24
ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN 2014-2015 CAMPUS ÅBO KURSUTBUD

Öppna YH, Åbo 2014-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurser inom Öppna YH vid Campus Åbo 2014-2015

Citation preview

Page 1: Öppna YH, Åbo 2014-2015

ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN

2014-2015

CAMPUS ÅBO

KURSUTBUD

Page 2: Öppna YH, Åbo 2014-2015

1      

 

Innehåll    

Företagsekonomi

Bokslutsplanering ................................................................................................. 2

Budgetering och beslutsunderlag ......................................................................... 3

Grunder i privaträtt .............................................................................................. 4

Marknadsanalys .................................................................................................... 5

Nationalekonomi .................................................................................................. 6

Skatterätt ............................................................................................................... 7

Utveckla och leda kundrelationer ......................................................................... 8

Yritysviestintä ....................................................................................................... 9

Sjöfart

Internationella regelverk och miljöledningssystem ........................................... 10

ISM + konventioner ............................................................................................. 11

Miljöskydd ........................................................................................................... 12

Sjöfartsekonomi .................................................................................................. 13

Vård och det sociala området

Det mångprofessionella yrkesområdet ............................................................... 14

Diakoni och äldrearbete ....................................................................................... 15

Grunder i socialpolitik och social service ........................................................... 16

Hållbar utveckling ............................................................................................... 18

Kyrkans barn- och familjearbete ........................................................................ 19

Kyrkans ungdomsarbete ..................................................................................... 20

Perspektiv på sociala problem och socialt arbete ............................................... 21

Service- och lagstiftning inom social- och hälsovård ......................................... 22

 

 

 

 

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehållet. Den senast uppdaterade informationen hittar du på: www.cll.fi/oppna

Page 3: Öppna YH, Åbo 2014-2015

2      

 

Bokslutsplanering

Kod FEÅ13BP

Omfattning 10 sp

Ort Åbo

Start Våren 2015

Kompetenser Studerande vet hur ett bokslut skall konstrueras för att det skall motsvara de krav som lagstiftningen i Finland ställer.

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Maria Westerlund, e-post [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4: Öppna YH, Åbo 2014-2015

3      

 

Budgetering och beslutsunderlag

Kod FEÅ13BB

Omfattning 5 sp

Ort Åbo

Start oktober-december 2014

Kompetenser Studeranden − förstår budgeteringens roll i genomförandet av

företagets strategi − kan göra upp budgeter − kan analysera budgetutfall och förbereda

beslutsunderlag utgående från dessa

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Maria Westerlund, e-post [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5: Öppna YH, Åbo 2014-2015

4      

Grunder i privaträtt

Kod FEÅ13GP

Omfattning 5 sp

Ort Åbo

Start Våren 2015

Kompetenser Studerande känner till det finländska rättssystemet och individens rättsskydd såsom integritetsskydd, konsumenträttigheter och rättigheter och skyldigheter i olika avtalssituationer.

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Maria Westerlund, e-post [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6: Öppna YH, Åbo 2014-2015

5      

Marknadsanalys

Kod FEÅ13MA

Omfattning 5 sp

Ort Åbo

Start September-oktober 2014

Kompetenser Studerande − förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld − kan analysera marknaden och förstår hur resultatet

kan användas i marknadsplaneringen − har insyn i olika marknadsundersökningsmetoder

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Maria Westerlund, e-post [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7: Öppna YH, Åbo 2014-2015

6      

Nationalekonomi

Kod FEÅ13NE

Omfattning 5 sp

Ort Åbo

Start Våren 2015

Kompetenser Studeranden − förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn

i företagens verksamhet − känner till de centrala nationalekonomiska begreppen

och teorierna samt särdragen inom den internationella ekonomin

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Maria Westerlund, e-post [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8: Öppna YH, Åbo 2014-2015

7      

Skatterätt

Kod FEÅ13SR

Omfattning 5 sp

Ort Åbo

Start Våren 2015

Kompetenser Studerande kan använda och tolka den grundläggande lagstiftningen gällande beskattning i Finland.

