Paaswandeltuin woorde barcode

 • View
  233

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paaswandeltuin 2014

Text of Paaswandeltuin woorde barcode

 • 1

  1.1.1.1. Palm intog: Palm intog: Palm intog: Palm intog: W is hierdie Man?!W is hierdie Man?!W is hierdie Man?!W is hierdie Man?!

  Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar:Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar:Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar:Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar:

  Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning koning koning koning sal na jou toe kom.

  Hy is regverdig regverdig regverdig regverdig en hy is n oorwinnaaroorwinnaaroorwinnaaroorwinnaar, hy is nederig nederig nederig nederig en hy ry op n donkiery op n donkiery op n donkiery op n donkie...

  Mat 21:1Mat 21:1Mat 21:1Mat 21:1----4 4 4 4 Toe hulle naby Jerusalem kom ..., het Je-sus twee dissipels vooruit gestuur en vir hulle ges: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar n donkie kry wat vasge-maak is, en n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My.... (4) Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word

  Mat 21:8-10 Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het tak-

  kies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. (9) Die mense wat voor Jesus geloop het en di wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!"

  (10) Toe Jesus in Jerusalem in-gaan, het die hele stad in beroe-beroe-beroe-beroe-

 • 2

  ring ring ring ring gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Wie is hierdie man?" Wie is hierdie man?" Wie is hierdie man?" Luk 19:39Luk 19:39Luk 19:39Luk 19:39----40404040

  n Paar Farisers uit die skare s toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge!" (40) Maar Hy ant-woord: "Ek s vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep."

  Weet jy rgtig Wie Hy is?Weet jy rgtig Wie Hy is?Weet jy rgtig Wie Hy is?Weet jy rgtig Wie Hy is?

  Die Nuwe Testament maak n fotofotofotofoto----album album album album van Jesus se lewe. Hy wat voluit mens geword het en onder ons kom woon het. Hy het alles deurgemaak wat ons as mense deurmaak. Hy het selfs gehuil oor n vriend wat dood is.

  Hy was opreg lief vir mense, maak nie saak wie hulle was nie. Jesus het vir randfigure n nuwe kans gegee, n 2de geboorte in die Koninkryk van God in.

  Jesus het ook baie mense gesond gemaak en talle wonders gedoen. Hy het verhale gebruik om mense van God se nuwe lewe vertel. Soos die Barmhartige Samaritaan gee Hy vir ons om, al kos dit Hom alles...

 • 3

  Omdat die mense n ander prentjie in hul kop gehad het oor Wie die Redder van God moet wees, het hulle gesukkel om te verstaan Wie Jesus regtig was.

  Was die profeet Sagaria reg?

  Hoe lyk JOU JOU JOU JOU prentjie van JesusWie is Hy vir jou?

  Doen nou die Doen nou die Doen nou die Doen nou die volgende:volgende:volgende:volgende: Kyk na die Ek isEk isEk isEk is----

  uitsprakeuitsprakeuitsprakeuitsprake wat groot uitgestal is. Wat hoor jy as jy dit vir jouself lees?

  Gaan sit rustig en vorm n palmblaarvorm n palmblaarvorm n palmblaarvorm n palmblaar----kruisiekruisiekruisiekruisie.

  Terwyl jy besig is, vra vir die Here om deur die Paas wandel roete saam met jou te wees en spesiaal net met jou te praat waaroor Hy dalk al lankal met jou wou praat, maar daar net nooit tyd was nie...

  Vra dan in jou gebed vir die Here dat Hy vir jou n opregte liefde vir jou medemens sal gee.

 • 4

  2. Jesus se voete2. Jesus se voete2. Jesus se voete2. Jesus se voete----waswaswaswas----gesindheid:gesindheid:gesindheid:gesindheid: Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel. Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel. Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel. Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel.

  Johannes 13:1-9 Voor die viering van die Paasfees het Je-

  sus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van

  hierdie wreld af na die Vader oor te gaan.

  Hy het sy eie mense wat in die wreld is, liefgehad,

  Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehadHy het hulle tot die uiterste toe liefgehadHy het hulle tot die uiterste toe liefgehadHy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy dis-

  sipels was aan tafel... Jesus het geweet dat ... Hy van God

  gekom het en na God teruggaan. Toe het Hy van die tafel af

  opgestaan, sy bokleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om

  Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in 'n wasskottel

  gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af

  te droog met die handdoek wat Hy omgehad het. Toe Hy by

  Simon Petrus kom, vra di vir Hom: Here, gaan m gaan m gaan m gaan m

  voete wasvoete wasvoete wasvoete was? En Jesus antwoord hom: Wat Ek doen, be-

  gryp jy nie n nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar

  Petrus s vir Hom: U sal in alle ewigheid nooit my voete was

  nie! Daarop s Jesus vir hom: As Ek jou nie was nie, het jy

  nie deel aan My nie. Simon Petrus s toe vir Hom: Here,

  dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.

