Click here to load reader

OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE - i ekonomika/PSG OPE...PDF file• Ekonomika poduzeća je znanstvedisciplina koja se bavi gospodarskim problemima poduzeća. Razlika između ekonomike poduzeća

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE - i ekonomika/PSG OPE...PDF file• Ekonomika poduzeća je...

 • OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE

  Predavanja: 1.- 4. cjelina

 • Sadraj izlaganja

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 2

  1. Uvod2. Trite3. Potranja4. Elastinost potranje

 • 1.Uvod

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 3

  Funkcioniranje gospodarstva jedne zemlje, ponaanje pojedninanih

  poduzea, domainstava i pojedinaca uglavnom se vezuje uz odreene

  ekonomske odluke i posljedice(efekte) koje proizlaze iz takvih odluka.

  Primjerice poduzea donose odluke gdje i po kojo cijeni e nabaviti

  proizvodne imbenike, gdje i po kojoj cijeni e prodavati svoje proizvode kako

  bi ostvarili pozitivan financijski rezultat.

 • U svim navedenim primjerima se radi o ekonomskim odlukama.to je onda

  ekonomija? Postoji cijeli niz definicija o tome to je ekonomija, odnosno to je

  predmet ekonomije. Neke od njih su :

  Ekonomija se pita to, kako i za koga treba proizvoditiEkonomija prouava kretanja u cijelom gospodarstvu, kao to su trendovi cijena, proizvodnje, nezaposlenosti i vanjske trgovine

  Ekonomija prouava uvoz i izvoz izmeu 2 ili vie zemaljaEkonomija prouava kako ljudi koriste ograniene proizvodne resurse radi proizvodnje razliitih roba te njihove raspodjele, itd.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 4

 • Ekonomija se kao znanstve disciplina moe podijeliti na

  mikroekonomiju i makroekonomiju.

  Makroekonomija prouava funkcioniranje gospodarstva kao cijeline.

  Mikroekonomija prouava ponaanje pojedinih dijelova gospodarstva

  (poduzea).

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 5

 • Ekonomika poduzea je znanstve disciplina koja se bavi gospodarskim

  problemima poduzea. Razlika izmeu ekonomike poduzea i

  mikroekonomije je u nainu ispitivanja poduzea. Mikroekonomija kao

  apstraktna disciplina, promatra poduzee i njegovo funkcioniranje kroz

  ekonomske (matematike) modele.

  Ekonomika poduzea, kao znanstvena i nastvna disciplina se uvijek bavi

  problemima poduzea u nekoj stvarnoj, a ne apstraktnoj situaciji.

  Poslovna ekonomija je nastala kao pokuaj integriranja dviju naizgled

  suprostavljenih disciplina: mikroekonomije i ekonomike poduzea.

  Poslovanje poduzea se analizira prvo preko mikroekonomije, pa onda

  preko ekonomike poduzea.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 6

 • 2.TRITE

  Trite je :

  Oblik razmjene proizvoda i usluga posredtsvom novcaUkupnost odnosa ponude i potranjeSvi potencijalni kupci koji dijele odreenu potrebu ili elju i koji bi bili eljni i sposobni ukljuiti se u razmjenu u cilju zadovoljavanja tih elja i potreba

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 7

 • Danas gotova sva svjetska gospodarstva imaju nekoliko razliitih trita. U

  osnovi postoji 5 trita. Ta trita su:

  Trita resursaTrita proizvoaaTrita posrednikaPotroaka tritaVladina trita

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 8

 • Trite obavlja niz funkcija u razvijenim gospodarstvima. Meu njima se istiu

  3 kao najvanije. To su:

  1.Selektivna funkcija

  Trite obavlja selekciju potrebnih proizvoda, odnosno izdvaja neuspjene

  proizvode.

  2.Alokativna funkcija

  Trite dovodi do efikasne alokacije(razmjetaja) proizvodnih imbenika i

  efikasnog izbora proizvodnih postupaka.

  3.Distributivna funkcija

  Trite obavlja primarnu raspodjelu novostvorene vrijednosti, tj.dohotka

  izmeu svih sudionika drutvene proizvodnje.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 9

 • 2.2. Struktura trita

  Pod pojmom strukture trita podrazumijeva se broj kupaca i prodavatelja na

  tritu, stupanj diferencijacije proizvoda, sloboda pristupa tritu,

  informiranost proizvoaa i potroaa te veliina, odnosno jaina pojedinih

  proizvoaa i potroaa.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 10

 • Najee se kao kriterij odreivanja trinih struktura uzima broj

  prodavatelja:

  Jedan prodavatelj-monopol

  Dva prodavatelja-duopol

  Nekoliko prodavatelja-oligopol

  Mnogo prodavatelja-savrena konkurencija

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 11

 • Uz broj prodavatelja,broj kupaca je takoer est kriterij odreivanja trinih

  struktura. Gledamo broj kupaca koji dominira tritem.

  Dominira jedan kupac-monopson

  Dominiraju dva kupca-duopson

  Dominiraj vie kupaca-oligopson

  Mnogo kupaca-Savrena konkurencija.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 12

 • 3.POTRANJA

  Potranja se moe definirati kao ona koliina proizvoda (dobara) i usluga

  koju su kupci spremni kupiti po odreenoj cijeni. Potranja za nekim

  proizvodom izraava se u naturalnim jedinicama

  Odnos izmeu trine cijene proizvoda i koliine koja se pri toj cijeni trai

  prikazuje tablica potranje

  Krivulja potranje je grafiki prikaz odnosa traene koliine i cijena

  proizvoda.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 13

 • 3.2.POTRANJA ZA PROIZVODOM

  Da bi poduzee moglo uope poslovati potrebno je da postoji

  potreba/potranja za odreenim proizvodom. Bez postojanja dostatne

  potranje, poduzee ne moe preivjeti.

