................................................... 11

Článok 14 ................................................................................................................................... 12

Krížový obchod .......................................................................................................................... 12

Iné obchody ................................................................................................................................. 12

Článok 15 ................................................................................................................................... 12

Priamy obchod ............................................................................................................................ 12

Článok 16 ................................................................................................................................... 13

Repo obchod ............................................................................................................................. 13

Článok 17 ................................................................................................................................... 14

Príkaz na priamy obchod a príkazy repo ..................................................................................... 14

Page 3: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 2

Ponuka/povinná ponuka/konkurenčná ponuka na prevzatie ....................................................... 15

Článok 18 ................................................................................................................................... 15

Uskutočnenie ponuky/povinnej ponuky/konkurenčnej ponuky na prevzatie ............................ 15

Článok 19 ................................................................................................................................... 16

Obchod v rámci ponuky/povinnej ponuky/konkurenčnej ponuky na prevzatie ........................ 16

Kurz a cenové pásmo .................................................................................................................. 16

Článok 20 ................................................................................................................................... 16

Kurz cenného papiera, zverejňovanie kurzov ............................................................................ 16

Článok 21 ................................................................................................................................... 17

Prípustné cenové pásmo ............................................................................................................. 17

Ostatné ustanovenia pre obchodovanie ....................................................................................... 20

Článok 22 ................................................................................................................................... 20

Pozastavenie obchodovania ....................................................................................................... 20

Článok 23 ................................................................................................................................... 20

Prerušenie obchodovania ........................................................................................................... 20

Článok 24 ................................................................................................................................... 21

Pozastavenie a zrušenie obchodu ............................................................................................... 21

Článok 25 ................................................................................................................................... 22

Tvorca trhu ................................................................................................................................. 22

Článok 26....................................................................................................................................23

Spory z burzových obchodov ..................................................................................................... 23

Page 4: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 3

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Pravidlá obchodovania (ďalej len „pravidlá“) sú vydané v súlade s § 18 zákona č.

429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o burze“) a upravujú najmä podmienky obchodovania s cennými papiermi

prostredníctvom obchodného systému na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

(ďalej len „burza“), podmienky pre pozastavenie a prerušenie obchodovania, zrušenia

burzových obchodov a s tým súvisiace práva a povinnosti členov a burzy.

1.2 V obchodnom systéme je možné obchodovať všetky cenné papiere prijaté

k obchodovaniu na burze.

1.3 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy,

majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:

a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere;

b) „ŠPP“– štátne pokladničné poukážky sú cenné papiere vydávané Slovenskou

republikou, pre ktoré platia ustanovenia § 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“);

c) „člen“ - člen burzy alebo Národná banka Slovenska;

d) „účastníci trhu“ - verejnosť a členovia;

e) „DCD“ - centrálny depozitár vykonávajúci činnosť podľa zákona o cenných

papieroch;

f) „držiteľský účet“ – účet podľa § 105a zákona o cenných papieroch;

g) „obchodný systém“ - súbor softwarových produktov, zariadení výpočtovej

techniky a príslušenstva prevádzkovaný burzou, resp. členmi, ktorý umožňuje

členom zadávať príkazy na uzatváranie burzových obchodov a zadávať príkazy

na iné obchody;

h) „nariadenie“ - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája

2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a

smernica 2011/61/EÚ a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.

600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení

nariadenie (EÚ) č. 648/2012, spolu s prislúchajúcimi delegovanými

a vykonávacími predpismi;

i) „veľkosť tiku“ - je najmenší prírastok ceny, o ktorý sa môže cena akcie zmeniť.

Veľkosť tiku je stanovená pre každú akciu zvlášť v súlade s nariadením;

j) „manipulácia s trhom“ – konanie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie

o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES

a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES;

k) „referenčná cena pre CP“ - cena rovná priemernému kurzu tohto CP

z bezprostredne predchádzajúceho burzového dňa;

l) „percentuálne rozpätie“ - interval medzi najnižšou cenou a najvyššou cenou, pri

ktorých je možné uzatvárať obchody počas burzového dňa;

m) „objemovo vážené rozpätie“ - je cenové rozpätie medzi maximálnou

a minimálnou cenou určenou váženým priemerom cien z jednotlivých príkazov na

kúpu a predaj vyplývajúcich z knihy objednávok MKO obchodného systému,

ktorých súhrnný počet CP zodpovedá počtu CP nahlasovaného priameho obchodu.

Page 5: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 4

Ak súhrnný počet CP jednotlivých príkazov na kúpu alebo predaj je menší ako

počet CP nahlasovaného priameho obchodu, objemovo vážené rozpätie nie je

možné určiť;

n) “príznak priebežného vyrovnania (ďalej len „PV“)“ - znamená údaj označujúci

možnosť priebežne vyrovnať priame a repo obchody v daný deň T s/bez

finančného vyrovnania, ktorého predmetom sú cenné papiere. Priame a repo

obchody s požiadavkou na finančné vyrovnanie v daný deň T je možné zadať len

s príznakom PV. Príznak PV nie je možné zadať pre VP-emisie.

Článok 2

Právo zadávať príkazy a uzatvárať obchody

2.1 Na burze je možné uzatvárať burzový/-é obchod/-y, alebo zadávať príkaz/-y na iný/é

obchod/-y.

2.2 Medzi burzové obchody patria kurzotvorné obchody. Medzi iné obchody patria priame

a repo obchody (burzové a iné obchody ďalej spolu aj ako „obchody“).

2.3 Osobitným obchodom je obchod v rámci ponuky na prevzatie, resp. povinnej ponuky

na prevzatie, resp. konkurenčnej ponuky na prevzatie (ďalej len „VP-obchod“), ktorý je

uzavretý v súlade s osobitnými ustanoveniami týchto pravidiel.

2.4 Všetci členovia burzy majú právo zadávať do obchodného systému príkazy a uzatvárať

burzové obchody. Pri obchodovaní majú všetci členovia rovnaké práva a povinnosti.

2.5 Účastníkmi obchodu sú kupujúci člen a predávajúci člen. Kupujúcim členom a

predávajúcim členom v obchode môže byť aj jeden a ten istý subjekt.

2.6 Člen uzatvára burzové obchody alebo zadáva príkazy vo svojom mene a na účet svoj

alebo na účet inej osoby (takáto osoba je ďalej označovaná ako „klient“).

2.7 Predmetom obchodu sú CP jednej emisie prijatej na obchodovanie na burze, ktoré:

a) sú vedené v evidencii DCD a sú obchodované v mene euro (ďalej len „typ

DCD/EUR“);

b) sú vedené v evidencii DCD a sú obchodované v cudzej mene (ďalej len „typ

DCD/CM“).

2.8 Burzový obchod, s výnimkou VP-obchodu1 je:

a) platne uzavretý, ak je cena obchodu v prípustnom cenovom pásme pre príslušný

CP a v súlade s týmito pravidlami;

b) neplatný, ak cena obchodu nie je v prípustnom cenovom pásme pre príslušný

CP a v súlade s týmito pravidlami.

2.9 Člen je povinný zaplatiť burze príslušné poplatky za obchodovanie stanovené v

Poplatkovom poriadku. Toto ustanovenie neplatí pre burzové obchody, iné obchody

a VP- obchody zrušené v súlade s ustanovením Článku 24 ods. 24.4 písm. e) - za takéto

zrušené obchody člen nie je povinný platiť poplatky.

2.10 Člen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

a uzavrieť alebo nahlásiť zadaním príkazu VP-obchod, ktorý podľa ustanovení

Pravidiel účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania vyrovná

dodaním CP z najviac10-ich, resp. pripísaním na najviac 10 majetkových účtov, z

ktorých ani jeden nie je vlastný účet člena zadávajúceho príkaz, resp. objednávku do

1 Platnosť obchodu uzavretého v rámci ponuky/povinnej ponuky/konkurenčnej ponuky na prevzatie viď Článok 19.

Page 6: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 5

obchodného systému burzy, a to len v prípade, ak dodanie, resp. pripísanie je

realizované len v rámci jedného DCD.

