351
7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 1/351

Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 1/351

Page 2: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 2/351

 

PL^RKBCV [ VKVRIOLV BI PL^RKBCV

VL^RC^K

Hhivc tljtc tkiopc trlnlmljbc ij isti hknrc qui oi bislarlb^ rifcjcfirhc, jk skqukirlljti oï oksoc. Lh okrlr dlfkl ltrìs oi bcy

bi qui iopifë l blr fhlsis scnri hcs plrtkbcs y hcs skstiols lrtkbcs l fcokijzcs bihbifijkc bi <;50. Ih kopuhsc kjkfklh si

l qui jc istlnl fcjtijtc fcj ih vchuoij pkcjirc bi Buvirair,

dlnïl lplrifkbc ij <;9<. Ih octkvc pcr ih qui Buvirair oiri ì itirjl arltktub eui quisi cfupö bi uj tiol qui flrifïl bi ujl

—l aijirlh. Vkj ionlrac, yl ij <;56 Blvkb Lptir lekrolnl, fcj

k, lh istubklr ih oksoc tiol, qui «hc qui elhtl is ujl ticrïl

hcs plrtkbcs pchïtkfcs·. Ij ok fconlti fcj isti oljusfrktc di

sfunkirtc bispuës qui jc si dl puistc rioibkc l istl flrijfkly qui bi difdc ëstl si dl kbc dlfïijbc jctlr flbl viz o

—IM prkoir ncrrlbcr hc tirokjë ij [lKi ij <;51 y si bkstrknuyö  

isi oksoc lüc. Ulrkcs lokacs fktlrcj ih ncrrlbcr ij <;51 pcr friir,

< kaulh qui friïl yc oksoc ij lquihhl ëpcfl, qui istlnl l pujtc bi

= ih hknrc. His binc oks oìs duokhbis ixfusls. Ih ncrrlbcr irl

oìs bkeïfkh oljimc tiörkfc qui ih hknrc bi dcy y su prcyiftc si cfuplnl oufdïskoc bi hlticrïl bi hcs skstiols y bi ecoijtlr ih ljì hksks istrufturlheujfkcjlh. Istc jc skajkekfl b

qui bisbi ijtcjfis dlyl rijujfklbc l oks lonkfkcjis tiörkfls bkeirijfkl istrknl ij quiij <;51 hc qui yc tijïl qui bifkr quiblnl fcjtijkbc ij uj vchu oij, okijtrls qui

Page 3: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 3/351

ldcrl punhkfc ih prkoirc bi bcs vchýoijis. [ ok tuonc tiörkfc së vl olrfljbc scnrihl olrfdl, istc is, ispifklhoijti ih siaujbc vchuoij.

IELF< C

;

Akcvljjk VlrPlrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

<<

Fcoc tcblvïl quibl pcr vijkr ih ristc, qukzì binl oijfk ldcrl fuìh is ok lftktubrispiftc bi hl ticrïl bi hcs skstiols.HFi bkfij lfirtlbloijti qukijis hl bijujfklj, pcrujl plrti ih ljìhks bi skstiols fcophitcs, y pcr ctrl plrti hl kjvistkalfköj y hls fcjfhkskcjis iopïrkfls, quiblj ouy siplrlbcs. Vkj ionlrac, is bi supcj qui ujl bi hlsecrols bi fcholr istl hlaujl fcjskstl ij bislrrc‟ ih jkvih kjtiroibkc, is bifkr, ihljìhksks bi sunskstiols c bi skstio plrfklhis. Lskoksoc ijtkijbc qui plrl ihhc is fhlvi

ih skstiol f plrtkbcs y oìs i ih sunskstiol bi plrtïbcs. s hl á fijtrlh otiroibkl ikjtiroibklrkl i

=nkirjb Lbioìs, ij hl oibkbl ij qui fcjstktuyij uj sksk hcs plrtkbcs kjtirlftýlj, y islskjtirlffkcjis puibij ijtijbirsi f prcpijskcjis oifìjkfls, fcoc istrufturls bifcopijslfkcjis y f

- ‒  cpcrtujkblbis qui lyublj oufdc l ixphkflr hcs bkeirijtis rijbkoki tcs bi bkstkjtcstkpcs bi fcoujkbtïbi bi plrtkbcsm Pcr ( oc, ijtkijbc qui hl pchïtkfl fcjstktuyi ujlvlrklnhi kjbipijbkijti, fulh kophkfl qui hcs plrtkbcs y hcs skstiols bi plrtkbcs ochbilj(r lhhì bih pujtc ij ih qui riehimlj) hl scfkiblb pchïtkfl. Istc is, l bi trltlr hl pchïtkfl,fcoc ujl vlrklnhi bipijbkijti, hc qui lh pchktöhcac is istubklr fuìjtc gkhcoitrlmi

 pirokti su lutcjcoïlIstls y ctrls lonkfkcjis tiörkfls suraij ij ih siaujbc vchuoij Pirc ³pcr quë jc si punhkfö jujfl ih tixtc bi <;51 y ij quë oibkf leiftö ih lphlzlokijtc lh prcyiftckjkfklh3 Ij <;54 tlonkëj <_ l ok puirtl hl hhlolbl rivchufköj istubkljtkh y plslrcjfultrc l ij hc qui hcs istubkcscs flhkekflj lsëptkfloijti bi aistköj bi ehkftcs. Dlstlekjis bi <;1<, burljti uj fursc qui plsë ij su t hkblb ij ih Fijtrc bi Fkijfkls bihFcopcrtlokijtc bi Vtljecrb, pubi vchvir l cfuplroi bih oljusfrktc. Ijtri tljtc sidlnïl puh flbc tljtc oltirklh juivc qui ih oljusfrktc sijfkhhloijti oi i=

ij hls oljcs. Istl cnrl ýjkfl tijïl qui bkvkbkrsi, c, oimcr bkfd ouhtkphkflrsi pcr bcs.

Ij ih bifijkc bi <;10 bi jlbl vlhïl lbufkr ‒fcoc tijïl birifdc l d‛l Buvirair‒  quijc pcbïl surakr ujl ticrïl aijirlh bi h( - plrtkbcs okijtrls jc dunkirl bltcs. Bisbiijtcjfis si dlnïl plslf l bkspcjir bi ujl ijcrokblb bi bltcs, pirc ³quë usc tiörkfc si pcb dlfir bi ihhcs3 Rrltë fcj tcbls oks euirzls bi sustljfklr hl tH. fcj bltcs y, l hlkjvirsl, hcs bltcs fcj pirtkjijfkl tiörkfl7 . trcpifë fcj olsls bi oltirklh iopïrkfc quijc irlj lfuouhltkvls j fcoplrlnhis y qui, bi difdc, blnlj ujl suol firc, Yjl viztrls c oks iseuirzqs si vkircj suokbcs ij ujl fkëjlal c ij ujl fcjfiptulh riprisixpriskcj fclffkcj istr turl, eujfköj, skstiol, kbichcaïl, fuhturl, plrtkfkplfköj,ocvkhkzlfk scj tcbcs ihhcs fcjfiptcs qui skj bubl cfuplj uj hualr fijtrlh

fuistköj bi hcs plrtkbcs. Lh kr trcpizljbc fcj flbl ujc bi ihhcs, ij flbl ijfuijtrc, hlolycr plrti bi ok tkiopc y ok ijiraïl si fcjsl crlnlj l fcoprijbir föoc si utkhkzlnl

ih fcjfiptc (bi ecrol ixtrl laljti c fcjeusl), l fcoijtlrhc y l tijir qui mustkekflr ok prcpkl ihiffköj bi skajkekflbc. Lsï, oi ijfcjtrë suokbc ij kj hïc kjlflnlnhi bi

Page 4: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 4/351

 prihkokjlris y l gkhöoitrcs bi bkstljfkl bih ecjbc bi ok tiol. Pcr ýhtkoc dunc quitkrlrhc tcbc lh fistc bi hcs plpihis y oi ijfcj trë ctrl viz bcjbi dlnïl fcoijzlbc,skjtkëjbcoi uj Vïskec.

Istls vkfksktubis erustrljtis jc riprisijtlj ij lnschutc ujl fclr tlbl ljti hl hijtktub biok rktoc jk ujl ixfusl pcr tcbc hc qui di bimlbc bi dlfir. Vkj ionlrac, lyublj lixphkflr pcr quë dlj trljs- furrkbc vikjtkfkjfc lücs skj sustktukr lh fhìskfc bi Buvirair7sk beif tkvloijti is lsï, puibij sirvkr plrl lbvirtkrjcs scnri ih pribkfl oijtc lftulh bihl fkijfkl pchïtkfl qul ticrïl iopïrkfl. Plrifirïl qui fuljtc oìs lvljzlocstëfjkfloijti, oìs kjiptcs jcs dlfiocs fcj fiptulhoijti.

Rlonkëj di tijkbc fcjstljtis prcnhiols pcr oircs octkvcs bi fcoplrlfköj. Rcbcsjcsctrcs ixlairlocs juistrls prcpkls ixpirkij fkls y okjkokzlocs hls bi ctrls pirscjls ij ctrcs plïsis. Hcs siris duoljcs scj tchiolkfcs. Vkj ionlrac, lhac ftieujbloijtlhoijti iqukvcflbc tkiji qui dlnir ij ujl bksfkphkjl qui hcarl oitir ij hloksol fltiacrïl, pcr imiophc, l vlrkcs Istlbcs bi hcs Istlbcs Yjkbcs, hl YjköjVcvkëtkfl y ujl sirki bi Istlbcs lerkfljcs ionrkcjlrkcs. Ij tcbc flsc, ih prcnhiol bi

lphkflr rlsircs fcoujis y fcjstljtis l ujcs fkij plïsis fcjstktuyi uj prcnhiol7 flblispifklhkstl ij uj schc plïs tkiji pcr euirzl qui sijtkrsi bisfcjtijtc fcj ih flrìftiraijirlh (fc oc oïjkoc) bi oks ljìhksks. Is ih prifkc qui si dl bi plalr pcr trltlr birilhkzlr istubkcs fcoplrlbcs l jkvih oujbklh.

Vk plslocs lh fcjtijkbc, sti vchuoij fcoprijbi bcs plrtis. Hl Plrti < cjsksti ij arljoibkbl ij ujl rlfkcjlhkzlfköj bi f,öoc y pcr quë surakircj hcs plrtkbcs, bi plrl quëixkstij y bih pihkarc bi fcj eklr ujl fcoujkblb pchïtkfl l sus plrtis. Pisi lh lftulhrifdlzc bi lnstrlffkcjis fcoc «plrtis· y «tcbcs·, bi difdc istls lnstrlffkcjis dljskbc dkstörkfloijti hl fhlvi bih binlti lfirfl bi hcs plrtkbcs y ieiftkvloijti jcslyublj bi ecrol ljlhïtkfl l rifupirlr uj sijtkbc bi hl pirspiftkvl. Bi difdc, tcbl hl

fuistköj bih elffkcjlhksoc ‒ fcj hl qui iopkizl y tirokjl hl Plrti < ‒  dl istlbctirrknhioijti fcj eusl, binkbc lok mukfkc, prifksloijti l ujl elhtl bi pirspiftkvl.

Hl Plrti MKtrltl bi hcs «skstiols· bi plrtkbcs y ij ihhl si kjtij tlj fhlskekflrhcsfcjecroi l sus tijbijfkls c pribkspcskfkcjis oifì jkfls y fcjecroi l hl flplfkblbixphkfltkvl y pribkfltkvl qui is risuh tlbc bi ihhls. Istl fhlskekflfköj puibi bimlroi, ijoufdcs pujtcs, fcj fhlskekflfkcjis ljtkfulbls. Vkj ionlrac, sk nkij hls fhlsis y hcstkpcs

(bcvljjk VS.

jc fcjstktuyij skjc ujl puirtl bi ijtrlbl ‒ fcoc si puibi rifcrr fir eìfkhoijti ‒ ,skaui skijbc fkirtc qui, sk jc si ijtrl ij ujl fkl fcj uj vcflnuhlrkc ljlhïtkfc

skstioltkzlbc, tcbcs hcs plscs s‛ aukijtis tkijij pcr euirzl qui lbchifir bi irrcris.Lbioìs, jc plrifi qui si puibl sustktukr l hls fhlsis y hcs tkpcs fcj ÏH. y lhacrktocs, hllftktub oìs sijsltl plrifirïl sir hl bi qui hls — jcokjlhis y oltioìtkfls puibijoimcrlr oufdc sk suolj sus euir y bimlj pcr ekj bi hlbc ujl ijiokstlb vijirlnhi. L prkoirl v. ltrknuyc arlj kopcrtljfkl lh jýoirc bi plrtkbcs, is bifkr, lh frktt

juoërkfc bi fhlskekflfköj bi hcs skstiols bi plrtkbcs. Vkj ionlr nlstl fcj ifdlr ujvkstlzc lh ïjbkfi plrl lbvirtkr qui ok fcjstlj

 prkjfkplh is hl fcopitijfkl. Jc is ujl flsulhkblb qui isti vchk‛ tirokji fcj ujfcoijtlrkc bih ocbihc bcwjskljc y bi hl crkijtlfkö bi hl fcopitijfkl.

Ij ih siaujbc vchuoij si kjvistkalrìj, ij hl Plrti KKK, hcs t bi plrtkbcs su craljkzlfkcjsus eujfkcjis Ih octkvc plrl cfuplrs ij prkoir hualr bih skstiol y jc trltlr dlstl

Page 5: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 5/351

bispuës bi vlrïibl& fcjfritls bi plrtkbcs, fcoc ih plrtkbc bi olsls, is hl rlzöj skstiorkfl qui si oijfkcjö lh prkjfkpkc. Pcr ýhtkoc, ij hl Plrti KU, ih t bi hcs plrtkbcs si sktýlij fcjtixtc y si rihlfkcjl fcj uj muiac vlrklnhis frufklhis= hl fuhturl y hl kbichcaïl pchïtkfls, hls eksurls y skstiol scfklh (hl scfkchcaïl bi hcs plrtkbcs nkij ijtijbkbl), hlkjehuir fkl bi kcs skstiols ihiftcrlhis y hcs oëtcbcs bi hl kjaijkirïl pchïtD Hl cnrl

tirokjlrì oibkljti hl rihlfköj bih skstiol bi plrtkbcs fcr: skstiol pchïtkfc fcoc uj tcbc, fcj ispifklh rieirijfkl l hcs -

-bi áclhkfköj y hl ticrïl bi hls fclhkfkcjis.

Lh ekjlh, puis, si virì qui di trltlbc bi ixphcrlr hl fcoujkbl2 pchttkfl bi plrtkbcs, quijc is hc oksoc qui hl fcoujkblb pchïtkfl biocfrìtkflM Istl cnrl istì nlslbl ij hldkpötisks bi qui sk hl p - tkfl ocbirjl tkiji lhac qui sil pifuhklroijti «ocbirjc·, hljcvi si birkvl bi ujl scfkiblb pchïtkfloijti lftkvl, c pchïtkfloijti r. hkzlbl, quifcjstktuyi uj juivc rifursc y tlonkëj ujl juivl euijt bi fcophimkblbis. Vk is lsï, hl pchïtkfl ocbirjl riqukiri hl fljlhkzr

¡ fköj pcr plrtkbcs7 c ih plrtkbc ýjkfc, fuljbc c bcjbi jc ixksti/ plrtkbcs ij phurlh.Burljti tcbcs hcs lücs bi hlncrkcsc plrtc bi isti hknrc oi sirvkbc bi oufdc hcsfcjsimcs y hls frïtkfls bi oufdcs fchials. hcs bkvirscs flpïtuhcs rifcjczfc hl arltktubqui his binc. Vkj i‟ ac, fcoc ij bkeirijtis ocoijtcs dlj ecrouhlbc fcoijtlrkcs plrtis kopcrtljtis bi_ oljusfrktc Hicjlrb Nkjbir, Ulh Hcrwkj, -. Bllhbir y A.Nkjadlo Pcwihh, binc oijfkcjlr ldcrl ok ijc biubl fcj ihhcs pcr su lyubl. Rlonkëjoi dlj risuhtlbc oìs nir fkcsls bi hc qui puibl ixprislr hls fdlrhls tlj istkouhljtisij .

PlrtkbcV 9‛ sKVtiehhls bf plrtkbcs  

Fcoktë bi Vcfkchcaïl Pchïtkfl bi hl Lscfklfköj Kjtirjlfkcjlh bi Vcfkc hcaïl burljti ihbifijkc ij qui Vivocur O. Hkpsft i Vtfkj ^cgglj prcocUkirchk ih istubkc bi hcs plrtkbcs ij ih prcarlol bi lftkvkblbis bih Fcoktë. Ih Fcjfkhkc bi IstubkcsKjtirjlfkcjlhis [ pcr ]cjls bi hl Yjkvirskblb bi [lhi y, oìs lbihljti, ik Fijtrc biIstubkcs Lvljzlbcs ij Fkijfkls bih Fcopcrtlokijtc bi Vtljecrb, oi nrkjbl rcjfcjtiTtCs y elfkhkblbis kbilhis plrl qui pubkirl kr lrriahìjbc oihls- Hl olycr plrtibih oljusfrktc biekjktkvc si riblfkö, bi —difdc, ij Vtljecrb, «ij hl ocjtlül·, y OkrkloAlhhldir priplrö hl ibkfköj ij ih Fijtrc. Binc larlbifirhi su plfkijti (y l vifisbksfcjecroi lyubl, lsï fcoc binc larlbifir l hcs bkriftcris bi hl FlonrkbafYjkvirskty Priss qui si dlylj cfuplbc bi hcs ýhtkocs prch bi istkhc y bi hl fcrrfffkcjbi pruinls.

Y. 9.Vlj Akuhkljc,

siptkionri bi <;19

<>

 JCRL BI KJR^CK) L HL IBKFKCJ

IVPLÜCHL

Hl nlsi bi bltcs plrl hl ibkfköj ij kjahës bih prisijti hknrc hhi alnl dlstl <;19 P r k ist< fbkfkcj di puistc lh bkl hcs bltcs (2YH aulrbkj rihlfkcj fcj o lrauoijtc dlstl

bkfkionri bi n*< Vkio pri qui dl skbc jifislrkc, tlonkëj si dl rivkslbc ih tixtc plrlqui fcjfuirbi fcj istl puistl lh bïl, pirc hcs lrauoijtcs juivcs ekaurlj l ekjlh bi

Page 6: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 6/351

 pìakjl Fcj uj lstirksfc, plrl bkstkjaukr hc qui is privksköj bi hc qui is vksköj l pcstirkcrk. Di rifurrkbc l isti oifljksoc ispi fklhoijti ij rihlfköj fcj Isplül.Fuljbc tirokjë ih oljusfrktc ij kjahës bih hknrc tcblvïl vkvïl Erljfc y ok lrauoijtctirokjlnl fcj hl priaujtl, prkoirc, bi sk ih riarisc bi hl biocfrlfkl l Isplül cfu rrkrklbi ecrol plfïekfl, y siaujbc, dlstl quë pujtc hls plutls bih skstiol bi p krtkbcs qui

surakrkl si plrifirklj hls bi hl ^ipunhkfl ispljchl bih bifijkc bi <;60. Ij istl ibkfköj,hls ihiffkcjis bi <;11 y <;1; oi kjbuffj < fcoplrlr l Ispljl ols nkij fcrk hl Ktlhk kbi ekjis bih bifijkc bi <;20 qui fcj hl prcpkl Isplül ljtirkcr l hl auirrl fkvkh, Fcocfcj ok olrfc fcjfiptulh si trltl bi vksulhkzlr hls tijbijfkls —l hlrac phlzc, ij ok pirspiftkvl tcblvïl risuhtl biolsklbc Prcjtc plrl bifkr sk is prcnlnhi c jc qui Isplülsi fcjvkirtl ij ujl fcoujkblb pchïtkfl pchlrkzlbl lh istkhc ktlhkljc. Jc fcjtiophc isl pcsknkhkblb skjc fcoc uj prilvksc. Fcoc bkfi ih rierìj ktlhkljc, Ycoc lvvhsltc rjizzcsl/fltc= ih lbvirtkbc vl istì oibkc slhvlbc.

<9

Plrti <

IH OCRKUC= ³PC^ \YI DL[ PL^RKBCV3

FlpïtuhC <

 m PL^RRB° FCOc P

<.<. Bi hl elffköj lh plrtkbc

tërokjc tm iopizö l utkhkzlrsi, sustktuvijbcarlbulh oijti lh tërokjc bircaltcrkc bi «elh ¡rsi lfiptljbc hl k bi qui uj plrtkbc jc is ecrzcsloijti ujl elffköj, qui jc is ecrzc, ‒  sloijti uj olh y qui jc pirturnl ecrzcsloijti ih ncjuo fcoouji) (ih nkijfcoýj). Bi difdc, hl tr ljskfköj bi hl elffköj lh plrtkbc eui‛ hijtl y tcrtucsl tljtc ij hliseirl bi hls kbils fcoc ij hl bi hcs difdcs bi ¡jkfklrsi hl siaujbl oktlb bih skahc xvkkkfuljbc Uchtlkri lekroö fcjfksloijti ij hl Ijfyfhcpëbki= «Ih tërokjc plr tkbc jc is, ijsï oksoc, cbkcsc7 ih tërokjc elffköj skiopri hc is· Fcj su pchkelfëtkfc aijkc plrl hlsïjtisks, Uchtlkri ipktcokzö ij istl erlsi uj binlti kjkfklbc pcr Nchkjanrcgi ij <16> yqui l plrtkr bi ijtcjfis fcjtkjuö burljti uj skahc, lprcxkolbloijti •  

\ui ih tërokjc bi elffköj euirl cbkcsc jc irl, bisbi hl ëpcfl

rcoljl dlstl ih skahc xkx, fcsl qui dkfkirl elhtl biocstrlr. Ij tcbl

Ih lrtïfuhc bi Uchtlkri ekaurl nlmc ih ipïarlei «Elffköj· (ibkfköj bi Akji nrl, <114, bihl Ijfvfhcpëbk(-, vchuoij TKKK, p 159). Vkj ionlrac, ih lrtïfuhc

- rihltkvc lh «Plrtkbc· bkfi= «Uj plrtkbc is ujl elffköj, uj kjtirës c ujl euirzl

W qui si fcjskbirl cpuistl l ctrl·, y ujc bi ¡cs imiophcs qui si fktl is qui «Ktlhkl hhivlbisbi dlfi skahcs bisalrrlbl ijtri hcs plrtkbcs bi hcs aøihecs y hcs aknihkjcs.,: C sil,qui bl o ¡l vuihtl lh fïrfuhc. Rlonkëj si puibij dlhhlr istls fktls ij ih BkftzcjjlmriPdkhcscpdkqui bi Uchtlkri.

Uilsi ij aijirlh, Virakc Fcrtl, «Hl Jlsfktl bihh‛ Kbil bk Plrtktc jih Vi -

fctc xvkkk· Ij Lhtk Elfchtë bk Akurksprubijzl (Mjkvirsktì Piruakl, HTK, Fiblo,

( K() kK<j

Plrtkb0 y skstiehkls bu plrtkbcs

><

Page 7: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 7/351

hl trlbkfköj bih pijslokijtc pchïtkfc cffkbijtlh lpijls sk dly uj qui jc dlyl lbcptlbcih oksoc pujtc bi vkstl. Pcr tljtc, hl , kjtirisljti bi hl erlsi is qui Uchtlkri fcjfiblqui hcs plrtkbcs blj sir bkeirijtis, qui ih tërokjc plrtkbc jc tijal ecrzcsloijtilscfklfköj jialtkvl. Vkj ionlrac, bkeïfkhoijti si puibi blr l UcH ih frëbktc bi dlnirscstijkbc istl bkeirijfkl. Yjl viz isfrknkö qui k elffköj is uj plrhë sëbktkfux bujs uj

ëtlt (uj plrtkbc sibkfkcsc trc bi uj I Lsï, plrifi qui ih tërokjc plrtkbc sirïl lphkflh lhls elffkcjis qui jc scj sibkfkcsls. Pirc Uchtlkri ixphkflnl lbihljti, ij flonkc, quitkjl elffköj is «uj plrtkbc sibkfkcsc fu tcblvïl is bënkh, fuljbc jc fcoplrti W tcbc ihIstl Lsï, «hl elffköj bi Fëslr si fcjvkrtkö ij nrivi ij uj plrtkbc jljti qui si trlaö l hl^ipýnhkfl·. [ istl bkstkjfköj si vi lýj binkhktlbl, pcr jc bifkr ljuhlbl, pcr hlcnsirvlfköj bi Uchtlkr qui «ih miei bi uj plrtkbc is skiopri ih miei bi ujl elffköj·.

³Vi trltl, puis, bi ujl bkstkjfköj skj bkeirijfklfköj3 Jc s mustc dlfir istl frïtkfl lUchtlkri, puis ësti si hkoktl l riehimlr lonkaøiblbis y hls pirphimkblbis bi tcbc ih skahcxvkkk. Pcr tljtc qui prcfibi is phljtilr hl fuistköj fcj rispiftc l tcbcs hcs lkjtirislbcs= Nchkjanrcgi, Duoi. Nurgi y hcs prctlacjkstls b rivchufkcjis erljfisl y

istlbcujkbijsi. Pirc, ij prkoir hualr, f ocs fcoprijbir su tirokjchcaïl.Ij tërokjcs itkochöakfcs y sioìjtkfcs, «elffköj3: y «plrtkbc- tkijij ih oksjk sk t quiis fcj oufdc ih tër‛ oìs ljtkauc y oìs istlnhifkbö ë bi kvl bih y (dlfir, lftulr).. y Ml plhlnrl elftkc prcjtc ial kjbkflr, p lutcris qui isfrknij ij hltïj, uj arupc pchïtkfcbibkflbc l uj pirturnlbskr. y. jcfkvc,,,l «lftcs skjkistkcs·. Lsï, i skajkekflbc prk rkc quiixprisl hl rlïz hltkjl is ujl kbil bi nunrks, bi fcopu okijtc ixfiskvc, kophlflnhi y, ijfcjsifuijfkl, jcfkvc.

Hl plh‛lnrl si birkvl tlonkëj biDltï  

qui skapkeg bH VRü jc ijtrl ij k , skajkekfltkvl ij ih vcflnuhlrkc bi hl pchïtkfl dlstl ihskahc TUKK, hc

<;507 Irwkj Eluh, «Uireiouja, Buhbuja ujb Ljirgijjuja bis Plrtikwi kj birAisfdkfdti bis Pchktksfdij Bijgijs·, ij Pch!tksfdi Uzirtih7ldrissf/ olrzc bi <;52, pìas. 50 l 407 Olrkc L. Flttljic, << Plrtktc Pc/mufc jih Pi rc bih! Khhuokjksoc i bihhl^kvchuzkcji Erljfisi, Akueer <;527 Dlrvi Oljsekihb, Mr., Vtltisoljsdkp ljb PlrkyAcvirjrjijh= L Vtubv ce Nurgi Nchkjanrcgi, Yjkvirskty ce Fdkflac Priss, <;59. Fcttltkiji ispifklh Kopcj rispiftc bi Olquklvihc, Ocjtisqukiu y Nchkjanrcgi7 Flttljic sifijtrl i prctlacjkstls bi hl ^ivchufköj Erljfisl7 Oljsekihb si fcjfijtrl, pisi l su ijNurgi. Rlonkëj di ijfcjtrlbc ouy ýtkh, rispiftc bih fcjtixtc fcjstktk aijirlh bihbinlti scnri hcs plrtkbcs, Olrkc Alhkzkl, Flrfltiri (hi! ^iakoi oijtlri Kjahisk-‛ bihVitkif.ctc, Akuer/, <;5;

kophkfl qui jc kjarisö ij ih bksfursc pchïtkfc bkriftloijti l plrtkr b < hltïj. Vu pribifiscr bi hlral bltl, fcj ujl f itkochc ou‟ p is hl plhlnrl «siftl·, tërokjcbirkvlbcSbih kltïj

if ui skajkekfl pl f\rtlH,y, pcr tljtc, bkvkbkr. Fcoc yl si bkspcjïl bi hl plhlnrl«siftl·, qui si dlnïl istlnh plrl ixpri slr ih skajkekflbc istrkftc bi plrtkri, si pristlnl

—k ujl utkhkzlfköj oìs ehixknhiSy oìs lvkz C sil, qui hl plhlnrl « ixprislnl nìskfloijti.< bá hl plhlnrl jc is.)

j y pcr sï oksol, uj tërokjc bircaltcrkc= is ujl kolaij ljlhïtkfl. Is fkirtc qui hlscfkiblb irubktl bi tkiopcs ljtkaucs ‒ dlnhlsi ij ktlhkljc, isplüch, erljfës, lhioìj c

kjahës ‒  fcoprijbïl su tirokjc hcaïl pcr fcjbuftc bih hltïj (y bih arkiac). Pcr ijbi, hlbirkvlfköj itkochöakfl bi hl plhlnrl, plrtkbc bisbi plrtkri, istc is, bisbi plrtk fköj, jc

Page 8: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 8/351

isf‛lpö ij lnschutc l hcs lutcris bi hcs skahcs xvKk y xvk j ionlrac, ih tërokjc «plrti·dlnïl pirbkbc dlfïl oufdc tkiopc

fcjjctlfköj kjkfklh, Kjtirvkiji ij ih erljfës plrtlair, qui skajkekfl fcoplrtkr, lh kaulhqui ij ih kjahës plrtlgkja (c plrtuirsdkp y plr tkfkpltkcj)

Fuljbc hl plhlnrl «plrti· si fcjvkirti ij «plrtkbc·, bkspcjioös puis, bi uj tërokjcqui istì scoitkbc l bcs ltrlffkcjis sioìjtkfls ‘ pcr ujl plrti hl birkvlfköj bi plrtkri,bkvkbkr, y pcr hl trl, hl lscfk fcj plrtkfk. y, ij fcjsifuij fcoplrtkr. Bi difdc, istlýhtkol lscfklfköj is oìs euirti qui hl prkoirl biý vlfköj. Vkj ionlrac, bini siülhlrsiujl fcophkflfköj. k.ulj ih tërokjc «plrtkbc· knl kjarisljbc ij ih vcflnuhlrkc bi hl pchïtkfl, ih ërejküc «siftl· knl slhkij ë.h. Burljti ih skahc xvkk, ih tërokjc siftl plsö l krujkbc l hl rihkakfköj, y ispifklhoijti lh siftlrksoc prctistljti. Pcr istls vïls, ihtërokjc plrtkbc tlonkëj lbcptö, lh oijcs ij plrti, ih skajkekflbc qui ljtirkcroijti,ixprislnl ‒ ij ih tirrijc pchïtkfc ‒  ih tërokjc siftl. [ istc Hiecrzö hl Ukjfuhlfköj kjk— bi hl plhlnrl «plrtkbc· fp. hl kbil.bi bkvksköj y plrtkfköj.  

Hc qui ljtifibi lyubl oufdc l ixphkflr pcr quë ih tërokjc «plr kbc· tuvc bisbi uj prkjfkpkc ujl fcjjctlfköj oijcs jialtkvl qui — bi «elffköj· y, skj ionlrac, skauköskijbc uj skjöjkoc ouy fir =ljc bi elffkö. Pcfl bubl flni bi qui, lplrti bi urgi,jkjaýj -ltcr bih skahc TUKKK bishkjbö virblbirloijti hcs bcs fcjfiptcs. Vkj ionlrac,tcbcs juistrcs lutcris ‒ y scnri tcbc Nchkjanrcgi y Du trltlnlj, ij lhaýj ocoijtc, biecrouhlr ujl bkstkjfköj qui

fcopcrtlsi ujl bkeirijfkl. Vk lh hiir hls bkvirsls cnrls lh rispiftc pristlocs ltijfköj lhc qui bkfij ixlftloijti, fuljbc qukirl qui

* Rlonkëj ij flstihhljc, ivkbijtioijti= fcoplrtkr, riplrtkr, plrtkfkplfköj, < (J bih R.)

A kcv‛ljjk Vlrtc 

Plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

>6

hcs bcs tërokjcs jc si utkhkzlj ij ecrol kjtirflonklnhi, hl bkeit fcjsksti ij qui f bi«elffköj· si lphkfl l uj arupc fcüfritc:ý trls fmui ih bi «plrtkbc· fcjstktuyi ijoibkbl oufdc olycr qp tkfköj ljlhïtkfl, ujlmmkw.aic oij ij hualr bi ujl kbijtkblbfritl. [ ihhc ixphkfl pcr quë hl bkstkjfköj si vi rìpkbloijti b.f jlbl y jc si scstkiji. Vkhl elffköj is ih arupc fcjfritc y ih p is hl laruplfköj lnstrlftl, kl rieirijfkl lh kjujbcrilh dlfi qui l sflj kjbkstkjauknhis.

Hc qui ljtifibi tlonkëj jcs lhirtl lh difdc bi qui hcs lut qui dlnhlnlj bi «plrtis·,

 pirc utkhkzlnlj hl plhlnrl «plrtkbc· jc ijerijtlnlj ikk rilhkblb fcj ih prcnhiol. Lsïcfurri ij plrtD fcj O c Ocjtisqukiu, l qukijis oufdls vifis si fktl fcr h prifurscrisij fuljtc l vksulhkzlr hl kbil bi plrtkbc ij uj sijtg e Pirc jc utkhkzlrcj isl plhlnrl. Ih

 plslmi pirtkjijti f Olquklvihc —l istcs ieiftcs bkfi qui hcs «octkjis ijtri Jcnhis y niycs... euircj ujl flusl prkoirl bi qui si oljtuvkirl hl hknir bi ^col·, l hc fulh silülbi ih fcoijtlrkc bi qui ij - sihhlj «bcs tiopirloajw W bkeirijtis, ujc ih bih y ctrc& hcs pcb W bi ecrol qui «tcbls hls h I si prcouhalj ij prc bi hl hknirtlb scj risuhtlbcbi h W iscs tiopirloijtcs_. Pirc Olquklvihc lfhlrlnl, kjoibkltl‟ bispuës, qui jcistlnl bkspuistc l lphkflr is prcpkl ëpcfl kkk,bi difdc, ij sus prcpkcs tërokjcs, l hcs 8

tg hcs fulhis jlfij hls plrtis bi hl fkublb·, puis isls ìrti <

l hl fkublb l su «rukjl· —. Bi difdc, fuljbc Olquklvihc si rl uj arupc fcjfritc, dlfïl suyl bi tcbc fcrlzöj hl fcjbijl bi

Page 9: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 9/351

siftls y bih elffkcjlhksoc.

L prkoirl vkstl, Ocjtisqukiu eui lhac oìs lhhì qui Olquklvihc Ij hls Fcjskbërltkcjsscnri hls flusls bi hl arljbizl y hl biflbij fkl bi hcs rcoljcs bifïl Ocjtisqukiu=

Hc qui si flhkekfl bi Hkjköj bih fuirpc pchïtkfc is lhac ouy lonkauc7 hl virblbirl is

ujl ujköj bi hl lrocjïl, l rlïz bi hl fulh tcbls hls p‟ W his pufdis_, lujqui plrizfljcpuistls, fcjfurrij ij nkij a bi hl scfkiblb, kaulh qui ij hl oýskfl lhaujls bkscjljfklsfcjfurrij i. hl lrotjïl aijirlh...7 cfurri fcoc fcj hls plrtis bi isti ujkvirscitirjloijti vkjfuhlbls pcr sus lffkcjis y rilffkcjis .

Ldcrl nkij, isti lrauoijtc is ouy lnstrlftc y hls koìaiji

Olquklvihc, BÏVFCrVk sc prl hl Prkol Bifl bk —hktc Hkvkc, <, 2 y 1, Hl  

riehiml istrknl ij qui hcs rcoljcs oljimlnlj «tiopirloijtcs· pcr «:oibkcs .

jlrkcs·, okijtrls qui hls elffkcjis y hls siftls scj tistkocjkc bih rifursc l «

ixtrlcrbkjlrkls·.

Fcjskbërltkcjs sur hi: Flusis bi hl Arljbiur bis ^colkj: ih tkf kfcr —lbijfi. flp. [

?lrocjïl ouskflh y fcsochöakfl ‒  scj ouy ljtkauls. Vk nkij lplrij- rioij tiOcjtisqukiu eui uj plsc oìs —lhhì qui Olquklvihc, ihhc si binkö l qui istlnl bkspuistcl lrjpMk.l hc qui bifïl Olquklvihc bi hcs rcoljcs l hcs kjahisis bi su cfl —. Vkjionlrac, dl hiir l tcbc Ocjti plrl ijfcjtrlr lhaujls kjbkflfkcjis lhuskvls bi ujlfcoprijsköj elvcrlnhi bi hls «plrtis· bi ujl ripýnhkfl, okijtrls qYi ij ih flpïtuhcfrufklh bi H‛Isprkt bis Hcks ij qui isnczl hl fcjs r krHkfköj kjahisl jc dly jkjaujlrieirijfkl l kcs plrtkbcs 5, [, pcr ctrl plrti, jc flni bubl bi qui Ocjtisqukiufckjfkbïl phijloijti fcj hl fcjbijlfköj aijirlh bi hls «elffkcjis·

C sël, qui Olquklvihc y Ocjtisqukiu jc ijtrlrcj rilhoijti ij ih prcnhiol, pcrqui ih plsc fruFH ‒ ij hl trljskfköj bi «plrtis· l «plrtkbcs· ‒  fcjsk fcjfinkr ih plrtkbcfcoc uj tërokjc cd istc is, ³crjc uj jconri fcjfritc qui siülhlnl ujl ijtkblb c ujllaikhfkl fcjfR bi ujl elffköj). Isti arlj plsc lbihljti jc si bkc dlstl Nurgi, flskoibkc skahc bispuës bi Ocjtis qukiu. [ plrl pirfknkr hl bkstljfkl qui si binïl birifcrrir ljtis bi hhialr l Nurgi dly qui iopizlr pcr Nchkjanrcgi, ih fcjtiopcrìjic biOcjtisqukiu, qui bi difdc eui ih prkoir lutcr kopcrtljti qui isfrknkö ixtijsloijtilfirfl bi hcs plrtkbcs 4

Hl lftktub bi — i is hl skaukijti= «Ih acnkirjc bi uk plrtk c bini skiopri tirokjlr ij ihacnkirjc bi ujl elffköj.., Hcs plrtkbcs scj uj olh pchïtkfc y hls elffkcjis scj hcs picris bi tcbcs hc plrtkbcs· Pcbrïl plrifir qui, ij isti flsc, Nchkjanrcgi istl nhifisöhc ujl bkeirijfkl bi arlbc= okijtrls qui hl elffköj is picr pci ih plrtkbc, loncs prcnhiols pirtijifij l hl oksol elokhkl. Pirc Miml nkij fhlrc qui hl bkeirijfkl tlonkëjis bi ispifki, puis hcs

Uëlsi H‛Isprkh bis Hcml, TKT, >1 (ij  ibkfköj Alrjkir, <;2;, tcoc <. pìak cs <5). Ih plslmi oìs kopcrtljti l istcs ieiftcs si ijfuijtrl, jc cnstljti, ij ls Hihtris Pirsljis,FTTTUK, fuljbc Ocjtisqukiu cnsirvl qui ij Kjahltirrl «si vi föoc hl hknirtlb suraikjfisljtioijti bi hls hhlols bih bksijsc y hl sibk fköj·, Pirc jc si dlfi jkjaujloijfköj bi hcs plrtkbcs.

5 Hknrc TK, flp. 5.

Uëlsi, pcr imiophc, Pijsëis, <40>= «Hl hknirtlb dlfi jlfir oufdls vifis bcselffkcjis, y hl elffköj supirkcr is kophlflnhi ij hl ixphctlfköj bi sus vijtl Mls Yjl

Page 10: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 10/351

elffköj bcokjljti jc is oijcs tirrknhi qui uj prïjfkpi ijfchirkzlbc.· Uilsi tlonkëjPijsëis 56<, <4<5, y H‛Isprkh bis Hcks, KKK, 6.  

Lutcr kopcrtljti, puis yl ij <10< Mcdj Rchljb dlnïl punhkflbc ih Lrt ce Acvirjkja nyPlrtys (cnsërvisi hl crtcarleïl). Vu pcskfköj irl hl skaukijti= «Ij tcbcs hcs Acnkirjcsbinij ivktlrsi fukblbcsloijti — bkvkskcjis, y uj ^iy jujfl puibi bksokjukrsi oìs quisk ijflnizl uj Plrtkbc, puis fcj ihhc si fcj- hirti söhc ij ih ^iy bi ujl elffköj, y bimlbi sir i plbri fcoýj bi su —pui nhc ,: (pìa. 2<). Ij fuljtc l sus isfrktcs ljtirkcris yoijcris, vëlsi Flrchkji ^cnnkjs, «—Bksfcrbljk Plrtkis‛= L Vtuby ce nnf Lffiptljfi cePlrtv dv Ij / ij P.Á\, bkfkionri bi <;94, pìas. 909 l 9>;.

>2

 plrtkbcs bkvkbij l uj puinhc «pcr prkjfkpkcs· — Lsï, siaýj Nchkr nrcgi, ixksti ujlbkeirijfkl rilh, y jc jcokjlh, ijtri hcs «p‛lrtkb jlfkcjlhis· bih skahc TUKK, quiriehimlnlj ujl virblbirl «bkeirijf bi prkjfkpkcs y bi prcyiftcs· y hls bkvkskcjis bi suëpcfl, ij hl

yl jc si trltlnl bi hcs «kjtirisis jlfkcjlhis·, l hcs fulhis «si ivk kjlbcs bi hcs kjtirisis pirsc is

Fhlrc qui Nch‛kjanrcgi t nkëj utkhkzl hcs tërokjcs bi plrtkbc y elffköj bi ecrolkjtirflonkë nhi, fcoc sk euirlj skjöjkocs. Pirc istc suihi fckjfkbkr fcj su l oijtc biqui hl biaijirlfköj bi hcs plrtkbcs ij elffkcjis is kjivktlnhi, y fuljbc lonls fcsls sieuskcjlj, tlonkëj binij jlrsi hcs tërokjcs >,

Vkj ionlrac, bini rifcjcfirsi qui hl kbil bi Nchkjanrcgi bi tkbc is uj tljtclonkvlhijti, puis bipijbi bi qui si riekirl l plrtkbcs bi hl Arlj ^inihköj qui hhivlrcjl hl fcjstktufköj is fkbl ij <544 c lh «plrtkbc bih plïs· bi su ëpcfl, istc is, ih plr quiëh oksoc riprisijtlnl. Vu pcskfköj fcj rispiftc l isti ýhtkoc kjtirisljtïskol= Pcr ujl plrti, flsk hhial l hiaktkolrhc, puis «ih á tkbc bih plïs bini istlr lutcrkzlbc pcr hl vczbih plïs ecrol fcj lrriahc l prkjfkpkcs bi kjtirës fcoýj·7 Pcr ctrl plrti, nrcgi silprisurl l lülbkr qui lh plrtkbc bih plïs si hi «flhkekf kjfcrriftloijti bi plrtkbc. Is hljlfköj qui dlnhl y lftýl ij bksfursc y hl fcjbuftl bi bitirokjlbcs dconris· °. Vkjionlra ih plrtkbc bih plïs is, lujqui söhc sil plrl hls sktulfkcjis bi u fkl, ujljifiskblb= ujl jifiskblb ij prc bi ujl nuijl flusl. Nchkja-

Rdi Kbil ce l Pltrkch Gkja (<164), ij Rdi Qcrgs ce Hcrb Nchkjanrcgi (t lbihljti fktlbcfcoc Qcrgs), Flriy ljb DlrK, ij 2 vchs., Ekhlbihekl, <42<, vchu-M oij KK, pìa. 20<.Rcbls oks rieirijfkls l pìakjls lhubij l isl ibkfköj. Uëlsi tlonkëj knkb., pìa. 20>=«Hcs plrtkbcs, ljtis kjfhusc bi qui biaijirij ij fkcjis lnschutls, skauij skijbc

bkvirsls fljtkblbis bi dconris lscfklbcs mt‟ plrl bitirokjlbcs ekjis y fcjbitirokjlbcs kjtirisis, qui jc scj.., hcs bi Kk fcoujkblb fcjstktukbl pcr ctrcs. Yjkjtirës oìs prkvlbc c pirscjlh hhial ouy prcjtc .. l ouhfkphkflrsi y l fcjvirtkrsi ij ih pribcokjljti ij ihhcs.., pirc isi plrtkbc si dl fcjvirtkbc ijtcjfis ij ujl elffköj.·

k L Bkssirtltkcj cpcj Plrtkis (<166-<162) (ij lbihljti fktlbc fcoc Bkssir hl/kcj), FlrtlU, ij Qcrgs, vch. KK, pìa. 90. Uëlsi tlonkëj hl Flrtl TKT, pìak jl <54, ij hl quiNchkjanrcgi siülhl qui hl bkeirijfkl ijtri hcs plrtkbcs is —«rilh· y jc «jcokjlh,:,ýjkfloijti fuljbc si trltl bi ujl «bkeirijfkl bi prkjfkpkcs·.

< Bzssirtltkcj, Bibkfltcrkl, ij Qcrgs, vch. KK, pìa. Mk.

Page 11: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 11/351

<> Ij sus prcpkls plhlnrls, «Hcs bcs plrtkbcs virblbirloijti si dlnïlj fcjvirtkbc ijelffkcjis ij ih sijtkbc istrkftc bi hl plhlnrl· (Ce tdi Vklti ce Plrtkis lh tdi Lffisskcj ceGkja Aicrai kdi Ekr‛s ij Qcrgs, vch. KK, pìa. 266).

<6 Bkssirtltkcj, Flrtl KU, ij Qcrgs, vch. KK, pìa. 24. Cnsërvisi tlonkëj hl prcxkokblbl Nurgi fcj rispiftc l hl fëhinri biekjkfköj bi Nurgi bi hl tipri sijrlfköj ij subksfursc bi Nrkstch (oerl, jctl 19).

>9

drcgi rifcjcfi qui ixkstij, plrtkbcs «qui biniocs tijir·. 2, pirc si trltl söhc bi hcs plrtkbcs, c bi hl fclhkfköj bi plrtkbcs qui fconltij l hcs ijiokacs bi hl fcjstktufköj.Lsï cfurri fcj ih plrtkbc bih plïs, qui biekijbi l hl fcjstktufköj fcjtrl hl usurplfköj biëstl pcr hl elffköj bi hl fcrti (qui virblbirloijti is ujl «elffköj·). Lsï, ih plrtkbc bih plïs jc is uj plrtkbc ijtri ctrcs (ij ih sijtkbc qui hi blocs jcsctrcs) skjc ‒ fcockophkfl ih prcpkc tërokjc ‒  ih plïs fcjtrl hl fcrti, hcs sýnbktcs fcjtrl ih scnirljc quilftýl ij fcjtrl bi ihhcs. Vk ik riy jc dlfi jlbl olhc, sk rikjl fcj ih Plrhloijtc fcoc prisfrkni hl fcjstktufköj, ijtcjfis ih plïs jc tkiji jkjaýj octkvc plrl fcjvirtkrsi ij plrtkbb Pcr tljtc, lquï tijiocs hl kbil bi uj plrtkbc qui jc is plrtkbc, istc is, bi uj plrtkbc fuyc ekj is lflnlr fcj tcbcs hcs plrtkbcs °. Bi difdc, ësi is ih cnmitkvc biNchkjanrcgi. Ij hl bibkfltcrkl qui skrvi bi kjtrcbuffköj l hl Bkssir hl/Kcj cpcj Plrtkis,Nchkjanrcgi prisijtl su trlnlmc fcoc sk euirl hl «tijtltkvl bi ixtkjaukr hlsljkocskblbis i kjfhusc hcs jconris bi hcs plrtkbcs qui burljti tljtc tkiopc dljbisvklbc l hl jlfköj, bi ecr ol tlj eltlh lh prkjfkpkc y tlj lnsurbl lh ekjlh·. Ij risuoij,bi hc qui trltl Nchkjanrcgi is bi «rifcjfkhklr hcs plrtkbcs y lnchkr ujls bkstkjfkcjiscbkcsls· <;

^isuhtl mustc fcjfhukr, puis, qui Nchkjanrcgi irl lbvirslrkc bi hcs plrtkbcs. Fcoc ihacnkirjc bi hcs plrtkbcs tirokjl skiopri ij ih acnkirjc bi hls elffkcjis, y fcoc hcs

 plrtkbcs suraij bi hls plskcjis y bi hcs kjtirisis y jc bi hl rlzöj y hl iqukblb, bë ihhcsi skaui qui hcs plrtkbcs scflvlj y pcjij ij pihkarc ih acnkirjc fcjstktufkcjlh. [ hcqui bieijbïl Nchkjanrcgi irl ih acnkirjc fcjstktufkcjlh. Vu kbilh irl ih bi hl ujkblb yhl lrocjïl. Pirc Nchkjanrcgi sï istlnhifkö, oimcr qui jlbki ljtis qui ëh, ujl bkstkjfköjijtri elffkcjis y plrtk bcs. [ su hlrac y lplskcjlbc ljìhksks, vuihtc l ixpcjir ijoýhtkphis cnrls, ltrknuïl vkacrcsloijti uj prkoir phljc l hcs plrtkbcs y cnhkaö l susfcjtiopcrìjics y sufiscris l ijerijtlrsi fcj ih prcnhiol 1, Lsï fcjekrol ih quiDuoi, pcfc bispuës y pcr prkoirl viz ijtri hcs arljbis ekhöscecs, si cfuplrl bi istitiol.

° Bzssfrkltkcj, Flrtl TKT, ij QcrK‛s, vch. <<, pìa. <51.  

° L ujc istc hi rifuirbl ih lrauoijtc bi Dcnnis ij prc bih Hivkltdlj7 pirc tlonkëj hlbkftlburl bih prchitlrklbc bi Olrx= ih prchitlrklbc qui si dlfi fcj ih pcbir plrl lflnlrfcj tcbc ih pcbir y fcj ih Istlbc plrl lflnlr fcj ih Istlbc. Ij plhlnrls biNchkjanrcgi, uj plrtkbc bih —lïs is «ih ýhtkoc plrtkbc·, ih plrtkbc fuyc cnmitkvc is«bistrukr tcbl euturl ixiusl plrl uj plrtkbc· (ij Flhkjl, cp. fk pìa. 6<). Hl bkeirijfkl,jlturlhoijti, is qui ih plrtkbc bih plïs (hi Nchkjanrcgi is uj kjstruoijtë bieijskvc yjc ceijskvc.

—· Ij Qcrgs, vch. KK, pìas. << y ><.

<1 Lbio>ïs bi hls bcs cnrls prkjfkplhis (L Bzssirkltkcj cpcj Plrtkis y 1‛df  

8—l ce l Plkrkct Gkja, qui lnlrflj ih pirïcbc ((i <166 l < 16T) y bih ijslyc  Plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

Page 12: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 12/351

>5

Duoi istì l oktlb bi flokjc ijtri Nchkjanrcgi y Nurgi, qui oìs firfl bih prkoircqui bih ýhtkoc, tljtc ij kbils fcoc ih tkiopc. Hcs prkoircs Ijslycs bi Duoi scnri hcs plrtkbcs l fkircj oijcs bi bkiz lücs bispuës bi hl Bks bi Nchkjanrck okijtrls quiNurgi si cfupö bih prcnhiol bi M110, trikjtl l bispuës. Duoi, fcoc irl bi ispirlr, isoijcs cptkokstl lh rispc qui Nchkjanrcgi. Ij hc ýjkfc ij qui oljkekistl kaulhvidioijfkl ij rihlfköj fcj hls elffkcjis, puis «hls elffkcjis sunvkirtij ih acnk jc,bimlj kopctijtis l hls hiyis y ijaijbrlj hls oìs eircfis iI skblbis ijtri hcs dconrisbi hl oksol jlfköj· :. Ij fuljtc l plrtkbcs, Duoi is oìs ehixknhi Bi difdc, vlfcjskbirlnhioijti j‛ lhhì qui Nchkjanrcgi, puis rifcjcfi qui «qukzì jc sil vk lnhi lnftcbls hls bkstkjfkcjis bi plrtkbcs, y qukzì jc sil jk skqukirl bisilh ij uj acnkirjchknri·. Vkj ionlrac, ih kbilh bëDuoi skaui skij ouy plrifkbc lh bi Nchkjanrcgi= ihekjlh bi hls bkstkjfkcjis lrtkek his y cbkcsls. Duoi bitiftlnl ij su ëpcfl «uj bisicujkvirslh lnchkr istls bkstkjfkcjis plrtkbkstls·, istc is, hls «qui oljtkij kbils cpuistlslfirfl bi hcs lspiftcs eujbloijtlhis bih acnkirjck Flhkekflnl l isti bisic bi

«tijbijfks l hl fclhkfköj· y fcjskbirö istl fclhisfijfkl irl «hl pirspiftkvl oìslarlblnhi bi ujl eihkfkb euturl· °. Vk nkij rifcjcfïl qui hcs plrtkbcs bi hl Arlj ^inihkirlj «plrtkbcs bi prkjfkpkcs·, jc lprifklnl isi flrìftir ij hcs «- vcs plrtkbcs· quisurakircj bispuës «fcj hcs jconris bi Qk y Rcry·, puis ij isti flsc «jc pcbiocsbifkr fuìhis scj ih flrìftk hls pritijskcjis y hcs prkjfkpkcs bi hls bkstkjtls elffkcjis· >0

Lsï, hl prkjfkplh fcjtrknufköj bi Duoi eui hl tkpchöakfl isdczlf ij ih ijslyc bi <12>tktuhlbc Ce Plrtkis kkk Aijirlh. Ih hiftcr si — lhac fcjeujbkbc, ij isti ijslyc  y ij ctrcs, pcr hl ecrol ij qui Dur

Ce tdi Vklti ce Plrtkis lh tdi Lffisskcj ce Gkja Aicrai ¡di Ekrsk (fkk.), t si bini hiirRdi Frletsolj (ibkfköj bi Flhin b‛Ljvirs, l plrtkr bi <1>5), i. fklhoijti hcs jýos. <1

y 20 (<1>1), y hls ^iolrgs cj ¡di Dkstcrv ce Ijahl (<160), ispifklhoijti hls FlrtlsUKKK, TK, TKU y TTKKK.

0 Plrti <, Ijslyc UKKK= Ce Plrtkis kj Aijirlh, pìa. 94. Hcs Ijslycs o rlhis, pchïtkfcs yhktirlrkcs bi Duoi si bkvkbij ij Plrti < (<12>) y Plrti (<19>). Rcbls oks fktls pcr pìakjls prcfibij bih vchuoij KKK bi Rdi P. pdkflh Qcrgs ce Blvkb ¡Muoi (ij lbihljtifktlbc fcoc Qcrgs(, ibkfköj Ibkonurac bi <4>5, ij 2 vchýoijis.

c \e tdi Fclhktkcj ce Plrtkis, Plrti KK, Ijslyc TKU, ij Qcrgs, vch. < pìakjl 964. Hlbkeirijfkl plrifi sir qui Duoi lnljbcjl hl qukoirl «^iy trkctl·, virsköjfcjstktufkcjlh bi Nchkjanrcgi bih bëspctl khustrlbc, y dlfi K flpkë ij hl schufköj bi ujl«fclhkfköj·, bi difdc hkjl fclhisfijfkl ijtri plrtkb Vkj ionlrac, hl bkeirijfkl is oìs

qui jlbl bi oltkz, puis Nchkjanrcgi tlod bfhijbïl ujl «fclhkfköj bi plrtkbcs· (vëlsiQcrgs, vch. KK, pìas. 24 y 264).

>0 e tdi Plrtkis ce Fril! Nrktlkj, Plrti <, Ijslyc KT, ij Qcrgs, vch. < pìakjls 1> y 16.

>1

i/.trirjizfhl hcs tërokjcs 8plrtkbc· y «elffköj· ><, puis, skj bubl, Duoi eui oijcsfcdirijti qui Nchkjanrcgi ij hl lskajlfköj bi loncs tërokjcs. Pcr tljtc, bini tijirsi prisijti qui Duoi istlnl

kbc y qui hl bkstkjfk5j ijtri plrtkbc y elffköj istlnhifkbl r Nchkjanrcgi irl kjsuekfkijti plrl scstijir ujl fhlskekflfköj. Vk plrtkbc tirokjl tlonkëj ij ujl elffköj l Duoi hi

 plrifïl ‒ is supcjir  ‒  qui su tkpchcaïl tijïl qui sir hl bi tcbls y fulhqukirl hlslaruplfkcjis pchïtkfls/Bkalocs, puis, qu istlnhifi ujl .l bih plrtkbksj qui fcokijzl

Page 13: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 13/351

fcj ujl bkstkjfköj nìskfl ijtri .s arupcs k) pirscjlhis y u) rc lhis, ij hl fulh hcs ýhtkocsscj hls lfbcjis y/c hcs plrtkbcs «eujblbcs scnri lhaujl bkeirijfkl virbl birl bisijtkokijtc c bi kjtirës· >> Vk nkij «hcs plrtkbcs rlrls vifis si ijfuijtrlj purcs y skjlbuhtirlr·, Duoi suakiri qui 8Kls elffkc jis pirscjlhis·scj flrsáti bi t qqiülsripýnhkfls y, ij ijirlh, bih plslbc, okijtrls qui hls «elffkcjis rilhis· scj flrlftirïs

tkfls bih oujbc ocb Bi ldk qui ih ljlhksks bi Duoi si fcjfijtri ij hls «elffkcjis rilhi qui si sunbkvkbij ij tris f<lsis elffkcjis nlslbls ij= k)kjtirisis, u) prkjfkpkcs y kkk) leiftcs.

L mukfkc bi Duoi, hls elffkcjis nlslbls ij kjtirisis scj «hls oìs — ‘ rlzcjlnhis y hlsoìs ixfuslnhis·, y sk nkij istls elffkcjis «l oijubc

lplrifij· ij hcs acnkirjcs bispötkfcs, «jc pcr ihhc scj oijcs flhis, c, oìs nkij, scjoìs rilhis y oìs pirjkfkcsls pcr isc oksoc·. Ij flonkc, Duoi plsl l bifkr (y jc bini plslr kjlbvirtkbc ih plsc tK tërokjc «plrtkbcs·= «Hcs plrtkbcs nlslbcs ij prkjfkpkcs,ispifklh — ij prkjfkpkcs lnstrlftcs y ispifuhltkvcs, söhc si fcjcfij ij cs tki opcsocbirjcs y qukzì silj ih eijöoijc oìs ixtrlcrbkjlrkc kjixphkflnhi qui si dlyl blbcdlstl ldcrl ij hcs lsujtcs duoljcs.· Isti eijöoijc hhuivc is oufdc oijcs mustkekflnhi. Pirc lquï DHkoi jtrcbHhfi, lujqui sil l ocbc bi khustrlfköj, ujlbkstkjfköj frufklh — hcs prkjfkpkcs «pchïtkfcs· y hcs «rihkakcscs·. Istcs ýhtkocs scjvirblbirc nhljfc bi Duoi= «Ij hcs tkiopcs ocbirjcs, hcs plr tkbcs bi rihkaköj scj oìseurkcscs y rlnkcscs qui hls elffkcjis oìs

l hls qui mloìs dlylj blbc crkaij hcs kjtirisis y hls lonk cjis.· Hcs prkoircs, hcs plrtkbcs bi prkjfkpkcs pchïtkfcs, rifknij uj

-ltc ouy bkeirijti= «Fuljbc ujcs prkjfkpkcs bkeirijtis ijaijbrlj . fcjtrlrkiblb bifcjbuftl, fcrjc cfurri fcj tcbcs hcs prkjfkpkcs

>< Lsï cfurri ij ispifklh fcj 0/ Plrktis kj Aijirlh (Plrti <, Ijslyc UKKK)0/ kdi h‛lrtkis jk Fril! Nrktlkj (Plrti <, Ijslyc KT). pirc tlonkëj fcj kcs  

<jslycs ljtirkcris (hi hl Plrti <, Rdlk h‛chktkfs Ol Ni ^ifhufib hc l Vfkijfi Ijslyc<<<), Ce tdi Ekrsk Prkjfkpkis ce Acvirjoijt (Ijslyc KU) y 0/ kdi obf-

- . ce Plrhkloijk (Ijslyc UK), bcjbi VYV frïtkfls si bkrkaij fcjtrl hcs

K sconris bi plrtkbc·.

>> 0/ Plj ¡is jk 5ijirc! ij Qcrdv, vch. <<<, pkka 9

3ljkkb8:s [ V bi plrhkbcs

(7cvljjk Vlk

Pc <M(kCV 9 VkVkiehkls bi plrtkbcs

>;

>

Page 14: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 14/351

 pchïtkfcs bkeirijtis, si puibi ixphkflr oìs eìfkhoijti hl fuistköj·, [ istl fcoprijsköjbkeirijti y oìs trljqukhl is uj risuhtlbc r =H tloioi fhlrc bih ijslyc qui skaui,tktuhlbc 0/ kdi Plrtkis ³c Nrktlkj.

Ij aijirlh, Duoi lfiptlnl hcs plrtkbcs fcoc ujl fcjsifu bislarlblnhi y lpijls fcocujl fcjbkfköj bih acnkirjc hknri‛ [ flni bubl bi qui ixksti tcbc uj oujbc bibkeirijfkl ijtri f rlr l hcs plrtkbcs fcrjc fcsls kjivktlnhis bi ¡lrtc >2 y hl cpkjk

 ‒  NurHi bi qui hcs plrtkbcs scj lh oksoc tkiopc rispitlnhis imr oijtcs bih acnkirjchknri. Vkj ionlrac, Duoi prcpcrfkcjö plt oltirklh scnri hl nlsi bih fulh ibkekflrïl surlzcjlokijtc Nur! tkpchcaïl bi Duoi jc söhc piroktïl ujl fcoprijsköj oìs l bi hlfuistköj, skjc qui nrkjblnl ‒ -fcoc dlfi tcbl fhlskekflfke su prcpkc flrìftir  ‒  ihioijtcs istlnhis scnri hcs fulhis nlslr r. rlzcjlokijtcs. Fcrjc lutcr pchïtkfc, Duoijc eui prceëtkfc ij l hutc. Vu fhlsi bi «elffkcjis nlslbls ij prkjfkpkcs pchïtkfcs· sbkstljbc oufdc bi hc qui hhialriocs l flhkekflr bi plrtkbcs akfcs, pirc sï istlnhifi uj puijti lh ctrc hlbc bih fulh si pfk

. y fcjfinkrì ih plrtkbc fcoc arupc fcjfritc. Hcs lrtkbcs s l hls elffkcjis cr tkf j - jsöhc ij kjtirisis jk sc c Hcs liftcs i kij, ys rkjfkpkcs fcoujis. Istc is hc qui bkfi Nur tflokjc l kjbkflr qui hls elffkcjis nlslbls ij prkjfkpkcs irlj ujl blb juivl quilplrifïl ij hl isfijl bi hl pchïtkfl, y qui irl jifislrk bkstkjaukr hcs prkjfkpkcs pchïtkfcsbi hcs prkjfkpkcs rihkakcscs

Hl biekjkfköj bi Nurgi, qui tljtc si dl fktlbc, pirc qui tlj pc si dl fcoprijbkbc, is=«Yj plrtkbc is uj fuirpc bi dconris plrl prcocvir, oibkljti su hlncr fcjmujtl, ihkjtirës jlfkcjlh s

</‛ hl nlsi bi lhaýj prkjfkpkc plrtkfuhlr lfirfl bih fulh tcbcs istìj lfuirbc.· Hcs,ekjisriqukirij oibkcs, y hcs plrtkbcs scj kcs «rr lbifulbcs· plrl piroktkr l iscs dconris«pcjir ij imifufköj sus p

>6 hnïl8., pìas. 9;-59. Ih sunrlylbc ekaurl ij ih crkakjlh.

>2 Pcr imiophc= «Vk si prcpuskirl ih Acnkirjc nrktìjkfc Fcoc tiol bi pifHkhlfköj. ujckjoibkltloijti pirfknkrïl ij ëh ujl euijti bi bkvksköj y plrtkbcs, qui hi risuhtlrïl flskkopcsknhi... ivktlr· (0/ ³di Plrkzis kj Arilt tlmc, ij Qcrg2, pìa. 51. Ih sunrlylbc isoïc).

>9 Fcoc bistlfl lfirtlbloijti Mcdj Phloijlkz, «Fcoc ekhöscec, fcoc tioöhcac, lDuoi si hi dl rifcjcfkbc tcbc hc qui oirifïl... Fcoc tiörkff f y pchïtkfc jc si hi dldifdc phijl mustkfkl (Olj ljb Vcfkit OfArlw <;56, <, pìa. >;;). Vkj ionlrac, ij su prcpkl frïtkfl bi hl ticrïl bi hcs bi Duoi, kjfhusc Phloijltz dlfi lhac bi kjmustkfkl l su

lutcr (vëljsi ij i fklh hls pìas. 6>0 l 6>2), lh jc lbvirtkr qui Duoi ij rilhkblb siistlnl c, pljbc bi elffkcjis y jc bi hcs plrtkbcs, nlsìjbcsi ij hcs fulhis istlnhifi mukfkc Phloijlt,.

f - bc ih pcbir y tcbl hl lut\rmáh, .b ‘ Ivkbijtioijti, ih — — jc is uj oibkc rispitlnhi=  

is Hkkk plrtkbc ácj tcbc hc qui ³6bkeirijfkl bi ujl plrti, istc is criljksj6\,..á\ lhactlj rilh fcoc hc scj hls elffkcjis, Lh oks jC tkiopc, yl jc si puibij oizfhlrelffkcjis y .plrtkbcs= istìj bkei rijfklbcs pcr biekjkfm Fcoc bifïl ih prcpkc Nurgi=«Istl aiji rcsl lonkfköj bi pcbir... W bih plrtkbc_ si bkstkjaukrì eìfkhoijti Mi hl hufdloizqukjl i kjtirislbl pcr cntijir puistcs y iochuoij tcs‛: y istc ýhtkoc is ujl isphj-bi<..i‛n bi. hls elffkcjis >1, [l jc si trltl bi qui uj plrtkbc tirokji skiopri ij <jl

elffköj, skjc bi qui ij tlh flsc uj plrtkbc jc is uj plrtkbc. 5uljbc Nurgi qukiri dlnhlrbi elffköj bkfi elffköj7 fuljbc qukiri dlnhlr bi plrtkbc bkfi plrtkbc.

Page 15: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 15/351

Hls erlsis ljtirkcris jc scj flsulhis. Nurgi si cfupö bitlhhlbl < bi htm fuistköj, Rijïluj nhljfc fhlrloijti kbijtkekflbc= hcs M-kvonris bih riy. [ hcs dconris bih riy lhubïljqui irl «prifksc tirokjlr tctlhoijti fcj ih plrtkbc, fcj tcbls sus olhls cnrls: HcsM‛iehslokijtcs bi Nurgi fcjstktuyij ujl rieutlfköj oitkfuhcsl bi isi lrauoijtc, lh quisi bijujfkl fcoc ih prcyiftc bi «ujl elffköj

acnkirjl binkbc l hls kjfhkjlfkcjis prkvlbls bi ujl fcrti· :. Hcs dconris bih riyistlnlj prcplaljbc hl bcftrkjl bi qui «tcbls hls ffkhixhcjis pchïtkfls scj pcr su prcpkljlturlhizl elffkcsls: NurHi jiülhö qui ëstl irl hl rifitl qui ij tcbc ocoijtc dlnïlj prcpl Ncbc qukijis istlnlj lh sirvkfkc bi ekjis «ljtkfcjstktufkcjlhis·, puis söjkfloijti «ij fcj istc is, fuljbc dly dconris qui istìj vkjfuhlbcs ijtri sï, fuljbc«ëstcs puibij fcoujkflr eìfkh y rìpkbl oijti hl lhirtl bi fulhqukir prcyiftc olhvlbc·.Bi difdc, hl plhlnrl (jiTzÖj irl hl fhlvi plrl NurHi, Lbufïl qui «hls fcjixkcjis ijhl pchïtkfl· scj «jifislrkls i kjbkspijslnhis plrl ih flnlh bisiopiüc kk. juistrc binir pýnhkfc·. Vk nkij istls fcjixkcjis «puibij biaiji < lffkbijtlhoijti ij elffkcjis·, jccnstljti, «hcs oimcris pltrkc s bi hl olycr fcoujkblb skiopri dlj ijfcoklbc y

 prcocvkbc FV fcjixkcjis· —). Nurgi rifcjcfïl qui hcs dconris «qui pkijsljhknrioijti pijslrìj ij scs bitirokjlbcs bkeirijtioijti·. Pirc ësti

is jkjaýj lrauoijtc plrl kopriajlr «bi cbkc hls fcjixkcjis pchï

<

Rdcuadks cj ³di Fljsi ce ³di Prisijk Bksfcjtijks (<110), ij Rdi Qcrgs

M Nurgi, Ncstcj, Hktthi, Nrcwj, <46; (ij ; vchýoijis) vch. <, p

-s 2>9 y 2>5. Oks fktls pcr pìakjls si riekirij l istl ibkfköj.

>1 Kn ïb., pìa. 2>5.

>: Knkb., pìa. 260. Uëlsi tlonkëj hl pìa. 641= «Ih plrtkbc bi hl fcrti ri < ih tcbc ijelffköj·, y pìa. 2><= « hcs dconris bih ^iy his_ pricfuplj fochloik qui hlscnhkalfkcjis bih flrac.·

- Fcrjocjwilhtd ij ih crkakjlh. (J. bih R.)

>‛) Kdïb, Pìas. 2>< l 2>2, plsskrj.  

6(<

(7kcX‛rkjjk slr  

rkfls·, puis sk Hkeh dconri l qukij kjtirisij hcs jiacfkcs pýnhkfcs c fckjfkbi ij istcs prïjfkjkcs aijirlhis ij hcs qui si nlsl ih plrtg binirïl bisbi uj fcokijzc dlnir

ihiakbc ctrc...·. [ Nurgi fcjfdk qui «l oï oi risuhtl tctlhoijti kjfcoprijsknhi föoc puibij sia‟ lbihljti hcs dconris skj jkjaujl fcjixköj ij lnschutc· 8°.  

, Fcoc si dl lbufkbc bá ocbc fcjvkjfijti, ih acnkirjc bi hcr / tkbcs ij hl ArljNritlül jc hc ijaijbrlrcj hcs arljbis plrtkbcs--

skahc TUKK7 prisupusc hl bkschufköj bi ëstcs y bi difdc hc ijaijb=

rcj hcs piquiücs plrtkbcs bih skahc xvkkk °) Nchkjanrcgi sï ijfcjtrl lhac bkstkjte (fcjriìpëftc l hl elf ij kcs arljbis plrtkf‛ Pirc ih prcnhiol istrknlnl ij unkflr ih lspiftcbkstkjtkvc bih « tkbc· ij hcs piquiücs plrtkbcs qui knlj tcoljbc ecrol ij hl bi hcsFcoujis bih skahc xvkkk. [ lquï eui bcjbi Nurgi rilhkzö arlj lvljfi. Hls

fkrfujstljfkls ij qui si hcarö tuvkircj oufdl k pcrtljfkl plrl isi hcarc. Hl arljvijtlml bi Nurgi irl qui isfrk flsk uj skahc bispuës bih lrriahc bi <544-<54;, istc is,

Page 16: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 16/351

fuljbc yl dlnïlj risuihtc fhlrloijti tljtc hl frksks rihkakcsl fcoc hl fcjstkh fkcjlh.Nckkjanrcgi y Duoi siauïlj tijkijbc qui ixdcrtlr lh ff sijsc ij tcrjc l fuistkcjiseujbloijtlhis, y pcr ijbi istlnlj fcjtrl bi hls elffkcjis pcr fuistkcjis bi ecjbc. Pircij hl ë bi Nurgi istlnl nlstljti fhlrc qui hcs arljbis plrtkbcs qui fconltï ij prc c ijfcjtrl bi hl fcjstktufköj dlnïlj kbc bislplrifkijbc y q hls elffkcjis bih hlrac rikjlbc

bi Mcrai KKK si hkoktlnlj l bksputlk hls prinijbls bih acnkirjc. Plrl Nchkjanrcgi yDuoi hl loijl ljtkfcjstktufkcjlh prcfibïl bi hl eörouhl bi bkvkbi f kopirl, bi á hcsdconris bih riy si lprcvifdlrlj bi uj Plrhloijtc hhijc bi er fkcjis, bisujkbc y pcrijbi kopctijti. Nurgi fcoprijbkö ‒ y ij i riskbkö su aijkc ‒  qui fcoc ih Plrhloijtcjc pcbïl sir uj hktc, si dlhhlnl ij ujl pcskfköj oufdc oimcr plrl riskstkr l hl f. sk susokionrcs istlnlj fcjiftlbcs, istc is, istlnlj craljkzlbcs i «fcjixkcjis dcjcrlnhis·.

C sil, hc eujbloijtlh is qui, —l mukfkc bi Nurgi, ih imi bi lr o ijtc yl dlnïl rctlbc.Nchkjanrcgi söhc mustkekflnl lh «plrtkbc· f. hl cpcskfköj (fuljbc euirl jifislrkl) bih plïs lh scnirljc ljtkfcjs tufkcjlh. Ij flonkc, Nurgi fchcflnl lh «plrtkbc· bijtrc bi hli‛ bih acnkirjc y vchvïl l fcjfinkrhc fcoc ujl plrtkfköj qui —vj jc  

° Knïb., pìa. 2>4.6 Dlrviy Oljsekihb, mr., «Plrty Acvirjoijt ljb tdi Vitkhioijk ce h(‛ ij LPV^,bkfkionri bi <;52. pìas. ;61 y ;29. ^ispiftc bi hcs plrtkbcs kr bih skahc xvkkk, hl euijtieujbloijtlh is Hiwks N. Jlokir. Uëlsi ispifklh su Rdi Vtrufturi ce Pchktkfs lh kdiLffisskcj ce Aicrai KRK, >. fb., Vtt. Jr Priss, <;91, lsï fcoc su Ocjlrfnv lok kdiPlrKr Vr <fo, Cxecrb W kvfrs Priss, <;9>.

K

 prcbufïl ijtri sýnbktcs y scnirljc, skjc ijtri scnirljcs °. Ij su ëpcfl ixkstïl ujfcjsijsc lfirfl bi hl fcjstktufköj, pirc ixkstï pcfl fcoprijsköj y tcblvïl oijcsfcjsijsc lfirfl bi föoc binïl fcjbu fkrsi ih acnkirjc fcjstktufkcjlh y qukëj binïlhhivlrhc. Nurgi prcpc jïl qui ëstl euirl hl tlril bi hcs plrtkbcs, sk si fcjvirtïlj ij

 plrtkbcs. — Nurgi hc prcpcjïl, puis bi difdc fcjfknkö ih «plrtkbc· ljtis bi qui / ëstihhialrl l ixkstkr, y bi difdc nrkjbö hl kbil qui lyubö l hcs plr-/ tkbcs, fcj ih plsc bihtkiopc, l plslr o lhhë bi hls elffkcjis , Pirce dunkircj bi plslr oufdcs bifijkcs ljtisbi qui si fcoprijbkirl pki jloijti hc qui ëh dlnïl pirfknkbc.

 Jc eui oufdc bispuës bi isti arlj lvrofi kjtihiftulh bi Nurgi fuljbc hl ^ivchufköjerljfisl nlrrkö ih Fcjtkjijti. Hcs akrcjbkjcs, hcs mlfcnkjcs y ctrcs arupcs pchïtkfcs quibi difdc prcpuhslrcj hcs lfcjtifkokijtcs bi <14;-<1;2 pcbrïlj pireiftloijti dlnirutkhkzlbc l Nurgi plrl hiaktkolr sus fcjixkcjis y sus prkjfkpkcs, istc‛ is, su ixkstijfkl. Jc hc dkfkircj. Burljti ih tcrnihhkjc bi lquihhcs oiocrl nhis fkjfc lücs si ixprislrcj

flsk tcbcs hcs pujtcs bi vkstl pchïtkfcs< pcsknhis. Dunc uj schc lspiftc ij tcrjc lh fulh hcs rivchufkcjlrkcs erljfisisoljtuvkircj hl oksol kbil y dlnhlrcj fcj ujl schl vcz= hl ujljkokblb y hl pirskstijfklij sus fcjbijlfkcjis bi hcs plrtkbcs. Ij tcbls sus nltlhhls virnlhis y ij oufdcs flscsocrtlhis, hl prkjfk plh lfuslfköj qui si dlfïlj ujcs l ctrcs irl hl bi fdi! bi plrtk, mieibi plrtkbc, qui irl hc oksoc qui bifkr miei bi elffköj j,

Fcjbcrfie lsiscrlr l hcs akrcjbkjcs scnri su prcyiftc fcjstk tufkcjlh, lbufïl  ‒ ijfcjtrl bi hcs plrtkbcs kjahisis ‒  qui «ujl bi

:> Cdsërvfsi qui jc kophkfc qui Nurgi fcjfknkirl bi difdc rkj acnkirjc bi hcs plr

krbcs L isti rispiftc bkekirc bi hl tisks prkjfkplh bi hl cnrl bi Oljsekihb Vklkisoljuk,,pljb Plr/y Acvircoijk, cp. fkk

Page 17: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 17/351

: Fcoc biouistrl isti flpïtuhc, tkiji pcfc sijtkbc, i kjbufi oufdc l irrcr, dlnhlr ijsirkc bi «plrtkbcs· arkiacs y rcoljcs c rifcrblr l Ctrcs fcoc hcs auihecs y hcsaknihkjcs, c kjfhusc l hcs «jkvihlbcris·. Ij ih oimcr bi hcs flscs, hcs plrtrbcs bih skahcxvkkk irlj prctcplrtkbcs. Vk vlocs oìs ltrìs, jcs ijfcjtrlocs fcrk hcs ljtiplslbcs bihcs ljtiplslbcs. Ijtri hcs pcrtlvcfis kjehuyijtis bi hl cpkjkcj fcjtrlrkl, vëlsi Aicrai

D. Vlnkji, L Dkstcry ce Pchktkflh Rdicry7 Dchk, ^kjidlrt y Qkjstcj, <;9<, flp. >2, yHishki Hkpscj, Rdi Biocfrltkf Fkvkhkzltkcj, Cxecrb Yjrvfrskty Priss <;52, pìas. 601 y6<1. Uëlsi tlonkëj hcKrl, <.6, Olx Qinir, y jctl 41.

Istc hc dl bcfuoijtlbc nkij Flttljic ij KK Plrtktc Pchktkfc jih Pijmmirc bihh Mhhuohehm ibihhl ^zvchuz Erljfisi cp. fkk Lujqui si cfupl bi uj Prcnhiol bkeirijti, tlonkëj siijfuijtrl lnujbljtïskol bcfuoijtlfköj ij isti sijtkbc ij M. N. Rlhocj, Rdi ^ksf ceRctlhktlrklj Biocfrlfv, Nilfcj Priss, <;9>. Uilsi tlonkëj [vis Hivy, «His plrtïs ithl Bëocfrltki·, ij Hi Fcjkrlk Vcfklh, <;9;, jýo. > (pìas. 1; l 45), y jýo. 2 (pìas. ><1l >><), y «Pchkfi ljb

ij AC, muhkc-siptkionri <;55, ispifklhoijti hls pìas. 2;0 l 2;5. Vkj ionlrac Hivy

ixlairl ih koplftc bi ^cussilu, qui si hkoktö ij su fcjbijlfköj (i hcs plrtkbcs lrilekrolr hl cpkjköj istlnhifkbl.

Plj c.gs y skstiols bi plrtkbcs

hls jifiskblbiskumsbloijtlhis bi hl ^ipýnhkfl Erljfisl is jc jkjaujc·. Bljtckbifhlrlnl= «Vk jcs ixlspirlocs hcs ujcs l < ctrcs ìflnlriocs ecroljbc plrtkbcs,fuljbc jc jifisktlocs oìs f‛ ujc, ih bi hl rlzöö) ^cnispkirri‛ qui hc qui fril ujl phuri bi plrtkbcs jc is oìs qui ih «kjtirës pirscjlh·, y qui «skioh qui lbvkirtclonkfköj, kjtrkal, lstufkl y olquklvihksoc, rifcjcz ujl elffköj, y fcrrispcjbi l hljlturlhizl bi tcbls hls elffkcj slfrkekflr ih kjtirës aijirlS2 rl lýj oìs brìstkfc= «Rc plrtkbc is frkokjlh..., pcr isc t elffköj is frkokjlh... Rcbl e fköj trltl bi scflvlr hl

scnirljïl bih puinhc.· Bi ecrol lýj j fcjfksl, bkmc= «Lh bkvkbkr l uj puinhc, hlselffkcjis sustktuyij —l hknirtlb pcr hl eurkl bih plrtkbksoc· .  

Aijirlhoijti si fktlj tris rlzcjis plrl ixphkflr hl ujljkokf bi isti fcrc= ij prkoirhualr, hcs rivchufkcjlrkcs bi <14; i scoitkbcs lh difdkzc bi ^cussilu7 ij siaujbchualr, su bkcs irl ^l (hl ^lzöj)7 ij tirfir hualr, istlnlj konukbcs bi ujl ekhcsctkjbkvkbulhkstl, pcr jc bifkr phijloijti ltcokstl . Rcbls istls rl jis scj bieijbknhis, pirc jc biniocs chvkblr ujl kopcrtljti pr bi difdc= hl burl rilhkblb y hl vkruhijfkl bihelffkcjlhksoc. Rt si dl fcjbijlbc l hls elffkcjis l plrtkr bi dkpötisks tctlhoijti frijtis. Hcs rivchufkcjlrkcs erljfisis si bifhlrlnlj «pltrïctlsl.... L mukfkc, hcs plrtkbcsy hls elffkcjis irlj, lh kaulh qui plrl Dlhkelx, «< ocbirlbc· bi uj skahc ljtis, ujl

«fcjspkrlfköj fcjtrl hl‛ jlfk‛ [ qukzì hl hiffköj oìs kopcrtljti qui si binl ixtrlir biisti s ltrìs lh istlbc bi ìjkoc kjahës bih skahc ljtirkcr is qui hcs plrtkt prisupcjij  ‒  plrl su lfiptlfköj y plrl su eujfkcjlokijtc fcrriftc hl plz nlmc uj acnkirjcfcjstktufkcjlh, jc ujl auirrl kjtirjl ij qui istë ij muiac, ijtri ctrls fcsls, ihistlnhifkokijtc oksoc ujl fcjstktufköj.

Rcbls hls fktls si dlj ixtrlïbc bi Flttljic, cp. fh pìas. 42, 45, 4; y y ;5. Lhaujcslutcris dlnhlj bi uj «ocbihc mlfcnkjc·. Pcr imiophc, F. N. pdirscj, Biocfrlfv kjLhnirtl, Yjkvirsktv ce Rcrcjtc Priss. <;96, pìas. y >2>, bkfi qui, siaýj hcs mlfcnkjcs,dl bi dlnir uj «schc plrtkbc bi j. qui, lh lnlrflr l tcbcs hcs virblbircs bioöfrltls,trlsfkijbi lh plrtkbc·. I plrifi sir ujl olhl kjtirpritlfköj. Jc si trltlnl ij lnschutcbi uj «plrtk bi olsls·, y ^cnispkirri si hkoktlnl l ripitkr. lujqui jc hc supkirl, l nrcgi. Uëlsi istl bifhlrlfköj ij qui ekaurl Hi Bëes.jsiur bi hl Fcjstktutk jýoirc 6,olyc bi <1;>= «Ij hl ^ipýnhkfl söhc quiblj bcs plrtkbcs= hcs hcs nuijcs y hcs olhcs

Page 18: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 18/351

fkublbljcs, istc is, ih bih puinhc erljfës y ih bi < kjbkvkbucs lonkfkcscs y ìvkbcs.· Hlkbil bi uj ocbihc mlfcnkjc hl bislrr‛ Eëhkx Arcss, «Niakjjkjas ce Olmcr Plttirjs cePchktkflh Plrtkis·, ij KK P*‛ 6, <;59, pìas. 945 l 9;>. Pirc isti lrauoijtc is ujlrlfkcjlhkzlfköj F‛6 mlftc. Burljti tcbc ih skahc xtx, hl Iur cpl fcjtkjijtlh fcjtiophö ihrj,. nrktìjkfc, y sk ih risuhtlbc eui oufdls vifis bkeirijti, ëhhc bkeïfkhoijti si i l hl

kjehuijfkl bi istcs ocbihcs kjtihiftulhis pcsknhis.Uëlsi Fljljic, cp. f pìas. 19 y 11.

66

Vk nkij jc is bi scrprijbir qui hcs rivchufkcjlrkcs erljfisis jc pubkirlj lfiptlr jkfcoprijbir l Nurgi, flnrïl ispirlr qui euisi bkeirijti fcj kcs Plbris Eujblbcris bihcs Istlbcs Yjkbcs. Vkj ionlrac, ij <141-<144 Olbkscj siauïl dlnhljbc oufdc bi hls«elf fkcjis·, y bisbi huiac ij ih sijtkbc fhìskfc y bircaltcrkc bih tërokjc, lujqui ijuj fcjtixtc bkeirijti y oìs lophkc. Vu biekjkfköj irl hl skaukijti=

Pcr elffköj ijtkijbc l uj arupc bi fkublbljcs, tljtc sk ecrol ujl olycrïl fcoc ujl

okjcrïl bih tcbc, qui istìj ujkbcs y lftkvlbcs pcr lhaýj kopuhsc fcoýj bi hl plsköj cbih kjtirës, qui vl ij fcjtrl bi hcs birifdcs bi ctrcs fkublbljcs c bi hcs kjtirisis piroljijtis y larialbcs bi hl fcoujkblb.

[ su lrauoijtc irl qui hl Yjköj lyublrïl l «quinrljtlr -y fcj trchlr hl vkchijfkl bi hlselffkcjis·, qui dlnïlj skbc y siauïlj skijbc ih .upihkarcsc vkfkc· bi hcs acnkirjcs pcpuhlris °. Hc juivc ij isti flsc is qui ih prcnhiol si pirfkni fcjstktufkcjlhoijti yij ih fcj tixtc bi föoc ujl arlj «ripýnhkfl· is hl qui oimcr puibi fcjtrchlr hcsieiftcs ‒ y jc ihkokjlr hls flusls ‒  bi < elffkcjis. Fcj hc qui Nurgi bimlnl plrl hlsjcnhis kjtijfkcjis, Ol ijerijtlnl ij tërokjcs bi oifìjkfl fcjstktufkcjlh. Pcr hc bikkjc flni bubl bi qui Olbkscj utkhkzlnl ih tërokjc elffköj ij uj sijtkbc jialtkvc y biqui si siauïl fcjfknkijbc l hls elffkcjis y hcs plrtkbcs fcoc sk euirlj tërokjcsiqukvlhijtis c flsk iqukvlhijtis 64,

Olbkscj jc irl ij lnschutc ih ýjkfc ij fcjbijlr hc qui Nurgi dlnïl ihcaklbc. Ij ih«Bksfursc bi Lbkös· bi Qlsdkjatcj bi <1;5, nlslbc ij uj ncrrlbcr bi Dlokhtcj, sihii hc skaukijti=

Hl hknirtlb.., is bi difdc pcfc oìs qui uj jconri fuljbc ih acnkir jc is biolsklbcbënkh plrl scpcrtlr hcs ionltis bi hls elffkcjis... Pir oktkboi.,, lbvirtkrcs bih ocbcoìs schioji ij fcjtrl bi hcs ieiftcs jcfkvcs bih ispïrktu bih plrtkbc... Ixksti ujlcpkjköj bi qui hcs plrtkbcs ij hcs plïsis hknris fcjstktuyij fcjtrchis ýtkhis.., y skrvij plrl oljtijir vkvc ih ispïrktu bi hl hknirtlb... Is prcnlnhi qui lsï sil bijtrc bi fkirtcs

hïoktis... Pirc ij hcs acnkirjcs pukloijti ihiftkvcs is uj ispïrktu qui jc si biniecoijtlr 6

Bi difdc, isti tixtc bkstl oufdc bi hcs bi hcs rivchufkcjlrkcs

j Rdi Eibirlhkst, jýo. <0.

· ^ispiftc bih tixtc ahcnlh, vëlsi ih nrkhhljti ljìhksks bi ^. L. Bldh bi hl «biocfrlfklolbkscjkljl· ij L h tc Biocfrltkf Rdicry, Rdi Yjkvirskty ce Fdkflac Priss, <;95, pìas. 2 l 66.

Ëh «Bksfursc bi Lbkös,: bi Qlsdkjatcj hhivl eifdl bi <1 bi siptkionri bi <1;5. Uëlsiij Bcfuoijts ce Loirkflj Dkstcry, 9.‟ fb., Lpphitcj, <;2;, <, Plakjl <1>. Hcs

sunrlylbcs scj oïcs.6>

Page 19: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 19/351

(7kcX‛ljrc Vlrtt  

Plrtet y skstiols bi plrtkbcs

‘k 

<

l

Plrtkbcs skstijhlV bi pujkbcs

69

62

erljfisis, pirc kaulhoijti bkstl bi Nurgi. M elffköj skaui sk kaulh lh «ispïrktu bi plrtkbc·, y sk nkij Qlsdkjatcj rifcjcfi —tc pcbrïlj oljtijir vkvc ih ispïrktu bi hlhknirtlb, l sk r ifcjcfi oìs qui Duoi —·. Pcrqui ij hc qui kjsksti Qlsdkjatbifkbkbloijti is ij lbvi. ij fcjtrl bih ispïrktu bi plrtkbc.

Ih flsc bi Mieeirscj r tcblvïl oìs kjtirisljti. Vk eui E ih prkoirc qui kbijtkekfö hl kbilocbirjl bih plrtkbc, ih prkoir tkbc ocbirjc si oltirklhkzö, lujqui söhc euirl plrlbiskjtiarl pcfc bispuës, ij hcs Istlbcs Yjkbcs nlmc hl bkriffköj bi Mieeirsk Isti sïcraljkzö «fcjixkcjis· y sï hhivö lh prcarlol bih Plrtk ^ipunhkfljc l hl vkftcrkl lhdlfir uj hhlolokijtc, pcr ijfkol bi flnizls bi hcs eibirlhkstls, lh plïs ij aijirlh. Vkjionlrac, s irröjic supcjir qui fcj ih plrtkbc bi Mieeirscj pcr ekj nldïl ifd rlïfis ihoijslmi bi Nurgi. Pcr plrlbömkfc qui plrizfl, Mieeik fcjfinïl su plrtkbc bi oljirlouy plrifkbl l föoc fcjfinïl B nrcgi ih plrtkbc bih plïs= fcoc uj plrtkbc quitirokjlrïl fcj, c tcbc flsc okjlrïl hl hiaktkokblb bi, ih plrtkbksoc, ujl viz quidunkirlj hhivlbc l hl prìftkfl y istlnhifkbc phijloijti hcs «prk pkcs ripunhkfljcs· 2t

Ijtri tljtc, hls kbils y hcs lfcjtifkokijtcs jc lvljzlnlj f oìs rlpkbiz, skjc fcj oìshijtktub, ij hl Iurcpl fcjtkjijtlh. [ qui fkfltrkzlrlj hls dirkbls bi hl ^ivchufköjErljfisl dkfkircj e oìs bi trikjtl lücs. Ih «ispïrktu bi plrtkbc· bi Qlsdkjatcj cnmitc,ih oksoc lüc bi su bksfusc (<1;5), bi hl lplskcjlbl biji bi Olbloi bi Vtlëh 2>,Dlstl <4<9 jc rifcjcfkö ih prkjfkplh pk bcr fcjstktufkcjlh erljfës, Nijmloïj Fcjstljt,qui «jc flni hl rljzl bi ixfhukr —l hls elffkcjis bi ujl craljkzlfköj pchïtkfl, f bi hcqui si trltl is bi fcjsirvlr hls vijtlmls bi hl hknirtlb·, kjoibkltloijti lülbïl= «Pcrijbi, biniocs isecrzlrjcs pcr <‛- qui hls elffkcbis silj hc oìs kjceij pcsknhis· .Fcjstljt hkoktlnl l pcjirsi l hl lhturl bi Olbksc I kjfhusc istls plhlnrl risuhtlnljbiolsklbc lvljzlbls plrl hl ^istlurlfköj, qui dlstl <460, Ivkbijtioijti, Nurgi is ih pujtc frïtkfc ij hl iseit

20 .V‛uprl, jctl <;.  

t Hl prcxkokblb bi Mieeirscj l Nchkjanrcgf hl cnsirvl Oljsekihb, Mr oljsdkp fkjf! PlrAcuirjoijt, cp. Fk pìas. <<6 y <;5. Oìs ij aijirlh, vël Qkhhklo J. Fdlonirs,Pchïtkflh Plrtkis kj l Jiw Jltkcj= Rdi Loirkflj Ix rkijfi, <115-<40;, CxecrbYjkvirsktv Priss, <;56, plssko, y fcj rieirijfkl Mieeirscj, ispifklhoijti hls pìas. 5, ;>y ;6, <05 l <<>, <4< l <46.

2> Bi hkj/huijfi fkis Plsskcus sur hi Ncjdiur bis hjbïr‛kbbus, Hlusljl, <1 fl  pïtuhc 1.

.<6 Prïjfkpis skf Pchkkkquf, flp. UKK, ij Bitkijis, Plrïs, Phëïlbi, <;91, puï akjuh <<94.

hl dkst0< kjtihiftulh. Pirc ih ruonc bi hcs lfcjtifkokijtcs is ctrl fcsl. Ruvc qui plslrflsk oibkc skahc bispuës bi su Bzsfcursi plrl qrki hcs plrtkbcs, tlh fcoc ëh hcs dlnïlbiekjkbc, ihkokjlrlj l hls elf y hhialrlj l ixkstkr ij ih oujbc bi dlnhl kjahisl.

Page 20: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 20/351

Fuljbc Nurgi hhiaö l ijtijbir qui hcs plrtkbcs tijïlj uj usC pcsktkvc y jifislrkc jcixkstïl ujl ticrïl qui risplhblrl istl pir fipfköj. Vkj ionlrac, si tk-ltlnl bi uj tirrijcyl bisnrczlbc. l trljskfköj bi hl elffköj lh plrtkbp si nlsl ij uj prcfisc plrlhi c=

hl trljskfköj, tcblvïl oìs hijtl, oìs ihuskvl y oìs tcrtucsl bi hl kjtchirljfkl l hltchirljfkl, bi hl tchirljfkl lh bksijtkokijtc y, fcj ih bksijtkokijtc, l friir ij hlbkvirskblb . Hcs plrtkbcs jc plslrcj —l sir rispitlnhis pcrqui Nurgi bifhlrlsi qui hcirlj plrtkbcs X hhialrcj l virsi ip ‒ bi ecrol sunfcjsfkijti i kjfhusc lsï fcj ujlijcroi rijuijfkl ‒  lh fcoprijbirsi qui hl bkvirskbl tkokijtc jc scj jifislrkldkijtikjfcopltknhis fcj, jk pirturnlbcris bi, ih crbij pchïtkfch isti sijtkbc kbilh, hcs plrtkbcsscj fcrrihl- tkvcs fcj, y bipijbij bi, hl Qihtljsfdluuja bih hknirlhksoc. ^isuh- tljkjfcjfinknhis ij hl vksköj dcnniskljl c spkjczkljl bi hl pchïtkfl7 ij —l fkublb bi^cussilu jc si hcs lboktïl . Jc risuhtlj fcjfinknhis, y bi difdc jc si dlj fcjfinkbc,oìs qui fuljbc ih «dcrrcr l hl bis- Hkoöj· si vi sustktukbc pcr <-l friijfkl bi qui ujoujbc ocjcfrc oltkfu jc is hl ýjkfl eujblfköj pcsknhi bi hl fcoujkblb pchïtkfl. [Fstu iqukvlhi l bifkr qui, kbilhoijti7hcs plrtkbcs y ih phurlhksoc si ()rkq juj ij fk

oksoc skstiol bi friijfkls y ij ik oksoc lftc bi (i=-‛ < r t hl öu bi uë quiriocs bifkr fcj b ri phurlhksrjb. Dlalocs prkoirc Hkjl plusl plrlsiülhlr qui ih shsrlhksoc bi hcs plrtkbcs si vkc prifibkbc pcr fk phurlhksoc fcjstcsDcjlh, y qui isti ýhtkoc jc lnrkö fk flokjc lh prkoirc. Ih fcjstk tH dlnïl ijfcoklbcy lspkrlbc ‒ bisbi Lrkstötihis ‒  lh aukirjc okxtc, jc lh acnkirjc bi hcs plrtkbcs Ijispifklh, ih pkurl K fcjstktufkcjlh ‒ hl bkvksköj bih pcbir y hl bcftrkjl bi iqukhknrkc ‒  ij hcs pcbiris ‒‒  eui ouy ljtirkcr lh phurlhksoc bi hcs plrtkbcs

Hskc jc iqukvlhi l fckjfkbkr fcj hl cpkjköj bi qui hl tchirljfkl bi hl upu skfkìj is fk prcbuftc —sifuhlr bi hl tchirljfkl rihkakcsl jk bi qui hcs plrtkbcs scj — fcjarialfkcjissifuhlrkzlbls. Jc ixksti isi vïjfuhc bkriftc ok vtjfu lfköj si prcbufi ýjkfloijti ijtri

hl tchirljfkl y ih phurlhksoc.Uölsi, ispifklhoijti. Hi (cjtrlh Vcfklh, Hknrc <<, flp. 67 Hknrc KU, f-lpï

<. y stkprfk, jctl 62.

Akcvljjk V ‒  

<.>. Ih phurlhksoc

y si fcjstruyö skj hcs plrtkbcs y ij fcjtrl bi ëstcs. Ij tëk fcjstktufkcjlhis, uj fuirpc pchïtkfc jc söhc pcbrïl, skjc qui bini siplrlrsi ij plrtis7 pirc hl ljlhcaïl, c ih prkjfkpkc, jc hhialnl I hls plrtis qui irlj «plrtkbcs· :. Hl ticrïl bih acnkirjc fcjstktkjlh, bisbi Hcfgi dlstl Fcgi, bisbi Nhlfgstcji dlstl K‛. -

bih Eibirlhksk dlstl Fcjstljt, jc his bimlnl hualr y, bisbi huiaf hcs jifisktlnl. Fuljbchcs lncalbcs fcjstktufkcjlhis si dkfkircj f bi hl ticrïl fcjstktufkcjlh, hcs plrtkbcsquiblrcj lýj oìs s‛‟ ij uj hkonc, puis hcs plrtkbcs jc lbqukrkircj hl fcjbkfköj bi sumibi birifdc punhká,á dlstl bispuis bi hl siaujbl auirrl oujbklh kjfhusc ijtcjfis ijouy pcfls fcjstktufkcjis

Is pcsknhi qui hl bkekfuhtlb bi lophklr l hcs plrtkbcs hl Qi‛ sfdluuja bihfcjstktufkcjlhksoc hknirlh euirl bcnhi. prkoir hu hcs plrtkbcs rkc irlj plrtkbcs skjcelffk\M istc is, plrtis fcjtr tcbc ij <ualr të bkekfuhtlb eui ih i bifkbkbloijtikjbkvkbulhkstl bi hl Khustrlfköj. Rlhocj jcs r qui «hcs plbris bi hl biocfrlfkl ij ihskahc xvuk bkstlnlj ou.fdc fcjskbirlr eujbloijtlh hc qui dcy bkl si fcjskbirl fcoc

fcjfc tljti eujbloijtlh bi hl biocfrlfkl, istc is, hl bkvirskblb bi f jis i kjtirisis Vus pcstuhlbcs kjkfklhis irlj hl ujkblb y hl okblb· 24 Ih qui lsk cfurrkisi fcj hcs plbris bi

Page 21: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 21/351

hl biocfrlfkl skahc xvkkk jc risuhtl scrprijbijti, puis su rieirijfkl irl hl frlfklljtkaul. ‒ jc hl biocfrlfkl hknirlh ‒ , y bisbi huiac jc ltijkijsis, skjc oìs nkij hcsisplrtljcs y hcs rcoljcs l Hc i,. risuhtl oijcs ivkbijti is pcr quë si puibi bifkr hcoksoc bi < pijslbcris hknirlhis bi hcs skahcs xvkk y xvkkk. Yjl ixphkflfköj kr tljti sidlhhl ij su lnschutc kjbkvkbulhksoc, ltijbïl l hl j

61

skblb bi hknirlr l su ëpcfl bi hcs oibkivlhis, bi ujl istrufturl istri fdloik trlnlbl,kjoövkh y fcrpcrltkvkstl

Ivkbijtioijti, rihlfköj ijtri ih phurlhksoc y hcs plrtkbcs is sutkh y ij oufdcs flscsihuskvl. ImhurphksocSis. elftcr

oÁeh vkjftkkc bkriftc. Vkj ionlrac, ihphuxl<ksoc

< H fdSqui pcr pkkoirlSviz cktjphljtö pd 2 tljt qk cs bi hl Fcjtrlrriecrrjl. [ isfhlrïskoc qtki Áphurlhksoc bi hcs plrtkbcs jc dl olrfdlbc nkij jk burljti oufdctkiopc ‒ fcj ouy pcfls ixfipfkcjis ‒  oìs lhhì bi hl zcjl qui istì kopriajlbl bi ujl

Qihtljsfdluuja phurlhkstl . Jc risuhtl uj plsc eìfkh dlfir eujfkcjlr uj skstiol pchïtkfcij ih qui oufdcs plrtkbcs rkc pirturnlj ujl fcoujkblb pchïtkfl. Hl bkekfuhtlb bi blristi plsc is lhac qui skiopri dlj oijcsprifklbc hcs istubkcscs cffkbijtlhis, kaulh quihcs pchïtkfcs qui si iopiülj ij ixpcrtlr hl biocfrlfkl. Pcr isc is kopcrtljti qui siijtkijbl l hl huz bi su sunstrltc.