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Maria Westerlund, e-post [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 9: Öppna YH, Åbo 2014-2015

8      

Utveckla och leda kundrelationer

Kod FEÅ13UK

Omfattning 5 sp

Ort Åbo

Start Våren 2015

Kompetenser Studeranden − kan planera, organisera och utveckla kundrelationer − kan lyssna till kunder och kan presentera budskap

skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar

− behärskar kommunikationssituationer vid kundmöten − förstår principerna för en lönsam kundrelation − utvecklar beredskap att leda kundrelationer

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Maria Westerlund, e-post [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 10: Öppna YH, Åbo 2014-2015

9      

Yritysviestintä

Kod FEÅ13SP02

Omfattning 5 sp

Ort Åbo

Start Hösten 2014

Kompetenser Studeranden − behärskar de branschtypiska

kommunikationssituationerna inom sitt eget område − förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt

relationer till såväl inre som yttre intressenter också inom den globala affärsmiljön.

− kan delta i och arbeta med ett företags kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för företagets framgång.

− kan skriva olika texter som ingår i affärskommunikation

− kan inhämta material ur aktuella källor, vetenskapliga texter, samt gruppera materialet, skriva rapporter och marknadsföringsbrev till olika målgrupper samt presentera både skriftligt och muntligt

Innehåll

Arbetsformer Närstudietillfällen, litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer

Undervisningsspråk

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Vitsord 1-5

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av kursansvarig lektor: Laura Vahtera, e-post [email protected].

 

 

 

 

Page 11: Öppna YH, Åbo 2014-2015

10      

Internationella regelverk och miljöledningssystem

Kod SF14M305

Omfattning 1 sp

Ort Åbo

Start Läsåret 2014-2015, närmare tidpunkt i utförandeplan

Kompetenser Den studerande övervakar efterföljelse av internationella regelverk samt miljöledningssystem.

Innehåll Certifiering av fartyg, internationella lastlinjekenvention, Solas, Marpol och IHR regelverk samt MLC (Maritime Labour Convention)

Arbetsformer Föreläsning och övningar i klass eller projektifierat lärande.

Examinationsformer Skriftlig tentamen och/ eller eventuella arbetsuppgifter avklarade.

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Petteri Niittymäki, e-post [email protected], tfn 044 762 3400.

 

 

 

 

   

Page 12: Öppna YH, Åbo 2014-2015

11      

ISM + konventioner

Kod SF14O301

Omfattning 0,5 sp

Ort Åbo

Start Läsåret 2014-2015, närmare tidpunkt i utförandeplan

Kompetenser Studerande skall känna till ISM-koden och inneha kunskaper att leda de mänskliga och tekniska resurserna i en operativ fartygsmiljö.

Innehåll ISM-kodens historiska bakgrund. Dess innehåll och uppbyggnad. Kodens praktiska tillämpning. Dokumentationen och certifieringen. Besättningens uppgifter och ansvar gällande ISM koden.

IMO konventioner.

Arbetsformer Kursen genomförs som föreläsningar och övningar i klass, eller projektifierat lärande.

Examinationsformer Skriftlig tentamen och/eller eventuella uppgifter godkända.

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Petteri Niittymäki, e-post [email protected], tfn 044 762 3400.

 

 

 

   

Page 13: Öppna YH, Åbo 2014-2015

12      

Miljöskydd

Kod SF14O302

Omfattning 0,75 sp

Ort Åbo

Start Läsåret 2014-2015, närmare tidpunkt i utförandeplan

Kompetenser Kunskaper om försiktighetsmått som bör vidtas för att förhindra nedsmutsningen av den marina miljön omfattande:

− Åtgärder för att motverka nedsmutsning och all utrustning som hör ihop med detta.

− Känna till sjöfartens inverkan på marina miljön och utsläpps-källorna.

− Känna till de åtgärder som bör vidtas för att förhindra nedsmutsningen av den marina miljön vid både normal fartygsdrift och vid olyckor.

− Att känna till anmälningsskyldigheten i fall av skada på fartyget eller vid observation av olja på vattnet.