Článok 3

Obchodný systém burzy

3.1 Obchodný systém je miestom pre zadávanie príkazov a uzatváranie burzových

obchodov.

3.2 Príkazy do obchodného systému zadávajú členovia prostredníctvom pracovných staníc

pripojených na centrálny počítač burzy. Pracovné stanice sú lokalizované spravidla v

sídlach členov. Člen môže mať jednu, prípadne viac pracovných staníc, ak ide o

pripojenie lokálnej počítačovej siete člena na centrálny počítač burzy.

3.3 V prípade poruchy pracovnej stanice alebo poruchy prepojenia medzi pracovnou

stanicou a centrálnym počítačom burzy je členom k dispozícii limitovaný počet

núdzových pracovných staníc lokalizovaných na burze, ktoré sú obsadzované v poradí

podľa času nahlásenia poruchy členmi.

3.4 Podľa spôsobu párovania sa obchodný systém delí na nasledujúce moduly:

a) modul aukčného obchodovania (ďalej len „MAO“);

b) modul kontinuálneho obchodovania (ďalej len „MKO“);

c) modul obchodovania s tvorcami trhu (ďalej len „MTT“);

3.5 V MAO sa obchoduje so všetkými CP prijatými na trh burzy typu DCD/EUR.

3.6 V MKO sa obchoduje so všetkými akciami a podielovými listami prijatými na trh burzy

typu DCD/EUR, pre ktoré je v aktuálny burzový deň stanovené prípustné cenové pásmo

a so všetkými dlhopismi a ŠPP prijatými na trh burzy typu DCD/EUR.

3.7 V MTT sa obchoduje so všetkými CP zaradenými v tomto module podľa ods. 25.9 a s

CP typu DCD/CM podľa ods. 25.10.

Článok 4

Obchodný deň

4.1 Obchodný deň je pracovný deň, v ktorom môžu členovia zadávať príkazy a uzatvárať

burzové obchody v obchodnom systéme.

4.2 Pracovné dni, ktoré nebudú obchodnými dňami, určuje burza a oznámi ich účastníkom

trhu najmenej päť pracovných dní vopred.

4.3 Obchodný deň má tieto na seba nadväzujúce fázy (časy označené symbolom „~“ sú

stanovené len približne a sú závislé od momentálnych technických podmienok v

obchodnom systéme):

a) ~8:30 hod. - 10:30 hod. Príprava - zadávanie príkazov v obchodnom systéme,

preberanie výsledkov obchodovania z predchádzajúceho burzového dňa členmi.

b) 10:30 hod. - ~10:50 hod. Fixing - párovanie v MAO; spracovanie výsledkov

aukčného obchodovania; zadávanie príkazov.

c) ~10:50 hod. - 11:00 hod. Príprava - zadávanie a potvrdzovanie príkazov na

priame a repo obchody s dlhopismi alebo ŠPP bez príznaku priebežného

vyrovnania.

d) 11:00 hod. - 15:30 hod. Zadávanie a potvrdzovanie príkazov na priame a repo

obchody s/bez príznaku PV.

Page 7: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 6

e) 11:00 hod. - 15:30 hod. Párovanie v module MKO a MTT.

f) 15:30 hod. - 15:40 hod. Potvrdzovanie príkazov na priame a repo obchody

členmi.

g) 15:40 hod. - ~15:50 hod. Preduzávierka – potvrdzovanie nahlásených prijatých

príkazov burzou, archivácia denných dát.

h) ~15:50 hod. - ~16:00 hod. Uzávierka - denná uzávierka obchodovania.

i) ~16:00 hod. - 18:00 hod. Distribúcia výsledkov obchodovania a informácií o

obchodovaní.

4.4 Časom uzavretia kurzotvorného obchodu je čas spárovania príslušných objednávok

zaznamenaný v obchodnom systéme.

PRÍKAZY

Článok 5

Spoločné ustanovenia pre príkazy

5.1 Príkaz je prejav vôle člena, uskutočnený prostredníctvom obchodného systému,

uzavrieť burzový obchod alebo urobiť iný úkon počas obchodného dňa.

5.2 Člen môže zadať nasledujúce príkazy:

a) objednávku;

b) príkaz na priamy obchod;

c) príkazy na repo obchod (ďalej len „príkazy repo“):

i) príkaz repo-otvorenie;

ii) príkaz repo-vrátenie;

iii) príkaz repo-čiastočné vrátenie;

iv) príkaz repo-zmena;

v) príkaz repo-rozpad;

d) zrušenie objednávky.

5.3 V mene člena uzatvára burzové obchody a zadáva príkazy do obchodného systému

burzový maklér, ktorý vykonáva aj všetky ostatné úkony súvisiace s obchodovaním.

Článok 6

Objednávka

6.1 Objednávka je príkaz člena, v ktorom tento člen špecifikuje spôsob párovania

objednávky, predmet a náležitosti kurzotvorného obchodu, ktorý chce uzavrieť. Burza

môže definovať špeciálne typy objednávok, ktoré nevstupujú do procesu párovania vo

vykonávacom predpise.

6.2 Druhy objednávky:

a) kúpa (ďalej len „objednávka KÚPA“);

b) predaj (ďalej len „objednávka PREDAJ“);

c) kúpa aj predaj.

6.3 Predmetom objednávky sú CP jednej emisie prijatej na obchodovanie na burze.

Page 8: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 7

6.4 Burza objednávku prijme, ak bola podaná v súlade s týmito pravidlami a obsahuje

náležitosti nimi vyžadované.

6.5 Typy objednávky:

a) limitná objednávka;

b) objednávka „všetko alebo nič“ (ďalej len „FOK“);

c) kotácia;

d) TT objednávka.

Článok 7

Spoločné ustanovenia pre všetky typy objednávok

7.1 Objednávka musí obsahovať:

a) údaje, ktoré jednoznačne určujú typ objednávky podľa ustanovení ods. 7.6 alebo

Článku 9;

b) označenie druhu objednávky;

c) označenie predmetu objednávky;

d) počet jednotiek predmetu objednávky (ďalej len „počet CP“);

e) cenu za jeden kus CP, ktorý je predmetom objednávky, (ďalej len „cena

objednávky“);

f) údaj označujúci, či ide o obchod na vlastný účet, alebo na účet klienta.

7.2 Objednávka môže obsahovať:

a) identifikačnú poznámku;

b) registračné číslo2 člena alebo klienta;

c) identifikačné číslo člena alebo klienta, t.j. rodné číslo fyzických osôb alebo IČO

právnických osôb.

7.3 Jednotkou počtu CP limitnej a FOK objednávky je 1 kus cenného papiera.

7.4 Jednotkou počtu CP kotácie a TT objednávky je 1 lot.

7.5 Počet kusov CP v jednom lote burza:

a) určuje pre každú emisiu obchodovanú v MTT zvlášť;

b) bezodkladne oznamuje účastníkom trhu.

7.6 Objednávka je vždy limitnou objednávkou, pokiaľ nie je označená inak a/alebo

neobsahuje údaje či príznaky uvedené v ustanoveniach Článku 9, určujúce iný typ

objednávky.

7.7 Cena objednávky je maximálnou cenou objednávky KÚPA a minimálnou cenou

objednávky PREDAJ, pokiaľ to v ustanoveniach pre jednotlivé typy objednávky nie je

uvedené inak.