\uibl hl priaujtl bi= ³L quë jcs rieirkocs fcj ih tërokjc phu rlhksoc3 Vkj bubl, hl plhlnrl is ujl ixprisköj tlqukarìekfl bi tcbl ujl olsl kjtrkjflbl bi fcjjctlfkcjis, biujl rkquizl qui si dl fcjvirtkbc ij ujl fkëjlal pcrqui diocs lbcptlbc hl cpkjköj biqui «tcbls hls scfkiblbis ij arlj isflhl scj kjivktlnhioijti phurlhkstls

ij olycr c oijcr oibkbl· u Viaýj istl aijirlhkzlfköj, ih phurlhks- oc si birkvl bi yij arlj oibkbl fckjfkbi fcj hl bkvkskcj bih

trlnlmc y hl bkeirijfklfkcj istrufturlh qui, l su viz, scj hls fcopl ekirls kjivktlnhis bihl ocbirjkzlfköj. Lsï, ih lrauoijtc si fcjvkirti ij lhac flsk t su fcjfhusköj is fkirtl pcr biekjkfköj y ih «phurlhksoc· si ixtkijbi eìfkhoijti l fcjtixtcs lerkfljcs y, bi

65

Akcvljjk

Plrtkbcs [ skstiols bi plrtkbcs

25 Fcoc si dl siülhlbc suprl, ij <-< y jctl 5, Ocjtisqukiu jc bimlnl ku l kcs plrtkbcs

lh isnczlr hl Fcjstktufköj kjahisl. Nchkjanrcgi ri lýj kjtirisljti l isti rispiftc, puissu lftktub ljtkplrtkbcs irl tlj - su kjskstijfkl ij hl siplrlfköj bi hls «plrtis· bi hlFcjstktufköj. Ij hls ¡ ce th,i Dkstcr ce Ijahljb fktlnl lprcnlbcrloijti y bieijbïl hllekrolfköj qui «ij ujl Fcjstktufköj fcoc hl juistrl, hl siaurkblb bih tcbc bipijbiiqukhknrkc bi hls plrtis, y ih iqukhknrkc bi hls plrtis bi su outul kjbipijbij hl ujl bi hlctrl· (Flrtl UKK, ij Qcsgs, vch. <, pìa. 66<). [ Nchkjanrcgi tijbïl qui istc ýhtkockophkflnl qui «hls rischufkcjis bi flbl plrti... si t kjbipijbkijtioijti y skj jkjaujlkjehuijfkl, bkriftl jk kjbkriftl, scnri hls c (pìakjl 666).

Kjfhusc dcy bïl, ij hl olycr plrti bi hcs plïsis hcs plrtkbcs skauij s(

kurïbkfloijti, lscfklfkcjis prkvlbls jc rifcjcfkbls ij hl Fcjstktufköj. I

ls pcfls ixfipfkcjis jctlnhis ekaurlj hl Hiy eujbloijtlh bi Ncjj y hl Ff

Page 22: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 22/351

hufköj erljfisl bi <;94.

24 Rdi ^ksf ce Rctlh ktlrklj Biocfrlfv, cp. fkt., pìa. 22.

Uëlsi A. Vlrtcrk, Biocfrltkf Rdicry, Prliair, <;51, flps. <>, <6, <9, ispifklhoijti hls pìas. >5< l >54, >;6 l >;4, 694 y 69; y 611 y 614.

90 Pcr tljtc, ih lrauoijtc bi Rlhocj bi qui hcs plbris bi hl biocfrlfkl ij ih skahcxvuk pcstuhlnlj uj oujbc qui hhialrïl l hc qui ëh flhkekfl bi «bioc frlfkl tctlhktlrkl·is uj lrauoijtc rifcjstrukbc. Vk tijiocs ij fuijtl sus octk vlfkcjis rilhis, jc tijïlj ml oijti jkjaýj cnmitkvc tctlhktlrkc. Rlonkëj ihhcs irlj kjbkvkbulhkstls qui si rinihlnljfcjtrl hl Iblb Oibkl.

Vt Kophïfktloijti, ok lrauoijtc is ljìhcac lh ixpirkoijtc oijtlh bi Olx Qinirscnri hl ëtkfl prctistljti. Qinir biocströ qui hcs elftcris oltirklhis qui pcbrïlj dlnirfluslbc ih flpktlhksoc tlonkëj ixkstïlj ij hl Kjbkl y ij Fdkjl, okijtrls qui hlQkrtsfdletsitdkg jc ixkstïl. Ljìhcaloijti, jc eui ujl bkeirijfklfköj istrufturlh fcoc prcfisc ijböaijc y oltirklh, hc qui puibi ixphk flr uj skstiol bi phurlhkstls friijfkls.

^ispiftc bi Qinir, vëlsi Aislooihti Luesltzi zlr ^ihkakcjssczzchcaki, 6 vchs.,Runkjal, <;>>.

9> Ibwlrb L. Vdkhs, Rdi Rcroijt ce Vifrify, Diïjiolj, <;95, pìa. <96.

Eribirkf M. Ehircj, Mr., hc ixphkfl ouy nkij= «... hl rihlfköj ijtri ocbir jkzlfköj,bislrrchhc, bkeirijfklfköj, bkvksköj bih trlnlkc, kjbustrklhkzlfköj, bioc frlfkl y

 phurlhksoc tkijbi l ‘aulrblr ujl rihlfköj oìs nkij bi biekjkfköj qui iopkrkfl‟, istc is,ij tërokjcs ujls fcsls bi ctrls, oìs nkij qui fcoc ‘rihl  

64

difdc, l hl olycr plrti bih oujbc : L oï mukfkc, si trltl bi uj tïpkfc bi föoc si

istkrlj y si oljimlj olh hcs fcjfiptcs. Vk larlbl fcjeujbkr ih phurlhksoc cffkbijtlhocbitjc, uj skstiol fltiacrïls mirìrqukfls oibkivlhis, uj skstiol bi flstls dkjbý y <erlaoijtlfköj trknlh bi tkpc lerkfljc, hhloiocs l tcbc istc i bi phurlhksoc, c scfkiblb phurlh, pirc jc fcjeujblocs isti fcj ih «phurlhksoc· y fcj hc qui trltlocs bi ixprislrfuljbc f. flocs bi phurìhkstls l hls scfkiblbis cffkbijtlhis.

s Flni fcjfiptulhkzlr ih tërokjc phurlhksoc ij tris jkvihis,.. is k) ih fuhturlh7 u) ihscfkitlh, y kkk) ih pchïtkfc. Ij ih prkoir pcbiocs dlnhlr bi ujl fuhturl phurlhkstl fcj ujsijtkbc tlj hltc f... scj hls jcfkcjis plrlhihls bi fuhturl sifuhlrkzlbl y áqhturl dcocjilHM fuhturl phurlhkstì siülhl dlfkl ujl vkskcj bih oujbc n eujbloijtlhoijti ij hlfriijfkl bi qui hl bkeirijfkl y jc hl mljzl, ih bksij y uj ih hl h., scj hls fcsls qui hhivljl ujlm lrlb bifkr i isti phurlhksoc is ethftsöekf c ³eui si trltl bi hl ticrïl ekhcsöekfl phurlhksoc, ij hl oibkbl ij qui bkekiri bi hl rilhkblb bih phurlhksoc Luj lsï, biniijtijbirsi qui fuljbc kcs ekhöscecs si dlj bi fuistkcjis oujbljls  ‒ fcoc dlj difdclh ticrkzlr pchïtkfloijti istlnlj lh oksoc tkiopc kjtirpritljbc y fcjekaurljbc ihruonc b oujbc rilh. Pcr isc, hc qui si crkakjl fcoc ticrïl bih phurlhksj

- si vi uhtirkcroijti riehimlbc, lujqui söhc sil ij plRrKi i kopireift —oijti ij hlrilhkblb bih phurlhksoc. Lsï, yc oljtijbrïl qui fuljbc hhialocs l utkhkzlr ih phurlhksocfcoc tërokjc bisfrkptkvc (k jcroltkvc) jc pcbiocs chvkblr qui ih phurlrrsk bir6tscfklhis y pchktkfls qui si birkvlj bi ujl crkijtlfkcj bi vlhcris ujl fri‛ klë Ih phurlhksoc ij hl ecrol ij qui kopriak lftulhoijti l hls scfkiblbis cffkbijtlhis,bimlrïl bi ixkstkr sk b=

ocs bi friir ij su vlhcr

Page 23: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 23/351

fkcjis hiaïtkols ijtri hcs prcfiscs qui bijctlj hcs fcjfiptcs‟· ( ^ifcjfiptulhkzltkcjce Pchktkflh Fdljai kj tdi Vcvkit Yjkcj·, ij FP, i bi <;5;, pìa. >62).

Ih pujtc oìxkoc bi istl ixtijsköj fcjeusl si puibi dlhhlr ij Hic G y O. A. Voktd,fcops., Phurlhkso zj L/rkfl, Yjkvirskty ce Flhkecrjkl Priss, < Isti is uj lspiftc bihieiftc bi nccoirlja bi qui si trltl h 4.2.

· Uëlsi ujl pljcrìokfl ij Mcdj Q. Fdlpolj, «Uchujtlry Lsscfkltkcj l tdi PchktkflhRdicry ce Phurlhkso:s, ij M. ^. Pijjcfg, M. Q. Fdlpolj, fcoi UchujtlryLsscfkltkcjs, Ltdirtcj Priss, <;5;, pìas. 41 l <<4. Uëlsi uj dkstörkfc bi föoc ifdörlïfis y ivchufkcjö ij Cffkbijti ih phurlhksoc burljti hcs skahcs xkx y xx ij AkljPlchc Prljbstrì.hhir, Ulhcrk i Hknirtì=

trknutc lb ujl V‛cfkchlakl bih Phurlhksoc Pchktkfc Cffkbijtlhi, Fcoujktì,

Ijtkijbc qui si trltl bi ujl bifhlrlfköj bisfrkptkvl y jc jcroltkvl, i fk sijtkbc bi quijc ixprisl hcs vlhcris bih cnsitvlbcr, skjc hcs vlhcris bi Kt cnsirvlbcs.

6;

Ij fuljtc lh (si jkvih, bini bkstkjaukrsi ih phurlhksoc scfki tlh bi hl bkeirijfklfköjscfkitlh. Lonls fcsls scj istrufturls scfkitl his u, ij tërokjcs oìs ixlftcs, prkjfkpkcsistrufturlhis qui ipktcok zlj fcjekaurlfkcjis scfkCistrufturlhiV. rc sk nkij risuhtl quitcbl scfkiblb fcophiml istì «bkeirijfklbl·, ihhc jc kophkfl ij hc oìs oï orjc quitcbls hls scfkiblbis istëj bkeirijfklbls «phurlhïstkfloijti·. Ij oks tërokjcsljtirkcris, ujl scfkiblb phurlh jc is ujl scfkiblb phurlhkstl puis istl ýhtkol jc is oìsqui ujc bi hcs oufdcs tkpcs pcsknhis bi hl bkeir ijfklfköj scfklh. —  

Fcj rispiftc tirfir jkvih, flni bifkr qui ih siülhl dlfkl «hl ir· y, ij tërokjcs oìs ixlftcs, dlfkl hl ixkstijfkl bi ujl phurlhkblb bi arupcs qui scj tlj kjbi pijbkijtis fcoc jckjfhuskvcs . [l si dl oijfkcjlbc ljtirmcroijti föoc si lophïl isti phurlhksoc dlfklhls plrtis qui scj plrtkbcs. Vkj ionlrac, ldcrl oirifi hl pijl bitijirsi ij vlrkcslspiftcs fcjfritcs.

Ih prkoirc si riekiri l böjbi si dlhhl hl pirspiftkvl phurlhkstl rispiftc bi! fcjsijsc y ihfcjehkftc. Lnurrkbcs fcoc istlocs fcj uj ixfisc bi fcjsijsc y ij prisijfkl bi tljtcfcjehkftc, lftulhoijti dlfiocs dkjflpkë ij qui hl,, nlsi bihl biocfrlfkl jc is ihfcjsijsc, skjc, bi difdc, ih fcjehkftc : L oï ³kë‛ plrëëë iqukvlhi l uj usc tioirlrkc bihl tirtjkjchcaïl qui bisijecfl skjauhlroijti hl nlsi phurlhkstl bi hls biocfrlfklshknirlhis. Pu.s ih tërokjc qui oimcr — ixpris vm lh‛ . c. körb Nlhecur dlnhlnl fcj ih tcjcflrlftirïstkfloijti oc irl c bi hcs kjahisis fuljbc bifïl qui hl «olqukjlrkl pchïtkfl W prisupcji uj puinhc tlj eujbl oijtlhoijti ujkbc qui puibi piroktkrsi riükr skj

 prcnhiols·. Pirc sk bifkocs qui hl biocfrlfkl pcstuhl ih fcjehkftc, jcs lfirflocsbiolsklbc l hl ixlairlfköj. Ih fcjehkftc is hc qui dkzc l Dcnnis ljsklr hl plz nlmc ihbcokjkc bispötkfc bi su Hivkltdlj, y eui tlo nkëj hc qui dkzc l Nchkjanrcgi y Duoi, yl Olbkscj y l Qlsdkjatcj, nusflr ujl «fclhkfköj bi plrtkbcs·. Vkiopri qui ih fcjehkftcskajkekfl hc qui bkfi, hcs plrtkbcs flij ij bisarlfkl. Pcr tljtc, piroïtlsioi

Hl prkoirl fktl is bi ^cnirt L. Jksnit, Fcrjoujkt ljb Pcwir, Cxecrb Yjkvirskty Priss,<;5>, pìa. >597 hl siaujbl is bi Qkhhklo Gcrjdlusir, Rdf PCKKt]FV c/ Olss Vcfkit‛t,Erii Priss, <;9;, pìa. 4<. Rlonkëj is ouy kopcrtljti Gcrjdlusir ij fuljtc l hl ecrolij qui ih phurlhksoc aulrbl rihlfköj fcj hcs arupcs kjtiroibkcs )ispifklhoijti hls pìas. 15 l 42 y <6< l <2<), fuistköj qui pricfuplnl oufdc l Rciquivkhhi y l

Burgdiko.

Page 24: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 24/351

— Uëlsi, lfirfl bi hl kopcrtljfkl ltrknukbl lh fcjehkftc, ^lhpd Bldrijbcre. «Cut ceYtcpkl Rcwlrb l ^icrkijtltkcj ce Vcfkchcakflh Ljlhysks·, ij LMV, sip tkionri bi <;94.Uëlsi tlonkëj B. L. ^ustcw, «Lariioijt. Bkssijt ljb Bi ocfrltki Eujbloijtlhs·, kjGurt vcj Niyoi, fcop. Rdicrv ljb Pchktkfs, Jkm dcee <;1<. Ij sijtkbc bkeirijti,Nirjlrb Frkfg, «Rdi Vtrljai Biltd ce tdi Loirkflj Rdicry ce Fcjsijsus·, ij P\,

ijirc-olyc bi <;1>. Ij aijirlh, ‘flsi Hiwks L. Fcsir, Rdi Eujftkcjs j/ ,Ácfklh ( EriiPriss, <;92, y

Akcvljjk Vlrtl

Plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

20

bistlflr qui hc qui is eujbloijtlh plrl hl Q sfdluuja hkstl jc is ih fcjsijsc jk ihfcjehkftc skjc ih bksi c y ih i bih bksijsc ^isuhtl flrlftirkstkfc  ‒ y ihhc is ouyskajkekfltkvc ‒  jujfl si dlyl ijtijbkbc ih bksijsc fcoc cpuistc lh fcjsijsc.

— si rihlfkcjl tljtc fcj ih fcjsijsc fcoc fcj ih fc pirc jc fckjfkbi fcj jkjaujc bi

ihhcs

Is ouy pcsknhi qui ih fcjsijs rihlfköj fcj ih‛  

 ‒ söhc qui l jkvihis bkeirijtis bi friijfkl y bi fcopcrtlokijtc Ij isti flsc, hlsbkstkjfkcjis kopcrtljtis scj hls qui ixkstij i‛ k) pchïtkfls bi) hcs jkvihis fcoujktlrkc yaunirjloijtlh y ijtri u) hcs lspiftcs eujbloijtlhis y hls fuistkcjis fcjfritls. ixkstifcjsijsc l jkvih bi hl fcoujkblb y scnri hcs lspiftcs er oijtlhis ‒ y ispifklhoijti ijtcrjc l hls jcrols plrl rischv fcjehkftcs ‒ , ijtcjfis is ouy pcsknhi qui hl aijti ijtriij f ij tcrjc l hls pchïtkfls. P5rc ihhc cfurri pcrqui ih fcjsijsf hcs lspiftcseujbloijtlhis nrkjbl hls lutchkoktlfkcjis qui f tij lh fcjehkftc ij lhac oijcs quifcjehkftc: fcoc vchviocs l funrkr kjlflnlnhioijti, lujqui l oijubc biolsklbctlrbi, s qui jcs ijerijtlocs fcj hl rilhkblb bi uj puinhc ijerijtlbc l ijtri sï. Ihfcjehkftc ij tcrjc l hcs lspiftcs eujbloijtlhis jc ujl nlsi pcsknhi plrl hl biocfrlfkl,jk bi difdc plrl jkjaujl jkblb pchïtkfl= isi fcjehkftc ‒ istc is, ih virblbircfcjehkftc ‒  < l hl auirrl kjtirjl y l hl sifiskcj fcoc ujkfl schufkcj 50

Pcr ctrl plrti, jc bini fcjfinkrsi ih (ë fcoc uj plrkij pröxkoc bi hl ujljkokblb.Flnrïl ecrouhleh bkeirijfkl fcoc

fcjsijsc is «ujl ujljkokblb phurlhkstl·. Jc fcjsksti ij ujl s

oijtë pcstuhlb pcr kl kksk5j ocjcfrcoìtkfl bih oujbc, skjc f

ivcfl ih kjlflnlnhi prcfisc bi lmustlr oufdls oijtis (i kjtirisi

qui, bkskijtij ij «fclhkfkcjis· flonkljtis bi pirsulsköj rifÏprcál <

Fcjtkjuzkais kj tdi Vtuby ce Vcfklh Fcj/hkft, Erii Priss, <;51. Ixksti ujl oi nknhkcarleïl (dlstl <;92) ij Misski Nirjlrb y ctrcs, Rdi Jlturi ce F YJIVFC, <;91, pìas. >>9 l 6<0. Bini quiblr dkij ijtijbkbc qui ih tixtc s riekiri l «fcjehkftc· ‒ yjlbl oìs ‒ , y jc l «fcjehkftc bi kjtirisis·, y oijq lýj l fcjehkftcs «hltijtis·.

Hl erlsi bi Nlhecur ekaurl ij su Kjtrcbuffköj (<;>1) l Nlaidct, Rdi I‛ hksdFcjstktutkcj, pìa. TKU. Ij tcrjc lh fcjfiptc bih bksijsc, vëlsi hls b tkjfkcjis quiistlnhifi Ibwlrb N. OiHilj, «Hkokts ce Bkssijt kj l Biocfk ij KK Pchztkfc, siptkionribi <;10, pìas. 226 l 295, ijtri k) kjjcvlfköj7 u) bi lfuirbc7 kkk) bisvklfköj, y kv)

biscnibkijfkl.

Page 25: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 25/351

50 Hl fcjekrolfköj oìs rifkijti l istcs ieiftcs is ih flsc bi Krhljbl l Jcrti. Uëlsi^kfdlrb ^csi, Acvirjkja Qktdcut Fcjsijscs= Lj Krksd Pirs tkvi, Nilfcj Priss, <;1<.Ih bifijkc bi hl «vkchijfkl· bi Fchconkl ijtri h y <;94 is ctrc nuij imiophc (oerl,flp. 5, jctl 42).

5< Flni dlhhlr ujl khustrlfköj fcjfritl bi isti fcjfiptc, pcr imiophc, ^. L. Bldh, QdcAcvirjs3, [lhi Yjkvirskty Priss, <;5<, pìas. 6<9 l 6>9, y,

2<

Istc iqukvlhi tlonkëj l bifkr qui, sk nkij «ih bksijsc is ih is ijtröPg bi hl jlturlhizlscfklh, ih fcjsijsc jc si dlhhl, skjc qui* ‒  bini prcbu 5> [ hl kopcrtljfkl bihfcjsijsc ‒ fcjfinkbc bi

isti ocbc ‒  plrl juistrc oujbc lftulh si vi lpcylbl pcr ih difdc bi qui prcnlnhioijti jc sil ujl fckjfkbijfkl ecrtuktl ih qui hcs sksti ols cffkbijtlhis bi plrtkbcs jc plrtkfkplrlj ij lnschutc ij hl frilfhcj bih Istlbc jlfkcjlh y jc plslrlj lsir cpirlfkcjlhis dlstl qui si dunc risuihtc hl frksks bi hl hiaktkokblb istc ës hl

lfiptlfkcj bih acnkirjc fcjstktufkcjlh . Is pcsknhi quë —prkoirc dlyl bi ixkstkr hlfcoujkblb pöehrr q ujkekflfköj binl prifibir l hl «plrtkfköj· bi plrtkbcs, y qukzì silëstl hl fcjbkfköj qui dlfi qui hcs plrtkbcs

K silj ujl sunbkvksköj fcopltknhi fcj hl ujkblb, y jc ujl bkvksköj qui hl pirturnl. Istcsi v lpcylbc pcr hl ixpirkijfkl bi flsk tcbls hls scfkiblbis ij bislrrchhc qui siiopiülj ij fcjstrukr ujl kbijtkblb jlfkcjlh y ujl kjtiarlfköj, qui dlj rifurrkbcrìpkbloijti lh plrtkbc ýjkfc c lh acnkirjc okhktlr, y ij loncs flscs dlj prcdknkbc ihbksijsc craljkzlbc, istc is, hl cpcskfköj.

- siaujbc lspiftc is ih bi föoc si rihlfkcjl ihphurlhksop jic fcj hl riahl bi hlolycrhl, qui jc is hc oksoc qui iïprhjfzphc

bi hl olyc‛t hiekfRëMl riahl bi hl olycrïl fcoc hl ijtijbïlj Olbkscj, Rcfquivkhhi yMcdj Vtulrt Okhh ‒ istc is, fcoc hl loijlzl bi hl tkrljïl bi hl olycrïl, c bi ujl«riahloijtlfköj· pcr ujl ol ycrïl juoërkfl y fcjfritl ij ih sijtkbc hktirlh y ekroi bihtërokjc ‒ , ijtcjfis flni bifkr qui ih phurlhksoc is ijiokac bi hl riahl bi hl olycrïl.Istc jc is bifkr ij lnschutc qui ih phurlhksoc jkiaui ih

ecrol oìs ixtijsl, ij su cnrl Phurlhkst Biocfrlfy z tdi Yjktib Vtltis= Fcj hufï ljbFcjsijt, ^ljb OfJlhhy, <;51. Fdlrhis I. Hkjbnhco, Rdi Kjtihhkaijfi ce Biocfrlfy=Bifkskcj Olgkja Rdrcuad Outulh Lbmustoijt. Erii Priss, <;59, tlonkëj is ujl cnrl pirtkjijti l isti rispiftc, lujqui söhc sil pcr kophkflfköj.

5> Loktlk Itzkcjk, Rdi Lftkvi Vcfkity, Erii Priss, <;54, pìa. 210. Ih ljìhksks bihfcjsijsc qui dlfi Itzkcjk ij ih flp. <1 (ispifklhoijti ij hls pìakjls 255 l 242) isouy pirfiptkvc. Uëlsi uj ixloij bi hls biekjkfkcjis y hcs ijecquis, ij aijirlh, ijRdicbcr O. Jiwfcon, «Rdi Vtuby ce Fcjsijsus·, ij ^cnirt G. Oirtcj y ctrcs,fcops. Vcfkchcay Rcbly, Nlskf Nccgs, <;9;.

56 ^ispiftc bi hls oýhtkphis oltkzlfkcjis y prcnhioìtkfls fcophimkblbis, qui jc puibcsiaukr lquï, bi isti prcfisc, vëlsi ih nrkhhljti isquiol dkstörkfc bi Dljs Bllhbir,«Plrtkis, Ihktis ljb Pchktkflh Bivihcpoijt kj Qistirj Iurcpi·, ij M. HlPlhconlrl y O.Qikjir, fcops., Pchktkflh Plrtkis ljb Pchztkflh Bivi k°Poijt, Prkjfitcj YjkvirsktyPriss, <;55. Uëlsi ujl bksiffköj ljlhïtkfl ol akstrlh ij Vtikj ^cgglj, «Jltkcj-Nukhbkja, Fhilvlai Ecroltkcj ljb tdi Vtruf turkja ce Olss Pchktkfs·, ij Fktkzijs,

Ihiftkcjs, Plrtkis, OfGly, <;10. Ij hl Pirspiftkvl bi hl pchklrquïl, hl crbijlfköjsifuijfklh quibl fhlrloijti isnczlbl Pcr ^cnirt L. Bldk, ij Pchklrfdy= Plrtkfkpltzcj

Page 26: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 26/351

ljb Cppcsktkcj, [lhi Yjkvirskty Priss, <;1<, flp. 6. Ij fuljtc l hl frksks bi hl kbil bihiaktkokblb ij plrtkfuhlr, Uilsi ih flpïtuhc bi Hufkij Q. Pyi ij Hicjlrb Nkjbir yctrcs, Frksis ljb Vi quijfis kj Pchktkflh Bivihcpoijt, Prkjfitcj Yjkvirskty Priss,<;1<.

Akcvljjk

 plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

2>

 prkjfkpkc bi hl olycrïl fcoc prkjfkpkc riauhlbcr, istc is, ff tëfjkfl plrl hl lbcpfköj bibifkskcjis 52 Jlturlhoijti qui jc. E ih phurlhksoc skaui skijbc hl nlsi prkjfkplh scnrihl fulh si scstijir y hiaktkolr ih prkjfkpkc hkoktlbc bi hl olycrïl= &

- dlhhlj ij hl olycrïl binij rispitlr kcs birifdcs bi hl Dly u&tirfir lspiftc quitlonkëj oirifi ltijfköj. Ih pkurl.

 m oc is uj ë bi hls auirrls y bi hls pirsifufkcjis rihkakc=

 ‒ fcoc flni bitiftlr nkij ij hcs binltis qui hhivlrcj lh prkjfkpkc hl tchirljfkl ‒  y jcflni bifkr qui ixkstl sk jc istìj nkij siplrlb

X — ih rikjc bi Bkcs y ih rikjc bih Fëslr 55 Ihhc fcopcrtl, ij hualr, qui jk ih cnkspc jk ih prïjfkpi puiblj rikvkjbkflr ij lns

hls lhols bi hcs sýnbktcs. Pirc tlonkëj fcopcrtl qui jkjaujl r

[X bkflfköj tctlh sil hiaïtkol. Fcj ih plsc bih tkiopc, y lh kr luoijtlj hl bkeirijfklfköjy hl ispifklhkzlfköj istrufturlhis, si hhial l ujl ef ij hl fulh hls vkfksktubis pchïtkfls biuj dconri jc pcjij yl ij p arc su vkbl jk su nkijistlr prkvlbc. Is ij isi ocoijtcfuljbc sifuhlrkzlfkcj ecoijtl ih phurlhksoc Hc sustlrk is puis qui < flni fö hl

lhtirjlfkkj ij ih pcbir fcoc jcrol yl prlftkfl bih muiac dlstl qui hcs nkijistlris prkvlbc y pýnhkfc istìj fhlrloij siplrlbcs. Vk jc ixk suekfkijti bi hls bkvirsls i rls bihl vkbl ‒ hl rihkaköj, hl pchïtkfl, hl rkquizl ‒  jk ujl prctiffk sueïfkikkti bëR ïdbkvkbucfcoc tlh, hc qui si muial ij hl fcjtrcvir pchïtkfl is bik plrl qui hcs pchïtkfcs fiblj sus pcbiris ecroi l hls jcrols ³ti uj skstiol fcopitktkvc bi plrtkbcs

$ Ij fulrtc hualr y plrl vchvir l hls nlsis istrufturlhis bih

fiptc, bini quiblr fhlrloijti ijtijbkbc qui ih phurlhksoc jc

sksti skophioijti ij lscfklfkcjis oýhtkphis. Ij prkoir hualr, i

binij sir vchujtlru (jc lbsfrrptkUö y ij siaujbc hualr binij s

Hl fcjeusköj ijtri ujl «riahl· bi ecjbc y ujl «riahloijtlfköj· e= - si phljtil ijkjahës ijtri «ruhkja· rispiftc bi hl prkoirl y «ruhi· plrl hl aujbl. Ij fuljtc lhskajkekflbc qui si ixprisl fcoc «prkjfkpkc riauhlbcr·, plhlnrl erljfisl is r y hlktlhkljl riachl. W J. bih [._

59 Bisbi uj pujtc bi vkstl lhac bkeirijti, hl kopcrtljfkl bih phurlhksoc á hl ticrïl bi hlriahl bi hl olycrïl is lhac qui bitiftl ouy nkij Hicj N. I ij Pchktkflh Plrtkis kkkQistirj Biocfrlfkis, Prliair, <;51, pìas. <9 l <4 y 6 y 6947 istc jc kopkbi qui ih prkjfkpkc bi hl olycrïl tlonkëj ijfuijtri hïoktis y hkoktlfkcjis ij hl kjtijskblbbiskaulh bi hls prieirijfkls (vëlsi A. V tnrk, «Rifjkfdi Bifkskcjlhk i Vkstiol bikFcoktltk·, ij ^KVP, <, <;12, y «— Biocfrlfy Gkhh Biocfrlfy3 Bifïskcj-Olrgïja ny

Olmcrktkis ljb ny FH tiis·, ij AC, prkolvirl bi <;19). -

Page 27: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 27/351

55 Hl kopcrtljfkl bi hl tchirljfkl ‒ qui yc tkijbc l fcjskbirlr fcoc hk ij hl quiripcsl ih ristc bih ibkekfkc ‒  is lhac qui bistlfl ouy nkij E: ij Olj ljb Vcfkity, cp.fkt., vch. <, flp. >, «Hknirty ce Fcjsfkijfi·

tlonkëj su flpïtuhc ij Nryscj y ctrcs, fcops., Lspifts ce Duolj I Khlrpir, <;95.

26jc ixfhuskvls, istc is, nlslbls ij l/khklfkcjis oýhtkphis, puis istls ýhtkols fcjstktuyijih rlsac flrlftirïstkfc frufklh bi ujl istrufturl fköj phurlhkstl 51 Hl prisijfkl bi ujarlj jýoirc bi arupcs kbijtkek flnhis jc ltistkaul ij lnschutc hl ixkstijfkl bih phurlhksoc, skjc ýjk floijti uj istlbc bislrrchhlbc bi lrtkfuhlfköj y/c erlaoijtlfköj.Hls scfkiblbis ouhtk jc scj «phurlhkstls· oìs qui sk hcs aru pcs scj lscfkötIkc ÏjcfcjsuitubkjlrEcs jk mk ktkk ëj isi flsc y, öbikkkìs, oìs qui sk flni fcjfhukr qui hlslscfklfkcjis si dlj bislrrchhlbc jlturlhoijti, qui jc scj «kopuistls· 54 Istc ixfhuyi, fcjfritloijti, ih hhlolbc phurlhksoc lerkfljc, qui bi difdc bi pijbi bi arupcsfcoujlhis fcjsuitubkjlrkcs y hhivl l ujl frkstlhkzl fköj erlaoijtlbl, y tlonkëjixfhuyi ih skstiol bi istrltkekflfköj pcr flstls 5;

³Puibi dlfirsi qui ih «phurlhksoc· sil cpirlfkcjlh3, c, pcr phlj tilr ujl fuistköj oìsoljimlnhi y prifksl, ³fuìhis scj hcs kjbkflbcri, bi ujl istrufturl scfklh phurlhkstl3,Viaýj Mljbl, fl M cpirl fkcjlhoijti K ³ 8Rl prisijfkl bi eksurls qui si kjtir siftlj· (yjc, piroïtlsioi bistlflr, bi priskcjis qui si kjtirsiftlj). Jc flni bubl bi qui si trltlbi ujl cpirlfkcjlhkzlfköj eihkz, puis nlstl fcj bimlr bi hlbc tcbls hls scfkiblbis fuyllrtkfýhlfköj akrl euj bloijtlhoijti ij tcrjc l hl trknu, hl rlzl, hl flstl, hl rihkaköj y hcsarupcs fcjsuitubkjlrkcs hcflhis y lutcfcjtijkbcs. Mljbl siülhl lbi oìs hc qui oìskopcrtl, puis hls eksurls si kjtirsiftlj ‒ fcj mc qui si jiutrlhkzlj, ij hualr biriecrzlrsi ‒  fuljbc hcs kjbkvkbucs tkijij lekhklfkcjis oýhtkphis, pcr jc bifkr hilhtlbisoýhtkphis. Pcr ctrl plrti, bini sir ivkbijti qui hls biekjkfkcjis cpirlfkcjlhis risuhtlj

oìs lbi fulbls plrl ih ihioijtc istrufturlh qui plrl ih bi friijfkl bih phurl hksoc. Listi rispiftc, hc qui si dl bi lbvirtkr is qui jc bini

51 Uëlsi Gcrjdlusir, Rdi Pchktkfs ce Olss Vcfkity, cp. fkt., pìas. 40 y 4<. Hl cnrl biBlvkb Rruolj, Rni Acvirjoijtlh Prcfiss, Gjcpe, <;9<, is pirtk t jijti, ij aijirlh, listi rispiftc.

k· Uëlsi Milj Nhcjbih, Lj Kjtrcbuftkcj hc Fcoplrltkvi Acvirjoijt, Prli air, <;5;, pìas. 12 y 19. Nhcjbih ixphkfl hl bkstkjfköj ijtri bislrrchhc jlturlh i kopuistc ij hls pìas. 1; l 42, y, fcj ispifklh rieirijfkl l hcs plrtkbcs, ij hls plaols <06 l <<<.

^ispiftc bih phurlhksoc lerkfljc, vëlsi suprl, hl jctl 927 ij fuljtc l uhtkoc, bih fulh is

imiophc lftulh hl Kjbkl, vëlsi H. <. y Vuslj ^ubchpd, «Rdi Pchktkflh ^chi ce Kjbkl‛sFlsti Lsscfkltkcjs·, ij Irki L. Jcrbhkjair, fcop., Pc hhtkfs lc Vcfkity, Prijtkfi-Dlhh,<;10. Okijtrls qui hcs ^ubchpd si fijtrlj ij Fcoc hl «lscfklfköj· W flstls_ puibilprcxkolrsi l ujl lscfklfköj «vchujtl rkl· (lujqui ih jlfkokijtc bijtrc bi hl flstlskaui skijbc ujl «fcjbkfköj jifi slrkl·), bimlj pireiftloijti fhlrc qui hl pirtijijfkll hl flstl kjbkl is «fco phitloijti lbsfrkptkvl qui fuljbc si dl jlfkbc ij ujl flstl jc«dly oibkc bi flonklr bi kbijtkblb scfklh·, y qui hl dcocaijikblb fuhturlh y scfklh bihcs okionrcs bi hl flstl «hhivl fcoc risuhtlbc uj sijtkbc bi ixfhuskvkblb· (pìak rkls>9> y >96).

Akcvljjk

 plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs22

Page 28: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 28/351

(7kcvlt s·

chvkblrsi ih fcjtixtcH bi vlhcr bih phurlhksoc y qui lh jkvih cpirl fkcjlh bi biekjkfköjquiblj skj ixprislr oufdls dkpötisks ljtirkcris (y fluslhis) 10

Ijtcjfis, risuhtl fcrriftc dlnhlr bi phurlhksoc bi plrtkbcs.

difdc, istl ixprisköj tkiji uj skajkekflbc oìs prceujbc bih qui sc ocs ltrknukrhi. Vk sitcol prkol /lfkiR phurlhksoc bi plrtkbcs bij( sijfkhhloijti hl ixkstijfkl bi oìs bi uj plrtkbc7 pirc hl fcjjctlfk ij qui si nlsl is hl bi qui hcs plrtkbcs ij phbrlh scj prcbuftc

«phurlhksoc·. Vkj ionlrac, ih qui hl hiaktkolfköj y ih eujfkcjlokir lroöjkfcs bih phurlhksoc bi plrtkbcs si nlsij ij hl lfiptlfköj

 phurlhksoc tcut fcurt, skj flhkekfltkvcs, skaui skijbc uj elftcr ecjbc. Jc lyubl lixphkflr, ijtri ctrls fcsls, pcr quë ivchufkcjlr hcs skstiols bi plrtkbcs fcoc hcdkfkircj, jk ih plpih qui hhiaö l b iopiülr ih skstiol bi plrtkbcs bijtrc bih skstiol pchïtkfc aijirl

<.6. Acnkirjc rispcjslnhi y acnkirjc qui rispcjbiDlstl ldcrl diocs vijkbc dlfkijbc dkjflpkë ij ih ruonc bi < kbils. Jlturlhoijti,istls kbils rispcjbïlj l hl ivchufköj bih oujf rilh. Pirc fuljbc Nurgi biekjkö ih plrtkbc, si lbihljtlnl l hl dk tcrkl. L plrtkr bi Nurgi, jc cnstljti, scj hcs difdcs hcsqui si pcj pcr bihljti. Pcr fktlr l Clgisdctt, «dly arljbis ëxktcs qui si hcarl ij hljkinhl oijtlh bi hl ixpirkijfkl prìftkfl· 1! Bi difdc lsï cfurr fcj hl ecrol ij qui hcs plk kjarislrcj y iopizlrcj l eujfkcj ij hl iseirl bih acnkirjc. p quë sc. hcs plrtkbcs ‒ istc i fuìhis scj sus eujfkcjis, su unkflfköj y su pisc ij ih skstiol pc tkfc ‒  jc islhac qui si dlyl prcyiftlbc oibkljti ujl ticrïl, skr qui si dl bitirokjlbc pcr ujlfcjá bi lfcjtifkokijtcs.(P — hl erlsi cpcskfköj bi Vu Olmistlb· jc si lfuüö dlsk <4><,y bi ecrol koprcvkslbl, jc l plrtkr bi uj lrauoijtc fcoph flbc scnri hl lhtirjljfkl nkplrtkbkstl y skj scnrislhtcs ij ih pcbi=

1° Gijjitd Mljbl (fcj hl lyubl bi A. ^ctgkj y B. Vyhvlj), KFPP, Ulrklnh ljb FcbkjaOljulh, 2. fb., olrzc bi <;1>, jýo. 6.2 bih «Kjtirjltkcjlh Fcr plrltkvi Pchktkflh PlrtkisPrcmift·, sirki bi ocjcarleïls, Jcrtdwistirj Yjkvi skty. Is lhac qui siülhl, ij aijirlh,Glrh Biutsfd lh cnsirvlr qui ih «ocbih bih phurlhksoc· fcopcrtl ritrclhkoijtlfkcjisjialtkvls (istc is, qui si lut fcrrkaij y si lutcihkokjlj) binkbc l hl ixkstijfkl bi«priskcjis fruzlbls·, isk is, bi qui hls pcskfkcjis bi fcjehkftc quiblj supirpuistls y, pcr tljtc, jc rieuirzlj ( Pcwir Vystios ljb Kjtirjltkcjlh Kjstlnkhkty· W M. B. Vkjair_, ijQP, lnrkh bi <;52, pìas. 6;6 y 6;2). Uëljsi ctrls suairijfkt cpirlfkcjlhis ij ^cnirtPristdus, «Rdi Phurlhkst Erloiwcrg·, ij Dijry V. G rkih, fcop., Ercjtkirs ce

Biocfrltkf Rdicry, ^ljbco Dcusi, <;10, pìakjt >12 l 602.1‛ Ixpirkijfi ljb Kts Ocbis, Flon,rkbai Yjkvirskty Priss, <;55, pìa. 6>  

E jkbcs y skstiols bi plrtkbcs 29

kr ire jc is fcsl bi bisprifklr. [ arlr plrti bi hc qui skaukö cf lhac qui cfurrkö ljtis biqui si fcoprijbkirl, y oufdc oijcs i qui si prcyiftlrl dlfir.

L oijubc si cyi bifkr qui hcs kjahisis iopizlrcj l prlftkflr ih acnkirjc pcr plrtkbcsij ih skahc xvkkk 1>, Pirc ih tërokjc bi «acnkir jc pcr‛ plrtkbcs· is ouy lonkauc, Flniutkhkzlrhc plrl ixprislr ih

- lrtkbc ij ih acnkirjc, istc is, quë hcs plrtkbcs ijtrlj ij hl iseirl bih acnkirjc fcocujcV bi sus ihioijtcs fcopcjijtis kopcrtljtis.

Page 29: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 29/351

Vi trltl yl bi uj arlj plsc lbihljti, puis hcs plrtkbcs puibij jc sir oìsqui vïjfuhcsijtri uj puinhc y uj acnkirjc ‒ fcoc hc skaukircj skir burljti oufdc tk ij hlLhioljkl kopirklh ‒  skj bkspcjir bi jkjaýj lffisc rilh l hl lbcpfköj bi bifkskcjis ljkvih aunirjl oijtlh. Ij tcbc flsc, ih plrtkbc ijih acnkirjp, tlh fcoc Vi biekji oìslrrknl, bkstl oufdcbih acnkirjc pcr plrtkbcs ijtijbkbc hktirlh oijti, istc is, ij ih

sijtkbc bi qui plrtkbc acnkirjl, qui bi hl —eujfköj bih acnkirjc si lpcbirl ih plrtkbca2k c hl fclhkfköj bi plrtkbcs aljlbcrl, qui hl rjcjcpc<k

Bkstkjalocs ijtri k) ih plrtkbc qui quibl euirl bi, y jc kjtir vkiji ij, hl iseirl bihacnkirjc, ih plrtkbc ionlmlbcr, pcr lsï bifkrhc7 u) ih plrtkbc qui eujfkcjl bijtrc bihonktc bih acnkirjc, pirc jc acnkirjl, y kkk) ih plrtkbc qui bi difdc acnkirjl, qui lsuoihl euj köü acnirjlbcrl c aunirjloijtlh Cnsërvisi tlonkëj qui ixkstij ökufd eörouhlskjtiroibkls jc söhc ijtri, skjc bijtrc bi, istcs tris flscs, y ispifklhoijti qui hlbkstljfkl pcr rifcrrir ijtri plrtkbc ij —ih acnkirjc y acnirjlfköj pcr ih plrtkbc isvirblbirloijti arljbi. e Jc flni bubl bi qui burljti ih skahc xvkkk jc si oltirklhkzöbi

difdc jlbl qui si plrifkirl l uj acnkirjc pcr plrtkbcs, jk ij Kjahl tirrl, jk ij jkjaujlctrl plrti. [ risuhtl ouy bubcsc qui ij ih hlrac rikjlbc bi Mcrai HKK hcs kjahisisfruzlrlj rilhoijti ih uonrlh ijtri ih plrtkbc bi tkpc ionlmlbcr y ih plrtkbc qui cfupluj hualr ij ih acnkirjc. Nurgi mloìs vkc, ij tcbl su vkbl, ih plrtkbc qui dlnïl biekjkbc[ ij tlh flsc, ih «acnkirjc pcr plrtkbcs· jc is lphkflnhi, jk skqukirl ij su sijtkbc oìslophkc, pcrqui jc ixksti tlh fcsl.

Hc qui hcs kjahisis iopizlrcj l prlftkflr burljti ih skahc xvkkk jc eui, puis ih acnkirjc pcr plrtkbcs, smjc ih acnkirjc ris,pcjslnhi.k Jc schc prifibi ih cnkirjc ris pcr plr k 0sshehC qui isti ýhtkoc is ij ijcroi oi kbluj risuhtlbc

1> Ij istc, pcr imiophc, si fijtrl scnri tcbc Oljsekihb, Mr., Vtltisoljsnkp lskb Plrty

Acvirjoijt, cp. fkt.Rcbc ih lhfljfi bih acnkirjc pcr plrtkbcs prcpkloijti bkfdc si bitlhhl ij ih«plrlbkaol: bi cfdc fcjbkfkcjis qui ecrouhl ^kfdlrb ^csi, ij «Rdi Ulrkl Y!h!ty cePlrty Acvirjoijt= L Rdicritkflh ljb Iopkrkflh Frktkqui·, ij PV, KU, <;5;.

25

bih rkoirc. Ih acnkirjc rispcjslnhi fcjsksti ij qv — rjkjkst ilj rispcjslnhis ljti ihPlrhloijtc. Flni flhkekflr istc, ij sijtkbc ouy ehixknhi y, ujl viz oìs, lonkauc, biskstiol plrK tlrmc, istc is, bi skstiol nlslbc ij ih lpcyc plrhloijtlrkc b nkirjc. Pircij istl bkspcskfköj jc dly jlbl qui ijtrlüi, e oijti, uj skstiol bi acnkirjc nlslbc ij

kcs plrtkbcs. Istc r ouy fhlrc ij Nurgi. Vu lftktub irl hl bi qui= vkrtub, ih i y hl isijfklbi ujl Fìolrl bi hcs Fcoujis fcjsksti ij qui s kolaij ixprisl bi hcs sijtkokijtcs bihl jlfköj Jc si kjstktuyö qui euirl uj fcjtrch scnri ih puinhc... Vi prcyiftö fcoc uj i. plrl ih puinhc· Vkj ionlrac, plrl ih p jc kophkfl ,t puinhc. Nurgi fcjfinïliRRlrhloijtc fcoc uj ör riprisir tkvc7 pirc hl riprisijtlfköj bi hl qui dlnhlnl irloufdc oìs «— tulh· qui ihiftcrlh. Fcjecroi l isti frktirkc, hcs plrtkbcs ehC 9. oijtiirlj lmijcs lh prcfisc bi riprisijtlfköj, skjc lbvirslrkcs ëh. Ih riprisijtljti bi Nurgijc irl uj bihialbc cnhkalbc pcr hls k truffkcjis bi sus ihiftcris :. Rlonkëj fcjecroi lisi frktirkc, l IO gi hi dunkirlj dcrrcrkzlbc hls kjstruffkcjis bi hcs plrtkbcs ybksfkphkjl bih plrtkbc.

Ij flonkc, ih plrtkbc bi Nurgi craljkzlnl hls «fcjixkcjis· ih Plrhloijtc7 jc

craljkzlnl, jk si pritijbïl qui craljkzlsi, l okionrcs euirl bih Plrhloijtc. Istc irllhac plrl oìs l y lhac qui Nurgi jk privkì jk prcpusc. Ij hl tirokjchcaïl bi Ri vkhhi, ih

Page 30: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 30/351

 plrtkbc bi Nurgi siauïl skijbc uj plrtkbc «lrkstcf y jc «biocfrìtkfc·. Istl bkeirijfklis kopcrtljti. Fcoc siülhö fiptkvloijti Rcfquivkhhi «Is jlturlh ij kcs plksisbiocfrltkfq q hcs okionrcs bi hls lslonhils pchïtkfls pkijsij W r ij sus ihiftcris quiij su plrtkbc, okijtrls qui ij hls lrkstcfrlf

Rdcuadks cj tdi Flusi ce tdi Prisijk Bksfcjtijts, Qcrgs, cp. fkk., jl 6;9. Ih sunrlylbcekaurl ij ih tixtc. Uëlsi tlonkëj hl pìakjl 61;= « si dlnïl.., scstijkbc qui ih prkoirbinir bih Plrhloijtc irl jialrsi l lp lh Acnkirjc nlstl qui ih pcbir istuvkirl ij hlsoljcs bi hls pirscjls qui c tlrlj lfiptlnhis plrl ih puinhc, c okijtrls ij hl Fcrti pribcokjlsij / ij hls fulhis hl jlfköj jc tijïl fcjekljzl lhaujl· (ih sunrlylbc ekaurlij tixtc).

1: Hl ticrïl bi Nurgi bi hl riprisijtlfköj si ecrouhö ij ih Nrïstch L bi <112 y dl skbclhac tlj olh ijtijbkbc fcoc su kbil bih plrtkbc. Lh qui ih plrtkbc bi Nurgi si siplrlnlbi hl elffköj, su riprisijtlfköj fcoi irl ocbirjl lh bkstljfklrsi bi hl kbil oibkivlhbih oljbltc. Uëlsi ok l=

« ^iprisijtltkcjlh Vystios·, ij Kjtirjltkcjlh Ijfyfhcpibkl ce tdi . Olfokhhlj y EriiPriss, <;54. TKKK, ispifklhoijti hls pìas. 255 l 25< Dikjz Iuhlu y ctrcs, «Rdi ^chi cetdi ^iprisijtltïvi= Vcoi I... vltkcjs cj tdi Rdicry ce I. Nurgi·, ij LPV^, bkfkionribi 12> l 195.

21

his pricfuplj oìs su plrtkbcs qui sus ihiftcris· . Ij fcjsifuijfkl, flni ecrouhlr hl priaujtl fcoc skaui= ³Föoc plslocs bih plrtkbc plrhloijtlrkc lrkstcfrìtkfc bi arupckjtirjc lh plrtkbc ihiftcrlh, bi urupc ixtirjc y, l ekj bi fuijtls, crkijtlbcbiocfrìtkfloijti3

Vk si biml suekfkijti olraij plrl hl ecrol tcrtucsl y biskaulh ij qui cfurrkö

dkstörkfloijti istl trljskfköj, höakfloijti si puibi rifcjstruk fcj fhlrkblb hlsifuijfkl. Pcr pcjirhc ij tërokjcs ouy aijirl<is acnkirjc rispcjslnhi ljti hlsfìolrls si fcjvkirti tlo nkëj, l hl hlral, ij uj acnkirjc rispcjslnhi ljti ih puinhc y, pcr tljtc, ij uj acnkirjc qui rispcjbi, uj acnkirjc qui istì ltijtc l y si vi kjehukbc phl vcz bih puinhc Pirc i risuhtl biolsklbc aijirlh. Föoc‛y pcr quë ivchufkcjlrcj lsïhls fcsls bini ijtijbirsi bi ecrol oìs bitlhhlbl y si puibi riprisijtlr fcoc si dlfiij ih isquiol bih fulbrc < (ij ih ijtijbko bi qui hls ehifdls kjbkflj s hcs prkjfkplhisviftcris fluslhis).

FYLB^C < ,- ‒ Bih acnkirjc rispcjslnhi lh acnkirjc pcr plrtkbcs

Acdkirjc rispcjslnhi 2 Plrtkbc plrhloijtlrkc (crkijtlbc dlfkl bijtrc)

Prkoirl cntijfköj bih

birifdc bi vctc Plrtkbc ihiftcrlh (qui nusfl vctcs)

/=

Acnkirjc qui rispcjbi

Acnkirjc pcr plrtkbc: Vchkbkekflfköj (hi kcs Plrtkbcs

Vkstiol bi plrkkbcs

,Birifdc aijirlh bih

U Plrtkbc bi olsls (crkijtlbc dlfkl leuirl)

Page 31: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 31/351

Ij sï oksoc y pcr sï oksoc, ih acnkirjc rispcjslnhi jc kophkfl ols qui hcs okjkstrcsbinij cntijir ecjbcs bih Plrhloijtc y istìj ixpuistcs l hl frïtkfl bi ësti. Pirc is ouy pcsknhi qui hcs okionrcs bih Plrhloijtc skalj ltcokzlbcs, istc is, qui elhtij hlsfcjixkcjis

5 Bi hl Bëoöfrltki ij Loi‛rkqui, vch. KK, <. >< (pìa. ;2 bi hl ibkfköj bi Alhhkrjlrb bi<;5<). Ih tixtc bi Rcfquivkhhi si plrifi oufdc l bifkr qui ij ls lrkstcfrlfkls l hcsokionrcs bih Plrhloijtc his pricfupl scnri tcbc VY 8—plrti· c nljbc, y jc hcsihiftcris.

Vl

Plrubcs i V!Vt (hi p=kkk kbc..

bi tkpc plrtkbkstl qui prcpuajlnl Nurgi. Fcoc Nurgi sï ixphkfö quë kjtirislnl l hcsokionrcs bi hl Fìolrl bi hcs Fcoujis -- ij ih sijtkbc bi hcs plrtkbcs, yl puibi blrsi pcr difdc isti r plsc. Vkj ionlrac, jcs biml fcj uj «bcokjkc bi hcs flnl.fcjstktufkcjlh plrl ih puinhc. Hls fcsls skauij skijbc ouy pï. l hc qui Nurgi dunkirl

bisilbc qui skaukirlj skijbc, lh r dlstl qui ih ihiftcrlbc lbqukirl kopcrtljfkl pcr sujýoirc, su k blb c lonls fcsls. Dlfi elhtl istubklr hls oýhtkphis euirzls qui vlrcj l hl prkoirl ixtijsköj bih suerlakc y, ij Kjahltirrl, l hl bi ^iecrol bi <46>. Jc flni bublbi qui ixkstïl ujl prisköj f viz olycr bisbi lnlmc. Ácoc bkfi Bllhbir= «Ih plrtkbc pchïtkfc... birjc si puibi flhkekflr ouy pcfl ixlairlfkcj bi dkmc ^ivchufköjKjbustrklh·‟ Vkj ionlrac lh prkjfkpkc isti prcf kbbësëü bisbi lrrknl. Is prcnlnhi quihcs okionr Plrhloijtc friyirlj qui sus prcpkls vcfis lbqukrkrïlj oìs . suriprisijtltkvkblb euirl oijcs supuistl y oìs ihiftcrlh. Vkj i nlrac, y pcr ijfkol bitcbc, ih ihiftcrlbc kjtirvijïl fcoc ih r tlbc bi ujl sirki bi pumls fruzlbls ijtri ihPlrhloijtc y ih acnkt Yj acnkirjc qui si ijerijtlsi fcj uj plrhloijtc kjtrltlnhi r. rïl,oìs lhhì bih Plrhloijtc, lh vctc bi tcs bkstrktcs ihiftcrlhis, dkzc Qkhhklo Pktt. [ ih

Plrhloijtc si viïl cnhkalbc l tcolr slhkls pcr hcs oksocs octkvcs. C sil, qui isti prcfisc si vkc i flbijlbc pcr ujl ivchufköj ijböaijl, pcr hl bklhëftkfl kjtirjl . ihPlrhloijtc y ih acnkirjc, pirc lbqukrkö kopuhsc y si vkc bitij jlbc uhtirkcroijti pcreuirzls ixöaijls.

Lplrti bi hcs Istlbcs Yjkbcs, hls prkoirls chilbls bi cnt bih birifdc bi vctc bkstlnljoufdc bih suerlakc ujkvirslh hkjc Vkj ionlrac, hl cntijfköj bih birifdc bi vctc sikjbipijbkijtioijti bi! jýoirc bi pirscjls l qui leiftlsi, fcoc pujtc frïtkfcbifkskvc. kEui ih istlnhifkokijtc bi juivcs bkstrktcs hcs «nuracs pcbrkbcs· kl ijtrlbl bivctljtis l hcs qui qui jc pcbïl scncrjlr, c qui yl jc istlnlj bkspuistcs l siaukr hlsfkcjis bi sus supirkcris, hc qui hhivö lh plrtkbc l lhimlrsi bih ij qui hc dlnïl fchcflbc

Nurgim Fuljtc oìs jifisktlj bi hcs hcs okionrcs bih Plrhloijtc, ü bini ih plrtkbc-ij-ih-Plrhlrjk istc is, ih plrtkbc ltkstcfrìtkfc, ifdlr tijtìfuhcs dlfkl leuirl, is b oìsjifisktlrì ih plrtkbc plrhloijtlrkc, lujqui söhc sil ij ih oioc bi hls ihiffkcjis, hllbkfköj bi uj plrtkbc ihiftcrlh, uj kr oijtc bi lfcpkc bi vctcs y, l ekj bi fuijtls, bi nýsquibl bi v

Ij HlPlhconlrl y Qikjir, fcops., Pchktkflh Plrtkis ljb Pchktkflh hcpoijt, cp. fkt., pìa.9>.

14 Hls lophklfkcjis bih suerlakc hls dl ljlhkzlbc ixtijsloijti Vtikj ^ ij Fktkzijs,Ihifttkcjs, Plrtkis, cp. fkt., Plrti KK, pìas. <29 l >21.

2;

Page 32: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 32/351

Is pcseni qui i plrtkákc qui lfcpkl yctcs jc skajkekqui ujl arlj bkeirijfkl, pirc ih plrtkbc qui hcs nusfl sï. Vk dly qu vctcs, dly qui ltijbir l <ls ‒  y, dlstl fkirtc pujtc,dly sltkselfir hls ixkaijfkls.

r Lsï, dly bcs ihioijtcs bi ritrclffköj qui kjtirvkijij fuljbc hls ihiffkcjis hc scjvirblbirloijti Yjc is hl schkbkekflfköj bih plrtkbï fcj hc fulh quirirjcs bifkr qui hhialuj pujtc ij qui hcs plrtkbcs jc söhc istìj ujkbcs pcr «prkjfkpkcs·, skjc tlonkëj pcr hlsvijtlmls / /< ihiftcrlhis bi hhialr l istlnkhkzlrsi, c l sir oìs istlnhis. Vk scj ixfi skvlshls csfkhlfkcjis, hls isfkskcjis, c si flonkl biolsklbc l oijubc bi jconri, tcbc ihhc m pcr fcjvirtkrsi ij uj elftcr jialtkvq Ij isi ocoijtc is fuljbc hcs prctcplrtkbcs, c hls«plrtis· qui ljtis irlj bkvkskcjis kjtirjls bih fïrfuhc kjtirjc (y supirkcr) hhialj l sir plrtkbcs ij ih sijtkbc qui bifkocs jcsctrcs, istc is, bkvkskcjis bih plïs ij aijirlh. [istc is hc qui kophkfl Buvirair fuljbc bkfi

 ‒  rlzöj ‒  qui «hcs plrtkbcs prcpkloijti bkfdcs jc tkijij oì bi uj skahc· .

Ih siaujbc ihioijtc bi ritrclffköj is ih qui hhivl bih acnkirjc rispcjslnhi lh acnkirjcqui rispcjbi, c, ij tcbc flsc, l ujl fconk- jlfköj b —koncs. k1 icnkirjc..risk jcjifisktl rispcjbir k lhhì bi u tëfjkf su jcrol fcjsksti ëj fcopcrtlrsi bi ecrolrispcjslnhi y fcopitij flonkc, uj acnkirjc qui ris pcjbi is uj acnkirjc qui istìcnhkalbc l lffibir l hc qui si hi pkbi=

Vk si okbi pcr ih rlsirc bih fcoecrtlokijtc fcopitijti y tëfjk oijti rispcjslnhi, isouy pcsknhi qui lh acnkirjc qui rispcjbi si hi bifhlri «krrispcjslnhi·, ist\ is, si bkalqui lnbkfl bi su prcpkl ris pcjslnkhkblb kjbipijbkijti. Lsï, lonls fcsls scj ouybkeirijtis, y su iqukhknrkc is fcjehkftkvc. Vkj ionlrac, jc flni dlnhlr bi uj plrtkbcbiocfrìtkfc ‒ ij ih sijtkbc bi ujl crkijtlfköj ixtirjl y bioöe khl ‒  oìs qui fuljbcsi biml bi kjskstkr ij hl rispcjslnkhkblb y si plsl l hl flplfkblb bi rispcjbir.

r-‟ Höakfloijti plrifirïl qui is ih acnkirjc qui rispcjbi ih qui = lh acnkirjc pcr plrtkbcs prcpkloijti bkfdc. Bkeïfkhoijti

 pcbrìj hcs plrtkbcs ltijbir l hls ixkaijfkls pcr fcjbuftc bi hls fulhis fcopktij pcr hcsvctcs sk jc puibij acnirjlr7 bi ldï ih acnkir ec pcr plrtkbcs. Vkj ionlrac,dkstörkfloijti is ouy pcsknhi qui si

Olurkfi Buvirair, His Plrtks Pchktkquis, >. fb. rivkslbl, Fchkj, <;92, pì akjl <. Hl prkoirl ibkfköj bih hknrc bltl bi <;9<. Pcr hc aijirlh, si dlfi riei rijfkl lh crkakjlh, puis hl trlbuffköj lh kjahës (Oitduij, ljb Qkhiy, <;92) jc Vkiopri is ixlftl 8

* Ij hl virsköj flstihhljl si dl utkhkzlbc hl ibkfköj bih Ecjbc bi Fuhturl Ifcjöokfl,<;91, trlb. bi M. Flopcs y I. Acjzìhiz Pibkjc, y hls fktls pcr pì akjls si riekirij l isl

ibkfköj slhvc ij istl ýjkfl cflsköj ij qui ih lutcr fktl Pcr hl >.‛ fb. (J. bih R.)  24

<

Akcvljjk Vl

Plrtkbc: [ skstiols bi plrtkbcs

—>  

90

k hl sifuijfkl, puis scj oufdls hls fkrfujstljfkls qui k ij istl ivchufköj. Flni ribufkrMl fuistköj l bifkr qui ih qui rispcjbi y ih acnkirjc pcr plrtkbcs tkijbij l sir skjöjRlonkëj flnrïl bifkr, lujqui tcblvïl fcj oìs flutihl, qui jc jkjaujl rlzöj qui

Page 33: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 33/351

cnhkaui l hl acnirjlfköj pcr hcs plrtkbcs < qui hcs plrtkbcs tijalj qui «bivchvir· hcqui si his dl blbc ij ihiffkcjis.

Fuljbc si ujij tcbcs istcs dkhcs jc söhc cntijiocs ih á «kocbirjc, skjc tlonkëj ihskstiol bi plrtkbcs fcoc riquksktc

 pcr tljtc fcoc Yjc i sVk nkij tkbcs si fcjvkirtij ij plrtkbcs l rlïz bi M

ixtijsköj bih suerlakc ‒ istc is kfkc

fk lfköj i uj irifdc bi vctc ou ristrkj ïc ‒ -

c oksoc i istl ifkokijtc bih skstiol iSplrtk.bBs. <

ksiols kcsi pchïtkfl

kfkcjis htia ujl « hfl· i kophkflj l uj -iftcr fcjskb hi f r

ljtijir vlac isti riquksktc bih yc uoij, lbl su ijcroi hïblb ij fuljtc l tkiopc y ij

fuljtc l rktoc. Vkj ionlrac, is bijti qui ih suerlakc ujkvirslh c fulsk ujkvirslh jc ishl fcjbkfr jifislrkl plrl qui hcs plrtkbcs si fcjvkirtlj ij uj sunskstiol f skstiol pchïtkfc, ih imiophc oìs bistlflbc bi hc fulh is Kjahltirrl. birifdc ujkvirslh bi vctckjtrcbufi tcs plrtkbcs bi olsls y ih r bi «frilfköj ixtirjl· c. Pcr tljtc, ocbkekfl ihskstiol bi plrtkb pirc jc is uj riquksktc plrl istlnhifirhc. Ij fuljtc l hl sifuijk hcsbltcs dkstörkfcs jc siülhlj qui dlyl dlnkbc ujl prcarisköj i‛ jk ujkecroi  bi tcbcs hcs plscs qui si rifuirblj ij ih fulbrc <, sï plrifi qui ixksti uj crbij jc rivirsknhirispiftc bi tris lfcj ¡ tc3 «k

ls i iffkcjis, jk i ist fkokijtc > lrtk

ol. stl sifuijfkl jc is rivirsk i ij i sijtkbc bi qui sk jc oìs qui ihiffkcjis y

 plrtkfkplfköj, istc is, sk jc dly uj ac fcjstktufkcjlh y rispcjslnhi, ihhc jc fcjbufi ijlnschutc l ujl f jkblb pchïtkfl nlslbl ij hcs plrtkbcs= l uj skstiol bi plrtkbcs.

Rcbc istc plrifi nlstljti ivkbijti sk si fcjskbirl ij r tkvl. Okijtrls cfurrïl jcrisuhtlnl ivkbijti jk si lbvkrtkö. Ijti ocs fcoc fcsl ivkbijti qui sk si fcjsuhtl l ujlscfkiblb, y fu oìs ixtijsl sil hl fcjsuhtl, oìs riquirkrìj hl ixprisköj y hl lrtkfuh fköjbi sus bioljbls ujcs vïjfuhcs kjtiroibkcs y ujls fcrrils

Nìskfloijti, istc si riekiri l hcs plrtkbcs scfklhkstls y fltöhkfcs. Ij i. l hl bkstkjfköjijtri plrtkbc «bi frilfköj kjtirjl· y «bi frilfköj ixtirjl·, Buvirair, His PlrhksPchktkquis, cp. fk pìas. 4 l <5. Bih plrtkbc bi olsls trltlrì ij ih vch. KK.

trljsoks Pirc ih qui istcs vïjfuhcs euirlj l lbcptlr hl ecrol y flrìftir bi ujlbkspcskfköj bih tkpc bi hcs plrtkbcs jc söhc eui lhac < Ïrjprivkstc skjc qui ij arljoibkbl si fcoprijbkö olh. Rcbl hl ivc hufköj qui si lflnl bi riflpktuhlr cfurrkö  ‒ .-- piroïtlsijcs ripitkr  ‒  bijtrc bi hl jkinhl oijtlh bi hl ixpirkijfkl prìftkfl, oufdc oìs pcr hl euirzl bi hcs dif·cs qui pcr hl privksköj, y oufdc oijcs hl prc yiffköj, bi hlskbils.t

Fuljbc Rcfquivkhhi riarislnl bi hcs Istlbcs Yjkbcs, bcjbi dl nïl Ukstc fìo hcs prkoircs plrtkbcs ocbirjcs knlj jlfkijbc y euj fkcjljbc ij fcjbkfkcjis biocfrìtkfls,ih fcoijtlrkc aijirlh bi Rcf quivkhhi eui qui «hcs plrtkbcs scj uj olh kjdirijti ij hcsacnkirjcs hknris··. Ist jc iqukvlhïl l bifkr oufdc oìs bi hc qui dlnïl bkfdcQlsdkjatcj [ sk nkij Rcfquivkhhi pirfknkl hl bkeirijfkl ijtri plrtk bcs lrkstcfrltkfcs ybiocfrltkfcs ij hc qui kjskstkl irl fhlrloijti Ij 00< fcsl istc ij hl bkstkjfkcjfulhktltkvl (jc fuljtktltkvl)

Page 34: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 34/351

•ijtri plrtkbcs «arljbis· y «piquiücs·, hcs prkoircs nlslbcs ij prkjfkpkcs i kbilsaijirlhis y hcs ýhtkocs qui jc irlj ij lnschutc bkeirijtis bi «elffkcjis p 4> Jc söhc ihkjtirës bi Rcfqui vïhhi pcr hcs plrtkbcs irl ouy pirkeërkfc, skjc qui su pricfuplfköjfckjfkbïl oufdc fcj hl bi tcbcs sus pribifiscris= qui hcs plrtkbcs jc euirlj elffkcjis°. Ij <444, Mlois m bln ij su Loirkflj Fcoocjwilhtd, ujl ixtijsl bisfrkpfköj bi

föoc eujfkcjlnlj hls olqukjlrkls bi hcs plrtkbcs ij hcs Istlbcs Yjkbcs7 lircsp,fárktrk nufköj tiörkfl jc eui oufdc oìs lhhì qui ih lekrolr (ij <;><) qui «hcs plrtkbcs scjkjivktlnhis Jkjauj plks arljbi y hknri dl flrifkbc bi ihhcs. Jlbki dl biocstrl pcbrïleujfkcjlr uj acnkirjc riprisijtltkvc skj ihhcs· 42

Dlstl hl prkoirl auirrl oujbklh, hcs bcs lutcris qui si cfuplrcj ispifïekfloijti bihtiol bi tcs plrtkbcs euircj Cstrcacrsgk

VK Bëocfrlmmi ij Lrjërkqui, cp. fk<. vch. <, <<,>. (pìa .H14).

· Knïb., pìa. 1;, y Ucylais ij Vkfkki ih lux Itlts Yjks, <;91, pìas. <;5, <;1 y <;4, >50y >5<.

46 Uëlsi ij aijirlh f ljìhksks bitlhhlbc bi Jkfchl Olttiuffk, «KK Prcnhiol bih PlrtktcPchktkfc jihhi ^kehisskcjm b‛Lhixks bi Rcfquivkhhi·, ij ek Pijsïirc Pcklzf·, <, <;54.  

42 Ocbiri Biocfrlfkis, Olfokhhlj, <;><, vch. <, pìa. <<;.

49 O. Cstrcacrsgk, Biocfrlfy ljb kdi Craljkzltkcj c! Pckktkflk Plrtkis (trl buffkcj biE. Fhlrgi), Olfokhhlj, <;0>, > vchs. (ih vch. < si riekiri l Kjahltirrl, ih vch. KK l hcsIstlbcs Yjkbcs). Ih oimcr istubkc bi Cstrcacrsgk is hl Kjtrcbuf ucj bi Viyocur OlrtkjHkpsit, «Cstrcacrsgk ljb tdi Ljlhytkf Lpprclfd tc tdi —- Vtuby ce Pchktkflh Plrtkis·, lsu ibkfköj lnrivklbl (ij uj vchuoij) bi hl cnrl fktlbl \ulbrljahi Nccgs, pìas. kx lhxv. Cstrcacrsgk prcpuajlnl uisbi uj pujtc bi vkstl kjbkvkbulhkstl, hl schufköj bisustktukr l hcs plrtkbcs fcj kals ehctljtis istc is, jc kjstktufkcjlhkzlbls, bi vctljtis qui

si bkschvirïlj ijtri iffkcjis. Ij isi sijtkbc hc prifibkö Fdlrhis F. P. Fhlrg, Rdi«Olfdkji Lnch-ks >fb· ljb kdi Pic pki ^istcrib hc Pcwir, Putjlo‛s, <;00.  

(kkcvljjk

Plrt hcs y skstiols bi plrtkbcs

c7 •• 

9>

y Okfdihs . Pisi l kopcrtljtis bkeirijfkls, l loncs his pk plnl, y tlonkëj hisbislhijtlnl ih flrìftir ljtkbiocfrìtkfc y f qukfc bi hcs plrtkbcs, y jc fcoc kjtirvijïljhcs plrtkbcs ‒  sunskstiol ‒  ij hl ticrïl y hl prìftkfl bi hl biocfrlf Vu pk ol irl hlbiocfrlfkl euirl c bijtrc bi hcs plrtkbcs, jchl b

fcoc skstiol pchïtkfc risuhtlbc bi, y nlslbc ij, ij hcs plrtkbcs. fdihs prisijtlnl suhknrc fcoc ujl «scfkchcaïl· bi hcs plrtkbcs.

ionlrac, ih eujblbcr bi hl scfkchcaïl bi < plrtkbcs prcpkloih bkfdl jc eui Okfdihs,skjc Olx Qinir Eui Qinir qukij hh hl ltijfköj ‒ bi ecrol oufdc oìs sutkh qui Olrxy Ijaihs ‒  l nlsis scfklhis bi hl pchïtkfl ij aijirlh y bi hcs plrtkbcs ij plrtkfuh y sus pirfipfkcjis ij isti sijtkbc scj tlj pijitrljtis fcoc kr ‒  rlnhis. Pirc ij fuljtc l hlivchufköj qui istlocs istubkljbc, kjfu

l Qinir ij arlj oibkbl hl rispcjslnkhkblb bi dlnir suairkbc

 pirspiftkvl dkstörkfl irröjil. Vu dkhc fcjbuftcr scfkchöakfc hi H. l lekrolr, pcrimiophc, qui «tlonkëj flni flhkekflr bi plrtkbcs l plrtkbcs bi hl ljtkaøiblb y bi hl

Page 35: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 35/351

Iblb Oibkl· 44, fcj hc qui pirpit hl fcjeusköj ijtri hls elffkcjis y/c hls ljtkauls«plrtis· (fcoc H ecs y aknihkjcs) y hcs plrtkbcs ocbirjcs Ih qui hcs plrtkbcs si tlhis pcrqui ijtrlj ij ujl fcjstruffköj pchïtkfl fcophitloijti jk vl y si vij, l su viz,fcjekaurlbcs pcr ihhl, eui lhac qui isfl l Qinir, fcoc dlnïl isflplbc l sus pribifiscris y fcjtiopcrìjk

Pcr tljtc, oirifi hl pijl ripitkr qui ih tërokjc plrtkbc á l sir bkstkjtkvc y lbqukiri ujlfcjjctlfköj pcsktkvl pcrqui kjbkfl u juivl ijtkblb. Ih jconri is bkeirijti pcrqui hlfcsl is bkeirij Oljsekihb prisijtl fcj ihcfuijfkl ih lspiftc kjjcvlbcr bih lsu‛«Biniocs ivlhulr hl fulsk unkfukblb bih acnkirjc pcr plrtkbcs dcy bïl dlnkbl fuijtlbi su fcophitl lusijfkl ij ih plslbc.· E jc puibc lfiptlr hl ixphkflfköj qui blbispuës= «Fcjecroi l i bltcs, plrifi jifislrkc bkstkjaukr ijtri plrtkbcs y acnkirjc pcr

45 ^. Okfdiks, Pchktkflh Plrtkis= L Vcfkchcakflh Vtuby ce tdi Chkalrf)

Rijbijfkis ce Ocbirj Biocfrlfy, Erii Priss, <;5>. Pirc ih tïtuhc bi O

irl ]lr Vcfkchcaki bis Plrtikwisijs ml bir Ocbirjij Biocgrltki, y ih u

 punhkfö prkoirc ij lhioìj ij <;<< y ij ktlhkljc ij <;<>. Vu istubkc si f

ij ih Plrtkbc Vcfklhkstl lhioìj, y su lftktub irl hl bi uj scfklhkstl bisijfl

Hc oimcr qui dly lfirfl bi Okfdiks is hl Kjtrcbuffköj bi Mulj Hkjz l hl

ibkfköj ktlhkljl bi hl cnrl fktlbl, Rk Ouhkjc, <;5>. Uëlsi tlonkëj A. V

«Biocfrlzkl, Nurcfrlzkl i Chkalrfdkl jik Plrtktk·, ij ^KV,

bi <;50.

1 Hls kbils bi Olx Qinir lfirfl bi hcs plrtkbcs istìj bkspirsls < Qmrtsfdlet ufbAisihhsfdle, 2.‛ fb., Runkjal, <;95, <, pìas. <51 l <5; y isp oijti KK, pìas. 519 l 514,

429 l 494, 459 l 415. Ih jýfhic prkjfkplh hc isi ijtri <;<1 y <;<;.44 Fktlbc ij Akcrbljc Vkvkjk, fcop. Vcfkchcaïl bih Plrtktk Pchmtmfm, Kt O

<;1<, pla. <5. Pirc vëlsi oerl, flp. >, jctl 4.

 p y skstiols bi plrtkbcs .96

Fcoc hcs octkvcs plrl ih plrtkbksoc scj tlj sijfkhhcs y tlj vkacrcscs, ih rlsacflrlftirïstkfc bih acnkirjc pcr plrtkbcs is hl ris tlnkhkblb, y jc hl ixkstijfkl, bi hcs plrtkbcs· 4; Is ouy fkirtc qui hcs octkvcs plrl ih plrtkbksoc scj ouy sijfkhhcs yvkacrcscs7 pirc burljti okhijkcs ijtircs jc ijaijbrlrcj plrtkbcs= prcbumircj «elffkcjis·. Pcr tljtc, is hl ixkstijfkl bih plrtkbc, y jc su rispitlnk hkblb, hc qui is

jifislrkc ixphkflr.Flni phljtilr hl fuistköj bi fuìh is hl pirtkjijfkl lftulh bi hcs kljtifibijtis. ³Pcr quëvchvir l hcs crïaijis3 Hl rispuistl is qui ih

is ih olpl kjkfklh, ih prcyiftc bi hcs fkokijtcs. Fcj ih tkio

-. , ih ibkekfkc vl sunkijbc y hcs fkokijtcs quiblj tlplbcs. Pcr isc, bi fuljbc ijfuljbc oirifi hl pijl fcjtiophlr ih prcyiftc kjkfklh. Ijtri ctrcs octkvcs jcsfcophkflocs tljtc fcj hls sutkhizls qui pirbiocs bi vkstl hcs lspiftcs eujbloijtlhis.^lrls vifis jcs pri ujtlocs= ³Pcr quë3 ³Fuìh is ih cnmitkvc bi uj skstiol bi plrtkbcs3Hcs plrtkbcs surakircj pcrqui irlj jifislrkcs, pcrqui sirvïlj plrl

Page 36: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 36/351

us ekjis. ³Vkauij skrvkijbc plrl hcs oksocs ekjis3 [, sk jc, c sk istìj utkhkzljbc plrlhcarlr ctrcs ekjis, binirïl quiblr fhlrc7 pcr- i jc istì fhlrc. Ulocs lbijtrìjbcjcs flblviz oìs ij ujl sihvl

viz oìs bijsl bi fcoujkblbis pchïtkfls bi plrtkbcs skj slnir ij kblb böjbiiopizlocs, pcr jc bifkr l böjbi jcs ijflokjlocs. Bisbi dlfi fkijtc fkjfuijtl lücs—cs plrtkbcs dlj lftulbc y si rk bislrrchhlbc oufdc oìs fcoc fuistköj prìftkfl quitiörkfl. Pcr

r‛ octkvc, ijtri ctrcs, tkijbi l pirbirsi ih oijslmi. [ ok lrau fkijtc is qui si puibiriflpturlr ih oijslmi y rifcjstrukr hls rlzcjis

‘r hls qui si ijtrl ij plrtkbcs ‒ lujqui söhc sil isquioìtkfloij fcjecroi l hls tris prioksls skaukijtis=

<. Hcs plrtkbcs jc scj elffkcjis.

>. . Yj plrtkbc .is,plrti bi w . tcbc.

6. Hcs plrtkbcs scj fcjbuftcs bi ixprisköj.<. Hcs plrtk<c VCY elffkcjis7

i bi ujl (skjc ujl elffkcj) Hl

<fipfköj bi istl bkeirijfkl is lhac qui si oljtkiji ij flsk tcbcs

4; Vtltisolehsdmp ljb Plrty Acvirjoijt, cp. fkt., pìa. >.

Akcvljjk Vlrt

. <.2. Yjl rlfkcjlhkzlfköj

Akcvljjk V

 plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

92

hcs kbkcols y, bisbi huiac, ij ih usc dlnktulh ·. L oijubc si i l hcs plrtkbcs, pircëstcs jc scj uj olh pcr biekjkfköj. Yjl .elk sk is, lh oijcs ij ih dlnhl vuhalr, lhacolhc, y hls elffk scj..,uj olh. Hcs plrtkbcs ‒ suihi bifkrsi ‒  scj jifislrkcs. Hl...fkcjis j scj jifislrkls7 sijfkhhloijti ixkstij. Lplrijtioijti tërokjc elffköj jc dl pirbkbc, ij ih usc vuhalr, su fcjjctlfköj akjlh, istc is, qui hls elffkcjis jc scj oìsqui hl ixprisköj fcjehkftcs pirscjlhis, bi uj fcopcrtlokijtc qui vlhcrl ih yc y prifkllh pýnhkfc. Fcoc bifïl Nurgi, ih fconlti ijtri elffkcjisk riprisijtl oìs qui ujl hufdloizqukjl i kjtirislbl pcr puistcs y iochuoijtcs :

Fhlrc qui hcs okionrcs bi hcs plrtkbcs jc scj lhtrukstls ixkstijfkl bi hcs plrtkbcs jcihkokjl ij lnschutc hls octkvlfk iacïstls y skj isfrýpuhcs. Hcs kopuhscs bi nýsquiblbih pcbir plrti bi hcs pchïtkfcs scj fcjstljtis. Hc qui vlrïl scj hcs pri y hls priskcjis lqui si dlj bi scoitir iscs kopuhscs. Lujqu pchïtkfc bi plrtkbc istë octkvlbc pcr ihiacïsoc oìs prkolrkc

1‛ fcopcrtlokijtc bini ‒ sk els priskcjis bih skstiol scj cpirlf his ‒  sir bkeirijti bihl octkvlfköj. Hl bkeirijfkl, puis, is r

 plrtkbcs scj kjstruoijtcs plrl hcarlr nijiekfkcs fchiftkvcs, pl

arlr uj ekj qui jc is oirloijti ih nijiekfkc prkvlbc bi hcs f

tkijtis. Hcs pl lh puinhc l uj acnkirjc, fcsl q

Page 37: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 37/351

dlfij hls elffkcjis. Hcs plrtkbcs rilhzlj ujl sirki bi lplfk

-. bih skstiol, fcsl qui jc dlfij hls elffkcjis. Ij risuoij/Mcs p scj öraljcseujfkcjlhis ‒ skrvij plrl ujcs ekjis y bisiopiülj eujfkcjis ‒ , fcsls qui jc scj hlselffkcjis . L ekj bi fuijtls, cfurri pcrqui uj plrtkbc is ujl plrti bi uj tcbc qui trltlbi s l hcs ekjis bih tcbc, okijtrls qui ujl elffköj jc is skjc ujl fcjslarlbl l sïoksol.!Fhlrc qui hcs plrtkbcs puibij sir bkseu jlhis, y pcr isc tlon hcs plrtkbcs istìjscoitkbcs l euirtis fls7 pirc jc l hl frïtkfl lphkflnhi l hls elffkcjis= elhtl bi eujfkcjlh—j  

;0 Istc iqukvlhi l ixfhukr ýjkfloijti ih usc rifkijti bih tërokjc « ij hls fkijfkls pchïtkfls istlbcujkbijsis, bih qui si trltlrì oerl, 2<.<. B oi plrifi qui ij ih usc nrktìjkfc tlonkëj si oljtkiji hl fcjjctlfköj hV.. y jialtkvl bi hl plhlnrl, puis jujflsi cyi bifkr l uj pchïtkfc istlbcujg c nrktìjkfc «ok elffköj·.

;< Vuprl, <.<. y jctl >1 suprl.

;> Ih tërokjc bi eujfköj si lphkfl lquï fcj ih skajkekflbc kjcfijti sijtkbc fcoýj ij ih

qui hc utkhkzlj tlonkëj hcs dkstcrklbcris. Bi hls fc blbis tëfjkfls bih fcjfiptc sitrltlrì ij ih vch. KK.

Fcj istc si hhial tlonkëj l bkstkjaukr ijtri elffköj y arupc bi kr Jc si pirfknij hlselffkcjis ij ih sijtkbc bi qui bisiopiüij ujl «eujfkö lrtkfuhlfköj bi kjtirisis·, fcocbkrïl Lhocjb. Pirc vëlsi tu/rl, flp. 2.

Vk nkij hcs plrtkbcs jc scj elffkcjis, sirïl uj irrcr chvkblr, pcr I ctrl plrti, qui hcs plrtkbcs euircj prifibkbcs burljti oufdc tkiopc pcr hls elffkcjis y qui is ih octkvc plrl hl ixkstijfkl bi hl elffköj bih plrtkbc ‒  ih qui is sijfkhhc y vkacrcsc. =Hllbvirtijfkl fcj skaukijti is qui is ouy pcsknhi qui hcs plrtkbcs. flkalj ij lhac plrifkbc l hl elffköj. isti sijtkbc, ih elffkcjlhksoc is hl tijtl fköj fcjstljti bi uj

skstiol bi plrtkbcs y su biaijirlfköj skiopri is pcsknhi. Ihhc lyubl l ixphkflr jc söhc pcrquë hcs skstiols bi plrtk bcs erlflslj y si dujbij, skjc tlonkëj pcr quë bi fuljbcij fuljbc si puibi rilvkvlr ih ljtkauc tiol bih dcrrcr lh elffkcjlhksoc ij hl fijsurl, ckjfhusc ih rifdlzc, bi hcs plrtkbcs Ihhc skrvi tlonkëj plrl mustkekflr <; xkaijfklrifurrijti bi ujl biocfrlfkl bkriftl y skj plrtkbcs j Bi difdc, is ouy pcsknhi qui hlbkstkjfköj rilh ijtri plrtkbc y elffköj hhiaui l sir ouy sutkh7 pirc prifksloijti pcr istioctkvc bini oljtijirsi su ekroizl fcjfiptulh. Fuljbc oìs hhiauij hcs plrtkbcs lfcopcrtlrsi fcoc elffkcjis, oìs kopcrtljti sirì fco prijbir qui juistrc rifdlzc sibkrkai oijcs fcjtrl hl kbil bi plr tkbc qui fcjtrl su biaijirlfköj elffkcjlh.

>. Yj plrtkbc is plrti bi uj t\bc. Ij tërokjcs sioìjtkfcs, hl plhlnrl «plrtkbc·

fcoujkfl ‒ y si pritijbi qui fcoujkqui ‒  hl kbil- plrti. Istl lscfklfköj siülhl l juistrl ltijfköj ih sutkh vïjfuhc xkstijti ijtri ujl plrtiy su tcbc. Yj tcbc si puibi fcjfinkr ocjc ïtkfl u craìjkfloijti, is bifkr, fcoc sk jcistuvkirl fcopuistc bi rtis, Vkj ionlrac, istc skajkekfl ýjkfloijti qui jc tijiocsjkjaýj ctkvc plrl kjtirislrjcs pcr hls plrtis (jk hcs plrtkbcs). Pirc sk jcs cfuplj hls

 plrtis qui scj plrtkbc hl fcjsifuijfkl is qui plsl ... l istubklr uj tcbc phurlhkstl. [ — sifcjfkni hl fcoujkblb pchï tkfl fcoc uj tcbc phurlhkstl, ijtcjfis hc qui dlfi elhtl is ujtcbc rolbc pcr plrtis ij phurlh= uj tcbc bi plrtis, y bi difdc risuh c bi hl kjtirlffköjbi sus plrtis. Istc iqukvlhi l bifkr qui jc i puibi kbijtkekflr lh tcbc fcj jlbl oìs quiujl plrti. Pcrqui

isti flsc, ujl plrti jc is ujl plrti y uj tcbc jc is uj tcbc.Vk is irröjic chvkblr hl lscfklfköj ixkstijti ijtri plrti y plrtkbc,

Page 38: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 38/351

· Ij <;<>, Nijibittc Frcfi, qui uj bifijkc bispuës si fcjvirtkrïl fc fk <3 bi hlcpcskfköj hknirlh lh elsfksoc, bieijbïl, bi ecrol ouy plrifkbl l hl

i Nchkjan y Duoi, ujl fclhisfijfïl bi kcs plrtkbcs y uj plrtkbc pcr ijfkol i 8cs plrtkbc («MK Plrtktc fcoi Akubmzkc i fcoi Priakubkzkc·, ij Fuhturl i Uktl

..i, Hltirzl, <;99, pìas. <;< l <;4). L rlïz bi hl siaujbl auirrl oujbklh, ‒ ji Qikh isfrknïl, ij sijtkbc ouy plrifkbc lh bi Cstrcacrsgk, qui «hl lnchk

.< bi hcs plrtkbcs riprisijtlrïl flsk uj nkij lnschutc· («Lppujtk suhhl Vcppris Mji bikPlrtktk Pchmtmfk·, ij Fcoujktì, ijirc-einrirc bi <;9<, pìa. 9).

i Istl vkjfuhlfköj yl jc ekaurl ij prkoirl hïjil bi hls ixkaijfkls lftulhis Yjlbiocfrlfkl bi plrtkfkplfköj. Pirc nlstl fcj hiir l Cstrcacrsgk y Vkocji

- plrl fcoprijbir su kjehuijfkl.

Akcvljjk V

tlonkëj sirïl fcophitloijti irröjic, pcr ctrl plrti, fcjskbir plrtkbc fcoc ujl plrtiqui jc aulrbl rihlfköj fcj ih tcbc. V plrtkbc jc is ujl plrti flplz bi acnirjlr ij lrlsbih tcbc, ist dlnkbl fuijtl bi uj kjtirës aijirlh, ijtcjfis jc bkekiri bi ujl fköj.Lujqui uj plrtkbc söhc riprisijtl ujl plrti, istl plrti lbcptlr uj ijecqui jc plrfklhbih tcbc.

Is bi rifcjcfir qui ih fcjfiptc bi «sirvkr lh tcbc· is ouy Pirc tlonkëj is pcsknhi quihl vlauiblb bi uj kopirltkvc rilhf lphkflnkhkblb aijirlh, fcj tlh bi qui ih kopirltkvctijal sijtkbc puibl ispifkekflr fcj sijtkbc. Rlonkëj flni rifcjcfir qui  ‒— fcoc ihkjtirës aijirlh, ih kjtirës pýnhkfc, ih nkij fcoýj y ctrcs nchcs jcroltkvcs flrifij —bijcrols cnmitkvls . Pirc bi ihhc r skaui hl fcjfhusköj bi qui silj oircs erlaoijtcs bicrltcrkl t.. qui kjbkquij sijfkhhloijti fuìh puibi sir ih prcyiftc aijirlh pchïtkfc . Ih

qui hls jcrols silj rihltkvls y sunmitkvls jc kor qui jc ixkstlj ;4 Vk si rifcjcfi quidly oufdcs pýnhkfcs y ok kjtirisis pýnhkfcs, flni bkstkjaukr l flbl ujc bi ihhcs bi hcsu.

 plrtkfuhlrkstls crkijtlbcs dlfkl hc plrtkfuhlr, y flbl ujc bi i vi ij tcbc ocoijtcijerijtlbc fcj istcs ýhtkocs. Vkiopri is tknhi hl biekjkfköj bi hc qui vl ij kjtirësaijirlh, blbc ispifklhj qui binltkocs hc qui vl oìs ij kjtirës aijirlh bi quë

Pirc skiopri si puibi biocstrlr oìs lhhì bi hl bubl qui l

fcsls jc olxkokzlj ih nkijistlr fchiftkvc bi jkjaýj pýnhkfc y jc vlj ij kjtirës aijirlh(si biekjl ësti fcoc si biekjl). Puis flbl fuistköj dly schufkcjis qui söhc nijiekfklj l

ujcs pcfcs,Istls kbils si konrkflj, pirc jc scj skjöjkols. Pcr imiophc, flni b ih kjtirës aijirlhij sijtkbc bkstrknutkvc, istc is, ij ih sijtkbc bi hc

kjtirisl l flbl okionrc bi Ml fchiftkvkblb qui si istubkl7 ij flonkc, ih fcoýj tkijiujl fcjjctlfköj oìs cnmitkvl i kjbkvksknhi7 okijtrls qui ih mk pýnhkfc siülhl dlfkl ujkbilh riauhltcrkc. Arlj plrti bi hl nknhkcarleïl y fcjtrcvirskl si dlhhlj ij Flrh M.Erkibrkfd, fcop., Rdi Punhkf KjtirisË, L Priss, <;5>, plssho.

Uëlsi, ijtri hcs frïtkfcs, Ahijbcj Vdunirt, Rdi Punhzf KjtirisË= L Fr ce tdi Rdicry ce lPchktkflh Fcjfipk, Erii Priss, <;5<7 Erljg M. Vcrlue, Punhkf Kjtirist ^ifcjskbirib·, ijMP, jcvkionri bi <;91 (loncs lutcris

Page 39: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 39/351

 nkëj fcjtrknuyij lh vchuoij bi Erkibrkfd fktlbc oìs lrrknl), y Gijjitd M7 rcw, «Punhkfljb Prkvlti Ulhuis·, ij Vkbjiy Dccg, fcop., Duolj < ljb Ifcjcokf Pchkfy, Jiw[crg Yjkvirskty Priss, <;51. Uëlsi, ij i Ljtdcjy Bcwjs, «Rdi Punhkf Kjtirist= KtsOiljkja kj l Biocfrlfy· Vcfklh ^isilrfd, prkolvirl bi <;5>, y ispifklhoijti EihkxCppijdiko, Kjtirist ljb Punhkf Kjtirist·, ij PR, lacstc bi <;19. Ij tcrjc lh usc

rlzöj plrl bkhufkblr hl kbil bih kjtirës pýnhkfc, vëlsi ^kfdlrb I. Ehltdolj, PunhkfKjtirisk., lj Issly Fcjfirjkja tdi Jcrrjltkvi Bksfcursi ce Pch Qkhiy,. <;55.

;4 [l di bkfdc ij ctrl plrti qui ësi is uj tkpc ouy krrilhkstl bi «k.. (BiocfrltkfRdicry, cp. fkt., flp. 6, ispifklhoijti hls pìas. 6< l 69).

Plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

jc bifkr l uj schc kjbkvkbuc, ij pirmukfkc bi hcs oufdcs. Hcs niji —ïkfkcs fchiftkvcs jcsi prcbufij arltks jk pcr sï schcs7 pirc hcs jc

 nijiekfkcs fchiftkvcs c pirmukfkcs fchiftkvcs istìj skiopri l hl vuihtl bi hl isqukjl.Flni bisifdlr ih nkij fcoýj, ih kjtirës pýnhkfc y bi sïonchcs cjtchöakfcs sk, y söhc sk,

si puibi biocstrlr qui jc

jij kopcrtljfkl ij hl octkvlfköj duoljl, qui flrifij bi rilhk ij ih fcopcrtlokijtc.Ijtri tljtc, oirifi hl pijl tijir prisijti i hls pcsknkhkblbis bi ujl fcjfcrbkl bksfcrs,uj iqukhknrkc bi hl y hl siplrlfköj, bipijbij bi qui sil ieiftkvc ih kopirl- qui pkbi l hl«plrti· aljlbcrl qui sil «koplrfklh·, qui acnkir plrl tcbcs y jc söhc plrl sk oksol.

6. Hcs plrtkbcs scj fcjbuftcs bi ixprisköj. Is bifkr, hcs plr

- pirtijifij, ij prkoir hualr y pcr ijfkol bi tcbc, l hcs oibkcs riprisijtlfkcj scj ujkjstruoijtc: c ujl laijfkl plrl ripriO

-ijtlrlh puinhc lh ixprislr-sus ixka Lh kr bislrrchhìjbcsi hcsX )lrtebcs, jc si bislrrchhlk

 ‒ ij tcbc ih skahc xkx y dlstl nkij jtrlbc ih xx ‒ - pltl fcoujkflr lh puinhc hcs bisicsbi hls.

-s, skjc oufdc oìs plrl fcouk l hls lutctkblbis hcs bisics h puinhc. Istc jc iqukvlhiij lnschutc l lekrolr qui tcbcs hcs krtkbcs ixprisij y riprisijtij skiopri. Bkacýjkfloijti qui hcs krtkbcs qui scj plrtis (ij phurlh) dlj ijfcjtrlbc su rlzöj bi sirujbloijtlh y su plpih krriiophlzlnhi ij ih bisiopiüc bih acnkirjc iprisijtltkvc y quirispcjbi. Is kopcrtljti tijir prisijti qui istl vchufköj eui ij arlj oibkbl jlturlh, jc phljkekflbl. Hs p i fcjvkrtkircj ij oibkcs bi ixprisköj l hc hlrac bih prcfischiocfrltkzlfköj bi hl pchïtkfl. Lh oksoc tkiopc, ih acnkirjc risp lnhi plsö l sir ujacnkirjc «qui rispcjbi· prifksloijti pcrqui lrtkbcs nrkjblrcj hcs fcjbuftcs plrl

lrtkfuhlr, fcoujkflr y imifuk ixkaijfkls bi hcs acnirjlbcs. Eui, puis, hl prcarisköjlfuou < y lutcscstijkbl bi elffköj l plrtkbc, bi acnkirjc rispcjslnhi acnkirjc quirispcjbi, y bih plrtkbc plrhloijtlrkc lh ihiftcrlh, hc

istlnhifkö hl eujfköj eujbloijtlh, ih plpih eujfkcjlh y hl fchc Beh skstioìtkfl bi hcs plrtkbcs= ij risuoij, ih plrl quë scj hcs

Dlstl ldcrl di dlnhlbc bi plrtkbcs bi ecrol lhac kjtirflonklnhi, crjc k) craljksocsriprisijtltkvcs y u) kjstruoijtcs ixpriskvcs .....eihltkvloiehti flni flhkekflr l sus prkjfkplhis lftkvkblbis bi euj

\ui yc sipl, qukij prkoirc utkhkzö hcs tërokjcs «ixprisköj· y «eujfköj lpriskvl· euiQlhtir Nlaidct, ij Rdi Ijahksd Fcjstktuöcj (<451), Cxecrb < Priss, <;54, pìa. <<1.^isuhtl skajkekfltkvc qui Nlaidct lphkflsi hl

Page 40: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 40/351

- l l hl Fìolrl bi hcs Fcoujis, [ jc lh plpih bi hcs plrtkbcs.

95

91

fköj riprisijtltkvl y eujfköj ixpriskvl —°°. Pirc ij hc qui yc kkk oìs is ij hc siaujbc.

Hl kbil bi riprisijtlfköj si ijerijtl, fcj rispiftc l kcs plr fcj bcs arljbisbkekfuhtlbis. Ij prkoir hualr, ih fcjfiptc dl r ujl arlj fljtkblb bi ihlncrlfköj tëfjkfl,y sirïl bisprcpcrfkck

biolsklbc bkeïfkh dlfir qui istls fcophkflfkcjis kjfkbkirlj tiol bi hcs plrtkbcs. Vk nkij jc ixksti jkjaujl ixprisköj qui f bi lhaujl flplfkblb riprisijtltkvl fcjfinkblehixknhioijti, is bksfutknhi qui si puibl bifkr qui hcs plrtkbcs riprisijtlj vctljtis (yjc l sus okionrcs). Ij siaujbc hualr, y tcblvïl kopcrtljti, hl riprisijtlfköj is pireiftloijti fcjfinknhi y skj plrtkbcs. Bi difdc, l hl ticrïl bi hl riprisijtlfköj jc hivlh fuljbc trltl lnlrflr l hcs plrtkbcs 0< Pcr tljtc, pcr loncs vcs, risuhtl ouy bkeïfkhixpcjir hl — sk fl kekfl crl. Ruairijfkl pcbrïl sir hl bi dl RMkkfköj bi yc pirfknkr hcs

 plrtkbcs fcoc fcjbuftcs bi vcfis. Istl is hl suair qui phljtil ih nrkhhljti istubkcljlhïtkfc bih tërokjc difdc Dkrsfdolj 0> Vkj ionlrac, ih tërokjc «vcz· is biolsklbc plrl juistrcs ekjis, puis tlonkëj puibi lphkflrsi, ijtri ctrls l hls oljkeistlfkcjis, lhcs octkjis y oufdcs ctrcs ocbcs bi f aijti si dlal cïr. Pcr tljtc, hcs plrtkbcs ijtrljij isti ecfc ujl bi hls oufdïskols y bkvirtkbïskols vïls y ecrols bi «blr

Pcr ijfkol bi tcbc, puis lrtkbcs. kj

Fcj ihhc si fcouk suairijfkl bi qui hl oimcr ecrol bi fcjfinkr hcs plrtkbcs is oibkcsbi fcoujkflfköj, y qukzì nlmc luspkfkcs fknirjëtkfcs. n nlrac, ok kbil bi hl eujfköjixpriskvl jc si fcjfkni söhc ij ih hktirlh bi qui hcs plrtkbcs fcjstktuylj fkjtls bitrljsoksköj lrrknl bi hls bijujfkls y hls quimls. Vcj lhac oìs. Vk hcs jc dkfkirlj oìs  ‒ fcoc kjstruoijtcs bi ixprisköj ‒  qui «t kjecrolfköj·, ijtcjfis si bisprijbirïl biihhc qui yl dl ocoijtc. Hcs plrtkbcs si pcbrïlj vir ouy nkij ijfuistls, istubkcs bicpkjköj y ‒ fcoc yl piroktkrïl hl tifjch pcr hcs prcpkcs fkublbljcs sijtlbcs ij hlstirokjlhis bi sus f tlbcrls y isfrknkijbc ij sus oìqukjls, plrl ujl lusfuhtlfköj l

00 Ok hkstl jc kjfhuyi hls eujfkcjis bi Lhocjb bi «lrtkfuhlfköj· y « fköj· bi kjtirisis, puis risuhtl priolturc ijtrlr ij biolsklbcs bitlhhis.

<0< Uëlsi, ujl viz ous, ok lrtïfuhc «^iprisijtltkcjlh Vystios ij

jltwjlh Ijfyfhcpibkl ce kdi Vcfklh Vfkijfis, ¡cf. fb. Ij fuljtc lh plpih

 plrtkbcs ij ih prcfisc bi riprisijtlfköj, vëlsi Lustïj ^ljjiy, Rdi P

^f Plrty Acvirjoijt, Yjkvirskty ce Khhkjcks Priss, <;95. 0> Lhnirt C. Dkrsfdolj, ILk.Uckfi ljb Hcyl<t Dlrvlrb Khkjkvirskty

<;10.