Innehåll • Nedsmutsning av marina miljön och utsläppskällorna. • MARPOL • HELCOM • Finländsk nationell lagstiftning angående förhindrandet

av vattnens förorening, förorsakad av fartyg • Åtgärder som bör vidtas ombord till förhindrande av

utsläpp • Anordningar och system till förhindrande av utsläpp • Miljöcertifikat ombord • Förebyggande åtgärder för miljöskydd

Arbetsformer Föreläsningar eller projektifierat lärande. Genomgång av autentiska haverifall som orsakat nedsmutsning av den marina miljön.

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Petteri Niittymäki, e-post [email protected], tfn 044 762 3400.

   

Page 14: Öppna YH, Åbo 2014-2015

13      

Sjöfartsekonomi

Kod SF14M304

Omfattning 2 sp

Ort Åbo

Start Läsåret 2014-2015, närmare tidpunkt i utförandeplan

Kompetenser Att känna till världshandel, ekonomi och hur varuströmmar i huvuddrag rör sig globalt. Känna till fraktmarknadens funktionsmekanismer och verksamhetsprinciper. Känna till kostnadsstrukturen som ansluter sig till rederiverksamhet och fartygets drift och finansiering.

Innehåll • Internationell handel • Materialadministration och logistik • Sjötransporter • Spedition • Rederiets administration.

Arbetsformer Föreläsningar eller projektifierat lärande, studiebesök.

Examinationsformer Skriftlig tentamen och eventuella arbetsuppgifter avklarade.

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Mer detaljerad information finns i utförandeplanen som fås av programansvarig lektor: Petteri Niittymäki, e-post [email protected], tfn 044 762 3400.

 

 

 

 

   

Page 15: Öppna YH, Åbo 2014-2015

14      

Det mångprofessionella yrkesområdet

Kod UOSHÅ10MY01

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 1.9 2014–31.5 2015 enligt överenskommelse med kursansvarig lektor

Kompetenser Studerande − har grundläggande kunskaper om det egna

yrkesområdet och dess grundbegrepp − har kunskaper i mångprofessionellt samarbete inom

branschen − känner till yrkesområdets historia och utveckling − inser betydelsen av yrkesetiken och känner till

grunderna i professionellt förhållningssätt

Innehåll

Arbetsformer Självstudier, distansstudier

Examinationsformer Utförandeplan fås av kursansvarig lektor

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig lektor: Peter Edelsköld, [email protected], tfn 02 432 3376, mobil 044 762 3376.

 

 

 

 

   

Page 16: Öppna YH, Åbo 2014-2015

15      

Diakoni och äldrearbete

Kod SOÅ10SH02

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 27.2.2015

Kompetenser Studerande − Har kunskaper i diakoni och kyrkans diakonala

uppdrag − Kan planera, genomföra och utvärdera diakonala

verksamhetsformer bland äldre − Kan tillämpa sociokulturella och aktiverande

metoder för äldre inom församlingen

Innehåll • Diakonins teologi och diakoni som vetenskap • Diakonins historia och nuläge • Kyrkans äldrearbete, metoder och verksamhet i

församlingar

Arbetsformer 12 h närstudier, studiebesök, självstudier

Examinationsformer

Undervisningsspråk svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig lektor: Henrica Lindholm, [email protected], tfn 02 432 3381.

 

 

 

 

 

   

Page 17: Öppna YH, Åbo 2014-2015

16      

Grunder i socialpolitik och social service

Kod SOÅ10SP02

Omfattning 6 sp

Ort Åbo

Start 4.9.2014

Kompetenser Studerande − har kunskap om samhällets uppbyggnad och utveckling

ur ett socialpolitiskt perspektiv − har kunskaper om hur den sociala servicen förverkligas i

vardagen

Innehåll Centrala begrepp inom socialpolitik Socialpolitikens klassiker och moderna socialpolitiska teorier Centrala gestalter för Finlands socialpolitiska utveckling Social service ur ett makro- och mikroperspektiv Socialpolitikens utveckling och trender

Arbetsformer Undervisning, virtuella uppgifter i Moodle som sammanställs och diskuteras gruppvis, individuella litteraturstudier och individuell skriftlig fackuppsats.