7.8 Cena objednávky musí mať kladnú hodnotu.

7.9 Pre relatívne označovanie objednávok platí, že:

a) lepšou z dvoch objednávok PREDAJ je tá, ktorá má nižšiu cenu;

2 Registračné číslo je číslo, ktorým je identifikovaný majiteľ účtu CP v DCD. Viď Pravidlá účasti burzy a jej

členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania.

Page 9: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 8

b) lepšou z dvoch objednávok KÚPA je tá, ktorá má vyššiu cenu.

Článok 8

Režim veľkosti tiku

8.1 Burza pri stanovení cien u objednávok na akcie uplatňuje veľkosť tiku, ktorá je

rovnaká alebo vyššia ako hodnota, ktorá zodpovedá:

a) pásmu likvidity uvedeného v tabuľke v Podrobnostiach k týmto pravidlám,

ktoré zodpovedá rozsahu priemerného denného počtu transakcií na

najvýznamnejšom trhu pre daný cenný papier z hľadiska likvidity; a

b) cenovému rozpätiu v uvedenom pásme likvidity, ktoré zodpovedá cene

danej objednávky.

8.2 Burza každoročne zverejňuje pre konkrétnu akciu vypočítaný priemerný denný počet

transakcií príslušným orgánom, v súlade s nariadením.

8.3 Pri novoprijatých akciách na obchodovanie postupuje burza pri odhade priemerného

počtu transakcií v súlade s nariadením.

Článok 9

Ustanovenia pre jednotlivé typy objednávok

Limitná objednávka

9.1 Limitná objednávka je objednávka na kúpu alebo predaj najviac uvedeného počtu CP,

za nie vyššiu, resp. nie nižšiu cenu než je cena objednávky, do okamihu zrušenia

objednávky.

9.2 Limitná objednávka môže obsahovať lehotu platnosti.

Objednávka FOK

9.3 Objednávka FOK je objednávka na kúpu alebo predaj výlučne uvedeného počtu CP, za

nie vyššiu, resp. nie nižšiu cenu než je cena objednávky, označená skratkou „FOK“,

ktorá sa ako aktívna objednávka s protiobjednávkou alebo protiobjednávkami spáruje,

len keď počet CP protiobjednávky, resp. protiobjednávok je rovný počtu CP alebo je

väčší než počet CP v objednávke FOK. Po dokončení párovania objednávka FOK

neprechádza do stavu pasívnej objednávky, ale zaniká.

9.4 Objednávku FOK možno zadať len v module MKO.

Kotácia a TT objednávka

9.5 Kotácia s názvom NOVÁ KOTÁCIA TT (OBJEDNÁVKA) je objednávka (s príznakom

KOTÁCIA) na kúpu a predaj najmenej 1 lotu, ale najviac uvedeného max. počtu lotov

CP3, za nie vyššiu, resp. nie nižšiu cenu než je cena objednávky, do okamihu zrušenia

objednávky.

9.6 Kotácia môže obsahovať identifikáciu člena-tvorcu trhu, ktorý ju zadal.

3 Kotácia môže, ale nemusí obsahovať max.počet lotov. Ak obsahuje max.počet lotov, znamená to, že sa môže

spárovať s akýmkoľvek počtom lotov v obchode od 1 do tohto max. počtu.

Page 10: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 9

9.7 Pre účely zápisu do knihy4, párovania a určenia najlepšej kotácie

5 platí, že kotácia sa

skladá z dvoch častí - objednávky PREDAJ a objednávky KÚPA.

9.8 TT objednávka s názvom NOVÁ KOTÁCIA TT (OBJEDNÁVKA) je objednávka (s

príznakom PREDAJ alebo KÚPA) na kúpu alebo predaj najviac uvedeného počtu lotov

CP, za nie vyššiu, resp. nie nižšiu cenu než je cena objednávky, do okamihu zrušenia

objednávky.

9.9 TT objednávka musí obsahovať identifikáciu člena, ktorý ju zadal v prípade, ak jej

predmetom sú CP typu DCD/CM.

9.10 TT objednávka môže obsahovať lehotu platnosti.

9.11 Predmetom kotácie a TT objednávky môžu byť iba CP podľa Článku 3 ods. 3.7.

Článok 10

Kniha objednávok a prijatie/zrušenie/zánik objednávky

10.1 Kniha objednávok je zoznam všetkých objednávok v súlade s ustanoveniami ods. 10.2 a

nasl. (ďalen len „kniha“). Kniha má nasledujúce oddelené časti:

a) kniha MAO; do tejto časti sa zapisujú limitné objednávky, predmetom ktorých

sú CP podľa Článku 3 ods. 3.5;

b) kniha MKO; do tejto časti sa zapisujú limitné objednávky, predmetom ktorých

sú CP podľa Článku 3 ods. 3.6;

c) kniha MTT; do tejto časti sa zapisujú kotácie a TT objednávky, predmetom

ktorých sú CP podľa Článku 3 ods. 3.7;

10.2 Prijatím objednávky je jej zápis do zoznamu prijatých objednávok príslušnej časti knihy

ihneď, len čo to umožní obchodný systém. Každej objednávke je priradený čas zápisu

a identifikačné číslo.

10.3 Prijatá objednávka je platná:

a) len v burzový deň, kedy bola prijatá, pokiaľ neobsahuje lehotu platnosti;

b) do posledného dňa lehoty platnosti uvedenej v objednávke, vrátane tohto dňa.

10.4 Objednávka s výnimkou kotácie je vymazaná z knihy bezprostredne po:

a) zániku objednávky:

i) spárovaním;

ii) ak objednávka prestala spĺňať niektorú z podmienok stanovených týmito

pravidlami;

iii) uplynutím platnosti objednávky;

b) zrušení objednávky.

10.5 Kotácia zaniká uplynutím platnosti kotácie.

10.6 Kotácia je vymazaná z knihy bezprostredne po zániku alebo zrušení kotácie.

10.7 Kotácia je po svojom spárovaní prechodne vymazaná z knihy na čas určený burzou.

Pokiaľ počas tohto času nie je do knihy zapísaná iná kotácia toho istého člena s tým

istým predmetom objednávky alebo kotácia nie je zrušená, obnoví sa pôvodná kotácia.

10.8 Zrušenie objednávky je príkaz, ktorým člen ruší prejav vôle uzavrieť burzový obchod.

4 Definíciu knihy viď v ods. 10.1.

5 Definíciu najlepšej kotácie viď v ods.21.3.

Page 11: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 10

10.9 Príkaz na zrušenie objednávky môže byť zadaný:

a) členom, ktorý túto objednávku zadal;

b) burzou:

i) ak člen z akéhokoľvek dôvodu nemôže zadať príkaz a požiada o zadanie

príkazu burzu; alebo

ii) v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia burzy.

10.10 Objednávka je zrušená bezodkladne po podaní príkazu na jej zrušenie a skončení

párovania aktívnej objednávky6, pokiaľ takéto párovanie prebieha v čase zadania

príkazu na zrušenie, ak je v zozname prijatých objednávok alebo pasívnych

objednávok7. Objednávka nemôže byť zrušená, kým je aktívnou objednávkou.

KURZOTVORNÉ OBCHODY

Článok 11

Kurzotvorný obchod a párovanie

11.1 Kurzotvorný obchod je obchod, v ktorom sa kupujúci a predávajúci zaväzujú kúpiť,

resp. predať taký počet CP za takú cenu, aké sú vygenerované spárovaním ich

objednávok v obchodnom systéme podľa týchto pravidiel.

11.2 Párovanie je proces, v ktorom sa pre aktívnu objednávku hľadá najmenej jedna

protiobjednávka obsahujúca údaje a podmienky, ktoré sa zhodujú s údajmi, resp.

spĺňajú podmienky objednávky tak, že objednávku je možné spárovať s

protiobjednávkou podľa ustanovení o párovaní v jednotlivých moduloch obchodného

systému.

