ORTOPEDICKÁ OBUV NA MÍRU - ergon.cz · PDF file3 Ortopedická obuv je individuál-ní zdravotnický prostředek, který slouží ke kompenzaci vad nohou nebo k léčení některých

 • Upload
  dangnhu

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • ORTOPEDICK OBUV NA MRU

  ORTOPEDICK VLOKY NA MRU2008

 • 2

  SLOVO VODEM

  tohoto oboru naich innost obra-cme Vai pozornost zejmna k vy-uit pikov a v esk republice jedinen technologie potao-vho snmni tlak na ploskch nohou a nsledn vrob vloek na slicov zen frzce.Abychom Vm co nejvce piblili nai prci, zaadili jsme do kata-logu populrn zpracovan pra-covn postupy vroby jednotlivch pomcek a doplnili je adou foto-grafi pmo z naich pracovi.Ergon a.s., jako nejvt vrobce individuln ortopedick obuvi a ja-ko spolenost s nejdel tradic, zaruuje profesionln pstup

  k zkaznkm a kvalitn proveden obuvi. Na vech pracovitch na spolenosti v Praze i u spolupracuj-cch firem v cel esk republice pracovnci ochotn zodpov Vae dotazy, porad a pomohou s eventuln-mi problmy. Souasn Vm budeme vdn za jakko-liv podnty a pipomnky, kter nm pomohou zlepit nae sluby pro zdravotn postien obany.Nezapomete tak navtvit nae strnky na adrese www.ergon.cz a pipravovan strnky www.ortope-dickevlozky.cz.

  Dobr zdrav Vm pej pracovnci spolenosti.

  V odborn vrobce ortopedick obuviERGON a.s.

  Ven zkaznci,zcela nov katalog ortopedick vroby spolenosti Ergon a. s. ped-stavuje takka 90 zkladnch vzor individuln ortopedick obuvi a nabdku na mru zhotovench ortopedickch vloek vetn modernch a stle danjch spe-cilnch vloek digiMED. Mimo jin se mete dozvdt leccos zaj-mavho o run vrob obuvi.Ergon a. s. vyrb individuln orto-pedickou obuv pro pacienty z cel esk republiky. Seznam partner-skch pracovi je uveden v zv-ru katalogu, kde najdete i zpsoby objednn ortopedicko-protetic-kch pomcek s tabulkou kd VZP. Obuv je vyrbna kompletn na mru, bez pedem pipravench polotovar. Pacient spolu s ortopedic-km technikem rozhoduje o vzoru, stavb a pouitch materilech s ohledem na sv postien, funkn poui-t a el obuvi. Kombinovat lze irokou kolekci 5 typ usn v 17 barevnch odstnech, rzn tvary kopyt i proveden podev, uzvr obuvi apod. Veker vzory vyobrazen v tomto katalogu jsou pouze zkladn. Ve spoluprci s naimi odbornmi pracovnky je lze co nejvce pizpsobit Va pedstav o budouc orto-pedick pomcce.Nedlnou soust na nabdky je vroba specilnch ortopedickch vloek pro dospl i dti. V rmci

 • 3

  Ortopedick obuv je individul-n zdravotnick prostedek, kter slou ke kompenzaci vad nohou nebo k len nkterch vrozench i zskanch onemocnn zejm-na v ranm stdiu vvoje nohou. Svm psobenm me ovlivovat i funkci celho pohybovho apa-rtu. U zvlt zvanch postien jako jsou amputace pedno nebo znan rozdln dlky konetin umouje pln zaazen pacient do pracovn i spoleensk innosti.V pojet, jak je individuln ortope-

  dick obuv chpna v na akcio-v spolenosti, se jedn o vrobek z prodnch usovch materil. Zejmna jej zkladn konstruk-n prvky, napnac stlka a svrek obuvi vrazn ovlivuj uitn vlastnosti. Zcela oprvnn se traduje nzor, e prodn mate-rily maj vyven soubor nena-hraditelnch pednost. Prunost a pevnost umouje dokonal zpracovn a pizpsoben indivi-dulnmu tvaru nohy, prodynost zajiuje odvdn vlhkosti z vnit- ku obuvi a vytven pznivho

  mikroklimatu, kter brn rozvoji bakteri a plsn, snadn drba a oetovn umouje dlouho-dob pouvn bez podstatnho omezen uitnch vlastnost obuvi. Kvalitn individuln ortopedick obuv tak napomh pekonvn vrozench i zskanch vad a pod-statn zvyuje mobilitu pacient v ivot.