Examinationsformer Virtuella uppgifter och fackuppsats

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial Rekommenderad referenslitteratur: Nygård, M. (2013). Socialpolitik i Norden. Lund: Studentlitteratur. Palola, E. & Karjalainen, V. (2011). Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Helsinki: THL. Finns under länken: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/970d363e-9edf-4b54-a76e-446b81ed34b5 Vaarama, M., Moisio, P., & Karvonen, S. (2010). Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: THL. Finns under länken: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/8cec7cec-5cf3-4209-ba7a-0334ecdb6e1d Olofsson, J. (2009). Socialpolitik. Varför, hur och till vilken nytta? Stockholm: SNS. Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. Malmö: Liber. Kari, M m fl. (2008). Det sociala i en brytningstid. Europeiska unionens social- och hälsovårdspolitik. Utrikesministeriet. www.eurooppatiedotus.fi. Koskitalo, B. (2008). Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Vastapaino Vetenskapliga socialpolitiska tidskrifter finns tillgängliga via bibliotekets hemsida, exempelvis i Nelli-portalen. Mera tips på tidskrifter fås vid kursstarten.

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig lektor: Johanna Wikgren-Roelofs, [email protected], tfn 02 432 3377.

   

Page 18: Öppna YH, Åbo 2014-2015

17      

Grunder i sociologi

Kod SOÅ10SP01

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 1.9 2104 - 31.5 2105 enligt överenskommelse med kursansvarig lektor.

Kompetenser − Studerande har kunskaper i sociologins grundbegrepp

− har kunskaper i sociologins grundläggande teorier

Innehåll Centrala begrepp inom sociologin.

Det centrala innehållet i sociologins klassiker och modern sociologisk teoribildning.

Arbetsformer Självstudier, distansstudier.

Examinationsformer Utförandeplan fås av kursansvarig lektor.

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig lektor: Peter Edelsköld, [email protected], tfn 02 432 3376, mobil 044 762 3376.

 

 

 

 

   

Page 19: Öppna YH, Åbo 2014-2015

18      

Hållbar utveckling

Kod UOÅ10HU01

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 1.9.2014 – 31.5 2015

Kompetenser Studerande − känner till att hållbar utveckling omfattar en ekologisk,

ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra.

− förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.

− kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt.

− kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling.

Innehåll Utgångspunkten är att studeranden fördjupar sig i miljöaspekterna för att få stöd i utvecklingen till miljöansvariga yrkesutövare som beaktar hållbar utveckling i sin framtida verksamhet. Studeranden skall bli medveten om att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett skonsamt och hållbart nyttjande av natur, miljö och människor. Hållbar utveckling omfattar en ekologisk, ekonomisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra. Studeranden kan se det egna verksamhetsområdets roll och ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling.

Arbetsformer Självstudier

Examinationsformer Studeranden svarar på valbara frågor som berör om hållbarhetens kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv, bloggar och gör en slutuppgift om de angivna rubrikerna och kursreflektion. Svaren skickas in via Moodle.

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplanen och kursnyckeln till kursen fås av kursansvarig lektor: Anne Nummela, [email protected], tfn 02 432 3361.

 

Page 20: Öppna YH, Åbo 2014-2015

19      

Kyrkans barn- och familjearbete

Kod SOÅ10RE07

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 07. 11. 2014

Kompetenser Studerande − kan tillämpa styrdokumenten inom kyrkans barn- och

familjearbete − känner till centrala metoder inom kyrkans barn- och

familjearbete − kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk

verksamhet för barn − kan identifiera barns och familjers resurser och behov av

stöd samt kan ge servicehandledning för barn och familjer

Innehåll

Arbetsformer

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig lektor: Susanne Davidsson, [email protected], tfn 02 432 3373.

 

 

 

 

   

Page 21: Öppna YH, Åbo 2014-2015

20      

Kyrkans ungdomsarbete

Kod SOÅ10RE09

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 6.11.2014

Kompetenser Studerande − känner till livsvillkoren för unga − kan tillämpa styrdokumenten inom socialpedagogiskt

ungdomsarbete och konfirmandarbetet − kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk

verksamhet för unga − kan identifiera ungas resurser och behov av stöd.