11.3 Ak je hľadanie protiobjednávky úspešné, objednávka je s protiobjednávkou alebo proti-

objednávkami spárovaná (ďalej len „spárovanie“) a je uzavretý kurzotvorný obchod,

resp. sú uzavreté kurzotvorné obchody.

11.4 Spárovanie je spoločný zánik objednávky a protiobjednávky alebo ich častí, ktorý

nastáva vzájomným splnením podmienok objednávky a protiobjednávky.

11.5 Cena, pri ktorej sa uskutoční spárovanie, je cena kurzotvorného obchodu.

11.6 Úplné spárovanie objednávky je zánik celej objednávky podľa ustanovenia ods. 11.2 a

nasl., t.j. počet CP v uzatváranom obchode/obchodoch je rovný počtu CP uvedenému v

objednávke.

11.7 Čiastočné spárovanie objednávky je zánik časti objednávky podľa ustanovenia ods.

11.2 a nasl., t.j. počet CP v uzatváranom obchode/obchodoch je menší než počet CP

uvedený v objednávke.

11.8 Po čiastočnom spárovaní vytvorí obchodný systém zvyškovú objednávku. Zvyšková

objednávka obsahuje s výnimkou zmeneného počtu CP rovnaké údaje a podmienky ako

pôvodná objednávka a platia pre ňu všetky ustanovenia pre objednávky8.

11.9 Po dokončení párovania aktívna objednávka prechádza do zoznamu pasívnych

objednávok, pokiaľ nezanikla.

6 Definiciu aktívnej objednávky viď v ods. 13.4

7 Definiciu pasívnej objednávky viď v ods. 13.6

8 Okrem iného zvyšková objednávka sa automaticky stáva aktívnou objednávkou, lebo jej zostáva čas zápisu

pôvodnej objednávky a teda medzi prijatými objednávkami nemôže existovať objednávka so skorším časom zápisu.

Page 12: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 11

11.10 Protiobjednávkou objednávky KÚPA je objednávka PREDAJ.

11.11 Protiobjednávkou objednávky PREDAJ je objednávka KÚPA.

11.12 Ustanovenia tohto článku pre objednávky KÚPA a PREDAJ platia aj pre príslušné časti

kotácie uvedené v Článku 9 ods. 9.7.

Článok 12

Párovanie v MAO

12.1 Do párovania v MAO vstupujú všetky objednávky zapísané v knihe MAO v čase

začatia aukčného párovania. Tieto objednávky sú rovnocennými aktívnymi

objednávkami pre párovanie v MAO.

12.2 Ak sú CP jednej emisie predmetom aspoň jednej objednávky a jednej protiobjednávky a

dá sa pre tieto CP vypočítať alebo určiť jediná aukčná cena podľa algoritmu uvedeného

v ods. 12.3 a 12.4, vykoná sa aukčné spárovanie pri tejto aukčnej cene.

12.3 Algoritmus výpočtu aukčnej ceny, resp. určenie aukčnej ceny:

a) aukčná cena má takú hodnotu, ktorá zabezpečí najväčší súhrnný počet CP v

spárovaných objednávkach;

b) ak podľa písm. a) tohto odseku existuje viac cien, aukčnou cenou je tá, pri ktorej

je minimálny previs; previs pri danej cene je rozdiel medzi celkovým počtom CP

v objednávkach KÚPA a objednávkach PREDAJ s cenou nie horšou než je daná

cena;

c) ak existujú najmenej dve aukčné ceny aj podľa písm. b) tohto odseku, vyberie sa

v prípade previsu objednávok KÚPA najvyššia z týchto cien a v prípade previsu

objednávok PREDAJ najnižšia z týchto cien;

d) v prípade, že aj podľa písm. c) tohto odseku existujú najmenej dve ceny, aukčnou

cenou je tá, ktorá je najbližšia k predchádzajúcemu priemernému kurzu;

e) v prípade, že aj podľa písm. d) tohto odseku existujú najmenej dve ceny, burza je

oprávnená určiť jednu z nich za aukčnú cenu.

12.4 Aukčná cena nesmie byť vyššia než hodnota hornej hranice prípustného cenového

pásma a nižšia než hodnota dolnej hranice prípustného cenového pásma. Ak táto

požiadavka nie je splnená, stanoví sa tzv. vynútená cena, a to na príslušnej hranici

prípustného cenového pásma.

12.5 Pri spárovaní sa postupuje od objednávky s najlepšou cenou, v poradí, v akom sú

objednávky zoradené. Ak nie je možné uspokojiť všetky objednávky s rovnakou cenou,

sú uspokojené pomerne podľa vzorca:

počet

sumazostatok* kde:

počet je POČET CP v objednávke KÚPA, resp. PREDAJ;

suma je súhrnný počet CP vo všetkých objednávkach KÚPA, resp. PREDAJ s

rovnakou cenou;

zostatok je zostávajúci počet CP v protiobjednávkach.

12.6 Čas zápisu objednávky do knihy nie je pre párovanie v MAO relevantný.

Page 13: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 12

Článok 13

Párovanie v MKO a MTT

13.1 Do párovania v MKO vstupujú objednávky zapísané v knihe MKO.

13.2 Do párovania v MTT vstupujú objednávky zapísané v knihe MTT.

13.3 Objednávka zapísaná do zoznamu prijatých objednávok príslušnej časti knihy počas

obchodovania v MKO a MTT čaká na preradenie do stavu aktívnej objednávky.

13.4 Aktívna objednávka je jediná objednávka, ktorá sa práve páruje s pasívnymi

protiobjednávkami v príslušnej časti knihy a je vytvorená z prijatej objednávky s

najskorším časom zápisu ihneď, ako je to možné po dokončení párovania bezprostredne

predchádzajúcej aktívnej objednávky.

13.5 Aktívna objednávka je párovaná s pasívnymi protiobjednávkami podľa Článku 11 v

poradí, v akom sú zoradené počnúc protiobjednávkou s najvyššou prioritou. Po

dokončení párovania aktívna objednávka prechádza do stavu pasívnej objednávky,

pokiaľ nezanikla.

13.6 Pasívna objednávka je objednávka v zozname objednávok. Pasívne objednávky sú

zoradené podľa priority:

a) lepšia objednávka9 má vyššiu prioritu;

b) z objednávok s rovnakou cenou má vyššiu prioritu objednávka so skorším časom

zápisu.

13.7 Párovanie v MKO a MTT je spustené kedykoľvek počas fázy obchodovania vytvorením

aktívnej objednávky.

13.8 Ak sa uskutoční spárovanie, cenou obchodu je cena protiobjednávky.

Článok 14

Krížový obchod

14.1 Krížový obchod je obchod uzavretý na majetkový účet tej istej osoby na strane

kupujúceho i predávajúceho, s výnimkou obchodu z/na ten istý držiteľský účet, ak

osoba, ktorá má takýto účet zriadený preukáže, že konečnými majiteľmi nie sú tie isté

osoby.

14.2 Člen nesmie podať príkaz s úmyslom uzavrieť krížový obchod.

INÉ OBCHODY

Článok 15

Priamy obchod

15.1 Priamy obchod je obchod s CP, ktorý je dohodnutý súkromne, ale nahlasuje sa do

obchodného systému zadaním príkazu na priamy obchod na základe pravidiel burzy

a vzťahuje sa naň ktorákoľvek z týchto okolností:

a) dvaja členovia burzy sú zapojení niektorým z týchto spôsobov:

i) jeden obchoduje na vlastný účet, kým druhý koná v mene klienta;

ii) obaja obchodujú na vlastný účet;

iii) obaja konajú v mene klienta;

9 Definíciu lepšej objednávky viď v ods. 7.9.

Page 14: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 13

b) jeden člen burzy vykonáva jednu z týchto aktivít:

i) koná v mene kupujúceho aj predávajúceho;

ii) obchoduje na vlastný účet na základe pokynu klienta.