  CO JE TO ORTOPEDICK OBUV?

  Vbr tvaru kopyt se d estetickmi poadavky pacienta, tvarem nohou a zejmna nroky na sprvnou funkci ortopedick obuvi.

  Pklady aplikace rznch tvar kopyt, zleva: piat, kulat, kar.

 • 4

  D103a D103b D104

  D107 D108 D119

  D120 D121 D122

  VZORNK DMSK OBUVI Zkladn vzory individuln ortopedick obuvi

 • 5

  D124 D125 D127

  D134a D134b D135a

  D135b D136 D137

  VZORNK DMSK OBUVIZkladn vzory individuln ortopedick obuvi

 • 6

  Obuv je v na akciov spolenos-ti vyrbna zcela individuln, jak se k na mru. Zkladem kvalitn vroby je pesn a odpovdn se-jmut mr nohou pacienta (klien-ta) a popis stavby obuvi. V tto fzi se ortopedick technik seznm s pedpisem odbornho lkae, jeho poadavky na ortopedickou obuv a subjektivnmi potemi pa-cienta. Na zklad toho doporu vhodn vzor a jeho konstrukci vet-n aplikace koreknch prvk.Vechny zskan daje jsou zazna-menny do mrnho listu, kter provz zakzku po celou dobu vroby a slou i v dalm obdob pi eventulnch opakujcch se za-kzkch k porovnn daj a zmn v anatomii nohou. V tto chvli na-stv jedna z nejsloitjch operac celho procesu a tou je vroba in-dividulnho obuvnickho kopyta. Vyaduje vysokou odbornou erudi-ci, pedstavivost a zrunost pracov-nk, nebo se jedn o penesen dvourozmrnho vkresu (plan-togramu) na trojrozmrn tleso. V ppad tkch postien jako jsou velk deformity nohou nebo amputace technik snm pomoc

  sdrovch obinadel negativ nohy a obuv se pak vyrb na korigovan sdrov odlitek.Pipraven kopyto nebo sdrov odlitek postoup na pracovit, kde jsou zpracovny paprov ablony (stihy) jednotlivch dlc svrku vy-

  branho modelu obuvi. Pipomn to prci krejho, kter si pipravuje paprov stihy budoucho odvu. Odpovdnost tto prce spov ve sprvnm nvrhu velikost dlc tak, aby obuv po dohotoven bylo mon pohodln nazout, to zna-men, aby nrtov dlec nebyl p-li dlouh, aby zapnac psky nebo

  Snmn mrnch podklad pro vrobu obuvi.

  prava individulnho ortopedickho kopyta.

  Vroba paprovch ablon dle upravenho kopyta.

  prava sdrovho odlitku.

  O VROB ORTOPEDICK OBUVI

 • 7

  drky a hky na nrovn byly v dostatenm mnostv a propor-cionln rozloeny na nrtu a obuv pi zapnut netvoila faldy a dobe padla k pln spokojenosti klienta.V nsledujc fzi jsou podle papro-vch stih run vykrojeny jednot-liv dlce ze zvolench vrchovch usn a podvkovho materilu. Vrchov usn je mon vybrat ze

  irok palety barev a druh, vbr z podvkovch usn je dn elem pouit obuvi (zimn, letn) nebo di-agnzou klienta (diabetik). Soubor takto pipravench dlc je pod-le poteby doplnn o eventuln mkk vztuhy jazyk a kotnko-vch band. Ped sestavenm jednotlivch dl-

  c obuvi jsou ty, kter tvo lcovou stranu obuvi po obvodu zteneny v psu irokm cca 8 mm, aby pi seit netvoily vysok pechody na zevn stran. Sestaven dlc se provd nejprve slepenm je-jich st (vrchov use, podvka, ztuovac pltno, mkk podkla-dy atd.), aby se pi it vzjemn neposouvaly. Peliv seit svrku vyznaujc se rovnmi dky ste-h, stejnou vzdlenost dvojitch

  Krjen usn dle paprov ablony.

  Napnn svrku obuvi na kopyto.

  Vstupn kontrola obuvi.

  Sevn svrku na sloupovm icm stroji.

  O VROB ORTOPEDICK OBUVI

  Pprava k uzaven spodku obuvi.