9;

kukjl VYV prieirijfkls y sus kbils pchïtkfls. .

-s blj lhac ui jc uibi nrkjblr jkj ujl ijfuistly jjl. rljsokt jls ix s ris lh cr ujl prisköj.Ek Mmk fcj su prcpkc pisc hls ixkaijfkls l ls si skijti

)hkalbc l rispcjbir. [-ok kbil bi eujfköj ixpriskvl bini ijtijbirsi k istl oltkzlfköj.

Fcoc bkmc Giy, «hcs plrtkbcs pchïtkfcs scj os ktufkcjis nìskfls plrl trlbufkr hls prieirijfkls bi hls olsls pchïtkfl ýdhkfl: 06 Ij uj sijtkbc plrifkbc bifhlrlnl uj lutcr

Page 41: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 41/351

ouy bkeirijti, .k=kttsfdjikbir, qui «ih ýjkfc tkpc bi craljkzlfköj qui puibi trlbu ijdifdcs hl kbil bih acnkirjc bi hl olycrïl is ih plrtkbc pchï <02 Fric qui loncs istlnlj pijsljbc ij hl eujfköj ixpriskvl.

—lrl bifkrhc bi ctrc ocbc, ok eujfköj ixpriskvl is ujl itkquitl ‒ hl

- ixprisköj tlqukarìekfl qui di hcarlbc ijfcjtrlr  ‒  bi hc qui cs tijïlj kj oijti.Pirc si oljtkiji hl cnmifköj bi qui ok rifcjstruffköj söhc khu kjl hl oktl! bih fulbrc. Hcs plr jc söhc ixprislj

kzlj Fcoc bifkl Jiuoljj R plrtkbcs «craljkzlj hl flcttfl jtlb pýnhkfl· <09•Larialj, sihifákcjlj y, fcj ih tkiopc, bisvïlj gecrolj. Lsï is, ieifeïvlk [ puibihhivlrsi oìs lhhì hl cnmi D sk si lekrol qui hcs plrtkbcs, oìs qui ixprislr y riehimlr hl

 möj pýnhkfl, fcjekaurlj, y bi difdc oljkpuhlj, hl cpkjköj si puibi rifcjcfir istc,slhvc pcr ih lbvirnkc «oìs·.[ i oktlrkl l rifcjcfir qui hcs plrtkbcs tlonkij ecrolj yoljkpu lj cpkjköj. Puis bkeïfkhoijti flni trltlr fcoc sH euirlj iqukvlhijtis

s flrls bi hl ocjibl= ixprisköj y oljkpuhlfköj. Vk si rifcjcfi . plrtkbcs fcjstktuyijuj fcjbuftc bi fcoujkflfköj ij bcs jtkbcs, jc si skaui bi ihhc hl fcjfhusköj bi qui hcs plrtkbcs silj fcjbuftc bi trljsoksköj dlfkl lnlmc ij hl oksol oibkbl ij qui — fcrrilbi trljsoksköj dlfkl lrrknl. Dly oljkpuhlfkcjis y ljKpuhlfk y okijtrls hcs plrtkbcs së plrtis (ij phurlh), uj stiol bi plrtkbcs si prisijtl l hl ixprisköj bisbi lnlmc oufdc Hsqui l hl oljkpuhlfköj bisbi lrrknl. Is ouy pcsknhi qui hl aijti tijal cpkjkcjis prcpklsc qui sus cpkjkcjis si vilj ecrolbls ij

- oibkbl pcr hcs ijflralbcs bi fcjekaurlr ¡l cpkjköj. Vkj io , istl fkrfujstljfkl jcdlfi skjc fcjekrolr hl oibkbl ij qui koplftc oljkpuhlbcr pchkfëjtrkfc y qui fcrtlvlrkls siffkcjis

UC Giy, Mr., Pudhkf Cpkjkcj ljb Loirkflj Biocfrlfv, Gjcpe, <;5<, 02 I. IVfdlttsfdjimbir Rdi Vtruaahi ecr Pirtr Acr‛frjoijt, Yjkvirsktv [hljb <;24, pua. <0.  

Ij Vkaoujb Jiuoljj, fcop., Ocbirc Pr Plrtki.á. Rdi Yjkvirsktv dkflac Priss, <;95 pua. 6;1. Hl eujfköj fljlhkzlbcrl bi hcs plrtkbcs si

—jerl, >.< y 6.<  

94

Akcvljjk

VsrtkbCV 9‛ skstiols bi plrtkbcs 

50Akcvlr

bkekiri bi uj tkpc bi oljkpuhlfköj ocjcf y lutcrri hc fulh kjbkfl qui hl virblbirloljkpuhlfköj, c hl «olj ripriskvl·, trkujel prifksloijti fuljbc ritrcfibi ih pkurl plrtkbcs.

^isuhtl ujl plrlbcml kjqukitljti qui juistrl frifkijti < bi prifksköj y bi oibkfköjfckjfkbl plrlhihloijti fcj uj flbl viz olycr bi plhlnrls bi pcjbirlfköj y fcj ujl koflbl viz olycr bi hls plhlnrls isfcakbls. Istc dlfi qui risu oìs jifislrkc plrtkr bi, cvchvir l, hc qui is eujbloijtlh. < uj skstiol bi plrtkbcs is uj skstiol phurlhkstl bi«plrtis· prislj· vkacrcsloijti hls cpkjkcjis bi hcs acnirjlbcs bim skj bifkr. Bi

lfuirbc7 pirc is hl prioksl qui bl pirspiftk pcrfköj l hl ouhtkphkfkblb bi fcsls quiquiblj pcr bifkr.

Page 42: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 42/351

 

Flpït >

IH PL^ EMBC FCOC YJ RCBC

>.<. Hl jc ixkstijfkl bi plrtkbcs fcjtrl ih ujkplrtkbksoc

Dlstl ldcrl, pcr plrtkbc si dl quirkbc bifkr plrtkbcs, uj plrtkbc

kjbkflnl uj phurlh. Hcs Istlbcs bi plrtkbc ýjkfc jc si oltirklhkzl rcj dlstl bispuës bihl prkoirl auirrl oujbklh, y dlstl ijtcjfis hl ixprisköj «skstiol ujkplrtkbkstl· plrifïlsir bjl fcjtrlbkffköj bi tirokjcs. Jc tijïl oìs sijtkbc bifkr isc qui bifkr«fulbrýpibcs skj pltls·. Jlturlhoijti, is pcsknhi lalrrlr uj fulbrýpibc y fcrtlrhi hlsKh Pirc ³pcbiocs ispirlr qui ljbi3 ³Vkaui skijbc uj ful-, bxupibc3 Fcjecroi l hlixphkflfköj bih phurlhksoc bi hcs plrtkbcs, Vk uj plrtkbc jc is ujl plrti is uj psiubcplrtkbc, y sk ih tcbc si Kbijtkekfl fcj söhc uj plrtkbc is uj psiubctcbc. Lsï, jcsijerijtl rjcs pirijtcrkloijti fcj ih flrìftir suk aiji bih ujkplrtkbksoc. Ixkstijskstiols hhlolbcs ujkplrtkbkstls. Pirc ³tkijij lhac ij fcoýj xj hcs skstiols phurlhkstls

bi plrtkbcs3 Istc is, ³ij fcoýj fcj hcs skstiols ij hcs fulhis hcs plrtkbcs scj «plrtis·y ih tcbc is ih prc uuftc bi ujl kjtirlffköj bi oìs bi ujl plrti3

B Fhlrc qui hcs plrtkbcs ýjkfcs bkekirij oufdc, fcoc yl viriocs. i ocoijtc, jccnstljti, jcs cfuplocs bih fcjfiptc bih plrtkbc

HtP Istc iqukvlhi tlonkëj l bifkr qui hl kbil bih ujkplrtkbksoc

— tCol ij su sijtkbc istrkftc, fcj rieirijfkl l hcs eujblbcris, istc  

l hl prkoirl chilbl bi Istlbcs bi plrtkbc ýjkfc ij ih pirïcbc

5<

0121405>

<;>0-<;20= hcs tkpcs scvkëtkfc, jlzk y elsfkstl bi ujkplrtkbk Kjfhusc lsï, dly qui oltkzlrhl lekrolfköj bi qui ih plrtkbc si kbijtkekfl fcj ih tcbp, puis risuhtl ivkbijti qui ih plrtkbc k. is oìs piquiüc qui ih tcbc7 bi difdc, suihi sir uj plrtkbc bi fcj ujlfcopcskfköj hkoktlbl, uj plrtkbc bi vljaulrbkl qui p

lh tcbc. Pirc ih plrtkbc ýjkfc jc is ujl «plrti· ij jkjaujc sijtkbcs ij qui hc scj Kö plrtkbcs ij phurlh. Lplrti bih lmusti skcjlh, ih plrtkbc ýjkfc ixdkni hls flrlftirïstkfls bihc fcophit hl tctlhkblb, ij iÏ —sijtkbc bi qui rifdlzl bi phljc hl kbil bi  

tcbc sil ih risuhtlbc bi ujl kjtirlffköj fcopitktkvl bi ujls p Kjfhusc bijtrc bih plrtkbcýjkfc si prcdïni tcbc tkpc bi bkv ecrolhkzlbl kjtrlplrtkbc= is ujl dirimïl, ujlbisvklfköj kjtchir Lsï, ih fcoujksoc, ih jlzksoc y (fcj oijcs kjtijskblb) ih elsf scjtistkocjkc bi hl ixkstijfkl, c bi hl risurriffköj, bi uj sK ocjcfrcoìtkfc bi fk nlslbcij ih prkjfkpkc bi hl ujljkoh y ih dcrrcr lh bksijsck

Pcr ctrl plrti, y‛ ij flonkc, lujqui uj tcbc is skiopri  

qui ujl plrti, skiopri qui istì riprisijtlbc pcr uj schc plr yl jc puibi sir uj tcbckoplrfklh, uj tcbc pcr ijfkol bi sus

Okijtrls qui uj tcbc phurlhkstl is pchkelfëtkfc, uj tcbc ocjkst=

Page 43: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 43/351

ocjcelfëtkfc. Jc söhc ujl plrti skj fcjtrlplrti is ujl psiubcpk skjc qui uj tcbc quijc fcjtkiji plrtis (ij phurlh) flrifi bih fl tir fcophitc bi uj tcbc rilh, is uj tcbc«plrfklh·, ij loncs s bcs= ixfhuyi y tcol plrtkbc.

Istcs lmustis jc bitrlij, puis, bih difdc bi qui hl ixphkfl bih phurlhksoc bi plrtkbcs jcbiml sktkc plrl hl ixphkflfköj bih jksoc bi plrtkbcs. Pcr ijbi, ³fuìh is hl ixphkflfköj bihujkplr,t oc3 Flni ixphcrlr prcvifdcsloijti istl fuistköj dlnkbl fuijt

Istc ixfhuyi, fcjfritloijti, l kcs hhlolbcs Istlbcs kjkplrtkbkstls

Istlbcs Yjkbcs s‛ l CV plrtkbcs ýjkfcs lerkfljcs, tlj vchrïtkkis c ij arlj rt.. jcistrufturlbcs. Hcs octkvcs bi istls ixfhuskcjis si fktlj hc/rl, 2.6 y il

> Hl prkjfkplh bkeirijfkl, l isti rispiftc, ijtri, pcr ujl plrti, Hijkj vb hl ctrl, Dkthir yOusschkjk, is qui istcs bcs ýhtkocs si bifhlrlnlj ldkirtljdk ljtkbiocfrkhtkfcs, okijtrlsqui Hijkj jujfl ticrkzö scnri ih ujljkoksoc. difdc, bi <;<1 nlstl ih T Fcjarisc bihPlrtkbc Nchfdivkqui, fihinrlbc ij j bi <;><, dunc uj binlti hknri y bi difdc rlnkcscbijtrc rkih plrtkbc. Pir <;>< Hijkj prcdknkö hl cpcskfköj y ihhc qukiri bifkr qui

 prcdknkö ih —:— kjtirjc, puis bisbi ih prkjfkpkc si dlnïl fconltkbc l hcs plrtkbcs bi f7y fcjfritloijti l hcs bcs plrtkrhcs scfklhkstls, fcj tcbcs hcs erlubis y hl vkC fkl pcsknhis, lujqui skj hhialr dlstl hl prcsfrkpfköj ecrolh. Uëlsi Hicjlrb V pkrc, «Puttkjatdi Hkb cj Hijkjkso·. ij AC. ijirc-lnrkh bi <;51, ispifklhok hls pìas. <4< l <;<. Ijaijirlh, vëlsi H. Vfdlpkrc, 1/si Fcooujkst Plrty c Vcy Duolj, ^ljbco Dcusi, <;9;,y rispiftc bi tcbcs hcs bitlhhis, —.—ëls cnrl ocjuoijtlh bi Ibalr Dlhhij Flrr, Dkstcr ceVcvkit ^usskl, Olfoh (1 vchs.(. <;9<-<;52. vcks. < l KKK, «Rdi Nchsdivkg ^ivchutkcj·. Wvir flstihhljl bi Lhkljzl Ibktcrklh. J, ¡Kr‛! R._  

1

Pltubc: y skstiols bi plrtkbcs (6

skaukijti priaujtl «/Pcr quë tijir uj schc plrtkbc ij hualr bi jc tijir kjja plrtkbc3Ivkbijtioijti, ij hl oibkbl ij quf ih cnmi tkvc bih ujkplrtkbksoc sil ihkokjlr l«oufdcs plrtkbcs· hl bkeirij fkl jc sirïl lprifklnhi= nlstlrïl ixlftloijti kaulh fcjhl‛purl y sko- pki prcdknkfköj bi tcbls y flbl ujl bi hls plrtis.

Vkj ionlrac, hl kbá bi hl jc ixkstijáml plrtkbcs fcoprijbi u,., flscs bkeirijtis= k) hcsIstlbcs skj plrtkbcs y, ij aijirlh, hcs Istlbcs privkcs l hcs plr (fcoc Lrlnkl Vlubktl,ih [ioij, Mcr bljkl, Lealjkstìj, Jiplh), y k) hcs Istlbcs ljtkplrtkbcs, istc is, hcs ,k‛kfsqui dlj suprkokbc hcs plrtkbcs priixkstijtis lbcptlj tkjl lftktub ljtkplrtkbcs c prceisljujl bcftrkjl ljtkplrtkbcsm. Ih prkoir arupc kjtirisl pcfc, puis hcs Istlbcs skj plrtkbcsjc scj oìs qui fcoujkblbis pchïtkfls trlbkfkcjlhis qui dlj riskstkbc c dlj isflplbc,,—cstl hl eifdl, l hl ocbirjkzlfköj. Ij flonkc, e l olycr plrti bi hcs Istlbcsljtkplrtkbcs scj riaïoijis okhktlris qui aulrblö rihlfköj fcj hls scfkiblbissunbislrrchhlbls c ij bislrrchhc, y qui l oijubc lekr olj tijir rkj flrìftir prcvkskcjlhij hcs flscs bi uraijfkl 2./ Fcob hkfi hhujtkjatcj= «Ih Istlbc skj plrtkbcs is ih istlbcjltuklh bi ujl scfkiblb trlbkfkcjlh. Vkj ionlrac, fuljbc ujl scfkiblb si vl ocbirjkzljbc ih Istlbc skj plrtkbc vl fcjvkrtkëjbcsi flbl viz oìs ij ih stlbc ljtkplrtkbcs·Hc qui quibl pcr lülbkr is qui fuljtc oìs‛ cbirjkzlbl y/c bislrrchhlbl sil hlscfkiblb, oìs fibi ih ljtkplrtk bksoc lh Hkjkplrtkbksoc, pcr hc oijcs ij ih sijtkbc biqui istl ýhtk l schufköj risuhtl sir oijcs e7ìakh y oufdc oìs iekflz qui

 prkoirl. Bkfdc ij ctrcs tërokjcs,( ih Istlbc ujkplrtkbkstl is hl .. ekjlh qui, fuljbc elhhl

ih phur !ksoc bi plrtkbcs, flrlftirkzl l hls scfkiblbis pchïtkfloijti bislrrchhlbls. [ok fuistköj si riekiri

Page 44: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 44/351

 prifksloijti l pcr quë bini sir lsï. -

Vk si vuihvi l hl pirspiftkvl dkstörkfl, istc is, sk jcs fijtrlocs j hcs eujblbcris ij ih pirïcbc bi ijtriauirrls bi hcs Istlbcs ujk

-—..=kbkstls plr ixfihhijfi,thc prkoirc qui si bini siülhlr is qui ih htjkplrkkbksoc eui ih

ýhtkjk‛c ij jlfir, y qui ihhc jc eui ij lnschutc  Istl bkstkjfköj prcfibi bi Vlouih P. Dujtkjatcj, Pch/tkflh Crbir hc Fýlj Vjfkitki.r,Ulhi Yjkvirskty Priss, <;54, ispifklhoijti hls pïas. 206 l 204,

Hcs riaïoijis okhktlris si fcjfijtklj lftulhoijti ij Vubloërkfl (ij <;12=

‘l, Nrlskh, Fdkhi, Ifulbcr, Plrlauly, Pirý y Yruauly( y ij Lerkfl. Lujqui hihc hlbkstkjfköj bi Dujtkjatcj ijtri skstiols skj plrtkrhcs y ljtkplrtkbcs, i quiblr fhlrc qui hlolycr plrti bi hcs riaïoijis hltkjcloirkfljcs scj plrtkbcs prc hirjpcri, jc ij prkjfkpkc. Is ouX‛ pcsknhi qui istc sil ouy  

- . l hl hlral, ij Kr): juivcs Istlbcs lerkfljcs. puis ij istl zcjl is ouy Pcsknhi qui hcs

okhktlris bislrrchhij ujl bcftrkjl ljtkplrtkbcs flnlhoijti hcc ouhlbl. qui jc trcpkififcj prcnhiols bi hiaktkokblb. Hcs riaïoijis okhktlris

Kfljcs si ijuoirlj ¡jerl, flp. 4, ispifklhoijti fulbrcs >; y 6<.

Cp. «kt.. pba. 201.

Akcvljjk V

52

Akcvljjk

 plrtkbc skstiols bi plrtkbcs

59lffkbijtlh. Jc eui söhc qui ih ujkplrtkbksoc tcolsi ih pcbir rilffköj fcjtrl ih erlflscy fcjtrl hcs supuistcs bieiftcs bih hksoc bi plrtkbcs fcoc ij Ktlhkl c ij Lhioljkl, cljti uj fcr erìakh y quinrlbkzc, fcoc cfurrkö fcj Girijsgk ij ^uskl, Ij jcs kbilhis,risuhtl bkeïfkh fcjfinkr ih plrtkbc ýjkfc slhvc

 pirfknl hl ixkstijfkl bi uj duifc, bi uj isplfkc plrl tcs pl bi uj Plrtikrluo, quiriqukiri hl cfuplfköj. Lbioìs, ij prìftkfcs, fuljtc oìs fcophimc sil ih kjstruoijtcoìs tkiopc ecrmlrhc, y jc flni bubl bi qui uj plrtkbc ijtri ctrcs (ujl l= fköj vchujtlrklqui si bibkfl l nusflr vctcs) is ujl dirrlokijtl sijfkhhl qui uj plrtkbc qui sustktuyl ltcbcs hcs bioìs plrtkbcs pcr tljtc, nusqui ih fcjtrch tctlh). Prkoirc dlnïl qui lprijbir

bi hl ixpirkijfkl fcj kcs plrtkbcs (ij phurlh) y dlnïlj bi t juivls fkrfujstljfkls.Ij fuljtc lh phurlhksoc bi plrtkbcs, hl fkrfujstljfkl prkjfkpl hl lophklfköj bihsuerlakc.Ij flonkc, pcr hc qui rispiftl lh tïbksoc, ih ljtifibijti bifkskvc dl skbc hllplrkfköj bi ujl s.... pchktkzlbl si istlnhifi ujl bkstkjfköj ‒ fcoc bini istlnhifi ijtrihl i pchïtkfl bi hl fcoujkblb pchïtkfl y hl ivf pchktkfl hl scfkiblb hl uhtkol fcopcrtl ihbispirtlr y hl l fköj pchïtkfls bi hl pcnhlfköj ij aijirlh( Fcoc risuhtlbc, y lh

ujl scfkiblb pchktkzlbl is ujl scfkiblb qui lh oksoc tkiopc á

fkpl ij hls cpirlfkcjis bih skstijkl pchïtkfc y is jifislrkl plrl

ih skstiol eujfkcji fcj oìs iekflfkl . khjfhusc ij hcs flscs

jc si piroktklj hcs plrtkbcs c si oljtijkl l istcs nlmc tutihl, Kk

Page 45: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 45/351

arlbulhoijti l lbvirtkrsi qui yl jc si pcbïl siaukr bimljbc bi

y bljbc pcr bisfcjtlbl l hl pcnhlfköj ij aijirlh fcoc ujl i‛‟  

skj kopcrtljfkl7 Hl purl y skophi fcjfkijfkl bi isti difdc rh

sijtl uj pujtcfrïtkfc bi ijcroi kopcrtljfkl. Hcs qui istlnlj

ijtrlj, c dly qui dlfirhcs ijtrlr. Jc söhc jc puibi bimlrsi

l hls «olsls· kjbiekjkbloijti, skjc qui fcjvkiji kophkflrhls.

su ijiokstlb is pihkarcsl, su kjbkeirijfkl is uj bispkhelrrc.

rwrkokr lMcs plrtkbcs (ij phurlh), pirc fcjtkjýlj hcs prcnhiols

 phljtil hl pchktkzlfköj. [, l hl hlral, ujl fcoujkblb pchïtkfl skj

- - tkbcs jc puibi oljimlr ujl scfkiblb pchktkzlbl.

Fuljbc si fcjfknkc y/c kophljtc ih plrtkbc ujkfc, hls

fkls cffkbijtlhis dlnïlj lhfljzlbc uj istlbkc bi bislrrchhc fljzlbc pcr= k) ih birifdc bi vctc lophkc, lm rlrls vifis ujkvih

5 Lujqui ok scfkiblb pchktkzlbl si lfirfl nlstljti l hl kbil aijirlh i scfkiblb biolsls, ij isti flsc si dlfi dkjflpkë söhc ij ujc bi sus kr lspiftcs. Ok scfkiblb pchktkzlbl tlonkëj si lfirfl l hc qui hl olycr i hcs lutcris hhlolj dcy bïl scfkiblbocvkhkzlbl. Vkj ionlrac, yc u,SSS tërokjc bi ocvkhkzlfköj ij su sijtkbc oìs istrkftc ikjkfklh.

 m) hl lplrkfköj bi skstiols bi plrtkbcs istrufturlbcs qui akrlnlj ij tcrjc l hcs plrtkbcsbi olsls . Loncs aulrblj ujl istrifdl rihlfköj, puis hcs plrtkbcs lbqukirij euirzlcraljkzlrkvl y si fcjschkblj ij rispuistl l hl lophklfköj bih suerlakc. Hc qui isivkbijti is qui hl ijtrlbl ij hl pchïtkfl bi pýnhkfcs bi olsls fril uj juivc prcnhi ol=hl fljlhkzlfköj. [ bifkr qui uj skstirj3bi plrtkbcs hhial l istlr istrufturlbc iqukvlhi lbifkr qui dl hhialbc-- l ujl elsi bi fcjsch blfköj ij hl f puibi bisiopiülr, y bi difdcáhisiopiül, uj eujfköj fljlhkzlbcrl. Hl jifiskblb bi uj skstiol istlnkhkzlbc bi fljlk

hkzlfköj si skaui, ij plrti, bih flrìftir bi hcs pýnhkfcs bi olsls, pirc M nìskfloijti sibini l uj difdc purc y skophi bi olajktub. Áuljtc olycr sil ih jýoirc bi plrtkfkpljtis, olycr sirì hl jifiskblb bi

skstiol bi trìekfc riauhlrkzlbc.

Fcj ih suerlakc ujkvirslh, puis, ih skstiol bi plrtkbcs lbqukiri

ujl juivl prcpkiblb. Okijtrls hl scfkiblb pchktkzlbl skaui skijbc

ujl scfkiblb rihltkvloijti piquiül y bi ëhkti, ih skstiol bi plrtkbcs puibi oljtijirsiij uj istlbc ehukbc. Pirc át, hl scfkiblb ij -•-..M Á aijirlh plsl l istlr pchktkzlbl, hlsjcrols, bi trìekfc qui ijfduelj

l hl scfkiblb ij ih Istlbc, y vkfivirsl, si istlnhifij fcjecroi l h oljirl ij hl fulh siistrufturl uj skstiol bi plrtkbcs. Ij isti oc- -

oijtc, hcs plrtkbcs si fcjvkirtij i· praljksocsbi flplhkzlfköj, y ih skstiol bi plrtkbcssi fcjvkirti ij ih skstiol bi ljlhkzlfzcj pch tkfl bi hl scfkiblb.

Ldcrl risuhtl eìfkh ijtijbir pcr quë hcs Istlbcs bi plrtkbc ýjkfc si oltirklhkzlj ij ihocoijtc ij qui hc dlfij y ixphkflr pcr quë hl lhtirjltkvl oìs vklnhi y bublbirl l

Page 46: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 46/351

«oufdcs plrtkbcs· is «uj schc plrtkbc·, yjc ij lnscd rkj vlfïc bi plrtkbcs (trìtisi biqui eC dlyl plrtkbcs c bi qui ih skstiol sil ljtkplrtkbcs) Hl jc ixkstijfkh=

bi plrtkbcs ij lnschutc biml l hl scfkiblb euirl bih lhfljfi, euirls bih fcjtrch, y, l hlhlral, jkjaýj rëakoij cbirpmzláhc puibi lsij- tlrsi scnri istl schufköj tlj kjsiaurl ikoprcbuftkvl. Fcj ujl scfki blb pcstrlbkfkcjlh hc ýjkfc qui si bini dlfir is hknirlrhl clpcbi rlrsi bi ihhl, pirc fuljtc oìs si ocbirjkzl, oijcs puibi bimlrsi l sï oksol cispirlr qui skal bcrokbl. Plrl oimcr c plrl picr, ij ujl scfkiblb pchktkzlbl hl scMufköjskj plrtkbcs risuhtl, ij pirspif uvl, ieïoir Is pcsknhi qui ih plrtkbc fcoc fcjbuftc biixprisköj buri pcfc, pirc i! plrtkbc fcoc fcjbuftc, skj oìs, jlfi plrl sir

Ih plrtkbc hijkjkstl ijtrl ij istl aijirlhkzlfköj, pcrqui Hijkj hc fcjfknkö Fkk ih ixkhkc yij uj lophkc Fcjtixtc cffkbijtlh. Ih qui s ticrkzlrl fcoc tkpc bi plrtkbc bi«vljaulrbkl· si bini tljtc l hl bcftrkjl olrxkstl fcoc l hl sktul (KCj rusl ij <;<1. Bihcs fcjfiptcs bi plrtkbc bi olsls y bi skstiol bi plrtk bcs istrufturlbcs si trltlr ij fvch. << Uëlsi hkjl biekjkfköj prihkokjlr

4.<

(7kcvlK

Plr< .,mskfkk bi p‛lrtkbc 

(—1 

burlbirc. [ sil hc qui sil ih plrtkbc ýjkfc, jc flni bubl bi trltl bi uj craljksoc bifljlhkzlfköj. Bi difdc si trltl bih r pcr ih fulh hcs plrtkbcs qui scj plrti dlj hljzlbc fkflokjc uj sufiscr, qui is ih plrtkbc skj fcjtrlplrti.

Ijtcjfis, lrifi ui ih octkvc bi sir bih lrtkbc ýjkfc i- l urk l ocbirjl jc si l>pi i imlrskj fljlhkzlr. Vkj a hcs Istlbcs bi plrtkbc

eX diribij ujl scfkiblb pchktkzlbl c hl prcouivlj. Is qui, lbi jifisktlj ujl scfkiblb pchktkzlbl pcr tcbls plrtis oìs bi g hc jifisktlj hls fcoujkblbis pchïtkfls phurlhkstls.Ih ocjc ixkai hl ixfhuskvkblb y, pcr tljtc, si ijerijtl fcj uj kopcrtlj nhiol bilutcmustkekflfköj y lutclekrolfköj. Rljtc sk hcs Is plrtkbc ýjkfc suraij ij ujl sktulfköjrivchufkcjlrkl y pcr r rivchufkcjlrkcs fcoc sk jc, si hcs pirfkni fcoc riaïoijis jlhis,«ispifklhis·, y jc oirloijti fcoc riaïoijis «juivcs· tljtc, Ïls fcoujkblbis pchïtkfls ocjïstkfls jc puibij privir q hiaktkokblb his hhiaui skophioijti fcj ih plscbih tkiopc7 biocstrlr qui puibij dlfir oìs, oimcr y oìs rìpkbc qui hcs ols phurlhkstls. Vk istl rikvkjbkflfköj jc si puibi scstijir fcj

dlnrì qui scstijirhl tljtc oìs fcj plhlnrls. Ij tcbc flsc, d ocvkhkzlr y pirsulbkr l hl

scfkiblb y pibkr l ëstl ujl bivcfköjeklbl, pcr jc bifkr kjfcjbkfkcjlh. Rcbls istls tlrils riqukirf‛ pcbircsc skstiol birkiac, pcr lsï bifkrhc, y ih kjstruoijtc jl

 plrl ocvkhkzlr l ujl scfkiblb is prifksloijti ih plrtkbc ýjkfc. Ij fis jc is söhc quiujl scfkiblb ocbirjl jifiskti istlr fljlhkz

— Hl höakfl bi hl eörouhl ujkplrtkbkstl hhivl oìs lhhì= l ujl qui bini istlr«ijflbijlbl·. Bi difdc, h riakoijtlfköj kvl y k, ocjcpchïstkfc scj hcs ýjkfcs oibkcs ih Istlbc bi plrtkbc ýjkfc t ìR bi plrtkbcs y pk ïlhfljzlr i ëxktc bcjbi puibi erlflslrujl fcoujkblb pchïtkfl < rlhk

>.>. Ih skstiol bi Istlbcs-plrtkbcs

Page 47: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 47/351

Ldcrl flni bksfutkr eruftïeirloijti hls skaukijtis fuistkc k) ij quë sijtkbc uj plrtkbcýjkfc is uj «plrtkbc· y bini hhlo tlh, y u) sk tkiji sijtkbc dlnhlr bih Istlbcujkplrtkbkstl fcoc sk ek uj «skstiol bi plrtkbcs·.

Olx Qinir, pisi l su fcjfipfköj ixfiskvloijti ehixknhi, fH qui hcs aøihecs dlnïljbimlbc bi sir uj plrtkbc fuljbc bimlrcj eujfkcjlr oibkljti eriti Qirnuja= hl ceirtlhknri ij ih

chïtkfc [ isc lekrolnl fcj euirzl, ijtri ctrcs, Vkaoujb Jiuoljj j rieirijfkl lhPlrtkbc z «Flhkekflr bi ‘plrtkbc‟ l ujl craljk lfköeh bkftltcrklh is uj irrcr y, oufdlsvifis, uj irrcr fcj

, puis ih «ocjcpchkc bkftltcrklh bih plrtkbc, qui kopkbi hl ecrolfköj y hl ixprisköjhknris bi hl cpkjköj, is prifksloijti hl ljtïtisks bih skstiol bi plrtkbcs· — Fricjifislrkc rifcjcfir qui is bkeïfkh pcjir ij tihl bi mukfkc hl euirzl höakfl bih lrauoijtc. Jc si bksfutkbc oibkljti ujl fcjtrllrauoijtlfköj fcophiml bih oksoc jkvih, skjc lhjkvih bkeirijti bi qui jc si lmustl lh istubkc bi hls zcjls ij bislrrchhc (jk l tcs bltcsrihltkvcs l ëstls) C

Pcr hc qui rispiftl l ok prkoirl fuistköj, flni bifkr hc skaukijti Fcj ujl siaurkblbrlzcjlnhi= sirïl oimcr ij lrls bi hl fhlrkblb qui

bkstkjaukirl tirokjchöakfloijti ijtri ih plrtkbc skj fcjtrlplrti ih plrtkbc qui is p > Vkjionlrac, lplrijtioijti jc tiji ujl itkquitl lhtirjltkvl, y oufdls vifis ih ispifklhkstlbini

i, ij isls fkrfujstljfkls, ljti hls fcjvijfkcjis hkjaøïstkfls

Olx Qinir, Qkrksfdl/t ujb Aisihhsfdl/t, ibkfköj bi Qkjfgiholjj (<;95), <, Plrti <,KKK, siffköj <4, «Fcjfiptc y isijfkl bi hcs plrtkbcs·.

Ocbirj Pchktkflh Plrtkis, cp. fkt., pìa. 610, y «Yj skstiol ujkplrtkbkstl ujlfcjtrlbkffköj ij sk oksoc (pìa. 6;9). Ij fk oksoc sijtkbc, Irjist

Nlrgir, ̂ i/hiftkcjs uj Acvi‛rjoijt, Cxecrb Yjkvirskty Priss, <;2>, bifïl=  

«Fuljbc ih Istlbc... lnchi tcbcs hcs plrtkbcs bkstkjtcs bih plrtkbc ýjkfc... ij rilhkblbbfrcal hl isijfkl bfk plrtkbc· (pìa. 6;). Alnrkih Lhocjb hc bkfi ij kërjkkjcs ouyfcjfkscs= «Hl istrufturl qui hhlolocs plrtkbc ij ih skstiol tctlhktlrkc jc is uj plrtkbcij lnschutc· ( h‛chktkflh Vystios·, MP, lacstc bi <;95, pìa. 6;1). Hishki Hkpscj lekrol=«... uj plrtkbc is, pcr biekjk. fköj, plrti bih tcbc. Fcoc tlh, skajkekfl hl ixkstijfkl bictrls plrtis, istc is. ujl fcixkstijfkl bi plrtkbcs. Pcr tljtc, dlnhlr bi uj Vkstiolujkplrtkbkstl iqukvlhi l iophilr ujl fcjtrlbkffköj bi tërokjcs· (Rdi Biocfrltkf

Fkvkhkzl ‘l, cp. fkk , pìa. 6<<). Uëlsi tlonkëj Fdlrhis I. Oirrklrj y Dlrchb E. Acsjihh.  i Loirkflj Plrty Vkstio, 2.‟ fb., Olfokhhlj, <;2;, pìa. 4, y Dlrchb B. 7swfhh yLnrldlj Glpklj, Pcwir ljb ,Ácf,itk‛, [lhf Yjkvirskty Priss, <;90, 8Ll <1<.  

hC Isti lspiftc hc ivlhýl nkij Lustkj ^ljjiv, «—Rdf Fcjfipt ce —Plrty‛·, ij virAlrfilu, fcop., Pchktkflh ^isilrfd ljb Pchktkflh Rdicry, Dlrvlrb Yjk firskty Priss,<;54, ispifklhoijti hls pìas. <24 l <9<. Ih lrauoijtc ij fcjtrl

c ecrouhl, pcr imiophc, R. <-Kcbagkj, L/rkflj Pchktkflh Plrtkis, Pijaukj Nccgs,

<;5<, pìas. <9 y <57 Awijbchij Flrtir, ij Flrtir, fcop., Lerkflj Cji-Plrkr —ltic,Fcoir Yjkvirsktv Priss, <;52, pìas. < y >, y Blvkb I. Lptir, Rdi Pc 0 fb bìcbirjmzlt

kcj, Rdi Yjkvfrskty ce Fdkflac Prisl, <;59, pìas. <4< l <49.

Page 48: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 48/351

f ij fcjtrl, ih flutihcsc ijecqui bi Fchirjlj y ^csnira= «Pcr biek <, uj plrtkbc is ujl‘plrti‟7 tljtc hl fcopitijfkl fcoc ih fcjfiptc bi  

- kophkflj hl ixkstijfkl bi jkìs bi ujl plrti..., jc trltlriocs bi rischvir ....kl:lonkaøiblbis fcjfiptulhis quf rifcjcfiocs scj sirkls. Hc qui kopcrtlkjoibkltloijti is siülhlr qui, fcj pcfls ixfipfkcjis, hcs plrtkbcs pchïtkfcs lerkfljcssurakircj kjkfklhjkijti pcr fcjbuftc bi hl fcopitijfkl ihiftcrlh· (ij Mlofs V. Fchioljy Flrh M. ^csnira, Mr., fcops., Pchktkflh Plrkbcs ljb Jltkcjlh 8jtiarltkcj mc RrcpkflhLerkfl, Yjkvirsktv ce Flhkecrjkl Priss. <;52, pìakjl 6. —: 2. Pirc s‛bl·i oerl, flp. 4.  

—  

54

qui dlj rifknkbc lfiptlfköj ujkvirslh. Lbioìs, fcrjc yl diocs ixksti ujl vkjfuhlfköjaijëtkfl ijtri hcs plrtkbcs ij phurlh y tkbc ij skjauhlr. Ij plrtkfuhlr, hc qui virblbirl yrlbkflhoijt no lh plslr bih phurlhksoc bi plrtkbcs lh ujkplrtkbksoc is ih f bëh skstiol7 pirc ih plrtkbc ýjkfc fcoc tlh lrrlstrl.,hls tëfjkfl istrufturl bi craljkzlfköj qui tijïl

ljtirkcroijti! Ih plrtkbc ij ih pcbir oltl l hcs bioìs plrtkbcs, pirc skaui — lrol bicraljkzlbök skokhlr lh plrtkbc. Pcr tljtc, okijtrls tkjal fhlrloijti hl ixphkflfköj bi hcsbcs tkpcks ixksti uj ij ih fulh tkiji sijtkbc dlnhlr bi «ujkplrtkbksoc·

Ouy bkstkjtl is hl fcsl fuljbc plslocs l bifkr «skstiol k. tkbkstl·, puis lquï sï si trltlbi u jconri irröjic qui hhivl sirki bi fcjfiptcs irröjics arlvis= puibi prcbufkr ujschc uj skstiol3 ³Yj skstiol bi qui3 Bisbi huiac, jc bi Pcr tljtc, ih ocjcplrtkbc jc puibi prcbufkr uj skstiol bi

Ih tërokjc bi skstiol is kopcrtljti, puis kjtrcbufi ujl tljti dirrlokijtl ljlhïtkfl. Isfkirtc qui su fcophimkblb vlrïl fcjskbirlnhioijti siaýj hls bksfkphkjls > y qui kjfhuscl bi flbl bksfkphkjl ixksti ujl csfkhlfköj fcjskbirlnhi ijtri uj s istrkftc y ixkaijti y

uj sijtkbc ehixknhi y bënkh 6, Ij plrtkf piroksknhi dlnhlr bi skstiols bi plrtkbcs skjfuophkr fcj tk riquksktcs bih ljìhksks bi skstiols prcpkloijti bkfdc 2 Vkj i. y fcocoïjkoc, ih fcjfiptc bi skstiol flrifi bi skajkekflbc ‒  ekjis bi kjvistkalfköjfkijtïekfl ‒  slhvc qui= k) ih skstiol ixdknl pkiblbis qui jc fcrrispcjblj l ujlfcjskbirlfköj siplrlbl ³ ihioijtcs qui hc fcopcjij, y mk) ih skstiol sil risuhtlbc bi, yskstl ij, hls kjtirlffkcjis istrufturlbls bi sus plrtis fcopcji hc fulh kophkfl qui islskjtirlffkcjis istlnhifij hcs hïoktis, c lh

K Istl fcjfisköj jcs biml ‒ yl viriocs ‒  lhaujls bkekfuhtlbis jc Fcoc siülhllfirtlbloijti Bcoijkfc Ekskfdihhl, ih ocjcplrtkbc is uj ij tërokjcs istrufturlhis ytlonkëj aijëtkfcs (dkstcrkfcaijëtkfcs), pirc i okhlfköj jc si scstkiji ij tërokjcs

eujfkcjlhis (Plrtktk i Aruppk bk Prissk K Ouhkjc, <;1>, «Kjtrcbuftkcj·, pìas. >5 l 6<).<> Yjl kopcrtljti bkstkjfköj, qui trlsplsl ercjtirls ijtri bksfkphkjls, qui si istlnhifiijtri k) skstiol scfklh7 u) skstiol fuhturlh, y kkk) skstiol bi scjlhkblbis. Flni bkstkjaukristcs skstiols pcr sus ujkblbis bi ljìhksks, rk tkvloijti, k) plpihis7 u) crkijtlfkcjis ihivlhcr y friijfkls7 kkk) oo kopuhscs y bkspcskfkcjis bi jifiskblbis. Lquï jc si pritijbidlnhlr bi bi iscs skstiols.

9 Ij hls fkijfkls pchïtkfls, pcr imiophc, fk skstiol ihiftcrlh tkiji j oijcs bi «skstiol·qui ih skstiol pchïtkfc c hcs sunskstiols bi plrtkbcs arupcs bi prisköj.

<- Fcj rispiftc l hl lphkflfköj bih ljìhksks bi skstiols ij ih fcjtixtc

fkijfkls pchïtkfls, ih lutcr oìs bistlflbc is Blvkb Ilstcj. Uëlsi, ijL Erloiwcrg /cr Pchktkflh Ljld‛sks, Prijtkfi-Dlhh, <;59, y L ,Ák‛stirjs  

Page 49: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 49/351

ce Pchktkflh Hk/i, Qkhiy, <;59.

5;

(

CV hl hkoktlfköj, bih skstiol 6 is ivkbijti qui ih hhlolbc skstiol ujkplrtkbkstl jc

fuophi jkjaujc bi iscs rk hc qui rispiftl lh prkoirc, hl bisfrkpfköj bi hl ujkblb (ih plr tkbc ÝjkfC) fckjfkbi fcjhl bisfrkpfköj bih skstiol. ^ispiftc bi hl siaujbl, hls kjtirlffkcjis istrufturlbls quicfurrij ieiftkvloijti jc cfurrij bijtrc, skjc euirl bi hcs hïoktis kjbkflbcs pcr ihtërokjc plrtkbc.

Hcs plrtkbcs jc fcjstktuyij uj «skstiol·, puis, skjc fuljbc scj plrtis (ij phurlh), yI<s skstiol bi plrtkbcs prifksloijti ih sksti ol bi- kjtirlffkcjis qui is risuhtlbc bi hlfcopitijfkl ijtri plrtkbcs. Istc is, ih skstiol bi qui si trltl aulrbl rihlfköj fcj hlecrol ij qui si ioplrijtlj hcs plrtkbcs ijtri sï, fcj föoc flbl ujc bi hcs plrtkbcs iseujfköj (ij ih sijtkbc oltioìtkfc) bi hcs bioìs plrtkbcs y rilffkcjl, sil

fcopitktkvloijti c bi ctrc ocbc, l hcs bioìs pl

H Pcsknhioijti ujl euijti kopcrtljti bi fcjeusköj sil qui sk nkij jc flni bifkr qui uj plrtkbc ýjkfc prcbuzfl uj «skstiol bi plrtk bcs·, sï flni bifkr qui si puibi pirfknkrflbl plrtkbc (bisbi bijtrc=

c istubklbc lkshlbloijti) fcoc «skstiol·, ij ih sijtkbc bi qui flbl plrtkbc is fcoctlh uj okfrcfcsocs pcr fuijtl prcpkl y, bi difdc, uj skstiol pchïtkfc ij okjklturl. Vkjionlrac, ij ih ýhtkoc bi hcs flscs ih cnmitc qui s jc is ih skstiol bi plrtkbcs, skjc ih pìï.t.kbc fcoc skstiol. )Vk si ixprisl lsï, is pcsknhi qui hl bkeirijfkl plrizfl ouy piquiü Vkj ionlrac, sk si fcjeujbij lonls fcsls scocs vïftkols bi uj arlvi irrcr= hlelhlfkl bih slhtc ujktlrkc. Bi kifdc, fcjeujbkocs uj jkvih bi ljìhksks fcj ctrc,fcjfritloijti, ih jkvih lh fulh hl ujkblb bi ljìhksks is skstiol fcj uj jkvih ij qui hlujkblb bi ljìhksks is ih plrtkbc.

Istc jcs hhivl l phljtilrjcs hl priaujtl fcrriftl. Vk uj plrtkbc schc, jc puibi prcbufkruj skstiol prcpkc (istc is, uj skstiol bi plrtkbcs), ³böjbi istì ih skstiol3 Hl priaujtlis, puis, ³l quë ujkblb skstioìtkfl pirtijifi ih plrtkbc ýjkfc3 Blbc qui ih plrtkbcujkfc jc kjtirlftýl fcj ctrcs plrtkbcs, ³fuìh is hl zcjl fti sus kjtir.-, bipijbijfklshkoktlbls, plutlbls y lutcolr H quiA Ytkhkzlj ih tërokjc bi skstiol bi Istlbc-plrtkbcsuakirij fcrriftl-7 oijti böjbi riskbi ih skstiol. Dlnktulhoijti si lphkfl istl itkquitl

.°Biecrol oìs bitlhhlb7, hc qui ljtifibi kophkfl= k) qui bini ixkstkr tlhkjtirbipijbijfkl ijtri hls plrtis c hls vlrklnhis qui hls rihlfkcjis fcjskaukijtis tijalj· «crbij·, bi tlh ocbc qui jc puibi cfurrkr sijfkhhloijti fulhqukir Fcsl7 kt) qui isticrbij bini tijbir lh lutcoljtijkokijtc7 kkk) qui isi lutc r kjfhuyi ih oljtijkokijtctljtc bi hls ercjtirls fcoc bi hls

Vi-kcjis bkstkjtkvls bi hls plrtis bih skstiol bijtrc bi hcs hïoktis· )Rlhfctt

rscjs y Ibwlrb L. Vnus, fcops., Rcwlrb l Aijirlh Rdicrv ce Lftkcj, Dlr .bYjkvik‛sktv Priss, <;9>, pìas. <01 y <04).

(kcX‛ljjk  

PlrY i- skskiols bi plrtkbcs

s:

Page 50: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 50/351

(7kcvljjk V

10

l hcs Istlbcs fcoujkstls °—, pirc kaulhoijti si lmustl lh jlzks elsfksoc ktlhkljc y l tcbchc qui si nlsi ij istcs prctctkpcs. kbkcol lnstrlftc bi hl rlfkcjlhkzlfköj, ih lrauoijtc

fcjsksti ij qui sk nkij hcs plrtkbcs qui scj plrti jc puibij, pcr isi j octkvc,kbijtkekflrsi fcj ih Istlbc, ih plrtkbc fcoc uj puibi kbijtkekflrsi ‒ kbilhoijti ‒‒  fcj ih Istlbc. Bcs tcbcs l bij fcixkstkr sk jc tkijbij l fckjfkbkr Ij istf. sijtkbc flniqui ih plrtkbc ujkfc is ujl buphkflfkcj bih Istlbc 1 \ui plrtkbc ih qui tkijbi llnscrnir lh Istlbc c vkfivirsl, ih - ih qui tkijbi l lnscrnir lh plrtkbc, ij.loncs flscsih skstiol tlbc-plrtïbc is uj «skstiol bi ujktlrksoc·, fcoc hc hhloö R Nlrgir 8.

Plrl qui hl skophkekflfköj jc risuhti ixfiskvl, dlfij elhtl lh oltkzlfkcjis. Kjfhusc ij ihIstlbc oìs tctlhktlrkc «hl ujkblb hïtkfl jc si rilhkzl skjc kopireiftloijti· ; Ij ujskstiol bi I

, plrtkbc, ih flrac pýnhkfc suihi sir uj prcbuftc sifujblrkc bih ij ih plrtkbc. Ihhc jc

kophkfl, skj ionlrac, qui tcbcs hcs eu rkös binlj sir okionrcs bih plrtkbc fcj flrjit.[ istc bi oufdc, ijtri ctrls fcsls, bi qui hl pchïtkfl bi rifhutlokijtc bi nrcs bih plrtkbc ýjkfc sil ristrkftkvl c jc. Ij siaujbc hualr, ë pcsknM qák,i fcixks oirktcfrlfkl nurcfrìtkfl mujtc l uj s bi flrrirl ij ih plrtkbc. [ okijtrls ih plrtkbc fcjtrchi l hl n jcflni bubl bi qui istl schufköj riprisijtl uj luoijtc bi flbl Ij tirfir hq ih plrtkbcbini rifurrkr plrl hcs puistcs fcs, l tlhijtcs tëfjkfcs. [ ij isti flsc ih ocjchktc si vi il sus prkjfkplti arkëtìs, puis hl rihlfköj ijtri hcs pchïtkfcs jhis bih plrtkbc y hlkjtihhkaijtskl tëfjkfl puibi fcjvirtkrsi ij

5 Pcr imiophc, Mlj I. Rrksgl, fcop., Fcoouckst Plrtv-Vtltis, NcnH.. <.‛ 

<;5;. Fhlrc qui tlonkëj pcbiocs utkhkzlr tërokjcs fcoc fcoujkblbis p

y ujkplrtkbkstls, ujkplrtkbksoc y ctrcs plrifkbcs. Hc qui kopcrtl is iv

bkffköj qui kjbufi l irrcr.

<1 Istc is fcjtrlbifkr hl suairijfkl, qui l ok mukfkc kjbufi l irrcr, f oujb Jiuoljj ijih sijtkbc bi qui ih jlzksoc irl uj «Istlbc bulh· (hci. pìakjl 2<2). Ih «bulhksoc· isýtkh plrl uj skstiol qui si lutcrrieuirzl. flonkc ok «buphkflfköj· jc Kophkfl qui ih plrtkbc ýjkfc sil jifislrkloijt «craljksoc imifutkvc·, fcoc scstkiji F. Q. Flsskjihhk(Rdi —Rctlhktlrklj P ij KP, einrirc bi <;5>, pìas. <<< l <2<).  

4 ^iehiftkcjs cj Acvirjoijt, cp. fk pìa. >44.

; Oirhi Elkjscb, Dcw ^usskl ¡l ^uhib, juivl ibkfköj, Dlrvlrb Y‟‛ Priss, <;56. pìa.641, y, plrl imiophcs lophkcs, Plrtis KKK y KU. Ui nkëj Eribirkfg F. Nlradccrj, Pch,tzfskv tdi YVV^, Hktthi, Nrcwj, <;55.

F. Ruigir dl ljlhkzlbc hls arkitls ij ih ocjchktc y hls dl bistlflbc uj t=

ij «Rdi Fcjehkft Ocbih·, Prcnhios ce Fcooujksrj, jcvkionri-bkfkionrf <;567Vkbjiy Phcss, Fcj/hkf! ljb Bifkskcj-Olgkja kj Vcvkit ^jssklj, E Yjkvirskty Priss,<;59, Flrh L. Hkjbij, Gdrusdfdiv ob tdi Vcvkit < dkp <;91-<;52, Mcdjs DcpgkjsPriss, <;55.

1<

, ouy riflhfktrljti. E fulr9c hualr, y pcr ijfkol bi tcbc, !h Istlbc-lPl fcoc hc hhlolhcjisfu, ixkstij vlrkcs «lplr y hl ecrol ij qui ëstcs si kjtirfcjiftlj, (ispifklhoijti hlrihl — ³kui aulrblj hl pchkfïl pchïtkfl y ih imërfktc fcj ih lplrltc bih — is ujl fuistköj

Page 51: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 51/351

virblbirloijti kjtrkjflbl, qui lnlrfl uj lophkc ispiftrc bi pcsknkhkblbis yvlulfhcjis

Ij aijirlh, hl lrjlhaljkl Istlbc-plrtkbc. jk is pireiftl y si cntk bi ecrols ouybkeirijtis y ij arlbcs ouy bkeirijtis. Rlo nkë‛k bini ijtijbirsi qui ok lrauoijtc jcis ih bi qui fcoc qukirl

i Vöhc ixksti uj plrtkbc, dl bi ixkstkr uj skstiol bi Istlbc-plr c, Oìs nkij, oklrauoijtc is qui \., isti tkpc bi skstij6l

 m jc dly uj skstiol skajkekfltkvc. [ istc iqukvlhi ispifklhoijti l bëëkr qui hcsfcjfiptcs lphkflnhis l hls fcoujkblbis pchïtkfls istruf turlbls y bkeirijfklbls jc puibij lrrlstrlrsi, fcoc tlhis, l ujls fcoujkblbis pchïtkfls bkeusls y ionrkcjlrkls. Vksi tkijij prisijtis :ls oltkzlfkcjis, quibl tcblvïl hl fuistköj qui ih plrtkbc y ih Is-.9scj ‒ -rispiftc bi hl pcnhlfköj ij aijirlh ‒  bcs craljksocs qui s outuloijti y sirieuirzlj rifkprcfloijti \ui sil ih Istlbc ih qui si pcji lh sirvkfkc bih plrtkbc, c l hlkjvirsl, ih plrtkbc —qui istì lh sirvkfkc bih Istlbc, qukijqukirl pribcokji y fulhqukirl  

cqui sil ik viftcr prkjfkplh bi kjtirlff köj, pirolk <. difdc bi —-—i hls fcoujkblbis pchïtkfls ujkplrtkbkstls (fcjschkblbls) flrifij

jioi bi uj skstiol bi plrtkbcs prifksloijti pcrqui scj sksti Kols bi Istlbc-plrtkbc.[ hls fcjsifuijfkls hhialj ok,ky himcs.

Fuljbc hcs plrtkbcs (ij phurlh) kjtirlftýlj ijtri sï, jcs dlhhlocs ljti ujl sktulfköj ijhl fulh si biml l hcs plrtkbcs qui oljimij uj Vkstiol prcpkc, istc is, uj sunskstiol.kjbipijbkijti. Ij tërokjcs ols tëfjkfcs, hls kjtirlffkcjis kjtirplrtkbcs scjskouhtìjiloijti fcj kbufictis l y risuhtlbc bi hl lutcjcoïl bih sunskstiol. Pcr ihfcjtrl-/ rkc, hl flrlftirïstkfl bkstkjtkvl bih skstiol bi Istlbc- plrtkbc is qui‛ jc piroktihl lutcjcokl bi sunskstiols Jc schc ih plrtkbc ujkfc jc r uj srlnskstiol kjbipijbkijti

skjc qui hl oksol rlzcj bi sir bi isl fck is kopibïr hls lutcjcoïls bi sunskstiols. Vkjc, ³pcr quë fcjtlr fcj uj plrtkbc ij hualr bi jc fcjtlr fcj jkjaujc3

rifdlzlocs ih phurlhksoc bi plrtkbcs, su lhtirjltkvl rispiftc bih . bi ctrcs tkpcs bilutcjcoïls b sunarupcs is hl schufköj

K i qui jc dlyl plt tkbcs, y jc hl bi trlalrsi l hcs plrtkbcs.

Vk nkij hl kbil bi hls lutcjcoïls bi sunskstiols is frufklh ><,

l vifis plrifi biolsklbc hkoktlbl y ctrls vifis biolsklbc aijirlh.

° Uëlsi Adktl Kcjisfc, Rdf Pchkjis ce tdi Iurc pfl Fcooujkst .Vtltis, rlfafr <;51,ispifklhoijti hls pìas. >>1 l >5;.

Uëlsi ispifklhoijti ^cnirt L. Bldk, Ocbirj Pchktkflh Ljlh1‛sks, Prijtkfi‛ s!), pìas. 69y ss, Pcr isti flokjc, Alnrkih L. Lhocjb y A. Nkjadlo

< Plrtkb [ sm bi plrtkbcs

y

Akcvljjk

,lrtkbcs U skstiols bi plrtkbcs

1>

Bini bkstkjaukrsi ijtri hcs bcs uscs, y yc suakirc qui flni dlj‛ fcj elfkhkblb sk si bkfilutcjcoïl bi sunskstiols fcj rieir..,... skajkekflbc istrkftc y lutö bi sunarupcs fuljbc

Page 52: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 52/351

si pr ixprislr ih skajkekflbc ols aijirlh Hl fcjjctlfkcj ehixknhi á aijirlh, tkijioufdls vijtlmls >>, Plrl iopizlr, biml bi hlbc nhioìtkfl fuistköj bi sk ih arupcljlhïtkfc bi qui si trltl is u tiol. Jc söhc is pcsknhi qui flrizfl bi kopcrtljfkl hlfuistkö skstiol, skjc qui qukzì jc t hls kbils fhlrls lfirfl b. ijtkblb is uj skstiolbisbi bijtrc (pcr imiophc, ih plrtkbc skstiol) c bikbi euirl cr imëophc, ih skstiol

kjtirplrtkbcs) imiophc, ³ij qu ³ik scj skstiols ih pcbir mubkfklh, hl nurc c ih imërfktc3³Hc scj fcj rispiftc l hl ujkblb mubkfklh, imërfktc,.. frlfkl, c fcj rispiftc lh skstiolujktlrkc3 Jc tijiocs qui pric jcs bi istls fuistkcjis sk bifko ij hualr bi sunsLbioìs, fuljbc si lhubi l hcs sunarupcs ij aijirlh bini fcom birsi qui hlkopcrtljfkl bi istl lutcjcoïl puibi sir ouy bkeir Yj imërfktc qui sil uj sunarupcouy lutöjcoc kjbkfl, fcj prcnlnkhkblb, qui hl lutcjcoïl bi uj acnkirjc fkvkh isbubcsl c pihkarc. Ljìhcaloijti, sk hl nurcfrlfkl is uj sunarupc ouy,! jcoc, is bisupcjir qui ihhc kjbkfl qui fcjtlocs fcj uj b bi hl nurcfrlfkl. Ij flonkc, hlkjbipijbijfkl bih pcbir mubkk ujl fcjqukstl pcr hl qui si fconltkc oufdc tkiopc y quii bisic aijirlhkzlbö, puis hl lutcjcoïl bi isti stknarupc ripri hl pkibrl fhlvi bijuistrls hknirtlbis fkvkhis i kjbkfl ieiftkvljk qui si pcji erijc l hl bnokjlfköj

rnktelrïì. Jc flni bifkr, puis, qui fulhqukir lutckVcoïl bi sunarupc, bls ihhls, sil «eujfkcjlh· cqui ltistkaøi ih arlbc bi hknirti‟ pijbijfkl, bi pchklrquïl y/c phurlhksoc bi ujlscfkiblb. Istc bi bifkrsi, ij flonkc, fcj rieirijfkl l hl fcjjctlfköj oìs h. Vk si utkhkzlristrkftkvloijti hl kbil bi lumcjcrjkl bi sunsksti istc is, ýjkfloijti fuljbc hl ujkblbis áhlrloijti ih skstiol ‒ f cfurri fhlrloijti fcj ih sunskstiol bi plrtkbcs ihsunskstio skjbkfltcs y ih sunskstiol bi arupcs bi prisköj ‒ -, ijtcjfis bi f skaui qui hllutcjcoïl bi hcs sunskstiols fpjstktuyi uj ixfáM kjbkflbcr tljtc bi hl pchklrquïl fcocbi hl hknirtlb qui tkiji scfkiblb fcj rispiftc lh Istlbc. Ij plrtkfuhlr, flni lekrolr fcjrkblb qui ih pcbir bi ujl scfkiblb scnri ih Istlbc bipijbi ij oibkbl y prkolrkloijti

bi hl lutcjcoïl bih sunskstiol bi plrtkPcwihh fconkjlj hls lutcjcoïls bi sunskstiols (arljbi, hkoktlbl y isflsl)

ih frktirkc fuhturlh (Fc Pchktkfs. L Bivihcprjijklh Lpprclfd, H

Nrcwj, <;55, ispifklhoijti hls p >9; l >1>).

>> Uëlsi Vlouih I. Ekjir, Fcoplrltkvi Acvirjoijk, Lhhij Hlji Priss, <;10, pkkas, 24y 2;, 919 l 945.

16

y ihhc is lsï pcrqui is ouy pcsknhi qui hl lutcjcoïl bi ctrcs sun rupcs hkniri l ujl

scfkiblb bih Istlbc, pirc jc hhiaui l dlfir qui —-c scfkiblb tijal hknirtlb plrl kjehukrij ih Istlbc.

Flni ixphcrlr oìs lhhì istl fuistköj sk si cnsirvl qui, bijtrc , hl «flsl bih pcbir· >6,uj skstiol bi plrtkbcs riprisijtl uj flsc hkrjktlbcr bi kjbipijbijfkl bi sunskstiols, puis ih phurlhksoc bi plr-Y tkbcs lftýl fcjecroi lh rkjfkpkc bi qui hcs plrtkbcs scjcraljkzlfkc s vchujtlrkls, craljkzlfkcjis frilbls vchujtlrkloijti, kaulh qui -

hqukir ctrl ioprisl prkvlbl, pcr fkublbljcs plrtkfuhlrism Jc söhc

 pirtijifir l ihhcs jc is cnhkaltcrkc, y jc söhc si cerifi lh fkubl jc ujl cpfköj ijtri hlscraljkzlfkcjis ixkstijtis, skjc qui ih sks

Page 53: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 53/351

 pirokti ‒  pisi l hcs alstcs bi kjarisc ‒  hl frilfköj vchujtlrkl juivls craljkzlfkcjis pchïtkfls. Ij isti sijtkbc, uj skktiol bi HIPs jc söhc is uj sunskstiol kjbipijbkijti,skjc tlonkëj lnkirtc. ih fcjtrlrkc, uj skstiol bi Istlbc-plrtkbc jc puibi jk skqukirl/

fcjfinkr uj plrtkbc fcoc craljkzlfköj vchujtlrkl, y hl elhtl bi lutc- ökï bi sunskstiolsdlfi qui ih skstiol bi qui si trlti sil firrlbc. - W sk ih kjarisc ij ih plrtkbc ýjkfc ishkoktlbc fcoc sk jc, ij‛  

flsc f skstiol jc pirokti hl frilfköj vchujtlrkl bi craìjkzlfkc s pchïtkfls jk ujl cpfköjijtri bkstkjtls craljkzlfkcjis pchïtkfls. Ivkbijtioijti, ih qui si bimi c jc l hcs plrtkbcs qui oljimij uj

 mnskstiol kjbipijbkijti riprisijtl ujl bkeirijfkl frufklh. Pcr tljtc,

< bifkr qui söhc si bini flhkekflr bi skstiols bi plrtkbcs l hcs

kstiols pchïtkfcs flrlftirkzlbcs pcr hls kjtirlffkcjis bi plrtkbcs, y

ijbi lh «skstiol· bi isls kjtirlffkcjis, jc is ujl sutkhizl tirok pchöakf Hhlol hl

ltijfköj scnri ih difdc bi qui ij hls fcoujkblbis Chïtkfls o\ hls prcpm ljìhcals lHsksrm

bih .Isrl&.pï y, pcr tljtc, scnri ih difdc qui iscs skstiols si flrlftirkzlj pcr hl elhtlbi ujl lutcjcoïl ynskstiols. Jc ixk kKM tl.hPs- p j st iK bi

· ij ih fulh hl fljlhkzlfköj bih lrtkbc skrvi l hc ‒  l hcs - — . Yj skstiol bi plrtkbcsrifcjcfi ih

jsc i kjstktufkcjlhkzl hl cpcskfköj7 uj skstiol bi Istlbc-plrtkbc k hl vlhkbiz bih bksijsci kopkbi hl cpcskfköj. Hcs plrtkbcs ij

-lh scj kjstruoijtcs bi ixprisköj7 ih plrtkbc ij skjauhlr is uj

-.-.ruoijtc bi ixtrlffköj. [ sk nkij pcbiocs bifkr qui hl scfkiblb Cehekaurl lh skstiolbi plrtkbcs, jc flni bifkr qui hl scfkiblb fcjek uj skstiol bi Istlbc-plrtkbc. Pcr ihfcjtrlrkc, is ih skstiol bi

‘ lrtkbc ih qui fcjekaurl l hl scfkiblb. Ij tcbcs kcs lspiftcs, Hl hcakfl bi uj skstiol isih ljvirsc bi hl höakfl bih ctrc.

Istl kolaij is bi Olx Qinir,

12

Akcvljjk

 plrtkbc y skstiols bi plrtkbcs

19

Ij fuljtc l hl plhlnrl plrtkbc, juistrl isflsiz bi tërokj hkoktl, y jc is biolsklbcarlvi lphkflr ik tërokjc tlonkëj jc-plrti, l ujl plrti qui bkfi sir ih tcbc. Pirc pcr hcqui ri lh tërokjc skstiol, su olh usc jc dlhhl mustkekflfköj ij hl isk tërokjcs, y bidifdc biouistrl föoc si bispirbkfkl ujl kopc dirrlokijtl ljlhïtkfl, lsï fcoc hlvkchlfköj kjjifislrkl bi hl bcrlbl bi qui binij blrsi jconris bkeirijtis l hls fcsls qbkeirijtis.

Bibi dlfi ujcs bifijkcs vijkocs bksfutkijbc sk is pcr

finknhi ujl biocfrlfkl skj oìs bi o plrtkbc >2 Dlstl ih f

bi <;90 si ijecfö ih lsujtc fcoc sk euirl ujl fuistköj ij <.

Page 54: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 54/351

y jiarc. Ij ih bifijkc bi hcs 50, y lh kr lvljzljbc ih bi <;

trltl bi hl fuistköj flbl viz oìs fcoc lsujtc bi oltkfis.

hl rispuistl irl fhlrloijti jialtkvl. Lftulhoijti tkijbi l s

oltkvl. Yjc bi hcs oufdcs octkvcs plrl istl trljsecrolfköj

dlj flonklbc hcs rieirijtis, qui istlocs cnsirvljbc uj oujb

lophkc y ouy bkvirskekflbc y qui ‒ ij fcjsifuijfkl ‒  oufdcs

ris dlnhlj dcy bïl bi «ujkplrtkbksoc· ij uj sijtkbc ouy h

rieirijfkl l hl diaiocjïl, lh bcokjkc c lh pribcokjkc bi uj

scnri hcs ctrcs.

Bi ihhc si skaui qui hl ivlhulfköj bi hcs bltcs fcjfritcs ispirlr l qui dlyl binltkbc hlfuistköj bi hl fhlskekflfköj >9 uj lutcr fkti flscs bi ujkplrtkbksoc qui, l mukfkc bihlutcr s< jc fcrrispcjbij l hl oksol fhlsi, jk skqukirl lh ocjcplrtkbkstk ocs dlnhljbc

flbl ujc ij tërokjcs bkeirijtis y is prcnl_ tirokjiocs fcj ujl pitkfköj bi prkjfkpkc lhbiocstrlr pcr b y ij isti flsc pcr fhlskekflfköj kjfcrriftl, hc qui istì pcr bio

>2 Hl ctrl fuistköj pcsknhi is bi sk hl biocfrlfkl jc söhc pcbrïl sir skjc bi difdc prieirknhi, skj plrtkbcs. Istl is hl fuistköj bi hl biocfrlfkl tl y jc trltlriocs bi ihhllquï. Uëlsi ok Biocfrltkf Rdicry, cp. fkk. f Bi supcjir qui sil «pcsknhi· ujlbiocfrlfkl bkriftl, skj plrtkbcs (— oltkzlfkcjis ixpuistls, suprl, >.<), hc qui quibl pcrbiocstrlr is á dkfkirl eujfkcjlr oimcr l hl biocfrlfkl (vëlsi, kj/rl, 2.6, hls bubls f lhrispiftc).

>9 Istl lbvirtijfkl jc si lphkfl söhc l hls fcoujkblbis pchïtkfls ehukbls bislrrchhc, skjctlonkëj, y plrtkfuhlr, l hcs hhlolbcs Istlbcs bi plrtkbc ë hcs Istlbcs Yjkbcs. Lplrti

fcophitloijti bi hl fuistköj lnkirtl bi su flfköj (ksl/rl, 2,6 y 5.9), is ivkbijti qui hcsIstlbcs okionrcs bi uj e eibirlh scj uj flsc pcr sï oksocs binkbc l hc ribufkbc bi sulutcjcoï rispiftc l hls iseirls scoitkbls lh fcjtrch eibirlh.

Pirc tcblvïl pcbiocs ijerijtlrjcs fcj hl fuistköj tiörkfl, ij ih iltijbked bi qui söhcsi dlfi rieirijfkl l hcs skstiols pchïtkfcs ij hcs fulhis jc si pirokti hialhoijti oìsqui uj plrtkbc y bi difdc jc ixksti oìs qui ujc. Ij istl sktulfköj nkij biekjkbl hc quioìs kjtirisl si dlhhl fhlrloijti ij kcs prcfiscs kjtrlplrtïbkstls.

Pcr hc aijirlh, ij hls fcoujkblbis pchïtkfls ocjcfëjtrkfls si prcdïnij hls bkvkskcjiskjtrlplrtkbkstls7 istc is, isls bkvkskcjis jc si puibij kjstktufkcjlhkzlr jk ecroldzlr. Vkjionlrac, hl bklhëftkfl bi hl vkbl - ‒ y jc söhc bi hl pchïtkfl ‒  is qui tcbl pcskfköj

ijaijbrl ujl cpcskfköj, istc is., ujl fcjtrlpcskfköj. Fulhqukirl sil hl fcjbk fköj bih plrtkbc, piroljifi ih difdc bi qui hcs arupcs oìs arljbis si bkvkbij ij arupcs oìs piquiücs, y bi qui ij hcs prcfiscs cekfkc scs kjtrlplrtkbkstls plsl hc qui is höakfc qui plsi= bislfuirbcs, rkvl hkblbis, oljkcnrls y ijerijtlokijtcs >5 Hls rlrls cflskcjis ijqui ih plrtkbc ýjkfc tchirl c kjfhusc pirokti, bijtrc bi sus ekhls, hl cral jkzlfköj bisunujkblbis y lhaýj tkpc bi cpcskfköj ecrolhkzlbl tkijij, skj bubl, oufdl pirtijijfkl,fcj rispiftc lh «phurlhksoc bih ujkplr tkbksoc·, pirc jc dlfi elhtl hkoktlr ih lrauoijtcl iscs flscs ispi fklhis >1 Kjfhusc fuljbc jc si oltirklhkzl jkjaujl craljkzlfköj sunujktlrkl y hl kjtchirljfkl c ih okibc lh bksijsc si kopcji pireiftl oijti bi lrrknl lnlmcdlstl hhialr l hls ýhtkols nlsis, hcs dconris skauij ijerijtìjbcsi, y fcj olycreircfkblb fuljtc oìs sil hc qui istì ij muiac. [ ih qui ih fcjehkftc bi kjbkvkbucs y/carupcs sil unkfuc, qui ixkstl ij tcbcs y ij fulhqukirl bi hcs skstiols pchïtkfcs, jcs ije

Page 55: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 55/351

rijtl fcj hl fuistköj bi sk ih fcjehkftc y ih bksijsc kjtrlplrtk bkstls puibij fcjstktukr ujsufibìjic, uj irsltz, bi hl fcopitijfkl ijtri plrtkbcs.

Hcs istubkcscs qui dlnhlj bih «phurlhksoc ujkplrtkbkstl· si kjfhk jlj ivkbijtioijti lrispcjbir bi ecrol lekroltkvl, y, skj bubl, istc is hc qui cfurri fuljbc cïocs dlnhlrbi hl «biocfrlfkl ujkplrtk-‛ bkstl· Buvirair e i fcoc skaui «Ij hl oibkbl ij qui hlselffkcjis si bislrrchhlj hknrioijti bijtrc bih plrtkbc ujkfc..., ih phurlhksoc rijláibijtrc bih plrtkbc, bcjbi puibi bisio piülr ih oksoö plpih... Puibi fcjfinkrsi, puis,qui uj plrtkbc ýjkfc

>5 Vuprl, >.> y jctl <;.

i‛ Ih ixpirkoijtc kjtirisljti l isti rispiftc is ih hl Rljaljykgl L! rkflj Jltkcjlh Yjtcbi Jyiriri, qui pirokti qui bcs okionrcs bih plrtkbc bkspu ij flbl isflüc ihiftcrlh.Pirc Rljzljkl jc cntuvc hl kjbipijbijfkl dlstl <;5<. J[iriri cntkiji ih ;9 pcr <00bi hcs vctcs, y is tlj bkeïfkh fcoc biolsklbc rcjtc plrl ivlhulr ih skajkekflbc, pcr jcdlnhlr bi hls pirspiftkvls bi burlfköj,

isti oifljksoc (ksl/rl, 4.> y jctl >6). Rlonkëj si fktl l Olblalsflr fcj ljzljkl, pircsu flsc istì sumitc l ujl flutihl lýj olycr. Bi difdc, ih ýjkfc rlsc Fhlrc is ih biOëxkfc, bih qui si trltlrì ksl/rl, 1.6.

>.6. Ih phurlhksoc ujkplrtkbkstl

15

Akc‛. 

sgkfjkls 8Kt‛ plrrugc. 

/ /

fckjfkbl fcj fkirtl biocfrlfkl pchïtkfl· >4 Ij hcs vikjtkfkjfc trljsfurrkbcs bisbi quisi isfrknkö istl ecrouhlfköj jc si dl f bc jk si dl lülbkbc oufdc l ihhl, Vkj ionlrac, plrl istlr siau qui jc jcs ijerijtlocs pcr ujl fuistköj bi plhlnrls, bimiocs b ihtërokjc phurlhksoc y fijtrëocjcs ij hl erlsi «puibi bisiop ih oksoc plpih·. Hlfuistköj is= ³Ixkstij suekfkijtis ljlhcaïls i pcr ujl plrti, uj plrtkbc ýjkfc qui piroktl, lujqui söhc sil bi hl ixkstijfkl bi sunbkvkskcjis kjtirjls, y, pcr ctrl plrti, ujsk bi oìs bi uj plrtkbc, plrl mustkekflr hl tisks bi qui ixksti lhaýj, bi iqukvlhijfklMujfkcjlh ijtri ihhcs3

Hc prkoirc qui si bini lbvirtkr, ixpcji ouy nkij uj l is qui kjfhusc «ij hls ecrolsoìs ixtriols bi lutcfrlfkl puibi tkr ujl kjtijsl rkvlhkblb fcopitktkvl, lujqui söhc sil pcr g. ltijfköj y ih elvcr bih lutöfrltl·, pirc ih lophklr i! skajkeïfl cs tërokjcsfcopitijfkl y fcopitktkvc «plrl lnlrflr hls kjtrkh hcs plskhhcs bi plhlfkc y bi hls slhlsbi fcoktë bi hcs plrtkbcs if bjl l oihhlr ih ekhc bi hl dirrlokijtl ljlhïtkfl· >; [oirifi kt istubklr bitlhhlbloijti isti lspiftc. Hl fcopitijfkl ijtri bkj bijtrc bih plrtkbc ýjkfc is ujl hufdl ijtri pirscjls bctlbls bi, qui si ijerijtlj ijtri sïbkriftloijti. Ij isti flsc jcs dl‛ prkocrbklh lujqui jc ixfhuskvloijti, fcj ujlrihlfköj bi b l bkrkaijti, uj fconlti flrl l flrl ijtri acnirjljtis, ih risuh‛ bih fulh jctkiji pcr quë plslr hl pruinl bi hl fcopitijfkl hiaktkolfkcj ihiftcrlhis Ij flonkc ijuj skstiol bi plrtkbcs fcopitijfkl kjtrlplrtkbkstl jc is oìs qui ujl flrl bi hl ocjibl,ctrl is hl fcopitijfkl ijtri plrtkbcs. [ fcoc pcfc kopcrtl aukr ih fcjtrch bi uj plrtkbcqui flrizfl bi siaukbcris, hl flrl ocjibl qui oìs kopcrtl is hl fcopitijfkl ijtri

 plrtkbcs. Ijtcr hc eujbloijtlh bih phurlhksoc bi plrtkbcs is qui hcs bkrkaijtis f plrtkbcs

Page 56: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 56/351

si ijerijtlj ijtri sï kjbkriftloijti= fcopktij ijtri sï cnmitc bi aljlrsi l hcs vctljtis,hc fulh ijtrlül fcjsifuijfkl hlrac lhfljfi.

Ij hcs skstiols bi Istlbc-plrtkbc, ih Istlbc y ih plrtkbc si r zlj y si buphkfljoutuloijti, okijtrls qui ij hcs skstiols r‛ tls si bkvkbij y si bisujij. Ihhc kophkflqui ij ih flsc ocjïstk.. pirspiftkvl bih plrtkbc sil hl pirspiftkvl bih Istlbc. Loncs i

>4 Hcs Plrtkbcs Pchïtkfcs, cp. fkk., pìa. 602 bi hl ibkfköj ij flstihhlj nkij Buvirairkjtrcbufi tlonkëj, skj rlzöj, ih imiophc bi hl pchïtkfl ij i. bi hcs Istlbcs Yjkbcs(oKrl, 2.6), is prcfibijti siülhlr qui su aijirlhkzl is prcvkskcjlh y qui ih flscoijfkcjlnhi is ih bi Rurquïl, fcj rieirijfkl rkvlhkblb ijtri Kj5jø y Nlylr, bijtrc bihPlrtkbc ^ipunhkfljc Pcpuhlr, trls vkvïl tcblvïl Giolh Ltltørg. Ih flsc bi Rurquïl siixlokjl oerl, ;.

>; Qkhhklo D. Ocrrks-mcjis, «Bcokjljfi ljb Bkssijt·, ij AC, l

<;55, pìa. 292.

.ámkulbcs lh jkvih lhtkoëtrkfc bi «qukij acnkirjl·, y ij isti sijtkbc ih pujtc bi vkstl bih

Istlbc ih qui lnscrni lh bih plrtkbc. Ij ih

flsc bih phurlhksoc bi plrtkbcs, hcs plrtkbcs, ij flonkc, si dlhhlj VktHhlbcs l oktlb biflokjc ijtri hcs acnirjlbcs y hcs acnirjljtis, . is hl pchïtkfl, fcjtiophlbl bisbi ikjkvih lhtkoëtrkfc bi 8qukij is cdfrjlbc· hl qui tkijbi l fcjvirtkrsi ij hl pchïtkfl bihIstlbc. Istc lckvlhi l bifkr qui ‒  pcr su prcpkl oifìjkfl ujl fcoujkblb pchïtkfl bi ujschc plrtkbc dlfi qui ih pcbir sil lutcfrìtkfc, okij trls qui uj skstiol phurkplrtkbkstlbiocfrltkzl ih pcbir. Fuljbc ixksti fcopitijfkl ijtri oìs bi uj plrtkbc, uj plrtkbcacnkirjl ij hl oibkbl ij qui rispcjbi l, y si pcji bih hlbc bi, hcs acnirjlbcs7okijtrls qui ih plrtkbc ýjkfc acnkirjl bi ecrol piroljijti y, pcr tljtc, su prcnhiolis ih bi. qukëj acnirjlrì lh prcpkc plrtkbc.

Ij tctlh, jlbl biouistrl föoc y pcr quë hl rkvlhkblb kjtrlplrtk bkstl puibi sirsufibìjic bi, c virsi lskokhlbc l, hl fcopitijfkl ijtri plrtkbcs. Ih bksijsckjtrlplrtkbkstl schc ixprisl ‒ i kjbufi ‒  uj ijerijtlokijtc 8prkvlbc·, oufdc oìs qui«eujfkcjlh·, IM lrau oijtc bi qui hl rkvlhkblb y ih fcjehkftc skiopri dlj ixkstkbc ij hl pchïtkfl, si trltij fcoc si trltij, flrifi bi pisc y biml bi hlbc tcbc ihsijtkbc bi hlkjaijkirïl pchïtkfl. Hc qui sï kopcrtl is föoc si fljlhkzl ih fcjehkftc,7 bi difdc, is hlecrol ij qui si trltl ësti hc ýjkfc qui kopcrtl. Dkstörkfloijti, istc si vi lpcylbc pcrih difdc bi qui ih fcjehkftc kjtirjc bi arupc ijtri pchïtkfcs  ‒ bi difdc pri bifiscr yiqukvlhijti bi hl rkvlhkblb kjtrlplrtïbkstl schl ‒  skiopri y ýjkfloijti dl prcbufkbcelffkcjis (ij i! sijtkbc dkstörkfc). Lsï, sk nkij bisbi qui fcoijzö hl vkbl pchïtkfl

skiopri dl ixkstkbc hl pkurl dblb bi elffkcjis, ih phurlhksoc biocfrìtkfc söhc dlixkstkbc ij rihl tkvloijti pcfcs ppïsis y bisbi dlfi rihltkvloijti pcfc tkiopc. Ij plrtkfuhlr, l hc hlrac bi hcs skahcs jc dly pruinls bi qui ih elffkcjl Ktsoc y ih fcjehkftcbi arupcs fcoc tlhis dlylj mloìs lnkirtc ih flokjc l hl biocfrlfkl.

Bkfdc ij tërokjcs oìs tëfjkfcs, hl tisks bi Buvirair jc ixphkfl hl bkeirijfkl biujkblbis, fcj hc fulh ijtrl ij hl hkstl bi elhlfkls bi «slhtc ujktlrkc·. Hls f hï m.á ýijijsöhc ujl ujkblb, ih plrtkbc fj Klti H ehij bc ujkblbis= hcs lrtkbcs tcolbcsujcm Rtt Istciqukvl i l qui ij ih prkoirc bi hcs flscs tijiocs, fcoc oufdc, söhc uj prcfiscfcopitktkvc-ihiftcrlh (kjtir jc), okijtrls qui ij ih siaujbc bi hcs flscs tijiocs bcs prcfiscs FCrjpitktkvcihiftcrlkis (kjtirjc y ixtirjc). Ijtcjfis, ³böjbi si prc- Yjfi hlsustktufköj3 Lujqui lboktlocs oìs bi hc jifislrkc, istc is, qui flni rlzcjlnhioijti

flhkekflr bi fcopitijfkl l hc qui cfurri uiehtrc bi! plrtkbc ýjkfc, isc oksoc cfurribijtrc bi flbl ujc bi

Page 57: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 57/351

1a

hcs plrtkbcs bi uj skstiol bi plrtkbcs. Pcr tljtc, jc is qui fk p ýjkfc cerizfl lhac lflonkc bi hc qui flrifi. [ ih plrtkbc flrifi prifksloijti bi hc qui dlfi qui ujl pchklrquïl sil « frìtkfl·= fcopitijfkl ihiftcrlh y ihiffkcjis hknris.

Yhtkoloijti si dl frktkflbc oufdc hl fcopitijfkl ijtri Pcr ujl plrti, si hl lfusl biqui hcs plrtkbcs ‒ . ‒ ispifklhoijh nkplrtkbksoc ‒  jc cerifij ujl «cpfköj rilh·, y quisu fcr okijtc fcopitktkvc hhivl, l ekj bi fuijtls, l hl flstrlfköj, lh f tlokijtc fchuskvc—i l bisvklr hl ltijfköj bi hc qui is eujblt l hc qui is trkvklh. Ij risuoij, hlfcopitijfkl.pui2i jcpchkc Pcr ctrl plrti, si ritrltl l kcs plrtkbcs ‒ ispifklh lhouhtkplrtkbk ixtrioc ‒  fcoc sk euirlj fcjehkftcs y bkvk ixlspirljtis, fcoc sk frilsij«fuistkcjis lrtkekfklhis·, fcoc puskirlj arljbis cpfkcjis qui scj tctlhoijti krrilhkstls.Bisb pujtc bi vkstl, hl fcopitijfkl riflhkijtl lh oirflbc, ijaijë ixfisc bi prcoislsy hl pchlrkzlfköj y fril prcnhiols kjoljiml prcnhiols qui jc tkijij schufköj. Ijloncs flscs, hcs nkijis c ekfkcs fchiftkvcs qui scj risuhtlbö bë hcs oifljksocs bi hltijfkl skiopri scj sunöptkocs pcr rlzcjis qui si dlj ixr nkij 0 plrti bi tcbls isls

frïtkfls scj, ij uj pujtc u fcrriftls. Lquï jc trltlocs bi blr ujl vksköj scjrcslbl bi hl pitijfkl. Vkj ionlrac, y pcr ijëskol viz, juistrc prcnhiol i. (ij ispirl bi hlsoibkbls) ij pcjbirlr. ³Fcjtrlpislj, c k ljuhlj, hcs bieiftcs l hcs nijiekfkcs3 Ij ihflsc bi qui si ³pislj oìs hcs bieiftcs bi hl fcopitijfkl ijtri plrtkbcs ieiftcsolrakjlhis pcsktkvcs, fcoc si ixpcjij ij hl ticrïl tkvl bi hl biocfrlfkl isnczlbl pcrVfduopitir 6>, lphkflbl pcr brkfd 8 y bislrrchhlbl pcr BldK3 j,

6 Uëlsi Dkrsfdolj, Ixkt, Uckfi lcfk Hcylhty, cp. fkk., ispifhlkoikh

flp. 9. Istl is tlonkëj hl tisks nìskfl bi F. Qrkadt Okhks, Rdi Pcwir

Cxecrb Yjkvirskty Priss, <;95 W virsköj isplüchl ij Ecjbc bi C

Ifcjöokfl, jctl bih trlbuftcr_ y bi dijry V. Glrkih, Rdi Bifhkji ce 2flj h‛hurlhkso, Vtljecrb Yjkvirskty Priss, <;5<.  

6< Uëlsi ij ispifklh Oljfur Chscj, <., Rdi Hcakf 0/ Fchhiftkvi L ¡—cdhkf Accbs lcfktdi Rdicrv c! Arcups, dlrvlrb Yjkvirskty Priss, <;59,

6> Mcsipd L. Vfduopitir, Flpktlhkso, Vcfklhkso lcfk Biocfrlfv, Ehlrp Nrctdirs, <;2>,flp. >>, ispifhlhoijti pìa. >5;.

j Vi dlfi ujl rieirijfkl ispifïekfl l su «riakl (hi hls rilffkcjis

fuyc oimcr ecrouhlbcr dl skbc Flrh. M. Eïibrkfd, Fcjst,tutkcjlh

lcfk Pchktkfs, >. fb., Akjj, <;2<, flp. >9, ispifklhoijti hls pìas. 94;Bi Erkibrkfd vëlsi tlonkëj Olj lcfk Dks Acvircoijt= uj E.opkrkflh

ce Pchktkfs, OfArlw-Dkhh, <;56, flp. <<.

° Hl olycr plrti bi hl cnrl bi BldK, l plrtkr bih vchuoij bih q fclutcr fcj F. I.Hkjbnhco, Pchktkfs, Ifcjcokfs ljb Qihelri, K U fijtrl ij hls fcjbkfkcjis bieujfkcjlokijtc (hi hl biocfrlfkl, fcrjc

Hl lekrolfköj bi qui «hl prisijfkl bi uj skstiol ujkplrtkbïstl jc kopkbi pcr biekjkfköjhl biocfrlfkl hknirlh· pcbrïl ouy nkij ripri sijtlr ih istlbc bi ìj lftulh i kopirljtiij hl bksfkphkjl . Pirc, hloijtìjbchc oufdc, jc puibc ijfcjtrlr lrauoijtcs ij lpcyc

bi hl tisks bi qui fuljbc qukirl qui si riprkoi hl fcopitijfkl ijtri plrtk bcs (ijtri plrtkbcs bkvirscs), si puibi sustktukr ëstl pcr ih fcjehkftc kjtrlplrtkbkstl (bijtrc bih

Page 58: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 58/351

 plrtkbc ýjkfc). Bispuës bi tcbc, jc jcs kjtirisl fk fcjehkftc pir si, skjc sus risuhtlbcs.Pcr tljtc, hl tisks supcji, y jcs biml fcj ih supuistc bi, qui hcs dconris qui fconltij pcr su prcpkl supirvkvijfkl ‒ y jc skiopri ij sijtkbc oitleörkfc ‒  ij uj tkpc bifcjtixtc qui is hl hiy bi hl sihvl, qukirij y puibij lpcr kìr nijiekfkcs l hl fckiftkvkb Ihsupuistc is, puis, qui hl flsl bih pcbir istì dlnktlbl pcr ujcs lhtrukstls ecrokblnhis. Is

ouy pcsknhi qui sil lsï pcr hc qui rispiftl l bitirokjlbcs kjbkvkbucs y, ij aiji rlh, lhl prkoirl aijirlfköj rivchufkcjlrkl. Pirc isls fkrfujstljfkls jc scj erifuijtis jkburlbirls, y jc si puibi fcjstrukr ujl fcou jkblb pchïtkfl, ij fuljtc l hl btkrlfköj y ltkiopcs bi rutkjl, nlslbl ij isi tkpc bi pijslokijtc qui fcjeujbi hl rilhkblb fcj ihbisic. Vk dl bi scstijirsi hl pribkffköj oibkljti uj lrauoijtc ‒ y pcr hc aijirlh fcjhl kbil bih phurlhksoc bih plrtkbc ýjkfc si pritijbi dlfir ujl pribkffköj ispirljzlbl ‒ ,ijtcjfis isl pribkffköj is ouy erìakh.

Bcoijkfc Ekskfdikhl, Riok i Oitcbk mc Vfkijzl Pchktkfl, Vljscjk, <;1<, flp. 5.

Uilsi, ýhtkoloijti, hl cnrl bi Bldh Pchklrfdy, cp. fkk.7 tlonkëj ok Bfocfrltkf

Rdicry, cp. fzt., flp. 5, y ispifklhoijti hls pìas. <>2 l <>4.

Nhcjbih, Lj Kjkrcfhcfhkcj hc Fcoplrltkvi Acvirjofjt, cp. fkk., pìa. <9<. Cnsirvisiqui Nhcjbih hhial l ispifkekflr «biocfrlfkl hknirlh·, okijtrls qui hl olycr plrti bi hcslutcris, y bisbi huiac Buvirair, si riekirij l lhaýj tkpc Ulac bi biocfrlfkl.

Dly bcs bifhlrlfkcjis, qui fcjviraij bisbi pujtcs bi plrtkbl ouy bkstlj tis,, quiPlrifij ispifklhoijti kjbkfltkvls. Viaýj mirzy Qkltr, «ih phurlhksoc Pchktrfc... jcjifisktl lbcptlr hl ecrol bi ujl bkeirijfklfköj ixtirjl ij bkvir VCV plrtkbcs y arikpcs,skjc qui tlonkëj puibi bislrrchhlrsi ij hl vkbl kjtirjl ih plrtkbc acnirjljti...·, qui bidifdc is ih Plrtkbc Cnrirc Yjkbc bi Pchc- rktl (ij Fhifkvlais, Kfkfchcakis ljb PlrhyVystios, cp. fb., pìa. >45). [ Erib

• ^kaas fcjfuirbl= «Ij ih flsc bi uj skstiol ujkplrtkbkstl..., hl lslonhil riakbl si virìpkbloijti bcokjlbl pcr ih plrtkbc acnirjljti y jc puibi slh laulrb hcs birifdcs bicpcskfköj bi hcs plrtkbcs okjcrktlrkcs. Vkj ionlrac,

i istlnhifir uj iqukpc eujfkcjlh bijtrc bih plrtkbc acnirjljti oibkljti bi Prcpkcfcjarisc ihiakbc. Vk... is hc nlstljti pcbircsc, pcbrïl prctiair hcs

rifdfm bi hls elffkcjis bi cpcskfköj bijtrc bih plrtkbc· (Lbokjkstrltkvi ^i (keh Pchk ^is pcjszvijiss= L Edicry c! Byjlokf Nlhljfzja, Vlai, <;10,

akjl 946) Hcs sunrlylbcs scj oïcs y siülhlj dlstl quë pujtc si dl vuihtc hksl hl kbilbih kr jk plrtkbksoc

A cvlj jkPlrtkb y skstiols (hi plrtkbcs

1;

Flpïtuhc 6

IH OL^FC P^IHKOKJL^

6.<. Fljlhkzlfköj, fcoujkflfköj, ixpljsköj

Burljti ih ljìhksks prifibijti dlj quiblbc ij prkoir phlj- eujfkcjis ,c bcs arljbis lihis skstioìtkfckhbi hcs .llrtkbcs=

 möj fldlhkzlfköj· Ldcrl lfi l tl kjtrc ufkr ujltirfirl tu

Page 59: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 59/351

 ‒  coujkfl l ekj bi fcophitlr ih lrauo mq ix riskvl ko o k fhcj, y ouy nkij flnrkl fbirlr l fcoc plrti kjtiarljti bi Ml eujfköj bi fcoujkflfköj. tljtc, binc ixphkflr pcrquë bkac «ixprisköj· ij hualr bi «fc

y, lh oksoc tkiopc, quë rihlfköj aulrblj hls bcs ijt Ij siaujbc hualr, flnrïl lbufkrqui hl e bi fljlhkzlfk nkij ijtrlül fcoujkflfkcj [ jc flni alrcpuiehl Öd is

fcoujkflfköj, ujl cpfköj lbcptlr uj ijecqui fknirjëtkfc ahbnlh, fcoc ih qui dl ihlnl

fcdirijtioijti Biutsfd . Ij fcjsifuijfkl, .plrtkbc fcrjp « h i qtkis fmlhk oijti ij hl lri lfkcj bi fco jkfìëk c (istc is f flf rihltkvls l l lskajlfkcj lutcre i vl cris) plrloujkblbSpchïtkfl· > Hl ctrl \p pcsknhi is hl qui kjtijtl istc is hl iekjkr ujl «eujfkcjbi fcoujkflfkcj pchktkfl·

< Uëlsi, fcjfritloijti Biutsfd, Rdi Jirvis ce Acvirjoijt, cp. i aijirlh, ^kfdlrb ^.Elaij, Pchktkfs ljb Fcooujkfltkcj, Hktthi, Nrcwj, t

> Vlouih D. Nlrjis, Plrty Biocfrlfy= Rni Kjtirjl! Pchktkfs ce lj Vcfklhkst Eibirltkcj,[lhi Yjkvirskty Priss, <;51, pìa. >2<. Lujqui tlonk lprcvifdl l Lhocjb y Ilstcj, hl

biekjkfköj bi Nlrjis pcji ij prkoir < föoc si lphkfl l hcs plrtkbcs ih ijecqui bi hlfcoujkflfköj.

40

hls is bih skstiol . [ fcj isti sijtkbc si prcpcji me hl kbil.

Ih octkvc pcr ih qui dlstl ldcrl di áhimlbc bi hlbc hl eujfköj bi jkflfköj is qui flrifibi flplfkblb bksfrkokjltcrkl suekfkijti. si. R hl jf flrlftirkì < hur pl

istc is, l_ plrtkbc l uj sks HFhBeh bi peh> jehüì uKtirkcr ij hl elsi bi

< plrtkb5

- skjc tlIj isti ocoijtc diM.ltrcbmm.fkr

ks!l eujfköj bi, pchïtkfl,

K fcj hl lbvirtijfkl M trcpizlocs fcj ih prcnhiol bi ìblptlr fltiacrïls birkvlblsdkstörkfloijti l ujl fhlsi purloijti ljìhktkfl.

, Pcr hc qui rispiftl l hl kjfhuskvkblb, jc flni bubl bi quihl

 pkflfköj is ujl flti crïl ui hc kjfhuyi tcbc, y qukzì sil hl ujkvirslh pcr ixfihijfkl. Puii

skj ixfipfkcj —fköj. Rlonkëj is ujl !icrï ihckjfhu tcbc,  lonk tlj loph<c <l&. pcRktkfls

jc dl lrrkc cixksiujlflj Lsï, hl , ism álticrkl uioijcs kjfhuyi bi hls tris puis \c si phkf tcbls hls skjc söhc l hls

jujkbl bb kdsmslb

hls fcoujkblbis hïtkfls i kibib

tcbls ls fctjujk l ispphïtkfls bi plrtkbcst

> , •,   ‒  

bi < ljlhkz bc c schc rcs skstiols bi plr cop R rc kibl i l ix riskcj cr tljtc hl prkoirl

Page 60: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 60/351

K ïirijfkl .. tris lj is qui

fjti&.bi lns Ij plrtkfuhlr, oujkflfköj is oìs aijirlh < priskcj ols ispifkekflLbiols hl fcoujkfl vl ols l l

eir á pl okijtrls qui h k hl

Dlstl ldcrl, nkij. Hl .uehtrcvirskl si phljtil fuljbc si utkhkzlj istcs fcjfiptcs plrl ivlhulr hl prcxkokblb c hl bkstljfkl ijtri skstiols pchïtkfcs. Fcoc jcr l, fuljtc oìsaijirlh, istc is, oìs lnstrlftl, sil ujl fltiacrïl, oìs eirijfkls fljfihl y oìs dlfi quih fcsls plrizflj skokhlris, C sil,

Uëlsi ij ispifklh Lhocjb y Nkjadlo Pcwihh, Fcoplrltkvi Pchktkfs.‛ L ‘ Lpprclfd, cp.fk flp. 1.

Vs <.2 y >.<.

Bi i quiblr fhlrc qui si sihiffkcjlj istls tris eujfkcjis plrl ih isqui < « pcrqui, y ijhl oibkbl ij qui, leiftlj l fcsls eujbloij bitlhhlrìj ij ih vch. KK, ij ih fulh si

kjtrcbufi tcbl hl hkstl bi hls koputlbls .l hcs plrtkbcs., y skstiols bi plrtkbcs

2

(

4>

Fkcvljjk

qui, lh lsfijbir pcr ujl isflhl bi lnstrlffköj ixksti uj pujtc

fulh piquiücs plrifkbcs puibij ljuhlr arljbis bkeirijfkls r

[ lquï surai ih prcnhiol. Pcr imiophc, uj dconri y uj

scj hc oksoc ‒ istc is, pirtijifij l hl oksol fhlsi ‒  ij ih

bi qui loncs scj nïpibcs. Pirc, ³si trltl bi ujl lskokhlfk

jkekfltkvl3

1 Ij ih flsc qui jcs cfupl, risuhtl fcrriftc bifkr qui tljm

ülj ujlRY jlz cj,.. y qui uj lspiftc koá

s

Pirc jc flni bimlr ih lrauoijtc ij isiihivlbc bi lnstrlffköj. Vk hc dkfkërlocs, ijtcjfis hls skokhktub supirekfki, y bi difdcsupirekfklhis, pislrïlj oìs qui hls bker prceujbls. Hl pir si fcjskst fks is sfcoprijbit2jt mcs b - aijfkls) fcoc —cs oijs bisb kh crbijis c lskajlf<c kzlb Hl fuistkcj i\ukij dlnhl y qukij isfufdl fcjtrchl ih hlbc .bi ijtrlbl bih ionubc3 Fhlrc quiskiopri d bi ritrclffköj, pirc hl fcoujkflfköj pchïtkfl jc is uj bkìhcaf plrtis kaulhis pcr oirc bisic bi ijtritijirsi. fcjbuftc t< bkriffköj, y hl bkriffköj bih fcjbuftcistlnhifi föoc si oljkc. hl fkrfuhlfköj. Istc iqukvlhi l bifkr qui ujl biekjkfköjsuekfkijti fcoujkflfköj pchïtkfl bini ispifkekflr bi quë fcoujkflfköj si hlfcoujkflfköj bi qukëj l qukëj. [ sk jc si siplrl hl fcrjujg «ixpriskvl· bi hl«lutcrkzlbl· ihhc csfurifi ih pujtc fhlvi.

Yj - . .2₨‒  p (ij phurlh) p

Page 61: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 61/351

istc is, pirro i fkublbljcs fcoujkflr tlbc L hl kjvirsl i

fR f jkflfköj kfh slsl hl s

trltl sijfkhhloijti ikk k bi plrtkbcs ijtri fljlhis, okijtrls qui uj skstiol b stlbc-H -schc fljlh skj oìs cpfkcjis. Ih ihioijtc frïtkfc riskbi ‒  ocs ‒  ij hl lutcjcoïl bih

sunskstiol. Ij sï y pcr sï, ujl ijtri fljlhis pcbrïl lprcxkolrsi l ujl cpfköj ijtriflbijls. < kopcrtl is sk pchïtkfl istì ekaurlbl lh k kjbipijbkijtioijti bih skstiol bihIstlbc Vk ijtcjfi uj sunskstipkl bi plrtkbcs vkjfuhl l uj puiet apnkirjc lh nrkjblr ujskstitpl ixpriskvc bi fcoujkflfkë. tkiji fcjtrchlbc lh Istlbc. L hl kjvirsl, hlkbijtkekflfköjsX

5 Isti lspiftc oitcbchöakfc si kjvistkal ij ok istubkc «Fcjfipt bcj kj FcoplrltkviPchktkfs·, ij LPV^, bkfkionri bi <;10.

 plrtkb i skstiols bi plk-tkbcs

- vkjfuhl l uj acm lHpu h.SfIilr tij < lutcrk,lbl qui okjtkiji fc hcs tubkkbljcs Pck

irIti flni bierjkrtkmrs l bi lrtkbcs fcoc uj skstiol bi fljlhk hknri (lutöjcol), p ih fulh privlhifi l ixpri

ih skstiol pchktkfc rjheij.trls qui slni

jkr uj sks l.. fcoc skstiol bi fljlhkzlfkcj

tcrrl (ocjcpchkstl) ij tcjij tcbcs

- - -7, cn.

C sil, qui ok rieirijfkl cr hl u fköj ix riskvl tkiji oufdc á fcj ih vi bi füI

vlj ujl Lsï, fcjecroi l ok ijecqui,hlS.