15.2 Priamy obchod s akciami je možné nahlásiť do obchodného systému, ak jeho cena

spĺňa nasledovné podmienky:

a) cena priameho obchodu sa rovná, alebo sa nachádza v rámci objemovo váženého

rozpätia vypočítaného z knihy objednávok MKO; alebo,

b) ak v príslušnom čase nie je možné určiť objemovo vážené rozpätie a v knihe

objednávok MKO existujú jednotlivé príkazy na kúpu a predaj súčasne, tak cena

priameho obchodu sa musí rovnať, alebo sa nachádzať v cenovom rozpätí

definovanom maximálnou a minimálnou cenou určenou priemerom cien

z jednotlivých príkazov na kúpu a predaj vyplývajúcich z knihy objednávok

MKO obchodného systému; alebo,

c) ak v príslušnom čase nie je možné určiť objemovo vážené rozpätie a v knihe

objednávok MKO neexistujú jednotlivé príkazy na kúpu a predaj súčasne, tak

cena priameho obchodu sa musí rovnať, alebo nachádzať v percentuálnom rozpätí

od referenčnej ceny platnej v obchodnom systéme MKO v daný deň.

Percentuálne rozpätie sa rovná hodnote hornej a dolnej hranice prípustného

cenového pásma v obchodnom systéme MKO určeného burzou pre príslušný trh.

15.3 Ustanovenie 15.2 tohto článku neplatí pre cenné papiere VP-emisie.

Článok 16

Repo obchod

16.1 Repo obchod je obchod, ktorý je nahlásený do obchodného systému na základe vopred

uzatvorenej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorí sa zaväzujú:

a) kúpiť, resp. predať dohodnutý počet CP za dohodnutú cenu a uviesť tieto údaje

v príkaze na otvorenie repo obchodu; a

b) najneskôr v uvedený deň vrátenia predať späť, resp. kúpiť späť dohodnutý počet

CP za dohodnutú cenu a uviesť tieto údaje v príkaze na vrátenie repo obchodu

(ďalej len „vrátenie“).

16.2 Členovia nahlasujú repo obchod do obchodného systému zadaním príkazov na repo

obchody definované v Článku 17.

16.3 Minimálny objem repo obchodu je hodnota určená burzou (pre CP typu DCD/CM po

prepočítaní aktuálnym kurzom NBS-stred meny obchodovania k mene EUR v deň

otvorenia repo obchodu) a maximálna doba trvania repo obchodu je doba určená burzou

aj v prípade predĺženia. Doba trvania repo obchodu je časové obdobie medzi dňom

uzavretia (t.j. otvorenia) a dňom vrátenia alebo rozpadu repo obchodu.

16.4 Člen je povinný zadať príkaz repo-vrátenie v súlade s podmienkami dohodnutými pri

otvorení repo obchodu s výnimkou prípadov podľa ods. 16.6.

16.5 Ak člen nesplní povinnosť uvedenú v ods. 16.4, zaplatí burze poplatok rovný 2-násobku

poplatku za rozpad repo obchodu uvedeného v Poplatkovom poriadku a je vyzvaný na

podanie príkazu repo-vrátenie. Pokiaľ člen nepodá príkaz repo-vrátenie podľa tejto

výzvy a ani nedôjde k dohode strán podľa ods. 16.7, burza vykoná rozpad repo

obchodu.

16.6 Ak v deň vrátenia uvedeného v príkaze repo-otvorenie existujú prekážky vo vrátení

repo obchodu:

Page 15: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 14

a) môžu sa účastníci tohto repo obchodu dohodnúť na:

i) zmene dňa vrátenia (predĺženie repo obchodu);

ii) čiastočnom vrátení;

iii) rozpade;

b) ak aspoň jeden z účastníkov repo obchodu prestal byť oprávnenou osobou

obchodovať na burze, burza rozhodne o ďalšom postupe.

16.7 Rozpad repo obchodu znamená, že sa neuskutoční vrátenie repo obchodu.

16.8 Čiastočné vrátenie repo obchodu je:

a) vrátenie časti CP repo obchodu pred dňom vrátenia, pričom zvyšok CP zostáva

predmetom pôvodného repo obchodu;

b) vrátenie časti CP repo obchodu v deň vrátenia, pričom zvyšok CP zostáva

predmetom pôvodného repo obchodu s novým dňom vrátenia.

Článok 17

Príkaz na priamy obchod a príkazy repo

17.1 Príkaz na priamy obchod a príkazy repo:

a) musia obsahovať:

i) deň nahlásenia obchodu (tiež označovaný ako „deň otvorenia“ pri repo

obchodoch);

ii) označenie predmetu obchodu;

iii) počet CP;

iv) cenu uvedenú ako:

A. cenu 1 kusu CP s presnosťou určenou burzou (ďalej len „cena

príkazu“), ktorá nesmie mať nulovú hodnotu; alebo

B. objem obchodu s presnosťou určenou burzou , t.j. celkovú cenu za uvedený

počet CP;

v) alikvotný úrokový výnos s presnosťou určenou burzou, pokiaľ predmetom

obchodu je dlhopis, resp. ŠPP;

vi) označenie účastníkov obchodu;

vii) potvrdenie:

A. predávajúceho;

B. kupujúceho;

viii) logickú hodnotu ÁNO alebo NIE udávajúcu požiadavku na finančné

vyrovnanie;

ix) údaj označujúci, či ide o obchod na vlastný účet, alebo na účet klienta;

b) môžu obsahovať:

i) dátum vyrovnania;

ii) registračné čísla predávajúceho a kupujúceho;

iii) identifikačné čísla predávajúceho a kupujúceho;

iv) príznak PV;

v) poznámku.

Page 16: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 15

17.2 Okrem údajov uvedených v ods. 17.1 príkazy repo musia obsahovať ešte príznak REPO.

17.3 Okrem údajov uvedených v ods. 17.1 a 17.2 príkaz repo-otvorenie musí obsahovať ešte:

a) príznak OTVORENIE;

b) deň vrátenia.

17.4 Okrem údajov uvedených v ods. 17.1 a 17.2 príkaz repo-vrátenie musí obsahovať ešte:

a) príznak VRÁTENIE;

b) identifikačné číslo repo obchodu.

17.5 Okrem údajov uvedených v ods. 17.1 a 17.2 príkaz repo-čiastočné vrátenie musí

obsahovať ešte:

a) príznak ČIASTOČNÉ VRÁTENIE;

b) identifikačné číslo repo obchodu.

17.6 Okrem údajov uvedených v ods. 17.1 a 17.2 príkaz repo-zmena musí obsahovať ešte:

a) príznak ZMENA DŇA VRÁTENIA;

b) identifikačné číslo repo obchodu.

17.7 Okrem údajov uvedených v ods. 17.1 a 17.2 príkaz repo-rozpad musí obsahovať ešte:

a) príznak ROZPAD;

b) identifikačné číslo repo obchodu.

PONUKA/POVINNÁ PONUKA/KONKURENČNÁ PONUKA NA PREVZATIE

Článok 18

Uskutočnenie ponuky/povinnej ponuky/konkurenčnej ponuky na prevzatie

18.1 V tomto a nasledujúcich Článkoch sa pod pojmom „ponuka“ rozumie ponuka na

prevzatie, povinná ponuka na prevzatie a konkurenčná ponuka na prevzatie, pokiaľ nie

je výslovne uvedené, o aký typ ponuky ide.

18.2 Burza sprostredkuje kúpu akcií v rámci ponuky podľa osobitného zákona10

v prípade,

ak sú všetky emisie akcií, na ktoré sa vzťahuje táto ponuka, obchodované na burze a ak

navrhovateľ požiada o realizáciu ponuky prostredníctvom burzy.