Innehåll

Arbetsformer När- och distansstudier

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig: Carina Tamminen, [email protected], tfn 02 432 3382.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 22: Öppna YH, Åbo 2014-2015

21      

Perspektiv på sociala problem och socialt arbete

Kod SOÅ10RS04

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 1.9 2014 - 31.5 2105

Kompetenser Studerande − har kunskaper om sociala problem och socialt arbete − kan identifiera och kartlägga sociala problem och

utsatthet i klientarbetet − känner till den egna yrkesrollens krav och möjligheter

inom det sociala arbetet

Innehåll • Definitioner på sociala problem och utsatthet • socialt arbete i teori och praktik

professionalitet med utsatta grupper och individer

Arbetsformer Distansstudier

Examinationsformer Skriftlig rapport

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig lektor: Eva Juslin, [email protected], tfn 02 432 3370.

 

   

Page 23: Öppna YH, Åbo 2014-2015

22      

Service- och lagstiftning inom social- och hälsovård

Kod UOSHÅ10SL01

Omfattning 3 sp

Ort Åbo

Start 4.9 2014 – 31.5 2015

Kompetenser Studerande − Har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning − Känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i

frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård

− Har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering

Innehåll Social- och hälsovårdens uppbyggnad och organisering Social- och hälsovårdens centrala lagstiftning

Arbetsformer Virtuella studier

Examinationsformer

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier

Övrig info: Utförandeplan med detaljerade uppgifter fås av kursansvarig: Carina Tamminen, [email protected], tfn 02 432 3382.

 

Page 24: Öppna YH, Åbo 2014-2015

Välkommen till Novia som studerande inom Öppna yrkeshögskolan!

Öppna yrkeshögskolan ger Dig möjlighet att studera och av-lägga kurser eller större studiehelheter inom yrkeshögskolan Novia utan att vara inskriven som examensstuderande. Stu-dierna som ger insikter i ett nytt yrke, nytt studieområde eller uppehåller och fördjupar tidigare yrkeskunskaper förverkligas i enlighet med examenskraven vid yrkeshögskolan Novia. Studieformen är öppen för alla oberoende av grundutbildning. Det är ändå viktigt att observera att det finns kurser som krä-ver förkunskaper.

Det är inte möjligt att avlägga examen inom öppna yrkeshög-skolan men de kurser Du avlägger med godkända prestatio-ner räknas senare tillgodo i de fall studierna är förenliga med examenskraven i den utbildning Du senare studerar inom.

Öppen undervisning erbjuds inom alla utbildningsprogram med undantag av det som hänför sig till lärdomprovet. Ock-så inom utbildningen till högre YH-examen är det möjligt att avlägga kurser. Utbildningsansvariga besluter om en öppen studerande kan tas emot eller inte.

Kostnaderna för studier inom öppna yrkeshögskolan är 10€/sp, dock högst 50€/termin. I avgiften ingår registrering och undervisning. Studieregisterutdrag erhålls efter studierna eller/ och på begäran. För studiematerial och kopiering eller annan extra utrustning som behövs kan separata kostnader tillkomma.

Under läsår 2014-2015 är det gratis att studera inom Öppna yh för Dig som är beväring eller studerande inom andra stadiet.

En del kurser som erbjuds inom Öppna yrkeshögskolan står utanför dagsprogrammet, dvs de är inte integrerade i den övriga utbildningen utan finns som valfria studier för Novia studerande. Här är det viktigt att observera att dessa kurser kan ha kursspecifika kriterier vad gäller ansökningstid, grupp-storlek, eventuell annullering av deltagande osv. Ta del av informationen vid respektive kurs.

Vill Du tycka till om Öppna yrkeshögskolan? Sänd oss då e-post till [email protected]

Information kring Öppna yrkeshögskolan, hela vårt

aktuella utbud, anmälningsförfarande och övrig

information finns på www.cll.fi/oppna

Koordinator och kontaktperson för Öppna yrkeshögskolan är

Anita Kronqvist, mobil: 050-527 4868, [email protected]

Kontaktperson för Öppna yh studier i Åbo är

Alexandra Malm, e-post: [email protected]