 • 8

  dk a zaitnm konc svd o rovni zpracovn. Ped ped-nm na dal pracovit jsou svrky detailn zkontrolovny, osazeny krouky, hky nebo poutky na nrovn. V tto chvli nsleduje fze napnut svrku na pipraven individuln obuvnick kopyto. K nmu je jet ped zatkem napnn pipevn-na tzv. napnac stlka, kter v pod-stat dr celou stavbu obuvi. K n se pilepuje nebo piv svrek i spodek (mezipodeev, podeev) obuvi. Napnn se provd run, aby svrek sprvn sedl a byly dodreny vechny zkladn linie (osy) nrtu a paty. Bhem tto ope-race jsou mezi vrchovou use (ki) a podvku vloeny ztuovac dlce (opatky, tuinky a boky), kter d-vaj obuvi tvar a pevnost. Zejmna dobe zpracovan a u kompliko-vanjch stav tvarovan opatek m podstatn vznam pro pevnost obuvi a stabilitu paty. U kotnkov obuvi pak stabilizuje cel hlezenn kloub.Vzhledem k tomu, e ztuovac sou-sti se ped pravou a vloenm m, je teba napnut svrek

  nechat na kopyt dobe vyschnout, aby obuv neztratila tvar.V tto fzi je mon, je-li to pote-ba, pozvat klienta na zkouku obu-vi. Obuv jet nen uzavena a tak lze v uritm omezenm rozsahu upravovat obvodov i dlkov mry. Zkouka v tchto ppadech umon zvit kvalitu obuvi a de-tailnji ji pizpsobit potebm no-hou klienta.Vrobn postup dospl ke svmu zvru a tak zbv pilepit nebo pit pode-ev z materilu, kter si kli-ent vybral z nabdky a kter vyhovuje jeho poadavkm a potebm. Konenou operac pak je strojn frzovn a broue-n obvodu p o d e v , zabarve-n ez,

  oitn od zbytk lepidla, vlepen stlek a vyletn obuvi. Na praco-viti vstupn kontroly je posouzen soulad parametr obuvi s mrnm listem a kvalita zpracovn. V ppa-d zjitnch vad materil nebo vrobnch chyb se zakzka vrac na pslun pracovit k jejich odstra-nn.

  O VROB ORTOPEDICK OBUVI

 • 9

  D138 D139 D141

  D142 D143 D152

  D153 D155 D156

  VZORNK DMSK OBUVIZkladn vzory individuln ortopedick obuvi

 • 10

  D157 D158 D161

  D164

  D167

  D168

  D169 D173

  D175D170

  VZORNK DMSK OBUVI Zkladn vzory individuln ortopedick obuvi

 • 11

  Analogov chze ve speciln obuvi s vloenou formou vypln-nou plastickou hmotou (viz Dyna-mick vloky PAD).

  Digitln chze po ploin s tla-kovmi senzory, indikujcmi zat-en na chodidle (viz Vloky digi-MED).

  O ORTOPEDICKCH VLOKCH

  Jsou vyrbny z materil rznch vlastnost (tuhost, deforman pa-m, omyvatelnost atd.) a z jejich kombinac v souladu s potebami pacienta.V selnku VZP jsou ortopedick vloky uvdny pod neuveden-mi kdy (viz tabulka na str. 22).

  Modern pstupy k orto-pedickmu oeten plo-sek nohou vlokami vyuvaj pevn dynamick me-tody nlapu. Ergon a.s. apliku-je v tto oblasti dva osvde-n principy:

  Ergon a. s. jako dlouholet vrob-ce individulnch a specilnch ortopedickch vloek a polotova-r pro jejich vrobu nabz v sou-asn dob tyto typy ortopedic-kch vloek:

  digitln vloky digiMED dynamick vloky PAD lodikov vloky (dtsk) vloky pro leh postien

  Vechny typy vyrbnch vlo-ek kompenzuj postien plosek nohou, koriguj vadn postaven nohy, podporuj podlnou a p-nou non klenbu, vyrovnvaj roz-dly v dlce dolnch konetin do 1,5 cm a odlehuj bolestiv a pe-ten msta, nap. patn ostruhy, hlavice metatarz i otlaky.

 • 12

  P2 P7a P7b

  P8 P9 P11

  P12 P13 P15

  VZORNK PNSK OBUVI Zkladn vzory individuln ortopedick obuvi

 • 13

  P17 P18

  P19 P20 P22

  P23 P24 P27

  P16

  VZORNK PNSK OBUVIZkladn vzory individuln ortop