18.3 Návrh ponuky musí obsahovať náležitosti stanovené osobitným zákonom11

a podlieha

schváleniu NBS, resp. orgánu dohľadu iného členského štátu EÚ.

18.4 Žiadosť o realizáciu ponuky prostredníctvom burzy predkladá burze navrhovateľ

prostredníctvom člena, s ktorým navrhovateľ uzatvoril písomnú zmluvu o obstaraní

kúpy CP v rámci tejto ponuky (ďalej len „obstarávajúci člen“) a ktorého navrhovateľ

splnomocnil oznámiť burze ponuku a požiadať burzu o jej realizáciu.

18.5 Náležitosti žiadosti podľa ods. 18.4, ako aj postupy a technické podmienky realizácie

ponuky prostredníctvom burzy stanoví burza vo vykonávacom predpise.

10

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.

11

§ 116 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

Page 17: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 16

18.6 Ponuka na prevzatie je úspešne vykonaná, ak bola prijatá spôsobom podľa § 116 ods. 2

zákona o cenných papieroch schváleným NBS a zodpovedá podmienkam v zmysle §

116 ods. 2 písm. g) a h) zákona o cenných papieroch schválených NBS a súčasne

uplynula jej lehota platnosti/predĺžená lehota platnosti, pokiaľ nebola ponuka odvolaná

alebo rozhodnutím NBS zrušená.

18.7 Povinná ponuka na prevzatie je úspešne vykonaná, ak bola prijatá spôsobom podľa §

116 ods. 2 zákona o cenných papieroch schváleným NBS a súčasne uplynula jej lehota

platnosti/predĺžená lehota platnosti, pokiaľ nebola ponuka odvolaná alebo rozhodnutím

NBS zrušená.

18.8 Na základe doručenia oznámenia a žiadosti o realizáciu ponuky vytvorí burza v

obchodnom systéme pre každú emisiu, ktorá je predmetom ponuky virtuálnu „VP-

emisiu“ s jedinečným označením. Cenné papiere VP-emisie sa obchodujú iba počas

lehoty platnosti/predĺženej lehoty platnosti ponuky a len za cenu ponuky.

18.9 Na základe žiadosti navrhovateľa, resp. obstarávajúceho člena, burza po úspešnom

vykonaní ponuky a jej zúčtovaní a vyrovnaní vystaví potvrdenie o počte CP, ktoré

navrhovateľ v rámci ponuky nadobudol.

Článok 19

Obchod v rámci ponuky/povinnej ponuky/konkurenčnej ponuky na prevzatie

19.1 Uzavretý VP-obchod je:

a) platný ale neúčinný, počas lehoty platnosti/predĺženej lehoty platnosti, kým táto

ponuka nie je úspešne vykonaná podľa Článku 18 ods. 18.6, resp. 18.7;

b) platný a účinný, ak je ponuka úspešne vykonaná;

c) neplatný, ak ponuka nebola úspešne vykonaná a uplynula jej lehota

platnosti/predĺžená lehota platnosti, alebo bola ponuka odvolaná, alebo

rozhodnutím NBS zrušená.

19.2 VP-obchod sa môže uzatvárať v MAO, MKO, alebo ako priamy obchod.

19.3 Pre VP-obchod platia ustanovenia pre kurzotvorný obchod, resp. priamy obchod, pokiaľ

nie je v týchto pravidlách výslovne uvedené inak12

.

19.4 Ustanovenia Článkov 18 a 19 pre VP-obchod majú prednosť pred príslušnými

ustanoveniami pre kurzotvorný obchod, resp. priamy obchod.

KURZ A CENOVÉ PÁSMO

Článok 20

Kurz cenného papiera, zverejňovanie kurzov

20.1 Kurz CP danej emisie (ďalej len „kurz“) sa stanovuje ako cena 1 kusu CP tejto emisie

pre časový úsek13

špecifikovaný pri stanovení a zverejnení kurzu na základe cien

všetkých platných kurzotvorných obchodov uzavretých počas tohto časového úseku,

predmetom ktorých je tento CP. Pre stanovenie jednotlivých druhov kurzu platia

podmienky uvedené v ods. 20.12 až 20.19.

20.2 Cena priameho obchodu, repo obchodu a VP-obchodu nie je kurzom.

12

Viď napr. Článok 2 ods. 2.14 a Článok 20 ods. 20.2. 13

Zvyčajne jeden burzový deň, kalendárny týždeň, kalendárny mesiac a pod.

Page 18: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 17

20.3 Po skončení burzového dňa burza zverejňuje denný kurzový lístok v sídle burzy a v

periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Denný

kurzový lístok obsahuje priemerný kurz, záverečný kurz, posledný kurz, minimálny

kurz, maximálny kurz a objem obchodov pre CP, ktorý bol v tento burzový deň

predmetom kurzotvorného obchodu.

20.4 Časovým úsekom pre kurzy v dennom kurzovom lístku je označený burzový deň.

20.5 Burza môže zverejňovať kurzy obchodovaných CP aj za iné časové úseky.

20.6 Informácie o cenách a objemoch iných ako kurzotvorných obchodov burza zverejňuje v

dodatkoch kurzového lístka.

20.7 Proti vyhláseným kurzom CP možno podať námietku do troch dní odo dňa

nasledujúceho po ich zverejnení. O námietke rozhodne s konečnou platnosťou burza do

3 dní od jej doručenia. Ak burza v uvedenej lehote nerozhodne, platí, že námietku

prijíma.

20.8 V prípade, ak burza rozhodne o prijatí námietky podľa ods. 20.7, bezodkladne vykoná

opravu príslušných kurzov CP a túto skutočnosť zverejní spôsobom podľa ods. 20.3.

20.9 Burza zverejňuje údaje v rozsahu a spôsobom podľa zákona o burze a nariadenia.

Podrobnosti o rozsahu a spôsobe zverejňovania údajov určí burza v Podrobnostiach

k týmto pravidlám.

20.10 Informácie o kurzoch a objemoch obchodov s CP prijatými k obchodovaniu na burze

burza zverejňuje na zmluvnom základe prostredníctvom informačných agentúr, médií a

ďalších odberateľov burzových informácií a to podľa typu zmluvy buď v reálnom čase,

ako oneskorené dáta, alebo dáta po skončení obchodovania.

20.11 Burza môže do informácií o obchodovaní na burze dodávaných iným osobám a do

kurzového lístka zahrnúť akékoľvek informácie, ktoré sú o obchodovaní prístupné

všetkým členom burzy.

Druhy kurzu

20.12 Priemerný kurz je vážený aritmetický priemer cien v súlade s ods. 20.1.

20.13 Minimálny kurz je najnižšia cena v súlade s ods. 20.1.

20.14 Maximálny kurz je najvyššia cena v súlade s ods. 20.1.

20.15 Záverečný kurz je cena posledného kurzotvorného obchodu v súlade s ods. 20.1.

20.16 Priemerný kurz, minimálny kurz, maximálny kurz a záverečný kurz pre časový úsek nie

je určený, ak počas tohto časového úseku na burze nebol uzavretý žiadny obchod, cena

ktorého je relevantná pre výpočet príslušného kurzu. Ustanovenie prvej vety tohto ods.

neplatí pre priemerný kurz CP, ktoré sú zaradené v MTT.

20.17 Ak sa priemerný kurz CP uvedených v MTT nedá určiť podľa ustanovenia ods. 20.12,

priemerným kurzom je aritmetický priemer cien KÚPA a PREDAJ najlepšej záverečnej

kotácie stanovenej podľa Článku 21 ods. 21.4 z časového úseku, pre ktorý sa tento kurz

vyhlasuje.

20.18 Posledný kurz je posledný záverečný kurz, ktorý bol pre daný CP určený do časového

úseku, pre ktorý sa kurzový lístok zverejňuje, vrátane tohto časového úseku.