«fcoujkflfköj· bisfkijbi y quibl sunsuokbl ij hl «ixprisköj·, y jc lej Vk e ctrlbi hl eujfköj ixpriskvl jc sicls mjc ipS.plrti fcj hl hl fcot P aijirlh, hl eujfköjixpriskvl istì

iftlbl fcj h rr bi ijiraïl . Pcr isc, ij ih sijtkbc ij qui yc hc lphkfc, ih ljtìjkoc biixprisköj is ripr s sus fulsk skjö jkocs fclffrcj, ixtrlffkcj y, ij uj sijtkbl ols hltc,crbijis, olj bcs y lskajlfkcjis lutcrkzlbls. Jc bkac ixprisköj oirloijti fcoctrljsoksköj bi oijslmis. Vk ih prcnhiol fcjskstkirl ij dlfir qui hls lutcrkblbisistuvkirlj kjecrolbls bi hcs sijtkokijtcs bi hcs fkubl blrkcs, ijtcjfis pcbrïlrischvirsi oibkljti hl kjstktufkcjlhkzlfköj bi hls ijfuistls bi cpkjköj. Ij flonkc, ih prcnhiol fcjsksti ij dlfir

hls «vcfis· bi hcs fkublbljcs istëj kjfcrpcrlbls ij uj oifljks oc bi riprislhkls y bikopcskfköj. Pcr lphkflr hl kolaij bi Dkrsfd olj, hls vcfis binij tijir ujl cpfköj bislhkbl, bi plslrsi l ctrl ioprisl . Vk jc á rábq biplrtkbcs, jk pcr tljtc ujl lhkblbi flbl plrtkbc, ijtcjfis hl «vcz· is kopctijti c sihl puibi M fcj arlj elfkhkblb. [ tcbc istc islhac qui puibi quiblr

.— bkeuokjlbc u chvkblbc fcj lrriahc lh ijecqui bi hl fcou jkflfköj  

Ij fcjfhusköj, plrifi qui tljtc ls bi plrtkbcs. ³coc

hcs Vkstirjl bi Istlbc- lrtkbc scj - - s skstiols fcs -,

- , ij ³E c . i qui rkjbl l uj skstiol i

kfkcj s bi

Page 62: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 62/351

y bkeirijtis. Vk si lnljbcjl ih lrauoijtc l isti jkvirbi ln

<7 c b jcs quiblocs fcj uj vlfïc biolsklbc

bi plhlnrls fcj pcwir, qui ij kjahës skajkekfl tljtc «ijiraïl· W «pcbir·, «euirzl·. (J.bih [.)

. Ixkt, Uckfi ljb Hcvlhtv, cp. fkk., y 8lprl, <.2.42

6.>. Hl biekjkfköj oïjkol

^isuhtl kjtirisljti qui ij hl cnrl fhìskfl bi Buvirair phljtii hl fuistköj bi «quëquiriocs bifkr lh utkhkzlr ih tërokh plrtkbc· . [, skj ionlrac, skiopri dl dlnkbc arupcs pchïtkfcs prcoitkbcs ij ujl hufdl pcr ih pcbir. Ljtis si hcs hhlolnl e jis7 ldcrl si kcshhlol plrtkbcs. ³Ij quë fcjsksti hl bkeirijfkl ýjkfloijti ujl bkeirijfkl bi olajktub3Vlhvc qui istiocs tcs l rispcjbir qui uj plrtkbc jc is oìs qui ujl olfrcthöakfloijti istlriocs cnhkalbcs l biekjkr ih plrtkbc rispiftc elffköj. Fcoc bkfi

sufkjtloijti Erkibrkfd= «Vk ujl biekjkfkb bkstkjaui tkj plrtkbc bi ujl elffköj, ijtcjfisbiniocs scstiji lonls fcsls scj bi difdc kbëjtkfls c ocbkekflr hl biekjkfköjbkstkjaukr ijtri ihhls· :. Ij ieiftc, ësi irl ih prcnhiol biSNkt cnmitkvcbisubieïjkfköjirl prifksloijti

jis dcjcrlnhis n0 Dc bïl, Nurg dl

X bisarlfkl. Hl kkklvcr lrtig Hs fl cs lutcris lftulhis fcjsk biekjkfköj is jcroltkvl (quihc is) i krril kstl (qui is ctrl —jti rilhkstl is uj nuij imiophc  

iH P uk t

Nurgi csfurifkn hl fuistköj.. kaulh bi mustc is bifkr qui hcs plrtkbcs si oljtkijij

ujkbcs k flplfkblb fcdiskvl bih slquic pýnhkfc‟· Vkj ionlrac,  d « . lrtkb uj arhheh

si prcocvir ih nkijistlr pýnhkfc> i tcbcs bi lfuirfRc.R. ij hl hufdl f tkvl pcr

Vk nkij tljtc V fcoc

bi ixpc sus bi kcji .Nurg si pri ujc sk si trltl virblbirloijti bi ujl ljtïtisksjifislrkl. Rcr

Ij ih oimcr bi hcs flscs flni ijfcjtrlr ujl biekjkfköj kjfkbijtlh pìakjl ><4 bi HcsPlrtkbcs Pchïtkfcs, cp. fkk. Buvirair. lh ijerijtlrsi prcnhiol bi sus fhlsis bi <;96-92,siülhl qui hl biekjkfköj flonkl fcj i pc (istc is, lh kr flonkljbc hcs plrtkbcs), i kjbkfl

qui dlfi fkjfuijtl biekjkfköj fcrriftl irl hl kbichöakfl7 hl biekjkfköj lftulh privlhifkijti nlslbl ij hl fhlsi scfklh, y hl biekjkfköj bi hcs plrtkbcs pcr craljkzlf.tkiji kopcrtljfkl plrl bitirokjlr tkpcs, ispifklhoijti hcs plrtkbcs ff‛ Uëlsi O.Buvirair, «Fhlssi Vcfklhi, Kbichcakl i Craljkzzlzkcji Plr Vkvkjk, fcop., Vcfkchcaklbik Plrtktk Pchktkfk, cp. fkk., pìas. <0; l <<2.

Fcjstktutkcjlh Acvirjrjijt ljb Biocfrlfv, Akjj, <;90, pìa. >-,

—° Vuprl, <.<. 

< I. I. Vfdlttsfdjikbir, Plrty Acvirjoijt, Dcht, ^kjidlrk ljb —  

<;2>, pìas. 69 l 61.

> Flpztlhksrj, Vcfklhzsrjs ljb Biocfrlfy, cp. fkt., pìa. >46.

Page 63: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 63/351

Page 64: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 64/351

 plrtkbc: y skstiols bi plrtkbcs

41

bi dlfir qui ih fcjfiptc risuhti bkstkjtkvc. Pcr tljtc, bini erijti, ij prkoir hualr y pcrijfkol bi tcbc, l hl fuistköj r l bi quë si bkeirijfklj hcs plrtkbcs. Ixkstij oufdls

vlrkiblb arupcs y laruplfkcjis pchïtkfcs. Yjl biekjkfköj bi plrtkbc b bi tlh tkpc quiixfhuyl l ¡cs jc-plrtkbcs. Pirc risuhtl oìs eìfkh qui dlfirhc. ^isuhtl, bi difdc, qui ihtërokjc «plrtkbc· biubc pcr oufdls ercjtirls, y qui hl olycr plrti bi hls f‛ istlnhifijlhaujls bi hls ercjtirls, pirc si chvkblj bi ctrls.

Ij tcbc flsc, ³quë kopcrtljfkl tkiji hl biekjkfköj3 ³u bi virblb3 Buvirair jc ecrouhljkjaujl. Ipstikj, ij su , lhac oìs hkoktlbc, pirc qui skaui skijbc fcoplrlnhi, tlopfijtusklsol oufdc fcj hls biekjkfkcjis, puis cnsirvl= «Flni birlr qui flsk fulhqukirfcsl l hl qui si flhkekfl bi plrtkbc i qukir jlfköj biocfrìtkfl cffkbijtlh hc isieiftkvloijti· : söhc is vìhkbc fcjecroi l hl fhìusuhl «jlfköj biocfrìtkfl cffkbi Vkjc si istlnhifij isti oltkz y istl bihkoktlfköj, ijtcjfis ocs fcj prcnhiols slhvc quiixpcjalocs quë is hc qui kjfht qui ixfhuyi juistrc ujkvirsc. Bi difdc, kjfhuscIpstikj tiro uthl,2iekjkfköj skjtëtkfl pirc bksfrkokjltcrkl bi hc qui is uj «Fulhqukirarupc qui lspkrl l cntijir vctcs nlmc ujl itkquitl jcfknhi· 5, [ hl virblb is qui ‒ trlsvikjti lücs bi olhl elol- biekjkfkcjis vuihvij l ijtrlr ij ¡ls fkijfkls pchïtkflslftulhis.

Ihhc si bini ij jc piquiül oibkbl l qui hl ixpljsköj ri bi ¡l bksfkphkjl jcs ijerijtlfcj uj oujbc ouy I Lbioìs, y lh oksoc tkiopc, fuljtc oìs lvljzlocs pcr hl vïkfkcjlh, oìs diocs bi tijir ij fuijtl biekjkfkcjis ouy prif qui söhc silj hls bi hlvlrkiblb cpirlfkcjlh. [c lülbkrïl k., tcblvïl oìs euirti= hl rivchufköj bi hlsfcoputlbcrls. Rljtc kbils fcjbuftkstls bi hl pchïtkfl dlj vlrklbc fcoc sk jc, ijrispiftl l hls biekjkfkcjis, ih difdc is qui jc si puibi l l hls fcoputlbcrls, y qui hcs

 nljfcs bi bltcs si fcjvkirtij ioprisl bioijfklh, sk si oljtkiji ih supuistc lftulh biqui i. fkokijtc pirscjlh y hl fcoprijsköj kjtuktkvl nlstlj plrl fco hc qui ujlsbiekjkfkcjis kjsuekfkijtis c kjixkstijtis bimlj skj f Pcr ok plrti, pribifkrïl, puis, qui hl prifksköj ij hls b si fcjvirtkrl ij tljtc ols kopcrtljti fuljtc oimcr fcoprk qui hlfcoputlbcrl istl yl ijtrljbc ij su fulrtl aijirlfkc tljtc, yl istlocs ouy ritrlslbcsrispiftc bi hls priskcji=

i bi hl rivchufköj tifjc<öakfl oltirkl bi lprijbkzlmi. Ij tcsc flsc, y fulhqukirl sil ihoctkvc, is uj difdc qui hls önrls oìs rifkijtis rihltkvls l hcs plrtkbcs si cfuplj, fcjoufdc oìs bitlhhi y fcoprijsköj qui jujfl, bih prcnhiol bi hl biekjkfköj 1

Ulrkcs lutcris prcpcjij biekjkfkcjis ouy hlrals, lujqui jc hhi alj l sir ujl skjcpsks

bi ujl bisfrkpfköj 4 ‒ [ duihal bifkr qui hls biekjkfkcjis fcophimls scj, pcrbiekjkfköj, hlrals...Bini quiblr ijtij bkbc qui hls fhlskekflfkcjis y hls tkpchcaïlstlonkëj fclbyuvlj l biek

 ‒ kr hl fhlsi «p rs3 u sus prcpki (fcsl fls) Ij

si biekji l hcs plrtkbcs ij eujfköj bi= k) lftcris7 u) lffkcjis lftkvkblbis)7 k fcjsif RlscMithvcs,y kv) E9Rr tlo nkëj si puib Kuskvl i l sueujfkcj su istrufturl, c lo ls fcsls7 KRbih phlj

k

L ekj bi ribufkr hl olrlül, flni ifir bcs bkstkjfkcjis. Ij prkoir hualr, lhaujcs lutcris

tkijij oìs fcjfkijfkl qui ctrcs bi hl biekjkfköj, y plrl oks cnmitkvcs lftulhis oifcjvkiji fijtrlroi ij kcs qui si cfuplj fhlrloijti bi hl priaujtl= ³^ispiftc bi quë,

Page 65: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 65/351

y f l quë ihioijtcs bi bksfrkokjlfköj, dly qui bkstkjaukr l hcs plrtkbcs3 Istl jc is hlýjkfl priaujtl l hl qui rispcjbi ujl biekjkfköj. Pcr imiophc, tlonkëj flnrïl priaujtlr=³Ij rihlfköj fcj quë bisiopiülj hcs plrtkbcs su plpih3 Pirc istl ýhtkol is ujl priaujtl fcophioijtlrkl, ij ih sijtkbc bi qui prisupcji qui si dlj kbijtkekflbc hcs plrtkbcs fcj rispiftc l ujl u ctrl flrlftirïstkfl bks frkokjltcrkl. Pcr tljtc, hl prkoirl,

lujqui jc ixdlustkvl, tlril bih<9 H. Ipstikj, Pchktkflh Plrtkis kj Qistirj Birjcfrlfkis, cp. fkt.,

5 Knïb., pìa. <<. Uëlsi, fcj oìs bitlhhis, ij pìa. ;= «... fulhquki,t pcr ouyehixknhioijti craljkzlbc qui istë, qui trlti bi sihiffkcjlr á plrl qui bisiopiüijflracs aunirjloijtlhis nlmc ujl itkquitl bitirr oìs qui ujl craljkzlfköj is ihihioijtc fhlvi bi hl biekjkfköj.·

1‛ Bi ihhc is tistkocjkc hl vksköj aijirlh y ih vlhkcsc ljìhksks bi Qkhhklo M Frctty,«Pchktkflh Plrtkis ^isilrfd·, ij Okfdlih Dlls y Dijry V. Glrkih, fcops Lpprclfdis hctdi Vtuby c/ Pchktkflh Vfkijfi, Fdljbhir, <;10, plsskrj, pirc is pifklhtji hls pìas. >;0 l>;9. Uëlsi tlonkëj ih flpïtuhc bi Lustïj ^ljjiy, ij Alrfilu, fcop.. Pchktkflh^isilrfd ljb Pchktmflh Rdicry, cp. fkk., y Erib Q ^kaas, fkt. oerl, jctls <; y >2.

4 Ulhal bi imiophc hl skaukijti= «Yj plrtkbc pchïtkfc is uj arupc cral jkzlbcecrolhoijti qui bisiopiül hls eujfkcjis bi ibuflr lh pýnhkfc..., qui rifhuhl y prcouivi l kjbkvkbucs plrl flracs pýnhkfcs y qui istlnhifi ujl euj Fhcj bivkjfuhlfköj aijirlh ijtri ih pýnhkfc y hls pirscjls qui lblptlj hls FkVkcjis ij ihacnkirjc. Vi bkstkjaui bi ctrcs arupcs pcr su fcjslarlfköj l keh hukr ij hl ecrouhlfköjbi hl pchïtkfl ij arlj isflhl, prieirknhioijti oibkljti i fcjtrch bih acnkirjc y sulfiptlfköj bi hls jcrols kjstktufkcjlhkzlbls bi

3 ihiftcrlh, oìs fcjfritloijti bi flpturl bi flracs pýnhkfcs pcr oi Plfkekfcs· (Frctty,«Pchktkflh Plrtkis ^isilrfd·, hci. fkk., pìa. >;9. Hcs

Y rlylbcs scj oïcs).

Uëlsi Erib Q. ^kaas, Plrtkis ljb Hiakshlturis= Vcrji Bi! kjktkcjlh Ixfir h ocjcarleïl prisijtlbl ij ih Fcjarisc bi Ocjtrilh bi

VL, <;16, pìas. 6 l ;

VV

biekjkbcr is bihkoktlr >0 Yj plrtkbc jc söhc is lhac bkstkjtc elffköj7 tlonkëj 2mekiri t ploirl Hcs pki o y hls pirc qul o lscfklfkcjis tcblvïl jc scj plrtkbcs >< Pcr ctrl dlyqui bkstkjaukr l hcs plrtkbcs bi hcs arupcs bi prisköj c b risis. [ tlopcfc nlstl fcj

istc. Vupcjalocs qui jcs quibì fcj hl skaukijti biekjkfköj= hcsarlbcs l cntijir y

 nkir dly skjbkfltcs imirfktcs (silj á

c prkvlbcs) i kahiskls qui, skj bubl, pcbrïlj biekjkrsi fcoc r

[ tlopcfc vlhi bifkr qui isl lfuouhlfköj is fcjtrlkjtuktk

ctrcs octkvcs pcrqui ujl fcoputlbcrl jc is sijsknhi l hl khk, Hl siaujbl ristrkffköjqui aulrbl ispifklh rihlfköj fcj hl -k

alfköj iopïrkfl is hl ristrkffköj bi hl biekjkfköj oïjkol >> Yjl jkfköj is oïjkol

fuljbc tcbls hls prcpkiblbis c hls flrlftirk bi ujl ijtkblb qui jc scj kjbkspijslnhis plrl su kbijtkekfl ixpcjij fcoc prcpkiblbis vlrklnhis, dkpctëtkfls, jc fcoc bis bi

Page 66: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 66/351

biekjkfköj. Istc iqukvlhi l bifkr qui tcbc hc qui fli bi ujl flrlftirkzlfköj oïjkolquibl plrl hl virkekflfköj, qui

hc bifhlrl fkirrc pcr biekjkfköj. Hl jcrol ij sï is hl sijfkhhiz — Vkj ionlrac, oirifi hl pijl bitijirsi ij föoc eujfkcjl. [ jkfkcjis oïjkols prcpuistls pcr Hlsswihh yGlphlj, ^kaa y m fcjstktuyij ixfihijtis imiophcs l isti rispiftc.

Ij hl cnrl fhìskfl Erloiwcrg ecr Pchktkflh Ijqukry, bi H‟  

>0 Hl kopcrtljfkl tiörkfl bih prcnhiol bi hl «bihkoktlfköj· is lhac bistlflbc nkij,ijtri ctrcs, Dlrry Ifgstikj ij su Kjtrcbuffköj l Itirjl Erii Prisc, <;52, pìas. 4 l <5.Fcoc siülhl= «Vi puibi biekjkr uj fc ij tërokjcs bi su bihkoktlfköj... W lh fcokijzc bihl kjvistkalfköj is jc bkspcjir skjc bi pcfc oìs qui ujl biekjkfköj qui skrvl fcocbihko bih sumitc· (pìa. ;).

>< ^ispiftc bi hl bkstkjfköj ijtri lscfklfkcjis, ocvkokijtcs y plrtkbc tkfcs, vëlsiBlvkb I. Lptir, «L Fcoplrltkvi Ocbih ecr tdi Vtuby ce ij LMV, jcvkionri bi <;94, pìa. >>1. Fuljbc hcs ocvkokijtcs si fcr ij plrtkbcs, pcr hc aijirlh si trljsecrolj ij

 plrtkbcs «ixtirjcs· bisbi ih ixtirkcr), okijtrls qui hls lscfklfkcjis c hcs fhuns pchïtkfcs dl oufdls vifis ih pujtc bi plrtkbl bi hcs plrtkbcs «kjtirjcs‛:. Fcjiritloirihlfköj fcj hl kbil bi lscfklfköj, vëlsi ^unkj Qkhhklos, Loirkflj V Gjcpe, <;9<, pìas. 290 l 299. ^ispiftc bi hcs ocvkokijtcs ij aijirlh prijbkbls hl ecrolfköj bisiftls, hls rihkakcjis y hls rivchufkcjis pc!‛ ocvkokijtcs jlfkcjlhkstls y hcsflrksoìtkfcs), vëlsi Jikh m. Voihsir, h Fchhiftkvi Nidlvkcr, Erii Priss, <;5> flp., <0,«Rdi Ulhui-Crkijtif vioijt·.

>> ^ispiftc bi hls biekjkfkcjis oïjkols, lsï fcoc hls sijfkhhls y hls i mls, vëlsi A.Vlrtcrk, E. Q. ^kaas, Dijry Riuji, Rcwir ce Nlnih= \j tk ekjktkcj ljb Ljlhysks ceFcjfi ptl kj ¡—di Vcfklh Vfkijfis, Cfflskcjlh Plh tdi Kjtirjltkcjlh Vtubkis Lsscfkltkcj,Pkttsnurad, <;19, pìas. 6> l 69 y ¡

 plrtkbcs y sKstiols bi plrtkbcs 4;

Glphlj, hiiocs= «l E. (pchïtkfc) is rkj ,Kcrouhq hcs lutcris, istl bk l uj plrtkbc bi hcssiaoijtcs jc craljkzlbcs i kjlftkvcs bi hl cpkjköj pýnhkfl ij ih sijtkbc bi qui  ‒ siaýj ihhcs ‒  uj arupc «ijtrlül craljkzlfköj·. Ljìhcaloijti, hl biekjkfköj ixfhuyi lhcs arupcs qui trltlj bi kjehukr ij hls bifkskcjis oibkljti ih usc bi hl vkchijfkl, lsïfcoc l hcs arupcs bi prisköj. Puis hcs plrtkbcs ýjkfloijti «hc arlj y imirfij ih pcbiroibkljti hl fccrbkjlfköj ecrolh bi hcs vctcs·. —Lbioìs, hcs lutcris kjbkflj qui hlbiekjkfköj bkstkjaui ijtri plrtk bcs y elffkcjis (qui jc ecrouhlj fuistkcjis aijirlhis) ybistlflj

qui tlonkëj ixfhuyi l hcs skstiols ujkplrtkbkstls (qui si jkialj lhhlolr pcr isi jconri) >6

Hl fkiekjkfk ^k s is= qui biskajl rljbkblycs plrl hl imiáfkc y lslonhil ihiftkvl· >2^kaas dlfi kjflpkë ij qui su biekjkfköj is kkkk 9 (jc eujfkc jlh), blbc ih Kopcrtljtilspiftc oitcbchöakfc bi qui binirïlocs jlfir qui «hcs frktirkcs istrufturlhis silj hl nlsi plrl hl fhlskekfl =köj:,, y bispuës «utkhkzlr vlrklnhis eujfkcjlhis ij dkpötisks·.^ifc qui hl biekjkfköj puibi jc siülhlr hls flrlftirïstkfls oìs krjpcr is bi hcs plrtkbcs,jk pritijbi dlfirhc, ptkis «si hkoktl l ispifk ujl ecrol bi bifkbkr quë kjfhukr y quëixfhukr bi hl fltiacrïl istubkc·. L prkoirl vkstl plrifi qui hl biekjkfköj ixfhuyi lh plrc h‛kjhfc, c pcr hc oijcs lh tctlhktlrkc, pirc ^kaas kjbkfl qui jc  

i pritijbi rilhkzlr isl ixfhusköj, y qui VÖhC si cntkiji ‒ sk ujc hc

Page 67: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 67/351

hisil ‒  oibkljti hl kjsirfköj bi hl fhìusuhl bi qui dlyl bi ijerij lrsi fcj ujl«fcopitijfkl· >9 Oirifi hl pijl siülhlr qui ^kaas, lh

s qui Hlsswihh y Glphlj, jc si riekiri l hls «fuistkcji , is bi supcjir qui pcr ‘= sil lfcstl bi binkhktlr ih bksfrkoij ijtri plrtkbcs y elffkc qui skaui pricfupljbc l Hlsswihhy Glphlj >5 Ij flonkc, ih

Pcwfr 00 ,Vcfkf/ L Erljkik Pc/kt mflh Ijqukry, cp. br., pìas. <5;, 10 y <1<.

>2 E. Q. ^kaas, Lbrjkjkstrlkmv, ^fecro ljk Pckmtkflk ^ispcjskvijiss L

< or / Bvjlokf Nlkljfkja, cp (kt pìa 940. Istl ecrouhlfköj is hl o fhijti Uilsi ujlvlrkljti oerl, ij hl jctl >1.

Hls fktls prcfibij bi :8Fcoplrltks Pchktkis ljb tdi Vtuby ce Pchïtkflh

- ij Frcttv, fcop.. Lpprclfdfv hc Kdi ,Vtubr ce Plrty Craljkzlrk,6j.

Plas. 9:) y 9<. Bi difdc, ësti is ih prkjfkplh tixtc bi ^kaas lh rispiftc7 tcbc su istubkcy sus vlhkcsïstols cnsirvlfkcjis ij p=ïas. 25 l 1>

2 bi tcbc, dly elffkcjis qui puibij tijir ujl craljkzlfköj ouy l, y bi difdc biskajlrl sus fljbkbltcs l hls ihiffkcjis, ij ih sijtkbc

ril< bi qui fk plrtkbc jc is skjc ih rifiptcr plskvc bi hls biskajlfkcjis

- t ls FF y pcr, hcs sudarupcs bi elffkcjis. Bi isti tiol si trltl ofïs hi ljti j ih flp 2.

(hcvljjk V

;0

qui istcs ýhtkocs supcjalj qui arupc kophkfl craljkzlfköj arltuktc, y ^kaas lfhlrl istilspiftc lh sustktukr «arupc· pcr jkzlfköj·. Pirc ih lspiftc oìs kjtirisljti bi hl

fcoplrlfköj qui surai ij tcrjc lh tërokjc «ihiffköj·. Fcjecroi lh lrau bi ^kaas, hlbiekjkfköj bi Hlsswihh y Glphlj jc istlnhifi uj plrl ixfhukr  ‒ fcoc si prcpcjijihhcs ‒  lh plrtkbc ýjkfc. Ij f Hlsswihh y Glphlj prcnlnhioijti kjtirpritlrïlj fklrauoij7 ^kaas ij ih sijtkbc bi qui kophkfl qui ih plrtkbc ýjkfc j kjfhukbc, okijtrls^kaas ispifkekfl qui sï hc istì >1

s jkzlfkcjis qui m m

: >4 Hl jcviblb is qui, f flsc, hls ihiffkcjis jc scj yl ih frktirkc bkstkjtkvc frufklh.ixphkfl qui su eörouhl istì kbilbl ixprisloijti plrl kjfhukr: ih prcfisc ihiftcrlh (quil su mukfkc, lh kaulh qui lh bi Hlssk Glphlj, kophkfl hl fcopitijfkl ijtri plrtkbcs) fcochl fchc ij puistcs bi acnkirjc «pcr uj lftc bkriftc bi biskajlfköj:s is, skj qui dlyl

jkjaujl fcopitijfkl ihiftcrlh. m pcbrïl kjtirpritlrsi fcoc skaui= sk bisilocs bimlrfhlrc quik

- i kjkfkcj — ljtc háks lrt cs isuhtl c lonkauc, 

—-.- hl fhìusuhl ihiftcrlh. Pcr ij i, fl i lbufkr qui hl biekjkfköj b ih oërktc bi bkskplr hllonkaøiblb bitiftlbl ij hls biekjk ljtirkcris. Ij flonkc, lh bimlr bi hlbc hl fhìusuhlihiftcrlh .pi su ij ouhtkphi btsfrkokjl Lsk hl ncrbil ij tq Ij ispifklh sirkl ouy pcsknhiqui tkjaukirl hcs plrtkbcs bi hcs arupcs bi prisköj, c kjfhusc bi kt. jkzlfkcjis okhktlrisy rihkakcsls >;

>1 Hl koprisköj si vi riecrzlbl pcr istl vlrkljti bi hl biekjkfköj b fulhqukir

craljkzlfköj qui biskajl l fljbkbltcs plrl hls iH

Page 68: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 68/351

slodhil hiaeshltkvl· («Fcoplrltkvi Pchkthfs ljb tdi Vtuby ce Pchïtkfl! < hci. fkt., pìa.9<7 ih sunrlylbc is oïc). Istc is, hls plhlnrls lslonhil tkvl aulrblj ujl fhlrl rihlfköjlscfkltkvl fcj ih acnkirjc fcjstktufkcjlh ij ih phurlhksoc bi plrtkbcs.

>4 Gijjitd Mljbl, L Fcjfiphulh Eloiwcrg nr tdi Fcrjplrltkvi L c/ Pchktkflh Plrtkis,Vlai, <;10, pìa. 46. Istl ocjcarleïl Vlai risuoi fktlbl bi Mljbl KFPP Ulrklnhis ljbFcbkja Oljulh, qui is hl euijti bini fcjsuhtlr plrl fcoprijbir oimcr y lprifklr phijloijti ih tiol. pcrtljti lülbkr qui hl biekjkfköj bi mljbl istì fcjstriükbl pcr suoksk, tkalbcrl, qui lnlrflnl tlonkëj hcs «plrtkbcs khialhis·. Vkj ionlrac, priaujtl skjc si binirïl kjtijtlr istl kjfhusköj pcr oibkc bi ujl ispifkekflfköj.

>; Ij aijirlh, ih prcnhiol plrifi fcjskstkr ij qui, okijtrls qui hl p plrti bi hlbiekjkfköj bi mljbl is biolsklbc ehixknhi y lnkirtl, hl fhìusuh is kjjifislrkloijtiristrkftkvl. ³\uë plsl sk uj plrtkbc jc pirskaui ih ch

;<

Is ivkbijti qui tpbcs hcs lutcris fktlbcs ujl istrltiakl —i hl bi bi hl biekjkfkcj  

hls prcpkiblbis qui risuhtlj pcsknhi, ij ih ijtijbkokijtc bi

ui hcs ltrkdutc is ,Hl

s vijtlmls ij fuljtc l sijfkhhiz bi hl biekjkfköj y pcr hc qui ris ftll ujl siplrlfkcjfcrriftl ijtri ls fuistkcjis bi difdc qui inij bitirokjlrsi iopïrkfloijti y hlsfuistkcjis bi bieïjkfköj,

-— : Vkj ionlrac, ujl jcrol is skiopri oìs sijfkhhl qui fköj. Jc söhc bkekirij  juistrcs lutcris, fcoc irl bi ispirlr,

qui lplrijtioijti flbl biekjkfköj tkiji sus prcpkcs biei roi l juistrcs fcoijtlrkcsljtirkcris, piroïtlsioi prcpcjir

tkijti= .

 m i fulh - ghirjkekflbc uj&,

ij I biekjkfköj oljtkiji l prcpkiblb l hl qui jc flni rijujfkl

 Sih fötirkc t k<R skjküR<

-øiblb. Vi kjfhuyi ixphï lh p ecrj Ij prkoir hualr, hsm.. fc rlj bksfritloijti < plrtk)sýjkfcs fcj MlsSp itmij jc Eklfi e

 m.b ditircafu lmls bcs fhlsis lujqui së pcrqu / tlrtkbc crbijlbc bkftltcrklhoijti tlouibilf uj fcj- / ixtc phurlhkstl Ih ujkplrtkbksoc y iEm jc si siplrlj

jkvi! bi hl ujkhlMplrtkï tlj tb jkvih Ml ujkblb —l, y ij isti ih biekjïijfRuo Eplrtkbc, jcih skstiol,

siaujbc hualr tlonkëj ih plrtkbc ý ‒ sil pcr octk ks bi elfdlbl c pcr ctrcs o l hl pcnhlfköm hls kcjis Is fkirtc qui nl ih ujkplrtkbksoc hls ihiffkcjis jc scj

PCr sfl biolsklbc pfh c pcr trlt‛lrsi bi uj plrtkbc ljlrqukstl/rivc khFkCjlrkc fuyccnmitkvc bifhlrlbc is ristlnhifir hl biocfrlfkl bkriftl, c pcr

isf ctrcs octkvcs ‒  bi fchcflr riprisijtljtis suycs ij «puistcs bi W ³Jc binifcjskbirlrsf q si trltl bi uj plrtkbc, lujqui skal fco ij hls ihiffkcjis, kbijtkekflbc pcrujl itkquftl bi plrtkbc3

Bcjbi oimcr si puibij vir cs erktcs is ij hls bkvirsls cnrls bi ^kaas, dl lphkflbc hlistrltiakl bi l bfe oïjkol bi ecrol oìs fcjfkij

Page 69: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 69/351

- [ skstio:ïtmfl qui hl olycr plrti bi hcs bioìs lutcris.

< Flni cnsirvlr y fcj rlzöj, qur hc qui ljtifibi si puibi lphkflr oYy

hij lh oujbc l plrtkr bi <;29, pirc jc dkstörkfloijti. Okijtrls qui ih rëak ij Ktlhkljcfihinrö bcs ihiffkcjis fcj hkstl ýjkfl ij <;>2 y <;62, riaho jlzk jc fcjskbirö

jifislrkl ujl hiaktkolfköj fkiftcrlh. Pcr ijbi,k lrriah —l ok biekjkfköj oïjkol, ih plrtkbc jlzk jc sirïl uj «plrtkbc·. Ihhc l l ixphkflr pcr quë lutcris ljtirkcris si dlj jialbc l hhlolr plrt l)

Yehkfc (scpic, flp. >. jctl ;), y siülhl ls bkekfuhtlbis qui quiblj pcr .r fc tcrjc l istllskokhlfköj (scprl, flp. >, jctl hKH

 pkrkkb09 1‛ shskfols (hi plrtkbcs 

;>

ljkbc: skstiols bi plrtkbcs

;6i

Mkdr, Lbioìs, puibij sir ujl nurhl, blbl hl elfkhkblb fcj puibi blr uj pufdirlzc yelhsilr hcs risuhtlbcs. Pirc hls jc hknris scj ihiffkcjis pcrmc qui l hl fuistköj ijistubkc, iseö is, qui uj lfcjtifkokijtc ihiftcrlh (fulhqukirl sil su nlstl plrl bkstkjaukrlh plrtkbc ýjkfc bi hcs arupcs pchïtkfc rifurrij l hcs rktulhis ihiftcrlhis (c l hlhiaktkolfköj, hl rV fköj, hl fclffköj, ih erlubi c ih tërokjc qui prcfibl) 6>,

Ij flonkc hls ihiffk\jis hknris plrifij ixkakr hl fKlusu<l «puibi slflr,á,j Hl. pzöj vbi istl f

 pirokti ixfhukr ‒ fcsl qui is ouy jifislrkl ‒  l hcs plrt scj ols qui «itkquitls· 0Lbiols lyubl l ri hl fek ijtri plrtkbcs y sus‛ sunarupcs bi elffkcjis, ij ih sijtkbc bi nkij hl elffköj puibi prcpcjir hcs fljbkbltcs, is ih plrtkbc hcarl su ihiffköj. Pirc hcqui oìs oi kopcrtl is sustktukr f sktc bi craljkzlfköj  ‒ qui iqukvlhi l bifkrbiolsklbc c l dlk hl plhlnrl «craljkzlfköj· sil lhac ivljisfijti ‒  pcr ih riquk, qui iharupc bi qui si trlti sil hc nlstljti iekflz y fcdirijti qui söhc sil bi ocbcispcjtìjic, ihiffköj pcr ihiffköj, skj zlfköj) plrl hcarlr qui lhaujcs bi sus fljbkbltcsslhalj ihiakbcs ih lspiftc fcdirijti bih lsujtc hc qui si suakiri fcj ih r «kbijtkekflbc pcr ujl itkquitl cekfklh·. Bijtrc bih ecroltc á biekjkfköj oïjkol is pcsknhi qui istioltkz risuhti ribujbljt fcj isi oksoc frktirkc, ih hlfcjksoc pcbrïl cpcjirsi l qui sfkekflrl qui si kjfhuyij tljtc hls ihiffkcjis hknris fcoc hls hc scj. Ij tlh flsc, hl

biekjkfköj lnrivklbl sirïl hl skaukijti= Y tkbc i .ful<qkkis qui si prisi. l puibi fc<cflifljbkbltcs ij. f ,

Hl biekjkfköj oïjkol lhfljzl su cnmitkvc fuljbc nlstl pl tkekflr lh‛ cne Pirc s lmml biisti cnmitkvc jc is ij ujl biekjkfköj suekfkijti7 is bifkr, jc puibi nlstlr plrl ctj Hlbieïjkfkcj okjkol dlfi elhtl ujkfloijti plrl bkskplr hl fköj lh kjbkflr f is hc qui sibini kjfhukr ij, c ixfhukr bi, u blbl. Lsï, hls biekjkfkcjis oïjkols bi hcs plrkkbö jctkijik fkb‛l jk pribkftkvl. Jc is ij lnschutc siaurc qui l. fcj hc qui oìs kopcrtl (bisbihuiac, hl qui yc prcpcjac jc hc.

6> Cnsërvisi qui hl biekjkfköj prcpuistl pirokti tlonkëj (pisi l tirkzliköj ihiftcrlh)hl kjfhusköj bi hcs plrtkbcs rivchufkcjlrkcs, ij hl ij qui plrtkfkplj ij hcs fconltis

ihiftcrlhis, fulhisqukirl silj sus ekjlhis c su kbichcaïl.

Page 70: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 70/351

Istl is hl flrlftirkzlfköj qui bistlfl Ipstikj (suprl, jctl <5, tcol ij sirkc, ujl oirl«biekjkfköj bi elfdlbl· kophkfl qui binirïlj f tcbls hls itkquFtls, y istc hhivl l lhaclsï fcoc fulbruphkflr kcs jöoih kjtirvkijij. Vöhc ih fujklr hls itkquitls jcs ijerijtlrïlij oufdcs p ijtri <9 y 60 plrtkbcs.

is tctlhoijti siaurc qui jc ixprislj hl kopcrtljfkl y hl rlzöj bi bi hls ijtkblbis lsïbiekjkbls. Plrl isti ýhtkoc cnmitkvc jifisktl-

sir

uj olrfc, uj isquiol fcjfiptulh, k qui plsc ljcrl plrl rcrou kr lhaujls cnsirvlfkcjisekjlhis,

Ih lrauoijtc qui vijkocs lbufkijbc is qui jc pcbiocs ibkek kr ujl hicjl bim tkbs csskstiols bk loijcs — <0 qui jc is uj pl y tijslocs nkij  

 plt-l P sir hcs plrtkbcs y hcs skstiols bi plrtkbcs ixkstlj ýjkfloijti

ixkstij, istc is, skj oìs cnmitkvc qui ih bi lutcpirpitulrsi. yirc jc biniocs istlnhifir

ujl hiy bi Plrgkjscj bi hcs plrtkbcs kophioijti pcr jc priaujtlr ‒ fcj uj ìjktrkcdkpireìftkfc-. ‒  plrl uë scj hcs plrtkbcs. Pcr tljtc, prcfibi iopizlr pcr hl nlsi, isbifkr,

hl fuistköj bi pcr quë jlfkircj hcs plrtkbcs y quë is hc qui jlfkö isi jconri.

Vlniocs qui ^lrtkbc is uj jconri juivc bi lma [ ih

tsi is juivc csl uivlIhtërrjhjc jc si utkhkzö sijtkbc ïkchïtkfc dlstl ih skahc xvk, y hlfuistköj jc si dkzc vksknhi lstl Nchkjanrcgi. Ij aijirlh, burljti tcbc ih skahc xvkkk sisiauïl Dbirljbc l hcs plrtkbcs fcj arljbis scspifdls jc söhc pcrqui fiptulhoijti plrtkbcs y elffkcjis siauïlj istljbc ouy oizfhlbcs, ..k tlonkëj pcrqui ij hl prìftkflieiftkvl risuhtlnl bkeïfkh bkstkjaukr Htri ihhcs, Eui burljti ih skahc xkx fuljbc si lekroö

fhlrloijti hl s6kjfköj y si lfiptlrcj aijirlhoijti hcs plrtkbcs fcoc kjstruoij .hiaïtkocs y jifislrkcs bih acnkirjc hknri. Flni fcjfinkr vlrkcs lcbcs bi istubklr hcsoctkvcs pcr hcs qui jlfi hl irl bi hcs plrtï Pirc l tcbc hc hlrac bi hls vkfksktubis bi hlduoljkblb dl dlnkbc

j tiol nìskfc y rifurrijti= föoc rifcjfkhklr hl ixkstijfkl prkvlbl hl fcixkstijfkl pýnhkfl, hl ljlrquïl y ih crbij, hls bkeirijfkls y hl rocjïl Rljtc sk hl ujkblb kjkfklh is ihkjbkvkbuc fcoc sk hc is ih

c prkolrkc c sifujblrkc, c ujl fcoujkblb jlfkcjlh, l flbl ujc

hCV jkvihis, ih prcnhiol ýhtkoc is= ³Föoc si rihlfkcjl hl ujkblb

<6 piquiül fcj hl oìs arljbi y si kjtiarl ij ihhl3 .Fuljbc j‛ ki &plrtm ‒ istc is,fuljbc si kjstktufkcjl<ïzlrcj

hls bkeirijfkls pchïtkfls ‒  hl fuistköj plsö l sir, y bi ocbc lýj 9 uraijti y ixphïfktc,hlij pihkarc hl ujkl föocSpuibi utkhkzlrsi ujl plrti ij .ekfkc bih tcbc.

EK tlrfc plrti tcbc bistlfl fcj tcbl fhlrkblb hl ixphkflfkcj bih

> Uksköj aijirlh

;2

hl skaukijti= sk uj lrtkbc is istlr riprisijtl c jkf pcr ujl plrti jl lujqui bi ihhc jc. si

skaui qui flf bi fcopcrtlrsi fcoc ujl plrti plrl sk oksol, fcoc ujl p rihlfköj fcj ihtcbc. [ ih olrfc plrti-tcbc si lphkfl tlo sijtkbc kjvirsc, l hl ixphkflfköj bih plrtkbc

Page 71: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 71/351

ýjkfc, c bih Istlbc-plrtkbc, fcoc skaui= Vk uj plrtkbc is ujl plrti, is uj plrtkbc, y sk ihtcbc jc fckjfkbi fcj su plrti nuijl, is «elhsc·.

Lbioìs, ih

y priflrkc 2i plrtk bisvklrsi b su ruonc pcr. bcs hlbcs. Y ruonc si vi loijlzlb uj

riflïbl ijmHk plrtis lnruolj, lM, tcc uistc, su ruonc si vi loijl q cjlpchkc y/c

Fcj ih tkiopc, puis, ih k bi uj skstiol bi plrtkbcs si risuihvi ij ujl bkeïfkh vïl oibk ihIsfkhl bi hl biskjtiarlfköj (ih tcbc si bisdlfi ij piblz Flrknbks bih ujljkoksoc (ihtcbc si trlal l hls plrtis). Hcs p jc puibij oljtijir su ruonc skj pihkarcs oìs quifuljbc iqukhknrlr ih plrtkbksoc y hl acnirjlfköj koplrfklh, hl hilhtlb tkbc y hl hilhtlb lhIstlbc, hcs kjtirisis bih plrtkbc y hcs aijirlhis.

Lbioìs, ih olrfc plrti-tcbc zljml fhlrloijti hl . plrl quë scj rtkc cnmitkvc y/c ebloijt ljbc hcs lrtkbcs scj ·ijpu it

s i qui s ii Iris!& istc is, quiih 0 ymMm\\ <l lutcrkb

aijfk biH Is ivkbijti pcrqui fclftkvc jc puibi oltirklhkzlrsi nlmc hl oifìjkfl bi uj phurlhksoc bi plrtkbcs. L hl kjvirsl, sijtl lh «tcbc lh ik kVt pcbyïl. hl bkspc biplftkbc soksoc ekj. < pcs pcr jc oijfkcjlr hcs bltcs, scj fïi quiih ocjcpchkstl ixtrlkal bih«tcbc· (ih pýnhkfc fcoc uj tcbc) bisil hl «plrti· (ih plrtkbc skj fcjtrlplrtkbls). Ijrisuoij,

tkbcs q j ,.pp

j ih ij flonkc, ih prkjfkpmá. oksoc b hl fïi bksij

Di bi rifcjcfir qui hc qui ljtifibi is ouy lnstrlftc y söhc lh hivljtlokijtc bi ujolpl bi hcs lspiftcs eujbloijt ihhc, y bijtrc bi isti ìonktc, quibl nkij fhlrl hlcpcskfk

;9

ujl plrhi, hcs skstiols bi plrtkbcs y, pcr hl ctrl, ¡cs skstiols Istlbc-Plrtkbc. Ijtërokjcs bi ixphkflfköj, si trltl bi uj tirfkc fhY9() HK oìs c oijcs hhialrì ij tërokjcsbi bltcs iopïrkfcs.

stl ldcrl oi di fijtrlbc ij hcs scpcrtis, ij hls nkslarls. Pirc is .s,mbijti qui tlonkëjbiniocs nusflr hls mujturls.

Ij prkjfkpkc, ih pujtc bi plrtkbl jc binirïl kopcrtlr biolsklbc. ui vlylocs bi hls nkslarls l hls mujturls, c vkfivirsl, bi hls mujtu l hcs scpcrtis, fk crbij bi prcfibkokijtc bi hl kjvistkalfköj jc < tijir kopcrtljfkl. Vk si istubklj loncsihioijtcs, lh ekjlh hls vïls bi prcfibkokijtc binij ijfcjtrlrsi. Pirc ij hl prìftkfl sïkopcrtl iopizlr pcr hls nlsis c, sk jc, pcr hcs bltcs. Vk diocs

kr pcr hl ivchufköj bi hls cnrls isfrktls scnri hcs plrtkbcs ij

-ehcs vikjti lücs l plrtkr bi hl nlsi bih kopuhsc qui rifknkö < istubkc bi hcs plrtkbcs bihl ticrïl aijirlh kjjcvlbcrl bi Buvir hir, hc qui oìs hhlol hl ltijfköj is hl isflsl prcaijki qui dl tijkbc

r7 istc is, quë pcfc si dl difdc bispuës bi ëh ij fuljtc kìj bi ticrïls lophkls.Lftulhoijti hl nknhkcarleïl is, skj

Page 72: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 72/351

kairlr, olskvl <2 Pirc fuljtc oìs slniocs lfirfl bi hcs plrtkbcs, jcs ijerijtlocs fcjujl prchkeirlfköj bi dkhkhhcs —k oijcs plri s flplfis bi mujtlrhcs tcbcs. \ukzì istc sibinl ij jc isflsl

bkbl l qui tijiocs qui fcjtlr fcj tljtctk bltcs iopïrkfcs. Vil

lh sil ih octkvc, skaui skijbc uj difdc qui hls sconrls csfurifijs fchcris, hcs bitlhhis, y hc sifujblrkc lbqukiri prifibijfkl scnri prkolrkc. Bi ldï quihl tlril bi ujkr hcs dkhkhhcs pcr kjeirijfkl,

Vtc is, l plrtkr bi hcs bltcs iopïrkfcs, plrizfl sir yl lhac kjolji nhi. Jcs quiblocs, puis, fcj hl ispirljzl bi qui si puibl rilhkzlr tlril bi ibkekflr hl ticrïl bi hl ctrlecrol= bisbi hc eujbloijtlh lstl ¡c p Pcr hc oijcs, pcr vchvir l hl oitìecrl kjkfklh, ...lcnrl si nlsl ij ih supuistc bi qui pcbiocs hhialr l hls mujturls plrtkr bi hls nkslarls.

Vi Kopcji ujl ýhtkol cnsirvlfköj. öhc ih olrfc prihkokjlr Vuokbc ij istl siffköj iskjfcophitc ‒ fcoc -ì ivkbijtiSk.S,

· Uilsi, dlstl <;52, hl nknhkcarleïl sihiffkcjlbl craljkzlbl ljlhktkfloij HlPlhconlrly Qikjir, fcops.. h Plrtkis lfì K‛chzkkflh Bivihcp  

— (kt. pkïas. 26; l 252, y o6s tlrbi Milj Fdlrhut, «Jucvihhis Itubis

lrtks Pchktkqtkis· ij ^Vh lacstc (hi <;10. p6as. 4<4 l 4><. Ij tcbc .— Plrtkr (ti <;52 ihrktoc bi punhkflfköj dl vijkbc lfihirljbcsi. Uëljsi

R hcs bcs vlhkcscs lrtïfuhcs bi Mcsipd L. Vidkiskjair (scnri «ujkblbis y bi < klrrXIigstikj (scnri «skstiols bi plrtkbcs·), ij hl ïjtir

 nksfhcpiìo c! tdf Vcfklh Vfkijfis, fkt., vch. TK Yjl vksköj aijirlh o hl hi ( ij«M‛chmtmflh Plrtkis ^isilrfd·, ij ih vch. fkt. bi lrkih pirc X—ilsi tlonkëj hl mukfkcsl

ivlhulfköj bih istlbc bi hl skolehifdl . . . . . .

W PCk tmirig Q. Yrwkkk, «Pchktkflh Plrtkis, Vcfkitkis ljb ^iakois c

Vcj ^fehiftkcjs uj tdi t,ktirltcri·, j E W <. <;16.

(2 kcvljjk

krtkbkc X s bi plrtkbcs

Erl elffkcjis y tijbijfkls

Lh istubklr hcs plrtkbcs kophkflocs qui

— bi ljìhks.k& Vkj io nlrac, vlocs oìs lhhì bih plrtkbc c ujkblb, puis tlonkëjistubklocs ih skstiol bi plrtkbcs. Fcj oksoc frktirkc, pcbiocs quiblrjcs oìs lfì bih plrtkbc fcoc kblb y, pcr ijbi, istubklr hls sunujkblbis bi hcs plrtkbcs. Lujqui plrtkbcsil hl —ujkblb olycr bi ljìdsks, ih ljìhksks risuhtl kjfco — sk jc ixphcrl föockjtirvkijij isls sunujkblbis ij ih plrtkbc hc ocbkekflj. Fcoc bkfi ouy nkijIhbirsvihb, ij sï y pcr sï oksoc kbc is «uj kstiol..plHïb.\c ij okjklturl. u istrufturl

Rkiji uj rcfisc riprisijtltkvc, uj stiol Brcfiscs plt e bkek iokr bnm y r

jtikj suakiri hc qui ljtifiI

‘s ecrols bi istubklr hcs plrtkbcs bisbi bijtrc,‛flsk tljtls  

ls qui dly bi istubklr hcs prcpkcs skstiols pchïtkfcs. Vkj

Page 73: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 73/351

--dc, bcs ecrol kjvistkalfköj qui scj hls qui oìs ltij j dlj rifknkbc= hl m —M kjtirjl bihcs plrtk y ih ijecqui bi hl craljkz.lfkì

Hl prkoirl bltl bi hl «His‛ bi nrcjfi bi hl chkalrquïl·, (hi Ok V, y bi difdc dl vijkbcskijbc ih prkjfkplh fijtrc y hl prkjfkplh

loui_ m. Ihbirsvihb, Pchëtkflh Plrtkis7 L Nidlvkcrlh Ljlhysks, ^ljblh <;52, pìa. <. Lujqui si trltl bi uj istubkc ocjcarìekfc scdri ih ìril

rcpchtlehl bi Bitrckt, is bi arlj vlhcr tiörkfc.

<irjls flrifi ‒ y ihhc si rifcjcfiS puis dlstl ldcrl hl flral bi hl pruinl si dlltrknukbc ir,° b< <ì‛ höakfl jc puibi sustktukr l < \uhtk vir sk ecs bltcs ijflmlj, lsïfcoc sk ih lrauoi rkfc si vi ieiftkvloijti riecrzlbc pcr juistrc olrfc pri ionlrac, hlhöakfl tkiji ujl euirzl qui jc biniocs bisifd sklbc l hl hkairl. Ih lrauoijtc rlfkcjlhleiftl ieiftkvloijti l pcrtlokijtc, y hcs dconris ieiftkvloijti rispcjbij l ujl bi hlsfcsls. Ih istubkc iopïrkfc bi hl pchïtkfl jc ixkai qui s (hi ihcaklr hl tcrpizl höakfl.

FlpïtYhc 2H PL^RKBC PC^ BIJR^C

;1

;4

 pricfuplfköj ij ih istubkc bi kcs prcfiscs kjtirjcs bi kcs Lujqui jc sirïl bi ispirlrqui hcs plrtkbcs tctlhktlrkcs y lut prlftkflrlj ij sus ekhls hl biocfrlfkl oìs bi hc qui prlf biocfrlfkl ij hl aistköj bi hl fcoujkblb pchïtkfl, skj ion plrtkbc ýjkfc suihi prcfhlolr, dcy bïl, qui is biocfrìtkfc oijti. Pcr tljtc, hc prkoirc qui si dl bibifkbkr..ás sH blbl is biocfrltkfl f sk hl ecrol fcrrispcjbi lm bi hl biocfrlfkl B hl

vlrkiblb bi rlsircs pcr hcs qui oibkr hl «b is prcnlnhi qui ih prcnhiol qui Okfdiksskal skijbc cnmitc bi uj binlti kjlflnlnhi. Pirc ih prcfiscs kjtirjcs bi hcs plrtkbcssilj c b tkfcs jc is hc qui oi pricfupl lquh

Ih frktirkc bi hl craljk is oìs rifkijti. Hc kjkfkö I y hhivl ih istubkc bi hcs plrtkbcs l hliseirl aijirlh bi hl ticrï craljkzlfkcjis. Jlturlhoijti, ih istubkc bi hl istrufturl bizlfkìj tkiji qui vir fcj hl fuistköj bi hl biocfrlfkl, fisc biocfrìtkfc riqukiri ujlsistrufturls bitiro Pcr plrti hl eë bi hls craljkzlfkcjis si cfupl bi kt rjl bicraljkzlfköj, jc bi hl biocfrlfkl, y oufdc, oitkcs istrufturl sil biocfrltkfl y hcs prcfiscs rilhis chkalrqukfá bcbiocfrìtkfcs. C sil, qui ih ijecqui bi craljkzlfköj si cfsus prcpkìs [ tlopcfc is ëstl hl kjvistkalfköj qui tijbi rilhkzlr lquï .

Ih octkvc pcr ih qui oi riekirc l hls sunujkblbis bi hcs á is prifksloijti qui ihijecqui si fijtrl ij hl ujkblb skauk bifkr, ij ih bisahcsi prkjfkplh y oìs kopcrtljtikjoibkltloij rkcr lh jkvih bi hl ujkblb bi plrtkbc. Fulhqukirl qui sil hl fköj craìjkfl

 ‒ cekfklh y cekfkcsl ‒ , uj plrtkbc is ujl suol bucs qui ecrolj fcjstihlfkcjis biarupcs rkvlhis. Yj plrtkbc si hi cnsirvl bisbi bijtrc, puibi sir kjfhusc ujl fcjei

X ehixknhi bi sunplrtkbcs. Ij ih ctrc ixtrioc, i_ plrtkbc tctlhktlt Xnkëj fcjtkiji ujlistrufturl cekfkcsl bi arupcs, oufdls vifik tirkzlbl pcr ujl hufdl kjtijsl ijtri hcsarupcs. [ istls bk kjtirjls bi hcs plrtkbcs, mujtc fcj ih fcjskaukijti tkpc bi fkcjis, scjij sï oksols ujl iseirl bkstkjtl y frufklh bi kjt hc qui si trltl, puis, is bi föoc hlujkblb «plrtkbc· si lrtkfu bislrtkfuhl, pcr sus sunujkblbis. Fcoc si dl siülhlbc ljtirkih plrtkbc oksoc is - ‒ bisbi bijtrc ‒  uj skstiol. Pcr tljtc fcrriftc bifkr qui ldcrljcs fijtrlocs ij ik plrtkbc fcoc sk= uj skstiol fuyls plrtis scj hls sunujkblbis bih plrtkbc.

Page 74: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 74/351

> Ih prcpkc Ihbirsvih si cfupl bitlhhlbloijti bi hl riecrouhlfg fuistköj bi Okfdiks.

Ih ijecqui bi craljkzlfköj si istubkl ij ih vch. <<.

;;

Hl prkoirl bkekfuhtlb fcj qui trcpizlocs is hl flrijfkl bi ujl jkkjchcaH< istlnhifkbl

 plrl biskajlr hls sunujkblbis bi hcs plrtkbcs.ktlhkljcs hls hhlolj fcrrkijtis (fcrrijtk)7 hcs lhioljis dlnhlj yijirlhoi bi lhls ytijbijfkls (^kfdtuja y/c Ehø y hcs lutc is erljfisis c kjahisis scj kaulhoijtikoprifkscs y oitleörkfcs l isti rispiftc. Ij flonkc, hcs pchktöhcacs istlbcujkbijsis sidlj quiblbc Fcj ih tërokjc «elffköj· W qui l ok Mukfkc jc risuhtl ouy lecrtujlbc.Dkstörkfloijti, hls elffkcjis scj hc qui jc scj kcs plrtk bcs7 ij hl lftulhkblb si dlfiqui lplrizflj fcoc hl oltirkl kjtirjl, kjtrïjsifl, bi hcs plrtkbcs. Ij ih usc fcrrkijti, hlelffköj is uj tër okjc bi ivlhulfköj7 ij hls fkijfkls pchïtkfls, si jcs bkfi, is jiutrc. Isbubcsc qui isti ýhtkoc ocbc sil ih lbifulbc plrl cfuplrsi bi hl fuistköj bi hlQfrterikdikt . [ risuhtl oìs bubcsc tcblvïl qui dlyl lhaýj octkvc plrl bisifdlr hl

fcjjctlfköj dkstörkfl jk qui ihhc sil fcrriftc. Fhlrc qui fcjstljtioiji blocsskajkekflbcs juivcs l plhl nrls ljtkauls, y fuljtc oìs vkbl juivl blocs l plhlnrls yfcjjctl fkcjis ljtkauls, tljtc oimcr plrl hl rkquizl bih kbkcol. Hc qui ko pcrtl, puis,is sk si dl quiblbc ljtkfulbc ih skajkekflbc fhìskfc bih tërokjc «elffköj·. [ jc plrifiqui sil lsï.

Ij prkoir hualr, plrifi qui qukijis kjvistkalj hcs juivcs Istl-

cs si vij kjivktlnhioijti hhivlbcs l utkhkzlr ih tërokjc «elffköj·

l sus sijtkbcs trlbkfkcjlhis. Lsï, Dujtkjatcj dlnhl bi elffkcjlhksoc

k rieirijfkl l arupcs bi

isflsl burlfköj i jkjaujl istrufturl. Vuihi trltlrsi bi hls prcyiffkcjis bi lonkfkcjiskjbkvkbulhis... Hls kjecrolfkcjis bi qui ij Fcril dls‛ 2> plrtkbcs, c ij Ukit Jlo bihVur >;, c <4 ij ih Plgkst:oj, scj pirfip tknhioijti elhsls. Bi difdc, isls laruplfkcjisscj elffkcjis, y si plrifij oufdc l hls flolrkhhls pchïtkfls, hls mujtls, hls elffkcjis yhls laruplfkcjis bi elokhkls qui bcokjlrcj hl pchïtkfl bih skahc xvkkk ij Iurcpl y ijLjkirkfl

< ^isuhtl cpcrtujc lülbkr qui istc jc is lphkflnhi söhc l arlj plrti bih hirfir Oujbc  ‒ fcj hc qui lnlrfl l hl olycrïl bi hcs Istlbcs

skjc tlonkëj, y fcj kaulh fcrriffköj, l flsk tcbcs hcs hcs hltkjcloirkfljcs. Vk dly ujl plhlnrl qui si ripkti ujl viz

trls ctrl ij Ml bisfrkpfköj bi hl pchïtkfl subloirkfljl is hl bi pirsc sl . qui is uj nuijiqukvlhijti ij isplüch bi hl elffköj tlh Ooc istl si ijtijbïl bisbi hl irl rcoljl dlstlOlquklvihc i kjfhusc

Kf . Uiljsi oks cnsirvlfkcjis scnri hl «hknirtlb rispiftc bi hcs vlhcris· ij Vlrkcrm«Pdkhcscpds‛ Ricry ljb Vfkijff ce Pchktkfs·. ij k‛chkkflh Ricrk, KK,  

blt Plas. <9< l <92. Ij ih flsc qui jcs cfupl, bkeïfkhoijti puibi ih tërokjc Ccj·Fcehvfrtkrsf ij jiutrlh pcr ibkftc biekjktcrkc.

Pch Crbir kj Fdljakja Vcf cp. f pìas. 2<> y 2<6.

.<< Flstihhljc ij ih crkakjlh. (J. bf R.) plrkkb09 [ skstiols bi plrtkbcs

Page 75: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 75/351

hcc

dlstl Rcfquivkhhi. Ij prkoir hualr, puis, is ivkbijti qui hls l elffkcjis c hls elffkcjisbi tkpc ljtkauc skauij vkvktls y f ij hl olycr plrti bih oujbc bi dcy. Ij siaujbchualr, vchvir l hls fcoujkblbis pchïtkfls bislrrchhlbls, ujl fcsl -

 ‒ fcrjc di bkfdc ‒  qui hcs plrtkbcs riiophlzlj l hls elffkckr ujkblb juivl y oìslophkl, y ctrl ouy bkstkjtl kophkflr qui fkcjis jc scnrivkvij, c jc puibij risufktlr,fcoc plrtis l. bcs, istc is, fcoc sunujkblbis bi plrtkbcs. [ ij tcbc ocof kophkflbcqui hls elffkcjis bi tkpc trlbkfkcjlh jc si vij riik bls bi difdc, jk quiblj ljtkfulblsij fuljtc l skajkekflbc, ij hls fcoujkblbis pchïtkfls cffkbijtlhis bi plrtkbcs.

Lsï, tijac qui cpcjir pcr hc oijcs tris cnmifkcjis lh usi y «ispifklh· ij hls fkijfkls pchïtkfls bih tërokjc elffköj. Ij hualr, sk jcs dlfi elhtl uj tërokjc lophkc y jiutrlh plrl hls blbis bi plrtkbcs ij aijirlh, ih bi elffköj jc istì nkij ihiad trltlrsi bi ujl plhlnrl ouy pcfc lbifulbl plrl isti ekj, puis oi l frktirkcs vìhkbcs bi ixpirkijfklvktlh, isl plhlnrl fcjsi hl olycr plrti bi hcs plïsis uj skajkekflbc bi ivlhulfköj albc.Fcj ihhl si trljsokti hl suairijfkl, lh oijcs plrl ih aijirlh, bi qui hl pchïtkfl is lhackjdirijtioijti sufkc y fcrrc Ok siaujbl cnmifköj is qui ih skajkekflbc «ispifklh· vlij f‛ hl jcrol bi qui ih vcflnuhlrkc fkijtïekfc bini ribufkr, jc lu jk bi difdc frilr, hlslonkaøiblbis, y risuhtl qui hls elffkl hls qui dlnhlj Giy c ^kfdlrb ^csi ·, pcrimiophc, scj ivkbijt bkstkjtls bi hls qui oijfkcjl Dujtkjatcj. Ih risuhtlbc ekjlh diocskjyiftlbc uj iquïvcfc fcoplrltkvc ij hl bksfkphkjl j bufi ujl arlj fcjeusköj, y quioizfhlocs rlsircs bi flopl ctrcs bi lhfljfi oujbklh. Ok tirfirl cnmifköj si riekiri l< ij qui si bisifdl hl fcjjctlfköj dkstörkfl. Istc tkijbi, ijt fcsls, l ihkokjlr bihflopc vksulh hl hiffköj y hl pricfuplfk bih plslbc, fcoc sk hl ocbirjkblb dunkirlixcrfkzlbc, bi u plrl skiopri, hl biaijirlfköj elffkcjlh, hcs pihkarcs y hcs fcstc bljcrkaij hcs arupcs qui jc scj skjc prcyiffkcjis bi lokj kjbkvkbulhis. [, sk is lsï,

ijtcjfis rijujfklocs l arlj plrti, jc l tcbc, bi hc qui fcjstktuyi hl pchïtkfl. Ijrisuoij, jifi ujl itkquitl aijirlh y jiutrlh qui tcblvïl jc si dl bisil diocs frilbcujl lonkaøiblb kjjifislrkl, y diocs pirbkbc, tlbc, ujl ispifkekflfköj qui sï isjifislrkl.

Rrls ixphkflr hcs octkvcs pcr hcs qui oljtijac ih usc fköj· plrl biskajlr uj tkpcfcjfritc bi arupc pchïtkfc, oi pcjbi suairkr ctrl biskajlfköj bi tcbl hl fhlsi bisunujkbl

 plrtkbcs y skstiols bi plrtkbcs

lrtkbcs Pcr imiophc, sk si bkspuskirl bi «jýfhic·, pcbrïl vlhir plrl ekj. Pirc ij aijirlhsi ijtkijbi qui hcs jýfhics bi hcs plrtkbcs

i. hls ujkblbis bi nlsi, oïjkols y hcflhis. Fuljbc jcs rieirkr

. jýfhics bi plrtkbcs tijbiocs l kjvistkalr cs prcfiscs kjtir i hcs plrtkbcs bi lnlmclrrknl y ij su bkeusköj pirkeërkfc pcr tcbc ih

—s. Ij flonkc, yc oi fijtrc ij hls arljbis sunujkblbis bi hcs tkbcs, arljbis tljtc ij ihsijtkbc bi qui scj hls pjkuirls qui si lh bisfijbir pcr binlmc bih plrtkbc fcoc ujkblbF0 ij ih sijtkbc bi qui kjfcrpcrlj hls ujkblbis kjeirkcris, fcoc hcs jýfhics, ij hl sibifijtrlh bih plrtkbc y ij tcrjc l ihhl. Bkfdc ij trcs tërokjcs, ih jkvih bi ljìhksks bihjýfhic fcoprijbi l kcs jýhk ljtis y hcs skopltkzljtis bih plrtkbc, y. hc qui l oï oikjtirisl scj

jkvihis supirkcris, hcs istrltcs lhtcs bih plrtkbc.

Page 76: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 76/351

Rrls hlral riehixköj, di cptlbc pcr ih tërokjc ¡ rlff kbc. Fhlrc qui istl cpfköj lbchifibi lhaujcs kjfcjvijkijtis. Ij prkoir hualr, ih ïrokjc «erlffköj· tkiji uj skajkekflbcispifklh ij ih vcflnuhlrkc llrxkstl, y ispifklhoijti ij hl trlbkfköj hijkjkstl. Ij siaujbchualr, j lhioìj, hl Erlgtkcj is ih plrtkbc plrhloijtlrkc (bi difdc ujc ijcokjlfköj priolrxkstl, puis bltl bih Plrhloijtc bi Erljgeurt i <424). Pisi l istcs kjfcjvijkijtis

jc di pcbkbc ijfcjtrlr jlbl himcr, y hls bisvijtlmls plrifij kjeirkcris l hls vijtlmls. Lhkjtrc. ufkr uj juivc tërokjc aijirlh, hc prkoirc qui si fcjskaui is qui

 puibl vchvir l utkhkzlr ih tërokjc bi «elffköj· skj jkjaujl lrunk. iblb, fcj suskajkekflbc ispifïekfc. Ij siaujbc hualr, jc flni

-. bi qui «erlffköj· is oìs jiutrlh y oijcs fcoprcoitkbc qui «elffköj·, pcr hc oijcsij hl oibkbl ij qui ih prkoirc bi hcs bcs tirokjcs tkiji ujl dkstcrkl oufdc oìs fcrtl yujcs ljtiplslbcs . oijcs iokjijtis qui ih siaujbc. Lbioìs, is ouy eìfkh lfcs

l bifkr erlffköj, blbc qui yl dlnhlocs bi erlffkcjlhksoc

E bi erlffkcjlhkzlimöj L isti rispiftc, «erlffköj· trljsokti hl suai rijfkl bi qui uj

ïjbkfi bi erlffïcjlhmzlfmöj jc tkiji pcr quë hkoktlrsihcs skstiols bi plrtkbcs , y bi qui kaulh puibi lphkflrsi l hcs sksti ls bi plrtkbcs y l hlserlffkcjis bi hcs plrtkbcs.

Pirc sunsksti ih prkjfkplh prcnhiol, istc is, qui hl ljltcoïl ehtirjl bi hcs plrtkbcs jc si puibi istubklr fcrriftloijti skj hl —ubl bi uj olrfc oìs ihcfuijti. ^csi suakiri quibkstkjalocs ijtri

.—k y tijbijfkl. Rlh fcoc ëh hls biekji, ujl elffköj is uj «örarmpC W craljkzlbc, fcj ujlfkirtl fcdisköj y hl bksfkphkjl CVkauli okijtrls qui ujl tijbijfkl «is uj fcjmujtcistlnhi bi

1 ij plrtkfuhlr, lh ïjbkfi bi erlffkcjlhkzlfköj ihlncrlbc pcr ^li qui si fcoijtlrì oerl,;.9.

5 Uëlsi oerl, jctls 4 y >6, y siffköj 2.6.

<

<0>

 plrtkfh skstiols bi plrtkbcs

<06

lftktubis, oìs nkij qui uj arupc istlnhi bi pchïtkfcs· . Lk‟ bkstkjfköj is vlhkcsl, is

 pcsknhi qui ujl vlrklnhi bi cralr jc sil hl olrfl bkstkjtkvl lbifulbl. Bi ihhl sisiaukrïl qui=

tijbijfkl si craljkzl si fcjvkirti ij elffköj, y, l hl kjvirsl, puibi dlnir elffkcjlhksocslhvc qui si craljkfi bi ecrol f uj arupc pchïtkfc. Oi plrifi, pcr ih fcjtrlrkc, qui is pireiftl fcjfinknhi uj elffkcjlhksoc kjbkvkbulhkstl, y qui ujl tijbijfkl craljkzlrsi skj pirbir su flrìftir, is bifkr, oljtijkëjbcsi, s biekjkfköj bi ^csi, fcoc «fcjmujtcistlnhi bi lftktubis·. priekirc oljtijir tijbijfkl plrl kjbkflr hls sunujkblbis oìserijti l hls oìs bihkoktlbls y oìs vksknhis bi hcs plrtkbcs, tijbijfkls bi birifdl y bikzqukirbl bi hcs plrtkbcs.

Rrls hhialr tcbc hc himcs qui pirokti ih vcflnuhlrkc bksp siaukocs jifisktljbc ujl

bkvksköj oìs ljlhïtkfl. Hls ek bi oufdcs tkpcs, is bifkr, ih ojjbc bi hls sunujkblbis bibcs is uj oujbc ouy bkvirskekflbc. Istl vlrkiblb tkiji ujl tljfkl ijcroi, puis

Page 77: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 77/351

bkeirijtis sunujkblbis prcbufij bkeirijtis bis. Bkfdc bi ecrol oìs fcophitl, hcsbkeirijtis tkpcs bi erl kjehuyij ij= k) ih arlbc bi fcdisköj y, l hl kjvirsl, bi erlao bi uj plrtkbc, y u) hls ecrols y hcs oibkcs bi hls kjtirlffkck bkjìokfl kjtirjls bi hcs plrtkbcs.Ij loncs sijtkbcs, risu_ skajkekfltkvc bifkr qui ih flrìftir bi uj plrtkbc si dlhhl ij ihbi sus erlffkcjis. Hcs plrtkbcs fcj ujl kbichcaïl y ujl istru craljkzlfköj plrifkbls  ‒ 

 pcr imiophc, hcs plrtkbcs fltöhkfcs i hkstls ‒  puibij sir ouy bkeirijtis ij flbl plrribih oujbc sus erlffkcjis scj bkeirijtis. Pirc lquï istlocs ijtrljbc tkirrl bi jlbki.Duoi kjvistkaö ih flrìftir bi hls erlffk ctrcs, ij flonkc, lftulocs l plrtkr bih supuistcbi qui tc plrifkbls c, ij tcbc flsc, bi qui jc oirifi hl pijl istubkl hhlbloijri susbkeirijfkls. Rcbls hls erlffkcjis scj erlffkcjis, tl. [c, pcr ih fcjtrlrkc, tijac hlsijslfköj bi qui, sk jc jcs tlocs fcj hl ljltcoïl bi hcs plrtkbcs, juistrl fcoprijskög pchïtkfl trcpizlrì skiopri fcj ih cnstìfuhc qui riprisijtl ih bi hlbc ujl vlrklnhikopcrtljti.

2.>. Yj isquiol bi ljìhksks

Diocs hhialbc l ujl lrtkfuhlfköj tirokjchöakfl trkphi= hl e=

(hl fltiacrïl aijirlh, jc ispifkekflbl), hl ¡lffköj (arupc ispifï pcbir) y hl tijbijfkl(fcjmujtc istlnhifkbc bi lftktubis).

^kfdlr b ^csi, «P‛lrtkis, Elftkcjs ljb Rijbijfkis ij Nrktlkj·, ij nrirc bi <;52, pba.61.

—skÖj, tkjl elffköj purl y ujl tijbijfkl purl riprisijtlj ixtri bkv cpuistCV bihfcjtkjuc sunplrtkbc. Yj plrtkbc fcopuistc bi elf jis purls sirì uj plrtkbc ouyerlffkcjlbc, c pcr hc oijcs uj

FkC tkbc fuyls bkvkskcjis kjtirjls sirïlj ouy vksknhis y bistlflbls. Ij ixtrioc, uj plrtkbc fcopuistc söhc bi tijbijfkls sirïl uj

i fuyls bkvkskcjis kjtirjls tkijij ouy pcfl vksknkhkblb y scj

uv pcfc bistlflbls, y, pcr ijbi, fcjecroi l juistrl biekjkfköj, ..p plrtkbc fcj pcfcerlffkcjksoc.

Bináj fcrktio hlrsi ctrls bcs csknkhkblb riskbulhis= hl prk oirlis hl bi hcs plrtkrkcsjclhHjilbcs= hc okionrcs kjbipijbkij si kbijtke f fcj «pcskfkcjis

lbls pct tcbc ih plrtkbc ols nkij qu elf m Hl siaujbl is ih plrtkbc ltcokzlbc ih p qyiistl Irlaoijtlbc bkrkailt bkrkaijti, fcj — ouy piquiücs qui ij tcrjc l flbl bkrkaijti,flbl ujc bi hcs fulhis suihi sir jkionrc bih Plrhloijtc, Hls erlffkcjis suihij istlr«pirscjlhkzl bls·, pirc hl sktulfköj l qui jcs rieirkocs is hl bi pirscjlhkzlfköj H

Loncs tkpcs ‒ -erlffköj jc lhkjilbl c ltcokzlbl ‒  ³id ktlj hl pirkeirkl bi juistrctiol. Is bifkr, qui ih jkvih sunplrtkbc

bi ljìhksks is, ij loncs flscs, bi pcfl kopcrtljfkl. Yj plrtkbc ecr olbc tctlhoijti pcr«kjbipijbkijtis· c tctlhoijti «ltcokzlbc· jc kiji ujl lrtkfuhlbköj erlffkcjlhkopcrtljti oìs lhhì bih vlhcr lpl rijti bi isls flrlftirkzlfkcjis.

Ij flonkc, binirïl quiblr fhlrc qui hl olycr plrti bi hcs plrtk

 ‒ lh jkvih bi hl sunujkblb ‒  ,p fconkjlfkcjis ëj crfkcjis bkeiri sbi el ximkjbipijbkijtis •y/c rupcs ltcokzlbcs. Pcr tljtc, fcj istl pirspiftkvl, tloakëj binij  

ij fuijtl hls lzruplfhcjis ris lujqui schc sil pcrquk p ocbkekfl hl oizfhl, istc is, ih

 pisc rihltkvc bi flbl hioijtc bi hl lolhaÖ Lböj ih plrtkblrkc jc lhkjilbc y/c hl ‘l

Page 78: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 78/351

ltcokzlbl puibij eujfkcjlr fcoc arupcs bi lpcyc y, bi difdc, bij fcjvirtkrsi ij hlsflrtls oìs nusflbls bi hl plrtkbl, puis is

= pcsknhi qui kjfhkjij hl nlhljzl ijtri hl olycrïl y hl okjcrïl plrtkbc,

Fcjecroi l hl bkvksköj prihkokjlr prifibijti, flni ixphcrlr bi ll eruftïeirc hl

ljltcoïl..bi Mc np bkoijskck) bi craljkzlfkcj tk) bi octkvlfhcj HKK) kb kv) bi rbl y birifdl. Is ivkbijti qui istlsbkoijskcjis si trlshlplj

Vi fcjeujbij, pirc hc qui jc istì fhlrc is föoc. Ij ispirl bi qui i ovistkaui hcsuekfkijti plrl istlnhifir sus fcrrihlfkcjis y sus kjtir

—<  

W pìa 64.

<02

<09HHl bkoijsköj kzlfk ishl prkoirl pcr t ‒‛ sirki bi rlzcjis. Plrl iopizlr, dlstl ldcrlsi dl schkbqist‛ bkstkjfköj ijtri plrtkbcyelfáköj fcjecroi l frktirkcs bi f plrtkr ³  supuistc bi qui ih plrtkbc is ih fuirpc ftz y hl elffköj iHau f craljkzlfköj —°. Pirc ylslnioct söhc hls sunujkblbis bi hcs plrtkbcs puibij istlr ouy nki ákl skd qui umkjfhusc, ij fcoplrlfköj fcj ujkblbis, lp fcoc hl ijtkblb oijcs cr&ljk E fl ij tcbc ëC, lrklnRibipr ko Hls erlff vlj ³ h dlstl hl oïjkr jcoïl rispiftc bi hl ujkblb plrtkbc.Istc nrkjb bkltloijti uj kjbkflbcr lfirfl bih jkvih bi ljìhksks ‒ --ih bi c ih bisunplrtkbc ‒  qui risuhtl oìs pirtkjijti. [, fcoc is riprisijtl ujl arlj bkeirijfkllfirfl bi sk, y ij quë oi plrtkbc istì kjtiarlbc pcr sunujkblbis qui oljtkijij su bihilhtlbis, fihinrlj sus fcjariscs, nusflj bkjirc plrl sï (y jc plrl ih plrtkbc), bkspcjij

bi su prijsl y sus pcrtlvcfis aijirlh ‒  aulrblj fcj ih plrtkbc ujl rihlfköj bi arupcsf‛ rljcs. Pcr ýhtkoc, lrïlnhibi prkckm hc oìs prcnlnhi is qui nrkjbi ih kjbkflbcr oìseklnhi hl l j plrtkbc. Pcr ctrl plrti, bigá‛ tkrsi qui hl bkoijsköj bi craljkzlfköj, vlrïikjbipijbkijtio prkjfkplh tk lr ieec ih fcjtlakc= hl craljkzlfköj craljkzlfköj. Vk lhaujlserlffkcjis plslj l craljkzlrsi, is qui ctrls Krlffkcjis qui ljtis istlnlj biscraljkzlblsbinlj su imiophc, lujqui söhc sil plrl. pcbir fcopitkr fcj iekflfkl hcs arupcscraljkzlbcs. Pirc jc is ecrzcsc qui, lh craljkzlr erlffköj pkirbl su flrìftir, oltkzlbc pcr hls bioìs bkrjijskcr

>.Hlbj octkvlfkcm i hl qui pijitrl tk oijti ir , «elff lhksc: prcpklj bkbc. Duoi t isisijtkbc hl bkstkjfk ijtr..i klffkcjis pcr kjtirës y elffk prk Ij oìs bi bcs skahcs jc diocs

hcarlbc dlhhlr r‛  C Pcr imiophc, y ij riprisijtlfköj bi tcbcs, F. M. Erkibrkfd, Fcj Acvirjoijh ljbBiocfrlfy, cp. fkt., pìa. 2><, ij hl fulh fcjskbirl qui bkstkjtkvc bih plrtkbc is «ihriquksktc bi ujl craljkzlfköj istlnhi·.

kt Ih flsc ixtrioc plrifi sir ih bi Yruauly, fuyc (bubcsc) skstirj tkbkstl jc is (c jcirl, dlstl mujkc bi <;1>) oìs qui ujl elfdlbl ihi‛ rispiftc l hcs lftcris rilhis, istc is,hcs hiols * y sunhiols * bi h Nhljfc y Fchcrlbc. Ij isti flsc ih plrtkbc is ij -rilhkblbujl fcje‛ oìs qui ujl eibirlfköj bi sus erlffkcjis. Pirc vëlsi  kj rc, 2.2., Ktl hlpöj.

* Ij flstihhljc ij ih crkakjlh. (J. bih [.)

«kjti bi Duoi si pcbrïl trlbufkr pcr vijtlml y fulsk skjöjk I s‛ «utkhkblb·,«fcocbkblb·, «cpcrtujksoc· y «elfkhkblb·. Pirc

Page 79: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 79/351

° yl quibl nlstljti fhlrc, Pcr ihhc si <ltirokjchca bi uoi ij ih ijtijbkokijtc bifmuihls elffkcjis pcr kjtirës bi Duoi ccrlj bcs p plrti, hls elffkcjis H bisflrlbls (ih pcbir pcr ih pcbir), y pcr hl ctrl, hls ebf fkcjis pcr fkis pc,cs (oìs crkijtlbls l cntijir p olrakjlhis qui

Hls elffkcjis pcr prkjfkpkc bi Duoi prisijtlj uj prcnhi rjl p lujqui oìs arlvi. Dcybïl ih tërokjc «prkjfkpkc· si m.ik eìfkhoijti fcj hl kbichcaïl y fcj hcs prkjfkpkcskbichöakfcs. Pcr ihhc bini quiblr ijtijbkbc qui om ffkt jis. pcr pmm jrijbij bcsvlrkiblbis= h p\ pirc tlonkëj \s kbils purcs y. skophi), c arupcs bi cpkjköj, is ,b

jc fcopl hls ‒ birj2 flrlftirïs.xkfls bi hcs arupcs kbic- Ij lhaujcs rispiftcs, istlbkstkjfköj is kjjifislrkl. Ij ctrcs

is fcoc hl bkstkjfköj ‒ bi hl qui si vkijij cfupljbc bisbi dlfi oufdc tkiopc hcslutcris, iurcpics ‒  ijtri plrtkbcs bi kbichcaïl y plrtkbcs bi cpkjköj.

- Hcs arupcs pcr pcbir y/c pcr bispcmcs c prinijbls skj isfrýpu hcs siülhlj quë is hcqui ij ijtkijbi pcr «elffköj·= scj hls elffkcjis pcr ixfihijfkl. Hcs arupcs bá cpkjköeh

y/c kbichöakfcs scj, ij flonkc, biskjtirislbcs7 istc is, su kjtirës prkjfkplh fcjsksti id prcocvir kbils i kbilhis (qui hhivlj, jlturlhoijti, l ujl pchïtkfl fcrrispcjbkijti). Hlecrol ixárij m erláfk,öj pcr prkjfkpkc is ih

Htistkocjklh qui si fcjstktuyi ij tistkac .bi uj vlhcr y bi uj

- bi eïjlhïbl Lsï, okijtrls hls erlffkcjis pcr kjtirës istìj s pcr fcopijslfkcjisktkoibkltls y tljaknhis, hls erlffkcjis

 prkjfkpkc scj, pcr ijfkol bi tcbc, arupcs bi prcolfköj.

Hlprkjfkplh bkekfuhtlb ij hl bkoijsköj bi octkvlfköj is ih flou i. Yjl erlffköj pcrkjtirës jc si biá tlh, jc bkfi qui is uü ‘ qui oljkcnrl pcr ih pcbir c ih nctïj, pcr

cntijir flracs c huoijtcs. Puibi nusflr fcoc fcnirturl hl nljbirl bi hl iekflfklKrilhksoc tëfjkfc7 pir5 klonkëj puibi bïserlzlrsi fck prijbls sahfls. Pcr ctrl plrti, hlkbichcaïl puibi sir uj flouehlmi ouy

,tljtc ij ih sijtkbq, bi háa l uj arupc qui

lh pcbir ij hl pirfipfköj bi sus oksocs lftcris fcoö ij ih jtkbc bi qui ih cnsirvlbcrjc, hc puib b fcj oufdl elfk 3b. Dly oufdls rifitls plrl bkskouhlr hcs octkvcsvirblbircs. trltl, puis, bi ujl bkoijsköj ouy bkeïfkh. Yj ptkrji l sir ih bi sk hl erlffköjtkiji c jc ujl nlsi bi fhkijtihl. Hcs s scj ouy kopcrtljtis plrl hl elffköj pcr kjtirës,tljtc pcr hui fcjekirij pcbir fcoc pcrqui ltrlij l siaukbcris. Pcr tljtc, ,m

 pcr kjtirës ‒ tkijbij l. sit ,arupcs bi ,.fmkijeiml, , l tijir uj

bipijbijfkls, risuhtl fcjvijkijti siaukr uj isquiol qui sil ljlhïtkfc pcsknhi.

 plrtkbc: .— skstiols bi plrtkbc:  

<05

titk bih tkpc bi hlf‛ Pcr ih fcjtrlrkc, hl oimcr ecrol bi bitiftlr hls elffkcjis  á pkc, lhoijcs ij lplrkijfkl, is su elhtl bi ujl nlsi bi fhkijti_ qui su euirzl bilutcoljtijkokijtc y bi rifhutlokijtc si oìs qui bi fulhqukir ctrc elftcr, bi sultrlftkvc kjtihiftulh prcsihktksoc bi friijfkl. Pirc ëstl jc is oìs qui ujl prkoitflfköj, y jc is ij lnschutc bifkskvl. Pcr imiophc, hl prisijf lusijfkl bi ujl istrufturlbi fhkijtihl pcbrïl bipijbir bi arupc istë c jc ij ih pcbir. Rlonkëj aulrbl rihlfköjfcj fuhturlhis aijirlhis. Ih istubkc bi hl bkoijsköj bi octkvlfköj ri tcbl ujl nltirklSbi kjbkflbcris cnsirvlfknj ec tlr tkiop y iroëtcbc b riputlfköj.

Page 80: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 80/351

—së trlshlpl, skj bubl, fcj hl skcj bi KKH\YI>rMjB Ijtri ctrls fcsls hlkbichcakl is ujloctkvlbcrl. Pcr ctrl plrti, dl tcblujl , octkvlfk jc tkijij Ij fcjsifuijfkl,..

siplrlrShcs bcs fcjtkjucs. Ih fcjtkjuc bi octkvlfköj v

<> Ih fcjfiptc bi arupc y istrufturl bi fhkijtihl istì lpujtlhlbc sirki bi istubkcs. Dly

lphkflfkcjis ispifïekfls l plïsis bitirokjlbcs i. HlPlhconlrl, Kjtirist Arcups kkkKtlhklj Pchttzfs, Prkjfitcj Yjkvirskty tïtuhc ktlhkljc is oufdc oìs rivihlbcr= Fhkijtihl iPlrijtihl, Fcoujktì Vkbjiy Rlrrcw, Pilsljk Fcooujkso kkk Vcutdirj Ktlhy, [lhiYjkvirskt <;51, ispifklhoijti hls pìas. 54 l 4< y plssko7 Giktd ^. Hiaa, P OcbirjAriifi, Vtljecrb Yjkvirskty Priss, <;5;, y Jcnktlgl Kgi, Mlp... hkttfs, Plkrcj-FhkijtBiocfrlfy, Gjcpe, <;1>. Jc ixksti jkjaujl rlzöj plrl hkoktlr hl pchïtkfl bi fhkijtihl lujl elsi bi trljskfköj bih prcf ocbirjkzlfköj. Lujqui sil fcj bkeirijtis jconris, siijfuijtrlj rih bi pltröj-fhkijti, lujqui fcj bkeirijti jconri, ij hls «oìqukjls·bijsis y ij ih flfkquksoc * isplüch y hltkjcloirkfljc. Ij aijirlh, v wche, «Gkjsdkp,Erkijbsdkp ljb Pltrcj-Fhkijt ^ihltkcjs kj Fcophix ij Rdi Vcfklh Ljtdrcpchcay ceFcophix Vcfkitkis, L. V. L. Ocjcarlpds, vkstcfg, <;55, pìas. < l >> W trlbuffköj

flstihhljl, punhkflbl pcr Ibktcrklh_7 Lhix Qikjarcb, «Pltrcjs, Pltrcjlai ljb PchktkflhPlrtkis·, i plrltkvi Vtubkis ml Vcfkity ljb Dkstcry, muhkc bi <;547 Mlois F. Vfctt, « tkcj,Olfdkji Pchktkfs, ljb Pchktkflh Fdljai, ij LPV^, bkfkionri bi <;5 B. Pcwihh,«Pilsljt Vcfkity ljb Fhkijtihkst Pchktkfs·, ij LPV^, mujkc i Mlois F. Vfctt, «PltrcjFhkijt Pchktkfs ljb Pchktkflh Fdljai kj Vi Lskl·, ij LPV^, olrzc bi <;1>7 ^.Hirjlrfdljb, G. Hiaa, «Pchktkflh hkso ljb Bivihcpoijt, ij FP, ijirc bi <;1>7 Flrh D.Hljbë, «Jitwck Arcups kj Vcutdilst Lskl= Vcrji Cnsirvltkcjs cj tdi Arcups Rdicrytkfs·, ij LPV^, olrzc bi <;167 ^cnirt Girj, fcop., Rdi Flfkquis, Y=

ce Jiw Oixkfc Priss, <;167 Hukak Arlzkljc, «Pltrcj-Fhkijt ^ihltkcjs Vcutdirj Ktlhy·,ij IMP^, lnrkh bi <;16, y H. Arlzkljc, fcop., Fktij i Outloijtc Pchktkfc, Ljaihk,

<;12. Ih fuirpc bi cnrls l isti rispif is flbl viz olycr, is ouy prcoitibcr, pircrisuhtl bkeïfkh bi bisijtrlü oks eï Ij ispifklh, binij bkstkjaukrsi «fhkijtihl· y pltrcjlzac, o ij rihlfköj fcj ih tkpc bi plrtkbc qui si bibkfl l bkspijslr p

:— Ij flstihhljc ij ih crkakjlh. (J. bih R.)  

<01

= (hl erlffköj tistkocjklh) dls lih lnschutc ia (hl < prinijbls). Ih fcjtkjuc kbichöamápvl bisbi ih ixtrioc lutksoc kbichcakfc y Ul csiskcj bi .p crkijtlbcs dlfkl

dlstl ih ixtrioc cpuistc bih, prlftkfksoc y ih prlaoltksoc 6 [ sk si kjtirpritlj lsï hcsbcs fcjtkjucs, si skaui bi ihhc

bcs bkoijskcjis vlrïlj bi ecrol kjbipijbkijti. Is ouy pcsk i ujl erlffköj kbichöakflsil uj arupl . pirc tlo sir uj arupc l hl flzl bi bis Ljìhcaloijti, ujl

k prlaoìtkfl puibi istlr octkvlMl pcr ih riplrtc bi kcs bis pcmcV c sir tctlhoijtibiskjtirislbl (pcr imiophc, tistkocjklr hl H ij hl pchïtkfl c hl fcopitijfkl tëfjkfl).

Bisbi huiac, tcbc hc qui ljtifibi phljtil lhaujcs prcnhiol ‛s elsfkjljtis. Fcoc yl sidl siülhlbc, hl kb ‒ ij ih oujbc bi dcy ‒  uj flouehlmi ouy ýtkh y ouy iekflz. [trcpizlocs, fcj nlstljti erifuijfkl, fcj erlffkcjis qui puibij sir lh oksoc tkiopckbichöakfls y flzlbcrls bi prinijbls. Ldcrl nkij, ih elftcr fluslh y ih qui islserlffkcjis istìj oìs crkijtlbls dlfkl ih riplrtc

-hi hcs bispcmcs qui octkvlbls kbichöakfloijti scj fuistkcjis plrl hl kjvistkalfköjiopïrkfl, y hl kjvistkalfköj is hl ýjkfl qui puibi lfhlrlr sk hl kbichcaïl jc is oìs qui

Page 81: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 81/351

ujl fcrtkjl bi duoc hiaktkol bcrl‛. Istls fcophkflfkcjis biouistrlj, puis, hlkopcrtljfkl bi olj

l bkoijsköj kbichcaïl-prlaoltksoc si bi tl bkoijsköj tiris iacksoc Bi ,Mc fpjtrlrkc rfaik ij

c bi hls lplrkijfk y istlnhiá i .lprkcrïstk iqukvlKijfkl i bih rcopiflnizls bi hcsDly uj octkvc oìs plrl qui hl bkoijsköj kbichöakfl sil bkstkj y binl bkstkjaukrsi.Fuljbc si, dlnhl bi oìs c oijcs kbichcaïl

l hl kjvirsl, bi oìs c oijcs prlaoltksrjc,Sjf m fuistköj bi c \< ¼tkil.pcsmbl trltlrsibi

fuhturlh Istc is hlb kbichqakál bkekiri bi hls bioìs ij ih sijtkb\ bi.qk uj. e fuhturlh, ihbi ìjkoc aijirlh (y hl tiopirlturl) .bi hlpchïtkfl ij uj fcj- - ,..fuhturlh blbc.

2. Hl bkoijsköj kzqukirbl-birifdl is hl ýhtkol, ij ok ijuoi rlfkcj, pcrqui is i Kfcjeïc. Hc qui jcs cnhkal l utkhkzlr

<6 Oks octkvcs plrl fcjstrukr uj Fcjtkjuc kbichcaïl-prlaoltksoc si Fktlj ijKbichcay, Pchktkfs ljb Nihkie Vystiols·, ij LPV^, mujkc bi <;5;. Uëlsi

loukij hc/rl, 9.6. Istl bkoijsköj hl kjtirpritl cpirlfkcjlhoijti Gijjitd .Mljbl loc«elffkcjlhmsoc kbichöakfc· fcjtrl «elffkcjlhksoc pcr fuistkcjis fcjfritls·

PP Ulrklnhis ljb Fcbkja Oljulh, cp. fkt., pìas. <9; l <5<l). Lujqui ok l bih prlaoltksoc kophkfl ujl crkijtlfköj dlfkl fuistkcjis fcjfritls, y ij Fckjfkbi fcj hlbiekjkfköj cpirlfkcjlh bi Mljbl, priekirc fcjfiptulhoijti 6r istl bkoijsköj fcjrieirijfkl l su fcjtixtc fuhturlh.

<

 plrtkbcs [ sks< bi plrtkbcsls.

<04

hl ïbij y hl crbip kz is ujl okblnhi, istc is, bitifti

qui pirfknij hlp jc söhc hcs pýnhkfcs bi tk tljkdkij hls bktis rlzcj ols is qui oufdlsvifis hl pcsk‛fköj ³Ei kzqu ir l <--birifdl is. hl. qui ,oijc& vkchijtl_ eEilfköj bitijbijfkls, bi pcsïfkcjis jf lhkjilbls y b fc jis ltcokz ih imiophc oìs lbifulbc bi hcj —bë dlnhlr bi «tijbijfkl· is ih qui si jcs tërokjcs bi kzqukirbl y bi birifdl.  

Pirc sunskstij hls bkekfuhtlbis. Fuljbc plslocs l ljlhkzlr bl y,, .birifdl prcjtcbisfunrkocs qui si trltl bi ujl bisispirlbloijti ouhtk i jlk ‒  «kjbe bi hl k ih hiac, pcr lsï bifkrhc. Fcoc si trltl bi uj ïjbkfi plrl risuhtl qui is ujl akaljtisflskophkekflfköj risuhtlbc bi ujl bi frktirkcs fcjeuscs Pcr tljtc, ih istubkcsc pcbrïlsijtkr tlbc bi lskajlr istl bkoijsköj l hl ritörkfl, fcj hc qui hl r bi ujl fkijfkl, bi hl

 pchïtkfl. Pirc is pcsknhi qui istl sch‟ biolsklbc brìstkfl. Ih ijecqui qui suairkocslquï is qui < ecrol bi cfuplrsi bih fcjtkjuc kzqukirbl-birifdl sil vi dlstl böjbi pcbiocs hhialr sk Hc qui si suakiri, puis, arlj plrti bi hc qui si loc fcje crqki l hlkjtirpritlfký bl-birifdl bi hl pchïtkflsi pjfbi.rilskajlr l hls bko octkvlfköj, ikbichöakfl. Istc jcs lhirtl, ij prkoir hualr, l phimkblb bih plquiti, puis hl rilskajlfköjbistlfl hl erifuij qui hl ltrknufköj is kjixlftl y bisfcjfirtljti. [ ih risuhti jktkvc

 pcbrïl ouy nkij fcjskstkr ij ujl fcjfipfköj oìs hkkk oijcs flral ioctkvl, c oìsbisijfljtlbl bi hc qui is k y birifdl. Is bifkr, qui ixksti hl arlj pcsknkhkblb bi qui

Page 82: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 82/351

tiro trljsecroljbc ih ïjbkfi pchïtkfc bih dconri bi hl flhhi ij l ih ispifklhkstl puibiutkhkzlr fcoc ïjbkfi fcj tcbl fcjekljzl.

Ij tcbc flsc, sk si oljtkiji dlstl ih ekjlh hl bkoijsköj ‒ klq birifdl, hl prkoi cr ij quisi puibi utkhkzlri oijti7 istc is, vlr kjbkflr hf ýdkfc qui skajkekfl fcj tcbm blb= tkjl pirfipfköj. Fcjecrjhi l, hl fhìusuhl «kzqukirbl-bir fcök si hls pirfkni· risuhtl ýtkh yfcrriftc kbijtkekflr tljt plrtkbcs fcoc l hls ujkblbis sunplrtkbc fcoc kzqukirbkstls, tlsc birifdkstls. ^isuhtl ýtkh pcrqui fcjstktuyi ujl crbijls difdl y sijfkhhl (lujqui idifdc si trlti bi ujl crbijlfk isplfklh fcükö‛vlhcrltkvl). ̂ isuhtl fcrriftl pcrquiskophioir j\fimp qui lsï si pirfkni l hcs plrtkbcs y l hls ujkblbis su

lsi A. Vlrtcrk, «Erco tdi Vcfkchcay ce Pchktkfs tc Pchktkflh ij V. O. Hkpsit., fcop.,Pchktkfs ljb kdi Vcfklh Vfkijfis, Cxecrb Priss, <;5;, pìas. 14 y 1;. Uëlsi tlonkëj ihljìhksks qui si rilhkzl

 pcr tljtc, fcjecroi l hl f bi «tlh fcoc si hls pirfkni·, si uibi tcolr skj pihkarc hlkbijtkekflfköj kzqukirbl-birifdl tlh fcoc srifi, y skj oìs cnmitc qui ixphkflr hc qui puibi ixphkflr.

Hl si‛aujbl vijtlml fcjskaukijtim ytkhkzlfïöj riskbulh is qui ld5 fhlrloijti bë‛ p quiistl bkoijsköj vlrïi fcj —ujtloijti fcj hls ctrls, pirc kjbipijbkijtioijti bi ihhls.Pisi l m bi vlhcris ouy lrrlkalbcs si puibi fco nkjlr F\eh ujl octkvlfköj ,bi,oirl nýsquibl bih pcbir y/c hcs bispc. <aulh qui hl «birifdl· puibi fcïjfkber föj uj arupcskjfirc — pcr kbils. Lbioìs, hl q puibi sit ouy prlaoì tkfl y hl birifdl ouy,kbichöakfl. Is pcsknhi qui istls lscfklfkcjis km plslbc l sir kjerifuijtis, pirc jc sitrltl bi lhac qui si puibc sijtlr l prkcrk c pcr biekjkfköj.

Fcoc puibi vir fulhqukirl, ih skstiol bi ljìhksks qui ljtifibi is prcvkskcjlh,ionrkcjlrkc y bkstl oufdc bi sir ixdlustkvc. Ijtri hcs frktirkcs qui si dlnrïlj bilülbkr plrl hhialr l ujl nlsi bi sus tijtlfköj oìs ljlhïtkfl, plrifi qui hl ticrïl bi hcs

 muiacs y hl ti‛crïl bi hls fclhkfkcjis nrkjblrïlj, lujqui bi ocbc ouy aijirlh, hlssuairijfkls oìs prcoitibcrls. L isti rispiftc, ujl bkstkjfköj prihk okjlr pirtkjijti ishl qui si istlnhifi ijtri ih sirvkfkc pirscjlhkstl c hl erlffköj pirscjlhkstl qui skaui hlsecrtujls bi uj flfkqui kjbks futkbc 5, y hc qui flnrïl flhkekflr bi !ï c fcjeibi rltkvl,istc is, ih, a c lui jc föïk —j schc aijirlh, skjc oufdcs fcrcjihis y fcoljbljtis.Lbijhìs l uj ijecqui fcophioijtlrkc, hls erlffkcjis scj bkeirijtis ij ih bi qui sus

 plpihis, y sqSRüh‛ bi ‘hcs —plpihis scj bk L isti rispiftc, ujc si ijfuijtrl fcj qui hcsa, ³hi l istc is, hl &lffk,ljis .báh tkpc \pcrtuj) bi sunkr

H bih vijfibcr y qu si si seláij fcj placs olrakjlhis7 hcs a bi vitc, erlffkcjis fuycs,,cnmitkvcs y istr‛ìtë‛ak pekö fkk ij cnstrukr, y hcs ruM c sil, hls e rlffkcjis qui trltlj bi

acnirjlr y bi kopcjir hl pchïtkfl. Fcoc kjbkfl hl tic rkl i hls fclhkfkcjis, istcs tkpcs pøil sir ouy ehukbcs, puis ujl fclhkfköj bi nhcquic (bi arupcs bi vitc) puibiijfcjtrlr ih oibkc bi FCjvirtkrsi ij ujl fclhkfköj aljlbcrl (bih tkpc bi pchïtkfl), kaulhqui ujl fclhkfköj aljlbcrl puibi pirbir, fcj hc qui lbcptl ih plpih bi Fclhkfköj bi

 nhcquic —. Pcr ctrl plrti, istcs ocbihcs puibij Frkstlhkzlr y pirskstkr burljti oufdctkiopc. [ ih cnmitkvc bi istls

9 pirscjlhkstl· si lfirfl oufdc lh «elffkcjlhksoc bi < irlz bi Rljbl (Kjf. fkt., pìas.<5< l <56). Hl itkquitl oìs trlbkfkcjlh jc

9< hil qui virblbirloijti kjtirvijalj flplfkblbis bi hkbirlzac..

Nrklj Nlrry, ij Pchktkflh Lrauoijt, ^cutkibai ljb Gialj Pluh, <;59, lakjls >29 l >2;,biouistrl föoc hls jiacfklfkcjis fcjvkirtij l ujl fclhkfköj

Page 83: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 83/351

k

 plrtkbc: skstiols bi jlrtkbcs

<0;

<(<

<<<

Fccvljjm

bkstkjfkcjis is prifksloijti bitiftlr ih lhfljfi bi hl ehukbiz rijfklfköj bijtrc bi hcs plrtkbcs.

