Osnovi Logistike I+II

Embed Size (px)

Text of Osnovi Logistike I+II

OSNOVI LOGISTIKEObeleja robnih tokova: 1.vrsta robe, odnosno asortiman, 2.pojavni oblik robe, 3.vrsta i kategorija toka, 4.izvorno/odredine take toka, 5.koliina, zakon nastanka toka i 6.specifini zahtevi za realizacijom Transformacija robnih tokova: PRIPREMA ROBE DISTRIBUCIJA ROBE UPOTREBA ROBE SISTEM ZA KVALITATIVNU TRANSFORMACIJU ROBE ZA PROSTORNO VREMENSKU TRANSFORMACIJU ROBE SISTEM ZA KVALITATIVNU TRANSFORMACIJU ROBE PROIZVODNI PROCESI TRANSPORTNO LOGISTIKI PROCESI KONZUMNI PROCESI U INDUSTRIJSKIM PREDUZEIMA U LOGISTIKIM PREDUZEIMA ili industriji, trgovini, uslunim delatnostima U DOMAINSTVU ili industriji, trgovini, uslunim delatnostima

Logistiki procesiSvi logistiki procesi se mogu svrstati u pet grupa.U okviru svake grupe postoje specifini zahtevizadaci. REALIZACIJA PORUDBENICE 1.forma prenosa porudbenice 2.forma obrade porudbenice 3.analiza porudbenice kao informacionog izvora 4.prosleivanje porudbenice SKLADITENJE 1.kupovina ili iznajmljivanje skladita 2,broj, lokacija, kapacitet i oblasti opsluivanja 3,sopstvena ili tua skladita 4.tehniko ureenje objekata i skladita za 5.komisioniranje 6.ureenje skladinih zona u objektu 7.skladine tehnologije 8.oblikovanje pretovarnih rampi 9.rad transportne mehanizacije 10.organizacija komisioniranja 11.produktivnost skladinog personala ZALIHE 1.struktura skladinih artikala 2.(selekcija prema ABC analizi) 3.mesta poruivanja i koliine za popunjavanje zaliha 4.sigurnosne zalihe 5.kontrola zaliha po skladitima 6.kratkorone prognoze potreba TRANSPORT 1.vrsta transportnog sredstva 2.sopstveni ili tui vozni park 3.kupovina ili zakup vozila 4.kombinacija transportnih sredstava 5.organizacija realizacije transportnih procesa

PAKOVANJE 1.izvrenje logistike funkcije pakovanja(zatita, skladina, transportna, manipulativna i informaciona funkcija) 2.formiranje logistike jedinice (skladitenja, pretovara,transporta) kao preduslova za racionalizaciju transportnih lanaca

Etimologija logistikeGrki: logos uman, razuman logismos raun, prosuivanje, plan logistika praktina vetina raunanja logistikos promisliti, logino razmiljati logizomai proraunati, prosuditi logo misliti, pomisliti Latinski: logistas finansijski revizor, delitelj ivotnih namernica logisticus raun i rezonovanje u matematikom smislu Francuski: loger konaite, stanovati, smestiti se, obitovati logis stan, kua, boravite, prenoite logistique smetanje logistiques smetanje

Evolucija logistikePeriod 1 Antiko-rimski period: Pod nazivom Logista podrazumevala se uprava nad dravnim zalihama (rezervama) koja je podrazumevala finansije i raspodelu ivotnih namernica. Period 2 - Vizantija: Vizantijski car Leon VI (866-912, vladao 886-911), oko 900 godine uvodi logistiku u funkciji vojne doktrine. U pisanjima o vetini ratovanja izdvaja: strategija, taktika, logistika (prostor, vreme i resursi) Period 3 Francuska, Rusija: Oko 1670 (1638.) Luj XIV predlae uvoenje nove strukture za reavanje rastuih administrativnih problema Marechal General de Logis (nastalo od loger) Planiranje kretanje trupa, selektovanje kampova, regulisanje transporta i snabdevanja. Francuski teoretiar Baron Antoine Henry Jomini uvodi termin la logistique u prvoj polovini 19. veka. U delu Prcis de l'art de la guerre , na osnovu iskustava kao Napoleonov oficir, 1836. godine podelio je vetinu ratovanja u pet oblasti: Strategija, taktika na viem nivou, logistika, inenjering i taktika na niem nivou.Logistiku definie kao vetinu kretanja armije, ali ne podrazumeva pod tim samo mehaniko pomeranje ve i upravljanje i uvoenje razmiljanja u kretanje i odravanje vojne spremnosti. Sa Marechal General de Logis i pisanjem Jominia poinje moderna logistika.1862. godine Jomini-ovo delo je prevedeno na engleski i prihvaeno kao dobro razmiljanje u Americi, gde je pojam logistike 1884. godine oznaavao transport u priobalju. Period 4 II svetski rat: Logistika kao termina prihvaena pred kraj rata od strane US armije, a kasnije i od Alijanse Period 5 posleratni period: 50-tih godina logistika poinje da se primenjuje i u privrednim sistemima u Americi 70-tih godina poinje da se primenjuje u Evropi.