  Potranja za nekim proizvodom moe se promatrati kao:

  IndividualnaTrinaPotranja s kojom se suoava pojedino poduzee

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 14

 • 3.2.1.INDIVIDUALNA POTRANJA

  Qdx=f(Px,I,Py,T)

  Gdje su :

  Qdx-koliina proizvoda X koju pojedini potroa potrauje u odreenom

  vremenskom razdoblju (dan,mjesec,godina)

  Px-jedinina cijena proizvoda X

  I-dohodak potroaa

  Py-cijena povezanih proizvoda( komplemenata i/ili supstituita)

  T-vrijeme u kojem se proizvod potrauje

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 15

 • Proizvodi kod kojih potranja raste(pada) kako raste (pada) dohodak nazivaju

  se normalni proizvodi.

  Proizvodi koji se ne ponaaju na taj nain se zovu inferiorni proizvodi.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 16

 • Odnos izmeu potraivane koliine proizvoda X i cijene povezanih proizvoda:

  Potranja za proizvodom X ovisit e o cijenama s kojima je proizvod X

  povezan supstituiti i komplementi.

  Supstituit-proizvod kojim potroa moe zamjeniti odreeni proizvod

  Komplement-proizvod koji se troi istodobno s odreenim proizvodom

  Cijena proizvoda proizvoda raste ako cijena supstituita raste, a pada ako

  cijena komplementa raste.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 17

 • 3.2.2.TRINA POTRANJA

  Oblik trine funkcije potranje moe se napisati na slijedei nain:

  Qdx=f(Px,N,I,Py,T)

  Gdje je N broj stanovnika, a ostale varijable su iste kao u prethodnoj

  formuli.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 18

 • Postoje neki efekti koji utjeu na potranju nekog proizvoda te mijenjaju

  oblik krivulje trine potranje

  Efekt skupine potroai ele kupiti neki proizvod jer je on moderan ili

  zato to ga drugi ljudi kupuju(primjer : Iphone).

  Efekt snoba-potroai ele biti posebni i drugaiji od drugih te kupuju

  proizvode koje drugi kupci ne kupuju u veoj mjeri.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 19

 • Primjer

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 20

  1.Na tritun se nalaze 3 kupca koji kupuju odreene graevinske

  materijale. Koliina gra. materijala koju bi pojedini kupac kupio u odnosu na

  njihovu cijenu prikazana je u tablici A.

  a)Nacrtajte sve krivulje individualne potranje za odreenim gra.

  materijalom(izraenu u jedinicama proizvoda) i objasnite znaenje krivulje

  individualne potranje na primjeru kupca B.

  b)Nacrtajte krivulju trine potranje i objasnite dobivenu sliku!

 • FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 21

 • Iz primjera kupca B je vidljivo da se poveanjem cijene smanjuje potranja.

  Tako Kupac B za 10 kn kupuje jedan graevinski materijal, za 5 kuna njih 5, a

  za 3 kune 7. Krivulja potranje je opadajua, odnosno odraava inverzan

  odnos izmeu cijene i koliine promatranog proizvoda.

  Pod pretpostavkom da se na tritu

  nalaze samo tri navedena kupca,

  krivulja trine potranje predstavlja zbroj

  njohovih krivulja individualne potranje.

  To znai da e se za cijenu od 10 kn kupiti

  ukupno dva gra. mat. , za cijenu od 5 kn

  njih 14, a za cijenu od 3 kn njih 21.

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 22

 • 4.ELASTINOST POTRANJE

  Ako elimo saznati kolika je i kakva ovisnost izmeu promjene potraivane

  koliine i promjene neke od navedenih nezavisnih varijabli, trebamo izmjeriti

  reakciju jedne u odnosu na drugu varijablu. Ta reakcija se naziva elastinost

  potranje.

  to je vea reakcija,kaemo da je vea i elastinost i obrnuto.

  Cjenovna, dohodovna i unakrsna elastinost

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 23

 • 4.1.CJENOVNA ELASTINOST

  POTRANJE

  FGAG Split Osnove poslovne ekonomije 24

 • Primjerice ako je Ep=-3, to znai da je potranja za proizvodom pala 3%

  ako mu se cijena poveala za 1%. Ali to znai i da potranja za proizvodom

  raste 3% ako mu se cijena smanji za 1%, ako su druge varijable

  nepromijenjene.

  Cjenovna elastinost potranje mjeri se koeficijentom elastinosti. Svaka

  toka na krivulji potranje ima razliitu elastinost ( koja se mjeri koef.

  elastinosti).

  Oznaka za koef. elastinosti je abs(Ep)

  Ako je abs(Ep) >1 tada je potranja elastina.

  Ako je abs(Ep)=1 tada je potranja jedinino elastina.

  Ako je abs(Ep)

 • Luna cjenovna elastinost potranje je elastinost potranje izmeu dviju

  toaka, odnosno dviju cijena na krivulji potranje. Luna cjenovna elastinost

  potranje se moe izraunati prema slijedee

Search related