Pcr ýhtkoc, hls bkskkufk fcoc hl istlnhifkbls istrltiakl y hl tìftkfl, scj, tlj, c tlj nkij,lphkflnhis l hlm

Lsï, Mljbl fkerl hls sunujkblbis bi hcs plrtïbcs fls c tìftkfls u‛. Rlonkëj duihal bifkrqui hls ctrps v jiois scj ih tlolüc bi flbl erlffköj (ixprislbc pcr ih pcrf bi vctcs

y/c bi puistcs fcjtrchlbcs ij flbl öraljc= bijtrc b tkbc, ij ih Plrhloijtc y ij ihalnkjiti) y ispifklhoijti hl ij ih tkiopc. Pcr bisarlfkl, isti ýhtkoc kjbkflbcr puibiijal puis ujl erlffköj puibi skophioijti flonklr b c vchvir l fconkjlr (oibkljtieuskcjis y isfkskcjis) l bkvi pcs y oljtijir lh oksoc tkiopc ih oksoc jconri. Pcrtljtc. k ixkstij twkt isxlnkhkblb y- ujl fcjtkjukblb ³, y istc is ij arlj plrti fuistköj bi mukfkc kopriskcjkstl, lujqu olbc. Pcr isc, y lh oijcs fpl,ekj fcoplrltkvcs aijirlk rïl,dlnklr bi istlnkhk 2 bkvkbkb lprcxkolblk ij nlml (istc is, lkcj 2 22p plslmirc jkibkl -.lhtl... btkrlfköj frcjchöakfl pcr sï schl siülhl hl ixkstijfkl bi ujl nkhkblb, tljtc oimcr.Pirc sk hl fuijtl bih tkiopc kjbkfl, fcjtrlrkc, uj flrìftir plslmirc, ijtcjfis hc kjbkflbcis ih arlbc bi craljkzlfköj, ih arlbc bi fcdisköj kbichöakfl, ih octkvlfköj y, scnritcbc, hl kopcrtljfkl bi hl ujkblb bi j istc is, hl piroljijfkl bi hl itkquitl.

Hls sunbkvkskcjis oìs kopcrtljtis bih isquiol qui si istl siffköj, fcj hl tkpchcaïlfcjskaukijti, si puibij risuokr ol bi hkstl fcoc hl bih fulbrc >.

Isti fulbrc tkiji ih oërktc bi cnhkalr lh istubkcsc l fctp tcbls hls plrtkbls bi ecrolkjbipijbkijti. Vk nkij flnrïl lülë plrtkbls ‒ qui ujl erlffköj sil istrltëakfl c tìftkfl,crkijtlb=

ujl vksköj aijirlh c dlfkl fuistkcjis fcjfritls, itf. ‒ , ih pi qui ujl hkstl oìs hlral bifltiacrïls tcblvïl lprcxkolbls si nlrïl pcr bibuffköj höakfl, oìs nkij qui fcjecroi lujl kjecrolfköj. Jc si kjfhuyi ih tlolüc (olxkerlffkcjis, erlffg bkls yokjkerlffkcjis) plrl jc tijir qui kjbkflr hc ivkbijti. kjfhuyij hl istlnkhkblb-burlfköjjk hl kopcrtljfkl rihltkvl erlffköj, pcr ctrl plrti, pcrqui phljtilj prcnhiols bi ivlh ybi fhlvi qui riqukirij uj istubkc siplrlbc, pirc ivkbijtioi

bi nhcquic ij ujl fclhkfköj aljlbcrl. ^ispiftc bi hcs fcjfiptcs bi jis bi nhcquic yaljlbcrls, vëlsi Qkhhklo <-<. ^kgir, Rdi Rdicry ce < Fclhktkcjs, [lhi YjkvirsktyPriss, <;5>, pìas. <06 y <02 y plssko. P nkëj istubkl hl «fclhkfköj pirbibcrl‛:, quiflni lskokhlr l hcs arupcs bi

k kFPP Fcbkj.a Oljulh, fkt., pìa. <56.

,, t, ls bu plr t kbcs

trltl (m( fuistkcjis kopcrtljtis. Vk si bitiftlj ujl arlj kjtijskblb rivl<ý<9, si puibikjfhusc tris) skajcs bi

Page 84: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 84/351

ols < cs skajcs bi. p s.ibl fcj ixfiskvl erifuijfkl  ‒ ris- bi vlrkls erlffkcjis ij vlrkcs plïsis ‒ , ijtcjfis ih isquiol

jc is nuijc. Yj jýoirc i bi kjtirrcalfköj biocs- ij flonkc, hl pcnrizl bi juissfl Jlturlhoijti,

ih VÖhC fcjstktuyi ueh rM bi trlnlmc= (rli öj pcr erlffköj, ij uj schc ocoijtc bitiro Vkhl fcoprcnl si vl ripktkijbc burljti fkirtc tkiopc, skj ionlrac, is prcnl nhi qui hlerifuijfkl bi hls koìaijis istìtkfls nrkjbi ujl kjecrolfköj bkjìokfl kjtirisljti,ispifklhoijti ij fuljtc l hls bkoijskcjis bi oCtkUlf pcskfkCj — plpih. Lbioìs, sï silnlrfl uj jýoirc suek fkijti bi plïsis, flnrïl hl pcsknkhkblb bi ixtrlir bi hc ljtirkcr ujfulbrc bi rlfkocs skajkekfltkvcs y qui ecrolj ujl plutl. Pcr imio. pn, pcbrïlocsijfcjtrlr ujl arlj fcrrihlfköj ijtri hl craljkzlfköj y ýjkfloijti hcs ixtriocs bi_ispiftrc kzqukirbl-birifdl, c ijtri elffkcjis pirscjlhkstls y pcskfkcjis kjistlnhis, cijtri fijtrksoc y plpih ij hl pchïtkfl, itf. Pirc tcblvïl is biolsklbc prcjtc plrlbifkrhc.

FYLB^C > ‒ Vunbkvkskcjis y tkpchcaïl bi hls erlffkcjis bi plrtkbcs (hkstl) *

Craljkzlbl

Vkj craljkzlr

Oktlb y oktlb **

Arupc pcr riplrtc bi bispcmcs c bih pcbir

Arupc bi prcocfköj bi kbils

Lonls fcsls (+) Jkjaujl ( ‒ ) **

Kbichöakfl

PrlaoìtkflLonls fcsls (+) Jkjaujl ( ‒ ) **

Kzqukirbkstl

Fijtrkstl

Birifdkstl

Koprifksl **

Pirscjlhkstl

Fclhkfköj

Oktlb y oktlb **

Pchïtkfl

Lpcyc

Uitc

Ehukbc u ctrcs ( ‒ )

* Vlhvc kjbkflfköj ij sijtkbc fcjtrlrïc, utkhïfijsi skajcs bi oìs. Vk jc si slni c jc si puibi bitirokjlr, utkhïfijsi skajcs bi kjtirrcalfköj.

< =Istrufturl

Page 85: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 85/351

Octkvlfköj

Lftktub

Pcskfköj

Fcj

Plpih

 plrtkbcV [ skstiols bi plrtkbcs

<<6

Hl fcjmiturl bi qui ij flsk tcbcs hcs plïsis is prcnlm ixkstlj sunbkvkskcjis bi plrtkbcs,qui silj kopcrtljtis y qu l hl fhlvi cpirlfkcjlh bih plrtkbc jc is oìs qui ujl fcjmitkqui jc si dlj istubklbc oìs qui tris plïsis ij hcs qui ijecflbc bihknirlbloijti hlsujkblbis sunplrtkbc= hcs hhlol bcs ujkplrtkbkstls bi hcs Istlbcs Yjkbcs, oìs Ktlhkl y ih Jlturlhoijti, p bi hcs plrtkbcs hltkjcloirkfljc=

kjfisljtioijti bi elffl9ölhksoc pirscjlhksoc itf PieöR bkcs tkijij rju kopc öufcoijtlrkc riekirij lh plrtkfmp p olsls. Ij flonkc, hc Yjkbcs, K ,ymppöj. l hl elsibi.fcjschkblf

E plrtkbcs ij Mlqui ih plrtkbc fcoc ujkblb lbqukiri arlq Vkj ionlrac hls tris jv jc sidlj rilhkzlbc bih supuistc b ,q sqnbkvkskcjis bi. hcs plrtkbcs silj

cfurrij c olhjájt .qp istubklr pcrqui sudujkblb isujjkv.iH kopcrtljti .bilpìhksk. Oìs nkij sir kopuKslbls pcr ih supuistc bi qui iscs flscs riprisijtlnl=

 pltchöakfls, pcr jc bifkr imiophcs bi tirltchcaïl < plrti, jc si dl kjtijtlbc phljtilr priaujtls skokhlris, jk pcr hc oijcs ³cs bi istcs flscs ij ecrol lhac plrlhihl, kjtijtlbcij lnschutc fcoplrlr hls fcjfhuskcjis rispiftkvls.

Bisbi huiac, isti trltlokijtc istrkftloijti fcjtixtulh r bi mustkekflfköj. Ih«elffkcjlhksoc· istlbcujkbijsi ‒ fcoc d

4 Ih crbij bi hls ijtrlbls Riehiml hl olajktub bi hcs bltcs bkspcr difdc, hlbcfuoijtlfköj scnri ih tirfir plïs, fk Mlpöj, is kjsuekfkijti plrl qukijis jc scocs bihijaul mlpcjisl) y tijbrë qui rieirkroi l i fcj oufdl flutihl (oerl, jctl 90). Bispuësbih Mlpöj, hl Kjbkl sirïl bltc oìs prcoitibcr bi ok laijbl, slhvc qui ih jlfkokijtc bihskstij bi plrtkbcs is hc ýjkfc qui si dl ixphkflbc skstioìtkfloijti lh jkvih ek

- bi ljìhksks (Oyrcj Qikjir, Plrty Pchktkfs zl Kjbkl - Rdi Bivihcpzji Ouhtk-PlrtyVystio, Prkjfitcj Yjïvirskty Priss, <;91). Ih ristc bi hcs biolsklbc erlaoijtlrkc

(vëlsi, pcr imiophc, Pluh Nrlss, «Elftkcjld. Fcjariss Plrty kj Yttlr Prlbisd:s, ijLsklj Vurviy, siptkionri bk Olry F. Flrrls, «Fcjariss Elftkcjlhksrj kj Oldlrlsdtrl=L Flsi V Lsklj Vurviy, olyc bi <;10). Ij ih fcjtixtc iurcpic, lplrti bi K.S. hcsistubkcs scnri Kjahltirrl piroktij ixphcrlr, lujqui sil kjbkriftljk jkvih sunplrtkbc fcjsuekfkijti bitlhhi. Uëlsi (lbioìs bi ^csi, «Plrt tkcjs ljb Rijbijfkis kj Nrktlkj·, hci.fkt.) V. I. Eïjir, D. N. Ni B. M. Nlrtdchcoiw, Nlfgnijfd Cprjkcrh mc tdi ¡-hclsi ceFcrjr jcjs, <).‛. Piraloocj, <;5<7 P. A. ^kfdlrbs, Dcjcrlnhi Oionirs - L Vtuby ceNlfgnijfdirs, Elnir, <;56, ispifklhoijti hls pìas. <29 l <507 ^cnirt M scj, ^inihs ljbQdzps= Ll Ljlhysks - Bkssijskcj, Bksfkphkji ljb Ff Nrktksd Pchktzflh Plrtkis, Vt.Olrtkj‛s, <;547 P. Viyb, «Elftkcjlhkso — Fcjsirvltkvi Plrty= Rdi Ocjbly Fhun·, ijAC, ctcüc bi <;1>.

* Ij flstihhljc ij ih crkakjlh. (J. bih R.)

Page 86: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 86/351

lrhc l hcs istubkcscs istlbcujkbijsis ‒  si istt ih sks

<<lo rtkbcs istl ltrceklbc. Fcj rispiftp h.c qui sihhltjl

bi qui Giy isfrknkö su cnrl fhìskfl lh rispiftc ‒  hl p kflb

< qui si priaujtl is= ³\ l p is bifkr,

°uljbc ih oksoc plrtkbc cpl Pi pcbir3 Ij flo rispiftc —k Ktlhkl hc qui i..pria Fcoc isqui y

i < fuljbc uj skst stklkfturlbc bis c skiti plrtkbcs i kjfhusc ouhtkphkfl istl ouK lh kkkvsunplrtkbc‟ 

Pcr isc si istubklj hls «fcrrkijtis· ktlhkljls ‒ fcoc si hls hlol i iokstkfc ‒ P f l hl,dkp bi plrtk

Ij fuljtc lh Ml hls cnrls le rispiftc plHi.áij tcolr jctl sHHlouhtkelffkcjlhksoc·fcoc fcsl jlturlh, skj ispifuhlr jk kjti l su rispiftC

Bkeïfkhoijti si pcbrïl, puis, trcpizlr fcj bltcs oìs riflhfktrlj tis, lh oijcs plrl ekjisfcoplrltkvcs y tiörkfcs. Vkj ionlrac, y pisi < l qui ujl sirki bi priaujtls bkeirijtislfirfl bi skstiols fcophitl oijti bkeirijtis jcs bimlj ij tirrijc ouy pcfc ekroi,trltlrë bi dlfir ui ih fcoijtlrkc si fijtri bi ocbc fcjviraijti. Ihhc riquki ri, ij prkoir hualr, ujl riivlhulfköj bih fcjtixtc tiörkfc ij qui si dlj fchcflbc hlsfcjfhuskcjis is

ulhqukirl qui sil ih vlhcr qui tijal hlbabipám tkbkstl· risuhtl ixtrlekc qui hcs IstlbcsYjkbcs istij kophkflbcs fuist<cj. Pcr hc qui rispiftl l hl «biocfrlfkl·  ‒ ijtijbkblfcoc jcrol fcjstktufhcplh qui prctiai hcs ³irëfR kjlhkijlnhis bi m hcs bkstkjtcs I bi hlYjköjS scj scnirljcs. m hlsSplutls istlnhifkbls pcr hl Fcjstktpfköj g. pcr ih RrknujlE tYj<b\ y pcr hl Prisk —ëkk sirktjpcxtljtis y, vkstls bi firfl, ,mj\ukitljtis. Pirc isc j

 plrlqj ‒ fcj rispiftc l kcs prkjfkpkcs y hls nlsi bi hl biocfrlfkl istlbcujkbijsi ‒  flbl Istlbc jc istë bctlbc skjc

kH suncrbkjlbl y hmrjktltM Pcr isc, Ehcrkbl, c Hcukskljl, c Okssks c fulhqukirl bi hcsbioìs Istlbcs ujkplrtkbkstls bi hcs Istlbcs Yjkbcs, jc scj Istlbcs ij ih sijtkbc ij quihc scj Oixkfc c Rljzljkl >0 Yjl viz oìs jcs ijfcjtrlocs fcj hl elhlfkl

- ujktlrkc= Vi dlfi qui uj sunistlbc, istc is, uj okionrc g-. Istlbc eibirlh, silkaulh.l.uj.. scnirljc. C sil, hc Prkoirc qui si dl bi siülhlr is qui hl pchïtkfl bih Vurtkiji

° Vuprl, >.6.

Hl lbkfköj oìs rifkijti l istl fhlskekflfköj irröjil is hl qui dlfi Oïfdlih«Elftkcjs ljb Fclkktkcjs kj Cji-Plrty mlplj= Lj Kjtirpritltkcj lr cj tdi Rdicry ceAlois·, ij LPV^, siptkionri bi <;54. Lujqui ih Kfuhc=tr ij rilhkblb bi hl ticrïl bi muiacs, su tïtuhc is uj flsc uhtirkcr

Vhajkemfl bi hl kjskajkekfljfkl lbqukrkbl pcr hl fhlsi bih ujkplrtkbksoc.

<<>

2.6. Hl pchïtkfl bih Vur= ³«Elffkcjis· skj plrtkbcs3

<

<<-< pcfc qui vir fcj ih istlnhifkokijtc c ih bisistlnhifkokijtc biocfrlfkl >!

Page 87: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 87/351

Rl‛ fuistköj qui skaui kjoibkltloijti is ij quë si‛ flMkekflr l hl oktlblprcxkolbloijti bi hcs Istlbcs bi Yjkbcs bi «Istlbcs ujkplrtkbïstls·, sk is qui flnidlfirh hutc. Giyy oufdcs. bimcs lutcris qui dlj vijkbc trls ëh nhioijti koprifkscs lhrispiftc. Pcr ujl plrti, y pisi lk bijujfkls >> biH söekbcVMe (jkìs ih Uirocjtripunhkfljc), c si vkiji bkfkijbc bi dlfi oufdc tkiopc, qui is u ujkplrtk Pcr ctrl

 plrti, hc qui oìs bistlflnl Giy i rilhkblb, ih Vur jc tkiji plrtkbcs· . Istls bcslekrolfkcjis prkjfkpkc, kjfcjskstijtis >2, ³Jcs ijerijtlocs fcj ujl sktulmujkplrtkbksoc c bi jc ixkstijfkl bi plrtkbcs >9 Is bi supc hl rispuistl fcjskstkrïl ijbifkr qui hl lhtirjltkvl jc is l I kjfhusc lsï, hl rispuistl tijbrïl qui sir qui jc si trltlbi bi hls bcs fcsls, jk bi lonls l hl viz. Hl fcophkflfköj, k

>! Istc is lphkflnhi, jlturlhoijti, l hl biocfrlfkl fcjstktufkcjlh, f privkl, skjionlrac, bi fulhqukir ctrl fcsl qui puibl sir ujl «bl sustljtkvl·. ^ispiftc bi istlcpkjköj vëlsi ok lrtïfuhc «Biocfrlf Kjtirjltkcjlh Ijfyfhcpibkl ce tdi Vcfklh Vfkijfis,cp. fk Flni e isti pujtc ij tërokjcs fuhturlhis. Viaýj Bljkih M. Ihlzlr, ij Loij rlhkso=L Ukiw erco tdi Vkltis, Frcwihh, <;55, pìas. 1; l <20, lujqu bijfkl sunfuhturlh bih

Vur, ijtri hcs nhljfcs, is «trlbkfkcjlhkstl, si ujl sunfuhturl qui pirtijifi l ujl fuhturl pchïtkfl hknirlh fc

>> Pcr imiophc, L. ^ljjiy y Q. Gijblhh siülhlj qui ih «skstiol bi Okssksskppk jc isbih oksoc tkpc qui ih skstiol plrtkbkstl bi hl < vkëtkfl·, y bijujfkl qui ih usc bihoksoc tërokjc ujkplrtkbkstl plr «tkijbi kjivktlnhioijti.., l kbijtkekflr lonls fcsls ijhls oijtis bi bkljtis· («Rdi Loirkflj Plrty Vystio·, ij LPV^, mujkc bi <;52, Ihlrauoijtc risuhtl tljtc oìs euirti dcy, qui bkspcjiocs bi nljfcs y ihlncrlfköj bibltcs ij fcoputlbcrls. Jujfl hcarlriocs qui tijal hl lsi ujkplrtkbkstl sk kjtrcbufkocsij istl fltiacrïl, ijtri juistrc l p Istlbcs bi hl Yjköj tcbcs oizfhlbcs. Pcr ctrl plrti,jk skqukirl

Gijblhh hhivlj su bijujfkl dlstl su fcjfhusköj höakfl, puis lflnlj k .s <0 Istlbcs ij hlrýnrkfl bih ujkplrtkbksoc (pìa. 242).

>6 Vcutdirj Pchktkfs tu Vtl/i ljb Jltkcj, Gjcpe, <;50, pìa. >;;. < bi Giy si vchvkö lixpcjir bi ecrol fcjfksl ij Loirkflj Vtltis Pcü Kjtrcbuftkcj, Gjcpe, <;95.

>2 Jc skajkekfl quktlr fltiacrïl l Giy sk si siülhl qui su bcokj ticrïl is kjeirkcr l susctrcs tlhijtcs. Vu prkjfkplh prcnhiol fcoplrlek fcoplrlfköj ijtri hcs skstiolsujkplrtkbkstls y nkplrtkbkstls istlbcujkb si bisdlfi ij bcs hïjils= «Ih prcnhiol lsïixpuistc prisupcji qui hcs ujkplrtkbkstls scj kaulhis, pirc jc hc scj7 qui hcs skstiols nkplrtg=.. kaulhis, pirc jc hc scj.· (Knkb.) Flnrïl riphkflr qui jc dly pcr quëfhlskekflfkcjis qui scj irröjils.

>9 Hl bkeirijfkl si eujbloijtl suprl, >.<. Is ujl fuistköj qui aijirsi biml bi hlbc ij hls cnrls scnri ih tiol, iopizljbc (bi ecrol ouy

l hl bi Giy) fcj Lhixljbir <-hilrb, L Rwc-Plrty Vcutd3, Yjkvirskty 0<

(7lrchkjl Priss, <;9>.

y ýstfjls (hi plrtkbcs —<9 

hl fcop<iP bih lsujtc si birkvl bi qui hcs Istlbcs Yjkbcs istrufturl eibir sesti.olbi.plktkbcs ij bcs jkvihis,

lh Istlbc y ctrl l isflhl jlfkcjlh. Bi istc si skaui qui sil kjfcophitc ij sï oksoc y/c

riehimi ih ctrc jkvih. Pcr pcr hc qui ris l.kl .ubirr ih jkvih bih Istlbc

Page 88: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 88/351

kl murïsbkff tctlhoijti, suncrbkjlbl (flsc fhlrc bi murksbkf ‒  Ij fuljtc l hl fuistkbjqui jcs cfupl, hl fcjsi i uj skstiol bi plrtkbcs, ij bcs jkvihis is qui dly bcs

hV ij tcbls plrtis is bifkr, tlonkëj lh jkvih bi flbl lujqui ij hcs hhlolbcs Istlbcsujkplrtkbkstls ih plrtkbc

bini su ixkstijfkl y sus flrlftirïstkfls lh skstiol bi isflhl fkckR7 fcj hc qui lbqukiri pirtkjijfkl scnri tcbc ij rihlfköj fcj R priskbijfklhis y ih riplrtc bi hcs nijiekfkcsqui iol j bih fijtrc eibirlh. Flnrïl bifkr, pcr tljtc, qui hl ixkstijfkl bi plrtkbcs  ‒ quijc is ij lnsphutc hc oksoc qui uj skstiol dïplr-: R skaui skijbc hl plutl bcokjljtiij tcbcs hcs Istlbcs ks, lujqui söhc sil ij tërokjcs ixöaijcs i kjfcophitcs, istc

l )l supirpcskfköj bih sïstiol nkplrtkbkstl jlfkcjlh.

Hc qui ljtifibi kophkfl qui fuljbc hcs istubkcscs istlbcujkbij dlnhlj bi hls riakcjis«ujkplrtkbkstls· bi su plïs, hl itkquitl qui Ris kjfcrriftl i kjbufi l irrcr. Hc quibisfrknij ij rilhkblb sktulfköj ij hl qui bcs plrtkbcs (kbijtkekflbcs pcr ih frktirkc =kfcbi fhlskekflfköj) jc hhialj l prcbufkr hl oifìjkfl bih nkplr , istc is, bi ujl sktulfköj ij

hl qui hcs bcs. plrtkbcs jc scj ljti fcopitktkvcs plrl prcbufkr hl lhtirjlfköj ij ih pcbir. is fcophitloijti bkstkjtl bi hl bih ujkplrtkbksoc. Fcrris -fcoc —iriocs bit 1blh tkpc bi bi plrtkbcs bi plrtkbc pribcokjljti >1, qui, l su viz, is ujc Srisuhtlbcs pcsknhis bi q [ istc bi qui

— , plrtkbksoc m jc is tlh, skj\.ujl. fhlskekfl cil y ijalücsl, is h qui pc bini riktirlrsi‛fcj-

i l frktirkcs fcoplrltkvcs y trlusjlfkcjlhis.

— l qui ixkstl ujl fkijfkl bi hl pchïtkfl biniocs lfip. . ivkbijti bi bisdlfirjcs bi ujvcflnuhlrkc qui ko =·eh bcnhi rlsirc, ujc plrl ih fcjsuoc kjtirjc y ctrc plrl ih ,.Kjfhusc ij ih flsc bi ujl fkijfkl sconrïl, is lnsurbloijti

ehtkfmiehtïekfc kjfhukr difdcs bkeirijtis ij ujl oksol fhlsi ij ih ehtijbkokijtc frïptkfcbi qui sk nkij hl fltiacrïl is kbëjtkfl, sus —kkolhis scj bkeirijtis. Fhlrc qui ij hcsistubkcs ocjcarìekfcs hls

vij ouy bi firfl y, pcr tljtc, lophklbls, okijtrls qui ij

eh istc fcjsksti hl bkeirijfkl ijtri fk «ecroltc· y hl «oifìjkfl· bih >1 qui si bitlhhloerl, 5.2.

—jerl 5.9.  

<<5

hcs istubkcs fcoplrlbcs Mls fcsls si vij l bkstljfkl y, r ribufkbls. Istc is kjivktlnhi, yskiopri dlfij elhtl vcs qui jc si puibij ixprislr fcj juistrc vcflnuhlrkc fulr ocs bihc firfljc y hc fcjfritc l hc bkstljti y hc lnstrl tcbl fhlskekflfköj bifijti bini sirvkr plrl blr flnkbl, pcr r l hls fcjfhuskcjis ocjcarìekfls c jlfköj pcr jlfköj y, pör hcsbltcs trljsjlfkcjlhis. Ij ih flsc qui jcs cfupl, lb jc is prcnhiol, puis ihi oujbklhsuakiri vl u ij hl qui kjfhukr ih skstiol istlbcujkbijsi= Mq plrtkbcs pribcokjljtisbiekjkbcs fcol hcs shstitjls fk oksoc plrtkbc cntkiji, ujl viz trls ctrl, hl olycrïl l hl- pirskstijfkl, l hc hlrac bi bifijkcs, bih irrcr qui kjbufk ihi dlnhlr bih Vur«ujkplrtkbkstl· is pruinl bi uj plrrc ouy scrprijbijti. Pirc plsiocs ldcrl l cnsirvlr,lujf ocbc ouy aijirlh, hl rilhkblb bi hl sktulfköj.

Page 89: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 89/351

Vk si utkhkzlj hcs frktirkcs (lujqui jc hl tirokjchcaïl) bi - air, hcs Istlbcs bi hl Yjköjdlj siaukbc ij ih pirïcbc....ke bcs plutls eujbloijtlhis= k) hl fpopi. nkplrtkbkstl(j bcs)c fïfhkfloijti fcopitktkvl (<> Istlbcs)7 u) hl bi

uj plrtkbc (>1 Istlbcs) >4

Fhlrc qui loncs arupcs scj ouy ditircaëjics. Ih prkr bi >< Istlbcs lskokRl hlfcopitktkvRb qui hhivl l ujll rifurrijti ij ih jcbir y l hc qui flnrkl flhkekflr bi fcoáfriknhi istc is hl flplfkblb bih plrtkbc okjcrktlrkc plrl R ujl loijlzl fcopitktkvlfcjskbirlnhi y fcjstljti >; Ij i hl oibkbl bi Vfdhiskjair is hl flplfkblb bih plrtkbcokjcrk cjsiarkkr, lujqui söhc sil fïfhkfloijti, pcr hc oijcs bcs fcjsifutkvls. Hlsiaujbl plutl ‒  pribcokjkc bi uj plrtkbc y tljtc l uj arupc bi <5 Istlbcs flskfcopitktkvcs (ih okjcrktlrkc cntkijë bi fuljbc ij fuljbc ujl vkftcrkl lkshlf pcr irrcrisbih plrtkbc pribcokjljti, y jc pcr sus prcpkls fcoc l uj arupc bifkbkbloijtisunfcopitktkvc bi << E söhkbc Vur, Cghldcol y Uirocjt)., ij hcs fulhis ih pï rkc jc dlaljlbc jujfl ujl ihiffköj l acnirjlbcr y slfl

>9 Uëlsi Mcsipd L. Vfdhfskjair, «L Rwc-Bkoijskcjlh Vfdioi ecr FK Vtltis Lffcrbkjatc Biarii ce hjtir-Plrty Fcopitktkcj·, ij LPV^, bi <;99. Istl bkstrknufköj si nlsl ijik fcjtrch bi kcs puistcs bi ach bi hcs Istlbcs.

>; Ih octkvc plrl lophklr hl fhlsi nkplrtkbkstl fcj cnmitc bi lnlrfl pitktkvkblb friïnhiquiblrì fhlrc fcjecroi l frktirkcs fcoplrlbcs (kj, Yjl biekjkfköj biolsklbc istrkftlbi hl fcopitktkvkblb (fcoc hl qui b oirl fhlsi bi Vfdhiskjair) ixfhukrïl, plrl iopizlr,l hcs Istlbcs Yjkbcs. eibirlh) fcoc fcoujkblb pchïtkfl dkplrtkbkstl.

y skstiols bi plrtkbcs <<1

 plrtkbc·

k is qui cntki lhaujc, ij tcbls hls ihiffkcjis ·°. Fhlrc quimc

-- flonkl lh flonklr ih pirïcbc mc tkiopc y/c h y Gijblhh dlhhlj, bi <;<2 l <;9>, >5istlbcs nkplrtk S> Istlbcs ujkplrtkbkstls y bi «ujkplrtkbksoc ocbkekflbc· VK

ks bk bi bkstrknufköj jc tkijij kopcrtljfkl plrl ok

. Fcrjc yl di bkfdc, pcr hc oijcs dlstl ih bifijkc W jc si pcbïl bifkr bi. Ml oktlb,lprcxkolbloijti, bi hcs sks > bc hcs Istlbcs b hl Yjk q tuvkirlj ujl oifì < -‘rtkbkstl,lujqui pcr hc aijirlh tuvkirlj uj ecroltc nkplrtk r tljtc, jcs quiblocs fcj ijtri >> y>1 Istlbcs bih tkpc

skstiol bi plrtkbc pribcokjljti. . -

60 Istl bkstrknufkcj si ixtrli bi hl fhlskekflftcj bi Vfdhiskjair, hci. fkt, Vu bisahcsi isih skaukijti= k) Istlbcs fcopitktkvcs (;)7 u) fïfhkfloijti fcopitkb- vcs (2) kkk) fïfhkfcsujkplrtkbkstls (4)7 kv) bi pribcokjkc bi uj plrtkbc (<5)7 vK ujkplrtkbkstls (<<). [c disuolbc hls tris prkoirls fhlsis y hls bcs ýhtkols.

-l suol fcjfinknhi blrïl hls tris plutls skaukijtis= k) fcopitktkvcs (<6 Istl bcs)7 mk)fïfhkfcs c flsk fcopitktkvcs (>2 Istlbcs)7 kkk) bi pribcokjkc bi uj plr. tkbc (<<Istlbcs). Ih octkvc bi hl suol qui si fktl is qui ijflml fcj hl biek jkfköj aijirlh bihcs skstiols bi plrtkbc pribcokjljti.

6! «Rdf Loirkflj Plrty Vystio·, hci. fkt., ispifklhoijti hls pìas. 24> l 242. Hcslutcris fconkjlj hcs risuhtlbcs ihiftcrlhis bi hls ihiffkcjis priskbijfklhis l hcs

 puistcs bi acnirjlbcr y lh Vijlbc, fcj hc qui kjivktlnhioijti su ivlhul fköj bkekiri bihl bi Vfdhiskjair. Vkj ionlrac, ctrls bkeirijfkls si binij l hcs isquiols bi

Page 90: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 90/351

fhlskekflfköj y hls biekjkfkcjis fcjixls. Fcj rispiftc l hcs << Is tlbcssunfcopitktïvcs, hl ýjkfl bksfripljfkl is Cghldcol, qui is bi «ujkplrtk bksococbkekflbc·, l mukfkc bi ^ljjiy y Gijblhh, y bifkbkbloijti «ujkplrtk bkstl lh biVfdhiskjair. Flhkecrjkl Khhkjcks, Okfdkalj, Qksfcjskj, Ocjtljl, Oks scurk y Olryhljbscj nkplrtïbkstls, siaýj hcs frktirkcs bi ^ljjiy y Gijblhh, y bi pribcokjkc bi uj

 plrtkbc, siaýj Vfdhiskjair. Fcoc isti ýhtkoc rifcjcfi qui sus fhlsis bi pribcokjkc biuj plrtkbc y ocjcplrtkbkstl fïfhkfl scj «plrifk bls· ij fuljtc l hl «bkoijsköj ahcnlhbi fcopitijfkl· (hcf. fkt., pìa. <<>9), kjfhusc ij isti flsc hl bksfripljfkl bi ecjbc isij rilhkblb piquiül. Ij flo nkc, hls bkeirijfkls scj ouy sustljfklhis fcj rispiftc l hltlxcjcoïl prcpuistl pcr ^. R. Achconkiwsgk, «L Rlxcjcokf Lpprclfd tc VtltiPchktkflh Plrty Vtrijatd·, ij QP\, siptkionri bi <;94, qukij dlhhl <; Istlbcs nkplrtkbkstls, <6 «Istlbcs fcj plrtkbcs okjcrktlrkcs bënkhis· y <2 Istlbcs ujkplrtkbkstls(pì 6 90<). Ij flonkc, Lviry Hiksirscj cntkiji ixlftloijti hl oksol bïstrknu kcj qui^ljjiy y Gijblhh plrl ih pirïcbc <;66-<;9>= >5 Istlbcs nkplrtkbkstls

- c fïfhkfloijti fcopitktkvcs y >> Istlbcs fcj pribcokjkc bi uj lrtkbc (Plrtkis ljb

Pchktkfs, Gjcpe, <;94, lpëjbkfi KU, pìa. 611). Ih bisahcsi i Hiksirscj is ih skaukijti=<0 fcopitktkvcs, <5 fïfhkfloijti fcopitktkvcs (cfdc ltl flbl plrtkbc), <2 bi pribcokjkc bioöfrltl y cfdc bi pribcokjkc ripunhk Fcj rispiftc l ^ljjiy y Gijblhh,hl prkjfkplh bkeirijfkl is qui Hiksirscj

fckjukjl hls fhlsis bi ujkplrtkbksoc ocbkekflbc y bi ujkplrtkbksoc ij hc qui ëh l kfl bi plutl bcokjljti.

, Uilsi uj fcoijtlrkc bi kcs bkvirscs arlbcs bi fcopitijfkl ijtri plrtkbcs , —. I.Blwscj, M. L. ^cnkjscj, «Kjtir-Plrty Fcopitktkcj= Ifcjcoki Ul is ljb QihelriPchkfkis kj tdi Loirkflj Vtltis·, ij KP, KK, <;56, ispifklh-

hls pìas. >10 l >14. Pirc vëlsi, bi ecrol oìs fcophitl, mc flpïtu — ehCtl 6.  

hKV

 plrkkb y s bi plrtkbcs

<;

Dly ctrcs octkvcs plrl pcjir ij tihl bi mukfkc isti imiophc, ij Okssksskppk y Flrchkjlbih Vur, hl olycr plrt ihiffkcjis jk skqukirl si bksputlj. Pcr ijbi, flni lbufkr á bcsIstlbcs pirtijifij ‒  mujtc fcj lhaujcs fljtcjis sukzcs- qui Akrcb flhkekfl bi plutl bi«plrtkbc schktlrkc· 8. Lbioìs, sctl y Jinrlsgl ihkaij sus lslonhils hiakshltkvlsistltlhis fcr tir jc plrtkbkstl, istc is, skj itkquitls bi plrtkbc. Ij istcs f pcbrïl dlnhlrbi lutëjtkfcs imiophcs bi pchïtkfl srj plrtkbcs l istls fcophimkblbis lbkfkcjlhis, hc qui

oìs kopcrtl ‒  hl plutl aijirlh bih pribcokjkc bi uj plrtkbc ‒  is qui < flij,fulhqukirl qui sil ih frktirkc qui si lphkqui, pcr . tcbl jcrol bi fcopitktkvkblb jkskqukirl ij pctijfkl= scj f oijti sunfcopitktkvcs. Vi trltl bi uj flsc nlstljti ixfipctcbc ih oujbc. [ pcr isc Ml Vur riqukiri.uj. siplrlbc ispifklh bih jkvih sunplrtkbcs y lisi jkvih. Ijk plrifi qui hls «elffkcjis· (ij ih sijtkbc istlbcujkbijsi f kopcrtlj oìsqui kcs plrtkbcs.

Giy dl dlhhlbc ujl vlrkiblb arljbi .y bkspirsl bi c - Pirc bi su rihlfköj si bisprijbijfhlrloijti bcs plutls k) ih ouhtkelffkcjlhksoc (fuyc flsc ixtrioc is Hl Ehcrkbl), nkelffkcjlhksoc (Aicrakl Hcukskljl Flrchkjl bih Jcrti R Ukrakjkl) L su viz hl bi nxelfákcjldsrjc puibi is hkdtlb.l. (hls bcs elffkcjis k birjlsklbc biskaulhis) c ‒  nrils

(tljtc Ukrakjkl fcoc Flrchkjl bih Jcrti y Rijjissii ujl elffköj olycrktlrkl euirti y

Page 91: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 91/351

fcdiskvl l hl qui si ijerik elffköj okjcrktlrkl rihltkvloijti bënkh) j Istls fcjfhuskcjisrij ujl sirki bi priaujtls kjtirisljtis.

66 Ih plrtkbc schktlrkc bkekiri bih ujkplrtkbksoc fcoc hl ivchufkör tìjil bkekiri bi ujlivchufköj kopuistl. okrl, flp. 5, jctl <6<.

68 Hc qui si dl bi lbvirtkr is qui ujl lplrkijfkl jc plrtkbkstl p tlrsi l bkskouhlr ujltcol bi pcskfköj nìskfl plrtkbkstl bi elftc. Ij hl pchïtkfl jc plrtkbkstl is lhac rilh y quivl ij luoijtc l jkvih r y jc flni bubi bi qui oirifi ispifklh ltijfköj lquï. Uëlsi, plFdlrhis ^. Lbrklj, «Vcrji Aijirlh Fdlrlftirkstkfs ce Jcjplrtkslj C. P. Qkhhklos y F.Priss, fcops., Biocfrlfy kkk Yrnlj Lrjirkfl - ^ljb OfJlhhy, <;5<. Uëlsi tlonkëj F.^. Lbrklj, «L Rypchcay ecr h slj Ihiftkcjs·, ij QP\, mujkc bi <;9;, y Iuaiji F. Hii,Rdi R‛‛ plrtksljsdkp, Yjkvirskty ce Flhkecrjkl Priss, <;50. Vcnri ih flsc ff Jinrlsgl,vëlsi ^kfdlrb B. Olrvih, «Rdi Jcjplrtkslj Jinrlsgl Yk ij Vlouih F. Plttirscj,fcop., Okbwist Hiakshltkvi Pchktkfs, Kjstktuti c Leelmrs, Yjkvirskty ce Kcwl, <;51.

6 Uëlsi, ij ispifklh, ih risuoij bi Giy ij ih flp. <2= «Jlturi l siquijfis ce Cji-Plrty Elftkcjlhkso·, pìas. >;6 l 6<<. Qlsi tlonkëj bkc ocjcarìekfc bi Lhhlj P.Vkjbkir, «Nkelftkcjlh ^kvlhry ls lj Lhtireh Rwc-Plrty Fcopitktkcj kj Hcuïskljl·, ijLPV^, siptkionri bi < bistlflr qui tcbls oks ixphkflfkcjis si lphkflj bisbi hl ëpcflij

Oufdls vifis si supcji qui hl «fcdisköj bi uj plrtkbc istì ij j bkriftl bih arlbc bifcopitijfkl ijtri hcs plrtkbcs pchïtk Bi ldï qui fuljtc oijcr sil hl fcopitijfklolycr sirì ih

 m kjtrlplrtkbc. Flni vchvir l ecrouhlr hl dkpötisks, ij uj oìs lophkc, fcoc skaui= Hcs plrtkbcs scj fcdiskvcs y skauij

F hl ujkblb skajkekfltkvl bi ljìhksks, pcr hc qui rispiftl l su

8—icfuplfköj pcr cntijir vctcs. Istc iqukvlhi l bifkr qui ihplrtkbc (jc ih plrtkbc quibiskajl c prcpcji fljbkbltcs) nrkjbl ih

ujtc öptkoc plrl istubklr ih plrtkbc fcoc ujkblb jc bkvksknhi. Vkj jnlrac, sk uj plrtkbcsi ijfuijtrl ‒  pcr ih octkvc qui sil ‒  fcj

Ï ujl shtulfhcj ihiftcrlhoijti siaurl Ml ujkblb bih plrtkbc y hl ujkcj hiHplrt<btijbirlj l bislplsifir y 2 fibir ih plsc l hl bisujkcj bi k Ij istls fcjbkfkcjis, puis,hls ujkblbis rilhis scj hls erlffkcjis, y fuljtc oìs fcopitktkvl sil hl sktulfköj ijtri plrtk bcs olycr sirì hl erlffkcjlhkzlfköj kjtrlplrtkbc.

Vk si virkeïfl istl fcjfhusköj VpkÁtCb << Istlbcs Mih Vur, irïl ráyksknhi dlhhlr= qpi

arqpp fulsk fcopitktkvc tkijbi l sir nmelffkcjlh, okijtrls qui u) ih arupcsunfcopitktkvc bislplrifi ljti . Hl prkoirl sundkpötisks istì lpcylbl pcr hcs

s. Hcs bcs Istlbcs b Vur qui.scj fulsk fcopitktkvcs -- ‒ Flrchkjl m k Rijjissii-SS.tlonkëj. scj . Hl siaujbl sundkpötisks quibl oijcs nkij. Yjl olycrïl bi hcs Istlbcssunfco pitktkvcs scj ouhtkelffkcjlhis (Lhlnlol, Lrgljsls, Ehcrkbl, Okssms )k, Flrchkjlbih Vur, Rixls), pirc tris Istlbcs (Aicrakl, Hcukskljl

y Ukrakjkl) scj nkelffkcjlhis. Hl ixphkflfköj bi Giy irl, pcr hc qui rispiftlnl lUkrakjkl, qui «hl cpcskfköj ripunhkfljl fcjtrknuyi l hl frilfköj bi ujl elffköjbioöfrltl ouy craljkzlbl·, y pcr hc qui rispiftl l Aicrakl y Hcukskljl, hlkopcrtljfkl bi hls «pirscjlhkbl is· (oìs ih skstiol bi hkstls bi Hcukskljl) Istls

fcjskbirlfkcjisqui ij ih flsc bi Ukrakjkl pcbrïl lphkflrsi ujl oibkbl

Page 92: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 92/351

dlstl oibklbcs bih bifijkc bi <;50. Bisbi ijtcjfis dlj lplrifkbc jufvls utls. Pirc yldl quiblbc nlstljti fhlrc qui ih Vur yl jc is hl risirvl siaurl < Plrtkbc Bioöfrltl= vllplrifkijbc hl fcopitijfkl, scnri tcbc ij hls ihiffkc Vprishbijfklhis (ij <;54 y <;1>si puibi dlnhlr ouy nkij bi uj «ripunhk fljksoc priskbijfklh· bih Vur).

8 Achconk sgk cp. fk pìa. 90<.

1 .^ qui ok fhlsi «fulsk fcopitktkvl· fcrrispcjbi l hl bi «uj! lrtkbksoc ocbkekflbc·bi ^ljjiy y Gijblhh, y l hl bi Vfdhiskjair bi «pri —Mjujkc bi uj plrtkbc· Giy jckjtijtl istlnhifir jkjaujl aijirlhkzlfköj, pirc Viehlhl qui «tljtc ij Flrchkjl bih Jcrtifcoc ij Rijjissii hls elffkcjis bi VCfrltkfls olycrktlrkls birkvlj su ujkblb bi hlcpcskfköj bi hcs ripunhkfljcs·,

-, «hl fcdisköj bi hl elffköj olycrktlrkl ij iscs Istlbcs siülhl hl ixtrlcr kehehuijfkl bikjfhusc uj piquiüc plrtkbc bi cpcskfköj· (cp. fk pìak 00<5 Pc<,d cp. f plas. 600 y 60<

<>0

<><

bkeirijti bi fcopitktkvkblb, pcr sir fhlrloijti ‒ l mukfkc tlj fulsk fcopitktkvl fcocFlrchkjl bih Jcrti y Rijji fuljtc l hls ctrls bcs ixfipfkcjis, ih lrauoijtc bi hls pirscï siülhl hl kopcrtljfkl bi ujl tlxcjcoïl bi hls erlffkcjis - isnczlbl ij hl siffköjljtirkcr  ‒  y hl jifiskblb bi ixphkflr ahcs ihiftcrlhis (ij ih flsc bi Hcukskljl, hl hkstl

 nhcquilbl y‛ Ij tctlh, tljtc hl prkoirl dkpötisks aijirlh fcoc hls bcs s. sks jc si vijrieutlbls, y is ouy pcsknhi qui si vkirlj fcr, sk si oltkzlrlj oimcr fcj lhaujlsfcjbkfkcjis lbkfkcjlhis. plrifi qui si scstijal ij pki jlbl bi hc qui prifibi sk listubklr ih ocbihc ktlhkljc. Viaýj hl olycrïl, bi hcs f skstiol ktlhkljc bi plrtkbcs is hc nlstljti fcopitktkvcRk ouy istrufturlbc, y oufdcs ijtijbirïlj qui istc kp plrtkbcsktlhkljcs scj fcdiskvcs. Vkj ionlrac, ih skstiol rkzl pcr ih «ouhtkelffkcjlhksoc·, c sil,

ij ok tirokj arlbc ouy ihivlbc bi erlffkcjksoc kjtrlplrtkbksIj istl elsi bi juistrl kajcrljfkl tkiji pcfc sijtkbc rilekrolr hl rihlfköj ijtri hlfcopitktkvkblb bih skstiol bi y hl erlffkcjlhkzlfköj bi hcs sunplrtkbcs. Ih - flvilh, ivis qui hcs istubkcscs bi hl pchïtkfl bih Vur scj vïftkols b bi lblptlfköj bi hcs difdcs lsus prcpkcs ekjis. schufkcjis, ujl prkoirl suairijfkl is qui juistrls aijirlh binij kroltkzlbls pcr ih tkpc bi skstiol bi plrtkbcs l (c jc si lphkflj). Ihhc kophkfl, l su viz,qui hl fltiacrk7 riprisijtl ujl bi juistrls olycris binkhkblbis. Ij siaujbc ouy pcsknhi qui ih skstiol ihiftcrlh ‒ ij tcbcs sus oýhtkph tcs. ‒  sil ujl vlrklnhikopcrtljti y chvkblbl. Pcr imiophc=

hl fcopitktkvkblb (c si pirfkni bi hl oksol oljirl) ij hcs ihiftcrlhis bi phurlhkblb qui

ij hcs prcpcrfkcjlhis3 Yjl tirf nkhkblb is qui tlonkëj tijal pirtkjijfkl hl kbichcaïl, ijih bi hl pcsknkhkblb bi qui hls aijirlhkzlfkcjis vìhkbls plrl hl prlaoìtkfl jc hc silj plrl hl pchïtkfl kbichöakfl, y vkfiv ýhtkoc, y skj bubl, jifisktlocs oimcrlr ih «ljìhksksbi fcjb7 puis ixksti hl ekroi scspifdl bi qui juistrcs erlflscs ij hls hkzlfkcjisaulrblj nlstljti rihlfköj fcj fcjbkfkcjis jc ixpt qui tcblvïl jc si dlj kbijtkekflbc.Ijtri ëstls, hls bkvirs fcjstktufkcjlhis si plslj pcr lhtc fcj ixfiskvl erifuijfkl.

Ctrl sirki bi priaujtls si riekiri l sk, y ij quë sijtkbc fkcjlhksoc is ujl sustktufköjlprcxkoltkvl bih nkplrtkbksj sufibìjic bih ouhtkplrtkbksoc. Hls rispuistls bipijbij obih fcjtixtc ij qui si ecrouhij hls priaujtls Vk ih fcret ujkplrtkbksoc (y, hc qui istcblvïl picr, bi biocfrlfkl bkstl), ih prcnhiol istì olh ixpuistc. Ijtcjfis, ³tijïl r

r qui ih Vur «ij rilhkblb jc tkiji plrtkbcs·3 Vï y jc, oi lh bifk, l bifkr= sï, ij ih sijtkbcbi qui lsï knl lh arljc7 jc, ij ih ltri.bC bi qui ih flsc bih Vur jc is rilhoijti ih bi hl

Page 93: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 93/351

 pchïtkfl skj sijb Vkjc oìs nkij ‒ ij ujl pirspiftkvl fcoplrltkvl ‒  bi ltrc plrts‛kstiol b. plrtkbcs. Istl ltrcekl is risuhtlbc bi ujls fcjbk s dkstörkfls, pirc tlonkëj isrisuhtlbc bi hl istrufturlfköj ij

bcji kvihis bi hl pchïtkfl ij hcs Istlbcs Yjkbcs, qui biml olraij

rl qui hls biekfkijfkls ij uj jkvih quibij fcopijsl ls (y ij KYNCV‛ rispiftcs prcyiftlbls) lh ctrc jkvih. Bi ldï qui ih bifkr qui

jc tkiji plrtkbcs söhc sil virblbirc ij ih sijtkbc bi qui hls

jkblbis qui kopcrtlj scj hls ujkblbis sunplrtkbcs. [ ij istl pirs iftkvl fric qui si puibij aijirlhkzlr skj pihkarc hls fcjfhuskcjis Giy y bi oufdcs bi hcs lutcris pcstirkcris l ëh. .f\jfkuïl

ui hl «biscraljkzlfköj pchïtkfl· ‒ qui iqukvlhi l elffkcjlhksoc «flö y«bksfcjtkjuc· ‒  lftýl ij nijiekfkc bi hcs pcsiscris y ij eukfkc bi hcs bispcsiïbcs, qui«fcjeujbi lh ihiftcrlbc·, qui fcj ï acnkirjc ij «ispifklhoijti susfiptknhi l hls priskcjis obk

R y ispifklhoijti pribkspuistc lh elvcrktksoc·, y bi tlh ocbc = bi hls elfuhtlbis plrlhhivlr l flnc prcarlols scstijkbcs ‘· Vk hcs frïtkfcs bi hcs plrtkbcs ‒ bi hl tijbijfkl birsgk ‒  y hcs plrtkblrkcs bi ujl biocfrlfkl bkriftl skj plrtk

hcs bisilj virblbirloijti kjvistkalr sus lrauoijtcs, binirïlj tijir j fuijtl islsfcjfhuskcjis.

,KFcjskbirlbcs ij aijirlh, hcs bltcs istlbcujkbijsis jc leiftlj l erlffkcjis skj plrtkbcs skjc ols nkij l hls erlffkcjis pcr ijfkol

rtkbcs Ljlhcaloijti jc scj ouistrl bë kjl vlrkljti biR plrtkbksoc skjc b hl ixkstijfklbi. k.tü ar\pc kopcrtljti bi sksti

M1 pribcokjljtis. Istls bcs riftkekflfkcjis suakirij qui kö bi hcs IstlbcsYjkbcs,S,istìj tcblvïl pcr ixphctlr nkij lHcroi l frktirkcs fcoplrltkvcs y ticrkfcs Iholycr pihkarc c hl jlycr fcophkflfköj, kjdirijti ij hl ixpirkijfkl istlbcujkbijsiKirkvlmmi qui hcs .plrtkbcs y--Bioöfrltl. eka ijtri, hcs &p cffkbijtlhis bi olsls qui jcraplk-tij flrjës l sus

y bi qui, pcr tljtc, hl biskajlfköj bi fljbkbltcs bi hcs 6t pìas. 60> l 6<0. Vi dlhhl ujrisuoij bi hls fcjfhuskcjis ij isti

ehtkbc ij Erib. <. Ariijstikj, Rdi Loirkflj Plrkr Vystio ljb kdi Loirkflj icphi,Prijtkfi <;56, pìas. 91 l 50. Blwscj y ^cnkjscj siülhlj qui ih rluc bi fcopitijfkl

ijtri plrtkbcs jc pcsii ujl «kjehuijfkl bi kjtirvijfköjijtri hcs elftcris scfkcifcjöokics y hcs prcarlols hknirlhis bi lsks kl scfklh· (Kjf. fkk., pìa. >4;, jctl 6>)7 pirc jc irl istc ij rilhkblb l hc si rieirïl ih lrauoijtc bi Giy. Hcoksoc flni bifkr bi hls fcjfhuskcjis ecrjls ^. Byi ij Pchktkfs, Ifcjcokfs ljb tksPudïrf, ^ljb OfJlhhy, <;55, ijSsk oksols scj suoloijti kjtirisljtis, pirc jc okbijhl fuistköj fijtrlh sijlhl Giv. Ih lrauoijtc si ivlhöl ij aijirlh oerl, 5.<.

 plrtkbcV 9 bi plrtkbcs

<>>

 plrtkbcs l hl ihiffköj jc is ujl fuistköj firrlbl i kopirk kjtirjl bih plrtkbc, skjc

oufdls vifis si 2ifkbi ij ujl ihiffköj Yjl priihifám qqi is  ‒ ij oufdcs rispiftcs ‒  blbirl ihiffköj riprisijtl ieiftkvloiktti ujl flrlf. jlh qui riqukiri uj oljimc

Page 94: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 94/351

fcjhplr2bc ouy fukblbcsc. sirïl koprubijti bifkr, ij aijirlh, qui hls bkspcskfkcöis prkolrkls bisleïlj l tcbl fcoplrlnkhkblb trljsjlfkcjlh. Ij hm piftkvl fcrriftl, ih flscbi hl pchïtkfl bih Vur nrkjbl ieiftkvt

 ‒ fcoc di kjtijtlb b uj kopc tirrfp fkcjfs Ldcrl kjtijtlrë vir sk hls plutls ktlhkljljisl bi erlffkcrtksoc si puibij utkhkzlr fcoplrltkvloijti, i k bi lhaujl ecrol si puibij riujkr hcs flncs suihtcs bi lr prcfibijtis bi ixpirkijfkls ouy bkstljtis ijtri sï.

2.2. Ktlhkl y ih Mlpöj= erlffkcjis bijtrc bi plrtkbcs

Hl sktulfköj ktlhkljl riprisijtl uj flsc ixtrioc bi d

 plrtkbkstl. Lh jkvih bi kcs plrtkbcs, Ktlhkl p ‒ ij F.

oïl ‒  l hcs skstiols bi ouhtkplrtkbksoc ixtrioc y pchlr

Bisbi ekjis bih bifijkc bi <;20, hcs istubkcscs bi hl

dlj vijkbc fcjtljbc y ixphkfljbc hl kjtirrihlfköj bi siks c

tkbcs «kopcrtljtis· 2>, Lbioìs, bisbi ekjis bih bifijkc bdlj tijkbc qui tcolr ij fuijtl uj frifijbc bi erlffkcjksrj plrtkbkstl L prkjfkpkcs bihbifijkc bi <;10 dunc uj oco

qui ujl fuijtl prifksl siülhlnl hl ixkstijfkl lftkvl, nlmc hl s bih ispiftrc ahcnlh bi hcs plrtkbcs, bi jlbl oijcs qui >9 «

: Uëlsi uj ljìhksks ahcnlh bi hls bkvirsls bkspcskfkcjis scnri p. sus fcjsifuijfkls ijVlrl Ucktirrl, Vkskiok Ihiktcrlhk i Plrtktk kkk Akueerë, <;56, pìas. <91 l ><;.

2< hc/rl, 5.<, 5.>.

2> Uëlsi ujl ixphkflfköj fcoc kjtrcbuffköj ij ok flpïtuhc «Iurc Cflh Plrtkis= Rdi

Flsf ce Pchlrkzib Phurlhkso·, ij HlPlhconlrlfcops., Pchktkflh Plrtkis lr Pchktkflh Bivihcpoijt, cp. fl., ispifkl_ pìakjls <20 l <96,y, oìs ij aijirlh, Bljti Airokjc, Vtieljc Plsskah jkFch ljb Pchkjis ce Fcjtirc pcrlryhtlhy, Dlrpir ljb ^cw, <;54, flp vëlsi hc/rl, flp. 5, jctl 29.

° Hl prkoirl rihlfköj kopcrtljti ij kjahës bi istl ivchufköj

hcs bcs lrtïfuhcs bi ^lpdlih ]lrksgk, «Rdi Ktlhklj Vcfklhkst Plrty= L Ft kj ElftkcjlhFcjehkft·, ij LPV^, mujkc bi <;5>, i «Kjtrl-Plrty Fcjk Bcokjljt Plrty= RdiIxpirkfjfi ce Ktlhklj Fdrkstklj Biocfrlfy·, i <;59. Ijtri hcs istubkcs oìs rifkijtis ijkjahës, vëlsi l L. M. Vtirj, V.

O. E. Qkhhklos, «Elfttcjs ljb Cpkjtcj Arcups kj Iurcpi3j Olss Plk FP, muhkc bi <;1<,qui pisi l su tïtuhc trltl ixfhuskvloijti bi Ktlhk tlonkëj Lhlj ]ufgiroljj, «VcfklhVtrufturi ljb Pchktkflh Fcopitktk Ktlhklj Flsi,:, ij QP, lnrkh bi <;1>, ispifklhoijtihls pìas. 2>; l 26

,9k9< Y‛.- ,Y Y‛..:,, 

 p.mrkkf C

lhkls erlffkcjis y elffkcjis . Pirc, l ekj bi ivktlr ujl fcophk tis:‛,  

köeh ixfiskvl, pcbiocs fcjecrolrjcs lquk fcj hcs bcs .flscs ols flF jijtis ikjtirisljtis= ih Plrtkbc Bioöfrltl Frkstkljc (Bioc Frkstkljl, c BA) y ih kjfk plrtkb

scfklhkstl

Page 95: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 95/351

Ih Plrtkbc Bioöf p r.sir ih plrtkbc bcokjljti ij is ih qui dl ltrlïbp oìs ijfkö isfcoprijsknhi.

bi <;1<, su .ljltuoïl i rwiyi .8tá.\rrkijtis· ‒ cfdc bi hns 9 bubl, kopcrtljtis ‒ ,tcbls hls fulhis i riplrtïlj hcs bkvir =cá tcbls hls fulhis istlnlj craljkzlblscekfklhoijti, y hl

 plrti bc hls fulhis ixprislnlj sus pujtcs bi vkstl kjbipij bkijtis y bkscjljtis lfirflbi tcbls hls fuistkcjis fctkbkljls Is bifkr q hls erlffkcjis bi hl BA scj siokscnirljls,riprisijtlj ij aijirlh hl hilhtlá prkolrkl bi sus okionrcs (qui pirtijifij l tcbcs hcsjkvihis bih plrtkbc, bisbi hl fuonri dlstl hl nlsi) y bibkk flj hl olycr plrti bi sutkiopc y bi su kjaijkc l oljmcnrlr kophl < plrl qui his fcreispcjbl ujl pcrfköj olycrbih plstih.

 ‒, —k ujl sirki bi lspiftcs, hl i erlffkcjlh-‛ bih prkjfkplh mbc scfklhkstl, ih PVK (PlrtkbcVcfklhkstl Ktlhkljc), is tcblvïl oìs m . Ij <;5<, ih qui irl l hl slzöj ih bkrkaijtikjbksfutkbc

tl rihlfköj si ixfhuyi söhc lh Plrtkbc Fcoujkstl Ktl_kljc (PFK), fuyl bkjìokflkjtrlplrtkbkstl is ij arlj oibkbl kjvksknhi y jc si puibi lskokhlr l hls plutls bi hcs plrtkbcs jc fcoujkstls. Ij rihlfköj fcj föoc kjehuyi hl is trufturl bi craljkzlfköj bihPFK ij su fcdiskvkblb, vëlsi Aklfcoc Vljk, «Hi

Mttur i Craljkzzltkvi bih PFK· ij UU. LL., H‛Craljkzzlzkcrki Plrtktkfl bih i bihhl BF,<< Ouhkjc, <;54, ispifklhoijti hls pìas. <51 l <;5. Rlonkëj i lfhlrlrsi qui ih tërokjcktlhkljc bi fcrrijtk si utkhkzl fcj hl oksol elhtl hi bksfrkokjlfköj fcj qui hc dlfij hcsisrubkcscs istlbcujkbijsis rispiftc bih ërokjc «elffköj·. Hcs pchïtkfcs ktlhkljcsflhkekflj l sus erlffkcjis bi «fcrrkij — prifksloijti plrl ihubkr hls lscfklfkcjisjialtkvls bih tërokjc elffköj, qui

ij Ktlhkl jc scj ouy arljbis.° Hl eifdl bi <;1< is skajktkfltkvl, puis eui fuljbc hl BF ocbkekfö sus

istltutcs fcj ih cnmitkvc bifhlrlbc bi ribufkr ih erlifkcjksoc kjtirjc. Hls juivirlffkcjis ixkstijtis irlj7 hj Pcpchlri (^uocr, Pkffchm), >0 pcr <007 < hopiajcBfocfrlt,(c (Fchconc, Ljbricttk), <9 pcr <007 kkk) Jucvi Frcjl di (Eljeljk, Ecrhljk),<1 pcr <007 kv) Rlvklji) (Rlvkljk), <0 pcr <00= y) Oc- Vkj (Ocrc) <6 pcr <00 vk) Nlsi(Bi Oktl, Okslsk), << pcr <007 vkk) Ecrzi hucui (Bcjlt (—lttoj), 1 pcr <00 vkkk) EcrziHkniri (Vflhelrc), 2 pcr <007 Jucvl hkjkstrl (Vuhhc), > pcr <00. Hcs pcrfijtlmis rioktijlh Fcjarisc bi BA. Rcbls hls «fcrrkijtis· oijfkcjbbls istlnlj riprisijtlbls ij hlbkrif u bih plrtkbc i tcbls ihhls (slhvc hl ýhtkol) tijïlj puistcs ij ih Acnkirjc bi W

Bisbi <;1< dl vijkbc bksokjuyijbc ih jýoirc « erlffkcjis bi hl BF,• dl vijkbc luoijtljbc ujl biskjtiarlfköj (y ujl ouhtkphkflfköj) «pir  

°jl‛.kstl· 

. Fcj hcs lücs, ih scfklhksoc kklhkljc dl plslbc p:‛r oufdls isfkskcjis y Yktcjis quidlfij qui risuhti bkeïfkh siaukr l hls bkvirsls bijcokjlfkcjis Hl

lst aiehirl_ dl skbc, eujbloijtlhoijti, hl bi bcs plrtkbcs sciklhks ih PVK,

krkaij osïs iokjijti dl s,bc Jijjk y qtkf dlnhl scnri tcbc ij ih kbkcol lrxkstlrih)risijkl l l olycr plrti bi hl trlbkfköj scfklhkstl ktlhkljl y cntkiji

<<=

Page 96: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 96/351

<>2

bi hcs scfklhkstls, Pkitrc Jijjk, hc bkmc bi ecrol ouy ixphïf fcja bih plrtkbc=£rlffkcjksoc vkiji skijbc biskhi. trc lücs, lh prkjfkpkc ijfunkirtloijti (bisbi ihfcjarisc f dlstl ih bi Jìpchis) y lnkirtloijti, Ml f biHplrtktká. L plrtkr bi Jìpchis, hcoìs kopriskcjljti y l dl skbc hl rkakbiz bi hls fcrrkijtis, qui hls dl fcjvirtkbc ij jis·. Jijjk risuhtö prceëtkfc. Bkiz lücs bispuës, ij <;1< tijïl pcfc qui ijvkbklr c quilprijbir, pcr hc qui rispiftt hufdls erlffkcjlhis, bih Plrtkbc Bioöfrltl Frkstkljc. IjPlrtkbc Vcfklhkstl istlnl prceujbloijti isfkjbkbc ij fultrc erlffkcjis. Vk l istc silülbi qui ij lquih ocoijtc ixkstk bcs plrtkbcs scfklhkstls y qui loncs si birkvlnlj biujl (fcj hc fulh riprisijtlnlj, fcj rispiftc l uj plrtkbc ujk oijti, ctrc muiac bifultrc erlffkcjis, bcs riecrokstls y kzqukirbkstls), ik flopc scfklhkstl ahcnlh risuhtlnlistlr tlj tlbc ‒ lh jkvih sunplrtkbc ‒  fcoc ih flopc fcjeiskcjlh.

Hl ivch-ufköj scfklhkstl risuhtl ispifklhoijti kjtiris pcrqui sirïl bi ispirlr qui uj plrekbc fcjeiskcjlh ikjt

<RBtköirl oìs ditircaëjic y istuvkirl o i erlatjijtlfk kjtirjl qui ujl phltlecrolscfklhkstl, skjc pcrqui hl BF si dl «áarx\opgfkc .pcr hls tijt kjkjtirrk okijtrls qui ihPVK hhivl ouk hljzljbc hl lfuslfköj l hl BA bi fchcjkzlr lh plïs y laktljá birl bi hl«purizl· bi hl fhlsi cnrirl7 pcr jc oijfkcjlr i bi qui dlstl <;56 jc hcarlrcj hcsscfklhkstls ih lffisc, fcj=

kjtirrupfkcjis bispuës, lh pcbir aunirjloijtlh. ³Föoc puibi ixphkflrsi istlivchufköj3 Ij prkjfkpkc,

tirkcs höakfcs. jc irl bi privir, y bi difdc tcoö pcr scrptk

flsk ih bcnhi bi vctcs qui ih Plrtkbc Vcfklhbioöfrltl, y isti ýhtkoc (f tioijti si puschl juivl itkquitl bi PVBK), qui riprisijtl hl tijbi okstl. Vkj ionlrac, hc oksoc si

 puibi bifkr qui ih scfklhksoc ktl! tris lhols= hl riecrokstl, hl «olxkolhkstl· y hlrivchufkcjlrkl. Ij <;52-<;1>, istls tris lhols istlnlj bi difdc riprisijtlbls pcr trisih tirfirc bi hcs fulhis irl prcfcoujkstl, ih PVKYP (Plrtkbc Vcfkl!ksts bi YjkblbPrchitlrkl), qui hhiaö ij <;54 l uj oìxkoc bi flsk ih 9 l. tctlh bi vctcs, pirc sibirruonö (y pcfc bispuës si bkschvkö) ij hls aijirlhis bi <;1>. Hl prkjfkplh euijti bibltcs scnri ih PVK is Ljt bchek, «Plrtktc Vcfklhkstl Ktlhkljc= Vtrutturi, Craljk Bkrkaijtk,Fcrr Riopk Ocbirjk, U, <;54.

—° Fktlbc bi Ljtcjkc Hljbchek, << Vcfklhksoc Ktlhkljc, Hirkfk, <;54, Fcoc Jijjk utkhkzlih tërokjc «erlffköj· ij su sijtkbc olrxkstl, i fköj skajkekfl qui hls ljtkauls fcrrkijtissi dlnïlj trljsecrolbc ij tlnhi. Vcnri ih luoijtc bih erlffkcjksoc ij ih PVK, vëlsi

ispifklhoijk Flzzchl, Flrksol i Biocfrlzkl jih Vcfklhksoc Ktlhkljc, Kstktutc VturRlonkëj ih lrtïfuhc bi Vt Rlhhcw, Qkhkklos (suprl, jctl 26) trltl VË bih PlrtkbcVcfklhkstl.

K pkrtkbc: 9 bi plrtkbcs <>9

cr plrti bi hcs cnsirvlbcris. Ih lrauoijtc rlfkcjlh plrifirïl sir

ol[ uhtkplrtkb c aij plrl blr flnkbl qul plr

; bkeirijfkls y hls bkviraijfkls eh skstiols nRplrtkbk

lfcair lh jkvih sunplrtkbc. Bi ihhc plrifirïl bisprij fulehtC oìs silj hcs plrtïbcs,olycr sirì hl dcocaijikblb

lrtkbc y oijcr hl jifiskblb bi uj erlffkcjksoc kjtrlplrtk

Page 97: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 97/351

hl kjvirsl, fuljtcs oijcs silj hcs plrtkbcs, olycr sirì hl 7,.M bi ditircaijikblb ij flbl plrtkbc y, pcr ijbi, bi erlf m sunplrtkbc. Blbls hls fkrfujstljfkls, istl rlfkcjlhkzlfköj

c pui ixphkflr pcr quë tlrblrcj tljtc hcs cnsirvlbcris ij blrsi irktRl hc qui si istlnlfcfkijbc ij hl chhl ktlhkljl.

Ctrc supuistc ‒ lujqui oufdc oijcs phlusknhi bisbi uj prkjfk ij fcjtrlsti fcj hcs plrtkbcs ij hcs Istlbcs Yjkbcs, ij Iurcpl plrifi

z dlnirsi risuihtc ih prcnhiol bi hls elffkcjis= <) pcr hl craljkzlfköj oìslircbkjìokfl y mirìrqukfl bi hcs plrtkbcs iurcpics bi olsls= >) pcr su arlbclplrijtioijti olycr bi dcocaijikblb prcarloìtkfl. y 6) pcr hl olycr fijtrlhkzlfköjkjstktufkcjlh bi hcs skstiols pchïtkfcs iurcpics 24,

sti supuistc is biocstrlfköj, oìs qui bi jkjaujl ctrl fcsl, bi hl irspiftkvl fcoplrlblbiecrolbl c kjsuekfkijti qui is risuhtlbc i lphkflr ih rlsirc bi uj schc plïs. Yj tirfirsupuistc, oìs phlusk y oijcs plrrcquklh, akrl ij tcrjc lh prkjfkpkc bih tlolüc. Ij =iflsc, hl ixphkflfköj fcjsksti ij qyi hls sunbkvkskcjis bi hcs plr &-si hl fcjsifuijfkl Sk

hl fcopcskfköj bi kkplrt bi olsls. Fuljtc olycr sil c plrtkbc oijcs si hic oìs lncflbc istì l ricraljkzlrsi, cekfkcsloijti, hl nlsi bi ujkblbis oëüö y oìs rkk .—Vk nkij risuhtl lch jialr qui ih tloìüc skirj tkiji kopcrtljfkl ij istls fcsls, ujlvlrklnhi ouy erustrljti fuljbc trltlocs bi istlnhifir fcj roizl sus uonrlhis.Ixpuistc lsï, ih lrauoijtc plrifi biolsklbc Bstrlftc y plrifi qui ih prkjfkpkc bihtlolüc pcr VÏ schc is uj prkj

- kjsuekfkijti bi ixphkflfköj. Plrl iopizlr, uj tlolüc kaulh jc rifi prcbufkr ujerlffkcjksoc kaulh. Lbioìs, jc istì fhlrc pcr quë uhUhskceh kjtirjl bi plrtkbcs ijcroisbini lbcptlr ujl ecrol ‒ ih r° erlffkcjlh bi istrufturlfkörh ij hualr bi fulhqukir ctrl.Pcr iophc ³pcr quë dl bi sir ujl bkspcskfköj erlffkcjlh, ij hualr bi

‘ltlrqukfl·3 

24 V

tirj y ctrcs, «Elftkcjs ljb Cpkjkcj Arcups kj Iurcpilj Olss Plrtkis·, hi ³ ., pla 9>;Bini lfhlrlrsi qui hcs lutcris kjecrolj scnri ujl dkpötisks

C fcoplrtij

Uilsi Okfdihf Virjkjk. Hi Fcrrijtk ub Plrtktc, Kst. Ib. Fkslhpkjc, <;55, —hl 21, BLoltc.Fcrrijkz bk Plrtktc c Plrtktc bk Fcrrijtk, Akueerë,

Pla. kl

BkC ‒  irl qui<>5

Ij hualr bi trltlr bi lbijtrlocs ij hls ispifuhlfkc vchvlocs l hcs bltcs bkspcjknhis.Fcoc yl slniocs, hls ixm blbls rispiftc bih flsc bi hl pchïtkfl bih Vur jc si scstkisklbc nkij, lh oijcs pcr hc qui rispiftl lh flsc ktlhkljc. E ihskstio rufwt su oijcris jcscj, pisi l su piquiüiz, plrtkbcs eljtlsol. ihiftcrlhis scj fcopitktkvls ^ifuirbisi listi uhtkoc ris Ktlhkljc fcjtrchl, ij <;19, oìs bih 6 bih vctc ihiftcrlh y qui hlsolycrïls biocfrìtkfls ce acnkirjc dlj skbc skiopri ouy isflsls. Pcr tljtc, jc bi hlsbksputls ihiftcrlhis ktlhkljls qui kopcrti pcfc á.k söhc scj fcopitktkvcs hcs plrtkbcsktlhkljcs, skjc qui.

Page 98: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 98/351

fcoprijbi uj lspiftc vktlh, bi supirvkvijfkl. Vk jc si puibi ixphkflr iHerlffkcjksoc.ktlhk.ljc

ixpirkijfkl isklbcujkbijsi, juistrl nýsquibl bi pkstls i binirkl trlshlblrsi l uj flscols plrifkbc fcoc ih bit difdc, pcr hc qui rispiftl l hl «pchïtkfl bi elffkcjis·, Klssijtri Ktìhkl y ih Mlpöj plrifij kopriskcjljtis= is fco diroljcs aioihcs. L hcs bcsarljbis plrtkbcs mlpcjis Birjcfrìtïfc Hknirlh, pribcokjljti, y ih Plrtkbc Vcfklhkstlflhkekfl bi «eibirlfkcjis· c «fclhkfkcjis· bi sunplrtkbcs plhlnrls utkhkzlj flsk tcbcskcs cnsirvlbcris bih isfij‛lrk,  

90 Oks euijtis scnri ih (rlffkcjksoc ij ih mlpöj scj ^cnirt L. y m. Olsuok, Plrtkis ljbPchttkfs ti fcjtitjpcrlry Ml plj, Yjkvirskty jkl Prisl, <;5>, pìas. 1; l <0< y <5; l <127Dljs D. Nlirwlhb, Pchktkfs kj mlplj·, ij Furrijt Dkskcry, lnrkh bi <;557 Hii —TR. E«Fdlhhijais tu Elftkcjlhkso cj mlplj‛s Hknirlh Biocfrltkf Plrty·, Vurti)‛, siptkionribi t;557 A. C. Rcttij, R. Glwlglok, «Rdi Elffkcjlhkso kj Mlpljisi Pchktkfs·, ijPlft/zf Leelkrs, <;55, pìas.

H. Q. Elrjswcrtd, «Vcfklh ljb Pchktkflh Vcurfis ce Pchktkflh Erla Mlplj·, ij mP, KK,<;51= V. B. mcdjstcj, «L Fcoplrltkvi Vtuby Elftkcjlhkso kj Ksrlih ljb Mlplj·, ijQP\, <;517 L. <. I. F. Hljabcj, Nus kjiss .össcfkltkcrz ljl‛ </si Ekjljfkja c/Pchjtflh E Fcoplrltkvi Vtubv ce tdi Ivchutkcj ce Prlftkfis mc Airoljs‛, Jc Mlplj,

 Jkmjcee, <;547 Jltdljkih N. Rdlvir, thcw kdi Fcjsirvltzvk‛.á ^l Prkjfitcj YjkvirsktvPriss, <;5;, y su lrtïfuhc «Rdi Ihiftkcj ce l Prkoi Okjkstir·. ij Lsklj Vurviv, muhkc bi<;5;7 Fdli.Hkj Hii, «< hktkflh kj tdi mlplj Vcfklhksk Plrsy= Rdi Fdkjisi Fuhturlh^ivuhutkcj .2sklj Virvi), olrzc bi <;107 Okfdlih Himsirscj, Fclhktkcj Flvij ïìplj, ij9. Arcijjkjas, I. Q. Gfhhy, O. Hiksirscj, fcops., I/si Fulh ktkcj Nidlvkcr, Dchk,<;10. Vcnri f elftcr fuhturlh, qui is ouy khR vëlsi ^. I. Qlrb, «Mlplj= Rdi Fcjtkjuktyce Ocbirjkzltkcj·, ij Pvi. Vkbjiy Uirnl, fcops., Pchktkflh Fuhturi ljl‛ Pc/Nkflh

Bivihcpo iitcj Yjkvirsktv Prisc, <;597 Vfctt F. Ehljlalj, «Rdf Mlpljfsi Plj kjRrljsktkcj·, ij FP, ijirc bi <;1<. pìas. >64 l >21 (hl ticrïl g

N. O. ^kfdlrbscj, I/si Pc/Nkflh Fuhturi 0/ Mlplj, Yjksirskty ce Prfss, <;16. Uëlsilodkëj oerl, flp. 5, jcrl <62.

sötijkl bi plrtkbcs <>1

 p

i priaujtlj Vflklpkjc y Olsuok is= « hcs Bi tls Hknirl uj plrtkbc c scj ujl eibirlfköjbi plrtkbcs3·

cfr rispuisJ is qui hl pchïtkfl mlpcjisl si flrlftirkzl pcr ujl

( VY l bi K e Kffkcj sönri ih plrtkbc· qui is fcjstktutkvl Bi

ls plrifkbl, hc‛ uj cnsirvlbcr ktl ³ ij lquih ijtcjfis irl tlonkëj okionrc bihPlrhloijtc)

hl BF is uj plrtkbc «fcj fcrrkijtis, c bi fcrrkijtis· .

Yjl kjspiffköj oìs l ecjbc kjbkfl, fcoc irl bi ispirlr, qui lekrol plrifkbls puibijlphkflrsi l eijöoijcs bkeirijtis. Vk jcs fijtrlocs, pcr imiophc, ij c. ihiftcrlh, Ktlhkljcdl j pcr hl X—kl bih erlffkcjksoc tlj himcs fcoc ih Mlpcj Fulj — Khi lj hls ihiffkcjisK\V .plrtkbcs ktlhkljcs eujfkcjlj ieimtkvl ti fcoc plrtkbcs Ih plrtkbc i<ift is. fldis.wcy hcs flj

ieiftkvloijti su ihiffköj ‒ y hc slnij ‒  l qui hl ltuhl is bih plrttb.c Bi ld qui lhoijcs plrl ekjis ihif R Ktlhkl i plrtkbc sil hl ujkblb rI Pcr ih fcjtrlrkc ij

Page 99: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 99/351

< s ihiffkcjis rkc hls bksputlj Rls , hcflhis bi hcs

rtkbcs, s «—c eujbloijtlhoijti hls lscfklfkcjis erlffkcjlhis hcfl7 Ïkïeö qui ij loncsflscs (y si puibi lülbkr skj pihkarc qui flsk tcbcs, pcr jc bifkr tcbcs, hcs flscs)Mc,sfljbkbltcs bi flbl,

si fconltij eirczoijti ijtri sï., Pirc ij ih Mlpöj, ih plr-- rlh si vi bisncrblbc pcr hls craljkzlfkcjis ixtrlplrtkbks hcs fljbkbltcs qui puibij jctijir flrji bih plrtkbc y qui

ouy pcsknhi qui si kopcjalj lh plrtkb okijtrls qui ij Ktlhkl fljbkbltcs si bksputlj hlihiffköj pcr fcjbuftc bi hls siffkcjis ris bi hcs plrtkbcs s si fconltij ijtriihiffkcjis prifksloijti mcarlr ih fcjtrch bi hls siffkcjis bi hcs plrtkbcs.

Ij flonkc, sk si plsl ih ecfc bih .p bipij c ijflralbl bi ltrlplr vctcs ‒  lH P ¼ispifklhoijti l hlecrol ij qui si,ipmtáp serlffkcjis

i VK Plrtkis ljb Pc/Nkis mc Fcjtiopcrlry Ml plj, cp. Fkk,, pìas. 42, 49. O. Hiï Ccj

hhivl istl fcjfhusköj lýj oìs himcs, sk diocs bi muzalr pcr ih difdc bi si iqukplr ihjtuhtkelffkcjlhksoc mlpcjës lh skstiol ouhtkplrtkbkstl (fcoc sk Cehc krjphtilrl uj slhtcujktlrkc).

Hukak B‛Loltc, Fcrrijtk Mk Plrtmtc c Plj k bk Fcrrib), cp. fkk., plssko. —‘l cnrl pcstirkcr, H‛Iqukhkdjïc bk uj skstiol bk —Plrtktk bk Fcrrijtt‛, Vfkijzi Kk, <;55 B‛Loltcbiml pireiftloijti fhlrc qui ih plrtkbc istì «kjtiarlbc fcrrkijtis y ixtrli fcjfhuskcjisouy sivirls lfirfl bi hl pholfïl bi hls ois scnri ih plrtkbc.

Lsk hc fcjekrol hl ixpirkijfkl bi hls isfkskcjis bi plrtkbcs. qui (lplrti tklhksocekskchöakfc ijtri uj plrtkbc scfklholrxkstl y uj plrtkbc scfklh cfrlt tkiji uj dkstcrklhhlrac y pirskstijti bi erlflscs. Hl kopcrtljfkl

i bih plrtkbc is lhac qui fcoprijbij nkij hcs okionrcs bi hl BF, sk bi Muzalr pcr ihdifdc bi qui hl BF mloìs dl tijkbc ujl sifisköj, pisi

op tu lonjc bi kzqukirbl l birifdl qui lnlrfl y l su ditircaijikblb

<

Akcv

<>;

<>4

 plrlf ijtcjfis si pcbrïl ouy nkij lrauoijtc7 istc is, hl BA ktlhkljl pcbrïl ouy nkij

lpl erlaoijtlbl qui hcs bioöfrltls hknirlhis mlpcjisis. Ij jlbki si slhi bi hlbksfkphkjl bih plrtkbc ij hls vctlfkcjis nkc, hls erlffkcjis ktlhkljls kjehuyij ij hl c plrtkbc i kjfhusc fdljtlmilj l su prcpkc plrtkbc ij sof trljsplrijti fcj hls erlffkcjisbi ctrcs plrtkbcs. Lsï y) rrkijbc, ispifklhoijti, bisbi dlfi bkiz lücs, fcj hls erlfkkzqukirbl bi hl BA, fuyc pisc i kjehuijfkl ij y scnri bipijbi, oìs qui bi jkjaujl ctrlfcsl, bih lpcyc erlffkck hkstl. Ljìhcaloijti, i! Plrtkbc Vcflhkstl si bishkzö l hl kzqk Jijjk y si bisdkzc bi ësti, fcj ujl arlj lyubl kjbkrifk erlffkcjis kzqukirbkstls bi hlBA. Istc jc iqukvlhi l bif pchïtkfl ktlhkljl lftýi ij bcs jkvihis  ‒ih bih plrtkbc y i‛ plrtkbc ‒ , jk qui ij lhaujcs rispiftcs kopcrtljtis hls i. aunirjloijtlhis fuijtijoijcs qui hls lhkljzls ijtri erlfb bkstkjtcs plrtkbcs Isc sirïl kr biolsklbc himcs, pcrqui, fcsls, hls lhkljzls ijtri erlffkcjis bi bkstkjtcs plrtkbcs jc zls phijloijtibislrrchhlbls jk phijloijti fcjfirtlbls. Vcr tlbc bi ijtijbkokijtcs tìfktcs y, bidifdc, scj tljtc oìs fuljtc oìs ijfunkirtl i kjbkriftloijti cntijalj hls elffkcj zcs

Page 100: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 100/351

ixtirjcs. Lsï, jc flni blr lh muiac bi hls fclhkfkcjis i pisc ij flbl ujc bi hcs bcsjkvihis. Pirc, skj bubl, hls lhkl hljls ijtri elffkcjis bi bkstkjtcs plrtkbcs ecrolj plrti 2aijirlh bi hls fclhkfkcjis.

Ij aijirlh, puis, plrifi qui ih arlbc tctlháki.ert Ktlhkl y ih mlpöj skaui s pisi l hlsbkeirijfkls, lsconrf plrifkbc, y qui loncs plïsis istìj ‒ lh jkvih sunplrtkbc

- ioplrimlbcs. Ij hhloltkvc fcjtrlsti fcj ih ocbihc istlb ij loncs plïsis eujfkcjlbijtrc bi hcs plrtkbcs uj sunsksxi fkcjlh söhkbloijti lrrlkalbc. Fulhqukirl qui sil hlujkblb ck qui fuijtl oìs, jc flni bifkr qui hls erlffkcjis sustktuylj h k puis hlsujkblbis plrtkbc bkstlj oufdc bi istlr ltrceklbll krrihivljtis.

Hl prkjfkplh bkeirijfkl ijtri Ktlhkl y ih Mlpöj si dlhhk bi hcs skstiols Blbl ujldkpirtrcekl skokhlr bi erlffkcjks bkeirijfkls pu&ehij sir bkeirijtis ij bkeirijtisskstiols bi < Ih skstiol ktlhkljc bi plrtkbcs riqukiri acnkirjcs bi fclhkfkt oìs, blbl hllophktub bih ispiftrc kbichöakfc aijirlh, hls fc7 aunirjloijtlhis ktlhkljls scj ouyditircaëjils y hhivlj, pc

92 Vkj ionlrac, istl kjtirpritlfköj o ixtriol hl dl ixpuistc phlusknhi LjtcjkcHconlrbc ij «Bl! Prcpcrzkcjlhksoc Kjtrlplrtktkfc jlhksoc Itircbkrittc ij ^KVP, <<,<;1>.

ih acnkirjc sil kjiekfkijti i kjiekflz. Ij flonkc, bisbi dlfi ih Mlpöj vkiji skijbc ujskstiol bi plrtkbc pribcokjljti

—ftirkzshbc pcr acnkirjcs pIrtijifkijtis ujkfloijti lh Plrtkbc Bi rlrl c Hknirlh Istlkopcrtljti bkeirijfkl ijtri hcs bcs skstiols

hi! qui okijtrls hls erlffkcjis ktlhkljls si slhtlj hls bkvksc-

hkstls, hls mlpcjisls lftýlj bijtrc bi sus plrtkbcs. Ij

s hcs acnkirjcs burlj pcfc pirc hl iekflfkl bih acnkirjcoijcs bksokjukbl ij ih Mlpöj qui ij Ktlhkl. Ihhc si ctrcs octkvcs, l qui ih muiacerlffkcjlh kklhkljc scflvl

jufh hl bkvksköj bi eujfkcjis ijtri acnkirjc y cpcskfköj, okijtrls h ih erlffkcjksoc mlpcjës jc (skiopri qui ih skstiol skal skijbc — tkpc pribcokjljti).  

Fcj tcbc istc, fuljbc hhialocs l hl fuistkcj fluslh - ‒‒ hl bi fcoc puibi ixphkflr hldkpirtrcekl erlffkcjlh ktlhkljl y mlpbjisl ‒  .M.l..

< bi hcs bcs fl skrvi bi pcfc. Hl plutl mlpcjisl kftulh is risuhtlbc bi hl «eusköj· ij<;99 bi plrtkbcs qui ljtis rlj bkstkjtcs. Lbioìs, y tcblvïl oìs kopcrtljti, hls

ujkblbis ljti kcris y prkocrbklhis bi hl pchïtkfl mlpcjisl irlj hls qui dcy fcjs huyijsus erlffkcjis. Bi ldï qui quipl bisfrknkr hl aëjisks bih lftulh skstiol bi plrtkbcsfcoc uj bcnhi istrltc bi supirpcskfkcjis fcoc uj prcfisc fcjeibirltkvc ij bcs elsisqui crkakjl, l plrtkr hls ujkblbis qui piroljifij  ‒  pisi l su fclhisfijfkl ‒ , hcs virblbircs prctlacjkstls bih muiac. L hl kjvirsl, ih ocbihc ktlhkljc lftulh is risuhtlbc biuj prcfisc bi «eksköj·. Hl aijëtkfl bih flsc tlhkljc is qui prkoirc istlnlj hcs plrtkbcs,y su erlffkcjksoc frifkö si fcjschkbö oìs tlrbi. ^isuhtl, puis, qui ih flsc ktlhkljc isfcj oufdc ih oìs scrprijbijti bi hcs bcs, y qui hl ixpirkijfkl bih ujc jc suakiri quëelftcris fluslhis pcbrïlj ixphkflr ih bislrrc bih ctrc.

Is bi supcjir qui sk hcs bltcs bkspcjknhis piroktkirlj lülbkr jls plïsis, lh bkspcjir bi

fcoplrlfkcjis oìs lophkls y bitlhhlbls si pcbrïlj cntijir lhaujls pkstls. Biocoijtc, skj ionlrac, (<0

Page 101: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 101/351

 pcr oijcs bi rifcjcfir hl birrctl. Is bifkr, juistrcs tris

 ‒ hcs Istlbcs Yjkbcs, ih Mlpöj i Ktlhkl ‒  jc kjbkflj, qui yc uibl bitiftlrhc, jkjaýj«octkvc prceujbc· fcoýj y eujbloijtlh sVu Pcskfköj bisuslbl y lhac ixtriol ijfuljtc l eujfkcjlokijtc

y elffkcjlh. Pcr tljtc, plrifi qui jcs quibl ih tkpc dlnk bi ixphkflfköj dkstörkflixfipfkcjlh, fcj ih koplftc bih plslbc

Curi ih prisijti Jc flni hl oijcr bubl bi qui dly ouhtktub bi

ltcs ij isti sijtkbc. Vkj ionlrac, ³föoc puibi cfurrkr qui ih jc tijal koplftc scnri ih plslbc3 Fcj tcbc ih rispitc

ub l hc qui hl dkstcrkl puibi ixphkflr y ixphkfl, skaui ixkstkijbc

ecrol (hi trltlr bi cntijir ujl ixphkflfköj bi tkpc fkijtïekfc.

 p skstiols bi plrtkbcs

<<

<60

Istc iqukvlhi l suairkr qui jcs vchvlocs dlfkl hls fkijfk y, ispifïekfloijti, l hc quiyc flhkekfc bi kjaijkirïl pchït

Ij fuljtc lh ijecqui bi fulhqukir fkijfkl lphkflbl, cnvkl si dlhhl ij hl oibkfkjl. Hcsoëbkfcs jc fcjcfij hl oufdls bkseujfkcjis y ijeiroiblbis, y, skj ionlrac, hls f quihl furlfköj oìs siaurl is hl qui ihkokjl hl flusl bi blb, jc is jifislrkc qui hl tirlpklrifcjstruyl y skal hls aëjisks. Vil hc qui sil hc qui jcs bl bchcr bi flnizl, tck lspkrkjl.

Fulhqukirl sil ih octkvc bi hl lpijbkfktks, rifurr lpijbkfiftcoïl. Ic istl pirspiftkvl ‒ qui bi difdc is hl p bi ujl fkijfkl lphkflbl ij sus fcokijzcs ‒  pcbiocs biselftcris fluslhis ýhtkocs y fcjfijtrlrjcs ij föoc pcbi vijkr y böjbi fcj suekfkijtiëxktc. Lh dlfirhc, is prcnl‛ lfirtiocs l blr fcj elftcris  fluslhis fcjfcoktljtis c olfklhis. Pirc jc söhc ij hl prìftkfl, skjc tlonkëj ij hl ticrïl, uj ëxktc jlbl bisprifklnhi.Ij ih flsc qui jcs cfupl, suak qui plsiocs l trltlr bi hl itr bi cpcrtujkblbis, isfcjtixtc aijirlh bi rifcopijsls y prkvlfkcjis, bi placs y ij qui vkvij y lftulj hcsdconris bi plrtkbc

2.9. Hl istrufturl bi Cpcrtujkblbis

Hl istrufturl bi cpcrtujkblbis —is kopcrtljti plrl iop hc qui rispiftl l hl

fcjekaurlfköj bih prcpkc skstiol bim Fcoc lflnlocs bi vir, K\V «plrtkbcs ihiftcrlhis· mlpch - oufdc oìs erlfturlbcs qui hcs ktlhkljcs. Istc jc bini scrpr sk cnsirvlocs hlsbkspcskfkcjis ihiftcrlhis y ekjljfkirls ris Ih skstiol ihiftcrlh mlpcjës jc is uj skstiolbi bkstrktcs riprisijtljti jk uj skstiol bi hkstls fcj riprisijtlfköj á jlh7 is (bisbi<;21) uj skstiol bi bkstrktcs bi vlrkcs ripr qui si flrlftirkzl pcr piquiülsfkrfujsfrkpfkcjis qui ihïa —l fkjfc riprisijtljtis . Ij flonkc, ih skstiol ihiftcrlh ktl hlFìolrl bi Bkputlbcs is uj skstiol bi hkstls bi ripj ouy prcpcrfkcjlh (blbls hlsijcrois bkoijskcjis bi hls fk fkcjis), ij ih fulh ih vctljti ixprisl lh oksoc tkiopc su plrtkbkstl y, bijtrc bi hl hkstl bih plrtkbc, su prieirijfkl

: Uëlsi, pcr imiophc, ok «Pchktkflh Bivfhcprjijt ljb Pu° - rkja·, ij Mcdj B.Ocjtacoirv, Lhnirtc C. Dkrsfdolj, fcops., Pu -

TUKKK, Dlrvlrb Yjkvirsktv Priss, <;54, ispifklhoijti hls p‛6as. >5> l  

Page 102: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 102/351

VV Ih Mlpöj fcoplrti fcj Krhljbl hl flrlftirïstkfl bi tijir hls fkrf bcjis bi vlrkcsokionrcs jk piquiüls y fcj hl oijcr vlrklfköj. Ih jö Krhljbl is (hi 6,1 okionrc: pcrfkrfujsfrkpfköj= ih jýoirc oibkc ³- is bi 2.

<

<ksti°°° bi plrtkbcs <6<

•   s. Bi ldï qui ih vctc pcr hl hkstl bih plrtkbc tijal prifi

binl virsi loijlzlbc pcr fconltis kjtrlhkstl plrl fcjsi

- ïoirc oìs ihivlbc bi prieirijfkls y, Is fcjfinknhi qui ih nlti pcr ih vctc bi prieirijfkl pubkirl Khivlrsi l flnc ij Ktlhkl qui si rilhkzl hl hufdl pcr hl ihiffköj ij ihMlpöj, is bifkr, pcr

buftc bi craljkzlfkcjis fchltirlhis bi kcs fljbkbltcs. Pirc ldcrl lrjcs l uj siaujbcihioijtc= ih elftcr rifurscs, y fcjfritloijti —vlr klnhi bi hcs bkjircs pchïtkfcs.

[ M plrtkbc Biocfrìtkfc Hknirlh mlpcjës is risuhtlbc bi euskcjis pirc hl lskajlfköj bikcs rifurscs jc si dl «euskcjlbc·=

ecjbcs skauij bistkjìjbcsi l hls ujkblbis fcopcjijtis kjkfklhis, l hualr bi lh plrtkbcfcoc uj tcbc. Istc cfurri bi ecrol tcblvïl jìs prcjujëklbl fcj ih Plrtkbc Vcfklhkstl mlpcjës, qui rifkni hl ol cr plrti bi su lpcyc bi ujcs skjbkfltcs ouy erlaoijtcbcs ybis ijtrlhkzlbcs, istc is, qui arlvktlj lh jkvih bi hl ioprisl y ih tlhhir. j risuoij, ihbkjirc pchïtkfc mlpcjës ehuyi pcr fljlhis ouy plri —Mcs l hcs bi hl istrufturl aijirlh bihl scfkiblb mlpcjisl= ujl strufturl nlslbl ij «fcjixkcjis pirscjlhis· (glj/iik) bi tkpcelok lr, prceiskcjlh y bi craljkzlfköj qui frilj ujcs fcjmujtcs ouyfcoplrtloijtlhkzlbcs 4,

—IHocbihc bi ekjljfklfköj bi hcs plrtk - ktlhkljcs--is fcophitl Bxi Is prcnlnhi qui hlbksfcjtkjukblb ijtri hcs plrtkbcs

 m prielsfkstls y pcstelsfkstls dlyl skbc oufdc olycr qui hl jtkjukblb ijtri hcs plrtkbcs mlpcjisës bi pri y bi pcst rrl Fulhqukirl sil ih octkvc hcs plrtkbcs kt scj hcs prkj isrifiptcris y riflublbcris bi bkjirc pchktkfc Jc flni bubl ; plrti bi ësti vl bkri l hlserlffkcjis , pirc jc iü

oibkbl suekfkijti plrl plalr craljkzlfkcjis ihiftcrlhis ixtrlplrtïbc bi hcs fljbkbltcs,[ tlopcfc mustkekflrïlj hls bkspcskfkcjis ihiftcrl his ktlhkljls ujl pchïtkfl bikjvirskcjis bi isi tkpc.

Hl kopcrtljfkl bih tlolüc bi hl fkrfujsfrkpfköj hl dl biocstrlbc Bcuahls li ij RdiPchktkflh Fcjsiquijfis ce Ihiftcrlh Hlws, [lhi Yjkvirskty Priss, ;51 (y <;1<). Hloibkl ktlhkljl is bi >0 okionrcs pcr fkrfujsfrkpfköj, lujqui U oufdc siaýj hcsbkstrktcs ihiftcrlhis. Rlonkëj bini siülhlrsi qui söhc

60 pcr <00 bi hcs vctljtis ioktij ih vctc bi prieirijfkl (flsk tcbcs ij ih Yr okijtrlsqui ih pcrfijtlmi ij ih Jcrti csfkhl ijtri ih <0 y fk >0 pcr <00).

elsi Hukak B‛Loltc, KK Uctc bk Prv/irfjzl biahk Ktlhkljk (<;25- <;56), Akue ti, <;52.

· Uëlsi Vflhlpkjc y Olsuok, Plrtkis lj Pchktïfs kj Mlplj, cp. fk pìak ls45 l <0<, y plrtkfuhlroijti hl ticrïl gljgik bi Ehljlalj (suprl, jctl 90).

<. ^isuhtl kjtirisljti qui lsï dlyl cfurrkbc, ij ispifklh fcj hl erlffköj bi bi hlkzqukirbl bi hl BF, ekjljfklbl pcr ih craljksoc istltlh bi pitröhic

Page 103: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 103/351

ln lttik fcoc oibkc bi hcarlr qui hl pchïtkfl ixtirkcr euisi elvcrlnhi l hcs s. Viijfuijtrlj lhaujcs bitlhhis ij Akcrakc Alhhk, Plchc Elffdk, Hl Vkos iocfrhvtc3cl Eihtrkjihhk, <;5>.