Definicije logistike:1)Nauka planiranja i izvrenja pokretanja i podrka gotovosti.......one aspekte vojnih operacija vezane za projektovanje i razvoj, nabavku, skladitenje, kretanje, distribuciju, podrku, evakuaciju i dispoziciju materijala; kretanje, evakuaciju i hospitalizaciju osoblja; stvaranje konstrukcije, podrku, operacije i rasporeivanje objekata; i obezbeenje snabdevanja usluga. (Vojna definicija)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mesta nastanka do mesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahteva trita uz minimalne trokove i minimalne investicije. (ELA - Evropska asocijacija za logistiku)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)Logistika je termin koji opisuje procese planiranja, izvrenja i kontrole efikasnosti tokova i zaliha sirovina, poluproizvoda u procesu proizvodnje, gotovih proizvoda i povezanost informacija od mesta izvora do take potronje,sve u cilju prilagoavanja zahtevima kupaca, klijenata. Ove aktivnosti mogu obuhvatati i servisiranje, opsluivanje kupaca, prognozu tranje, distribuciju informacija i komunikativne veze, upravljanje zalihama, manipulacije sa robom, planiranje redosleda realizacije procesa, snabdevanje delovima i servisnu podrku, izbor lokacije fabrika, skladita i opreme, pakovanje, vraanje robe na doradu, transport i smetanje otpadaka, saobraaj i transport, skladitenje i zalihe. (CML)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)Logistika je deo lanca snabdevanja koji planira, primenjuje i kontrolie efikasnost, efektivnost toka, i skladite roba, usluga i sa tim vezanih informacija od take izvora do take potronje, a u cilju zadovoljenja zahteva klijenta. (CML-1998)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)Logistika obuhvata sve sisteme i procese koji omoguavaju kretanje materijalnih i nematerijalnih tokova. (Zeevi)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahtevi za logistikom 1.Pravi entitet (Roba,Materijal,Teret,ovek,Informacija,Energija...) 2.Prava koliina 3.Pravo mesto 4.Pravo vreme 5.Pravi kvalitet 6. Pravi trokovi Logistika je deo operacionih istraivanja,lanaca snabdevanja,ekonomije,marketinga... Podruja primene logistike:(TEHNIKA SISTEMA,TRANSPORTNA i PROIZVODNA TEHNOLOGIJA,EKONOMIJA PREDUZEA, KOMUNIKACIONA TEHNIKA,TEHNIKA TRANSPORTNE OPREME,INFORMATIKA,MARKETING)DRUSTVENE DELATNOSTI(INDUSTRIJA,TRGOVINA,USLUNE DELATNOSTI,VOJSKA,KULTURA,MEDICINA, SPORT,POTA,BANKARSTVO,NOVINSKE KUE,GRADOVI-URBANE CELINE) SVAKA DELATNOST IMA SVOJ CILJ FUNKCIONISANJA I IMA LOGISTIKE PROCESE RAZLIKE NASTAJU ZBOG RAZLIKA CILJEVA I SISTEMA. LOGISTIKI SISTEMI I PROCESI(Snabdevanje energijom,Snabdevanje informacijama,Obezbeivanje ljudi,Izgradnja objekta, Obezbeenje,Veterinarsko sanitarna sluba,Organizacija sistema,Proizvodnjao - Obezbeivanje MTS, Snabdevanje materijalima)

Logistiki principi 1.Sveobuhvatna i jednovremena optimizacija svih karika materijalnih,energetskih i informacionih tokova 2.Izjednaavanje nivoa tehnologije logistike i proizvodnje 3.Uvoenje integruma u logistiki lanac - logistike jedinice koja prolazi kroz sisteme bez ili sa neznatnim izmenama 4.Vremenska sinhronazacija u cilju breg protoka materijala i uz eliminaciju svih zastoja i zaliha 5.Povezivanje informacionih, robnih i energetskih tokova 6.Multidisciplinarna optimizacija logistikih lanaca sciljem dostave prave robe,u pravoj koliini,na pravo mesto u pravo vreme 7.Primena savremenih komunikacionih sredstava i informatike tehnologije 8.Edukacija i stvaranje novog profila strunjaka,inenjera logistike

Aspekti dekompozicije logistikePrincip strukturiranja,ralanjivanja i dekompozicije logistike razjanjava njenu ulogu,obuhvatnost,ciljeve i znaaj u okviru jednog privrednog sistema.Presek svih dosadanjih sistemskih razmiljanja na ovom planu,logistiku ralanjuju sa 4 aspekta 1.prostorno, 2.vremenski, 3.funkcionalno i 4.privredno-organizaciono, institucionalno Prostorna dekompozicija logistike (makrologistiki sistem,metalogistiki sistem,mikrologistiki sistem logistiki centar,logistiki tokovi) Vremenska dekompozicija logistike 1. ZADACI ANALIZE,PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA LOGISTIKIH PROCESA I SISTEMA 2. ZADACI UPRAVLJANJA I REALIZACIJE LOGISTIKIH PROCESA I SISTEMA 3. ZADACI KONTROLE, NADGLEDANJA IZVRENJA LOGISTIKIH PROCESA 4. ZADACI OBRAUNA I ANALIZE IZVRENJA LOGISTIKIH USLUGA Funkcionalna dekompozici