  Dink hieroor:Dink hieroor:Dink hieroor:Dink hieroor:

  Jesus het Sy leerlinge se voete gewas om vir hulle te wys hoe hoe hoe hoe lief lief lief lief Hy hulle het.

  Wat dink jy, kan jy doen om vir jou gesin te wys vir jou gesin te wys vir jou gesin te wys vir jou gesin te wys hoe baie lief jy lief jy lief jy lief jy vir hulle isvir hulle isvir hulle isvir hulle is?

  Vir Jesus was voetewas nie slawe werk nie, maar n manier om liefde te wys. n GesindheidGesindheidGesindheidGesindheid!

 • 5

  Doen nouDoen nouDoen nouDoen nouwys jou liefde:wys jou liefde:wys jou liefde:wys jou liefde: Trek almal nou eers julle skoene uit.

  Pa begin deur Ma se voete te was, terwyl hy vir haar s: Ek is BAIE lief vir jou!

  Ma was die gesinslid langs haar se voete, terwyl sy s: Ek is BAIE lief vir jou.

  Was mekaar se voete, totdat die laaste een weer Pa se voete was en s: Pa, ek is BAIE lief vir jou.

  Steek nou almal almal almal almal een hand of vinger in die water. Raak daar-na met jou nat vingers aan jou voorkop en onthou onthou onthou onthou dat Jesus jou BAIE, BAIE BAIE, BAIE BAIE, BAIE BAIE, BAIE liefhet!!!

  Paasfees betekenPaasfees betekenPaasfees betekenPaasfees beteken: OorslaanOorslaanOorslaanOorslaan----feesfeesfeesfees. Voetewas is die teken van Jesus dat Hy hulle skoonmaak sodat die ewige dood hulle sal

  oorslaan. Het jy al vir Jesus toegelaat om jou Het jy al vir Jesus toegelaat om jou Het jy al vir Jesus toegelaat om jou Het jy al vir Jesus toegelaat om jou lewe skoon te was? lewe skoon te was? lewe skoon te was? lewe skoon te was? Is jy seker seker seker seker daarvan?

 • 6

  Eksodus 3:1-15

  Ek is wat Ek is.

  Dit is die oorsprong van die Ek is-uitsprake. Dit is die manier waarop God Homself aan ons bekendstel, maar ter-selfdertyd die geheim van Wie Hy is, laat

  verdiep.

  2a. Ek is2a. Ek is2a. Ek is2a. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 7

  Johannes 6:1-15, 25-63

  Ek is die Brood wat Lewe gee.

  Jesus voorsien in mense se fisieke nood,

  asook hul geestelike honger.

  2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 8

  Johannes 6:1-15, 25-63

  Ek is die Brood wat Lewe gee. Jesus voorsien in mense se fisieke nood, asook hul geestelike

  honger.

  2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 9

  Johannes 9:1-41

  Ek is die Lig

  vir die wreld.

  Jesus maak jou o oop en gee jou die ware perspektief op dit wat die lewe die moeite werd

  maak.

  2b2. Ek is2b2. Ek is2b2. Ek is2b2. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 10

  Johannes 10:1-10

  Ek is die Ingang vir die

  skape.

  Jesus maak Homself bekend as die enigste

  deurgang tot ware geluk en vrede vir altyd.

  2b3. Ek is2b3. Ek is2b3. Ek is2b3. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 11

  Johannes 10:11-18

  Ek is die Goeie Herder.

  Jesus is die enigste Leier wat Hom-self vrywillig opgeoffer het

  en ons so Sy dissipels gemaak het.

  2b4. Ek is2b4. Ek is2b4. Ek is2b4. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 12

  Johannes 11:1-4

  Ek is die Opstanding en die Lewe.

  Jesus demonstreer hoe die dood in Hom oorwin is en hoe God deur Hom

  n nuwe begin maak.

  2b5. Ek is2b5. Ek is2b5. Ek is2b5. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 13

  Johannes 14:1-14

  Ek is die Weg en die Waar-heid en die

  Lewe. Jesus wys die enigste pad na ware red-ding om in die Vader en onder Sy beheer

  te bly.

  2b6. Ek is2b6. Ek is2b6. Ek is2b6. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 14

  Johannes 15:1-17

  Ek is die ware Wingerdstok.

  Om in Jesus te bly, en Hy in ons, is waar ons identiteit as Christene l, verbonde aan Sy Liggaam (die ge-

  meente) en aan mekaar (medegelowiges)

  in liefde.

  2b7. Ek is2b7. Ek is2b7. Ek is2b7. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake:

 • 15

  Lees die teksgedeeltes en dink daaroor:Lees die teksgedeeltes en dink daaroor:Lees die teksgedeeltes en dink daaroor:Lees die teksgedeeltes en dink daaroor:

  Lukas 22:39-46 Jesus het die stad verlaat en volgens ge-woonte Olyfberg toe gegaan, en Sy dissipels het Hom gevolg. (40) Toe Hy op die plek aankom, s Hy vir hulle: Bid dat julle Bid dat julle Bid dat julle Bid dat julle

  nie in vers