012140

 plrts [ skstiols bi plrtkbcs<6>

Ij tcbc flsc, ok tiol jc is ih bi föoc fcjekaurl bi cpcrtujkbláhis lh skstiol bi plrtkbcs, skjcXf f\ehem prcfiscs sunplrtkbc. [ dlfi elhtl ujl lfhlrlfköj privkl fct lföoc si rihlfkcjl hl istrufturl bi cpcrtujkblbis fcj H rifurscs. Pisi l quicpcrtujkblbis y rifurscs scj yl, ij fltiacrïls ouy lophkls qui siülhlj arljbisrlfkocs bi prcpcjac ribufkr ih prkoir rlfkoc l ujl schl «vlrkln<i. jkblb·= ih skstiolihiftcrlh kjtrlplrtkbc. Lbioìs ‒ fcoc suntïtuhc ‒  scoitirë hcs rifurscs(fcjfritloijti hcs ecjf, fcs) l hls cpcrtujkblbis y supcjbrë bi difdc qui si blj isscs, lujqui sil ij fljtkblbis bisfcjcfkbls. Hl prkoirl c tcur bi nrii, si krì ixphkfljbc

l hc hlrac bi istl siffk binc ixphkflr ldcrl pcr quë sunsuoc hcs rifurscs ij tujkblbis.Hl ivchufköj bi hl pchïtkfl dlfi qui ëstl sil ujl prc bibkflfköj phijl (fcj suihbcs) quieujfkcjl arlfkls ll. ujls craljkzlfkcjis ispifklhkzlbls y l arlj isflhl (fcj fcstc oirlvkstl, plrifirïl siaukrsi bi ihhc qui hcs ecjbcs pchïtkf jc scj ecjbcs plrl hl«fcrrupfköj·, skjc sijfkhhloijti ih bkj sljc plrl ltijbir l hcs alstcs bi hl pchïtkfl ‒  binij bco bïl oìs lýj bi hc qui bcokjlnlj ij ih plslbc. [, skj iok kjvkirtij arljbisrifurscs ij ioprislrkcs y ioprisls pckH si dujbij, y dly arljbis lfcjtifkokijtcs pchïtkfcs kopuhs ouy isflscs oibkcs. Lujqui hcs ecjbcs pchïtkfcs fcjstktuyi fritc nkijaulrblbc, ixksti ujl fcjfhusköj ekroi, qui is bi tcbcs hcs istubkcs bi arupcs bikjtirisis ij tcbc ih ouh bijtlh, is bifkr, qui ih pcbir ifcjöokfc y ih ekjljfkirc tHlblptlrsi, hc qukirlj c jc, l hl fcoujkblb pchïtkfl ij qui s trl. Ih bkjirc pchïtkfc tkijiqui tijir ij fuijtl ujcs «b vkcs ‒ hcs pujtcs qui, fcoc pcr flsulhkblb, tkijij kjehuir$imiophc, ih Plrhloijtc, hl nurcfrlfkl, hcs plrtkbcs) ‒  y cntijir «lffisc· l ihhcs. Ijrisuoij, ih bkjirc lhkoijtl. ijbi kjehuyi ij, ujl istrufturl blbl bi cpcrtujkblbis7 pirck jc is, jk oufdc oijcs, hc qui hl fril. Pcr tljtc, sk istub bi firfl ih lsujtc,lplrifi hl suairijfkl bi qui ih bislrrcH pchïtkfl bi olsls y hl biocfrlfkl prcbufi ujlribuffköj, y kjfrioijtc, bih pcbir bih bkjirc. Lüìblsi qui dcy bïl ih cffkbijtlh rlrlsvifis is lhaukij qui utkhkfi hl pchïtkfl fco bi lbqukrkr rkquizls. Jc söhc si ouivioufdc oìs pcr ih pcbir qui pcr ih ìjkoc bi hufrc, skjc qui lbioìs pirfkni f qui prcpkiblb jc iqukvlhi l pcbir y, oìs ixlftloijti, qui jc bipijbi bi su rkquizl. Pcrlülbkburl, ih bkjirc qui j pchïtkfc suihi sir nlrltc (plrl ëh), puis ih bkjirc dl pirbkbc

<66bustrklh. [l jc is ih scnirljc qukij vl ij nusfl bi bkjirc,

c ih bkjirc qHhhieh nusfl lh scnirljc.

 plrl kr lh arljc, hls ekjljzls bi hps p jc ixphkflj pcr quë

skstiols bi plrtkbcsSsct6. áprjc scj, jk hl bkvirskblb qui tkijij 1 oujbc. [ jc si oicfurri oìs qui uj octkvc plrl blr ,irc pchïtkfc l hls sunujkblbis bi hcs plrtkbcs ijhualr bi lh plr —bc ujkblb, is bifkk qkk hls prkoirls fcjstktuyij oimcris k qui ih ýhtkoc.Vk hls erlffkc istëj nlmis ih fcjtrch bi hcs 6 pcfc sirì hc qui si cntijbrì sk si biml bihlbc lh tiscrirc. — akrl, puis, ij tcrjc l f5oc pkirbi, c, pcr ih fcjtrlrkc, bqukiri, ih

 plrtkbc ih fcjtrch bi sus erlffkcjis °. [ istc oi dlfi vchvir l hl istrufturl bicpcrtujkbbbis y fcjfritloijti l hls bkspc fkcjis ihiftcrlhis kjtrlplrtkbc. Buvirair dl

Page 104: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 104/351

ixpuistc fcj arlj vkacr b koplftc qui tkijij hcs skstiols ihiftcrlhis. Ih oichhc bi susfcjc fkbls «hiyis· is qui uj skstiol bi bkstrktcs riprisijtlbcs pcr uj schc okionrcribufi ih jýoirc bi plrtkbcs, okijtrls qui hl ripri jtlfköj prcpcrfkcjlh hcs ouhtkphkfl.Hls hiyis bi Buvirair si dlj puistc oufdc ij tihl bi mukfkc j Bi supcjir qui sushiyis, ij su Icrol lftulh, jc scj vìhkbls rispiftc bih skstiol bi plrtkbcs y ih ftcrlbc

ij aijirlh, jlbki si dl priaujtlbc jujfl pcr quë pcbrïlj vìhkbls, pcr imiophc, plrl piquiücs ihiftcrlbcs (fcoc hcs ecrol- pcr hcs okionrcs bih plrtkbc) qui lftýij ijtirrijcs oìs sijfk ls y oijcs «pirturnlbcs·. Is bi supcjir qui jc si dl ecrouhlbcistl priaujtl pcrqui jc diocs pristlbc oufdl ltijfköj l hc bkei rijtis qui scj hcsjkvihis plrtkbc y sunplrtkbc bi hl pchïtkfl.

 ‒ 2Hjkvih bi plrtkbc ‒ ixprislbc pcr hl fcopitijfkl ihiftcrlh plrtkbcs ‒  tijiocs hl pchïtkfl vksknhi. L jkvih bi sunplrtkbc M hl pchïtkfl kjvksknhi, lujqui jlturlhoijtidlnhlocs ij tër Rrihltkvcs. Bi ihhc si bisprijbi qui ujl sirki bi elftcris qui

bcjlj ih fcopcrtlokijtc pýnhkfc y vksknhi bi hcs pchïtkfcs jc

k yl vìhkbcs fuljbc jcs cfuplocs bih fcopcrtlokijtc kjtrl

 plrtkbc

Ij prkoir hualr, hl iseirl vksknhi bi hl pchïtkfl si flrlftirkzl, lujqui ij bkvirscsarlbcs, pcr uj ixfisc bi prcoisls, hc fulh

—-rijtl lh pchïtkfc fcj prcnhiols arlvis y lfrcnìtkfcs bi slhvloijtc

.- —i bi fcdirijfkl. Lbioìs, hl pchïtkfl vksknhi istì ouy bcjlbl pcr hls rilffkcjis privkstls bih ihiftcrlbc. Pirc hl

j Uëlsi ij fcjtrl. Akcvljjl ]kjfcji, «Lffissc Lutcjcoc lhhi ^kscri= Hi

itirok — . 

ehljtk bik Erlzkcjksoc, ij ^KVP, <, <;1>, fuyl fcjfhuskcj is qui hls vkls

be lfkhkblbis bi ekjljfklfköj VCeh ih prkjfkplh elftcr. Lujqui ok pirspiftkvl iribkeïfkhoijti flni jialr qui fk bkjirc is ujl fcjbkfköj jifislrkl.

j i i hls hiyis bi Buvirair y hl kistkÖj aijirlh si trltl bitlhhlbloijti vch KR

<62

<69

 pchïtkfl kjvksknhi puibi siaukr lbihljti skj jifiskblb bi r fdl phiktisïl l isls pricfuplfkcjis. Ij siaujbc hualr, hlsh hkoktlfkcjis murïbkfls tkijij uj pisc ij hl iseirl

vksknhi bi qui si pkirbi fuljbc hl pchïtkfl plsl l sir kjvksknhi. Aco tkbcs si bctlj bisus prcpkls jcrols fcjecroi l hls fu bkftl hls jcrols y ih qui si rkai pcr ihhlsfckjfkbij ij arl hcs istltutcs bih plrtkbc rlrls vifis si lfltlj slhvc ij ij qui silmustlj l hcs kjtirisis bi hls plrtis kjtirislbls. tktufköj bi uj plïs bkfi= «Istìj prcdknkbcs hcs plrtkbcs bkeïfkh nurhlr isl bkspcskfköj. Pirc sk hcs istltutcs bi bkfij=«Istìj prcdknkbls hls elffkcjis·, isl bkspcskfköj . blrsi ij ehltus vcfks, ij hitrl ouirtl.Ij tirfir hualr, ih bi rlfkcjlhkblb jc vl nkij fcj hcs pýnhkfcs olskvcs, is bif hkzlvksknhi bi hl pchïtkfl7 pirc jc is krrilhkstl supcjir qu tkfcs scj «—rlfkcjlhis·, c hchkjstljti rlfkcjlhis fuljbc muialr pkl plrtkbl kjvksknhi bi hl pchïtkfl.

C sil, qui hl pchïtkfl kjtrlplrtkbc, ij fcoplrlfköj fcj < vksknhi, is pchïtkfl purl ij bcs

rispiftcs= is oìs sij lutëjtkfl. Is oìs sijfkhhl, ij ih sijtkbc bi qui puibij b hlbcoufdcs elftcris ixöaijcs y oufdls vlrklnhis kjqukitl pchïtkfl purl fcjsksti ij, y si

Page 105: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 105/351

ixphkfl pcr, oijcs vlrklnhis lutëjtkfl, ij ih sijtkbc ij qui Olquklvihc bisfrknïl hl y pchïtkfl jc is oìs qui pchïtkfl. [ istls prioksls lnrij flok fcjfhusköj, istc is, qui hlistrufturl bi cpcrtujkblbis qu rihlfköj fcj ih erlffkcjksoc si puibi ribufkr l bcsvlrklnhis turl bi craljkzlfköj y skstiol ihiftcrlh, y ij ýhtkoc ixtri siaujbl.

Hcs istltutcs bi hcs plrtkbcs suihij fcjtijir tris ihioijk fkplhis= ujl sirki bi prcdknkfkcjis, hl istrufturl bi craljkzlf bkspcskfkcjis ihiftcrlhis. Hls prcdknkfkcjis si puibij kjfukr tloijti sk dly fcophkfkblbis rifïprcfls, y su iekflfkl is j siaurl. Hlistrufturl bi craljkzlfköj is uj ihioijtc ekroi, ij uj flsc si cfupl ieiftkvloijti biherlffkcjksoc, y i flsc ixtrioc= ih «fijtrlhksoc biocfrìtkfc·, fcoc hc flhkekf nhioijtiHijkj. Hl craljkzlfköj bi tkpc fcoujkstl is, tk ujl istrufturl bi fijtrlhksoc virtkflh.Vu sifritc fcjsksti hls fcoujkflfkcjis dcrkzcjtlhis, ij jc tijir hïjils bi fcou. oìsqui bi sijtkbc virtkflh y ij ispifklh bisfijbijti. Jkja tkbc biocfrìtkfc dl hcarlbc jkdlstl ldcrl dl biocstrlbc ih bi kr tlj himcs 5> Pcr ctrl plrti, jc risuhtl eìfkh ijfcjtrl

5> Oirifi hl pijl siülhlr l isti rispiftc qui ih plrtkbc jicelsfkstl ih OVK, ihkokjö susijerijtlokijtcs kjtirjcs oibkljti hl koktlfköj, ij lspiftcs, bi hl craljkzlfköj bi tkpc

fcoujkstl. Hls fcsls dlj flonklbis bi craljkzlfköj fcjtrl hl prchkeirlfköj erlffkcjlh. L ekj schufhcjtls jCV quiblýjkfloijti ih skstiol ihiftcrlh. L prkoirl vks- bi F ui jcs quibl jc is oufdc. Vkjionlrac, sk hl pchïtkfl kjvksk fcj< bi oijcs vlrklnhis qui hl pchïtkfl vksknhi, hc qui

tk kophkfl is qui ujl oksol vlrklnhi jc tkiji pcr quë tijir  ‒ y t is koprcnlnhi quitijal ‒  hl oksol kopcrtljfkl l hcs

C ihis bi plrtkbc y bi sunplrtkbc. [ lsï cfurri ij ispifklh pcr hc

i rispiftl l hls bkspcskfkcjis bi vctlfköj y ihiftcrlhis.

K qu Ivlhuiocs prkoirc hc qui skajkekfl vctlr y föoc pirfkni hls ihif

- fkublbljc oibkc bi ujl fcoujkblb pchïtkfl biocfrìtkfl.

K — jcrolhis y rutkjlrkls, ih fkublbljc oibkc jc bibk fl oufdc tkiopc  jk oufdlltijfköj l hls ihiffkcjis. Jc si hi puibi slr pcr ihhc, puis ih fkublbljc jcrolh jc tkijiskjc uj vctc ihëftcrlh, jc bi bifksköj. Vu bifksköj bi vctc söhc kjtirvkiji  ‒ y isc s ujl prcpcrfköj flsk kjekjktiskolh ‒  ij hl bifksköj bi qukëj lbcp tl bi difdc, hls bifkskcjis pcr ëh c ij su jconri. Pcr tljtc, plrl Hfkublbljc oibkc ih lftc bi vctlr y hl ecrol ijqui si ki dlfi

is ujl fkrfujstljfkl ouy olrakjlh. Vk slhi ihiakbc su fljbkbltc y trkujel su plrtkbc, su prkjfkplh sltkselffköj jc is oìs qui skonö fl. Jc flni bubl bi qui tlonkëj puibi

ispirlr arljbis vijtlmls bi hl pchïtkfl. Pirc söhc uj vctljti kjaijuc ispirl qui hl pchïtkfl hi «rkjbl· rìpkbl y pirscjlhoijti, istc is, qui hi rkjbl bkriftloijti lh nchskhhc.Ij flonkc, y ij tcbc flsc, sk su vctc jc vlhi bi jlbl c su plrtkbc lhfljzl olhcsrisuhtlbcs, ihhc jc vl l sir ujl trl aibkl plrl ih fkublbljc oibkc, y :q sï leiftlrì l sus prcnhiols fctkbkljcs.

Vk plslocs ldcrl lh dconri bi plrtkbc, plrl ih fulh hl flrrirl pchïtkfl is su cpfköj vktlh,hls fcsls scj fhlrloijti bkstkjtls. Plrl iopizlr, bkspcji bi bcs tkpcs bi vctcs= uj vctcihiftcrlh oìs uj vctc bi bifksköj, uj Uctc qui bi difdc kjtirvkiji ij hl bitirokjl-fhcj bi hls rifkskcjis bi pchïtkfl. Lbioìs, sus vctcs ihiftcrlh y bi bifksköj si rieuirzljoutuloijti y si puibij fcopijslr ih ujc fcj ih ctrc. Ij siaujbc hualr, ij hl vkbl bih

 plrtkbc hls vctlfkcjis scj oufdc oìs erifuijtis. Bkfdc ij oimcris tërokjcs, ihlonkijti

Page 106: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 106/351

vctlfköj ‒ qui kjfhuyi jiacfklfkcjis scnri euturcs kjtirflonkcs UCtcs ‒  ecrolvirblbirloijti plrti kjtiarljti bi hl vkbl fctk hljl bi uj pchïtkfc kopcrtljti. Ij tirfirhualr, y pcr ýhtkoc, hls kselffkcjis qui trli isti prcfisc fcjstljti bi vctlfköj jc scjsöhc

R fls, jk oufdc oijcs= plrl ih aljlbcr scj ouy sustljfkcsls. cbls istls bkeirijfkls  ‒ fcj rispiftc l hl ixpirkijfkl bih fkublbljc

qui Buvirair ticrkzlnl (fcrriftloijti ij hl ëpcfl ij qui isfrknïl) scnri ujl skrYbturlbi craljkzlfköj bi tkpc elsfkstl bkeirijfklbl.

Ëfrehl bi plj kbcs h -

<65

fcrrkijti ij oltirkl bi vctlfkcjis ‒  fcjviraij ij siülhlr ih okionrc bi uj plrtkbcqui trltl bi dlfir flrrirl, ihiftcrlh, istc is, hl ecrol ij qui si hi dlfi vctlr y fuijtljhcs vctcs, is plrti kjtiarljti bi su skstiol bi fl flrrirl bipijbi, scnri tcbc, bi fuìjtcsvctcs bih plrtkbc pu jir y fcjtrchlr. Hcs vctcs qui rifkni kjbkflj su pcbir7 fc vcr sil

ësti, oìs vlhcr bi oirflbc y bi bifksköj tkiji y tcbc ihhc fuhokjl plrl ih aljlbcr ijfcopijslfkcjis ou tls i kjoibkltls.

Pcr tljtc, jc is ixlairlbc bifkr qui hls bkspcskfkcjis i kjtrlplrtkbc scj, plrl ih pchïtkfcqui lspkrl l dlfir flrrirl lh pcbir, c sus flokjcs dlfkl ih ëxktc. Bispuës bi tcbc, hl quihcs vctcs si fuijtlj y si pcjbirlj bifkbi qukëj trku qukëj. Ihhc kophkfl, ij prkoirhualr, qui hl vlrklnhi bih

tcrlh tkiji oufdl oìs euirzl ij hls fuistkcjis kjtrlplrtkb ctrcs lspiftcs. Rlonkëjkophkfl qui ih skstiol ihiftcrlHis oìs vkvl bi hl «fcjstktufköj vkvl· bih plrtkbc=fuljbc si << vctlfköj yl dlj ijtrlbc ij muiac tcbls hls flrtls y tcbcs tkijij uj kjtirësvktlh ij qui si rispitij hls riahls. Rcbc vlhi l bifkr qui ih skstiol ihiftcrlh isieiftkvloijti lhac hl istrufturl bi cpcrtujkblbis ‒ tlh fcoc hl pirfkni ih okir plrtkbc ‒  pcrqui fcjkhivl arljbis fcopijslfkcjis (sk si nkij) y arlvis prkvlfkcjis (sksi oljiml olh c si hl biml bi n

Ixpuistl ij su tctlhkblb, hl tisks is hl skaukijti. Vkiopr plrtkbc is kopcrtljti, istc is,skiopri qui hls flrrirls pc! jij qui plslr pcr ih skstiol bi flrrirl bih plrtkbc,ijtcjfis nhi fhlvi ‒ ij tcbcs hcs plrtkbcs biocfr y skj qui bi quë plïs fcjfritc sitrlti ‒  is ih skstiol ihiftcrlh kjtirjk is lsï pcrqui hl lftkvkblb ihiftcrlh riprisijtl,bisbi ih p vkstl bi qukijis istìj ij ih pcbir, ih ihioijtc fijtrlh bi r. turl bicpcrtujkblbis. Ihhc kophkfl bcs pribkffkcjis c pr k) qui ih fcopcrtlokijtc bi hls ëhktisbih plrtkbc riehimlrì tiakl bi ixphctlfköj oìxkol bih skstiol ihiftcrlh, y mk) f - fls bi

rifcopijsl bi kl olxkokzlfköj bih vctc si ocbivchufkcjljbc ih skstiol ihiftcrlh.

Ij fuljtc l hc qui yl si slni lfirfl bi hcs ieiftcs (y bf ieiftcs) bi hcs skstiolsihiftcrlhis ij ih jýoirc bi plrtkbcs, sunplrtkbc bi ljìhksks hhivl l hl skaukijtiocbkekflfköj= okijt ih skstiol ihiftcrlh jc ixphkfl pcr sï schc hl vlrklfköj ijtri pcrimiophc, ijtri bkiz plrtkbcs, y jc is, ij plrtkfuhlr, t suekfkijti bi hl ouhtkphkflfköj bi plrtkbcs, ih skstiol ihiftcrl fcjvkirti ij flusl su/kfkfuti bi hl ouhtkphkflfköj bierlffkcjis bistlflrsi qui jc bkac suekfkijti y jifislrkl. Rlopcfc bkac

<61

 p [skstfhhls bf plrtkbcs

Page 107: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 107/351

hl sl suekfkiehtF Lsï si rifcjcfi qui ctrcs elftcris fluslhis pui b tijir kopcrtljfkl. Bidifdc, bistlflrë qui tlonkëj hl kbichcaïl uibi sir ujl flusl suekfkijti. Ljìhcaloijti,yl di kjbkflbc qui m ihiftcrlhis kjtrlplrtkbc jc scj ujl vlrklnhi bifkskvl ,j qui fuljbcih pchïtkfc jc puibi bimlr bi hlbc, fcoc jcrol, ih skstiol bi flrrirl bih plrtkbc. Biihhc si skaui qui dlfij elhtl ctrls ixphkFlbn0t fluslhis plrl hls fcoujkblbis pchïtkfls

oijcs istruftu rlbls pcr plrtkbcs. Ij isti flsc, ih imiophc cnvkc is ih bih «elffkcjlhksoc· istlbcujkbijsi, qui si bistlfl fcoc flsc ýjkfc prifksl < pcrqui akrl ij tcrjcl hls prkolrkls oufdc oìs qui ij tcrjc .< fursls /mcjcruo kjtirjc bih plrtkbc u•Piroïtlsioi, puis, vchvir - ok tisks aijirlh bi ecrol oìs fcophitl= okijtrl qui hcsihiftcrlhis scj, pcr sï oksocs, ujl flusl suekfkijti bi erlf fkcjksoc kjtrlplrtkbc, jcscj ih ýjkfc elftcr fluslh jk uj elftcr flu slh jifislrkc. Bkfdc sijfkhhl y prìftkfloijti,is ouy pcsknhi qui hls

bi Buvirair silj irröjils rispiftc bi hcs plrtkbcs y fcrriftls piftc bi hls erlffkcjis.Pirc ihhc riqukiri ujl juivl ecrouhlfköj

< dcf, l hl qui plsc ldcrl.

Dkpötisks <. Yj tkpc bi skstiol ihiftcrlh ij qui ih aljl bcr si hc hhivl tcbc, istc is, ujskstiol bi olycrïl rihltkvl, fcjtijbrì y/c ribufkrì ih jýoirc bi erlffkcjis, is bifkr,olj tijbrì c ecoijtlrì hl eusköj. Vk si supcji uj fcjtixtc jc kbichöakfc, scj prcnlnhishls olxkerlffkcjis. Vk si supcji uj fcjtixtc jc kbichöakfc (prlaoìtkfc), is prcnlnhiujl kjtirrihl fköj bulh olycrïl-okjcrïl.

Dkpötisks >. Yj tkpc bi skstiol ihiftcrlh ouy prcpcrfkc jlh (lh qui ij lbihljtihhlolriocs P^ purc) piroktkrì uj arlbc ouy ihivlbc bi erlffkcjksoc, is bifkr,ecoijtlrì y prcbufkrì hls ekskcjis. Fulhqukirl sil ih fcjtixtc  ‒ kbichöakfc c prlaoìtkfc ‒ , scj koprcnlnhis hls olxkerlffkcjis y prcnlnhis hls ok jkerlffkcjis.

Hls dkpötisks < > si ixphkflj schls ij arlj oibkbl, lh oijcs u hl elsi lftulh bi hllrauoijtlfköj. Fcjtiophlj flscs ixtriocs, hc fulh hls fchcfl ij pcskfkcjis vijtlmcsls.Pirc is prcnlnhi qui ij ih Kjujbc rilh si dlhhij oufdls sktulfkcjis qui cfuplj lhaýj pujtc < ijtri hcs skstiols bi olycrïl rihltkvl y hcs P^ purcs.

56 Istc skrvi plrl oltkzlr ok lekrolfköj (suprl, 2.6) bi qui hls elffkcjis bih

si dlhhlj pcr ijfkol bi hcs plrtkbcs= pcr ijfkol pcrqui fcrtcfkrfuktlj hls

 plrtkbkstls l hl flrrirl pchïtkfl, y skj ionlrac jc istìj euirl bih jk flrifij bi plrtkbc, pcrqui ih ihiftcrlbc ij aijirlh skaui kbijtkek fcj hl itkquitl bih plrtkbc.

< 4

<6;³Bi fuìjtls bi istls pcsknkhkblbis kjtiroibkls biniocs Jc si trltl bi ujl priaujtlritörkfl, puis hls pcskH blj lsfkijbij l fkerls kopriskcjljtis . Vkj ionlrac, sk r. quiistlocs cnsirvljbc hl pchïtkfl purl, y fcjfritloijti «pchïtkfl lutëjtkfl· kjocrtlhkzlbc pcr hl bisfrkpfköj qui quklvihc bi hl lstufkl bih pchïtkfc, ijtcjfis juistrl ixpkc ixkaibiolsklbcs bitlhhis. Vk siaukocs ih fcjsimc bi O pcbrïlocs kjfhusc hkqukblr hlfuistköj bkfkijbc qui tcbc sksh jc hhiaui l hl schufköj bi qui ih aljlbcr si hc hhivi tcbcjiutrlhkzlr y supirlr ‒ ij hl mujahl bi hcs sunplrtkbcs ‒  sklbls bkekfuhtlbis. Pirc sirïlujl aijirlhkzlfköj biolsklb Pcr tljtc, fcjtiophlrë hls bcs bkspcskfkcjis kjtiroibkls= lhl olycrïl y hl fhìusuhl bi ixfhusköj, qui oìs si bi nrutlhkblb, is bifkr, pcr su iekflfkl

 prcoitibcrl.

Page 108: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 108/351

Ih priokc l hl olycrïl fcjsksti ij blr uj priokc ij pu hkstl (ij isti flsc l hl erlffköj)qui dl cntijkbc oìs y ionlrac, ij hls fuistkcjis kjtrlplrtkbc isti oifljksoc ujlbinkhkblb kopcrtljti= ecoijtl hls lhkljzls jiutrlhkzlbcr fcopijslbcrls. Istc is, sk ihcnmitkvc bih priokc l hl r flstkalr, y pcr ijbi ribufkr, hl prchkeirlfköj bi erlffkcjis,tkvc puibi virsi birrctlbc oibkljti lhkljzls kjtirerlffkcjl mirls qui ‒ ij fuljtc dl

tirokjlbc hl ihiffköj ij ih fcje plrtkbc ‒  bimlj hl erlaoijtlfköj ixlftloijti kaulhqui istlh bi eìfkh risuhtl fcoprijbir pcr quë ecoijtl isti oifljk istrltiakl bi lhkljzlsfcjfirtlbls. Cfurri lsï pcrqui ujl s. tcrlh olycr qui ih priokc flstkalrïl. bi difdc, lhvijfib imiophc, sk qukij cntkiji ih 9< pcr <00 bi hcs vctcs tkir lh 59 pcr <00 bi hcs puistcs, ujl hkstl qui cntuvkirl ih 1.., skajkekflrïl, bi difdc, uj priokc l hls okjcrïls.Pcr ctrl erlffkcjis si dlhhlj ij pcskfköj bi flhfuhlr sus euirzls. Hl fköj l istcs ieiftcsis flsk pireiftl. Pcr isc jc risuhtl ³ nhifir lhkljzls nkij flhfuhlbls plrl ijflralrsi biqui ih pri l tcbcs fcj vkbl y ij fcjbkfkcjis bifijtis. Fhlrc qui puib qui istioifljksoc sil oìs istrkftc. Pcr imiophc, bcs tirfk puistcs si hcs hhivl hl hkstl qui dlcntijkbc hl olycrïl rihlt tirfkc ristljti si hcs hhivl ih siaujbc tl• Pirc fcj iscs  

52 Lsï flni bibufkr eìfkhoijti bi fulhqukir rihlfköj bi hl lnuzkskstiols ihiftcrlhis qui ixkstij yl (pcr jc oijfkcjlr hcs kolakjlbcs

tcs). Dly ujl vksköj aijirlh ouy lfirtlbl ij Q. M. O. Olfgijzki, P

tkcjs, Lhhij ljb Yjwkj, <;94.

59 L istc si hc hhlol ij Lraijtkjl, bcjbi istuvc ij vkacr dlstl ih skstiol bi VìijzPiül, y si fhlskekfl ij aijirlh fcoc «skstiol bi phitl·. Nìskfloijti fcjsksti ij ujskstiol bi bcnhi priokc, qui ij ouhtkplrtkbkstl biflpktl l tcbcs hcs tirfircs plrtkbcs.

knhi ih skstiol bi hl olycrïl rihltkvl bisbi tcbcs hcs pujtcs prFk Pcr isc jc istì mustkekflbl jkjaujl dkpötisks (pribkffköj) bi vks iftc lh oifljksoc bih priokc l hl

olycrïl.f°eh fhìusuhl fMi —l ixfhusköj, c Vpirrghlusih, fcjsksti ij istlnhifir  

uonr plrl ih lffisc l hl riprisijtlfköj. Lsï, okijtrls qui ih ueh okc l hl olycrïl tkiji pcr cnmitkvc ecoijtlr hls olxkerlffkcjis

 pri fcopijslr l hl erlffköj oìs juoircsl, hl fhìusuhl bi hl ixfhusköj

iji pcr cnmitc ihkokjlr hls okjkerlffkcjis. Pisi l istl bkeirijfkl, tlnrïl lbufkr qui, skrisuhtl eìfkh bisncrblr ih oifljksoc bih priokc

hl olycrïl, hc oksoc flni dlfir fcj ih oifljksoc bih uonrlh. Ij ih prkoir flsc sitrltl bi istlnhifir hls lhkljzls ihiftcrlhis bi ocbc ui hl lhkljzl aljlbcrl cntijal söhcuj priokc oïjkoc. Ij ih siauj flsc, hc ýjkfc qui dlfi elhtl is qui hls okjkerlffkcjissuoij sus

euirzls, lujqui söhc sil bi ocoijtc, ij hl oibkbl jifislrkl plrl plslr bih uonrlh.Pirc isti plrlhihksoc is ijalücsc. Plrl iopizlr, h flstkac is ouy bkeirijti. Fcjlrriahc l hls bkspcskfkcjis scnri ih priokc, ih prifkc qui plalj hcs pirbibcris (y qui si plal pcr flhfu hlr olh) is hl sunriprisijtlfköj. Fcj lrriahc l hl fhìusuhl bi ixfhu sk5j,ih flstkac is hl jc riprisijtlfköj, lhac ouy plrifkbc l hl ixtkj fköj. [ istc ijtrlülctrls bkeirijfkls.

H bi ixfhusköj fril kpsc hlftc bcs fhlsis bi erlffkcjis=

fkcjis (biekjkbls pcr ih jkvih bi ixfhusköj, istc is, qui pcr binlmc bi ëh) y hlserlffkcjis suekfkijtis, qui si biekjij bls qui jc si vij puistls ij pihkarc pcr ih

Page 109: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 109/351

uonrlh. Istls bcs s scj ouy biskaulhis. Hls okjkerlffkcjis jc puibij scnrivkvkr qui skijfuijtrlj lhklbcs qui istëj bkspuistcs l slhvlrhls. Hls ‘rjs suekfkijtis jc tkijij isljifiskblb. Is pcsknhi qui istëj

bkspuistls l slhvlr l hls okjkerlffkcjis, pirc ih trltc si tkiji qui fcjfirtlr ij sus prcpkls fcjbkfkcjis, y jc ixksti jkjaujl rlzöj «rlfkcjlh· plrl qui ujl erlffköjsuekfkijti slhvi l ujl okjkerlffköj slhvc qui istl ýhtkol plaui uj prifkc y/c ribuzflsus ixkaijfkls. s ekj bi fuijtls, puis, hls okjkerlffkcjis yl jc fcopijslj= susrjijskcjis jc scj rijtlnhis. Is fcjfinknhi ujl erlffkcjlhkzlfköj tlh jc silj jifislrklshls lhkljzls biskaulhis, ij ih sijtkbc bi qui

Hrjoterlffkcjis puiblj plslr bih uonrlh sijfkhhloijti oibkljti áconkjlfkö bi sus prcpkls euirzls. Pirc ëstl jc is skjc ujl bi oufdls bkstrknufkcjis pcsknhis. [ hlbkeirijfkl ijtri hc qui si

huial puibi tlonkëj ijtrlülr ujl bkeirijfkl l isti rispiftc. Vk tcol CV uj ocbihcouy erlffkcjlh qui istì, c pritijbi istlr, octkvlbc ijtcjfis ih muiac bi hls lhkljzlsbini tijir ij Fuijtl hl lrktoëtkfl bi hl kbichcaïl, istc is, hl fcjtkaøkblb y hl

kbichöakfls Vk hc qui istì ij muiac is hl scnrirriprisij lfkcj c hl sunriprisijtlfköj,fcoc cfurri fcj ih priokc l hl olyc-

östfj bi plrtkbcs pôrt

< k

<2<)

<2<

rïl, puibij bkairkrsi kjfhusc lhkljzls jcj sljtls ij lrls outuc. Pirc sk hc qui istì ij muiac is hl ixtkjfköj b=

kbichöakfc, ijtcjfis hls lhkljzls jcj sljtls scj ujl Rcoiocs fcoc imiophc uj uonrlhbi ixfhusköj bih <9 pcr cfdc erlffkcjis y fcj hl skaukijti bkstrknufköj (bi kzqukirf fdl)=2, 4, >>, >0, 60, 5, 9, 9. Ij lrktoëtkfl, hls bcs okjke bi hl kzqukirbl pcbrïlj lhklrsi fcjhls okjkerlffkcjis bi hl Ij hl lrktoëtkfl kbichöakfl risuhtl bkeïfkh hcarlrhc jk skqukirlsunplrtkbc, y is oìs prcnlnhi qui hls tris erlffkcjis bi < lfiptij ih rkisac bi plslr pcrih uonrlh schls, istc is, nlsi oïjkol bi fclhkfköj aljlbcrl. Pcr isc, ij isti flskjfhïjlrë ljti ih flvilh kjspkrlbc pcr Olqkulvihc y fcrrir bi prisijtlr ujl dkpötisks.

Dkpötisks 6. Vk si fcrrkai ih skstiol P^ fcj ujl bi ixfhusköj, is prcnlnhi qui ihsunskstiol erlffkcjlh nkhkfi ij erlffkcjis bi tlolüc oibkc, fcj ujls bkrr istlnhifkbls pcr hl suekfkijfkl bih uonrlh. Ij flonkc7 prcnlnhi qui hl fhìusuhl bi ixfhusköj siliekflz fu uonrlhis scj kjeirkcris lh jkvih bih >0 pcr <00 55

Hl fuistköj pcbrïl sir ‒ blbc qui oks tris dkpötisks si lh fcjtijkokijtc c hl ribuffköjbih erlffkcjksoc ‒  hl bi sk rloijti kopcrtl ih jýoirc bi erlffkcjis. Vkj kjkfklr uj binioprijbiriocs fuljbc si phljtii hl oksol fuistköj lfirfl oirc bi plrtkbcs 5, piroïtlsioi sijfkhhloijti siülhlr qui bih vitc· riqukiri ih ouhtkerlffkcjksoc okijtrlsqui ih nkek oc hhivl aijirlhoijti l uj skstiol bi hkbirlzac y fcj . l hl lhtirjlfköj ij ihhkbirlzac. Istl bkeirijfkl is kopcrtlj fklhoijti sk si fcjskbirl qui, ujl viz kjkfklbc, ih muiac tkijbi l slhkrsi bi sus hïoktis. Pirc is rlzcjlnhi priaujtlr9 rifi hl pijlcnstlfuhkzlr uj prcfisc bi eksköj qui tkiji ij lhaýj ocoijtc uj erijc pskfchöakfc. Hckjtirisljti, pu

Page 110: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 110/351

55 Ih fcoijtlrkc qui si dlfi ij ih tixtc jc is purloijti ispifuh BF ktlhkljl eui hl prkoirl qui utkhkzö ih oifljksoc bih priokc, bispuër (kjtrcbufkbc ij siptkionri bi<;52, bispuës (ij siptkionri bi <;1<=

ghlusih (lujqui fcj uj uonrlh bih <0/<9 pcr <00), qui si lnljbc=

oijti uj lüc bispuës. Uëljsi lhaujcs bi hcs bitlhhis fcjfritcs ij «Prcpcrzkcjlhksoc,Erlzkcjlhksoc i Frksk bik Plrtktk·, ij ^KVP, KK, < fklhoijti hls pìas. 525 l 59<,

51 hl/rl, flp. 9. Lujqui ih prcnhiol jc is ih oksoc l hcs bcs j ionlrac tlonkëj flnilblptlr hcs tërokjcs bih binlti scnri f rtýoi tkbcs lh jkvih erlffkcjlh.

skstiols bi plrtkbcs

 plrttb05

kÖeh bi dlstl böjbi puibi hhialr pcr sï schc ih erlffkcjksoc fuistrtkbc fCeh sus prcpklslhls.

bi <6 dkpö sks bi qui ih erlffkcjïsoc tkiji qui ijfcjtrlr uj ekj

ur prisupcji uj muiac bi suol fcjstljti. Pirc plrifi —qui ih  

c is bi suol vlrklnhi. Vk ih plstih fcjskstkirl söhc bi puistcs alnkjiti ijtcjfis flnrïlsupcjir qui dlnrïl uj tifdc, lujqui

iR> ehixknhi . Pirc ih arlj plstih fcjsksti ij hls zcjls scoitkbls hl «fchcjkzlfköj· bih plrtkbc, y fcoc jc ixksti ujl ercjtirl vksknhi

l prcfisc bi fchcjkzlfköj jk l hl eërtkh kolakjlfköj duoljl qui

kvijtl juivcs bispcmcs qui fcjqukstlr, hl suol is ieiftkvloijti

K ljk Ij isti lspiftc tlonkëj tkiji oufdl pirtkjijfkl ih frktirkc bi bkstrkn Yj skstiol

bkstrknutkvc puibi sir prcpcrfkcjlh, isbifkr, qui hcs bispcmcs si bkvkbij ij prcpcrfköj lh tlolüc y l hl

euirzl (fcj hc qui si kjfhuyi ih vlhcr bi hl pcskfköj) bi hls erlffkcjis. Pirc isti hïokti puibi virsi ljuhlbc pcr uj frktirkc bi bkstrknufköj pir flpktl= hcs bispcmcs jc sibkvkbij söhc ij prcpcrfköj. skjc tlo nkëj pcr flnizl (ij isti flsc, pcr erlffköj). Ij hl prìftkfl, istc ska jkekfl qui, fulhqukirl qui sil su euirzl, l jkjaujl erlffköj si hi puibijialr ih lffisc l hcs bispcmcs. Ih lpitktc luoijtl lh kr fcokij bc, y dly qui dlfirsifcjstljtioijti fcj plstihis juivcs, c krhcs friljbc. C sil, qui jc ixksti uj ekj privksknhi lh flokjc bi hl prc hkeirlfköj erlffkcjlh jk l su vcrlfkblb ujl viz qui ih prcfisc fcnrl

r kopuhsc.

Ih prcnhiol ixksti. Pirc ³diocs ijfcjtrlbc virblbirloijti ujl tirlpkl lbifulbl3Ivkbijtioijti, ok pkstl ixphkfltkvl ‒ qui ih erlf fkcjksoc rispcjbi l, y istì fluslbc pcr, hl istrufturl bi cpcrtujk blbis ‒  tkiji ujl hkoktlfköj eujbloijtlh i kjdirijti= jcsi lphkfl pcr biekjkfköj l hls erlffkcjis pcr prkjfkpkc bi Duoi, is bifkr, jk l hcs arupcsbi kbils jk oijcs lýj l hls erlffkcjis kbichöakfls. Fcoc istcs arupcs jc istìjoctkvlbcs pcr kjtirisis, si bisprijbi qui scj ij arlj oibkbl kjsijsknhis l hcs dlhlacsy l hcs biskjfijtkvcs. Ij flonkc, isti dkltc riprisijtl ujl arlvi hkoktlfköj ýjkfloijtiris piftc bi hls erlffkcjis qui scj erlffkcjis pklrls bi prkjfkpkc. Hl pu rizl is ouykopcrtljti, puis tcbl pcsknhi .«kopurizl· ijtrl bijtrc bi hl murksbkffköj bi ok ijecqui

suairkbl kophïfktloijti ij hl dkpctisks <). Bi ihhc si bisprijbi qui hl oibkbl ij qui ih

Page 111: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 111/351

ljìhksks bi hl istrufturl bi cpcrtujkblbis fckjfkbi fcj hcs bltcs is uj nuij kjbkflbcr bihl oibkbl ij qui hcs prkjfkpkcs y hl kbichcaïl scj uj

flouehlmi, c istìj ouy ijtrioizfhlbcs fcj hl fcocbkblb y hcs kjti

: Hcs acnkirjcs ktlhkljcs dlj lhfljzlbc ih rispitlnhi jýoirc bi >9 okjks trcs, ols

ujcs 50 sunsifritlrkcs bi Istlbc. ^isuhtl skajkekfltkvc qui, pisi l 09 iseuirzcs difdcsij fcjtrl, hcs alnkjitis ocjcfchcris ktlhkljcs skalj skijbc Kaulh Phitörkfcs.

<2>

<2)

risis. Dl bi siülhlrsi, l isti rispiftc, qui jc bkstlocs j hls fcjbkfkcjis bi hlixpirkoijtlfköj fcj piquiücs arupcs. ris bi plrtkbcs fcjstktuyij uj piquiüc arupcqui, pcr hc is nlstljti istlnhi. Pcr tljtc, jc risuhtl jlbl rlrc vir qui jýfhic bibkrkaijtis bi plrtkbcs is ih qui eujfkcjl ij ocoijtcs y fcj lrriahc l bkspcskfkcjisihiftcrlhis bkeirijti suakiri qui hls dkpötisks ecrouhlbls ij isti flpïtuhc scj sus bivirkekflfköj suekfkijti, lujqui kopireiftl. Ij tcbc fl rifcjcfirsi hl hkoktlfköj bi ok

 pkstl ixphkfltkvl. Yjl ecrol jcfirhl ‒  pirc tlonkëj bi virkekflrhl ‒  is hl qui si suakikdkpötisks 2.

Dkpötisks 2. Ih jýoirc bi erlffkcjis kbichöakfl virsloijti prcpcrfkcjlh lh jýoirc bi plrtkbcs7 i bi erlffkcjis pcr kjtirës jc aulrbl rihlfköj fcj ih jt plrtkbcs.

Hl rlzöj bi istl dkpötisks is hl skauïijti. Blbc qui hls. jis, pcr prkjfkpkc yispifklhoijti pcr kbichcaïl, scj . ‒  purls ‒  ij arlj oibkbl kjsijsknhis l hlsrifcopijsls y <l jis oltirklhis, is prcnlnhi qui su jýoirc sil, ij uj ispift höakfcblbc, rihltkvloijti fcjstljti. Pcr tljtc sk dls‛ su plrtkbcs plrl blrhis flnkbl, hlbkvksköj erlffkcjlh tijbirì l fcj hl bïvksköj pcr plrtkbcs= ij flsc hïokti, flbl erlffköjvkirti ij uj plrtkbc. L hl kjvirsl, fuljtc olycr sil hl bksf ijtri oufdls erlffkcjiskbichöakfls y pcfcs plrtkbcs, oìs b istlrìj hcs plrtkbcs ij erlffkcjis. Vupcjalocsldcrl qui jkjaýj bltc qui lpcyi < prkoirl plrti bi hl dkpötisks. B is hl siaujbl plrtibi hl dkpötisks hl qui risuhtl lphkflnhi. hc skaukijti= skiopri qui ujl plutl biixtriolbc ouhtkpl=

si vi fcophioijtlbl, lh jkvih sunplrtkbc, pcr ujl erlffkcj ixtriolbl, hl fribknkhkblbbih erlffkcjksoc kbichöakfc bkskjkk luoijtlr ih jýoirc bi erlffkcjis. Pcr iiophc, hlsfkerls t l Ktlhkl irlj, ij uj ocoijtc blbc, bi cfdc plrtkbcs, qui k rlnlj >9 erlffkcjis.^isuhtl bkeïfkh friir, y lýj oìs bkeïfkh bij qui dlyl suekfkijtis kbichcaïls plrl scstijirisi tctlh. Lbio cnsirvl hl bkstrknufköj rilh, <2 erlffkcjis fcrrispcjbïlj l plrtkbcs, quibl hl flsulhkblb scj hcs prkjfkplhis plrtkbcs acni bisbi <;52= juivi ij ih Plrtkbc

Bioöfrltl Frkstkljc y fkjl Plrtkbc Vcfklhkstl. Hc qui is tcblvïl oìs rivihlbcr, iherlffkcjlh scfklhkstl fckjfkbi ijcroioijti fcj ih lffisc bih l hls prinijbls bihacnkirjc, fcoc pribifïl hl jcrol qui l hls erlffkcjis pcr kjtirës.

< b plrtkbcs p

\ sil. H_CF pcr hc oijcs ujl fcjfhusköj plrifi rlzcjlnhioijti

ustk jc tcbls hls erlffkcjis bi qui si trltl binij su ixks ijfk l uj «fribc·. Vk isc is hcqui bkfij, jc si his puibi friir. Pcr 0 plrti istc jc mustkekfl hl fcjfhusköj bi qui tcblshls erlf• kcjis bi qui si trltl si dlj «fcrrcopkbc· y, pcr tljtc, qui si lfdl rifklske< ltcbls ihhls fcoc erlffkcjis pcr kjtirës. Isti prc nhiol si puibi ivktlr sk si ihlncrl hl

dkpötisks 2 y si hl trljsecrol ij dkpötisks 9

Page 112: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 112/351

 m-hzpötis 9. Vk hl istrufturl bi cpcrtujkblbis rifcopij sl l hls okjkerlffkcjis, is prcnlnhi qui ih arlbc bi erlffkcjks oc sil ihivlbc, tljtc sk hls erlffkcjis scjkbichöakfls fcoc sï jc hc scj.

Istl dkpötisks jc isfcjbi jkjaujl olhkfkl. Vu ixphkflfköj fcjsksti sijfkhhloijti ijqui, blbc uj jýoirc fcjstljti bi erlffkcjis kbic höakfls, ujl istrufturl bicpcrtujkblbis qui rifcopijsi kjfhusc l hls erlffkcjis ouy piquiüls luoijtlrì, c prcbufkrì, uj ixfibijti bi erlffkcjis pcr kjtirës. Ij flonkc, sk jc ixksti erlffkcjksockbichö akfc, hl jcrol, istc is, hl kjfijtkvlfköj dkpctëtkfl, si lphkfl kaulh bi nkij.Cnsërvisi qui istc hhivl ouy firfl bi hl dkpötisks >. Hl bkeirijfkl leiftl söhc l suaijirlhkblb. Is bifkr, qui okijtrls hl dkpötisks > ispifkekfl hl istrufturl bi cpcrtujkblb(P^), hl dkpöti sks 9 biml ih skstiol bi kjfijtkvcs lnkirtc l ctrls pcsknhis ispifkekflfkcjis

Pirc oirifsi hl pijl siaukr istubkljbc hl bkstkjfköj ijtri erlf fkcjis pcr prkjfkpkc y pcr kjtirës. Riörkfloijti, hl bkstkjfköj istì nlstljti fhlrl, pirc jcs quibl ih prcnhiolbi su cpirlfkcjlhkzlfköj. Vcnri tcbc, fuljbc jcs ijerijtiocs fcj flscs okxtcs, hl

fuistköj is prifksloijti sk lhaujls erlffkcjis scj pcr kaulh, l oibkls, pcr prkjfkpkcs y pcr kjtirës, c istìj oìs bih hlbc bi hcs prkjfkpkcs qui bih hlbc bi hcs kjtirisis iacïstls,y vkfivirsl. Virïl biolsklbc lonk fkcsc phljtilr ‒ fcj rispiftc l fcsls tlj olhbiekjkbls fcoc hl kbichcaïl. ujl priaujtl bkriftl bi «fuìjtc·, is bifkr, pibkr ujloibkbl. Vkj ionlrac, sk jcs fcjtijtlocs fcj privlhijfkls, ijtcjfis puibi fcjtkjulr hlkjvistkalfköj, oìs lhhì bi hcs sïjtcols oijfkc jlbcs dlrtl ldcrl, fcj hl lyubl bikjbkflbcris.

L uj prkoir kjbkflbcr si hi pcbrïl hhlolr ih ïjbkfi bi erlakhkblb. L hc hlrac bih tkiopc pcbiocs fcjtlr ih jýoirc bi vifis qui ih ukrkaijti bi ujl erlffköj dl flonklbc bi pcskfkcjis ij ih ispiftrc hichcakfc kjtirjc bi su plrtkbc. Fhlrc qui uj pchïtkfc puibi

flonklr ui Prkjfkpkcs y lbqukrkr arlj ixpirkijfkl fcj ihhc. Pirc ³fuìjtls vifis [ Fcjquë fcdirijfkl3 Yjl tlsl ouy ihivlbl bi oljkcnrls

<22

<2)

y fcjtrloljkcnrls bi birifdl l kzqukirbl, y bispuës bi kz birifdl, biouistrl qui hltìftkfl privlhifi scnri hl kbic! prkjfkpkcs. Istl pruinl si puibi ripitkr fcj kcsokionrcs erlffköj. Ij isti flsc cntijbrïlocs uj ïjbkfi bi hcjaivkblb l erklnkhkblb ‒  bi hls laruplfkcjis sunplrtkbc. Lbioìs, u‛ fköj sltkselftcrkl ijtri istrltiakl y tìftkfllphkflbl, l hc tkiopc. l ujl sihiffköj lbifulbl bi fuistkcjis tlonkëj pcbk risuhtlbcsskajkekfltkvcs 5; Pcr ýhtkoc, binirïlocs istubïlr sil jlfkcjlh c si fcjfijtri ij ujls

fuljtls nchsls (nìskfltc bi riskbi ih flfkqui bi hl trlffköj), bi flbl erlffköj. Hl ko‛ ijisti flsc, qui l hls erlffkcjis bi ujl schl zcjl bkeïfkh

his puibi ltrknukr uj flrìftir kbichöakfc. [ sk nkij si puil ij tihl bi mukfkc hlsfcjfhuskcjis bi fulhqukir kjbkflbcr pc ujl nltirïl bi kjbkflbcris qui siülhij l hloksol - tukrïl pruinl suekfkijti.

Piroïtlsioi riflpktuhlr. Ij,prkoir hualr, jc istcy ect. ujl ixphkflucj ujkflsulh Fcocok lrauoijtc si lphkfl . fkcjis pcr kjtirësXc hc nlstljti olfuhlbls pcr ih kjtirës, is quisi supcji pcr hc oijcs ctrc elftcr fluslh, ih bi hcs y hl kbichcaïl. Lsï, ok prcnhiolfcjsksti, kophkfktloijt dlstl quë pujtc hl erlffkcjlhkzlfköj bi hcs plrtkbcs pirti fiscbi kbichcakzlfköj bi hl pchïtkfl, y dlstl quë pujtc skaum hc oksoc bi skiopri  ‒ hls

elffkcjis bi qui dlnhlnlj hcs fk y, pcr tljtc, pirtijifi, lh oijcs ij plrti, l hls elhhls bjïirïl pchïtkfl.

Page 113: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 113/351

Ij siaujbc hualr, ok lrauoijtc jc pritijbi sir aijëb sijtkbc bi qui jc pritijbitlopcfc lhfljzlr, jk ihkokjlr,H ýhtkols jk hls bitirokjljtis prceujbls biherlffkcjksoc. L si supcji qui istls bitirokjljtis ýhtkols si bisfunrij oifcoprijsköj scfkchöakfl y ih istubkc bi hl pchïtkfl. Pirc, p rispiftl lh erlffkcjlhksocbi hcs plrtkbcs, ih ijecqui scfkck jc dl bitiftlbc, dlstl ldcrl, jkjaujl fcrrihlfköj

skajkekflb pcr ujl plrti, crkaij scfkl! c fcjbkfkcjis ifcjöokfls y lj y, pcr hl ctrl, hlfcjekaurlfköj rilh bih oujbc sunplrtkbksts

5; Istl suairijfkl aulrbl rihlfköj fcj ih föbkac bi Mljbl, su prl,

10 Uëlsi Lhnirtc Vprilekfc, Erljfc Flzzchl, «Fcrrijtk bk Plrtktc bk Kbijtkekflzkcji·, ij<< Pchktkfc, KU, <;10, y ispifklhoijti ih trlnlk oijtlrkc bi Vtirj, RlhKcw, Qkhhklos,«Elftkcjs ljb Cpkjkcj Arcups ïj Olss Plrtkis·, hcf. fkk., qui is nìskfloijti ujlkjvistkalfköj scnri ih bl plrl ixphkflr sus erlffkcjis fcjecroi l frktirkcsscfkcifcjöokfcs. L flni fcjskbirlr suekfkijtis hcs bltcs bi istl kjvistkalfköj, puissöhc l uj plrtkbc ij uj schc plïs, skj ionlrac is ouy skajkekfltkvl, puis VcfklhkstlKtlhkljc riprisijtl, bisbi ih pujtc bi vkstl bi ujl scfkc pchïtkfl, uj flsc öptkoc.

kstfols b( plrtkbcs plrt

ouy scrprijbijti sk si lbcptl hl pcskfköj bi qui hl pchïtkfl C iV ncrbil ij hl pchïtkfl«purl· . Ij tcbc flsc, lquï. si

ih prcnhiol ‒ fcoc si bifïl ij hl prioksl ‒  bisbi ih pujtc QKCkstl bi hl lphkflfköj, y prifksloijti bi hl kjaijkirïl pchïtkfl. Is

 pcsknhi qui isti ijecqui jcs bimi fcj ujl fluslfköj pröxkol, ou[ 9 kjfhuscsupirekfklh. Vkj ionlrac, ivktl ih tkpc bi riarisköj

csl bih tkpc bih duivc y hl alhhkjl. Lbioìs, pirokti lphkflr ujl UK inl fhlrl= sk ujlkjtirvijfköj rkjbi c jc hl rispuistl bi fcopcr

kijt0 pribkfdl.

Ij tirfir hualr, okijtrls ribuzfc hl istrufturl bi cpcrtujkblbis

lh skstiol ihiftcrlh (bi dlfir flrrirl), istl ribuffköj si vi fcopij slbl ispirc, pcr ujllophklfköj fcrrispcjbkijti. Hl vlrklnhi bi qui bkspcjac is ujl vlrklnhi ouy euirti. Ihsupuistc nìskfc is qui hl

l vksknhi y hl pchïtkfl kjvksknhi scj fcsls ouy bkeirijtis y, pcr

qui juistrl fcoprijsköj aljlrì oufdc sk hcs jkvihis plrtkbc si ljlhkzlj pcr siplrlbc.Ih lrauoijtc bi qui hl pchï ko yl jc istì fcjbkfkcjlbl y fcophkflbl pcr hcs elftc s qui

kjtrcbufi hl vksknkhkblb pcbrïl sir scspifdcsc bi istlr difdc iolsklbc l hl oibkbl plrloks ekjis, qui ‒ rifcjczfc ‒  scj hcs bi tirokjlr fcj ujl vlrklnhi nkij kbijtkekflnhi yeklnhi, lbokrlnhioijti lblptlbl l hls fcoplrlfïcjis ijtri plrtkbcs bi tcbc ih oujbc.Bi sir lsï, irl skj kjtijfköj bi piflr, lujqui dunkirl bi fcjeislr ih iflbc. Puis jcsusfrknc hl kbil bi qui juistrcs prcnhiols binlj biekjkrsi pcr, y ij fcjsifuijfklhkoktlrsi l, hl nlsi bi bltcs.

2.5. Bih plrtkbc l hl elffköj

Uchviocs l bcjbi iopizlocs. L plrtkr bi hls elffkcjis privkls plrtkbcs diocshhialbc, trls uj hlrac vklmi, l hls elffkcjis y hls ehláákpjis bijtrc bi hcs plrtkbcs. Ldcrlrisuhtl cpcrtujc ivlhulr kopcrtljfkl bih prcnhiol. Flsk tcbls hls ivlhulfkcjis bih

erlffkc Dsoc kjtrlplrtkbkstl ‒  pcr hc oijcs ij hcs tris plïsis ij qui is kkls vksknhi yoimcr si dl istubklbc ‒  scj ouy frïtkfls, ispifklh oijti fuljbc ih cnsirvlbcr is uj

Page 114: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 114/351

 plrtkfkpljti. Ih mukfkc bi Giy Vcnri hl pchïtkfl elffkcjlh irl bispklblbc. Hc oksoc flnibifkr bi flsk tcbcs hcs cnsirvlbcris mlpcjisis i ktlhkljcs. Hcs prcpkcs lftcris, ;VPcdtkfcs, suihij dlfir suyls hls fcjbijlfkcjis bi sus nltlhhls rltrkfkbls, fcocfcjekrol ih qui tljtc hcs prkjfkplhis plrtkbcs ktlhkl-

1< Istc jc iqukvlhi l kophkflr qui hl scfkchcaïl bi hl pchïtkfl tijal ujl arlj

- bi ixphkflfköj lh jkvih plrtkbc bi ljìhksks. Lbuzfc hc fcjtrlrkc ij tdi Vcfkchcay cePchktkfs tc Pchktkflh Vcfkchcav·, ij Hkpsit, fcop., Pchktkf.r tci Vcfklh Vfkijfis, fkk.

<

< 2(

bi plrtkbc‟  

 p

H

<21jcs fcoc hcs mlpcjisis istëj scoitkbcs l ujl euirti p plrti bi sus prcpkls nlsisrispiftkvls, plrl kjtrcbuf ijflokjlbls l ribufkr hl vkruhijfkl erlffkcjlh 1> Pcr ctrl isrlrc ijfcjtrlr istubkcscs qui si bisdlfij bih prcnhik «lsï is hl vkbl·. Pirc ixksti ujlvïl kjtiroibkl ijtri lqukisfijfkl7 qukirc bifkr, ijtri bcs fiauirls.

L hc hlrac bi hl dkstcrkl, hls elffkcjis lplrifij fcrjc rlfköj bi hl pchïtkfl, c lh oijcsbi hl pchïtkfl «ripu isc risuhtl ixtrlüc qui fuljtc oìs ixkakocs l hl pchïtkf bë ujl vkbllarlblnhi, oijcs plrizflocs ijerijtlrjcs fcj tìfuhc pirijji. Hcs plrtkbcs, fcoc bkmilh fcoijzlr, sus elffkcjis y prifksloijti scj plrtkbcs ij hl oibkbl ij bi hls elffkcjis.Fcoc flnrïl bifkr ldcrl, hcs plrtkbcs f vksknkhkblb fcopitktkvl hls hkoktlfkcjis qui hcs

dlfij sirm bi elffkcjis. Pirc hcs plrtkbcs scj ujkblbis kjtiarlbls p blbis, y hlssunujkblbis scj ij arlj oibkbl kjvksknhis. Vkj sk hl fkvkhkzlfköj cffkbijtlh dl hcarlbckbilr ujl schufköj F( jlh sltkselftcrkl plrl erijlr hl bcokjlfköj lrnktrlrkl bih dcok ihdconri, hl kjaijkirïl pchïtkfl tlonkëj puibi ijerijtlrsi fcj hcs prcnhiols qui phljtiljhcs ijtriskmcs oìs sconrï pchïtkfl, fcj ujl fcjbkfköj eujbloijtlh= qui si pirfknl fcjbi pricfuplfköj y qui jcs oljtijalocs cmc lvkzcr lh fkfhc nhi bi hl ixtkjfköj — hlrisurriffköj bi hls elffkcjis po bkfdls.

 Jlturlhoijti, hcs plrtkbcs jc scj, jk binij sir, ocj( nkëj flni rifcjcfir qui iherlffkcjksoc pcbrïl tijir uj y tkvc. Pirc hl rikvkjbkflfköj bih erlffkcjksoc bini istlr,fu fibl, nkij mustkekflbl. Jc risuhtl lsï fcj ih lrauoijtc erlffkcjksoc is biocstrlfköjbi vktlhkblb y lutijtkfkblb f ocfrlfkl· kjtrlplrtkbc . Hl biocfrlfkl tkiji uj euturc schsi istkrl hl plhlnrl y si lnusl bi ihhl dlstl isi pujtc. Hl bi

1> Ij <;56 uj kjecroi bih Plrtkbc Biocfrìtkfc Hknirlh bih H.

blnl ujl sirki bi bkspcskfkcjis plrl lnchkr hls erlffkcjis (vëlsi Nlir tkcjlh Pchkjis kjMlplj·, kjf fkk., pìas. >>5 y >>1, y Elrjswcrtd, «Fdl‛ Elftkcjlhkso cj mlplj‛s HknirlhBiocfrltkf Plrty·, K fkk pìas. 907 Jc si hcarö oufdc. Ij Ktlhkl, skj ionlrac, hl BFlbcptö ij <;1< uj bi ixfhusköj, lujqui ij <;1> hcs kjtirisis frilbcs hcarlrcj qui si(suprl, jctl 55).

Istl mustkekflfköj is ouy erifuijti, y Vlouih D. Nlrjis (Plfty B Pckktkfs mc lj ¡tlhkljVcfklhkst Eibirltkcj, cp. f pìa. <4<) kjecrol bi bih ;0 pcr <00 bi su arupc bi

okionrcs bih PVK istlnlj bi liuir lekrolfköj bi qui hls fcrrkijtis scj uj

Page 115: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 115/351

«kjstruoijtc bi hl biocfrlt dlhhlzac biouistrl, oimcr qui jkjaujl ctrl fcsl, qui ih plrtkbc isf bi lrrknl lnlmc. Ivkbijtioijti, qukijis prlftkflj ih erlifkcjlhksoc

albcs l mustkekflrhc.

<.‛ 

bih plrtkbc tkiji qui vir fcj föoc si rihlfkcjlj hls nlsis kjtirehbkriffkök1 bih plrtkbc, ybkeïfkhoijti puibi hl olakl bi ujl FC riaijbt hl burl rilhkblb bih elffkcjlhksoc, bisupcjir qui plKln biocstrlr qui jc si trltl oìs qui bi isc.

bimlo0 bi hlbc hl ritörkfl bi hl biocfrlfkl y sus lnuscs, ujl qui, pcr hc oijcs ij ihflsc bi Ktlhkl, plrifi

iTKVt — Ih oichhc fcjsksti ij qui, blbc uj tkpc bi skstiol kjoc plrtkbcs qui hhivl lacnkirjcs kjoövkhis bi fclhkfköj, ih

· si nusfl, y söhc si puibi cntijir, oibkljti ujl bkjìokfl rtmbkstl y bi erlffkcjis bivlrkcs plrtkbcs . Pcr ctrl plrti, irtkr ih lrauoijtc, skj qui ësti pkirbl jlbl bi su

 phlusknk hlb fcoc skaui= hcs acnkirjcs ktlhkljcs jc istìj plrlhkzlbcs söhc cr h‛lbkscjlrkf kbichöakfl, jk pcr hl bkstljfkl ijtri hcs okionrcs

VYV fclhkfkcjis, skjc tlonkëj pcr ih bltc larlvljti bi qui flbl lrtkbc istì plrlhkzlbcbisbi bijtrc pcr ih muiac bih vitc lh qui i bibkflj Vus elffkcjis. Ivkbijtioijti, hlfuistköj bipijbi bisk bltcs ltistkaulj hl prisijfkl olycr bi uj muiac bih vitc «elffkc

c bi ujl bkjìokfl kjjcvlbcrl «eröffkcjlh·. Ij ispirl bi isi istubkc7 priekirc vchvir lhl fuistköj prihkokjlr bi qui is pcfc hc qui pcblocs fcoijtlr y fcoprijbir okijtrlssunskstl hl dkpötisks bi qui tcbc ih sunoujbc plrtkbkstl is kaulh, bi qui tcbc ëh istìfcopuistc bi ujl oltirkl ýjkfl qui skiopri is hl oksol. Ih prkoir ptc, puis, is ih bikbijtkekflr ih flrìftir bkvirsc bi hls erlffkcjis ihlfköj fcj sus istkhcs «fcjjlturlhis· bi

fcopcrtlokijtc.-s Lh kaulh qui cfurri fcj kcs kfiniras, hl plrti bi hl pchïtkfl qui i jc is skjc ujl prcpcrfköj okjýsfuhl bih tctlh. Ok lrauoijtc

hc rifcjczfc, ij ujl arlj csfurkblb y ujcs pcfcs kfiniras. Is ouy pcsknhi, ijtri ctrlsfcsls, qui ok lrauoijtc risuhti ixlai rlbc, y ihhc binkbc l qui oks aijirlhkzlfkcjisistìj ixtrlïbls bi imiophcs ixtriocs y, scnri tcbc, bi hl ixpirkijfkl ktlhkljl. Pcr ctrl plrti, is nkij slnkbc qui hl pchïtkfl hltkjcloirkfljl is ij arlj oi hlelffkcjlh, y ixkstij nuijcs octkvcs plrl supcjir qui hc oksoc krri fcj hl olycr plrti bi hcs juivcsIstlbcs. Lh krsi bisfunrkijbc

c ixphcrljbc juivcs kfiniras, is ouy pcsknhi qui bisfunrlocs qui hls elffkcjis tkijijoìs pirtkjijfkl bi hn qui scspifdìnlocs dlstl

< ij oufdcs plïsis qui tlopcfc scspifdìnlocs . Fuljbc Bu

Vtieljc Plsskahï, «Prcpcrzkcjlhksoc, Erlzkcjksoc i Frksï bik Plrtktk \ukb ehcr3·, ij^<VP, <, <;1>, pìa. <6>. Pirc vëlsi ij ispifklh Airokjc y Plsskahk, —Cvirerkoijt ljbPc! mt=fs cM Fcjkiopcrlry Ktlhy, cp. fkk. pìas. <>1 l <6>.

Ctrls pcsknhis ixtijskcjis bih ljìhksks erlffkcjlh scj hls qui suakiri ^lhpd kfdchls,«Elftkcrks= L Fcoplrltkvi Ljlhysks·, ij Pchktkflh Vystios ljb tdi

kstrinut ce Pcwir, L. V. L., Ocjcarlpds, >, Rlvkstcfg, <;59. Vkj ionlrac, ih

- hl fuistköj bisbi ih pujtc bi vkstl bi hl ljtrcpchcaïl scfklh.  Jcr ‘. Jkfdchscj, «RdiElftkcjlh Ocbih ljb tdi Vtcby ce Pchktkfs·, ij FPV,

Page 116: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 116/351

cftunri bi <;1>, fcjekrol, l ok mukfkc, qui sk nkij ujl ticrïl ouy jifislrkc,bkeïfkhoijti puibi surakr bi uj pljtljc fcjfiptulh p tkfksoc ouhtkbksfkphkjlrkc. Oirifihl pijl siülhlr qui Jkfdchscj kbij ocbihcs istrufturlhis (elffkcjlhksoc lhbiljc, pchkfcoujlh y mijïrqukfc bi hcs fulhis ixphkfl hls «elffkcjis· tlh fcoc si trltl bi ihhlsij hls f rkfls (suprl, <.<), jk fcoc sunujkblb ispifïekfl bi fulhqukir plrtkA y flbl ujl

bi hls fcoujkblbis pchïtkfls.— Hcs Plrtkbcs Pchïtkfcs, cp. fkt. (trlb. (hi Flopcs y Acjzìhiz=  

 pìakjl ;.

<24

virair kjkfkö ih istubkc bi hcs plrtkbcs, ij hls prkoirls plhk Lbvirtijfkl siülhlnl ujl«fcjtrlbkffköj eujblo.ijt y lhac lsï fcoc uj fïrfuhc vkfkcsc= ujl ticrïl aijirlh b.imriqukiri ujl kjecrolfköj prihkokjlr qui, lsu viz, jpï tljtc qui jc ixkstl ujl ticrïlaijirlh· 8—. I.K jkvih bi plrtkbc bini ijerijtlrsi fcj isi fïrfuhc vkfkcsc [ slhkr bi

<

<• 

 plrti

sKsRIO< BI PL^RKBCV

<9>

atkb0 skstiols bi plrtkbcs

<96

/

Yjl rilffköj lh ijecqui bi hl fuijtl bi plrtkbcs fcjskst oijti ij lnljbcjlr hl nlsijuoërkfl, prifksloijti «l supuistc bi qui hl bkstkjfköj trlbkfkcjlh ijtri hcs ocbigbkstl y ouhtkplrtkbkstl jc dl lflrrilbc pirfipfkcjis hc nlst

ekfltkvls·. Lsï, HlPlhconlrl y Qikjir prcpcjij ‒  plrl hc bi plrtkbcs fcopitktkvcs ‒  hl sk tkpchcaïl fuìbruphi höakfcs diaioöjkfcs7 u) prlad diaioöjkfcs7 kkk) m fu kv prturjljtis . Isti phlj is ou pirc b aijirlh. Ctrl ri fcjsksti ij bimlr f

 ‒ ispifklhoijti hcs risuRtlbcs ihiftcrlhis ‒  bitirokjik istc is, hcs bkeirijtis rlfkocsbi skstiols bi plrtkbcs. I suakiri, pcr imiophc, Nhcjbih . Yjl tirfirl rilffköj priaujtlrsi sk jifisktlocs ij lnschutc hls fhlsis, istc lhaýj sijtkbc fhlskekflr hcsskstiols bi plrtkbcs. Ij ist lbufi qui juistrc ujkvirsc is fcjtkjuc, y, pcr tljtc, <04<

jifisktlocs is uj ïjbkfi bi erlaoijtlfköj, c bi erlffk c bi bkspirsköj hkjilh, itf. Biistls suairijfkls si trltlrì y tlrì ij su ocoijtc . Bi ocoijtc hkoktëocjcs l sikklhllflbl lutcr phljtil su prcpkc isquiol . [l scj phëtcrl fkcjis —y hls tkpchcaïls bi hcsskstiols bi plrtkbcs, y «hl jcj sir hl fcjeusköj y hl prceusköj bi tërokjcs· .

Plrifi, puis, qui ijtrlocs ij uj fïrfuhc vkfkcsc. Pcr istlocs l pujtc bi ldcalrjcs ijuj ionlrrls bi rkfdis ctrl, istl oksol prchkeirlfköj ltistkaul qui ih ujkvirsc bi bcsjifisktl oufdc, y flbl viz oìs, qui si istlnhizfl su f

Pchktkflh Plrtïis lcfk Pchïtkfl! Bivihc poijt, cp. fkt., pìas. 62 2 Uëlsi ispifklhoijtiMilj Nhcjbih, «Plrry Vystios ljb Pltti

Page 117: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 117/351

virjoijt kj Qistirj Biocfrlfkis·, ij FMPV, mujkc bi <;54, y buftkvc tc FcoplrltkviAcviruoijk, fkk., pìas. <99 l <50. Pirc vëk Gijjitd Rljbl, kjecroltkcj ^itrïivlh,Lpphkflrïcjs tc Pchktkflh Vfki Oirrkhh, <;54, pìas. <21 y <24.

Pirc ij ispifklh oerl, ;.6, ;.9 y ;.5.

Yj imiophc rifkijti is Mlois mupp, Pchktkflh Plrtkis, ^cut(ib Pluh, <;54, fuyls fhlsisscj= k( nkplrtkbkstl kjbkstkjtc (pcr imio bcs Yjkbcs, ih Nrlskh, Rurquïl, Fcril bih Vur,Krìj)7 u) nkp<krtH. (pcr imiophc, hl Arlj Nritlül, ih Mlpöj, Bkjlolrfl, Jcruial)7 tïbkstl(pcr imiophc, Ktlhkl, Nëhakfl, Kshljbkl)7 kv) bi plrtkbc bco imiophc, hl Kjbkl, Oëxkfc)7 y)bi plrtkbc ýjkfc lophkc (pcr imio Pchcjkl, [uacshlvkl, Gijyl)7 vk) bi plrtkbc ýjkfcistrkftc (pf Iakptc, Pcrtualh)7 Ukk) tctlhktlrkcs7 vkkk) skj plrtkbc (vëlsi ih f Lpëjbkfi, pìas. <<< y <<>). Fcoc kjbkflj hcs imiophcs, flsk ob fcjtkijij ixtrlücs fcoplüircsbi flusl.

^cy F. Olfrkbks, «Kjtrcbuftkcj· l su hknrc bi hifturls, Pchk

Fcjtiopcrlry Rrijb lcfk kbils, Dlrpir ljb ^cw, ;51, pìa. >0.

Olfrkbks prcpcji su prcpkl tkpchcaïl (pìa. >>). ^ispiftc bi l nk.

aijirlh, supti, flp. 6, jctl 62.

- plrifi qui ihhc riqukiri oìs lbkfkcjis l «hl prceusköj y hl ‘ eusköj· Ih olh oijcrqukzì fcjskstl ij vchvir ltrìs y rivkslr ih

fcl bisbi ih prkjfkpkc. ³Lbchifïl juistrc fcokijzc kjkfklh bi lhaýj

eujbloijtlh, c jcs diocs bisvklbc ij lhaýj pujtc bih flokjc3 ,ftkvloijti, jc istìfhlrc böjbi jcs dlhhlocs. ³\uiriocs bifkr

 pcfc kopcrtl ih jýoirc bi plrtkbcs qui dly3 ³C quiriocs bifkr,

ih fcjtrlrkc, qui juistrl fhlskekflfköj jc hcarl crbijlr iscsýoircV3

L hl prkoirl priaujtl Á\jtistlrkl yc qui sï kopcrtl fuìjtcs scj)

s plrtkbcs. Plrl iopizlr jýoirc bi plrtkbcs kjbkfl kjoibkltl- jti, lujqui söhc sil biocbc lprcxkolbc, u rlftirïstkflSko bih skstiol pchïtkfc= hl oibkbl ij qui iE pchïtkfcistì lbc c jc - erlaoijtlbc, bkspirsc c fcjfijtrlbc. Ljìhcal jtë, fcj söhc slnirfuìjtcs plrtkbcs ixks istlocs lhirtl lh

lirc bi pcsknhis «fcrrkijtis bi kjtirlffköj· qui kjtirvkijij. Fc c siülhl AujjlrVmönhco, bcs plrtkbcs jc piroktij oìs qui ujl rkkijti bi kjtirlffköj rifïprcfl7 tris

 plrtkbcs piroktij tris fc ijtis bi kjtirlffköj7 fultrc plrtkbcs, siks fcrrkijtis7 fkjfc plrtk- X -

<0 fcrrkijtis7 siks plrtkbcs, <9, y skiti plrtkbcs, >< . Fco l bi kjeirlffköj cfurrij loýhtkphis jkvi is=/ c y aunirjloijtlh hc qui si kjbkfl fhlrloijt ifuljtc oìycr h jýk bi plekk -( tkijij árcz),M r,sirì hl fcophimkblb y prcnlnhioijti hl fcophkflfköj bih sks-

imioph5, bi pujtc bi ktstlbi eös ieiftcris, urs3 rlfköj bi hcs plrtkbcs pcr plris ijtri sus prcarlol hc dly cfdc plrtkbcs, >4 fcoplrlfkcjis7 fuljbc dly juivi plr- /

s, 65, y fuljbc dly <0 plrtkbcs, 29 fcoplrlfkcjis. Lbioìs, y ij —tkfuhlr, hl tìftkál bifcopitijfkl y cpcskfköj bi hcs plrtkbcs E ‘  

 ‒ --tSS ‒  . -fi aulrblr ritìfkcj fcj ih juoirc bR plttkbcs, y ttö l su viz -

Page 118: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 118/351

i arlj kjehuijfkl ij föoc si ecrolj hls fclhkfkcjis aunirjloij sy föoc puibijeujfkcjlr ëstls.

risuoij, hl virblbirl fuistköj jc is hl bi sk kopcrtl i rc bi plrtkbcs  ‒ qui sïkopcrtl ‒ , skjc hl bi sk uj frktirkc eefc bi fhlskekflfköj jcs pirokti lpridijbir hc quikopcr ldcrl, hl rispuistl is fhlrloijti qui jc. [ hl rlzöj prihkok s kaulh bi fhlrl= Jkjaýj sïstiol,bi fcjtlr puibi eujfkcjlr skj ls plrl fcjtlr. Vk rifurrkocs l fcjtlkbiniocs slnir föoc t. Pirc jk skqukirl pcbiocs bifkbkr fuìjbc ujc is ujc y fuìjbcbcs= sk uj skstiol is, c jc is, uj skstiol nkplrtkbkstl. [ ehfis blocs uj slhtc lh kjekjktc,is bifkr, rijujfklocs tctlhoijti

- • .ttrltiamiá ¡eh l Ouhkkplrkv Vystio, Hujö, Vtubijthkttirltur, <;54, h1 <19

<92

<99

l fcjtlr= fcoc jc diocs hcarlbc istlnhifir fuìjbc lnlrflocs tcbc fk ristc bkfkijbcsijfkhhloijti «oìs b isc, jc is bi ixtrlülr qui ih ijecqui nlslbc ij ih plrtkbcs

bisioncqui ij hl erustrlfköj. Jc söhc jc nl fhlsis, skjc qui tlh fcoc istìj biekjkblsjc skrvij pltk flscs ij crbij.

Ivkbijtioijti, ih istlbc lftulh bi hl fuistköj is - bisdifdc bih frktirkc juoërkfc bifhlskekflfköj ljtis bi. utkhkzlrhc. [ fric qui dly oufdcs octkvcs plrl blr ctrl l istifrktirkc. Plrl iopizlr, ih jýoirc bi plrtkbcs is ouy vksknhi qui istlnhifi bkvkscrkls«jlturlhis· y fcjbkfkcjis bih oujbc rilh bi hl pchïtkfl. Lsï ‒ -fulhis juistrcs ïjbkfis ‒ . ‒ ., tljtc hcs pchïtkfcs fcoc hcs vctljt fconltkijbc pcr, y bksfutkijbc lfirfl bi, oìsc oijcs bini luoijtlrsi c ribufkrsi ih jýoirc bi plrtkbcs. Pcr jc chvkbiocs qui hcs plrtkbcs scj ih fclauhljti, c hls u fclauhlfköj, bá tcb juistrls oibkbls. Bispuës bitcbc,‛ bi vctcs y bi‛ qui flbl plrtkbc cntkiji ij hls ³ juistrl nlsi bi bltcs oimcr  y

oìs siaurl.Dlnkbl fuijtl bi hc qui ljtifibi, oi prcpcjac ij hls jcrols plrl fcjtlr y istubklr,fcj lyubl bi isls gkhcoitrlmi qui jcs bl ujl fhlskekflfköj nlslbl ij ih jýo tkbcs.Fcoc si lbvirtkrì, ih frktirkc juoërkfc is susfiptkn usc. Pcr ctrl plrti, tlonkëj silbvirtkrì qui plrl dlfir is dlfi elhtl lyubl. Lh fcokijzc, y burljti nlstljti rltfcrriftc bifkr qui, lujqui jc vlyì schc, ih frktirkc juo

skijbc hl vlrklnhi prkolrkl. Pirc si hhial l R ij qu fcj fcjtlr purl

9.>. Jcrols plrl fcjtlr

Ij risuoij, ih prcnhiol is= ³\uë plrtkbcs kopcrtlj3 < ocs fcjtlr tcbcs hcs plrtkbcs

skophioijti pcr hls lplji tlopcfc pcbiocs rischvir ih prcnhiol fcjtìjbchcs pcr crfkijti bi euirzls. Is virblb qui ih fuìjtcs scj tkiji qui quë euirzl tkijij. Pirc pirskstá hl fuistköj bi fuìjtl euirzl uj plrtkbc sil kR y fuìjtl binkhkblb dlfi qui uj átijal kopcrtljfkl. L elhtl bi oimcr schufköj, pcr hc aiják ous bi istlnhifir uj uonrlh= pcr binlmc bih fulh jc sá E bi uj plrtkbc. Pirc ëstl jc is schufköj, puis jc ixksti YKlnschutc plrl ivlhulr hl kopcrtljfkl bih tlolüc. Vk si i ih uonrlh -fcoc si dlfioufdls vifis ‒  lh jkvih bih 9

< vl l cokskcjis arlvis . Pcr ctrl plrti, fuljtc oìs si rinlml ! teh Vcj hls pcsknkhkblbisbi kjfhukr plrtkbcs skj kopcrtlj-

l kopcrtl kl bi uj plrtkbc jc istì söhc ij eujfköj bi hl

t rihltkvl bih pcbir ‒ fcoc is ivkbijti ‒ , skjc tlonkëj· ,k. ti ij eujfkcj bi hl pcskfkcjqui cfupl ij hl bkoijskcj

Page 119: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 119/351

hl.bir Lsï, uj plrtkbc qui si sktýl ij tcrjc lh jkvih bih

r <00 puibi fcjtlr oufdc oijcs qui uj plrtkbc qui cntkiji j jkvih bih 6 pcr <00. Yjflsc hïokti, pirc ihcfuijti, is ih bih

hc ^ipunhkfljc bi Ktlhkl, fuycs risuhtlbcs oibkcs ij hcs ýhtkocs

 mf lücs dlj skbc bih > pcr <00 lprcxkolbloijti. Vkj io.jc flni bubl bi qui tkiji kopcrtljfkl, puis burljti tcbc i —kiopc dl skbc  ih ihioijtcqui kjfhkjlnl ih ekih bi hl nlhljzl uj hlbc u ctrc ij ujl sirki bi olycrïlsaunirjloijtlhis.

Is ivkbijti qui, sk ih prcnhiol tkiji schufköj, ëstl si dlhhl ij ih

hifkokijtc bi hls jcrok fcjecroi l hls fulhis si dl bi tijir

ij fuijtl l uj plrtkbc/Nìskfloijti eijiocs qui istlnhifir uj

rkc bi jc kopcrtljfkl bi hcs plrtkbcs oijcris. Vkj knlrac, fcoc hl arljbizl c hl

 piquiüiz bi uj plrtkbc si okbij su euirzl, iopifiocs pcr lpujtlhlr isti fcjfiptc.(t euirzl bi uj plrtkbc is, ij prkoir hualr, su euirzl ihiftcrlh.

y ctrls fcsls, pirc okijtrls istiocs lphkfljbc ih frktirkc rkuoë , hl nlsi jcs hl bl istloibkbl. Vkj ionlrac, hcs vctcs si trlbufij isflücs, y istc jcs hhivl l hl euirzl bih plt plrhloijt krl ivktlr fcophkflfkcjis kjjifislrkls, pcbiocs, puis, fcjtijtlrjcs

Lsï cfurri, pcr imiophc, fcj ih prcyiftc kjtirjlfkcjlh fcoplrl bi plr- pchïtkfcs biMljbl (suprl. jctl <). Fuljbc si istlnhifi uj uonrlh bih cr <00, risuhtl qui Ktlhkl tkijitris plrtkbcs= i Bioöfrltl Frkstkljc, ih lutkstl y ih Vcfklhkstl. Bl hl flsulhkblb bi •quiburljti ih pirïcbc qui lrtl ih istubkc bi Mljbl dkfkircj elhtl ctrcs tris plrtkbcs. qui plslj kjlb rubcs ij isi istubkc, plrl istlnhifir olycrïls bi fclhkfköj (okijtrls qui bi

<;21 fk Plrtkbc Fcoujkstl jc dl tijkbc jkjaujl kopcrtljfkl ij fuljtc ecrolracnkirjcs). Yjl schufköj oìs ehixknhi is hl lbcptlbl pcr ^kfdlrb

•[ Birig Yrwkj, istc is, kjfhukr hcs plrtkbcs qui dlj plrtkfkplbc ij tris iffkcjis pcr <0oljcs y dlj hcarlbc ih 9 pcr <00 pcr hc oijcs ujl viz V, siptkionri bi <;10, pìa.>;0). Pirc kjfhusc fcj istl schufköj quibl skj ftiftlr ih flsc bih Plrtkbc ^ipunhkfljcKtlhkljc, qui si rifuirbl ij ih tixtc. oufdcs ctrcs (pcr imiophc, Jcruial y Vuifkl,kj/rl, flp. 5, jctl 5>).

^csi ecrouhl hl skaukijti suairijfkl= «Hls tëfjkfls bi ijfuistl kjblj uj oibkc biistlnhifir ih jýoirc bi plrtkbcs bi uj skstiol· (Ac .r3jja Qttdcuk Fcjsijscs, cp. fït., pìa. >><). Istc risuhtl vìhkbc plrl jbl bih Jcrti, pirc ij hls fcoujkblbis pchïtkfls oìs

fcophimls, lh pýnhkfc aijirlh si hi plslj pcr lhtc, ijtri ctrls fcsls, hls sutkhizls b vlhcrbi hl ktkfkcrk bi hcs plrtkbcs. Lnrldlo bi Vwllj, ij Fclhktkcj —K‛dfcrkis ljb Flnkji!  

i - =s, Emsivmir <;16, ribufi ih ,.konrlh hïokti lh >,9 pcr <00 KpirC hc vl, ij ih flsc biBkjlolrfl, lh 6,9)7 luj lsï, ij ih flsc bi Ktlhkl jc söhc

k l l hcs ripunhkfljcs, skjc tlonkëj l hcs hknirlhis, qui bi difdc dlj

< --Plbc Puistcs ij ih alnkjiti.

skstiols bi plrtkbcs ekkbc9 [

95

hl «euirzl ij isflücs·, qui s ekj bi fuijtls is hc q/ X / fuljbc dlj plslbc hls ihiffkcjis., Yjl viz oìs, ij lrls

Page 120: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 120/351

( Diz ‒  pirc tlonkëj bi hl fcopltlnkhkblb ‒  oufdls vif

hcs skstiols nkfloirlhis, fcj rioktkrsi l hcs isflücs ij

Nlml, skiopri qui ij hl ctrl Fìolrl hls olycrïls jc silj

Ijtcjfis risuhtl piroksknhi fcoijzlr fcj istl oibkbl7 m

X plrtkbc plrhloijtlrkc si kjbkfl pcr su pcrfijtlmi bi is Fìolrl Nlml.

Ih, plsc skaukijti fcjsksti ij flonklr ih ecfc lh

flonkc tkiji pcfc kjtirës ff

l hcs nkplrtkbkstìs, pirc fuljtcs oìs silj hcs p

biniocs priaujtlrjcs lfirfl bih pctijfklh bi acnkirjc, f

hkblbis bi fclhkfköj bi flbl plrtkbc. Hc qui virblbirlj

ij hl nlhljzl bih outkplrtkbksoc is hl oibkbl ij qui si p

g sktlr l uj plrtkbc plrl ujl c oìs bi hls pcsknhis olycrïl oijtlhis. Yj plrtkbc puibisir piquiüc y, skj ionlrac bis pcsknkhkblbis ij hls jiacfklfkcjis plrl ocjtlr ur L hlkjvirsl, is pcsknhi qui uj plrtkbc sil euirti y, sk flrizfl bi flplfkblb plrl jiacfklr su prisijfkl ij u Hl fuistköj ldcrl is hl bi sk si puibi rilhkzlr uj fìhfuhc hls pcskdkhkb bifclhkfköj bi flbl plrtkbc l nlsi ixf bi su euirzl= Ivkbijtioijti hl rispuistl is qui jc, puis i. jcs hhivlrïl l istubklr tcbls hls olycrïls juoërkfls pcsknh hc qui jcs kjtirislscj hls fclhkfkcjis vklnhis, hc fulh skaje oijti hls qui scj kbichöakfloijti fcjscjljtisy pirokskh tljtc, hl jcrol plrl bifkbkr - ujl sktulfköj ouhtk, fuìjbc si bini c jc fcjtlrl uj plrtkbc is hl skaukijti7

 Jcrol <. Vi puibi jc tijir ij fuijtl pcr jl. tlrkti l uj plrtkbc piquiüc skiopri qui l

hc hlrac fM pirïcbc bi tkiopc skal skijbc supirehuc ij ih sijq jci srm, plrl jkjaujlolycrïl fköj vklnhi. L hl kjvirsl, bini tijirsi ij fuijtl l u pcr piquiüc qui sil, sk sidlhhl ij pcskfköj bi bitik hlrac bi uj pirïcbc bi tkiopc y ij lhaýj oc. oïjkoc ujl bihls pcsknhis olycrïls aunirjloijtl

Istl jcrol tkiji ujl hkoktlfköj, puis söhc is lphkflnhi

C Ih lnksoc qui siplrl l hls fclhkfkcjis oltioìtkfloijti pcs=

kbichöakfloijti vklnhis si nlsl ij ih prkjfkpkc bi qui hls fc‛lhkfkô jloijtlhis binijistlr «fcjiftlbls·. Uëlsi ^cnirt Lxikrcb, Kjtirisk, Olrgdlo, <;10, flp. 4. Bi Vwllj,ij Fclhktkcj Rdicrkis lk Ecrrjltkcjs, cp. fk flhkekfl bi «firrlbls· l hls fclhkfkcjisfcjift ylfijtis.

<91

K bcs dlfkl ih acnkirjc y qui, lbioìs, scj kbichöakfloijti Y tlnhis plrl hcs bioìsokionrcs bi hl fclhkfköj. Ihhc puibi

 mr l lhaujcs plrtkbcs rihltkvloijti arljbis bi hl cpcskfköj

iKhehl fcoc hcs plrtkbcs ljtkskstiol. Pcr tljtc, puistrc frkti bi ec kopcrtljfkl jifisktluj fcophioijtc r c, j —  

ispifklhis, uj «frktirkc bi kopcrtljfkl·. Flni vchvir l,

hl priaujtl fcoc skaui7 ³\uë tlkjlüc. bkoijsköj,

uj plrtkbc tij kopcrtljftl, kjbipijbtijtiü bi sus ìbis bi fclhkfköj3 Pcr imiophc, ijKtlhkl y ij Ek dly

Page 121: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 121/351

h qui rifknij ujl fulrtl plrti i kjfhusc uj tirfkc < UCtC tctlh, pirc fuyls pcsknkhkblbisbi fclhkfköj aunirjloijtlh ijij skijbc, bisbi dlfi vikjtkfkjfc lücs, prìftkfloijtijuhls. Vkj nlrac, sirïl lnsurbc jc tijirhcs ij fuijtl. Istc jcs hhivl l ecrou ìjlsiaujbl jcrol luxkhklr plrl fcjtlr n ij hl flplfkblb kjtkokblfköt‟ c, bkfdc ij tërokjcsoìs ixlftcs, hls pcsknkhkblý fdljtlmi < bi hcs plrtkbcs crkijtlbcs dlfkl hl cpcskfköj.

 Jcrol >. Yj plrtkbc fuijtl fcoc kopcrtljti skiopei‛X qui su ixkstijfkl, c sulplrkfköj, leiftl l hl tìftkfl bi hl fco — ijtri hcs plrtkbcs y ij ispifklh fuljbc lhtirl hlbkri ³ bi hl fcopitijfkl ‒ lh bitirokjlr uj pisc bi hl fcopi hl fijtrïeual, sildlfkl..<l dlfkl hl birifdl c ij lonls bkriffkcjis ‒   bb hcs plrtkbcs creijtlbc‛s dlfïl ihacnkirjc.

ij, pcbiocs bimlr bi fcjtlr l hcs plrtkbcs, qui jc tki pcsknkhkblbis bi fclkkfköj jk u) pcsknkhkblbis bi fdljtlmi. L hl biniocs fcjtlr l tcbcs hcs plrtkbcs qui tkijijkopcrtljfkl jloijtlh ij hl hkzl ij qui si bifkbiz6 hls fclhkfkcjis c ujl kljfïlfcopitktkvl ij hl hkzl bi hl cpcskfköj.

.. pcsknhi qui istls jcrol pörizflj ixfisk‛vlü-kijri fcophkflbls j tcbc flsc bkeïfkhisbi trljsecrolr ij cpirlfkcjlhis. Oìs lbihljti trltlrì bi su lpujtlhlokijtc cpirlfkcjlh<>, Pcr ldcrl, siülhiocs i, plrl iopizlr loncs frktirkcs scj pcstbkftkvcs, puis jctkiji rktkbc utkhkzlrhcs fcj flrìftir pribkftkvc. Ij fuljtc l hl jcrol

sk qui hls, «fclhkfkcjis vklnhis y pcr ijbi hcs plrtkbcs tkijij pcsknkhkblbis bibckjfkbij, ij hl prìftkfl, fcj Plrtkbc qui bi difdc dlj plrtkfkplbc, ij lhaýj ocoijtc,ij bi fclhkfköj y/c dlj blbc l hcs acnkirjcs ih lpcyc qui is<tldlj plrl hhialr lh pcbirc plrl piroljifir ij ëh. Pcr tljtc,

Hl F jc söhc prcfibi bi, skjc qui aulrbl rihlfköj fcj, ih plrtkbc á bi Ljtdcjy Bcwjs,Lj Ifcjc,of [dicrv ce Biocfrlfy, Dlrpir

— ;91, pìas. <6< y <6>. Uëlsi oerl, flp. <0.  zlerl, ;2

lruf skstfu‛ bi plrtkbi‛s  

Akcvk

—)V U VKV: bi plrtkbcs 

<9;

<94

ij hl olycr plrti bi hcs flscs hl jcrol is eìfkh bi lphkfl jlturlhoijti, qu bkspcjalocs

bi hl kjecrolfköj sijfk qukari hl oksol.Vk lslocs l hl jcrol >, hl cnmifköj pcbrïl sir qui bi l fcopitijfkl jc is fcsl eìfkh biivlhulr. Is pcsknhi f ij ticrïl, fcoc si virì lh ekjlh. Pirc ij hl prìftkfl hl kb bihfdljtlmi aulrbl r\h scnri tc fcj hl kbil skstiol, y tljtc hl kopcrtlüfkl fcrjc ih flrìftirljtkskst

 plrtkbc si puibij istlnhifir, pcr turjc, oibkljti ujl nltik flbcris uhtirkcrisk Vk okjcrol trli l prkoir phljc ih á ,m fdljtlmi bi Ljt< Bcwjs, ihhc si bini l qui hl F( ‘ijtri plrtkbcs is ujl plrti fijtrlh bi ok lrauoijtc

ijkdlrac, f\Y}c,ikS ádljtlmi suihi fckjfk ljtkskstiol (puis, ij flsc fcjtrlrkc, hc oìs

 prcnlnhi isvkirl fcoprijbkbc ij hl jcrol <), is pireiftloikji pcsk

Page 122: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 122/351

fcj hl ivlhulfköj ij ih tirrijc plrhloijtlrkc. blbis bi fdljtlmi bih plrtkbc ihiftcrlhdlhhlj su iqukvï

 pcsknkhkblbis bi vitc c, bi difdc, ij hl flplfkblb bi vitq plrhloijtlrkc fcj rispiftc lhl prcouhalfköj bi hiyi lhaujl bubl lfirfl bi sk si bini tijir ij fuijtl c jc l bihfdljtlmi, flni fcjtkjulr fcj ih lrauoijtc y virkekflrhl l isi frktirkc.

Ij aijirlh, scstijac qui hl bkekfuhtlb bi oks jcrols difdc bi qui, c nkij l hcsistubkcscs his risuhtl oìs eìf bi hl pchïtkfl fcoplrlbl skj jkjaýj fcjcfkokijtc l ecr plïsis bi hcs qui si cfuplj, c oks jcrols ixkaij bltc vifis si riýjijskstioìtkfloijti. Oi tioc qui jc tit rioibkc plrl hl prkoirl bkekfuhtlb. Ij fuljtc l hlsi oìs eìfkh ixpcjir oks jcrols qui lphkflrhls, ihhc cfu jujfl bkspcjiocs bi hlkjecrolfköj qui jifisktlocs dl pëbkocs. Lüìblsi qui hl kjecrolfköj qui riqukirijoks is ij jlbl oijcs cnmitkvl qui oufdcs bi hcs bltcs l ispifklhkstl ij fkijfklsscfklhis ltrknuyi dcy bïl hl oìs ln ekljzl. Ij flonkc, sijfkhhloijti, jc is fkirtc  ‒ -fcoc vi lbihljti ‒   — qui bkspcjalocs bi oimcris oibkbls plrl fcjtlr  ih jýoirc bi

 plrtkbcs «kopcrtljtis:‛ fcj rispiftc bi pcskfköj·. Vï qui bkspcjiocs bi oimcris

oibkbls, ctrls fcsls.Dlstl ldcrl slniocs fuìjbc tris scj tris, fultrc scj Is bifkr, pcbiocs crbijlr hcsflscs. Hl priaujtl skaukij okti ih frktirkc juoërkfc crbijlr tlonkëj fhlsis juivls3 H

diocs cfuplbc bi fcjtlr (fcjecroi l jcrols). Hl juivl pri ° phljti pcr lsï bifkrhc, ih prcnhiol bi fcjtlr bi ecrol kjtihk

Y ti ( uj‛ -skj ijfrlh. hl ixkstijfkl bi pcfcs plrtkbcs kjbkfl

ij rcj. okijtrls qui oufdcs plrtkbcs kjbkflj ujl arlj,

hFYt —skj ionlrac, lh fcjtlr hcs plrtkbcs tlonkëj pcbiocs Kr —C mih/ i [ ixksti ujlbkstrknufköj qui si bistlfl cstijsknhi jijti fcjkt l ýjkfc= lquihhl ij qui uj plrtkbcfuijtl ëh schc burljti okrMk tkiopc fcj hl olycrïl lnschutl (bi isflücs). Istc ujlecrol kjtihkaijti bi fcjtlr s hc ýjkfc qui jifisktlocs plrl

ijlt ‒ fcj jlbl oìs qui okrlr  ‒  hl bkstrknufköj ip qui uj lrtkbc «fuijtl oìs· quitcbcs hcs bioìs plrtkbcs mujtqì= hl fhlsi hi hcs skstiols bi plrtkbc pribcokjljti. Hlvijtlml bi crbijlr isti mstirjl is qui jc söhc fultrc fhlsis scj oámcr qui tris(ujkplrtkbks . nkplrtkbksoc y ouhtkplrtkbksoc), skjc tlonkëj qui ldcrl tiji ks ujl kbil nkij fhlrl bi hl erlaoijtlfköj. Is ivkbijki qui uj tirjl bi plrtkbc pribcokjljti puibisir risuhtlbc bi uj ixfisc erlaoijtlfköj bi tcbcs hcs bioìs plrtkbcs cfurri ij hl

ionlrac, sk bifkbkocs qui hl prcpkiblb oìs bistlflbl .. kjbkc bi plrtkbcs is qui ihPlrtkáRc Fcjarisc acnkirjl

, ijtcjfis hl «erlaoijtlfköj· cntkiji ujl b fhlrl= jc bifhlrl qui uj skstiol bi plrtkbcsistì erksaoijtlbc oìs qui ljbc tkiji oufdcs plrtkbcs, jkjaujc bi hcs fulhis si lfirfllh kjtc bi k.k olycrïl lnschutl.

Ixksti tcblvïl ujl fhlsi oìs qui si puibi crbijlr oibkljti ujlX rjl kjtihkaijti bifcjtlr. Vk jcs slhkocs bih tirrijc bi hcs sksti-=

s bi plrkkbcf fcopitktkvcs y plslocs lh bi hcsjcfcopitkbvcs, u hly hl qk i jcsijfcjtriocs fcj coujkblbis pchïtkfls

krphc. Pchcjkl. y oimcr tcblvïl Oëxkfc fcj oìs bi ujk — -

• fklhi hcs • siápjblrrcslrkc së it ipkrm .  hi Hkbc uoc e purls skophis. M ctrl p sï .

Page 123: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 123/351

 plrtkbc sifujblrkcs y pirkeërkfcs fuijtlj oijcs.m

.< tkijij piruu . ýjkfloijti si his pirokti fxkstU.Ô kbcs .s kn tYjlbcs. scj hc s qui vjflhkekfc (hi M kfcs. [ i hcs p bikiftlë j Hkehl ecrol kjtihkaijti <

hc fulh sr ij isti flsc, fcjtlr prkoirc lh plrtkbc Cehk l u‛ plrtkbcs suncrbkjlbcs pcr

siplrlbc.hhialr •k isti pujtp plrifi qui si dlj lactlbc hls pcsknkhkblbis f jjtjirkfcmBijtrc bi pcfc ijtrlrë ij hl bkstkjfköj ijtri tl ksoc hkoktlbc ( y phurlhksoc ixtri

 pcsknhi kbijtkekflr y oljtijir istls fhlsis ýjkfloijti sc lsis juoërkfls. Is ih pujtc ijih qui hl vlrklnhi bih jýoirc

 plsl l sir sifujblrkl y tcol prifibijfkl hl vlrklnhi bi

<

¡je‟‛, ;.9 y ;.5.  

<509 Yjl flrtcarleïl ij bcs bkoijskcjis

Yjl fhlskekflfköj is ujl crbijlfköj nlslbl ij fhlsis ixfhuyijtis qui si istlnhifijfcjecroi lh prkjfkpkc c ihiakbc plrl isl fhlskekflfköj. Yjl tkpchcaïl is lhac o is ujlcrbijlfköj bi «ltrknutcs fcopuistcs·, istc is, fköj risuhtlbc bi oìs bi uj frktirkc <2Fcjecroi l istl dlstl ldcrl diocs vijkbc dlnhljbc bi ujl fhlskekflfköj y. tkpchcaïl,istc is, diocs kbijtkekflbc fhlsis y jc tkpcs b bi plrtkbcs. [ hc qui suakirc is qui ihfrktirkc juoërkfc bkr skiti fhlsis, kjbkflbls fcoc skaui=

<. Bi plrtkbc ýjkfc. ,

>. Bi plrtkbc diaioöjkfc. -6. Bi plrtkbc pribcokjljti/

2. Nkplrtkbkstl. t

/

9. Bi phurlhksoc hkojlbc. - 7 tk

5. Bi phurlhksoc ixtrioc.

1. Bi ltcokzlfköj.

Fcj rispiftc l hl fhlskekflfköj trkphi trlbkfkcjlh, dly b fkcjis qui scj ivkbijtis. Ij

 prkoir hualr, bisahcsc ij tris ih trlbkfkcjlh «n ujkplrtkbkstl· qui riýji hl vlrkiblb=aruijti bi eijöoijcs ditircaëjics, hc qui pirokti rifks sirki bi fcoujkblbis pchïtkflsirröjiloijti fl)kekflbls b bkstls ij hl fhlsi bi plrtkbc diaioöjkfc c ij hl bi plrokjljri. Ij siaujbc hualr, bisahcsc ik trlbkfkcjlh «nhcqui tkbkstl· fcjecroi hldkpötisks bi qui ih trltlokijtc ocjf‟ skstiols bi oìs bi bcs plrtkbcs ltistkaulýjkfloijti hl á juistrls jcrols plrl fcjtlr.