20.19 Burza môže vo vykonávacom predpise definovať aj iné druhy kurzov.

20.20 Ustanovenia tohto článku o kurze CP neplatia pre cenné papiere VP-emisie.

Page 19: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 18

Článok 21

Prípustné cenové pásmo

21.1 Prípustné cenové pásmo pre dané CP je interval medzi najnižšou cenou (ďalej len

„dolná hranica cenového pásma“) a najvyššou cenou (ďalej len „horná hranica

cenového pásma“), pri ktorých je možné uzatvárať obchody počas burzového dňa

(ďalej len „cenové pásmo“). Cenové pásmo je rovnaké vo všetkých moduloch

obchodovania.

21.2 Za nezvykle výraznú zmenu kurzu sa považuje, ak priemerný kurz pre jednotlivé emisie

akcií a podielových listov je počas bezprostredne po sebe nasledujúcich 5 burzových

dní rovný len jednej z hraníc (hornej alebo dolnej) prípustného cenového pásma

platného pre príslušné burzové dni.

21.3 Najlepšou kotáciou v jednej emisii CP je fiktívna kotácia vytvorená z časti PREDAJ s

najnižšou cenou zo všetkých kotácií tvorcov trhu a z časti KÚPA s najvyššou cenou zo

všetkých kotácií tvorcov trhu v tejto emisii v tom istom čase.

21.4 Najlepšou záverečnou kotáciou je najlepšia kotácia v burzou presne určenom čase

počas posledných 15 minút fázy obchodovania.

21.5 Stredom cenového pásma pre aktuálny burzový deň pre CP je priemerný kurz tohto CP

z bezprostredne predchádzajúceho burzového dňa podľa ustanovení Článku 20.

21.6 V prípade, že priemerný kurz pre bezprostredne predchádzajúci burzový deň nebol

stanovený a v ten istý burzový deň CP príslušnej emisie:

a) boli predmetom aspoň jedného neplatného kurzotvorného obchodu, hodnota

stredu pásma pre aktuálny burzový deň:

i) sa rovná hodnote stredu pásma pre bezprostredne predchádzajúci burzový

deň, ak počas bezprostredne predchádzajúceho burzového dňa boli uzavreté

neplatné obchody nad hornou hranicou aj pod dolnou hranicou prípustného

cenového pásma;

ii) sa rovná hodnote hornej hranice cenového pásma bezprostredne

predchádzajúceho burzového dňa, ak bola cena tohto obchodu nad hornou

hranicou prípustného cenového pásma;

iii) sa rovná hodnote dolnej hranice cenového pásma bezprostredne

predchádzajúceho burzového dňa, ak bola cena tohto obchodu pod dolnou

hranicou prípustného cenového pásma;

b) neboli predmetom ani jedného neplatného kurzotvorného obchodu, stred pásma

pre aktuálny burzový deň je totožný so stredom pásma pre bezprostredne

predchádzajúci burzový deň.

21.7 Ak je hodnota stredu pásma pre CP zaradené do MTT určená podľa ods. 21.5 alebo ods.

21.6:

a) vyššia než cena PREDAJ najlepšej záverečnej kotácie, potom sa hodnota stredu

cenového pásma rovná tejto cene;

b) nižšia než cena KÚPA najlepšej záverečnej kotácie, potom sa hodnota stredu

cenového pásma rovná tejto cene.

21.8 Stredom cenového pásma pre zostávajúcu časť aktuálneho burzového dňa pre akcie a

podielové listy, pre ktoré cenové pásmo nie je stanovené podľa ostaných ustanovení o

Page 20: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 19

cenovom pásme, je cena prvého kurzotvorného obchodu uzavretého v tento burzový

deň.

21.9 Ak je hodnota stredu cenového pásma určená podľa ustanovení ods. 21.5 až 21.8

menšia než 0,11 EUR, potom platnou hodnotou stredu pásma je 0,11 EUR.

21.10 Hodnoty hornej a dolnej hranice cenového pásma určuje burza, tieto sa však nesmú od

hodnoty stredu cenového pásma odlišovať o viac než:

a

)

pre kurzotvorné obchody

s emisiami akcií a

podielových listov

obchodovanými na

kótovanom trhu:

10 % z hodnoty stredu cenového

pásma, minimálne však 0,1 EUR

od stredu cenového pásma;

b

)

pre kurzotvorné obchody

s emisiami akcií,

podielovými listami

a investičnými

certifikátmi

obchodovanými na

voľnom trhu:

30 % z hodnoty stredu cenového

pásma, minimálne však 0,1 EUR

od stredu cenového pásma;

c

)

pre kurzotvorné obchody

s emisiami dlhopisov a

ŠPP obchodovanými na

kótovanom trhu:

5 % z hodnoty stredu cenového

pásma;

d

)

pre kurzotvorné obchody

s emisiami dlhopisov

obchodovanými na

voľnom trhu:

10 % z hodnoty stredu cenového

pásma;

e

)

pre priame obchody s

emisiami akcií,

podielovými listami

a investičnými

certifikátmi

obchodovanými na

kótovanom trhu:

dolná a horná hranica závisí od

hodnôt platných pre kurzotvorné

obchody s emisiami akcií a

podielových listov obchodovanými na

kótovanom trhu;

f

)

pre priame obchody s

emisiami akcií,

podielovými listami

a investičnými

certifikátmi

obchodovanými na

voľnom trhu:

dolná a horná hranica závisí od

hodnôt platných pre kurzotvorné

obchody s emisiami akcií a

podielových listov obchodovanými na

voľnom trhu;

g

)

pre priame obchody s

dlhopismi:

dolná ani horná hranica nie je určená;

h

pre repo obchody: dolná ani horná hranica nie je určená.

Page 21: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 20

21.11 Prípustné cenové pásmo nie je stanovené pre CP, pre ktoré počas bezprostredne

predchádzajúcich 5 burzových dní nebol stanovený priemerný kurz. Ak je stanovené

cenové pásmo pre jednu z viacerých emisií CP, s ktorými sú spojené rovnaké práva,

toto pásmo platí aj pre všetky tieto emisie, pre ktoré cenové pásmo nebolo stanovené.

21.12 Vo výnimočných prípadoch môže burza stanoviť cenové pásmo aj inak. Takéto

stanovenie cenového pásma je burza povinná oznámiť bezodkladne účastníkom trhu a

NBS14

.

21.13 Ustanovenia tohto článku o cenovom pásme neplatia pre CP typu DCD/CM, pre ktorý

nie je cenové pásmo určené.

21.14 Ustanovenia tohto článku o cenovom pásme neplatia pre cenné papiere VP-emisie.

OSTATNÉ USTANOVENIA PRE OBCHODOVANIE

Článok 22

Pozastavenie obchodovania

22.1 Burza je oprávnená pozastaviť obchodovanie:

a) za účelom stanovenia cenového pásma podľa Článku 21 ods. 21.8 na nevyhnutnú

dobu;

b) ak sa podal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s CP v DCD podľa

osobitného zákona15

.

22.2 Ďalšie dôvody a podmienky pre pozastavenie, resp. najmä skončenie obchodovania s

CP prijatými na trhy burzy sú upravené v príslušných častiach burzových pravidiel.

22.3 Burza môže pozastaviť obchodovanie s CP najviac na dobu stanovenú zákonom o

burze.

22.4 Burza zruší pozastavenie obchodovania, ak pominuli dôvody pozastavenia

obchodovania.