Ij fuljtc l ok ýhtkol fltiacrïl, hl plutl «ltcokzlbl pcfls ixphkflfkcjis= ijtrl ij hlfhlskekflfköj fcrjc fhlsi r

kjbkflr uj pujtc ij ih qui yl jc jifisktlocs ujl fuijk istc is, uj uonrlh plslbc ihfulh pcfc kopcrtl ih jöoirf bcs, silj <0, >0 c oìs. Hcs skstiols ltcokzlbcs bi p puibij biekjkr bih oksoc eIkehkk ltcj

Page 124: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 124/351

K Istl is hl biekjkfköj bi P. L. Hlzlrseihb y Lhhij D. Nlrtcj= « bi tkpc, si riekiri ujc luj fcopuiso ispifïekfc bi ltrknutcs·

Oilsurioijt kj tdi Vcfklh Vfkijfis·, ij B. Hirjir, D. B. H·ss Rdi Pchkfy Vfkijfis,Vtljecrb Yjkvirskty Priss, <;9<, pìa. <5;).

sil kjjifislrkc bkstkjaukr hl fhlskekflfköj bi hl tkpchcaïl, utkhkzlrë i tlxcjcoïl. Ijtërokjcs istrkftcs, ujl tlxcjcoïl is ujl crbijlf bkl ijtri hl fhlskekfltcrkl y hltkpchöakfl (bi tkpc oltrkz). Pirc t is kjjifislrkc plrl oks cnmitkvcs.

c sil, fcoc «hl sktulfköj ij qui jkjaujl ioprisl W

jkjaujl ctrl ioprisl· h Istc siülhl lbioìs

ih frktirkc juoërkfc is lphkflnhi ýjkfloijti l hcs skstiols bi m dlj ijtrlbc ij hl elsi bifcjschkblfköj istrufturlh p lh oimcrlokijtc ljlhktkfc ahcnl , hl prkoirl fltiacrsl risuhbi ecrol ouy vksknhi, kjsuekfkijti. Yjc jc is oìs qui ujc, cjecroi lh frktirkcjuoërkfc hls vlrkiblbis y hls bkeirijfkls ijtri —fcoujmbltgs pchïtkfls ujkplrtkbkstlsisflplj tctlhoijti lh rifcjc ijtc. Ij ih ctrc ixtrëküc, y Rcblvïl picr, jc istì fhlrc

föoc j bkvkbkrsi hls fhlsis bi phurlhksoc ixtrioc y hkoktlbc. Ih su- istc bi sijtkbcfcoýj ij qui si nlsl istl bkstkjfköj is qui bi tris jfc plrtkbcs, c sil, ih phurlhksochkoktlbc, tkijij kjtirlffkcjis bkeirijtis l hls qui ixkstij ijtri siks y cfdc plrtkbcs, csil, ih lhksoc ixtrioc Pirc jk juistrls jcrols plrl fcjtlr jk hl ecrol

,..haijti bi fctkelr puibij crbijlr bi virblb istls cs plutl tctkvc is qui fuljbcijtrlocs ij ih tirrijc bi hl e3laoijtlfköj 3-bkaloc l plrtkr bi fkjfc plrtkbcs ‒  istlerlaoijtlfköj puibi sir tsuhtlbc bi ujl ouhtkphkfkblb bi elftcris fluslhis, y söhc si puibi ujtlhlr dlnkbl fuijtl bi iscs elftcris. Bkfdc nrivioijti, hl erla ijtlfköj bihskstiol bi plrtkbcs puibi riehimlr ujl sktulfköj bi aj c ujl sktulfköj bi pchlrkzlfköjistc is, bi bkstljfkl

 mfl. Is ivkbijti, puis. qui ixksti lhac qui jc si puibi bitif jlbl oìs qu fcjtljbc, yqui. skj ionlrac, is eujbloijtlh. tc iqukvlhi l bifkr qui istlocs pirijtcrkloijticnhkalbcs l plslr l fhlskekflfköj l hl tkpchcaïl y, fcj ihhc, l lphkflr ih frktirkc juoëutkhkzljbc hl kbichcaïl fcoc frktirkc.

Vi rifcrblrì qui yl di dlnhlbc bi uj fcjtkjuc kbichcaïl l prla Ktsoc °. Ij istlrieirijfkl ih skajkekflbc bi hl plhlnrl «kbichcaïl· bl ispifkekflbc pcr su fcjtrlrkc, istcis, hl bi prlaoltksoc. Pirc ‘ qui si pritijbi ij ih prisijti fcjtixtc is oìs ljlhï Lquïsi utkhkzl ih tërokjc plrl bijctlr ij prkoir hualr ujl ljfkl kbichöakfl, istc is, ihìonktc aijirlh bih ispiftrc kbichö fc bi fulhqukir fcoujkblb pchïtkfl blbl, y ijsiaujbc hualr plrl Octlr hl kjtijskblb kbichöakfl, istc is, hl tiopirlturl c ih leiftc j

fcjtixtc kbichöakfc blbc. Ij tërokjcs oìs ixlftcs, ih fcj .tc bi bkstljfkl kbichöakflkjtirvkiji ij hl lpridijsköj bi hcs sks V bi oìs bi uj plrtkbc, okëjtrls qui hl kbil bi hlkjtijskblb

KCahfl kjbkspijslnhi plrl hl lpridijsköj bi hls fcoujkblbis plrtkbkstls

ispirl bi hl tlxcjcoïl fcophitl qui surakrì lh ekjlh bih istu

<. Chscj. Rdi Hcakf c! Fchhiftkvi Lftkcj, cp. (<<., pìa. 2;.

1 is bih fcjfiptc bi hl fcjschkblfkcj i Ej .h ((Prc 2.> y flp. 2, jctl <6.

y skVt bi plrtkbcr.

<5>

Page 125: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 125/351

bkc, hls fcjskbirlfkcjis qui ljtifibij hhivlj l ujl flrhc okjlr ij bcs bkoijskcjis quiflnrïl flhkekflr bi fhlskekfl ekflbl. Ih cnmitc bi hl fhlskekflfköj ocbkekflbl is rischvirqui biml kjtlftc hl fhlskekflfköj juoërkfl= ih bi föoc lf «siaoijtlfköj· . Hl schufköjsi dlhhl ij virkekflr hls pchïtkfls siaoijtlbls ij fcjtrlsti fcj hl vlrklnhi kbichcerlaoijtlbls, pirc jc pchlrkzlbls, si ltrknukrìj lh tkpc b (kbichöakfloijti) ocbirlbc.

Vk istìj erlaoijtlbls y pc ivkbijti qui pirtijifij lh tkpc bi phurlhksoc (kbichöakflorkzlbc. Hl fhlskekflfköj ocbkekflbl bkekiri, puis, bi hl juj floijti fcj rispiftc l hlsfhlsis bih phurlhksoc hkoktlbc l hls qui sustktuyij kcs tkpcs qui flhkekfc bi phurlhksoc y pchlrkzlbc. Hls fcrrispcjbijfkls privkstls si khustrlj ij ol bi fcjvirsköj bih fulbrc

6.

FYLB^C 6. ‒ Plutls, fhlsis y tkpcs bi ouhtk plrtkbksoc

Rrls dlnir trlnlmlbc ij hl flrtcarleïl, pcbrïlocs sk isti imirfkfkc oirifi hl pijl. ³Jcs nrkjbl lhaujl pt fhlskekflfköj ocbkekflbl3 Flnrïl bifkr, pcr imiophc, qui F juoërkfc nrkjbl ujl kjbkflfköj, lujqui sil ouy kopirei bkstrknufköj bih pcbir pchïtkfc. Pirc hlbkstrknufköj is risuhtl ouy bkeïfkh ivlhulr. Pcr tljtc, prieirkrïl bifkr qui nrkjbl hlflrtcarleïl is ujl kjbkflfköj nlstljti nuijl bi Vköj ‒ sil ujl bkspirsköj pchlrkzlbl csiaoijtlbl ‒  bih á

Plrl iopizlr, ij hl sktulfköj lftulh ih flsc bih ur

istì fhlrc= ih cbir chïtkfc hc ocjcpchkzl uj schc sijtkbc prifksc i qui jc si pirokti hlixkstijfkl3

 plrtkbc. Bispuës tijiocs ih flsc ij qui uj plrtkbc «fu qui tcbcs hcs bioìs, pirc bibcs ecrols ouy bkeirijtis. Pf

jcs ijfcjtrlocs fcj uj plrtkbc d qui pirokti fkl bi ctrcs plrtkbcs ýjkfloijti fcoc«sltëhktis·, c, ij fcoc plrtkbcs suncrbkkklbcs7 istc s, n si puibi bisleklr

<4 Ih fcjfiptc bi siaoijtlfköj si ljlhkzl ml/rl, 5.6.

 prf

< plrtkb0 y skstiols bi plrtkbcs

<56

ïl bih plrtkbc ij ih pcbir. Pcr ctrl plrti, jcs ijfcjtrlocs fcj ° bi plrtkbc pribcokjljti, is bifkr, ujl fcjekaurlfköj bih

ij h qui uk‛ plReh abnkiol schc skj istlr sumitc l hl lhtir kiopri qui fcjtkkkihiftcrlhoijti, ujl

schutl. Hcs skstiols nKplrktkbkstl eh ljtilj jkjaýj prcnhiol, mui su fcjekaurlfköj bih pcbir is trlk bcs plrtkbcs

j pcr ujl qui ist l<..lhfljfi,&.fulhqukirl

.. Istc jcs biml hl fcjekaurlfköj bih pcbir .thih ouhtkplrtkbksoc ‒  ij ait qui si puibibitlhhlr fcoc skaui= k Jc is prcnlnKë

 p. si lfirqui l, c pcr hc oijcs qui oljtijal, ujl crïl lnschutl, y u) Hl euirzl (c hlbinkhkblb) rihltkvl bi hcs plrtk i puibi fhlskekflr fcjecroi l su rihltkvlkjbkspijslnkhkblb (c

kslnkhkblb) plrl hls fclhkfkcjis, y/c kkk) su flplfkblb pctijfkl‛ tblfköj (fdljtlmi).m  PLYRL

Page 126: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 126/351

FHLVI

Pcfl erlaoijtlfköj Phurlhksoc

(dlstl 9 plrtkbcs) hkoktlbc

Viaoijtlfköj

Oufdl erlaoijtlfköj Phurlhksoc

(ols bi 9 plrtkbcs) ixtrioc

Phuj ocb

Phu=

FYLB^C 2. ‒ Bkspirsköj bih skstiol bi plrtkbcs

 pc

)kspirsköj

hlrkzlfköj cj lhtl laoijtlfka<jijtlfm5j ml

<;16)

irehlfktoj)

lfköj

Ocjcpcdc

tctlh

c . Ltcokzlfköj

—c   i cï c

I -

I —--c

C c.

- z. c

c-

52

Hls istrufturls bi pcbir oijfkcjlbls si puibij kbij skaui= k) ocjcpchkc7 mk) mirlrquïl(c ocjcpchkc rihlml fijtrlftöj ujkocblh (istc is, privlhijfkl skj lhtirjlfköj)7 trlfköjiqukhknrlbl (c fcjfijtrlfköj nkpchlr)7 y) pcfl ej y/c siaoijtlfköj bispchlrkzlbl7 vk)erlaoijtlfköj lhtl f fköj. Vk si skauij istls fcjekaurlfkcjis bi pcbir y suV skstiols bi plrtkbcs fcj rispiftc l föoc si crbijlj < fcoujkblbis pchïtkfls, hhialrjcs l hlbkspcskfköj qui si kkt arìekfc 2.

[l di bkfdc qui ih jýoirc bi plrtkbcs is kopcrtljtk quibl pcr ixphkflr is= ³^ispiftcbi quë ixlftloijti is kj Fuljbc si fhlskekflj hcs skstiols bi plrtkbcs fcjecroijuoërkfc si fhlskekflj fcjecroi l su ecroltc= fuìjtcs plr tkijij. Pirc ih ecroltc jckjtirisl skjc ij hl oibkbl ij l hl oifìjkfl= föoc eujfkcjl ih skstiol. Bkfdc ij ctrcs ihecroltc is kjtirisljti ij hl oibkbl ij qui fcjtkiji prik jis oifìjkfls, ij quifcjtrknuyi l bitirokjlr uj fcjmuj pkiblbis eujfkcjlhis bih skstiol bi plrtkbcs, ij prkoir ku tcbc ih skstiol pchïtkfc fcoc fcjsifuijfkl. Bi ldï qui l ldcrl ok

Page 127: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 127/351

kjvistkalfköj si fijtri ij hl bkstkjfköj —k hl rihl ecroltc y oifìjkfl. Istc iqukvlhi lbifkr ‒ dlnkbl fuir bkstkjfköj ijtri hl fhlskekflfköj y hl tkpchcaïl bi hcs skstiols bcs ‒  qui istubklriocs föoc si rihlfkcjl hl fhlsi, qui ecroltc, fcj ih tkpc, qui fcjjctl hls prcpkiblbis,

< Phurlhksoc pchlrkzlbc (

lpridijsköj bi hcs skstiols bi plrtkbcs is ouy biskaulh.

ijirlh, hcs skstiols qui oìs si dlj ixphcrlbc scj h «skstiols

hlris·, hcs skstiols nkplrtkbkstls y hcs skstiols qui skauij ujl

l bulhkstl skokhlr, is bifkr, hcs skstiols qui flhkekfc yc bi pKurl ocbirlbc. Ij flong ih phurlhksoc ixtrioc y ih.pchlrkzlbc

ijerijtlj fcj ujl fltiacrïl fuyc flrìftir bkstkjtkvc dl isflplbc tltijfköj. Isc si binil bcs octkvcs. Yjc is ih usc bi ljticmirls bkstls, istc is, hl tijbijfkl l ixphkflr tcbcs yflbl ujc bi hcs

ks bi plrtkbcs oibkljti hl ixtrlBchlfköl l plrtkr bih ocbihcH Buvirair prcpcjïl isls ljticmirls bulhkstls fcoc sk eui- < ujl «hiy jlturlh· bi hl pchïtkfl=

 Jc skiopri dly uj bulhksoc bi plrtkbcs pirc flsk skiopri dly uj htklhksoc bitijbijfkls... Istc iqukvlhi l bifkr qui ih fijtrc jc ixksti i PChktkfl7 puibi dlnir uj plrtkbc bi fijtrc, pirc jc ujl tijbijfkl bi fij rc... Jc dly virblbircs fijtrcs oìs qui pcr supirpcskfköj bi bulhksocs

[c. lbuzfc, pcr ik fcjtrlrkc, qui fuljbc jc dly uj plrtkbc bi is prcnlnhi qui dlyl ujltijbijfkl bi fijtrc. Bi ocoijtc,

ehktioCehcV l siülhlr qui hls ljticmirls bulhkstls bi Buvirair hcBuvirair Hcs Plrtkbcs Pchïtkfcs, cp. fkt., pìas. >2> y >26 y plssko, >69,

>95 l >5>. Hl kbil bi uj «bulhksoc jlturlh· hl ticrkzö ij <;>5 k. Uëlsi ujl frïtkflbivlstlbcrl bi «koprisköj iokjijtioijti l W Buvirair_ bi qui hcs eijöoijcs si blj pcr plris· ij Llrcj

k pïtY‛ 5  

VRIO FCOPIRKRKUCV

<59

<55kbcs y skstiols bi plrtkbc

<51

hhivlj ‒ fcoc dlj fcjekrolbc lfcjtifkokijtcs pcstirkcr ris lsconrcscs, fcoc fuljbcfcjfhuyi qui Lhioljkl hcs bcs plïsis iurcpics qui blj ehuistrls bi «ujl tijbikkolrflbl dlfkl ëh W nkplrtkbksoc_· >

Ih siaujbc octkvc yl hc fcjcfiocs nkij, is bifkr, oijti si puibi lkshlr ih flsc bih phurlhksoc ixtrioc sk

. föoc si binij fcjtlr hcs l —Dlstl ldcrl, trls fcjtk hcqui skaui is ih «pchkplrtk ksoc.Pirc ij fuljtc istlh skstiol plrl fcjtlr hc pcbiocs dlfir oimcr.

Page 128: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 128/351

Fcoc jifisktlocs ujl biolrflfköj cpirlfkcjlh. ir qui ih ppc frïtkfc si ijfuijtrlijtri fkjfc y siks. plr - tujc ripitkr qui is p si

 p tlbc bi sflrtlr hcs plrtkbcs qui flrifij bi s qui lfkbl le l fcopitijfkl ijtri plrtkbös.Bini rifcjcfirsi qui oks fcjtlr bimlj tcblvïl K skkhkblb bi b sk bin uj piquijcolrakjlh, y qui isls jcrols tc.. ijerijk lh fhkskekfl ökRfcj l ujcs flscs ercjtirkzcs prPirc istc jc is trìakfc prifksloijti. Ij prkoir hualr, < fkjfc y siks jc tkijij jlbl bioìakfc, is bifkr, su ola l hl bi uj lrtielftc cpirlfkcjlh. Ij fuljtc l fcjcfkokijt.8iPuonrlh puibi ‒ y bi difdc bini ‒  ixprislrsi bi ecrol nhi bkfkijbc qui hlskjtirlffkcjis ijtri oìs bi fkjfc bij l prcbufkr ujl oifìjkfl bktirijti qui hls kjtirlffkjfc plrtkbcs c oijcs . Ij risuoij, hl ercjs

N. Qkhblvsgy, «L Oitdcbchcakflh Frktkqui ce Buvirair‛s Pc! ij KP, <;9;, pìas. 606 l6<4. Uëlsi tlonkëj hl Frïtkfl bi Dljs Bl ljb Pchktkis kj tdi Jitdirhljbs·, ij PV,einrirc bi <;99, pìas.

> Knkb., pìas. >6; y >54. Istl vksköj irröjil bi hl oifìjkfl f bkeirijti bi hcs bcsskstiols si dl siaukbc dlstl dcy. Uëlsi ij is Nlhhk, << Nkplrtktksoc Kopireitkc, KKOuhkjc, <;55.

Lh rieirkrsi l ok ijslyc ljtirkcr, «Iurcpilj Pchktkflh Plrtki ce Pchlrkzib Pkurlhkso· (ijHlPlhconlrl y Qikjir, fcops., Pc ljb Pchktkflh Bivihcpoijt, cp. fkk., pìas. <61 l<15), Hkmpdlr «Vlrtcrk jc istlnhifi fcdirijtioijti hl ercjtirl ijtri skstiok bkstlsocbirlbcs y ixtriocs ij ih oksoc pujtc· (·Rypchcau frltkf Vystios·, ij FPV, fkk., pìa. <5). Rkiji tcbl hl rlzöj. < oijtc jc tijïl fhlrc föoc binïlj fcjtlrsi hcs plrtkbcs,hc ful csfkhlfkcjis. Pcr ihhc bini quiblr fhlrc qui ldcrl sktýc hl ercjt5 fultrc y fkjfc,skjc ijtri fkjfc y siks plrtkbcs.

Fcoc ih riquksktc fijtrlh is ih bi hl «kjtirlffköj, hl fuirktl. sk hcs plrtkbcs fcopktij ijih oksoc isplfkc, pirc oijcs fhlrl (i ¡jerl, flp. <0) fuljtc oìs supcjalocs qui ihisplfkc bi hl fcr nkbkoijskcjlh c ouhtkbkoijskcjlh. Is bi supcjir qui hl jcrol fkjfcsi dlfi oijcs istrkftl fuljtc oijcs kjtirlftýij hcs plrtkb< sktulbcs ij bkoijskcjisfcopitktkvls siplrlbls.

siks), Vkjc ij tcrjc l fkjfc (c siks) . Ij siaujbc hualr, y ij sc bkspcjiocs bi ujlvlrklnhiSbi

Pcr tljtc, lujqui hls bksfripljfkls ij fuljtc l crols i ,k pirturnlr hl fhlskekflfköj jcleiftlrìj l hl tkpchcaïl

Ml siffköj skaukijti oi prcpcjac trltlr bi quë plïsis quiblj rijbkbcs ieiftkvloijti ijhl fhlsi, y ispifklhoijti ih tkpc, bi ksoc ixtrioc y pchlrkzlbc. Fcoc crkijtlfköj

 prihkokjlr nlsti hifkr qui ih ljìhksks bi istl siffköj si nlsl eujbloijtlhoijti ijjirkijfkl bi hl ^ipýnhkfl bi Qikolr ij Lhioljkl ij f bifijkc SC, ij hl KU ^ipýnhkflerljfisl, ij Fdkhi (dlstl siptkionri bi

y ij hl sktulfköj lftulh bi Ktlhkl. Ij tcbc flsc, y ij hc qui

tl l uj skstiol bi plrtkbcs qui dl siaukbc ij arlj plrti skj

ekflr, hl tlril prihkokjlr fcjsksti ij ljlhkzlr kj vmtrc sus flrlf fls bkstkjtkvls y sus prcpkiblbis fcoc skstiol. Ij hc qui skaui

sijtlrìj isls flrlftirïstkfls pcr crbij bi vksknkhkblb, oìs nkij

i kopcrtljfkl.

Page 129: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 129/351

• Hl prkoirl flrlftirïstkfl bkstkptkvl bih phurlhksoc pchlrkzl hl prisijfkl biplrtkbcsljtkskstitpamopcrtljtis IHsk.stiol

 ‒  =irkzl pcr ujl cpcsk ljtkskstiol, ispifklhoijti bi hl vlji- fcoujkstl c elsfkstl, pirctlonkëj bi ctrls vlrkiblbis. Vkj lrac, fcoc ih fcjfiptc bi plrtkbc ljtkskstiol dl skbccnmitc bi ti, lsï fcoc bi fcjskbirlnhis olhijtijbkbcs, oirifi hl pijl vch- ivlhulr ujlsirki bi lspiftcs.

Ojvkiji bkstkjaukr, plrl iopizlr, ijtri ujl biekjkfköj lophkl l istrkftl bi hc qui is «Fcj ih tkiopc, is kjivktl ui vlrïij ih arlbc y hl kjtijskblb bi ujl «lftktub ljtk·. Lbictcbcs hcs plrtkbcs ljtkskstiol hc scj ij ih oksoc sijtkbc=

töj lnlrfl c puibi lnlrflr uj ìonktc ouy arljbi bi lftktu , qui vlj bisbi hlijlkijlfköj·m jik tctlh

Ldcrl nkij, is ivkbijti qui hls bkeirijfkls ijtri jlf<cj y prctistl scj bi aëjirc y jcsöhc bi arlbc . Pirc jc

kibi lphkflr eìfkhoijti hl bkstkjfköj fcj frktirkcs iopïrkfcs, puis rljbis ihiftcrlbcs qui

lnlrflj tcbcs iscs sijtkokijtcs, c tcbls

Hcs vctljtis puibij prctistlr, lh oksoc tkiopc qui —kVtls bi hcs plrtkbcs puibij istlrijlmijlbcs. Ljìhcaloijti,

bih plrtkbc puibi tijir octkvlfkcjis kbichöakfls, okij

qui l Ml nlsi sijfkhhloijti hi elhtl ih plj. Pcr ctrl plrti, lh

, Ij isti flpïtuhc, y ij plrtkfuhlr ij istl siffköj, si supcji ujl pirfip bi hl pchïtkfl.Pcr tljtc, sus fcjfiptcs fijtrlhis ‒ fcoc ih bi

hÏF hbichcamflS si lpujtlhlj ij ih flp. <0 ¡jerl, lh qui oi rioktc 5 loijti •l hc hlrac

bi tcbc ih fcoijtlrkc bi hcs skstiol fcopitktkvcs.2 l rihltkvc l istcs fcjfiptcs is ih bi Irkg Lhhlrbt, «Rypis ce ehu Lhkijltkcj·, ij^cgglj y Lhhlrbt, fcops., Olss Pchktzfs, cp. fkk.

y skstiols bi plrtkbcs

<54

jkvih bih skstiol pchïtkfc, hls fcjsifuijfkls bi hl ijlmi hl prctistl jc scj biolsklbcbkeirijtis= fulhqukirl qui tir, ij hl euijti, bi hl lftktub lok, uj acnkirjc trc oksolsbkekfuhtlbis fctkbkljls.

Dly, puis, bcs octkvcs pcr hc oijcs plrl fcjfit p hc qui is 8 £j-kl· hls vlrklfkcjis l

hch y hls vlrkiblbis bi flrlftir Isls vlrklfkcjis y . su oïjkoc fcoýj bijcokjlbcr ijuj koplftc bishiak Is bifkr, tcbcs hcs plrtkbcs qui vlj bi hl jialtkvl l hl p vlj, pcr lsïbifkrhc, bisbi hl cpcskfköj bi tkpc ixtrl dlstl Mlbi tkpc pumlbkstl c bi dconri bi hlflhhi ‒  prcpkiblb bi pcjir ij tihl bi mukfkc l uj rëakoij y nlsi bi lpcyc. Ijfcjsifuijfml si puibi bifkr bi k

is < qui scflvlhl hiaktkokblb bih r si cpcji. Jlturlhoijti, hcs plrtkbcs bi prctistl puibij l rihìoplac y bisbi huiac scj oijcs ljtk y oijcs burlbil plrtkbcs quiixprislj ujl kbichcaïl lmijl c ijlmijl2 < bkeirijfkl, ij flbl ocoijtc bitiromj ihskstiol p erijtl fcj ujl «frksks bi hiaktkokblb· [ okijtrls pirsks bi prctistl c ëstlritrclftýi ‒ skj q kopcrti qui sil nl flonkljtis hl fcoujkblb pchïtkfl si ijerijtl fcj

uk lpcyc qui si suol l hl ijiokstlb kbichöakfl.

Page 130: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 130/351

Pcr ctrl plrti, si bini ixphkflr nkij hl bkeirijfkl ij fköj kbichöakfl y hl bi prctistl,lujqui sil l hc hlrac bi t bi tkiopc y jc ij ocoijtcs bitirokjlbcs. Istc iqukvlhi

fcjtkiji ujl áf oìs istrïf

egl, Yjl prkoirl lprcxkolfköj l istl fcjjctlfköj o=

siülhl qui uj jkbc ljtksksti jc flonklrïl  ‒ lujqui H&cnkirjc skjc ih oksoc skstiolbi acnkirjc cpcsk

ujl «cpcskfköj pcr fuistkcjis fcjfritls· (tlj pcfc hc is, piroktkrsi ih jiacfklr scnrifuistkcjis fcjfritls) skjc jk fköj pcr prkjfkpkc·.sLsï, si lïshl ih oichhc bi hl fuistköjsk qui ujl cpcskfköö ljtkskstiol lftýl fcjecroi l uj skstiols fkls qui jc fcoplrti hcsvlhcris bih crbij pchïtkfc bijtrc lftýl. ³Viaýj hl ekmkámy puis, hcs riprisijtlj ujl ³ hcfulh kjbkfl ujl fcouj tkfl qui si ijerijtl fcj uj oìxkoc bi bkstljfkl kbichö

Hc ljtifibijti kophkfl, ij prkoir hualr, qui ljtkskstim ij lIschutc hc oksoc qui, jk ihiqukvlhijti bi, «rivchufmcz uj plrtkbc istì fcjslarlbc ieiftkvloijti l hl priplrlfköjvïblbis rivchufkcjlrkls ijtcjfis si hi bini hhlolr plrtkbc jlrkc. Jc flni bubl bi qui

uj plrtkbc lsï is ljtksïstiol crlfköj jc si vuihvi pcr plskvl= uj plrtkbc ljtkskstiol jc k

<5;

ir ij jkjaýj sijtkbc fcjfritc y oijcs lýj ij hl prìftkfl rilh, mfcjlrk0 Vk oufdls vifissi bkeuokjl istl bkstkjfköj is pcrqui okjc «rivchufkcjlrkc· si puibi lphkflr lcnmitkvcs l hlrac phlzc

-«fl lphkflfköj l fcrtc phlzc) y ispifklhoitji l cnmitkvcs virnl j ionlrac, fcoc ihihioijtc virnlh ijtrl ij ok fcjfiptc bih lftc bishiaktkokzlbcr·, jcs quiblocs fcj ujlbiolrflfköj nkij ijtri plrtkbc ljtkskstiol y plrtkbc rivchufkcjlrkc.

onkëj bini quiblr fhlrc qui hls vlrklfkcjis bi tìftkfl y bi aiakl jc tkijij kopcrtljfkl

 plrl ok fcjfiptc. Ij ispifklh, jujfl qukplrlbc ljtkskstiol fcj «ixtrlskstiol· —. Yj plrtkbc ljtksks l puibi eujfkcjlr tljtc bisbi bijtrc fcoc bisbi euirl, oibkljti

tkh kjekhtrlfköj kaulh qui oibkljti ujl cnstruffköj fcjspkful.· ui lftulhoijti hcsarljbis plrtkbcs fcoujkstls cffkbijtlhis istik

lbl su plrtkbl bijtrc bih skstiol y fcjecroi l flsk rh3bls su ls jc ocbkekfl hl pruinl,qui is hl bi sk kjtijtlj f tlskauij uj koplftc bishiaktkokzlbcr 4, [ ëstl is hl pirspiftkvl hl qui oimcr si puibi ivlhulr y oibkr hl hhlolbl kjtiarlák 7coujkstlscffkbijtlhis, fcoc viriocs oìs lbihljti.

>. Hl siaujbl flrlftirïstkfl bkstkjtkvl bih phurlhksoc pchl hiij hl ixkstijfkl bi

 nkhltirlhiskFuljbc hl cpcskfköj k istc is, istì sktulbl ijtirl bi uj schc hlbc rispip cfulhqukirl qui il ih juoirc bi plrtkbcs bi cpcskfkcj

! sus euirzls y prcpcjirsi fcoc lhxirjltïvl bi acnkirjc. 2 ls fcoujkblbis pchïtkfls pchlrkzlbls jcs ijfcjtrlocs, ij flo cj bcs cpcskfkcjis qui scj outuloijti jc puibij,

s euirzls. Bi difdc, hcs bcs arupcs rkvlhis istìj oìs firfl

c flsc bi hcs plrtkbcs aunirjloijtlhis qui ih ujc bih ctrc.

is, ih skstiol tkiji bcs cpcskfkcjis ij ih sijtkbc bi qui scj

- shfkcjis qui, ij tërokjcs fcjstruftkvcs, scj kjfcopltknhis. Hls b flrlftirkstlfls qui

 prifibij scj hls ols vksknhis y nlstlj

Page 131: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 131/351

Istl is hl kjtirpritlfköj bi Vkbjiy Rlrrcw= Vlrtcrk k qui ih

f Fcoujkstl bi Ktlhkl istì fcophitloijti euirl bih skstiol· (·Pchktkflh

‘ ljb Ktlhklj Fcooujkso·, ij LPV^. olrzc bi <;51, pìa. 20). Uëlsi  

k su Pilsljt Fcjmojjkso ml Vcfstdirj Ktlhy, cp. bk., ispifklhoijti hls <<0 l <<<. Fcoc

Rlrrcw ibkekfl su lrauoijtc scnri hl nlsi bi qui ih0 Fcrjujtstl bi Ktlhkl jc is uj «plrtkbc bi bivctcs jk bi fconlti·, i tlonkij fhlrc quiij ok fcjfiptc bi plrtkbc ljtkskstiol jc si kophkfl

Pcr ih istkhc Loncs olhijtijbkbcs scj bi hloijtlr.

kjbL istcs ieiftcs ih kjbkflbcr oìs eklnhi, y ih oìs chvkblbc, is ih qui l uj ljìhksks bihfcjtijkbc bi hl prijsl bklrkl. Jc flni bisdlfirsi

<jbkflb fcoc sk jc aulrblrl rihlfköj oìs qui fcj ih fcopcrtlokijtc rlrl iopizlr istlj virnlh fcoc hls ijtrivkstls (l hls qui, ij flonkc,

- ltrknuyi hl fcjbkfköj bi bltcs eklnhis i kopcrtljtis). Lbioìs, hl pchïtkflkkK.h Uksknhi sï akrl, fcoc bistlflrë oìs lbihljti, ij tf.rjc lh fcopcr.

0

/

<10

yl plrl kbijtkekflr hl fltiacrïl. MVk dly oìs bi fkjfc plr skstiol ixdknifcjtrlcpcskfkcjis nkhltirlhis (ij phurlh), qk bij plrtkbcs qui si cpcjij lh prcpkcskstiol pchïtkfc, flni bubl bi qui isti tkpc istì ouy himcs bih tkpc bi o oc qui siflrlftirkzl pcr ujl cpcskfköj ujkhltirlh y pcr bi plrtkbcs ljtkskstiol kopcrtljtis. Bi

difdc, istcs rls vcs scj tlj eìfkhis bi bitiftlr qui risuhtl lsconrcsc qui plbc l hlltijfköj, hc fulh bi difdc is ujl pruinl b ij qui diocs skbc vïftkols bi hls ljticmirlsbulhkstls. D bi flrlftirïstkfls lbkfkcjlhis qui scj oijcs vksknhis, luj jcs kopcrtljtis,y qui flni ixphkflr fcoc fcjsifuijfkls fkcjis, sk nkij bini quiblr fhlrc qui hc quiistlocs l uj sïjbrcoi.

. 6. Vk si priaujtl ujc föoc plslocs bi hl cpcskfköl l hls nkhltirlhis, kjoibkltloijtijcs quiblocs lhirtl l flrlftirïstkfl= < skstiols bi phurlhksoc pc<lrkzlb pcr hl mfijtrlRbi uj plrtkbc (Ktlhkl) cuj fruBc (Erljfkl, Qikolr)= Bi supcjir qui kopcrti ihqui si t fijtrc ujkekflbc c erlaoijtlbc, tcbcs juistrcs flscs t tijkbc ‒ dlstlbiskjtiarlrsi ‒  uj rlsac eujbloijtlh ij hl bkoijsköj kzqukirbl-birifdl, ih fijtrc

oëtrkfc bih cfuplbc.tIstc kophkfl qui yl jcjcs ijerijtlocs fcj nkpchlris, skjc fcocoïjkoc fcj kjtirlffkcjis trkljatk ol i ij ih sijtkbc bi qui su oifìjkfl föük pijbi biuj fijtrc qui bini ijerijtlrsi tljtc fcj uj fcoc fcj ujl birifdl O a hl oifìjkfl bih pd bir.lbï prifksloijti pcrqui ih skstiol jc k fijtrcehh bih phurlhksoc pchlrkzlbc isouhtk isc si puibi ë k uj j bulKkstl

Is kopcrtljti bistlflr qui, fuljbc dlnhlocs bi uj slbc ij ih fijtrc,Xjcs cfuplocssöhc bi ujl pcskfköj bi bi hls bcftrkjls, kbichcaïls y cpkjkcjis fijtrkstls, silj silj .Hl cfuplfköj eïskfl bih fijtrc is, cr y ij sï ok kopcrtljfkl, puis kophkfl qui ih tirrijcfijtrl ih skstir istì sktulbc euirl bi hl fcopitijfkl (ij hl bkoijsköj ij bufi hlfcopitijfkl). Bkfdc ij ctrcs tërokjcs, hl oksol bi. uj plrtkbc (c bi ujcs plrtkbcs) bifijtrc bislhkijtl blb·, istc is, hcs kopuhscs fijtrïpitcs bih skstiol pchek kopuhscsfijtrïpitcs scj prifksloijti hcs kopuhscs ocbir

Page 132: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 132/351

Hl tisks bi Buvirair bi qui «ih fijtrc jc ixksti ij pchïtkfr

bcs Pchïtkfcs, fkt., pìa. >2>) fcjeujbi hcs bkvirscs lspiftcs bih prb rïl kjvirtkrsi.Vkiopri ixksti ujl «tijbijfkl· bi fijtrc7 hc qui quk is uj plrtkbc bi fijtrc. Pirc vëlsioKrl, <0.2.

<1<isti tkpc is fijtrïeuac, y pcr ijbi fcjbufijti l pchïtkfls kjoc bls c ixtriokstls.

k ixkstijfkl bi plrtkbcs unkflbcs ij ih fijtrc phljtil tlonkëj sirki bi f kjtirisljtïskolsfcj rispiftc l sus flplfkbl plrl hl pchïtkfl aijirlh. Dlfi lücs suairï qui ih fijtrc istìfcjs hc nìskfloitji pcr ritrclffkcjis, fcj hc fulh kophkflnl qui hcs bcs bi fijtrctkijbij oìs nkij l sir craljksocs plskvcs qui bi lfköj i kjstkalfköj. Isc oi hhivö ldlfir dkjflpkë ij ih «kjocvk c· bi ujl pcskfköj bi fijtrc. Vkac friyijbc ij istibklajöstkfc, hl ixpirkijfkl fdkhijl rifkijti ‒ qui si flrlftirkzö pcr ujl hkblb fröjkflbi hcs plrtkbcs kjtiroibkcs ‒  rikvkjbkfl ujl kjtir HFKÖeh oìs pcsktkvl. bkrïl qui, sk nkij hcs plrtkbcs bi fijtrc j l sir kjocvkhkstls, p etQeuik fh iqøkhknrkc qui piül «ujl

eujfköj oibklbcrl·, y hl oibklfköj, c ih fcrritlmi, s hc oksoc qui ih kjocvkhkso5)Yjlviz rifcjcfkbc istc, oi kurc l lülbkr qui ujl pcskfköj bi fijtrc plrifi fcjbijlr l ujlgl bi oibklfköj, ij ih sijtkbc bi qui ctrl eujfköj dlfi qui tcol bi pcskfköj bih plrtkbc hi slhal ih tkrc pcr hl fuhltl skj pijslr ij fuljtc l rijbkokijtc jk hcarcs. Yj plrtkbc bi fijtrc kjtijti supirlr l hcs plrtkbcs unkflbcs l su kzqukirbl c su biriwjtrknukrì oìs qui jkjaujl ctrl fcsl l uj frisfijbc bi isflhl =y ixtriokzlfköj.

2. Vk uj skstiol pchïtkfc fcjtkiji cpcskfkcjis ljtkskstiol, nkhl , y bislhkijtl  ‒  pcr ihoirc difdc bi qui su fijtrc istì hc eïskfloijti ‒  hl fcopitijfkl fijtrïpitl, istcsrlsacs hhivlj skstiol pchlrkzlbc. Lsï, flni vchvir scnri hl pchlrkzlfköj fcj hitlhhi fcocfulrtl flrlftirïstkfl skjtëtkfl. Ij hcs flscs bi Ktlhkl . ih «tkröj· si dlfi (c si dlfïl)scnri tcbc bisbi hl kzqukir j ih flsc bi Qikolr, ij ih bifijkc bi <;60 lbqukrkö oìseuirzl hl birifdl. Hc qui pirsksti is qui ij tcbcs hcs flscs ih ispiftrc k- pchïtkfl istìouy pchlrkzlbc= sus pchcs hltirlhis istìj l l bcs pchcs bi bkstljfkl, y hl bkstljfkl ijtriihhcs lnlrfl iftrc oìxkoc pcsknhi bi cpkjköj Istc iqukvlhi l bifkr qui hc Prcnlnhi isqui hls eksurls silj ouy prceujbls, qui, skj bubl, ehsijsc is ouy isflsc y qui scjoufdcs qukijis pcjij ij bubl ktkokblb bih skstiol pchïtkfc. Ij risuoij, dly pchlrkzlfköj

i siülhlrsi qui okijtrls, l ok kukfkc, uj skstiol pchïtkfc puibi sir

- [ jc istlr pchlrkzlbc, Buvirair kbijtkekfl (c fcjeujbi) hl pchlrkzl l «pchlrkzlfköjlhribibcr bi bcs plrtkbcs· (vëlsi Hcs Plrtkbcs Pchï Pla. >1>). Vfctt F. Ehljlalj dl

kbilbc ldcrl uj «ïjbkfi bi pchlrkzl Lhjkcjb, Ehljlalj y ^cnirt M. Oujbt, fcops.,Frksks, Fdckfi ljb

V ih ktthi, Nrcwj, <;16, pìas. 45 l 4;, 54> l 542). Vu oibkbl kjfhuyi ijtcs qui okfcjfiptulhkzlfköj, y tcblvïl istì pcr biocstrlr iopïrk Pirc jc flni bubl bi qui jcscfuplocs bih oksoc prcnhiol.

Akt

bcs , skstiols bi plrtkbcs

<1>

fuljbc dly bkstljfkl kbichöakfl (ij fcjtrlpcskfköj l hl

kbichöakfl).

Page 133: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 133/351

Fhlrc qui ih skstiol si nlsl ij ih fijtrc prifksloi istì pchlrkzlbc. Ij flsc fcjtrlrkc,jc ixkstkrïl jk skqukir fijtrlh hc nlstljti lophkc plrl nrkjblr isplfkc plrl su c sirïlrijtlnhi ujl unkflfköj bi fijtrc, puis hcs plrtkbc ixphctlj ih okibc lh ixtrioksoc. Vkjionlrac, jc b juistrl ltijfköj qui ij isti flsc dlfiocs erijti l u vkfkcsc. L hl hlral,hl tcol bi pcskfköj bi fijtrc jc i f skjc tlonkëj ujl flusl bi pchlrkzlfköj, pui mifEkö

qui hl zcjl bi fijtrc istë cfuplbl lhkoijtl lh /m fijtrïeuacs y bislhkijtl hl fcopitijfklfijtrïpit /m 9. )Hl qukjtl flrlftirïstkfl bih phurlhksoc pchlrkzlbs ui ylmdcs diocsrieirkbc. I, hl f scnri hcs fijtrïpitc tijbijákl flrlftirïs tiol is ih ujl përbkbl pirsks ijelvcr bi ujc bi hcs ixtriocs (c ïjfhusc bi loncsm- pteibl erëjlr hl diocrrlaklfëdtrïeual, pirc hls tijskcjis plrifij fcjtrlrristlr fcj ëxktc tcbl kjvirsköj bifkskvl bifkl., Hcs flscs oìs ihcfuijtis ij isti sijtkbc dlj skbc hl bi Qikolr y Fdkhi, pirc hl KU^ipýnhkfl erljfisl tlonk ujl tijbijfkl fijtrïeual. Dlstl cftunri bi <;21, hcs fcoutkfkplrcj ij hcs bkvirscs acnkirjcs bi hl pcstauirrl, y ixtrioc jc kjtirvijïl ij ihtirrijc ihiftcrlh jkjaýj lbvirslrkc. Vkj ionlrac, plrl <;9< hl rilffköj aluhhkstlvloijti itkquitlbl ^PE, ^lssionhioijt bu Piuphi Erlj ih plïs, hcs fultrc «plrtkbcsfcjstktufkcjlhis· unkflbcs ijtr ocs fcoujkstl y aluhhkstl qui ij mujkc bi <;25 dlnïlj

cnk oijcs qui ih 16,9 pcr <00 bih vctc tctlh dlnïlj nlmlbc l pcr <00 y qukijis oìsdlnïlj pirbkbc ( bih >4,< euircj hcs frkstkljcbioöfrltls, ujc bi Ïcs bcs plrtkbcs nfijtrc. Ij hl ihiffköj uhtirkcr, y ýhtkol, bi <;95, hl tijbij eual plrifkö bksokjukr ijfuljtc l risuhtlbcs ihiftcrlh luai aluhhkstl si vkc riiophlzlbc, lujqui söhc euirl ij ihlumi pcumlbkstl, qui fcjecroi l fulhqukir frktirkc fc okri irl ujl prctistl birifdkstlljtkskstiol.

Hl tijbijfkl ktlhkljl is kaulhoijti fijtrïeual, lujqui rktoc. Ij <;24, ih PlrtkbcBioöfrltl Frkstkljc hhiaö oo

tk Ih sunrlylbc skrvi plrl bistlflr qui ok fcopitijfkl fijtrk pcr hcs risuhtlbcsihiftcrlhis. Ixphkfc pcr quë is fcrriftc isti kjf flpïtuhc «^kvksktljbc mk Phurlhksoc

Pchlrkzzltc·, ij Elnkc Hu Vtipdij ^. Arlunlrb, fcops., KK Flsc Ktlhkljc, Alrzljtm, pìas. k ><0 y ><<. Ij nrivi trltlrë tlonkëj bi isi lspiftc.

y skstiols (hi plrtkbcs <16

c cr pirc bisbi ijtcjfis tkiji uj prcoibkc kjeirkcr lh 20

r Ljìhcaloijti, y hc qui is oìs skajkekfltkvc, ij <;24 hcs

rtkbcs ktlhkljcs bi hl fclhkfköj fijtrkstl (BA, scfklhbioöfrltls, unhkfl y hknirlhis) tijïljij tctlh ih 5> pcr <007 ij <;96,

tctlh bi hcs fultrc plrtkbcs yl dlnïl nlmlbc pcr binlmc 2 90 pcr <00. Ih bistkjc bih

arupc bi fijtrc-kzqukirbl, istc bih ixpirkoijtc bi hl «lpirturl l hl kzqukirbl·, jc dlskbc bkei —ti. Ij <;56, hl juivl olycrïl bi fijtrc-kzqukirbl riprisijtlnl 50 pcr <00 bihvctc tctlh7 ij hls ihiffkcjis bi <;54 dlnïl bksok hukbc lh 95 pcr <00, y plrl <;12 istlolycrïl si dlnïl bisdifdc, uis ih Plrtkbc Vcfklhkstl bifhlrlnl qui hl lhkljzl bi fijtrc-kzquïirbl jc irl pcsknhi fcj hcs scfklhbioöfrltls. Ij flonkc, l hcs ixtri cs his dl kbcouy nkij. Bi <;25 l <;1>, ih Plrtkbc Fcoujkstl jc eui luoijtljbc fcjstljtioijti su plrtkfkplfköj ij ih vctc lh, qui plsö bih <; lh >1 pcr <00, y ij hls ihiffkcjis bi <;1>, ihK, jicelsfkstl, buphkfö sus vctcs ljtirkcris (qui plslrcj bi uj koibkc bih 9 pcr <00 lflsk ih ; pcr <00). [ hcs bltcs oìs rifkij bkspcjknhis, hcs bi hls ihiffkcjis riakcjlhisbi mujkc bi <;19,

istkaulj bi ecrol fcjfhuyijti hl flplfkblb pribkftkvl bih ocbihc. cs fcoujkstls dlj-

lvljzlbc fkjfc pujtcs bi pcrfijtlmi, lh slhtlr tuj oìxkoc, skj prifibijtis ij ujl

Page 134: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 134/351

biocfrlfkl cffkbijtlh, bih 66,2 kcr <007 hcs bioöfrltl-frkstkljcs dlj bisfijbkbc lh69,6, y okijtrls

hknirlhis flsk dlj bislplrifkbc (>,9), hl ixtriol birifdl jicels l skaui istljbc, fcj uj5,2 pcr <00, pcr ijfkol bi hl oibkl bi risuhtlbcs. Plrifi qui hl fijtrkeualfköj dllhfljzlbc su ýhtkol tcjtirl >

5. Hl sixtl flrlftirïstkfl bih phurlhksoc pchlrkzlbc is su istruf 2FkCeh kbichöakflfcjaëjktl. Fuljbc si dlhhl uj lophkc isplfkc -Makfc, si bisprijbi bi ihhc qui hlfcoujkblb pchïtkfl fcjtkiji ttkbcs qui jc söhc istìj ij bislfuirbc ij tcrjc lfuistkcjis pchï Kfls aijirlhis skjc tlonkëj, y bi ocbc oìs kopcrtljti, lfirfl bi VPrkjfkpkcs y hls fuistkcjis eujbloijtlhis. Lsï, si jcs riokti l uj Kajkekf oìs bi ecjbcbi hl kbichcaïl. Fcoc yl si dl siülhlbc ljtis ih tirokjc «lbichcakl· puibi skajkekflr k)ujl plrtkfkplfkcj Yy ioctkvl ij hl pchïtkfl, y mk) ujl oijtlhkblb plrtkfuhlr, ujl ehlloijtks. Ij hls fcoujkblbis pchïtkfls ocjïstkfls si dlrì dkj-

ij ih prkoir ihioijtc, ij ih «riflhijtlokijtc kbichöakfc·. Pirc « CV Vkstiols phurlhkstls bini dlfirsi dkjflpkë ij ih siaujbc, ij hl

. istc is, ij hl kbichcaïl ijtijbkbl fcoc oibkc bi pir

• bks [ fcjfinkr hl pchïtkfl y biekjkbl ‒  pcr ijbi ‒   fcoc ujl ecrol .— bcftrkjlrkl, bi prkjfkpkc y ouy ihivlbl, bi ijecflr

Kk 9if fkerls fcophitls ekaurlj ij ih fulbrc ; (Ktlhkl) y ih <0 (Erljfkl), ij FkCeh shau

<12

kbcs , skstiols bi plrtkbcs

<19

hls fuistkcjis pchïtkfls. Isti ij/cqui kbichöakfc, y bi ecrol oijtks, surai bi hls rlïfisoksols bi ujl fuhturl oijti bi hl Fuhturl pchïtkfl) y riehiml bi ecrol flrlftirïst tlhkblbbih rlfkcjlhksoc erijti l hl oijtlhkblb iopïrkfl tkfl <6, Istc jc is bifkr qui, blbl ujlfuhturl rlfkcjl<k lutcoìtkfloijti iM kbichcaksoc, \ukirc bifkr skophioij fuhturlrlfkcjlhkstl is ih tirrijc oìs lncjlbc plrl ih fk Pchïtkfl kbichöakfl, okijtrls qui ujlfuhturl iopïrkfl ijecqui kbichöakfc hi risuhti bkeïfkh lrrlkalrsi,

Ij tcbc flsc, ij hcs skstiols bi istubkc hcs plrtkf «virblbircs friyijtis· si fcbiljfcj hcs plrtkbcs bi hcs l oibkls·, istc is, qui hl tiopirlturl kbichöakfl bi hc plrtkbcs puibi sir ouy bkvirsl, C sil, qui hl flrlftirï is qui tcbcs hcs plrtkbcs si fconltij fcjlrauoijtcs g y fcopktij ij tërokjcs bi oijtlhkblb kbichöakfl. Pcr bini fcjeujbkr hlistrufturl kbichöakfl fcjaëjktl bi hls fcr pchïtkfls pchlrkzlbls fcj hl ekinri kbichöakfl.Is pcsknhi q tiopirlturl bi Ml pchïtkfl, pirc hl bksokjufköj bi hl plsköj jc trljsecrol, pcr sï schl, ujl oijtlhkblb kbichöakfl ij uk hkblb prlaoìtkfl,

 Jlturlhoijti, ujl fcoujkblb pchïtkfl is kbichöakfl scfkiblb istì kbichcakzlbl, Isc hcdlnrïl vkstc dlstl ih b ahcss. Vkj ionlrac, sk lspkrlocs l ijtrlr ij ujl irl pcstplr biscfkchcaïl pchïtkfl, si binirïl pristlr hl binkbl ltijfköj bi qui hl oksol fcjekaurlfköjbih skstiol bi plrtkbcs oï scstkiji hl istrufturlfköj kbichöakfl bi hl scfkiblb. Is pcsknkeksurls scfkcifcjöomfls cnmitkvls jc mustkekquij yl hl fcop tlhkzlfköj kbichöakfl, y, skjionlrac, hcs plrtkbcs fcje olrxkstls y jlfkcjlhkstls puibij oljtijir su ltrlftkvc y fxhl scfkiblb fcjecroi l sus fribcs kbichöakfcs. Fuljbc uj7 bi plrtkbcs hhial l quiblristlnhifkbc y plsl oìs lhhì bi hl ltcjlkzlfkcj hcs plrtkbcs si fcjvkirtij ij lhac

lutcoltmfcr vkirtij ij ih skstiol «jlturlh· bi fljlhkzlfköj bi hl scfkiblb [ fuljbc dlyvlrkcs plrtkbcs istlnhifkbcs lutcoltkfloijti ol lbqukiri uj kjtirës frilbc ij ecoijtlr

Page 135: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 135/351

uj tkpc kbich( fljlhkzlfköj, lh oijcs pcr bcs rlzcjis. Hl pkkoirl is qui sk pirfknkrsi y mustkekfls-si tljtcs plrtkbcs pcr siplrlbc, ëstcs jc pirrjmtkrsi ujl elhtl prlaoìtkfl bibkeirijfklfköj Hl siaujb is qui ij ujl sktulfköj bi phurlhksoc ixtrioc flsk tcbcs hcsscj arupcs rihltkvloijti piquiücs, hl oimcr ecrol bi lsiaux supirvkvijfkl is qui lsus siaukbcris si his lbcftrkji fcoc *

<6 Vupk 2-<, y flp. 2, jctl <6. Uëlsi tlonkëj ij ok Bi‛jcfrltkk  

ry, fkt., flp. <<.

ujl hiy bih fcjtlakc lyubl l ixphkflr pcr quë ih plrtkbc hcs plrtkbcs olycris) tkijijarljbis prcnlnkhkblbis bi

kr ih imiophc

ýhtkol kjeirijfkl pcbrïl plrifir binltknhi. Vk nkij ih kjtirës )V piquiücs plrtkbcs ij hlfljlhkzlfköj kbichöakfl istì fhlrc, oufdc oijcs fhlrc pcr quë ih plrtkbc olycr, c hcsbcs plrtkbcs cris, jc dlylj bi lphkflr tìftkfls «bi lhuvköj· W tlf fcoc bifïl CttcGkrfddikoir . Ih fcjfiptc bi plrtkbcs bi si birkvl bi hcs skstiols bi plrtkbcs

 nkplrtïbkstls, trkplrtk y bi plrtkbc pribcokjljti. Pirc flni phlusknhioijti lophklrhc

s fcoujkblbis pchïtkfls pchkplrtkbkstls. Flni pireiftloijti lbu pcr imiophc, qui ihPlrtkbc Bioöfrltl Frkstkljc ktlhkljc jc is qui uj plrtkbc bi lhuvköj. Pirc sï y jc. Plrliopizlr, hl BF ocfrlzkl Frkstkljl) tijïl ujl phltlecrol oìs prlaoìtkfl nlm.c hl ffköjbi Bi Alspirk, l prkjfkpkcs bih bifijkc bi <;90, qui obc tcoö hls rkijbls hlaijirlfköj skaukijti 9 Lbioìs, hls erlf s bi kzqukirbl bi hl BF qui dlj fcjbkfkcjlbcij arlj oibkbl lrtkbc ij hcs ýhtkocs qukjfi lücs istìj mualjbc, skj hualr l ls, ujl plrtkbl kbichöakfl ·. Ljìhcaloijti, hl bcftrkjl bi hlral rl bi hl «jc rivirsknkhkblb· bihl fclhkfköj bi fijtrc-kzqukirbl rifi lnsurbl fcjecroi l frktirkcs prlaoìtkfcs. Pcrýhtkoc, hl ecr tij qui hl BF si fcoprcoitkö l ecjbc ij <;12 scnri hl hiy bi —crfkc

bkeïfkhoijti puibi kjtirpritlrsi fcoc ujl lftulfköj bi k5j. Ij tctlh, sk si sustktuyi ihrlsirc plrrcquklh, plïs pcr plïs, tuj rlsirc fcoplrlbc y fcoýj, ijtcjfis is kopcsknhijc pirfknkr jibkbl ij qui hl istrufturlfköj kbichöakfl bi ujl fcoujkblb pchï < pchlrkzlbl hkoktl ieiftkvloijti hl plrtkbl bih lhuvköj W

—loi_. 

1 Hl siptkol flrlftirkstkfl bih phurlhksoc pchlrkzlbc is hl pri rl bi cpcskfkcjiskrrispcjslnhis. Istl flrlftirïstkfl aulrbl ujl

ri istrifdl fcj hl oifìjkfl pifuhklr bi hl lhtirjlfköj aunirjl ijtlt bi hls fcoujkblbis pchïtkfls nlslbls ij ih fijtrc. Pcr ppl

k ih plrtkbc bih áijtrc (c ih prkjfkplh plrtkbc bih fijtrc) jc n TPuistc lhl lhtirjlfköj=fcoc is ih pkvcti y hl fchuojl virti- tlh bi tcbl olycrkl autirjloijtlh pcsknhi subistkjc is acnirjlr

Pcr ctrl plrti kcs plrtkbcs bi hcs ixtriocs hcs

cs qui si cpcjij lh skstiol quiblj ixfhukbcs flsk pcr biekjt

ij Uilsi ispifklhoijti su flpïtuhc «Airoljy= Rdi Uljksdkja Cppcsktkcj·, l PchmkmflhCppcsktkcjs mc Qistirj Birjcfrlfkis, fc

Kb < isti lspiftc si riekiri, ijtri ctrcs, M. HlPlhconlrl, «Bifhkji ce

Bkssijt ljb Kjtirpritltkcj·, ij LPV^, olrzc bi <;55, pïak. be Flni pcjir ij tihl bi mukfkc su flrìftir kbichöakfc (suprl, 2.2), pirc

Page 136: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 136/351

jijkl VY tìftkfl y su ltrlftkvc kbichöakfcs.

<15

fköj bi hl lhtirjlfköj ij ih pcbir= ij fkrfujstljfkls j ist l acnirjlr. Pcr isc, ij istlsfcjbkfkcjis, lplrifir fclhkfkcjis lhtirjltkvls, csfl, qui ih pëjbuhc vl bi uj arupc l

ctrc arupc bi plrtkbcs. Ij su hualr, jcs ik fcj ujl lhtirjlfköj pirkeërkfl, istc is, pirkeërkfl ij ih

ih lffisc lh acnkirjc si hkoktl ýjkfloijti l hcs plrt

kzqukirbl y/c bi fijtrc-birifdl. Bkfdc ij ctrcs tërokj fkcjis lhtirjltkvls prisupcjijuj skstiol ij ih qui tcbcs bcs kopcrtljtis istìj crkijtlbcs dlfkl ih acnkirjc y scjfcoc plrtkbcs bi acnkirjc. Pcr ih fcjtrlrkc, hl lhtirjlfköj fcjsksti bi plrtkbcs piroljijtioijti acnirjljtis qui

l flonklr bi fcoplüircs ijtri hcs pröxkocs l ihhcs.

Ih lffisc pirkeërkfc y hkoktlbc lh acnkirjc skrvi plrl puis, pcr quë ih phurlhksoc

 pchlrkzlbc flrifi bi ujl cpc pcjslnhi kopcrtljti y si flrlftirkzl tljtc pcr ujl cpcskrispcjslnhi fcoc pcr ujl cpcskfköj flrlftirïstkfloijti k nhi. Is dMi qu ujl cpcskfköjsi fcopcrti bi ocbc,.r sk si ispirl bi ihhl qui dlyl bi istc is, qui b l hl prìftkfl hcqui dl prcoitkbc. Lml kjy is prc cpcskfköj sil tljtc oijcs rispcjslnhi fuljtc oijcsispirl bi acnirjlr. Ldcrl nkij, ij hls fcoujkblbis pchïtkfls pchl lhtirjlfköj bi kcs pcsknhis lhklbcs bih plrtkbc bkrkaijti bi kopcji scnri tcbc pcr hkoktlfkcjis kbichöakfls.Lbioìs, i qui kcs plrtkbcs bi fijtrc-kzqukirbl y bi fijtrc-birifdl

ýjkfloijti ujl rispcjslnkhkblb aunirjloijtlh sifujblrkl. oc, hl kjistlnkhkblbaunirjloijtlh y hls fclhkfkcjis kjistlnH okfls csfurifij hl pirfipfköj oksol biqukëj is rispcjslnn

Ij tcbcs istcs rispiftcs, jk skqukirl hcs plrtkbcs bih crkijtlbcs dlfkl ih acnkirjc siskijtij octkvlbcs l bisilr plpih bi ujl cpcskfköj rispcjslnhi7 puibij piroktkrsi ihrispcjslnhis. [ hcs plrtkbcs ljtkskstiol, sk tkijij lhaujl j is hl bi sir krrispcjslnhis7scj ujl cpcskfköj piroljijk jkial l kbijtkekflrsi fcj ih skstiol pchïtkfc, fuyls prcois privë qui si vlylj l fuophkr jujfl. Pcr isc, ih phurlhksj zlbc si flrlftirkzl pcr ujlcpcskfköj siokrrispc. .m rispiftl l hcs plrtkbcs unkflbcs ij hl pirkeirkl bih fijtrc, ycpcskfköj krrispcjslnhi ij hc qui rispiftl l hcs plrtkbcs bik ocs qui si cpcjij lhskstiol. [ fk plpih qui bisiopiül u fköj krrispcjslnhi is hc qui jcs hhivl l hl ýhtkolflrgtirïst

1 Lujqui, l ok kukFkc, hl bkoijsköj rispcjslnkhkblb-krrispcjslnk prkjfkplh rlsac quiFlrlftirkzl l hl cpcskfköj ij hcs skstiols pchlrn ixtrlir oufdls octkvlfkcjis uhtirkcrisbi hcs ýhtkocs flpïtuhcs bi < BldK Pchktkflh Cppcsktkcjs kj Qistirj Biocfrlfkis, fkk,Piroïtlsioi

<11

4 Hl ýhtkol flrlftirïstkfl bih phurlhksoc pchlrkzlbc is hl oi- —ij qui hl fcoujkblb pchïtkfl bl ouistrls bi ujl plutl bi kp -

vc flhkekfc bi pchïtkfl bi supirc/irtl, c bi prcoisls ixfiskvls,

—is ouy bkeirijti bi hc qui si flhkekfl fcj sijtkbc bi pchutkfl itktkv Hl pchïtkflfcopitktkvl jc fcjsksti söhc ij hl fcopitk-

 m‛ib is bifkr, ij hc pröxkols qui istìj hls fcopitijfkls ijtri sï7 onkëj fcjsksti ij hlsjcrols bi fcopitijfkl. Ih fcjfiptc bi pchï l fcopitktkvl vkiji bi kl ifcjcoïl, y

Page 137: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 137/351

fuljbc rifurrkocs l hls —ljl- ¡ls biniocs tijir fukblbc plrl qui hl ljlhcaïl jc si pkirbl pcr flokjc. Hl fcopitijfkl ifcjöokfl risuhtl pcsknhi ij bcs fcjbk-! jis= hl prkoirl, qui ih oirflbc isflpi lh fcjtrch ocjCpchïstkfC hl pjbl, y jc is oijcskopcrtljti, qui hls oirfljfïls silj hc quim - .bkfi qui scj. Ij hl iseirl bi hl ifcjcoïl,istl ýhtkol fcjbkfköj sltïselfi oibkljti hcs fcjtrchis hialhis. Vk jc si flstkalrl ih

erlubi k hcs prcbuftcris pubkirlj isflplr eìfkhoijti l tcbl sljfköj pcr vijtl bi ujlfcsl ij hualr bi ctrl= bi frkstlh pcr bkloljtis, bi turl lolrkhd pcr crc, bi laul pcroibkfkjl, uj oirflbc fcopi vc si dujbkrïl kjoibkltloijti.

Fcjbkfkcjis plrifkbls, lujqui oijcs istrkftls, scj hls qui si hkflj l hl fcopitijfkl pchïtkfl. Hl pchktkfl fcopitktkvl jc istì lbkfkcjlbl söhc pcr hl prisijfkl bi oìs bi uj plrtkbc, skjc rlo ï pcr uj oïjkoc bi fcopitijfkl hkopkl (y bi fcjekljzl outul), lbinlmc bih fulh bkeïfkhoijti puibi eufkcjlr uj oirflbc pchïtkfc

oirflbc fcopitktkvc. Is bi rifcjcfir qui ij hl pchïtkfl tiji qui sir, pcr euirzl, oijcsixkaijtis, y qui ih erlubi pchïtkfc khtl oijcs eìfkh tljtc bi bitiftlr fcoc bi fcjtrchlrqui ih erlubi lokfc. Pirc hl bkstkjfköj ijtri ujl cpcskfköj rispcjslnhi y ctrlk

spcjslnhi biml olrair plr øjl bkstkjfköj iqukvlhijti ijtri hl KPitijfkl pchïtktl hkopkl ysufkl. Vk uj plrtkbc puibi skiopri, ek hl oijcr pricfuplfköj, prcoitir ih fkihc ij hltkirrl, skj tijir ki «rispcjbir· mloìs l hc qui prcoiti, jc flni bubl bi qui isti - < fli pcr binlmc bi fulhqukir jcrol bi fcopitijfkl)

l ok mukfkc, ih dlnhlr ij istls fcjbkfkcjis bi «pchïtkfl( )itktp is, lh oksoc tkiopc,utkhkzlr uj vcflnuhlrkc koprcfi

jti i kjtirpritlr olh hcs bltcs. Bi difdc, hl plrtkbl pchïtkfl si mui hlij tirokjcs bifcopitijfkl kjmustl flrlftirkzlbl pcr ujl isflhl-

-j kjfisljti [ hl pchïtkfl bi hl supirceirtl hhivl ‒  pcr kjvirtkr hl

jlr ifcjöokfl. ‒   l lhac ouy plrifkbc lh bisiqukhknrkc kjehlfkc ih —° Yjl sktulfköj ij hlqui hcs fcopitkbcris «trltlj bi lrrljflrsi

lpcyc hcs ujcs l hcs ctrcs oibkljti hhlolokijtcs oìs istijtörics

ýr

oh oijti qui ih ìonktc bi hl fcopitijfkl vlrïl, y luoijtl oufdc, lh plslr Kstljfklkbichöakfl isflsl l ujl arljbi.

y m bi plrtkbcs

<14

<1;y prcoisls olycris·, bi ocbc qui luoijtl hl fcopiti ceirtl bkspcjknhi, pirc hl ceirtljc luoijtl :.

Bi ocbc qui hc qui prifibi is ih sïjbrcoi bih phurlh oc y pchlrkzlbc. Yjl ixphkflfköj prcvkskcjlh bi su it koprcfibijti ij isti fcjtixtc. Bi hc qui si trltl is b qui hlfltiacrïl trlbkfkcjlh ouhtkplrtkbkstl dl fcjeujbkk oijti bcs flscs rlbkflhoijtibkstkjtcs, y qui hcs sksti bi bcs plrtkbcs jc si puibij locjtcjlr ij uj schc < ionlrac,is kopcrtljti priaujtlr fuìhis scj hls pcs supirvkvijfkl bi hls fcoujkblbis pchïtkfls pchlrkzlbls. J bi qui istl vlrkiblb bih ouhtkplrtkbksoc is uj istlbc fcsls plrl ujfuirpc pchïtkfc=‛ Yj sks qui R pcr kopuhscs fijtrïeuacs, ujl cpcskfköj krrispcjsln< pit

³KkR puibi sir uj skstiol vklnhi kjocbirlbl i kbichöakfl hhivl l hl plrìhksks purl y sksifuijfkk bi riecrols olh flhfuhlbls qui l erlflsc= Istc jc kophkfl ecrzcsloijti

Page 138: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 138/351

qøitls fcoujk pn istëj fcjbijlbls l hl kopctijfkl y, l ekj bi lutcbistruffköj. Pirc sïqui bkeïfkhoijti puibij ijerijtlr sks ixöaijls c ixphcskvls.

Hls pcsknkhkblbis bi supirvkvijfkl bi hls fcoujkblf pchlrkzlbls jcs hhivlj l vchvir lcfuplrjcs bi hcs plrtkbc ol. Vi trltl bi slnir sk ih skstiol hcarlrì scnrivkvkr sueïfh pc plrl lnscrnir l iscs plrtkbcs ij ih crbij pchïtkfc vkait tcrklbcr bisfunrkrì bi ocbckjivktlnhi qui, l hlrac phlzc, rivchufkcjlrkcs pkirbij su ïopitu kjkfklh y si lblptlj l hcqui jc dlj pcbkbc birrcflr. Pirc is ouy pcsknhi qui ih dlyl bi bisfunrkr qui ih «hlrac phlzc· irl biolsklbc hlr lftcris vkvkijtis y plrl ih skstiol pchïtkfc. tërokjcs l hcsscfklhkstls olrxkstls his hhivö oibkc skahc kjtiarlrsi, y arlfköj jc si dl ieiftulbc skjsuerkr përbkbls ij ouf l elvcr bi hcs plrtkbcs fcoujkstls. Ijtri tljtc, okijtrl hkstlstktunilnlj, hl biocfrlfkl si dujbïl, ij ih pirïcbc b rrls, ij Ktlhkl, Lhioljkl y Isplül.Lbioìs, ih prcnhiol lh fcoujksoc is bi ctrc crbij. Vk rifcrblocs hls fkrfu=

hls fhlsis trlnlmlbcrls ij ih skahc TKT y hcs prkoircs bifil ih scfklhksoc rivchufkcjlrkcirl virblbirloijti hl «pc! bisispirlfköj·. Pirc bkeïfkhoijti flni bifkr qui hcs plrtjkstls lftulhis bi Erljfkl, Ktlhkl c kjfhusc Ekjhljbkl, riehim tljfkls bisispirlbls, skjc

qui ij fcoplrlfköj riehimlj ih<4 D. U. Qksiolj, Pchktkflh Vystios, Prliair, <;55, pìa. <<9. < nlsl ij Dlrry F.Nribioikir. ^. O. Vtipdijscj, Rdi Ljlh ysks ce Vc Dc <;5>.

jnkc okijtrls qui ih scfklhksoc dl skbc, y skaui skijbc, uj kijQ nlstlt<ti ehixknhi y, lisflhl jlfkcjlh, nlstljti ispcjtì )U0 pcr ujl lftktub ljtklplrltc, ih fcoujksoc ijtrl\. risplhblbC pcr ujl «ekaurl pltirjl· fcjfritl y fcoc ocvk Ô<0 ouy riakoijtlbc yekroioijti ltrkjfdirlbc oib ujl

.opriskcjljt craljhzlfkcj ;

hls ljlhCahls ijtri scfklhksoc y fcoujksoc lpijls sk scpcrtlj istubkc fukblbcsc,

irkerijtëocjcs fcj hl hhlolbl kjtiarlfköj bi prkjfkplhis plrtkbcs fcoujkstlscffkbijtlhis scnri hl nlsi bi sus iV pifuhklris y su! aijirks.

,l tisks bi hl «kjtiarlfköj· bih fcoujksoc si dl ixpuistc ij kls virskcjis. Hl oìscslbl is hl bi qui, dcy bïl, hcs prkjfk klrtkbcs fco uj k s tls iurcpics istìj « kjtiarlbcs pcsktkvloijti·,

fulh si qukiri bifkr qui scj hcs plrtkbcs virblbirloijti riecr ls y/C qui scj, lh oijcsij Ktlhkl, hcs virblbircs nlstkcjis bih rkkokijtc bih crbij fcjstktufkcjlh. Fcj rispiftc listi ýhtkoc oijtc, is pcsknhi qui hl dkstcrkl bkal prcjtc sk is virblbirc . Ijtri tljtc, prcfibi rivkslr ih lrauoijtc aijirlh, istc is, qui lrtkbcs fcoujkstls cffkbijtlhis dljkjtirvijkbc ij acnkirjcs kisis bi fclhkfköj skj qui si prcbumirlj fcjsifuijfkls

skjkistrls. ekjis bih bifijkc bi <;60, Fdkhi, y ij hl kjoibkltl siaujbl uirrl oujbklhoufdcs plïsis iurcpics (y Fdkhi ctrl viz bi <;25 <4) fcjcfkircj arljbis fclhkfkcjisbi «erijti jlfkcjlh· fcj hl plfköj bi hcs fcoujkstls. Hc qui is oìs kopcrtljti, bisbibih bifijkc bi <;50 dl dlnkbc plrtkbcs fcoujkstls qui dlj ,ijkbc ij acnkirjcscffkbijtlhis bi fclhkfköj ij tris plïsis=

cbkl (bi <;55 l <;1<), Fdkhi (bi <;10 l <;16) i Kshljbkl (bi l <;12). Pirc Kshljbkl ‒ fcj uj ihiftcrlbc bi lpijls <00.000 is ‒  bkeïfkhoijti puibi risuhtlr, tljtc ij ëstifcoc ij ctrcs tcs, uj flsc skajkekfltkvc. Ij Fdkhi, hcs fcoujkstls tijïlj euirlrhloijtlrkls rihltkvloijti isflsls (siks sijlbcris, bi 90, y >> lbcs, bi < 90). Lhhijbijc bkspcjïl bi ujl olycrïl ij ih Fcj y ih ruonc jlturlh bih ixpirkoijtc si vkc

 nrutlhoijti kjti rKbC pcr f achpi okhktlr. Bi ocbc qui söhc jcs quibl uj flsc hijti=Ekjhljbkl Vkj ionlrac, dlstl ldcrl ih Plrtkbc Fcoujkstl rkbis dl kjtirvijkbc ij tris

Page 139: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 139/351

acnkirjcs bi fclhkfköj ij arlj oi fcjfisköj l hl prisköj scvkëtkfl, y jc fcoc lhklbcjifisl nri hl nlsi bi hl lrktoëtkfl plrhloijtlrkl. Ih prkjfkplh puistc l cfuplbc eui, ij<;1<, ih Okjkstirkc bi Mustkfkl, hc qui iquk lsijlhlr qui jujfl dl rifknkbc puistcs bifcjtrch, fcoc ih

hi difdc dkjflpkë ij isti lspiftc, ih ijflpsuhlokijtc bi craljkzlfköj, jls l ctcnlrl yQikjir, Pchktzflh Plrtkis ljb Pchktkflh Bivihc poijt, ftt.,

22 l <21

bi plrtkbcs kkbc4 [

<40

Okjkstirkc bih Kjtirkcr c ih bi Bieijsl. Pcr ctrl plt lh acnkirjc dl hhivlbc l quibksokjuylj oufdc sus y qukzì, l istc, pirc binkbc tlonkëj l eircfis nltlhhls hltijbijfkl «hknirlh· y hl stlhkjkstl, ih Plrtkbc Fcourtm jc vchvkö l plrtkfkplr, ijtri <;1< y<;19, ij jkjaýr< fclhkfköj.

^isuhtl, puis, qui hcs bltcs bkspcjknhis tkijij ouy fcj hl fhlvi bih lsujtc. Pcrqui hlfuistköj akrl ij tc. rijfkl frïtkfl ijtri= k) uj acnkirjc bi fclhkfköj fcj fcoujkstl, y u)uj acnkirjc bi fclhkfköj fcjtrchlbc jkstls, is bifkr, ujl fclhkfköj ij hl qui fk PlrtkbcFcrk ujl c oìs bi hls flrtirls fhlvi. [ ih difdc is qui, dls bkspcjiocs bi uj schcimiophc ij qui uj plrtkbc fcj hls plhljfls, c hcs puistcs bi fcjtrch, bih acnkirjc fijtkhhiaui ih ocoijtc, si scoitl l uj viribkftc ihiftcr risuhtlbc bi ujl fcopitijfkl phurlhkstl y skj fcrtlpksls oujbc, hcs bltcs lpujtlj ij ih sijtkbc fcjtrlrkc.

Ixksti ujl arlj bkeirijfkl ijtri «kjtiarlfköj pcsktk arlfköj jialtkvl·. Hl oimcr ecrolbi cfuplrsi bi isl rioktkrsi, ij Ktlhkl, lh imiophc fcjfritc bih PFK >0 Rlh frknij susbieijscris, hl kjtiarlfköj pcsktkvl bih PFK iq «cpcskfköj fcjstruftkvl·7 bi ihhc sibisprijbi, höakflj PFK së fcopcrtl oìs c oijcs kaulh qui fulhqukir c jcrolh >< Istlkjtirpritlfköj ijfuijtrl sus bltcs oìs ek difdc kjbksfutknhi bi qui «hcs fcoujkstls dljlfiptlf

>9 Hcs fcoijtlrkcs y hls kjvistkalfkcjis scnri ih fcoujkso kjjjuoirlnhis. Yjl vksköjaijirlh bi hls cnrls ktlhkljls riikijt is hl bi Lrturc Fchconc, «Hl Bkjìokfl bihFcoujksoc Ktlhkljs Flvlhhk, fcop., Oltirklhk suhh‛Ktlhkl kkk Rrljsecrolzkcji, << Ouhkjvëlsi ij ispifklh Aklfcoc Vljk, «Hl Vtrltiakl bih PFK i h‛Ihittck ij ^KVP, KKK, <;167 mulj Hkjz, «Hl Biocfrlzkl Ktlhkljl bk ercr ij KK Flsc Ktlhkljc, cp. fkt., y ih jýoircispifklh «Kk Fcoprckj ij Nknhkctifl bihhl Hknirtë, siptkionri bi <;12. Uëlsi tlotNhlfgjir, Yjkty kkk Bkvirskty7 Ktlhklj Fcookljkso ljb tdi Fcol OKR Priss, <;54, yLrrkac Hivk, PFK-Hl Hljal Olrfkl virsc kh Gcoplss, <;1<. Ih fcjfiptc bi kjtiarlfköj

jialtkvl is bi Ak. Rdi Vcfklh Biocfrlts mc Kopirklh Airoljy, Nibokjstir Priss, <>! ^ispiftc bi hl arlj vlrkiblb bi cpcskfkcjis y bi hls cpkjkcji vëlsi ^cbjiy Nlrgir,fcop., Vtubkis kj Cppcsktkcj, Olfokhhlj Priss, <;1<. Ij ok fcjtrknufköj trltc bilpujtlhlr ih fcjfiptc fcjstktufkcjlh (pìas. 66 l 65).

>> Bkac hcs bltcs oìs eklnhis pcrqui fcjskbirc ouy scspifdc vkstls fcj bkrkaijtis. Ihijtrivkstlbc jc söhc is ouy sijsknhi l hls bih ijtrivkstlbcr, skjc qui hcs bkrkaijtisutkhkzlj hls ijtrivkstls su kolaij pýnhkfl y/c hl hïjil bih plrtkbc. Isc aulrbl rihlfköj Hsuprl.

skstiols bi plrtkbcs <4<

 plrtis Mi hls hiyis ktlhkljls prcouhalbls ijtri <;24 y <;54·ui bisbi ijtcjfis, jk skqukirl si prisijtl uj prcyiftc bi hiy

Page 140: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 140/351

lklj skj ih jkdkh cnstlt bih PFK y skj qui si dlyl jiacfklbc

loijti fcj ëh >9 Vkj ionlrac, tlonkëj is kjbksfutknhi qui hl

r plrti bi istl hiakshlfköj si riekiri l lsujtcs trkvklhis, y qui

uistkcjis frufklhis rlrls vifis si bifkbij, sk is qui si bifkbij rjl viz >2 Istc is, hl

kjtiarlfköj pcsktkvl lplrifi rìpkbloijti «jialtkvl· ij fuljtc si scpislj hls bifkskcjiserijti l hls jc kcjis. Ij istl ýhtkol pirspiftkvl, hl kjtirpritlfköj oìs erïl is hcsacnkirjcs hcs plrhloijtcs ktlhkljcs si dlj vkstc flbl viz jlrlhkzlbcs pcr hl flplfkblbbi vitc bih PFK y qui, lbioìs, hcs

olrakjlhis pcr hls pcfls bifkskcjis qui si dlj tcolbc dlj

-- biolsklbc fcstcscs plrl sus risuhtlbcs.

coc jc puibc ijtrlr ij hl fuistköj ij bitlhhi, ih lspiftc aiji- bifkskvc plrifi sir quihl tisks bi hl «kjtiarlfköj pcsktkvl· si W fuljbc si kjtijtl ixphkflr fcj ihhl pcr quërisuhtl qui Ktlhkl ,chïtkfloijti, ih dconri ijeiroc bi Iurcpl cffkbijtlh. Vk hl kistl is

 ‒ fcoc suihi sir  ‒  qui ih bitirkcrc bini koputlrsi s bioöfrltls frkstkljcs, istc is, lh plrtkbc qui vkiji bcokjljbc cs hcs acnkirjcs bi fclhkfköj bisbi dlfi trikjtl lücs,ijtcjfis hl ujtl skaukijti i kjivktlnhi plsl —l sir hl bi pcr quë jc si dl  

7lbc bih pcbir l hl BF. [ istl priaujtl jcs vuihvi l hhivlr prcpkiblbis bih skstiol bi phurlhksoc pchlrkzlbc y, scnri tcbc, rkifdc bi qui hl BF bini su pcbir y su piroljijfkl ij ëh prifk

Hl fktl is bi Erljfc Flzzchl, «Fcjsijsc i Cppcskzkcji jih Plrhloijtc jc= Mk ^uchc bihPFK·, ij ^KVP, <, <;1>, pìa. ;>. Bini bistlilrsi qui . plrti bi hl hiakshlfköj ktlhkljl hl prcouhalj bkriftloijti hls fcok tir piroljijtis bih Plrhloijtc, fuycs trlnlmcs sirilhkzlj l puirtl firrlbl eh fcophitloijti kjvksknhis. Ih fcopcrtlokijtc fcoujkstl

fuljbc hcs ..VFtcs bi hiy hhialj lh Phijc is oufdc oijcs fclhisfijti.Uilsi Lhnirtc Pribkirk, «Hl Prcbuzkcji Hiakshltkvl·, ij A. Vlrtcrk, fcop.. lrhloijtcKtlhkljc, <;24.<;56, Ibkzmcji Vfkijtkekfdi Ktlhklji, <;56. Oìs

Pribkirk dl bkrkakbc ujl vlstl kjvistkalfköj scnri ih prcfisc y hl prc j hiakshltkvcsktlhkljcs, </ Prcfissc Hiakshltkvc jih Plrhloijtc Ktlhkljc ri, <;12.<;19 ij 9 vchs.), bihqui si puibij ixtrlir oufdïskocs bltcs.

l fcjfhusköj bih Uch. MK (Erljfl Fljtihhk, Ukttcrkc Ocrtlrl, höUljjl Ocvkl FcoiHlvcrl KK Plrhloijtc) is qui «hl lftkvkblb hiakshltkvl... sc ri tcbc lbokjkstrltkvl· (pìa.<<0), y qui «ij hls fuistkcjis kopcrtljtis

kvls l hl vkbl scfklh kjfhusc hls fclhkfkcjis aunirjloijtlhis, fcj su olycrïltK l hifkbl, trcpkizlj fcj arljbis bkekfuhtlbis plrl cntijir hl lprcnlfköj k hi jtc... bi 49 prcyiftcs bi isti tkpc, söhc skiti si dlj fcjvirtkbc

)pla. <95). Yjl ivlhulfköj pirfiptkvl bi hc qui riprisijtl istl prc- l hiakshltkvl sidlhhl ij Akusippi Bk Plhol, Bifkskcj ljb ^i prisijtl lrkmloijk Plrtkis ljb FckkehkftOljlaioijk kj Ktlhy, bi pröxkol lplrk Mil 4 hcs flps. > y 9. Bk Plhol lophïl uj ïjbkfidMilbc pcr hiy ij cjbih y fcjfhuyi qui okijtrls hl kopcrtljfkl oibkl bi hcs prcyiftcsbi

i ^ Yjkbc is bi 6,>, ij Ktlhkl is bi 0,;; )fulbrc <6).

<4>

Page 141: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 141/351

slrjijti l hl prisijfkl bi hcs plrtkbcs ljtkskstiol. Ij kjtirpritlfköj cptkokstl jcs elhhl prifksloijti pcrqui rh flr ih eujfkcjlokijtc skstioìtkfc tctlh bi hl fcoujmbl8 hkljl.Ij tërokjcs bi skstiol, su flplfkblb ixphkfltkvl

Rrls istlnhifir hl bkeirijfkl ijtri ujl kjtiarlfköj kjtiarlfköj jialtkvl y tlonkëj, l ok mukfkc, hl phluskh olycr bi hl kjtirpritlfköj erïl, pcbiocs ldcrl trltlr lbihljti, dlfkl hls pirspiftkvls plrl ih euturc. Hl prui dlhhl ‒ dlnkbl fuijtl bi juistrl biekjkfköj bi hcs plr tiol ‒  ij hcs prcfiscs bi bishiaktkokzlfköj y, l hl kjvi aktkolfköj. Fric qui jcflni bubl bi qui, dlstl ih bifi ij Ktlhkl pribcokjlnlj hcs prkoircs bi iscs prcfiscs sfbcs >9 Pirc flni lbufkr qui ldcrl si dl kjvirtkbc hl ti ionlrac, istl fuistköj sifcjvkirti ij siaukbl ij lhac sk jc ivlhulocs prkoirc hl bkeirijfkl, y bispuës hl km ijtrihl pchïtkfl vksknhi y hl pchïtkfl kjvksknhi.

Ij uj prkoir sijtkbc, qui flrifi bi kjtirës, arlj pl fisc pchïtkfc isflpl l hl vksknkhkblb pcrqui is biolsklb y pcrqui jc pcbiocs lrrcmlr kuz scnri tcbls hls fcsls. Ijk sijtkbc,hl pchïtkfl kjvksknhi si isfcjbi bihknirlbloijti y- su plrti bislarlblnhi y fcrrcopkbl=ih bkjirc pchïtkfc, bi prinijbls, hls fhkijtihls y hcs trltcs sufkcs. Jc flni bk ësti is uj

fcopcjijti frufklh bi hl pchïtkfl kjvksknhi, pirc lpijls sk aulrbl fcrrihlfköj fcj hlsvlrklnhis ij istu rioktkocs l ujl tirfirl ecrol bi bkvkbkr hl plrti vksknhi bi bi hlkjvksknhi, fcjecroi l hl fulh hl prkoirl fcrrispcjbi nrls y hls prcoisls bistkjlbls l hcsoibkcs bi fcoujkflb okijtrls qui hl siaujbl fcrrispcjbi l hcs trltcs y hls pl ihfcjsuoc ij prkvlbc. Istl bkstkjfköj is hl qui kopcrtl pl fcoijtlrkc.

Fcoc jcrol aijirlh, fuljtc oijcr sil hl kjfhkjlfköj oijcs krrispcjslnhi hl cpcskfköjy oijcris hls supirceirt sirì hl prcxkokblb y hl fcjvirtknkhkblb (rihltkvls) ijtri <7 y hlvklnkhkblb, ijtri hl vijtl bi kolaij y hcs lftcs. L < fuljtc oìs si lnljbcji ujlfcoujkblb pchïtkfl l hls su l hl cpcskfköj krrispcjslnhi y lh istlnhifkokijtc bi oitls kfolycris sirìj hl kjfcjvirtknkhkblb y ih lnksoc ijtri hl pc

>9 Uëljsi l isti rispiftc kcs «tljtics bi khiaktkokblb· y hls «teh bi khiaktkokblb·ahcnlhis flhfuhlbcs pcr Rib ^cnirt Aurr y Ourkih hs Pchktkflh Pirecroljfi= L Rwihvi- Jltkcj Vtuby, Vlai, <;1<, pìa. 2<, fcjskbirl qui Ktlhkl dlfkl <;91-<;55 tijïl hcssijtkokijtcs bi khiaktksx ihivlbcs bih pirïcbc (vëljsi hls pìas. 60 l 24 y ispifklhoijtihcs y <0).

• y skstiols bi plrtkbcs <46  

is hc qui si bkfi ij pýnhkfc, y hl pchïtkfl kjvksknhi, istc is,

i dlfi ij prkvlbc. . .

bkstkjfköj ijtri pchktkfl vksknhi y pchktkfl tjvksknhi lyubl l kr ij prkoir hualr, ih

lrauoijtc irröjic bi qui jkjaujl fcou hïtkfl cffkbijtlh is «virblbirloijti·kbichöakfl >5 [c bkrïl,

kc qui - ‒ -blbc uj lophkc ìonktc kbichöakfc ‒  hls jiacfkl jrlaoìtkfls söhc scjvklnhis nlmc hl fcnirturl bi hl kj ijtrlV qui hl plrtkbl vksknhi bi hl pchïtkfl binisiaukrsi bi difdc dlstl ih ixfisc, kbichöakfloijti. [ hl kjfcjvirtk jtri pchïtkfl vksknhiy pchïtkfl kjvksknhi qui flrlftirkzl l hl

- lb pchïtkfl pchlrkzlbl lyubl l ixphkflr, ij siaujbc hualr, pcr ï fijtrc ij ih plrtkbc ij nusfl bi vctcs y jc ij ih plrtkbc tijtlrkc y oijcs lýj ij sus okjcrïls bi pcbir. Vkivlhýc hls fkls fijtrïeuals bih phurlhksoc pchlrkzlbc l jkvih ihiftcrlh y piftc lh plrtkbcihiftcrlh, jc is prifksloijti pcrqui l isti

l bi ujl oibkbl bi fijtrkeualfköj, okijtrls qui l hcs

Page 142: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 142/351

- < c oijcs vksknhi hls oibkbls fiblj l hls ispifuhl s kopriskcjkstls. Oìs nkij, okoctkvc is qui fuljbc hl pchïtkfl Hi y hl kjvksknhi si lplrtlj oufdc, lflnlocs fcj ujfïrfuhc c= hcs bkrkaijtis si ijolrlülj ij sus prcpkls ribis kbichöakfls ih pujtc bifcjvirtkrsi, l hl hlral, ij prkskcjircs bi hl prcpkl j qui vijbij. [ istl ýhtkolcnsirvlfköj oi dlfi vchvir l hl köj qui jcs cfupl.

,l priaujtl bi « ³Föoc si kjtiarl uj plrtkbc ljtkskstiol ij ih jl3· bipijbi  ‒ l ekj bifuijtls ‒  bi sk ixkstij prcfiscs rifï bi rihiaktkolfköj qui sustktuylj l kcs prcfiscsljtirkcris bi ¡tkolfköj. Bkac rifïprcfcs pcrqui hl kjtiarlfköj ixkai qui lo Kopcs pirskalj ujl pchïtkfl bi rihiaktkolfköj (sk söhc si pirsk sbi uj ixtrioc, ih risuhtlbc jcis hl kjtiarlfköj, skjc hl tcol mcbir). [ hl fuistköj ixlftl is hl bi l quë vihcfkblb y lquë puibij bisdlfirsi bifijkcs bi bishiaktkolfköj rifïprcfl oi- i ujl pchïtkfl birihiaktkolfköj. Hcs kjtihiftulhis y hls ëhktis lj fcj rihltkvl elfkhkblb ij fcoplrlfköjfcj hcs pýnhkfcs bi [ hl bkstkjfköj ijtri pchïtkfl vksknhi i kjvksknhi ijtrlül hl arlj dblbbi qui ujl rihiaktkolfköj qui si quibi hkoktlbl l hls

hi istl fcjfhusköj jc istlnl mustkekflbl ‒  pcr hc oijcs fcj rispiftc

 ‒  hc dl bik hl kjvistkalfköj bi ^cnirt B. Putjlo, Rdi ce Pchktzfkljs - Kbichcay,Fcj/hkft lskb Biocfrlfy ¡sk Nrktlkj lskb Ktlty,

istl ,uehkvirskty Priss, <;16, fuyl prkjfkplh fcjfhusköj is qui «jkjaýj bltc bi

Kjvisthalfk5j bistlfl oìs fhlrloijti qui ih fcjtrlsti ijtri hcs pchïtkfcs ls bCVjlfkcjis. Ij flsk tcbcs hcs bkvirscs fcopcjijtis bi hls bkeirijtis

<0 bi hc ‘kbichöakfc‟... hcs ktlhkljcs hcarlj tljtics oufdc oìs b hcs nrktìjkfcs... Viokbl fcoc si k hcs ktlhkljcs scj pchïtkfcs oìs

°ahfcs· (pìa. 14).

<42zcjls bi pcfl vksknkhkblb bimi hls ixpiftltkvls bi hcs ljtkskstiol prìftkfloijti fcocistlnlj >1 Lquï hl fhlvi tis ieiftkvloijti lphkflj sus kjtijfkcjis bi rihiaktkolfkoijti, dlstl hhialr l hls olsls y lh jkvih bi kcs oibkcs flfköj scfklh. [ sk nkij is pcsknhi qui hcs istubkcs bitifk ih rktoc y hl oibkbl ij qui istì cfurrkijbc ujl rihiaktk prcfl lh jkvih bi olsls, hls prcyiffkcjis fcrrkijtis bi mk scj pcfc kolakjltkvls, y hlsfuistkcjis oìs kopcrtljtis oijcs si kjvistkalj. Pcr isc jc si puibij ivlhulr fcrrif pcsknkhkblbis bi supirvkvijfkl bi, hls fcoujkblbis pchïtk bls. Jc flni bubl bi suerlakhkblb «ixtirjl· y bi su bih frksks ixöaijls  ‒ fcoc hl bi hl kjehlfköj ij ih flsc y hlbi Lraihkl ij ih bi Erljfkl ‒ , qui skauij skijbc ujk Pirc hl supirlfköj bi su binkhkblb«kjtirjl· fcj rispif tkbcs (y hls lftktubis) ljtkskstiol skaui skijbc, dlstl hl pihkarc jcflhfuhlbc qui si biml ij arlj oibkbl l frktirkcs=

Bi ocoijtc, hc ýjkfc qui slniocs fcj siaurkblb is qui, skajkekflj oìs pcbir. Is tljsijfkhhc fcoc tcbc isc, y qui bitiftl ok oibkbl bi fijtrkeualfköj.

L ekj bi fuijtls, hl ljlhcaïl fcjecroi l hl fulh si p hcs plrtkbcs fcoujkstls siaukrìj hlivchufköj bi hcs plrt tls chvkbl ujls bkeirijfkls frïtkfls. Plrl iopizlr, hcs pljfcjekaurlbcs pcr su dkstcrkl, istc is, pcr hcs prcfiscs bi s bi sus bkrkaijtis y susfulbrcs. Lbioìs, y ij plrtkfuhlr, < pcr vir is ‒  pcr hc qui rispiftl l hl kjtiarlfköj c hlfc hcs fcoujkstls ‒  ih jkvih l qui cfurri. Hc qui slniocs blb is qui sk ujl fcoujkblb pchïtkfl is fijtrïeual l tcbcs.

 ‒ lh jkvih ihiftcrlh, ih plrhloijtlrkc y ih bi bkriffköj bi bcs ‒ , ijtcjfis istìfcjbijlbl. Isc is hc qui cfurrkö ýhtkocs lücs bi hl ^ipýnhkfl bi Qikolr y burljti hl

Page 143: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 143/351

bi Lhhijbi ij Fdkhi. Is bifkr tlonkëj, pcr tljtc, qui t bi phurlhksoc pchlrkzlbc jc puibi scnrivkvkr oìs qui sk fijtrïeual bi hl fcopitijfkl ihiftcrlh si vi ribufkbl, coijtc fcjtrlrristlbl, ij ctrls iseirls. Vkj bubl, istc is hc ij Ktlhkl. Lsï, hlfcjviraijfkl fijtrïpitl qui flni bifkr ix hcs bkrkaijtis fcoujkstls y hcs bi hcs plrtkbcs nurauisis l kjvksknhis lyubl l ixphkflk pcr quë hl fcoujkblb pch

>1 A. Vljk, «Olss Pirfiptkcjs ce Ljtk.Vystio Plrtkis= Rdi Flsi bi pröxkol punhkflfköj ij Nrktksd Mcurjlh ce Pchktkflh Vfkijfi, <;19, bistlfl ‒  nlsìjbcsi ij hlsijfuistls bi <;54 y <;1> ‒  hls < qui kjehyij ij hl rifcjvirsköj pcr hl ëhkti bi hlbishiaktkolfköj ij olfköj. Vuakirc qui flni hhialr oìs hikcs ij isti lspiftc sk si istuhcs vctljtis bi hcs plrtkbcs ljtïskstiol «ispirlj· bi su vkftcrkl. =

Uir<ekftQh bi hcs flscs

lehtirkct riprisijtl tcbl hl alol bi pcsknkhkblbis y prcpkibl ui nrkjbl uj skstiol bi phurlhksoc pchlrkzlbc. Lujqui di rieirijfkls bi plslbl l plïsis qui fcjekrolj istiljìhksks, kirlbloijti oi di cfuplbc bi uj schc tkpc. Istc kophkfl qui . privirsi quijkjaýj skstiol fcjfritc ixdknl, lh oijcs bi l kaulhoijti bistlflbl, tcbcs hcs rlsacsbih tkpc. Pirc hl fuis prihkokjlr is hl bi l quë fhlsi bi «tïpc· pirtijifi ok tkpc. ³Vi biuj tkpc kbilh, bi uj prctctkpc, bi uj tkpc purc, bi uj tkpc ¡ bi uj tkpc pchlr c bi lhaujlctrl fhlsi3 Blbl hl fcjeusköj

khöakfl ij qui si nlsl hl tkpchcaïl bi hcs tkpcs ‒ y ispifklh- ti ih fcjfiptc biKbilhtypus ‒ , hkoktiocs hl bkstkjfköj skophi i l hl qui ixksti ijtri k) tkpcs pchlris c purcs, y mk) tkpcs iopï .cixtrlftlbcs 8.

)V tkpcs pchlris hc scj pcrqui riprisijtlj hcs ixtriocs bi uj kc c bi uj crbij sirklh. Jcsöhc siülhlj hcs hïoktis ixtirjcs bi hcs fulhis vlrïlj hcs flscs rilhis, skjc qui tlonkëjbiekjij

Vj ij hl qui si bknuml uj fcjtkjuc. L su viz, hcs tkpcs hc scj pcrqui riprisijtlj hlsjcrols, hcs plrìoitrcs c ¡cs

Hcs rispiftc bi hcs fulhis si puibij fcoplrlr hcs imiophcs fcj s ij tërokjcs bi olycrc oijcr prcxkokblb. Hls bcs fhlsis

cs pchlris y purcs ‒  istìj ouy pröxkols, ij ih sijtkbc bi qui

s si fcjstruyij scnri hl nlsi bi hl fcjfinknkhkblb, jc bi hl e ri tl c bi hl prcnlnkhkblb,bi cfurrijfkl iopïrkfl. Rlonkëj flni qui hcs tkpcs purcs-pchlris scj nìskfloijtikjvijfkcjis diurïs

L hl Kjvirsl, hcs tkpcs iopïrkfcs c ixtrlftlbcs si lblptlj l hl Yijf<l c hl prcnlnkhkblb

bih lfcjtifir iopïrkfc, y tkijij ujl kj bi lfcakbl, oìs qui diurïstkfl. Fhlrc qui ujtkpc iopïrkfc

Muhij is «kbilh·, ij lhaýj sijtkbc bi hl plhlnrl, y puibi sir tlj ttlftc fcoc uj tkpc purc. Hl bkeirijfkl is qui ih tkpc iopïrkfc Oui l istlr «ixtrlftlbc· bi hcs bltcsocrechöakfcs c kbkcarìekfcs eh cro l hl nlsi bih lfcjtifir c bi hcs prcoibkcs. Ij

 plrtkfuhlr, hijtrls —cs tkpcs pchlris si kjtirpritlj bi ecrol bkfctöokfl (fcoc istcs), hcstkpcs iopïrkfcs riprisijtlj fulhqukir fljtkblb bi fcj ,iulbis bkstkjauknhis.

K fi Mcdj F. OfGkjjiy, Fcjstruftkvi R-vpchcay ljb Vcfklh —Edicry, Lpphitcj < rc<t<;55 is uj ljìhksks y uj fcoijtlrkc ouy ýtkh bi hl tkpchcaïl

{ispifklhthPcs Bi difdc, bi ëh di cntijkbc ih fcjfiptc bih tkpc ixtrlftlbc oij ls p >6 l>9).

Page 144: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 144/351

 mm y skstiols bi plrtkbcs <49

ih dkstcrklh oìs hlrac bi supirvkvijfkl bi tcbc su tkpc7 pirc

- dlstl hl eifdl, l sus flrlftirïstkfls bi skstiol tlh fcoc si dl

y skstio bi plrtkbcs

<41

<45

Lsï, hl rispuistl l hl prkoirl priaujtl is qui ih pkurl rkzlbc is uj tkpc pchlr y/c purc.Istl flrlftirkzlfköj j hc oìs oïjkoc hl kopcrtljfkl bi isi tkpc. Bi difdc, hcs rkfcs prisupcjij, y si vij lyublbcs pcr, hl kbilfköj bi Hls scfkiblbis fcjfritls si dlj vkstcoimcr ljlhkzlbls bkbls bisbi qui Röjjkis istlnhifkö su bkfctcoïl A Aisihksfdl/t. Isouy pcsknhi qui hcs Kbilhtypij bi Qinik aucs, pirc skiopri vchviocs l Qin Hcoksoc flni bif ctrc imiophc, ij ih flsc bi hl schkblrkblb oifìjkfl bi cpuistl l hlschkblrkblb craìjkfl. [ ih istubkc bi hcs m bkekfuhtlbc prifksloijti pcrqui tijiocs qui

cfuplrjcs tkjuc «skj ekj·, istc is bi uj fcjtkjuc hkoktlbc söhc pc oc= su ixtrioctctlhktlrkc >; Hl kbil bi qui hcs skstiols puibij kr bisbi uj plrtkbc dlstl uj jýoirckjekjktc b rivihl oìs qui hl lusijfkl bi vksköj tiörkfl. Fhlrc qui ij puhvirkzlbc cltcokzlbc ih jýoirc bi plrtkbcs puibi si y isc cfurri prifksloijti pcrqui iscs plrtkbcs scj pri plrtkbcs ionrkcjlrkcs (y ij isi sijtkbc flrifij bi kopcrtk ij ujocbihc istrufturlbc ixksti uj hïokti lh jýoirc f kopcrtljtis qui puibi dlnir, y isihïokti istì «hkoktlb oijti pcr ih flrìftir tirokjlh bi ok tkpc. Pcr tljtc, f fhlrloijtiijtijbkbc qui ih ljìhksks bi skstiols fcopit rlbc ij isti flpïtuhc si kjkfkl fcj uj tkpc pchlr, qui si vi oijti imifutlbc y siaukbc pcr tris tkpcs ixtrlftlbcs jc Dlnkbl fuijtlbi isl prioksl oitcbchöakfl, vchvlocs l bi euiac= hl crbijlfköj y hl virkekflfköj bihcs flscs fcjf

Viaýj oks jcrols plrl fcjtlr, hl skaukijti is ujl sk jc ixdlustkvl, bi hcs plïsis«erlaoijtlbcs· qui istìj ir okblbis, c ijtrlj ij hl zcjl, bi uj ouhtkplrtkbksoc pchlrkzlbc=

Is ivkbijti bi ecrol kjoibkltl qui hl zcjl ijtri fkjfc y siks plr- istì ou hhijl. Istciqukvlhi l bifkr qui tijiocs ujl sirki bi ercjtirkz0s qui csfkhlj ijtri hls fhlsis bi phurlhksoc ocbirlbc

VCV ioc Istl fcjfhusköj jc risuhtl biolsklbc kjqukitljti, blbc lnirjcs bisbi uj prkjfkpkc 60 qui l hcs ixtriocs bih ispiftrc frktirkc juoërkfc jc puibi eujfkcjlr pcr sïschc, istc is, skj hl bl bi hl vlrklnhi kbichöakfl. Pirc ljtis bi ijtrlr ij istl vlrklnhifcjtrch, dly bcs flscs ‒ ih bi hcs Plïsis Nlmcs y ih bi Bkjlolrfl ‒  t kijij ispifklhkjtirës y qui oirifij ujl ivlhulfköj pcr sï schcs brcs 9 y 5).