22.5 Burza o pozastavení obchodovania, zrušení pozastavenia obchodovania, príp. skončení

obchodovania bezodkladne informuje účastníkov trhu a ostatné osoby, voči ktorým má

takúto povinnosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 23

Prerušenie obchodovania

23.1 Prerušenie obchodovania na burze môže nastať pri výpadku elektrického prúdu,

poruche technického vybavenia burzy, poruche obchodného systému, prírodnej

katastrofe, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej udalosti čiastočne alebo úplne

obmedzujúcej obchodovanie alebo vyrovnanie burzových obchodov, alebo v

mimoriadnych prípadoch.

23.2 Krátkodobé prerušenie obchodovania, ktoré vzniklo počas doby obchodovania, môže

burza operatívne riešiť predĺžením doby obchodovania. Predĺženie doby obchodovania

oznámi burza členom burzy prostredníctvom obchodného systému.

14

Burza informuje NBS spôsobom podľa jej požiadaviek. 15

§ 28 zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

Page 22: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 21

23.3 Burza môže rozhodnúť aj o prerušení obchodovania trvajúcom dlhšie než jeden

burzový deň. O takomto prerušení obchodovania burza bezodkladne informuje

účastníkov trhu a NBS.

23.4 Burza môže zrušiť burzový deň, ak doba obchodovania trvala aj po predĺžení menej než

jednu hodinu, alebo na žiadosť aspoň tretiny členov. Zrušením burzového dňa sa rušia

všetky obchody v tento deň uzavreté.

Článok 24

Pozastavenie a zrušenie obchodu

24.1 Burza pozastaví uzavretý obchod na základe rozhodnutia NBS podľa osobitného

zákona16

.

24.2 Burza je oprávnená pozastaviť uzavretý obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov

finančného trhu.

24.3 Pozastavenie obchodu znamená, že burza nezašle DCD príkaz na vyrovnanie CP v

termíne stanovenom podľa príslušných ustanovení Pravidiel účasti burzy a jej členov na

zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania a vykonávacích predpisov. Burza môže

pozastaviť obchod najdlhšie na dobu stanovenú zákonom o burze. O pozastavení

burzového obchodu burza bez zbytočného odkladu informuje predsedu predstavenstva a

NBS.

24.4 Burza zruší uzavretý obchod z nasledovných dôvodov:

a) ak zistí, že uzavretím obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis;

b) ak zistí, že ide o krížový obchod;

c) ak zistí, že uzavretím obchodu došlo k manipulácii s trhom;

d) na základe rozhodnutia NBS podľa osobitného zákona16

;

e) ak je v súlade s ustanoveniami ods. 23.4 zrušený burzový deň, v ktorom bol

obchod uzavretý.

24.5 Burza môže uzavretý obchod zrušiťz nasledovných dôvodov:

a) ak sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nezrušenia obchodu mohli viesť

k poškodeniu investorov;

b) ak zistí, že uzavretím obchodu boli porušené burzové pravidlá;

c) ak existuje dôvodné podozrenie, že obchod bol uzavretý za účelom manipulácie s

trhom;

d) ak o jeho zrušenie požiadajú účastníci obchodu (v prípade odstúpenia od zmluvy

v súlade s § 118c zákona o cenných papieroch alebo odvolania prijatia ponuky v

súlade s § 118e zákona o cenných papieroch je potrebná žiadosť predávajúceho

člena, v prípade odvolania ponuky v súlade s § 118a v nadväznosti na § 116 ods.

2 písm. m) zákona o cenných papieroch je potrebná žiadosť kupujúceho člena);

e) v mimoriadnych prípadoch ako napr. omyle v zadávaní príkazov do obchodného

systému, poruche obchodného systému alebo spojenia účastníka obchodu s

16

Napr. zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.

Page 23: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 22

burzou, resp. z akéhokoľvek iného dôvodu vrátane vyššej moci, ak účastníci

obchodu o zrušenie požiadajú alebo so zrušením súhlasia.

24.6 Rozhodnutie burzy podľa predchádzajúcich odsekov tohto Článku možno vykonať len

do okamihu prijatia pokynov na vyrovnanie CP, ktoré sú predmetom obchodu v DCD.

24.7 Bezodkladne po zrušení obchodu burza:

a) prepočíta kurz, index a podobné ukazovatele, ktoré boli ovplyvnené zrušeným

obchodom;

b) môže nanovo určiť prípustné cenové pásmo, ktoré bolo ovplyvnené zrušeným

obchodom;

c) oznámi17

zrušenie obchodu, nový kurz, index a podobné ukazovatele a nové

prípustné cenové pásmo, pokiaľ bolo určené, účastníkom trhu.

Článok 25

Tvorca trhu

25.1 Tvorca trhu je člen burzy, ktorý uzatvoril s burzou písomnú dohodu o tvorbe trhu pre

určitú/-é emisiu/-ie CP.

25.2 V dohode o tvorbe trhu si burza a tvorca trhu dohodnú práva a povinnosti tvorcu trhu

ako aj podrobné podmienky jeho činnosti. Práva, povinnosti a podmienky činnosti

musia byť rovnaké pre všetkých tvorcov trhu.

25.3 Člen môže byť tvorcom trhu v ľubovoľnom počte emisií CP.

25.4 Tvorca trhu je povinný aspoň počas 50 % doby trvania obchodovania v module

obchodovania s tvorcami trhu mať zadanú kotáciu pre všetky emisie CP, pre ktoré je

tvorcom trhu podľa ustanovenia ods. 25.1 a dodržiavať pritom burzou určené rozpätie

(spread).

25.5 Rozpätie je maximálny povolený rozdiel cien PREDAJ a KÚPA kotácie.

25.6 Hodnotu rozpätia a/alebo spôsob jej výpočtu určuje burza.

25.7 Ustanovenie ods. 25.4 neplatí:

a) v prípade vyhlásenia konkurzu, povolenia vyrovnania alebo zániku emitenta;

b) ak sa počas jedného obchodného dňa uzavrú najmenej tri kurzotvorné obchody v

module tvorcov trhu na spodnej, resp. hornej hranici cenového pásma;

c) ak sa stane verejne známou informácia o emitentovi závažným spôsobom

ovplyvňujúca kurz CP tohto emitenta;

d) ak dôjde k závažnej zmene kurzu EUR voči rozhodujúcim cudzím menám,

závažnej zmene úrokových mier na peňažnom trhu alebo inej podstatnej udalosti

na finančnom trhu.

25.8 O tom, či nastali podmienky uvedené v ustanoveniach ods. 25.7, rozhoduje burza. O

takomto rozhodnutí burza bezodkladne informuje tvorcov trhu.

17

Burza informuje účastníkov trhu nasledujúcimi spôsobmi: verejnosť – prostredníctvom tlače s celoštátnou

pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, členov burzy – prostredníctvom obchodného systému, faxom, alebo

doporučenou poštou.

Page 24: ČASŤ - bsse.sk BCPB/Burzove... · zrušené obchody len nie je povinný platiť poplatky. 2.10 ýlen má právo uzavrieť burzový obchod, nahlásiť zadaním príkazu iný obchod

Strana 23

25.9 Podmienkou zaradenia emisie CP do obchodovania v module tvorcov trhu je

dosiahnutie burzou určeného minimálneho počtu tvorcov trhu v tejto emisii.

25.10 Pre CP typu DCD/CM sa modul tvorcov trhu využíva bez ohľadu na ustanovenie

odseku 25.9. Pokiaľ vyššie uvedený typ CP nebol zaradený do modulu tvorcov trhu,

nevzťahujú sa naň ustanovenia odsekov 25.1 – 25.8.

25.11 Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zaradenia CP do MTT, obchodovania v MTT, ako aj

práv a povinností tvorcov trhu burza stanoví vo vykonávacom predpise.

Článok 26

Spory z burzových obchodov

26.1 Pokiaľ je to možné, spory z burzových obchodov sú riešené zmierom.

26.2 Spory z burzových obchodov, ktoré nie je možné vyriešiť zmierom, rozhoduje súd.

V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.