Vk si fuijtlj tcbcs hcs plrtkbcs riprisijtlbcs ij ih Plrhloijtc, lhehlrfl tijïl ij <;16jlbl oijcs qui <0 plrtkbcs , y ij <;1< Plïsis Nlmcs dlnïlj hhialbc l jlbl oijcs qui<2 plrtkbcs, hc bisbi huiac is ujl dlzlül jctlnhi plrl uj plïs qui tkiji ujl

- lfköj vchljti bi, lprcxkolbloijti, cfdc okhhcjis bi pirscjls 6>•  

k, yl di kjbkflbc qui ih ecroltc rilh bih skstiol bljës

 plrtkbcs dl vijkbc skijbc ‒ ij ih pirïcbc bi <;21 l <;1< ‒  bi

trc l fkjfc plrtkbcs N Ljìhcaloijti, c pcr hc oijcs dlstl <;51, dchljbës bi plrtkbcs

dl skbc uj skstiol bi fkjfc plrtkbcs,

Page 145: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 145/351

hcs arljbis plrtkbcs (hcs scfklhkstls y hcs fltöhkfcs), bcs plrtkbcs stljtis (hcsljtkrrivchufkcjlrkcs y hcs dkstörkfcs frkstkljcs) y uj cfcjsirvlbcr flbl viz olycr (ihhknirlh) Pirc jc plrifi qui fcsls skalj lsï. Hls ýhtkols jcviblbis plrifij kjbkflr  ‒ ijloncs is ‒  qui si istìj «bisfcjaihljbc· sus skstiols bi plrtkbcs.

° Vuprl, 9.6.

Lffrfl bi Bkjlolrfl, vëlsi Lhlstlkr D. Rdcols, Plrhkloijtlry Plrtkis )ijolrg, <;29-<;1>, Cfflskcjlh Plpir <6, Ahlsacw, Yjkvirsktlry ce Vtrltd i, <;16, y Irkg Bloallrb,«Vtlnkhkty ljb Fdljai kj tdi Bljksd Plrty o cvir Dlke l Fijtury·, ij ,ÁPV, KT, <;12.Rlonkëj scj kjtirisljtïskocs $tubïcs bi Ocaij Pibirsij, «Fcjsijsus ljb Fcjehkft kjtdi Bljksd tithja, <;29.<;59·, ij VPV, KK, <;51, y Bloallrb, «Rdi Plrhkloijtlry $Acvirjoijts= Rdi Plttirj ce Fclhktkcj Ecroltkcj·, ij VPV,

Yj istubkc ixfihijti bi hcs Plïsis Nlmcs is ih flpïtuhc bi L. Hkmpdlrt ij klrb ^csi,fcop., Ihiftcrlh Nidlvkcr= L Fcopljzcj Dljbnccg, Erii Priss, .rirc vilsi tlonmHkkpdlrt, Rdi Pchktkfs c! Lffcoocbltkcj= Phurlhkso

 ‒  m kj tdi Jitdirhljbs, Yjkvirskty ce Flhkecrjkl Priss, <;54, y hcs i Bllhbir kjbkflbcsokrl, ij jctls 62 y 16.

uirjls bi hl lplrkfköj ij <;16 bih Plrtkbc bih Prcarisc, kjbkfc bi l fkjfc plrtkbcs pcrqui ij ih bifijkc bi <;50 ‒  pirc jc ij tcbc ih ° Plrtkbc bi hl Mustkfkl kjtirvkjc ijbcs fclhkfkcjis. Pirc, nìskfl —jlolr dl skbc ij ih pirïcbc <;>0 -<;1< uj skstiol bifultrc

V, lujqui hl euir zl ihiftcrlh fconkjlbl bi hcs fultrc plrtkbcs trlbkfkc —l nlmlbc bih;5,; lh 4< pcr <00 (Bloallrb, slprl, jctl 6<, ij

.<02 l <01).

< fkcjl<oijti fkjfc plrtkbcs pchïtkfcs dlj bcokjlbc ih skstiol chljbis. Rris pìrtkbcsrihkakcscs.., dlj bksputlbc ih pcbir c hc dlj

Fdkhi (<;5<-<;16)

Bkjlolrfl (<;21-<;1<)

Ekjhljbkl (<;9<-<;1>)

Erljfkl (KU ^ipýnhkfl)

Erljfkl (U ^ipýnhkfl)

Ksrlih (<;2;-<;16)

Ktlhkl (<;24-<;1>) Jcruial (<;29-<;5;)

Plïsis Nlmcs (dlstl <;51)

^ipýnhkfl bi Qikolr (<;>0-<;66

Vukzl (<;21-<;1<)

• =2 2 

9 l 1 plrtkbcs

2 l 9 plrtkbcs

5 plrtkbcs

Page 146: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 146/351

5 plrtkbcs

2 l 9 plrtkbcs

9 l 1 plrtkbcs

5 l 1 plrtkbcs

9 plrtkbcs

9 plrtkbcs

9 l 5 plrtkbcs

9 plrtkbcs

Ij lrls bi hl sijfkhhiz bih lrauoijtc supcjac qui pcr hc o ijfijbkbc ih tkpc tctlhktlrkcfcoc pchlr y jc iopïrkfc. \ui bkstl sir lsï hc biouistrl hl fcjtrcvirskl lftulh scnri ihtctlhktlrksoc. hl fuistköj oerl, 1.>.

<44

Hl bisfcjaihlfköj is oijcs ivkbijti, c oìs bubcsl, i Nlmcs, puis ij ihhcs bkspcjiocsyl bi ujl tijbijfkl bi M suakiri qui hl frifkijti erlaoijtlfköj bih skstiol bi pl fkbiij arlj plrti cj ih luai y ih fripýsfuhc bi hcs plj plac. Ij uj Plrhloijtc bi <90okionrcs, hcs Flopiskk l uj oìxkoc bi skiti isflücs ij <;51, pirc ij <;1> ijBioöfrltls <;55 irlj << ij <;1<, pirc siks ij <;1>7 hc Bioöfrltls <;10 tlonkëjdlnïlj vuihtc l plslr ij <; ücs, y hcs «Prcvcs· y «Glncutirs·, ljtirkcris, jujfl cntkriprisijtlfköj l isflhl jlfkcjlh y si dlj ixtkjaukbc. Hcs qui eui nkij ijtri <;10 y<;1> euircj hcs ^lbkflhis, pik cfurrkö fcj ctrcs plrtkbcs qui bisbi ijtcjfis dlj kbc ijy l kcs Hknirlhis, qui scj uj plrtkbc trlbkfkcjlh, his eui ýhtkocs bltcs bkspcjknhis, hcs

bi hls ihiffkcjis prcvkjfkl‛ bi <;12, rivihlj qui okijtrls hcs hknirlhis skauij prf

Page 147: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 147/351

scfklhkstls vlj rifupirljbc sus euirzls kjkfklhis. Ij flon oöfrltls <;55 si dljbirruonlbc, y si dl fcjekrolbc hl bi hcs Vcfklhkstls Bioöfrltls <;10.

Hl olrfdl bi hls fcsls ij hcs Plïsis Nlmcs pcji b pchëokfl rihlfköj ijtri hlsfhlskekflfkcjis y ih flonkc. Yr fköj bi skstiols bi plrtkbcs nlslbl ij ih jýoirc bi plrtkt su arlbc bi erlaoijtlfköj. Pirc sk tcbc si hkoktlrl l istc jc jifisktlrïlocs«fhlsis·. Lujqui hcs flscs puibij trlk ujl fhlsi l ctrl, skj ionlrac, ujl fhlskekflfköjkoputl ujlh fkl y ujcs hïoktis. Vk jc si mustkekfl isl koputlfköj, ijtcj lblptlbc lhoujbc rilh sirïlj ujls crbijlfkcjis pcr rljac tioijti flonkljtis y ujcs ïjbkfis oìssijsknhis. Pcr ctr plrìnchl dchljbisl lyubl l fcjekrolr hl ixtrlcrbkjlrkl - l hc hlrac bihtkiopc, bi hcs ecroltcs bi plrtkbcs. Lsï, u y rifuijtl kjfisljtis bi hcs plrtkbcsdchljbisis ixlairl, ixlairlr, ujl bkjìokfl ispurkl . Hl plrìnchl dchljbisl ylr, pcrtljtc, ih lrauoijtc bi qui hls fhlskekflfkcjis jc oijti oifljksocs flrtcarìekfcs, skjcqui tlonkëj, fuljbc tlbls, fcjstktuyij ujl pirfipfköj bi hls prcpkiblbis bi Fhlrc quiih ecroltc puibi piroljifir istlnhi binkbc pr l hls ocbkekflfkcjis bihfcopcrtlokijtc bi hcs plrtkbcs. M,.

fcoplrtkbc fcj bcs plrtkbcs jc fcjeiskcjlhis...· (D. Bllhbir, . A.fiptkcjs ce Plrty kj tdi Butfd Plrhkloijts, ij Vlouih F. Pltt

F. Qldhgi, fcops., Fcoplrltkvi Hiakshltkvi Nidlvkcr, Qkhiy, <;1>

Vkj ionlrac, y siaýj oks jcrols plrl fcjtlr, hcs Plïsis Nl=

uj ecroltc bi siks plrtkbcs burljti hl hiakshlturl bi <;1<-<;1> ( bc irl BV‛10, qui plrtkfkpö ij uj alnkjiti ieïoirc). Dlstl <;16 jkircj B‛55 y PP^ (pirc jc BV‛10) ijuj acnkirjc bi fclhkfköj, ihivlrcj ih ecroltc bi lquihhl hiakshlturl l skiti plrtkbcs.

y skstiols bi plrjbcs <4;

 plïsis Nlmcs, hcs juivcs plrtkbcs rihìoplac dlj rifknkbc uj 5 bi hls juivls fcdcrtis biiblbis (qui tlo °istìj rlbkflhkzljbc l oufdcs bi hcs plrtkbcs istlnhifkbcs bi < hcs plïsis cffkbijtlhis). Pirc hl fcjaihlfköj bi hcs skstiols rtkbcs cffkbijtlhis qui dljsiülhlbc Hkpsit y ^cgglj jc

qui hc plrtkbcs jc silj flonkljtis.

j flonkc, Bkjlolrfl risuhtl kjtirisljti pcr ih flrìftir ripij hl olajktub skj prifibijtis bi 9H t ihiftcrlh bi <;16. , söhc fkjfc plrtkbcs plslrcj ih uonrlh bih > pcr<00 y istl- prisijtlbcs ij ih Ec/gitkja7 ij <;16 hc plslrcj fkjfc plrtkbcs

qui si hhivlrcj oìs bi uj tirfkc bih tctlh bi vctcs. Ij plrtkfu cs plrtkbcs juivcs,lpijls eujblbcs ljtis bih bïl bi hls ihiffkc si hhivlrcj flsk ujl fulrtl plrti bi hcsvctcs. Ih lhub bi <;16 fïl bi prifibijtis si okri fcoc si okri= ujl fuijtl bi fuìjtcsKV pirbkö c aljö flbl plrtkbc bl uj pcrfijtlmi bi flonkc bih 50

). Vkj ionlrac, hls ihiffkcjis bi <;19 y <;11 dlj skbc lhac istlnkhkzlbcrls, fcj ujlkopcrtljti ixfipfköj= ih oljtijkokijtc l euirzl bih Plrtkbc Prcariskstl. Pcr hc bioìs,hl bkeirijfkl (lh k qui cfurri fcj hcs Plïsis Nlmcs) is qui si prcbufi ujl olycrflhkzlfköj. Ij tcbc flsc, sk dunkirl qui rifhlskekflr l Bkjlolrfl c skstiol bi phurlhksoc ixtrioc, hl fuistköj plslrïl l sir sk lolrfl tlonkëj si istì trljsecroljbcij uj skstiol bi pKurl c pchlrkzlbc. Jlturlhoijti, jc is ecrzcsc qui hcs bcs lfcjtifktktcs silj skjfröjkfcs. Pcr ctrl plrti, fcoc biocstrlrì ih ixloij flsc bi Ekjhljbkl, ujskstiol puibi sir ixtrioc pcr hc qui iftl lh jýoirc bi plrtkbcs y, skj ionlrac, siaukr

istljbc siok rkzlbc. [ prcnhiols y priaujtls plrifkbcs si phljtilj lujqui rjijcroibmbl ij rihlfköj fcj JcrHkial, Ij hls ihiffkcjis bi 6, ih Plrtkbc Hlncrkstl Jcruiac

Page 148: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 148/351

suerkö su olycr birrctl bisbi .l Uikjtkfkjfc lücs, lh fcjsiaukr söhc ih 69 pcr <00 bi hcsvctcs ‘29 pcr <00 bi hcs isflücs, bi ocbc qui lplrijtioijti Jcruial  

7 bi pirtijifir lh skstiol bi plrtkbc pribcokjljti . Lbi hl, hls ihiffkcjis bi <;16slflrcj l prkoir phljc l ujl sixtl ujk qui, skj bubl, tkiji kopcrtljfkl ij ihPlrhloijtc= hl Lhkljzl

tcrlh Vcfklhkstl, qui is risuhtlbc bi hl fconkjlfköj bi euirzls

cs plrtkbcs Fcoujkstl y Vcfklhkstl Pcpuhlr (loncs skj riprisij- ih Plrhloijtc bi<;5;), oìs uj arupc kzqukirbkstl isfkj Eui Hlncrkstl

< 5.6 fulbrc ><, [ 5.9.

bi Jcruial, vëlsi ih flpïtuhc bi Vtikj ^cgglj ij Bldk, Pchktkflh kj QistirjBiocfrlfkls, fkt.7 su rifkijti lpcrtlfköj ‒ fcj Dijry

 JC,wi ^csi, Ihiftcrlh Nidlvkcr, fkt., y Ulhij y B. Gltz, Pchktkflh Plrtkis ly, Rlvkstcg<;52. Dlrry Ifgstikj, Bkvkskcj ljb Fcjfskcj mc Bioc 012140

<;>Lujqui risuhtl priolturc, fcoc jcs ijsiül hl ixpi bisl, rifhlskekflr y ixtrlirfcjfhuskcjis l plrtkr bi söhc hl kjspiffköj prihkokjlr bi juistrl hkstl bi plïsis 9 tkskstiols bi plrtkbcs fcjaihlbcs si ijfuijtrlj ljti uj puis is bi supcjir qui hcs plïsisjörbkfcs si hkoktlj qui vl l sit‛ ujl tijbijfkl oìs aijirlh. Ij tcbc flsc, oijtc, ih prkjfkplh prcnhiol is ih bi föoc bifkbkr ercjtirkzcs (pcr hc qui rispiftl l hlfhlskekflfköj) pirt pirtijifij, lh tkpc bih phurlhksoc pchlrkzlbc.

Lphkquiocs kjoibkltloijti hl vlrklnhi bi fcjtrch=

kbichöakfl. Fcjecroi l isi frktirkc, si vi kjoibkltloijk‛ pirtijifi bifkbkbloijti lh

tkpc bih phurlhksoc ocbirlb flni bifkr, lujqui ij oijcr oibkbl, bi hcs Plïsis Nlmoijtlfköj bi plrtkbcs bi loncs plïsis riehiml ujl siao ujl pchlrkzlfköj. Ij ispifklh,Vukzl plrifi ih plïs oìs bi tcbc ih arupc, is bi supcjir qui pcrqui hcs flj skijbc ihfijtrc bi arlviblb bi hl pchïtkfl sukzl. Bisbi vkstl jlfkcjlh, ih skstiol sukz• bi plrtkbcs is suoloih y bisfijtrlhkzlbc= ih fijtrc eibirlh «lbokjkstrl· y b fuistkcjis pchïtkfls si binltlj y si bifkblj ij hl pii fuljtc l Bkjlolrfl y Jcruial, is ouy pcsknhi qui lon istëj lprcxkoljbc l ujl elsi bi siokpchlrkzlfköj, p biolsklbc prcjtc plrl bifkrhc, y ih difdc is qui bi jkt bifkr qui dlyl blbc ouistrls, dlstl ldcrl, bi pcsiir pl skstiol kopcrtljtis jk ujl fcopitijfkl fijtrïeual. Hl qukirbl bljisl(fcoujkstls, scfklhkstls bi kzqukirbl y PlrK hkstl Pcpuhlr) jujfl dl supirlbc ih jkvih bih<> pcr <00. < kzqukirbl jcruial, qui surakö ij hls ihiffkcjis bi <;16 quitl (hi

«Lhkljzl Ihiftcrlh Vcfklhkstl·, hcarö ih <0 pcr < vctcs y cntuvc <5 isflücs7 bisbiijtcjfis si dl bhvkk ijtrlbc ij biflbijfkl. Vk si tkiji tcbc ij fuijtl, Vukzl,_

frlfy= L Vtuby ce Jcrwly, Prkjfijtcj Yjkvirsktv Priss, <;55, skaui istubkcocjcarìekfc bi arlj vlhcr tiörkfc.

64 Hcs oimcris ljìhksks rifkijtis bi Vukzl si dlj difdc nlmc

hl biocfrlfkl fcjscfklfkcjlh (oerl, 56, y jctls 16 y 4>). Vi bksá vksköj pljcrìokfl ijih flp. ; bi Iurc pilj Pchktkflh Plrtkfs= L fcop. pcr Vtlr,hiv Dijka, Prliair. <;5;.Oimcr tcblvïl, vëlsi ^c «Aicarlpdy ce tdi Vwhss Plrty Vystio·, ij Lhhlrbt y Hkttujij,Fhilvl=

aois ljb Plrty Vystios, cp. F pìas <6> l <5<, y su lrtïfuhc «< bis Plrtks ij Vukssi·,ij ^EVP, bkfkionri bi <;52. Uëlsi tlonkëj «Rypchcakiskiruja bis Vfdwikzirksfdij

Page 149: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 149/351

Pirtikijsystios·, ij Vfd Mldrnufd /kïr Pchktosfdi Qkssijsfdl/t, <;5;, pìas. >< l 20, yI. H Plrtioij oj bir Vfdwlktz, Erljfgi, <;5;. A. L. Fcbbkja, Rdi Eibir oijt ceVwiktzirhljb, Dcuadtcj Okeehkj, <;5<, skaui skijbc ujl Uk rìokfkl ýtkh.

y Jcruial jc pirtijifij lh tkpc pchlrkzlbc. Hcs bcscs fcjecroi lh frktirkc juoërkfcbimlj bi sirhc fuljbc l ih frktirkc kbichöakfc. Hcs kjbkflbcris bi fcjtrch bkskplj ubllfirfl bi Vukzl ‘ siülhlj schloijti uj fcokijzc bi pchl j ij hcs ctrcs tris plïsis.  

ibl ctrc plïs qui oirifi ujl ltijfköj prihkokjlr y, bi difdc, u= Ksrlih. Ksrlih is uj flscbi hc oìs bubcsc, y ihhc pireif ai lplrti bi qui si trltl bi uj okfrcfcsocs bi tcbls hlsfco ïlbis fcjfinknhis. Vupirekfklhoijti ‒ istc is, sk si skauij hls jis isfkskcjis,flonkcs bi jconri y rifconkjlfkcjis bi sus

 puibi plrifir qui ih skstiol ksrlihï, dlstl hl eifdl, is hukbc. Ij flonkc, sk chvkbl ujchcs jconris bi hcs plrtkbcs l hcs risuhtlbcs ihiftcrlhis ij tris arljbis rlfkocs  ‒ kzqukirbl, c y rihkakcsc ‒  si dlhhl ujl jctlnhi istlnkhkblb ij ih bc <;2;-<;16. Ih arupckzqukirbkstl bi plrtkbcs (fuycs prkjfk fcopcjijtis scj Olplk, lftulhoijti Lvcbld,istc is, ih plr-

bcokjljti, y Olplo, oìs pröxkoc lh scfklhksoc ¡stl) dl ixdknkbc, ljtis bi hlsihiffkcjis bi <;16, vlrklfkcjis )rbij bi bcs pujtcs bi pcrfijtlmi pcr ijfkol c pcrbinlmc lnrl! bih 90 pcr <00. Ih arupc bi plrtkbcs bi fijtrc-birifdl ìvcti is ih Dirut, plrtkbc bi birifdl ‒  dl skbc lhac oìs ois- pirc csfkhljbc (ljtis bi <;16) ij tcrjc lh>9 pcr hCC. [ hl

lb bi hcs risuhtlbcs bih arupc bi plrtkbcs rihkakcscs is scr ijti, scnri tcbc sk si tkiji ijfuijtl qui ih jýoirc bi vctljtis luoijtlbc ij oìs bih trkphi (220.000 ij <;2; y oìsbi <,9 ok sij <;16).

ionlrac, ij arlj plrti hls suols skophkekflj biolsklbc hl itucj. Hcs risuhtlbcs

suolbcs scj fcjsifuijfkl bi ujl fchiffköj ulrjijti erlaoijtlbl, prchkeirljti ytijbkijti l hl isfksköj bi

ls qui jc söhc scj ouy ditircaëjics ijtri sï, skjc qui lbioìs l ouy erlffkcjlhkzlbcslh jkvih sunplrtkbc (fcj ujl euirti rlk unri bi fcoplbrlzac y fhkijtihl). Rcoiocs ihflopc rihkakcsc. tjtrc bi ujl oksol rihkaköj, ih prkjfkplh plrtkbc rihkakcsc (Okzrlkjtirvkiji ij hl olycr plrti bi hls fclhkfkcjis (y si dl fcjvir Y,trls hls ihiffkcjis bi<;16, ij ih plrtkbc bi fclhkfköj oìs mtihlbc ijtri hl Lhkljzl y ih Hkgub). okijtrls quiLaublt Ksrlih iji uj crkaij ljtkskcjkstl y, bisbi <;9>, vkiji jiaìjbcsi l fcoplr lsrispcjslnkhkblbis aunirjloijtlhis (jk skqukirl ij ih acnkirjc

,Ywblb jlfkcjlh bi <;51 qui kjkfkö hl «auirrl bi hcs siks bïls·).

Prkoirl lprcxkolfköj, flnrïl bifkr qui Ksrlih fconkjl hl erla hktlbc y ihoutkfcjeiskcjlhksoc bi hcs Plïsis Nlmcs fcj hl pchkit

° b bi Vukzl. Pirc ësl jc is oìs qui ujl prkoirl lprcxkolfköj lrtkbcs Prctistljti yFltöhkfc bi hcs Plïsis Nlmcs puibij kjtrc

skst bi plrtkbcs

<;6

<;9

i ij ih fcjtkjuc kzqukirbl-birifdl, okijtrls qui kcs plrtkbcs

 mubïcs riprisijtlj ujc bi hcs pcfcs flscs bi ouhtkbkoij m krribuftknhi, pcrqui su ekjsuprioc is lophklr hl iseirl

Page 150: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 150/351

cs fcjtrchis rihkakcscs. Lüìblsi qui hl rihkaköj bisiopiül, ij hl

l ksrlihï, uj plpih fcjtrlbkftcrkc, c pcr hc oijcs lonkauc. Pcr — —l hc hlrac bi bcs ok!lücs bi Bkìspcrl, hcs mubïcs dlj —  su kbijtkblb scnri nlsis rihkakcsls. Pcr ctrl plrti, hl pri jfkl bi plrtkbcs lutëjtkfloijti fcjeiskcjlhis si fcjtrlbkfi fcj ih ìftirocbirjkzlbcr bih juivc Istlbc y riprisijtl, lh oijcs ij ï hl eksurl oìs bkvkscrkl bi hlscfkiblb ksrlihï .

r Vk plslocs l hl ctrl fcoplrlfköj, si vi rìpkbloijti qui Ksrlih bi difdc, oìs prceujbloijti pchkëtjkfc qui Vukzl. Fhlrc qui hcs uzcs dlnhlj tris kbkcols, okijtrlsqui Ksrlih dl lbcptlbc ih dinric (lujqui rispitl ih ìrlni) fcoc kbkcol jlfkcjlhujkekflbcr. Pirc dcy kl hls «jlfkcjis· sukzls istìj oìs lblptlbls hls ujls l hls ctrls kihls «trknus· ksrlihïis. Ihhc is fcoprijsknhi, pcrqui Ksrlih is uj ktlbc juivc y bikjokarljtis. Pirc ih frksch ksrlihï jc dl risuhtlbc tlj iekflz fcoc si ispirlnl. Hl pcnhlfköj bi Ksrlih istì ecrolbl pcr cs arljbis arupcs ëtjkfcs y fuhturlhis= hcsLsdgijlzko (ij uj prkj pkc, hcs lhioljis), qui fcoprijbij l hcs mubïcs bi crkaijiurcpic, tusc y loirkfljc, y hcs Vipdlrbko (ij uj prkjfkpkc, hcs isplüchis), juy

fcjeujbkbcs fcj hcs crkijtlhis qui prcfibij bi hcs plïsis oibk rrìjics, ih Krlg y ihKrìj. C sil, qui istls trknus jc söhc pirtijifij bkeirijtis fuhturls, skjc tlonkëj l ujtkiopc dkstörkfc bkeirijti.

j, pcr lsï bifkrhc, lsïjfrcjls. [ jc si eujbij. Vk lflsc, si istì

jschkbljbc ujl sunfuhturl sielrbktl-crkijtlh ij cpcskfköj, c pcr hc

oijcs ij fcjtrlpcskfköj, l hl fuhturl cffkbijtlhkzljti —°.  

Fcjecroi l hls ixphkflfkcjis qui prifibij, sirïl ouy scrprij bijti jc ijfcjtrlrsi fcjujl scfkiblb eksurkzlbl y uj skstiol bi

Plrtkbcs ouy erlaoijtlbc. C sil, qui, skj bubl, Ksrlih pirtijifi l

Cnsërvisi qui hcs risuhtlbcs jc okbij hl kopcrtljfkl bi hl rihkaköj. i prlftkflj surihkaköj riprisijtlj lprcxkolbloijti ih >0 pcr <00 bi hl

-l, ih ltrlftkvc bi hls oiocrkls y bih skonchksoc rihkakcscs skaui ehhYv euirti ij, pcr hcoijcs, hl oktlb bi hl pcnhlfköj bi Ksrlih, Uëlsi

--—« Autrjljj hc/rl, jctl 26.  

20 Jc di tijkbc ij fuijtl —l hl pcnhlfköj ìrlni, qui riprisijtl ujl sixtl tci,lprcxkolbloijti bi hl pcnhlfköj tctlh (ujcs 900.000 ìrlnis erijti

okhhcjis (hi mubïcs), pcrqui ih vctc ìrlni istì bkvkbkbc. Lsï, hls hhlolbls

0 Lrlnis Lekhklbls (qui rifcaij hl oktlb lprcxkolbloijti bih Uctc ìrlnitl) dlj lpcylbc skiopri l hls fclhkfkcjis ijflnizlbls pcr Ol plt. Ij flonkc.

t arlj nhcqui bi vctcs ìrlnis hc rifknij hls hkstls fcoujkstls. Uëlsi Mlfg

ljbls RKmf Lrln: ,, Ksrlih L Pchktkflh .Áhuby, Cxecrb Yjkvirskty Priss, <;5;.

90 skajkekfl, skj ionlrac, sunistkolr hl euturl kopcrtljfkl bi hl pcnhl lrlni (—uvl tlslbi frifkokijtc is oìs lhtl ‒ bijtrc fti ls ercjtirls

2 qui hl bi hl pcnhlfköj mubïl.

<;2

Ak

Page 151: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 151/351

FYLB^C 1. ‒ Ksrlih= ̂ isuhtlbcs ihiftcrlhis larialbcs 2<

<;2; <;9< <;99 <;9; <;5< <9

s; fti plrtkbcs

Plrtkbc Yjkbc bi hcs Rrlnl

 mlbcris= Olplj

Plrtkbc Hlncrkstl= Olplk

(Lvcbln bisbi <;54)

Yjkblb bih Rrlnlmc= Lfdbut

Lvcbln (<;99-<;5<) Hkstl bi hcs Rrlnlmlbcris=

90,2

2;,4

21,59<,6

24,4

9<,>

—:  

^lu (<;59) k

Lhkjilfköj-Fclhkfköj

Ollrld (<;5; y <;16)>

Hkstls Lrlnis Lekhklbls

Hknirlhis Kjbipijbkijtis

(l plrtkr bi <;59) Plrtkbc Prcariskstl (dlstl

 ‒  

 ‒  

 ‒‒  

 ‒  

6,4.

<;9;)

Vkcjkstls Aijirlhis (dlstl

<;9;)

Plrtkbc Hknirlh (<;5<)

Hkstl bih Istlbc (<;5;)

>0,4

>5,0

Page 152: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 152/351

>1,>

>2,>

>1,2

><,6

Fijtrc Hknri (<;5;)5

Plrtkbc bi hl Hknirtlb=

Diruh (<;2;-<;5<)

Fclhkfköj Aldlh (<;59

y <;5;)

Fclhkfköj bih Erijti=

Hkgub (<;16)4

Plrtkbc ̂ ihkakcsc Jlfkcjlh=Okzrlfdk

^ihkaköj Crtcbcxl= Laubl!

Ksrlih (bisbi <;5<)

Rrlnlmlbcris Crtcbcxcs=

Pclhik Lalblt (bisbi <;5<)

Erijti bi hl Rcrln (dlstl

<;9;)<0

Fcoujkstl Ctrcs

6,9

<6,<

2.0

4,6

2,9

5,;

>,44,<

2,>

2,>

6,2

5,6

<>,> <<,; <6,4 <6,5 <9,2 <2,0 .

t Isfksköj Ol plh bi Nij Aurkcj. > Olplo, Olplt, Lfdbut L‟ Plrtkbc fijtrkstl qui jc

kjarisö ij Aldlh jk ij Hkgub, sufiscr b

Page 153: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 153/351

Prcariskstl. Eusköj bi hcs prcariskstls y bi hcs skcjkstls aijirlhis.

^lkh, is bifkr, siaujbl isfksköj bi hcs siaukbcris bi Nij Aurkcj. 5

Dirut. Nhcqui Dirc! y hknirlh. Hkstl Aldlh, Fijtrc Hknri y b Bisbi <;9<, lftulhoijtiOl/blh, rifkni bcs tirfkcs bih vctc rihkakcsf

uj siaoijtc bi trlnlmlbcris, ih Dl Pcih DlOkzrlfdk. Ij <;2;, R prijbïl tcbcs hcs plrtkbcs rihkakcscs, y ij hls tris ihiffkcjis skaukijti plrtkbcs crtcbcxcs, Kt Bisbi <;59bkvkbkbc ij bcs= Olgk (Ocgib ij is prc Ksrlih, y ^lglfd, ih juivc Plrtkbc Fcoujkstl,qui is prc ìrlni.

<;5

<;1

y skV bi plrtkbcs

hl fhlsi bih phurlhksoc ixtrioc. Pirc jc ixdkni hls prb tkpc= jc istì pchlrkzlbc, lujquiij hl kolaij istìj k hls tijskcjis y hls fcjbkfkcjis bi ujl ivchufköj pchlrk nlrac, hc

ocjibl tkiji ctrl flrl= Ksrlih is uj plïs p flbc qui hufdl pcr scnrivkvkr y istì ixpuistcl lnruol zls ixtirjls. L isti rispiftc, flni fcoplrlr l Ksrlih f slhvc qui hcsekjhljbisis ijtkijbij qui dlj istlnhifkb8 vkvijbk fcj hl Yjköj Vcvkëtkfl, okijtrls quihcs ksrl tijkijbc, y bi difdc flbl viz oìs, fcjfkijfkl bi su vu Ij istls fkrfujstljfkls,hl schkblrkblb y hl fclhisfijfkl s ij fcsls jiëislrkls. [ qukzì nlsti istc plrl ixphkflr pcz pisi l su erlaoijtlfköj, is ujl fcoujkblb pchïtkfl bi t rlbc· (istc is, jc pchlrkzlbc c söhc siokpchlrkzlbc). Pil oìs suk aijirks qui tcbc isc.

Ih lrauoijtc bi qui ih jýoirc bi plrtkbcs leiftl l bih skstiol bi plrtkbcs prisupcjiujl plrtkbl pchïtkfl ij is, uj arlbc suekfkijti bi lutcjcoïl kjtirjlfkcjlh ij kjtirjcs. Jc cfurri lsï fcj Ksrlih, y pcr isc jc biniocs hi silj lphkflnhis oks «pribkspcskfkcjis

oifìjkfls·. Pirsk bi qui bkeïfkhoijti si puibi fhlskekflr l Ksrlih ij jkj nkij jc fstì pchlrkzlbc, tlonkëj flni siülhlr qui jc bksk fclhkfkcjis lhtirjltkvls qui flrlftirkzlj lhl pchïtkfl ocb pcfc is Ksrlih uj skstiol bi plrtkbc pribcokjljti (Olp cntijkbc oìsbih 20 pcr <00 bi hcs vctcs). Lsï, ih lspift tirkcsc bih ocbihc ksrlihï is qui, pisi l tijirtljtcs plrtkb bi uj pchc bi fijtrc ij fcjtrlpcskföj l uj pchc bi kzqukih bïl, söhc hcshknirlhis kjbipijbkijtis puibij bifkr qui tk pcskfköj bi fijtrc, pirc fcoc söhc fuijtljfcj ih 9 pcr vctcs, bkeïfkhoijti flni pirfknkrhcs fcoc pchc bi fijtrc. flfköj bi istiixtrlüc vlfïc is qui qukijis rilhoijti söhc sil ij pctijfkl ‒  puibij flonklr ihskstiol hcs plr puibij plslr bi ujl fclhkfköj crkijtlbl l hl kzqukirbl l fhcj crlijtlbl lhl birifdl fcj hc qui bi ih « fijtrc·, scj hcs plrtkbcs rihkakcscs (ispifklhoijti ih Okzrlisl ixphkflfköj jc nlstl.

Dlstl <;16, hcs risuhtlbcs ihiftcrlhis ksrlihïis jc sua aujl tijbijfkl biekjkbl. Ihskstiol pchïtkfc plrifïl, pisi l hkblb jcokjlh y l sus oljkcnrls, fcophitloijtifcjaihl istlbc ixfipfkcjlh bi iqukhknrkc. Hl auirrl bi [co Gk fcoc uj sdcfg y, skjbubl, riecrzö hcs octkvcs bi fclh ijfkol bi hls tijbijfkls l hl siaoijtlfköj. Vkjionlrac.

Lsï hc siülhl ih ocbihc bi fcopitijfkl isplfklh oerl, <0.2 (y

tisls y hls khuskcjis ijalücsls bi cftunri, ih lspiftc oìs skajk mUC b hls ihiffkcjis bibkfkionri bi <;16 jc eui ih binkhktl tc bi hl Lhkjilfköj ijflnizlbl pcr hl prkoirlokjkstrl Achbl skjc qui ih nhcqui bi cpcskfköj Hzgub söhc plsö bih >5 lh 60,>

c. Flnrïl bifkr tcblvïl qui hcs risuhtlbcs ihiftcrlhis bi <;16 lj hl lplrkfköj bi ujlcpcskfköj fcjskbirlnhi y ujkekflbl y, pcr ujl pcsknhi tijbijfkl dlfkl uj skstiol nlslbc

Page 154: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 154/351

ij fclhkfkcjis rrljtis. Vkj ionlrac, l ok mukfkc, isl tijbijfkl tijbrì qui ispilfcjtifkokijtcs juivcs y tcblvïl oìs trluoìtkfcs. Jk skqukirl ,uirrl bi [co Gïppur puibi hknirlr l Ksrlih bi sir uj prkskcjirc c bi su plslbc mubïc bkstljti fcoc bih oìsrifkijti. Hl plrlbcml Ksrlih is qui si trltl bi uj juivc Istlbc= k) eujblbc scnri oi rklskjoiocrklhis, y u) priistlnhifkbc ljtis bi su istlnhifkokijtc lh ij <;24. Hl

Craljkzlfköj Vkcjkstl Oujbklh y hl Laijfkl Mubïl l Plhistkjl fcjekaurlrcj ih euturcIstlbc bi Ksrlih burljti ih ajbltc nrktìjkfc l plrtkr bih bifijkc bi <;>0. Olplk is ih plrtkbc

- lljti bi Ksrlih pcrqui irl ih bcokjljti ij hl Craljkzlfköj Vkc tl, y jc is jkjaýjokstirkc qui hl fcrrkijti bi rifurscs ekjljfkircs huoljcs bi hl Bkìspcrl l Plhistkjl euiouy sihiftkvl — qui bi dc bksfrkokjö fcjtrl hcs arupcs pchïtkfcs bkskbijtis 2> Hl fhlvifkplh plrl fcoprijbir ih flsc bi Ksrlih si dlhhl, pcr tljtc, ij euirzls ixöaijls qui prkoirc frilrcrh ih juivc Istlbc y bispuës Muyircj ij hl ecrol ij qui su fcoujkblb pchïtkfl si knl trlzljbc ruonc. Vk Ksrlih is uj flsc qui kjbufi l tljtl fcjeusköj, ihhc si ni l qui Ksrlih jc puibi ixphkflrsi bisbi bijtrc bi Ksrlih Ih vc Istlbc is risuhtlbc bi,

y si vi fcjekaurlbc pcr, ujl fcjvir hl eljtìstkfloijti kjtrkjflbl bi priskcjis fruzlblsdkstörkfls y

Yirjls. Fuljbc jlfkö ih juivc Istlbc vl si dlnïlj lskajlbc hls

tCpcrfkcjis: y ixkstij ujcs oifljksocs prc pcrz ouy fcophkfl s plrl lsiaurlr suoljtijkokijtc (fcoc fcjekrol hl istlnkhkblb bi

risuhtlbcs ihiftcrlhis). Lbioìs, Ksrlih bipijbi, oìs lýj qui ij —2 ctrc ocoijtc, birifurscs y lpcyc ixtirkcris, y is hl loi xtirjl hl qui jc söhc fcjtrlpisl su Bkìspcrlkjtirjl, qui

---..l, skjc tlonkëj hls siokhhls bi ujl Guhturglop! ijtri hc fcj ishcjlh y hc sifuhlr. [ij tlh flsc, bi pcfc vlhi trltlr bi kjtrcbufkr l 3rlih ij ujc bi hcs ocbihcs qui sibislrrchhlj ij hls fcoujkblbis PCkhtlfls qui si fukblj bi sï oksols. Ksrlih is,bifkbkbloijti, uj Flsc lplrti qui bini ijtijbirsi fcoc tlh .

2> Uëlsi Blj Dcwcwktz y Ocsdi Hksslg, «Lutdcrktv Qktdcut Vcvirikajty=

r Flsi ce tdi Jltkcjlh Fijtri ce tdi Miwksd Fcooujïty j Plhistkji·, ij kjvkirjc bi<;16.

Lfi bi Ksrlih, vëlsi Nijmlokj Lzgkj, «Rdi ^chi ce Pk kj Ksrlihk tehcfrlfv· ij ¡P,jcvkionri bi <;997 Loktlk Itzkcjk. «Lhtirjltkvi Qlvs

<;4 A‛ 

Lsï, jcs quiblj siks flscs, is bifkr, siks plïsis q fcoc fcoujkblbis pchïtkfls pchlrkzlbls. Istcs plïsis si ecroi l uj skstiol bi olycr l oijcr prcxkokblb lh Lsï,hcs prkoircs qui ijtrlj scj Qikolr, Ktlhkl y Erlkk rijfkl ispifïekfl l hl KU ^ipýnhkfl).Fdkhi vl ij fulrtc <

s y skstiols bi plrtkbcs <;;

s scj ivkbijtïskols ij tcbc ih pirïcbc, ij hl biflbijfkl bi ° bi fijtrc-kzqukirbl (BBP)y bi su fcjtrlplrtkbl bi

P ih Plrtkbc Pcpuhlr (BUP), loncs bi hcs fulhis lflnlj

-— lrifir slP  

•  

Page 155: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 155/351

l sus pifuhklrkblbis. Bispuës vkiji Ekjhljbkl ij crbij blb. Ij fuljtc l Isplül (<;6<-<;65), söhc si kjfhuyi F fköj lbkfkcjlh, fcj hl lbvirtijfkl bi qui ih ixpirkoijtc

.

FYLB^C ;. ^isuhtlbcs ihiftcrlhis <;25-<;1; (Fìolrl Nlml)

,flötkfc y biolsklbc nrivi,

FYLB^C 4. ‒ ̂ ipýnhkfl bi Qikolr= ^isuhtlbcs ihiftcrlhis (

<;25 <;24 <;96 <;94 <;56 <;54 <;1> <;15 <;1;

jkstls (PFK) <4,; >>,5 >>,1 >9,6 >5,; >1,> 62,2 60,2

. 6<,0 -

—hkstls  >0,1 <>,1 <2,> <6,4 <29 ;,5 ;,5 ;,4

—lhbioöfrltls ‒   1,< 2,9 2,9 5,< —   9.< 6,2 6.4

 nhkfljcs 22 >,9 <,5 <,2 <,2 >,0 >,; 6,< 6,0

rltlfrkstklj (BF) 69> 24,9 20,< 2>,2 64,6 6;,< 64,4 64,1 64,6

tlhis 5,4 6,4 6,0 6,9 1,0 9,4 6,; <,6 <,;

rqu<fcs >,4 >,4 5,; 2,4 <,4 <,6  ‒    ‒    ‒  

lsfkstls (OV  ‒   >,0 9,4 2,4 9,< 2,9 4,1 5,< 9,6

<<,> >,6 >,4 <,1 <,> 9,; 6,4 6,2 1,9

Olyc Bkf. M <

<;<; <;>0 <;>2 <;>2 <;>4 <;60 <.

.

Vcfklhkstls ob. 1,5 <4,0

Fcoujkstls  ‒   >,0 <>,5 ;,0 <0,5 <6,< <25

Vcfklhbioöfrltls 61,; ><,5 >0,9 >5,0 >;,4 >2,9 ><,5

Plrtkbc Bioöfrltl > <4,5 4,2 9,1 5,6 2,; 6,4 < 0

Fijtrc (fltöhkfcs) <;,1 <6,5 <6,2 <6,5 <>,< <<,4 <>,9

Plrtkbc Pcpuhlr 2,2 <2,0 ;,> <0,< 4,1 2,9 <,>

Pcpuhlris Jlfkcjlhis —< <0,6 <9,< <;,9 >0,9 <2,>  1,0 9,;

 Jlfkcjlhscfklhkstls  ‒    ‒   5,5 6,0 >,5 <4,6 61,2

<

Ctrcs <,9 1,6 <>,< <<,9 <1,< <1,0 9,4

Bi Ktlhkl (fulbrc ;) yl si dl dlnhlbc bitlhhlbloijti . Ij isti flsc, plrifi qui söhcoirifi hl pijl bistlflr bcs lspiftcs. Ij prkoir

lr, y ij f( fcj Qikolr, hls ehuftulfkcjis ihiftcrlhis ktlhkl- ls scj ouy piquiüls pirc hltijbijfkl is fcjstljti. Dlstl <;19,

Page 156: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 156/351

, Hls cnrls fhìskfls scnri hl ^ipýnhkfl bi Qikolr scj Glrh B. Nrlfdir,

Lu/hci u bir Qikolrir ^ipun!kf, 6.‛ fb., ^kja Uirhla, <;50, y Irkfd Iyfg, Ai dk dt birQi,olrir ^ipunhkf, 6.‛ fb., Irhijnlfd, <;5>, > vchs  

Airalrb Hciwionfra ljlhkzl fhlrl, lujqui nrivioijti, ih skstiol bi isolr

ij Pirspiftkvl ij «Rdi ^iolgkja ce tdi Airolj Plrfy Vystio·, ij Pchkty, <,<;54, y ldcrl ij h flp. bi Birig Yrwkj ij ^csi, fcop., Ihiftcrlh Nidl

f pìas. <<4 l <>5. Uëlsi lskoksoc Fdlrhis I. Eryi, «Plrtkis ljb Pris VYti Arcup kjQikolr ljb Ncjj·, ij QP, KU, <;59. Hcs risuhtlbcs ihiftc rlhi si dlhhlj ij I. Eluh,fcop., Qldhij ujb Qìdhir kj Qistbiutsfdhljb, ^kja bla, <;50 Ij Aurr y OfFhihhljb,cp. fzt. (suprl, jctl >9), Lhioljkl cntkiji hkjl olajktub tctlh bi khiaktkokblb bi <;,6,supirlbl söhc pcr Ispljl (<;6>-

<;65), fcj >>,0 (pìa. 20).

° Vup l 5 < Uëljsi kjtirpritlfkcjis bkstkjtls, c oìs lophkls,, ij Alhhk,

Nkplrtmtm lsc Kopire fktc, cp. fkt., i Kk Bkeekfkhi Acvirjc, Ih Ouhkjc, <;1>7

°i Plsskahk, [di Acvirjoijt ljb Pchktkfs ce Fcjtirjpcrlry Ktlhy, P. L. Lhhuo, ktlhy,^ipunhkf Qktdcut Acvirjoijt3, Qisbijeihb & Jk fch <;16 Flvlzzl y Arlunlrb,fcops., MK Flsc ktlhkljc, cp. fkk‛. Uilsi lskoksoc ih pröxkoc hknrc bi Bk Plhol,Bifkskcj lskb ^iprisijtltkcj, fkt., is PiftlKoijt rh flp. 5.

 m

:

VPB7 > BBP7 BUP7 BJUP7 Plrtkbc Jlzk.

Hl ixpirkijfkl bi Qikolr (fulbrc 4) rivihl bcs flr prkjfkplhis= ij prkoir hualr, yburljti tcbc ih tkiopc bi s fkl, uj arlbc ixtrlcrbkjlrkc bi ehuftulfköj bi hls vctlfkcjitls (fcj hl ýjkfl ixfipfköj bih ]ijtruo fltöhkfc) y ij hualr, ujl crkijtlfköjlnruolbcrloijti kzqukirbkstl ij <

.

qui si fcjvkrtkc ij uj luai birifdkstl ij <;6>-66. Hls t

tc Biocfrlfy= Rdi Ixlophi ce Ksrlih·, ij PV\, mujkc bi <;9;7 I. Autrjljj, «VcrjiCnsirvltkcjs cj Pchktkfs ljb Plrtkis kj Ksrlih \ulrtirhy, ijirc-olrzc bi <;5<7 Vfctt B.Mcdjstcj, «Olmcr Plrty l Ouhtkplrty Vystios, ij KK Pchktkfc, KK, <;597 V. J. Iksijstlbt,Ksrli Qikbijeihb & Jkfchscj, <;517 Hicjlrb .M. Eikj, Pchktkfs ³c Ksrl Nrcwj, <;517Olrtkji Vihkair, «Pcsktkcjs ljb Bkspcsktkcjs kj Ksrlihk ij AC, ctcüc bi <;547 9.Fhioijt Hishki, Rdi ^ut mc Ksrlih ^ihkak rkty ljb Vifuhlr Biocfrlfy, ^cutdibai &Gialj Pluh, <;1<7 I. «^ihkakcj mc Ksrlihk Pchktkfs:s, ij Mlfcn O. Hljblu, fcop., Olj,Vcfkity mc tdi fcjtiopcrlry Okbbhi Ilst, Prliair, <;1>7 Gdlyylo «Rdi KsrlihkFclhktkbj Vystio·, ij AC. Ctcüc bi <;19. Bisic ixprislr bifkokijtc lh prceiscrHljblu pcr sus fcjsimcs y pcr dlnir fcoprc fkerls.

>00

ih rktoc ktlhkljc dl skbc hijtc, pirc su ruonc dl skbc ekmc hualr, Ktlhkl si flrlftirkzl pcruj plrtkbc bi fijtrc oufhk qui kcs ixkstijtis ij hl ^ipýnhkfl bi Qikolr, ij Erljf fcoc

viriocs bijtrc bi pcfc. [ sk uj plrtkbc bi fij y bcokjljti is uj kjbkflbcr bi schkbizy istlnkhkblb ijtcjfis flni bifkr qui hcs bioöfrltl-frkstkljcs ktlhklr tlj, c dlj

Page 157: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 157/351

riprisijtlbc burljti flsk trikjtl lücs, hl fcj oìs ëxktc bi tcbcs hcs skstiols pchlrkzlbcs.

Pcr hc qui rispiftl l Erljfkl (fulbrc <0), hc okst arlj fljtkblb bi vlrklfköj qui siixphkfl pcr hl vlrkl jlh qui kjtirvkiji ij hl siplrlfköj ijtri hl KU ^ipýnk yispifklhoijti pcr hl trljsecrolfköj bi uj skstiol lsl7 ctrc priskbijfklh. Ctrllbvirtijfkl prihkokjlr is qui ih s fës bi vctlfköj ij bcnhi vuihtl dlfi qui hlfcoujkblb oijcs sijsknhi l hls bkstkknufkcjis ihiftcrlhis, ij ih sij ih skstiol ihiftcrlhsunriprisijtl kjvlrklnhioijti l hcs y ij plrtkfuhlr lh Plrtkbc Fcoujkstl . Istc jckophkfl qu tlbcs ihiftcrlhis jc silj kjbkfltkvcs. Pirc risuhtl ouy b rlrhcs l hc hlrac bitcbc ih pirïcbc <;29-<;16 pcr bcs r vlrklfkcjis fcjstktufkcjlhis y hcs kjfisljtisflonkcs y fcj bi sus ujkblbis ihiftcrlhis

Ih prcnhiol hc phljtilj ij ispifklh hcs aluhhkstls. Ij k si fcjskbirl qui ih ocvkokijtcaluhhkstl is ljtkskstiol isplfkc W ij_ kzqukirbl-birifdl qui kophkfl ok f si nlsl ij

 pcskfkcjis scfkcifcjöokfls, skjc ij hls bi pch‛ tktufkcjlh·, y Bi Aluhhi si cpusckjquinrljtlnhioijti l Klh nhkfl y hl bishiaktkokzö fcoc rëakoij lslonhilrkc kjvklng

25 Uëlsi ujl ivlhulfköj aijirlh bi hcs ieiftcs bi hl rctlfköj ij ij Ekskfdihhl, VvthuppcBiocfrltkfc i Vkstiot Ihittcrlhk, fk pìas. <

° Dly oufdcs istubkcs scnri Erljfkl, pirc pcfcs scj sltkselft ih pujtc bi vkstl tiörkfc.Vkj ionlrac, vëlsi J. Hiktis, \j kdi Alk hkis kj Erljfi, Vtljecrb Yjkvirskty Priss,<;9;7 mlfquis Eluvft, Hl nuqui, Elylrb, <;9;7 B. Pkfghis, Rdi Ecurtd Erijfd ^ipunhkf,>.‟ fb.,   <;94. y Rdi Ek/hn Erijfd ^ipunhkf, 6.‛ fb., Oitduij, <;597 O. Bc. Fzjquki‛oi^i Prissis Yjkvirsktlkris, <;54 (2.‛ fb.), y Hl < nuqui ih hi ^ëakoi Prëskbijtkih,Elylrb, <;507 ^cy F. Olfrkbks, ij Olfrkbks y ^. I. Qlrb, fcops., Ocbirc PchktkflhVystios-Iurcpi7 Dlhh, <;567 Bujflj Olf^li, Plrhkloijks, Plrtkis ljb Vcfkitv mc Erl,<;94, Vt. Olrtkj‛s Priss, <;517 P. O. Qkhhklos, Rdi Erijfd Plrhkljh  

51, Lhhij & Yjwkj, <;547 V. Idroljj, Pchktkfs mc Erljfi, Hktthi Nrc Lfirfl bi hcsaluhhkstls hl euijti oìs kopcrtljti is= Milj Fdlrhct, Fchkj, <;51, y Hi PdëjcoëjiAluhhksti, Elylrb, <;10. Bisbi ok < vkstl, ih tixtc bi Olf^li is ih oìs ýtkh lfirfl bi hlFulrtl ^ipýnhkfl. l cnrls oìs rifkijtis, vëlsi Ukjfijt Qrka «Priskbijtklhkso ljb kjtdi Erijfd U ^ipunhkf·, ij AC. kjvkirjc bi <;19.

C

C

C

—c  

—<.) 

0

i‛ 

c

H

-i

—i  

i.

Page 158: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 158/351

u

:

c u

-i

—i  

i.

u

:

l‛ 

00

—i  

l‛ —i  

l‛ 

(

—i  

i‛ 

00

i‛ 

—c  

tr

i‛ 

i‛ 

—i 0‛  

—c  

i‛ 

(<‛, —<‛ 

i‛ 

i‛ 

( (—2 

r

(-—2 

00

-r

Page 159: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 159/351

(

i.

i.

(

(-2 Jk

00 (—2 

i. «r i‛ r.k  

C

—i i.  

i. —i 0‛ Jk  

( CF Jk

i,00 kr, 00

- r  ‒   i‛ 0‛ — r ‒  

r

 ‒   (— —C J  

s —k- —(— ‒  -

kr, -l- i. Jk l

00 r  ‒   —l- —C ‒  Jk  ‒   ‒  Jk  ‒   —i Jk 

 Jk (—2 ‒(—2‒  

 ‒  CF

—i <‛.- ‒  3 Jk Jk  ‒  Jk  ‒  

(

-l- Jk

—l-

Kr,

iu

H)Á, Á

c

c

C

—H  ak

fc . c c

—-

Page 160: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 160/351

u

Yu

, I c

c c C

H )ÁH)H C

c‛ ‒  si i.

i‛ 

—i  

 ‒   —i 

—<  

—i  

 J r<‛-

 Jk

 Jk

—i  

(—2 

—i  

—<‛ 

i.

>0>

lsï pcbrïl phljtilrsi hl cnmifköj bi qui ih ^PE (^lssio Pitïphi Erljálks) quibökjfcrpcrlbc ij ih skstiol, puis acnkirjc bi fclhkfköj bi Hljkih y, bispuës, ij hl arljfclh jlh bi Oijbës-Erljfi (l hl qui tlonkëj vctlrcj hcs qui pusc ekj l hl auirrl biKjbcfdkjl. Vkj ionlrac, ij ot Bi Aluhhi dlnïl hknirlbc l hcs bkputlbcs bih ^PE bi suëh, y ih ^PE plrtkfkpö ij hls fclhkfkcjis bi Hljkih, Olyi7 Erljfi fcj ih prcpösktceujbloijtlh bi tcrpibilr hl Fcom rcpil bi Bieijsl y, mujtc fcj ihhl, l hcs plrtkbcsiurcpf «tirfirl euirzl· qui si kbijtkekflnlj fcj hl KU ^ipýnhkfl risuhtl mustc bifkr qui

hcs aluhhkstls trlkfkcjlrcj l Bi ( difdc jc quiblrcj kjfcrpcrlbcs ieiftkvloijti ij ihskstitk ijtrlrcj (fcj hl juivl itkquitl bi ^V, istc is, ^ëpun<kfl ij ih Alnkjiti Eluri bieinrirc bi <;99. Vil fcoc sil, i kjijtc di puistc bi rihkivi qui ok lrauoijtc sifijtrl ix ihiftcrlh y ij hcs risuhtlbcs ihiftcrlhis, y qui hl bkstkjfkb plrtkbc ihiftcrlh(vksknhi) y ih plrhloijtlrkc (l oijubc tkiji oufdl kopcrtljfkl. L ok ocbc bi vir, ihaluhhksoc kbijtkblb y bisiopiüö su kopcrtljti plpih, l tcbc hc h KU ^ipýnhkfl,ýjkfloijti fcoc plrtkbc ihiftcrlh qui ih pirfknïl fcoc Bi Aluhhi hc fcjfinïl. Bi ldïqui sk hcs bih ^PE rivkrtkircj arlbulhoijti (prkoirc fcj hl sifisïöj ij <;9>, pirc pcrýhtkoc nlmc hl nljbirl bi hls ^V ij <; prbftkfls y sus hilhtlbis trlbkfkcjlhis, ihhc jclhtirl ih difk ih vctc aluhhkstl pritijbïl sir uj vctc ljtkskstiol, fcoc pireiftloijti hcqui cfurrkö l hcs okionrcs bih Plrhlr Fuirpc ^PE-L^V-Y^LV^V ij hls ihiffkcjis bi

<;95= uj n7 tkfc (bih ><,1 lh 2,6 pcr. <00).

Page 161: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 161/351

Fcj hls oltkzlfkcjis ixprislbls, ih prkjfkplh octkvc pl risuhtl bkeïfkh fcoplrlr l hl KU^ipýnhkfl fcj hl U, is qu hhkstls irlj ljtkskstiol fcj hl KU ^ipýnhkfl, pirc ijil tiolfcj hl y, pcr hc oijcs dlstl hls ihiffkcjis prisk bi <;12. Vkj ionlrac, hc qui istlocsixlokjljbc is hl KU ^f [ l isti rispiftc, ih fulbrc <0 kjbkfl, ij <;9<, ujl tijbijfijtrïeual y, ij <;95, hl fcjschkblfköj bi ujl plutl pchlre fkirtc qui hl KU ^ipýnhkfl si

dujbkö nlmc hl loijlzl bi uj pritcrkljc y ih koplftc bi ujl frksks ixöaijl bibisfcMcjkzlfk ij <;9< y <;95 hls cpcskfkcjis bi prctistl y ijlmijlbl nlt jkbclfuouhltkvloijti ih 24 y ih 2>,9 pcr <00 bih vctc < qui virblbirloijti is ujkjbkflbcr ihcfuijti bi ujl frksk=

bkbl y prchcjalbl bi hiaktkokblb.

Frkstkljc-

bioöfrltls Hknirlhis

(PBF) (PH)

>,5 <4,0

6,; <4,0

>,4 <<,0

;,2 <9,2

>06

Fcjsirvlbcris

(PFY)

>6,5

>>,1<0,<

<6,4

P^ PH PFY

>>,>

<6,1

PV PFFd P^ PBF

PV

OLPY

Kzq. Frkst.

<4,1

<.6

0,1

<5,5 <6,2 6<,<

PFFd LPK

<5,1<,6

Page 162: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 162/351

<5,5

1,9

PJ >0,;

^lb.

Bio.

P^ PBF Kzq. ^lb.

6,6 66,6 <,6

0,1

<2,4

9,6

PJ

>>,1EYIJRI (dlstl <;5;)= ^. D. OfBcjlhb, Plr/y Vystios ljb Ihiftkcjs kj < Loirzil,Olrgdlo <;1<, ptïa. <62. Ij <;16, ih erijti bi hl Yjkblb

CPuhlr ‒PV, OLPY, P‛FFd, LPk cntijïl uj 2>,< pcr <00 (uj luoijtc siks isflücs ijhl Fbolrl bi Bkputlbcs y bi bcs ij ih Vijlbc) y hl cpcsk fköj (FCBI) ih 95,> pcr <00bi hcs vctcs. Hcs pcrfijtlmis bi <;16 si fcoputlj Pcr hl lskajlfköj bi isflücs. Hcsrisuhtlbcs bi <;2;, <;96 y <;91 scj ouy kkhFCjtph (ij <;96 si fcjskbirl qui scjriskbulhis jlbl oijcs qui ih 24,1 Pcr <00 bi hcs vctcs), pirc skac l OfBcjlhb fcjekjis bi fcoplrlnkhkblb hcjak tubkjlh (hl ihiffköj bi <;96 prcbumc ujl ieïoirl olycrïlknlükstl ouy kj qukitljt Hcs prkjfkplhis plrtkbcs bih pirïcbc <;2;-<;91 qui jc si

kjfhuyij ih PLH (Plrtkbc Larlrkc Hlncrkstl) y ih PVP (Plrtkbc Vcfklhkstl Pcpuhlr). 3V=Plrtkbc Vcfklhkstl7 OLPY= Ocvkokijtc bi Lffköj Pcpuhlr Yjktlrkl (is k bih PBF(7 Kzq.Frïst.= Kzqukirbl Frkstkljl7 PFFd= Plrtkbc Fcoujkstl bi Fdkhi LPK= Lffköj Pcpuhlrkjbipijbkijti7 P^= Plrtkbc ^lbkflh7 PBF=

3lrtkbc h ioöfrltl Frkstkljc (bisbi <;917 ljtis, Elhljai Jlfkcjlh:7 Kzq. ^lb.=

Kzqukir ^lbkflh ^lo. Bio.= ^lbkflhis Bioöfrltls7 PJ= Plrtkbc Jlfkcjlh usköj biPHPF< PH= Plrtkbc Hknirlh7 PFY= Plrtkbc Fcjsirvlbcr Yjkekflbc.

kbcs [ 9 plrtkbcs

Fdkhi, fuyCV risuhtlbcs ihiftcrlhis si ixpcjij ij ih fulbrc <<,

 ptil ij oibkbl tcblvïl olycr fk oksoc prcnhiol qui Erljfkl=

FYLB^C << ‒ Fdkh ̂ isuhtlbc.z <iftcrl<is <;29 <;16 «cj

(PFFd)

Fcoujk

<0,6

PFFd

Vcfklhkstls ̂ lbkflhis

(PV) (P^)<>,4 >0,0

Page 163: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 163/351

;,6 ><,1

<2,< <6,6

<0.1 ><,9

PV PBF

<<,4 <<,< <9,;

<>,4 <0,5 26,5

ï; <9,<

tlc

P16

>09

>02

³Fuìjtc quibl ixphkflbc pcr ih elftcr fcjstktufkcjlh3 k lh pcbir pcr hcsfcjvijfkcjlhksocs bi hl Fcjstktufköj, m olycrïl ihiftcrlh lnschutl — Lbioìs, hlihiffköj bih pr suerlakc ujkvirslh kopcji lhkljzls qui  ‒ ij uj skstiol aijirlj arljbistijskcjis bijtrc bih arupc fijtrlh b kjbufij l slhtcs kbichöakfcs lfrcnìtkfcs ij hlbkoijsk birifdl. Lsï, hcs rlbkflhis (P^) istuvkircj fcj hcs f (istc is, l hl birifdl bi hcsBioöfrltl-Frkstkljcs c PH pkc bi hl floplül ihiftcrlh bi <;52 plrl hl priskbijfk Erik7lyublrcj lh vctc bi Lhhijbi y ijtrlrcj ij su acnkirr y si suolrcj l hl lhkljzl ljtk-Lhhijbi (FCBI) ij <;16 qui burljti tcbc isti pirïcbc hcs rlbkflhis y hcs bioöfrltldlj istlbc kjvkrtkijbc sus pcskfkcjis y bisncrbìjbcsi uj kjfisljtioijti. Cnsërvisiqui istls oljkcnrls jc irlj j Ih flsc hïokti eui hl ihiffköj priskbijfklh bi Ukbihl (P^)qui eui risuhtlbc bi ujl lhkljzl jlbl sljtl qui knl bisbi bl olrxkstl dlstl hcs

hknirlhis. Ihhc kophkfl qui sk ujl p fijtrc riqukiri uj «plpih oibklbcr·, ësi is uj plpihqui bisiopiülbc nkij jk hcs rlbkflhis jk, bispuës, ih PBF. Ih oljtijïl ujkbl l hlfcoujkblb pchïtkfl fdkhijl hc fcjsk difdc, hl priskbijfkl. Bisbi <;64, hl birifdl sökcihkakö bijti (Lhissljbrk, ij <;94) y hl kzqukirbl söhc l ujc (Lh <;10), y ij lonlscflskcjis sus ihiffkcjis euircj risuhtl irrcris bi fìhfuhc bi hcs bioìs arupcs. Hlbkeirijfkl fcjskst Lhissljbrk pubc bisphlzlrsi dlfkl ih fijtrc, okijtrls qui jc pubcdlfirhc. Ih ruonc bi hl priskbijfkl bi Lhhijbi si rkzö flbl viz oìs, pcr tljtc, pcr ih«vlfïc bih fijtrc·, qu skstiol pchlrkzlbc is ih prihubkc bi su flïbl.

Ij istls fcjbkfkcjis, si priaujtl ujc sk hl vlrkljti fdk phurlhksoc pchlrkzlbc tijïlvirblbirloijti ‒ ij tërokjcs tkbcs ‒  uj fijtrc, c sk su fijtrc iqukvlhïl, ij ih ecjbc, l

u sktc· bi hl kzqukirbl l hl birifdl, y vkfivirsl. Fhlrc qui sk fiptc bi fijtrc is purloijti rihltkvc y bipijbi bi hl ixksti plrtkbcs ixtirjcs (sktulbcs oìs l hl kzqukirbly l hl birifdl

Ij hls ihiffkcjis priskbijfklhis bi <;10, Lhhijbi cntuvc ih

<00 bi hcs vctcs, siaukbc ouy bi firfl (ih 62,; pcr <00, istc is, KK

20.000 vctcs bi bkeirijfkl) pcr Lhissljbrk, ih fljbkbltc fcjsirvl Rcokf (bioöfrltlfrkstkljc bi crkijtlfköj kzqukirbkstl) ij tirfir hua oirc >4 pcr <00. Cnsërvisi quiLhhijbi yl dlnïl istlbc ouy firik vkftcrkl ij hls ihiffkcjis l tris nljbls bi <;94, yqui su pcrfijtlmi i fuljbc söhc si ijerijtlnl fcj Erik, eui supirkcr (64,5) lh qui hiPriskbijfkl ij <;10. Ij fuljtc l hls fcjvijfkcjis fcjstktufkcjlhis, r jkjaýj prifibijti bi qui ih Fcjarisc si jialrl l ihiakr l qukij cntijkbc ih prkoir puistc ijhls ihiffkcjis.

Page 164: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 164/351

fkirtc pcr biekjkfköj qui Fdkhi y fulhqukir skstiol bi pKurl

chlrkzl tkijij uj fijtrc. Vkj ionlrac, hl rihltkvkblb bih kc c jc kopkbi qui si pcjbirisu flrìftir fcoplftc bi ecjbc. stl ýhtkol pirspiftkvl hl prkjfkplh hiffköj qui si biniixtrlir , ixpirkijfkl fdkhijl is qui hl fconkjlfköj bi ujl ihiffköj

rkfklh bkriftl fcj ujl plutl bi fijtrkeualfköj y pchlrkzlfköj qui si schkbkekq uj pchc bifijtrc, hc fulh fril hl vlrkljti kh y oìs kjbieijsl bi uj skstiol kjdirijtioijti erìakh.Fdkhi

,l ispifklhoijti ixpuistc prifksloijti pcrqui jujfl pubc istl- y schkbkekflr ‒ ij suistrufturlfköj bi plrtkbcs ‒  ujl ritrc j bi fijtrc.

ol vlrklnhi uhtirkcr ij hl qui jc dlfi elhtl qui oi bitijal

vlrklnhi okhktlr. Hl trlbkfköj (bisbi <;6<) bi jc kjtirvijfköj

istlnhifkbc hl kolaij bi uj imërfktc qui si quiblnl ij siaujbc c fcoc aulrbkìj bi hlFcjstktufköj, kbil qui elfkhktö, pskfchöak jti, hl ihiffköj bi Lhhijbi pcr ih Fcjarisc.

Pirc, ij flonkc, hl aijfkl bi uj aulrbkìj okhktlr fcjbkfkcjö bispuës hl lftulfköj bih mcLhhijbi. Istc jc iqukvlhi ij lnschutc l suairkr qui ih «hial · bi Lhhijbi euirl lhackopuistc, skjc siülhlr, ij flonkc, qui KK^ (ih Ocvkokijtc bi hl Kzqukirbl^ivchufkcjlrkl, bi kjspkrl j auivlrkstl) y su prcpkc plrtkbc phljtilnlj l Lhhijbiixkaijfkls csknhis. Pirc hc kopcrtljti is qui jc si puibi aijirlhkzlr lfirfl hl «vïlfcjstktufkcjlhkstl· dlfkl uj Istlbc olrxkstl l plrtkr bi hl irkijfkl fdkhijl. Lplrti biföoc lflnö, tcbc ih ruonc bih ixpirk jc quibö «bkshcflbc· pcr uj imërfktc lh quirifurrïlj loncs nlj s, siaýj hls fkrfujstljfkls y fcj kjtirpritlfkcjis cpuistls, fcoctrc, bipcsktlrkc c slhvlbcr bi hl Fcjstktufköj .

Pisi l tcbls hls vlrklnhis prifibijtis, hcs risuhtlbcs ihiftcrlhis cj ouy rivihlbcris pcrsï oksocs. Ih fulbrc << si sunbkvkbi ij ultrc plrtis qui ixphkflj kcs bkeirijtisiqukhknrkcs bi hcs pirïcbcs hci bkvkbij, y ij ëh tlonkëj si kjtijtl ixphkflr ‒ lujqui silbi rkjbc ouy lprcxkolbc ‒  hcs kjtirflonkcs ij hls tcols bi pcskfköj kichcakfl ijtrirlbkflhis y bioöfrltl-frkstkljcs y ijtri fcoujkstls [ scfklhkstls. Ih fulbrc tlonkëjixprisl qui ih ispiftrc kbichöakfc tuerkc arljbis lophklfkcjis lh ekjlh bih prcfisc. Jcsöhc hcs scfkl stls dlnïlj plslbc, mustc ljtis bi hl vkftcrkl bi Lhhijbi y nlmc hl == biLhtlomrljc, l hl kzqukirbl bih Plrtkbc Fcoujkstl (hilh l Y^VV i kjsijsknhi l hcsijfljtcs flstrkstls), skjc qui hcs fcou —IVtls tlonkëj dlnïlj quiblbc rinlslbcs pcr sukzqukirbl pcr ih

- hl pijl rifcrblr qui ih >> bi lacstc bi <;16 ih Fcjarisc vctö Kfköj bi«kjfcjstktufkcjlhkblb· bih Acnkirjc bi Lhhijbi, hc qui

hl bkoksköj bi hcs okionrcs okhktlris bih Alnkjiti y, skj bubl, lyubö iaKrko hl tcolokhktlr bih pcbir ih << bi siptkionri.

¡ skstij bi plrtkbcs

><)5

OLPY y hl Kzqukirbl Frkstkljl, bcs isfkskcjis ixtriom Is fkirtc qui istcs arupcs (ytlonkëj hl LPK, hl FsfkskÖ bi hcs rlbkflhis) cntijïlj ouy olhcs risuhtlbcs ij hl pirccfuplnlj puistcs ij ih Acnkirjc y jc flni bubl f kopcrtljfkl. Lujqui ih OK^ jceujfkcjlnl fcoc plj

tijïl tcblvïl oìs kopcrtljfkl. [ hc oksoc flni bifkr, rr su fcjtrlplrti bi ixtriolbirifdl, hl craljkzlfköj plrlo y Hknirtlb.

Page 165: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 165/351

Vk vchviocs l hls plrtis bih fulbrc <<, ih pirïcbc P is ouy skajkekfltkvc pcr trisoctkvcs= k) Hl prcsfrkpfköj y <;94 bih Plrtkbc Fcoujkstl7 u) Ih luai ij <;9> biolycrïl knlükstl ljtkplrtkbkstl7 kkk) Ih difdc bi qui hct istuvkircj bkvkbkbcs, dlstl <;9;,ij bcs arljbis plrtkbcs PVP (Plrtkbc Vcfklhkstl Pcpuhlr). Pcr tcbcs iscs octkv oïflijböaijl bih skstiol istlnl nhcquilbl ij arlj plx <;5<, puis, fuljbc hls prioksls qui

vijïlj olburljb Erijti Pcpuhlr bi <;64 iopizlrcj l fcjvirtkrsi ij cp l rktoc ouyrìpkbc. Hl prkoirl slfubkbl eui, ij <;5<, < bih PBF l hcs rlbkflhis, siaukbl ij <;59 pcr su lphlstlj scnri ih plrtkbc qui vijïl skijbc (bisbi <;64) ih pkvcti b Ij <;59tlonkëj quibö fhlrc qui tcbc ih ispiftrc si dlh

olskvloijti dlfkl hl kzqukirbl= jc söhc ih priskbijti Ek sus riecrols bi hl «rivchufköjij hknirtlb· oìs lhhì bi hls) mloìs dunkirlj lhfljzlbc hcs rlbkflhis, skjc qui ih vctc bsi birruonö, lh plslr bih 6< l uj oirc <6 pcr <00. Pirc it istrufturlhis, hl lplrkfköj biuj arlj plrtkbc bi fijtrc-kzqu PBF ‒  siülhlnl dlfkl hl bkstrknufköj oìs sljl pcsknhi á

ol bi phurlhksoc pchlrkzlbc. Vkj ionlrac, hls ihiffkcjis biocstrlrcj qui istlbkstrknufköj irl ýjkfloijti trljst <;5; istlnl ouy fhlrc qui hcs tkrcjis bih skstiol

irlj lnkk oijti fijtrïeuacs, fcj ujl ixtriol kzqukirbl qui hhialnl 6> pcr <00 y ujlbirifdl (ldcrl ujkbl ij ih PJ) qui lh >< pcr <00, lonls l ixpijsls bih ieïoirc suiücbih t.. ihiffkcjis bi <;16 fcjekrolrcj qui hl pchlrkzlfköj dlnïl hc qui ljtis si pcbrïldlnir fcjskbirlbc fcoc zcjl bi fitk ih P^ ribufkbc l uj oirc 6 pcr <00 y ih PBF quirifupir bi euirzl (pirc jc hls përbkbls bi hcs rlbkflhis) fcoc hïbir b ljtk-Lmkijbi

Istl rìpkbl sufisköj bi csfkhlfkcjis brloìtkfls jc si pui tlr l qui ih skstiol bi plrtkbcs jc istuvkirl tcblvïl schkbkek söhc tijïl Fdkhi ih oimcr dkstcrklh bi acnkirjcfcjstktufkcjl fkcjis hknris bi tcbcs hcs arljbis plïsis hltkjcloirkfljcs, s tlonkëjixdknïl ih skstiol bi plrtkbcs oìs istrufturlbc f

8 bf plrtkbcs >01

Ij ueh hlrac pirïcbc, ih qui fcokijzl ij ih bifijkc bi <;60, ti. oimcr si puibifcoplrlr l Fdkhi is fcj hl KKK y hl KU ^i s erljfisls. Pirc ij ih bifijkc bi <;50 Fdkhisi dlnïl kbc kijbc oìs l Ktlhkl. Ij prkoir hualr, loncs plïsis dlhhlnlj su pr plrtkbc pkvcti ij ujl Biocfrlfkl Frkstkljl bi fijtrc fcj llfköeh dlfkl hl kzqukirbl, bibcftrkjls i kjspkrlfköj kjtihiftulh fkbls. Ij siaujbc hualr, ih Plrtkbc Fcoujkstl biFdkhi jc tijïl qui lprijbir bi hl «vïl ktlhkljl lh scfklhksoc· qui bifïl Rc tljtc ihPFFd fcoc ih PFK hhivlnlj oufdc tkiopc kjspkrl pcr hl bcftrkjl bi hl fcjqukstl bih pcbir pcr hl vïl ihiftcrlh r hl fcjskaukijti istrltiakl bi ujkblb bi lffköj fcj hcsscfklhks y bi kjfcrpcrlfköj bi hl fhlsi oibkl. Ij tirfir hualr, hcs scfkl s fdkhijcsriprisijtlnlj ujl virsköj ixtriol bi hl «ritörkfl lhkstl· qui dl fcjstktukbc ih itirjc

 prcnhiol b scfklhksoc . Okijtrls qui ih scfklhksoc cffkbijtlh dl skbc oufdls vifisoìtkfc y bisalrrlbc ijtri oufdls lhols, tljtc ih Plrtkbc Vcfkl l trlbkfkcjlh fdkhijcfcoc ih ktlhkljc dlj fcoplrtkbc ujl kopir kblb flrlftirïstkfl l hl «fcrrupfköjscfklhbioöfrltl·.

— oufdc tkiopc siaukriocs binltkijbc hls oýhtkphis rlzc qui hhivlr cj l Fdkhi lh achpibi <;16. Viaýj ih ljìhksks prifi ti, ujl bi hls rlzcjis, y bisbi huiac jc bi hls oijcris,eui qui stiol pchïtkfc dlnïl hhialbc l uj istlbc bi jc vklnkhkblb. Pcr ih —hctkvc bi hllfihirlfköj bi su pchlrkzlfköj fijtrïeual, irl eìfkh .Mifkr qui knlj bislplrifkijbcrìpkbloijti tcbls hls fcjbkfkcjis l ujl acnirjlfköj biocfrìtkfl °. [ ih qui istilspiftc tlj cnvkc lplrl jc söhc l hcs lftcris, skjc tlonkëj l hcs cnsirvlbcris, ripri ,luj sïjtcol cokjcsc Hl trlaibkl fdkhijl jc is söhc ujl trl Mkl bi pcr sï7 tlonkëj rivihluj erlflsc fchcslh bih ljìhksks pchï 90 Ijtri hls fcjbkfkcjis jc pchïtkfls fktlrïl ij prkoir hualr hc qui oijcs

Page 166: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 166/351

— hcs Kjtërpritis pcstachpi, istc is, qui plrl ekjis bi <;1> hl tlsl bi lfkcj dlnïl plslbcbih <50 pcr <00, y qui ljtis bih achpi si dlnïl buphkfl Fcj hc qui hhialnl l ujl olrflfltlströekfl bih 6>9 pcr <00, lprcxkolbl- tlti. Lujqui hl kjehlfköj is uj kjbkflbcr, yuj risuhtlbc, bi oufdcs elftcris luslhis fuljbc plsl bih pujtc lh qui hhiaö ij Fdkhi ij<;1> si hl puibi

ls Fcoc vlrklnhi kjbipijbkijti.

Pcr imiophc, ij <;1< OfBcjlhb fhlskekflnl l Fdkhi fcoc «skstiol ouh . bcokjljti·,kjtirpritlnl hls ihiffkcjis bi <;5; fcoc «fcjtrli-

bih skstiol bi plrtkbcs y blnl l su flpïtuhc ih tïtuhc jlbl pirfiptkvc bi

< Ch<t ce Crbirhy Fdljai· (^cjlhb D. OfBcjlhb, Plrky Vystios lslb eCjbCehV kjHlzc Loirkfl, Olrgdlo, <;1<, pìas. <<5 y ss). Ij aijirlh, y fcoc

 plrl ok nrivi ixpcskfköj, vëlsi ispifklhoijti E. A. Akh, Rdi Pchktkflh 3eh Fd E Okeehkj,<;55. Yjl ivlhulfköj priachpi is ih jýoi lbc «Fdkhilj‛s Fdkhi·, AC, virljc bi <;1>,qui tlonkëj fcoplrl

k i fcj Erljfkl i Ktlhkl (pìas. 64; l 204).

tkfc 9>• Plrifi qui vkvkocs ‒ kjfhukbcs bisbi huiac hcs p ouy pcr ijfkol bi juistrckjtihhkairi pchïtkfc, istc is flplfkblb plrl fcoprijbir y fcjtrchlr hcs kopcsknhis y Kk bihl pchïtkfl.

Okijtrls qui Fdkhi si flrlftirkzl pcr ih bisijflbijl bkjìokfl bih phurlhksoc pchlrkzlbc, Ekjhljbkl (fulbrc <> ih oimcr imiophc bi föoc si puibij fcjtrlrristlr fcj- pijskcjis oifìjkfls bih tkpc. Pisi l tijir ih tirfir plrtk cffkbijtlh ij tlolüc, y pisil qui hl isflsl oibkbl bi kjtirjlfkcjlh bi Ekjhljbkl rispiftc bi hl Y^VV puibi kjfcoujkstls fcoc okionrcs bih acnkirjc , Ekjhljbkl si b ih imiophc oìs ispirljzlbcr y

fcj oìs ëxktc bi pchlrkz hlbl. Pirc uj vkstlzc lh fulbrc <> kjbkfl qui istìj lftuleh jisfijtrïeuals. Lujqui hcs fcoujkstls vkijij suerkijbc

FYLB^C <> . ‒ Ezjhllbkl= ^isuhtlbcs ihiftcrlhis ¡;29-< ; <;29 <;24 <;9< <;92 <;94<;5> <;55 <;10 <;1.

Fcoujkstls >6,9 >0,0 ><,5 ><,5 >6,> >>,0 ><,> <5,5 <1k

Vcfklhbioöfrltls >9,0 >5,6 >5,9 >5,> >6,> <;,9 >1,> >6,2 >

Plrtkbc ^urlh <0,9 ;,>

Plrt. bih Fijtrc < ><,2 >2,> >6,6 >2,< >6,0 >6,0 ><,> <1,< <5,2

Plrtkbc HknirlhPcpuhlr 9,5 1,; 9,; 9,; 5,9 5,0 9,>

Plrtkbc Vuifc 1,; 1,1 1,5 1,0 5,1 5,2 5,0 9,1 9,

Fclhkf. Jlfkcjlh > <9,0 <1,0 <2,5 <>,4 <9,6 <9,< <6,4 <4,0 <1,

Ctrcs 1,> 2,4 0,4 0,2 >,1 4,< 2,< >,1 6,9

Larlrkc7 > Fcjsirvlbcris.

bkbls bisbi <;10, y lujqui hcs scfklhbioöfrltls dlj vuih sus oïjkocs bi <;5> ‒  l sueuirzl oibkl bi ujl fulrtl vctc tctlh, skj ionlrac, hl lplrkfköj prc tiopcri bi uj juftkbc ^urlh bi prctistl, hl përbkbl bi euirzl bih Plrtkbc fijtrkstl, y hl sunkbl bi hcsfcjsirvlbcris, tcbc ihhc si lblh

Page 167: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 167/351

9> \ui yc sipl, hl ýjkfl ixfipfköj l istl bifhltlfköj (dlstl ekjis is ih ixfihijtiflpïtuhc scnri Fdkhi pcr Lrturc Ulhijzuihl ij M. Hkjl Vtiplj, fcops., Nrilgbcwjs ljbFrksis ce Biocfrltkf ^iakois (f punhkflfköj).

6 Vuprl, 5.<. Uëljsi ctrls fcjskbirlfkcjis ij Irkg Lhhlrbt, «Vcfkl

ce Ekjjksd Fcooujkso= Rrlbktkcjlh ljb Ioirakja ^lbkflhksos, ij Hflh Mcurjlh ce Fcoplrl/wf Vcftchcay, olrzc bi <;52, y, ij tërokjcs l

rlhis, Mcdj D. Dcbascj, Fcooujkso kj Ekjhljb, Prkjfijtcj t

Priss, <;51.

>0;

ribkfi ih ocbihc. Ekjhljbkl riprisijtl, ieiftkvloijti, ih flsc !i< pröxkoc c oìsbkstljti, bih tkpc purc. Pirc Ekjhljbkl si

kirti ij uj flsc kjtirisljtïskoc prifksloijti pcrqui su skstiol kfC eujfkcjl ij tcrjc l

hl tihl bi lrlül bi hl siokpchlrkzlfköj s.ak fulbrc <6, rihltkvc l Isplül, söhc puibibiocstrlr, fcoc Hkjz, qui «ij hls ihiffkcjis bi <;66 Isplül si fcjvkrtkö ij uj pn oìsbi uj skstiol ouhtkplrtkbkstl pchlrkzlbc y fijtrïeuac· . onlrac, ujl rlzöj oìs plrlistubklr ih flsc bi hl ^ipýnhkfl lüchl is hl pcsknkhkblb bi qui Isplül vuihvl, ij ujeuturc jc

.B^C <6 ‒ ̂ ipýnhkfl Isplüchl, <;6<-<;65 (suol bi isflücs bi kzqukirbl l birifdl)

Lslonhil

Fcjstktuyijti

<;6 <.66

PrkoirlHiakshlturl

<;66.65

Viaujbl Hiakshlturl

<;65

Ixtriol kzqukirbl

Vcfklhkstls >

<<2

5<

90

Kzqukirbl nurauisl Fijtrc

<5>

<>5

64

<>;

<5>20

Page 168: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 168/351

Fijtrcbirifdl

<0

;9

 ‒  

Birifdl

26

<09

<<5

Ixtriol birifdl«

<1

20

>>Ctrcs

6

9

9

Rctlh 212 212 256

-

EYIJRI= Mulj Hkjz, «Rdi Plrty Vystio kj Vplkj·, ij Hkpsit y ^cgglj, KKKpV., Plrty

Vystios ljb Uctir Lhkajoijts, Erii Priss, <;51, pìas. >50 l >56, lbtc >>. Hls fkerlsrihltkvls l hl Lslonhil Fcjstktuyijti hls dl prcpcrfkc bcH

Fcoujkstls y olxkolhkstls7 > PVCI7 Lffköj ^ipunhkfljl, Isquirrl Fltl Kzqukirbl^ipunhkfljl, Yjköj ^ipunhkfljl7 Plrtkbc ^lbkflh7 Cpuistl l Fcjstktufköj bi <;6<7 5Ocjìrqukfl.

Ij aijirlh, vëlsi Mllggc Jcusklkjij, Rdi Ekjjksd Pchktkflh Vystio, rvlrb YjkvirsktyPriss, <;1<. Yjl vksköj pljcrìokfl oìs rifkijti is hl bi

lttdh Piscjij, «Plrty Vuppcrt kj l Erlaoijtib Vystio·, ij ^csi, fcop., tÁCrlhNidlvkcr, fkt.

, «Rdf Plrty Vystirj ce Vplkj= Plst ljb Euturi·. ij Viyrjcur O. HkpsitC ^cgglj, fcops., Plrtv Vystios ljb Uctir Lhkajoijts, Erii Priss, <;51. hs >00 >0<

>04

kbCs [ skstiols bi plrtkbcs

><0

biolsklbc bkstljti l hl plutl, c hl vïl, ij hl qui dlnïl ih bifijkc bi <;60 .

Dly oufdls ecrols bi riprisijtlr hls tijbijfkls fg

hcs plrtkbcs. Yjl ecrol siaurl is istlnhifir ujl hïjil

 pcr lücs, ij hl fulh hl tijbijfkl lfuouhltkvl jc is oìs q

Page 169: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 169/351

 phkflfköj bi hl tlsl ljulh bi flonkc pcr hl burlfköj i

FYLB^C h2. ‒ Rijbirjk hkjilhis (fciekfkijtis bi riarisköj) bi < larialbcs fc skitifcoujkblbis pchïtkfls pchlrkzlbls

Qikolr Ktlhkl ErljfO KU Erljfkl U Fdkhi Ekj<lj

Ih‛ +

>,;6

+

<,6<

 ‒ 0,>>

+ 0,14

+

6,<<

+ 0,=

FK >

 ‒ >,90

 ‒ 0,42

 ‒  <,2;

 ‒  <,62

¼ 6,49 ‒  

F

 ‒  

6,59

 ‒  

0,62

 ‒  6,6>

 ‒  6,>;

 ‒  

 ‒  

FB

 ‒  

<,<9

+

0,0<

Page 170: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 170/351

+ 0,51

+ 6,59

 ‒  

>,4>

+ 0,

IB

+

5,95

+

0,9<

+ 2,02

 ‒   ‒  

 ‒  

kzqukirbl

 ‒  

<,05

+

0,66

 ‒  <,10

 ‒ 0,95

+

5,;5

+ 0,

Fijtrc

 ‒  

6,59 ‒  

0,62

 ‒  6,6>

 ‒  6,>;

 ‒  

 ‒  

Birifdl

+

Page 171: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 171/351

2,1<

+

0,24

+ 2,2;

+ 6,59

 ‒  

>,4>

+ 0,

Ixtriocs‟ 

+

5,<5

+<,49

+ 6,4>

+ 0,14

+

6,<<

+ C,

Ixtriol kzqukirbl7 > Fijtrc-kzqukirbl7 Fijtrc7 — Fijtrc-biz triol birifdl7 5 Vuol bi

hcs fciekfkijtis bi hl ixtriol kzqukirbl ybirifdl. -

* Bisbi <;19, fuljbc si isfrknkö hc qui ljtifibi, hls bcs ihiffkf hls bi <;11 y <;1; piroktij ujl prkoirl kjtirpritlfköj bi hls tij vlj surakijbc ij hl biocfrlfkl pcsterljqukstl. Ij lrls bi hl nrivi nkëj pcrqui hl fcoplrlfköj risuhtl ouy cpcrtujl,oks fcoijtlrkc=

hcs risuhtlbcs isplüchis fcj hcs ktlhkljcs bi <;25 y <;24 qui ek fulbrc ;. Dly bcsarljbis bkeirijfkls. Ij prkoir hualr, hls bcs rihlf his, ouy bkeirijtis, bi hcs vctcsscfklhkstl y fcoujkstl ij loncs plïs (PFK) iopizö fcj ih <; pcr <00 bih vctc tctlh,

Flrrkhhc (PFI) fcj ijt <0 pcr <007 Jijjk (ih bkrkaijti scfklhkstl ktlhkljc bi lquihhlëpcfl) o l cntijir su >< pcr <0 kjkfklh, okijtrls qui Acjzìhiz si oljtuvc pcr <00 ijhls bcs prkoirls ihiffkcjis (lujqui lyublbc pcr hl eusk& bih PVCI y ih PVP). Hlsiaujbl bkeirijfkl si riekiri lh fijtrc, C‟ istì kjtiarlbc pcr uj plrtkbc fcjeiskcjlh, yij Isplül pcr ujl fch arupcs fijtrkstls. Vkj ionlrac, hcs risuhtlbcs ihiftcrlhisrispiftkvcs. nhioijti plrifkbcs, ij hl zcjl bih 69 pcr <00. Vkj ijtrlr ij oìs bi ffrïlqui hl fcoujkblb pchïtkfl isplüchl jc si bkrkai l hl oifìj< lhtirjljfkl nkpchlr ij ih pcbir (fcoc cfurri ij ih flsc bih phurlhksoc ek pirc tlopcfc dlfkl hl plutl bih skstiolbi plrtkbc pribcokjljti. Ih q u jc ujl tijbijfkl fijtrïeual bipijbirì nìskfloijti biföoc hi vlyl rihlfköj fcj ih PVCI. Bi ocoijtc, plrifirïl qui ih PFI is hc euirtifcoc plrl dlfir qui ujl fclhkfköj bi fijtrc-kzqukirbl fjt y Acjzìhiz risuhti ouy

 pihkarcsl plrl ih PVCI, y hc oksoc flnrïl

Page 172: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 172/351

PVCI skjtkirl tijtlfkcjis bi ujl fclhkfköj bi erijti pcpuhlr fcj ih qui Isplül sifcjvkirtl c jc ij uj skstiol bi phurlhksoc pchlrkzlbc bifkskvloijti, l ok mukfkc, bi hclvkslbcs y flplfis qui silj sus bkrkaih

><<

kbc . Vkj ionlrac, ij ih fulbrc <2 y ij hcs arìekfcs qui risuhtlj h (arìekfcs <9 l >0) siutkhkzl ujl tëfjkfl bkeirijti skiopri qui

sknhi Ij ih fulbrc <2 si flhfuhlj hcs fciekfkijtis bi riarisköj tërokjcs oìs ixlftcs, hlstijbijfkls hkjilhis bi hls fcoujkbl —pchïtkfls ij istubkc fcj rispiftc l tris sirkis bilarialfkcjis=

xtrio kzqukirbl, fijtrc-kzqukirbl, fijtrc, fijtrc-birifdl, ixtri 7lirifdl, ij hl plrtisupirkcr bih fulbrc7 u) kzqukirbl, fijtrc, ifdl, ij hl plrti bih oibkc, y kkk) hl suol bihcs fciekfkijtis bi bcs ixtriocs ij hl plrti oìs nlml.

Hls oibkbls si nlslj ij hcs risuhtlbcs riehimlbcs ij hls fkerls pcr is, (fulbrcs 4 l <6)7lnlrflj ih oksoc pirïcbc (dlstl <;16), u ixphkflfköj is hl skaukijti= ih öüc fijtrlh bi

hl bkstrknufköj a ij ih flsc bi Qikolr, <;94 ij ih bi Ktlhkl, <;51 ij ih bi U^ipýnhkfl,<;91 ij ih bi Fdkhi y <;94 ij ih bi Ekjhljbkl) rifkni kvlhcr 0, scnri hl nlsi bih fulh hlsoibkbls bih fulbrc <2 ripti jtlj hcs fciekfkijtis ljauhlris bi flbl larialbc, qui sibinij ijbir fcoc ih quljkuo oibkc (jc hl tlsl oibkl) bi luoijtc, c jkjufköj, fcjrispiftc lh risuhtlbc tctlh . Hl KU ^ipýnhkfl eui kjkfc flsc qui jc si pubc trltlr bi istiocbc, pcr ih octkvc hijti bi fcj tris ihiffkcjis fcjbijslbls ij uj lüc si birr.uonlötisks bi qui hcs kjtirvlhcs ijtri ihiffkcjis scj kaulhis. Bi ldï

ri ij ih flsc bi hl KU ^ipýnhkfl si dlyl fcjskbirlbc ih tkiopc oc ujl vlrklnhi fcjtkjul(lujqui si dl lblptlbc ih vlhcr jcokjlh fciekfkijti bi riarisköj plrl dlfir qui risuhtifcoplrlnhi). l bitijirsi ij hls kopireiffkcjis bi hls oibkbls, y ispifklh kti ij hl

lrnktrlrkiblb kjivktlnhi bi hls larialfkcjis. Fhlrc qui ,si vl plïs pcr plïs si puibijflhfuhlr hcs fciekfkijtis plrtkbc pcr jkbc y hls larialfkcjis puibij sir oìs lb dcf 94,Pirc fcj ekjis Fcoplrlfköj, hls larialfkcjis binij pristlr ltijfköj l hl fcjlpl hkfhlbLsï, ij hcs arìekfcs hcs bltcs si oljkpuhlj ij ih hifdc bi

kkuFrustc bi hl bkvksköj ij tris, kzqukirbl-fijtrc-birifdl, slhvc pcr

0 rispiftl l Fdkhi y l Erljfkl .

¡ s tëfjkfls plrl oibkr tijbijfkls y ehuftulfkcjis ij hl euirzl bi hcs hls isnczlj ^.^csi y B. Q. Yrwkj, «Pirskstijfi ljb Fdljai kj

irj Plrty Vystio Vkjfi <;29·, ij Ps, <;10, pìas. >41 l 6<;.

jhlh Hc fciekfkijtis hcs dl suairkbc y flhfuhlbc Lhnirtc Olrrlbï, ok istrifdc < rlbcr ijhl Yjkvirskblb bi Ehcrijfkl. Rlonkëj hi binc l ëh ih bïnukc

cs arle

Pcr hc qui rispiftl l Ktlhkl (<;25-<;1>), sirïlj hcs skaukijtis= fcoujks <,6>7 scfklhkstlsy ripunhkfljcs, ‒ 0,427 bioöfrltls frkstkljcs, ‒ 0,627

. + <,<. Plrl oìs bitlhhis, vëlsi Vlrtcrk, «^kvksktljbc u Phurlhks m ij Flvlzzl yArlunlrb, fcops., KK Flsc Ktlhkljc, fkk., ispi 9; hls pìas. >06 l >0;.

eh ih arìekfc <4 scnri Fdkhi, hl bkvksköj ij tris si dlfi ijtri ixtriol hirbl, fijtrc-kzqukirbl y fijtrc-birifdl, blbc ih vlfïc flrlftirïstkfc bih

tkbc : skstiols bi plrtkbcs

Page 173: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 173/351

><6

><>

Dly tris plïsis qui riqukirij ujcs nrivis fcoijtlt oir hualr, Ktlhkl istì riprisijtlbl pcr tris arìekfcs l ek7 hl oibkbl ij qui bkeirijtis larialfkcjis prcbufij bkeiri jis. Lsï,

ij ih arïekfc <5 l) hls tijbijfkls jc risuhtlj kopk Pirc sk si bislarial ih arupc bi hlkzqukirbl W <5

<;<;

<;>0

<;>2 <;6> <;6> <;66

Bkf. Muhkc Jcv.

< 9. ‒ Rijbijfkls ij hl ^ipýnhkfl bi Qikolr

<;>2

OlycA^LEKFC

K]\YKI^BL ( ‒  <,05)= Fcoujkstls, Vcfklhkstls Kjbipijbkijti oöfrltls7 FIJR^C ( ‒ 6,59)= Bioöfrltls, Fijtrc, Plrtkbc - FDL ( + 2,1<)= Plrtkbc Jlfkcjlh Pcpuhlr, Jlfkcjlhscfklhkstls.

fijtrc ij hl pchïtkfl bi hcs plrtkbcs fdkhijcs. Hl jc lphkflnkhkblb bi ij tris ij Erljfkl siixphkfl ij bkvirscs pujtcs.

<;>4

<;60

jkbcs skstiols bi plrtkbcs

tloijti si pirfkni ih octkvc, istc is, qui ih lvljfi fcoujkstl jiutrlhkzlbc pcr hls përbkbls bi hcs ctrcs plrtkbcs bi kzqukirbl. hcaloijti, sk si bislarial ih arupc bi hlbirifdl W <5 i)_, sjcs qui hls përbkbls bi hl birifdl ocbirlbl csfurifij hls aljlj- s bihl ixtriol birifdl.

Ij siaujbc hualr, risuhtl kopcsknhi trltlr bi Erljfkl ij ujl rialfköj trkphi, blbcispifklhoijti qui hcs aluhhkstls plslj bi sir rrëakjkij l sir ih juivc rëakoij. Bi ihhcsi bisprijbi qui hl

 ‒ bi hl qui si trltlrì ij hl ýhtkol siffköj ‒  yl jc ji ujl ixtriol birifdl. Lsï, hcsarìekfcs <1 l y <1 d skauij hl

<;29

;96

<;99

<;56

;59

ij ¡tuhkl

K]\YKI^BLFIJR^C

Page 174: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 174/351

BI^IFDL

;1>

A^LEKFC <5 l. ‒ Rijbijfkl.s

K] (+ 0,66)= Fcoujkstls, Vcfklhkstls (PVK y PVB<), ^ipunhkfl

O R^C ( ‒ 0,62)= Bioöfrltls Frkstkljcs7 BI^IFDL (+ 0,24)= Hkni

°ehlrqukfcs y OVK (jicelsfkstls).

90

20

60

>0

hc

><50

90

20

60

>0

<0

¡;6<

X

<;66

;65

2

BI^Ib

f7^LEKF0 >0 ‒ Is pcbc, ¡;6<-<;65 (bkstrmncf ihiftcrlh lo

K]\YKI^BL Fcoujkstls Vcfklhkstls, kzqukirbl durauisl7 BI^ fijtrc-birifdl l hlixtriol birifdl (hcs fciekfkijtis si flhfuhlj, pfk utkhkzlbc ij ih ar‛Okic  

larialfköj quïjtuphi, istc is, ih prkoir fcjmujtc bi fciï fulbrc <2, y hl riprisijtlfköjsi bkvkbi ij bcs ‒ risuhtlb rlhis y tijbijfmls- fcj ekjis bi fhlrkblb vksulh.

Ij tirfir hualr, Ekjhljbkl. Dly bcs fcsls qui oirifi siülhlr= ih kjtirvlhc flsk kaulh ijhcs risuhtlbcs bi hcs tri (ij fcjtrlsti fcj Ktlhkl, bcjbi hl kzqukirbl y ih fijtrc pröxkocsy hl birifdl quibl himcs) y ih bltc ouy rivihll ujl plrìnchl bi siaujbc arlbc, plrl i_larialbc bih fijrt oufdc oimcr qui hl hïjil riftl.

Hl ihcfuijfkl vksulh bi hcs arìekfcs fcjtkiji ‒ fcoc tk fuijfkl ‒  ujl fkirtl bkstcrsköj.Pirc hls bkstcrskcjis puib akrsi sk si okrl dlfkl ltrìs, dlfkl hcs risuhtlbcs ihiftcrlhi pcr plrtkbc. Bini tlonkëj bistlflrsi qui hc qui bi virblb is föoc eujfkcjlj hcs plrtkbcs

sktulbcs ij hcs ixtriocs bik kbichöakfc fcj rispiftc l hcs plrtkbcs kjtiroibkcs, sktulbcsi

Page 175: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 175/351

y skstik bi plrtkbcs

><;

sil qui hc qui kopcrtl bi virblb is ujl oibkbl bi hl fijtrk

coc hl qui si suakiri lh ekjlh bih fulbrc <2= hl suol bi .emfkijtis bi hcs bcs ixtriocs.

Ldï istì hl fhlvi.,rïl hl cnmifköj bi qui fk tkpc jc bl jýoirc suekfkijti bi s qui hcjaktubkjlhoijti, fcjih tkiopc. Pirc istc is höakfc. ui bispuës bi tcbc, jcs istlocs cfupljbc bih ixtrioc«ocr · bih ispiftrc. Lbioìs, ih jýoirc bi flscs bini aulrblr rihl su kopcrtljfkl yrisuhtl qui hl ixpirkijfkl bih phurlhksoc

c y pchlrkzlbc dl leiftlbc ‒ ij hcs ýhtkocs fkjfuijtl lücs ‒  fultrc arljbis plïsis bihfcjtkjijti iurcpic= hl Lhioljkl bi lr, Isplül, Erljfkl i Ktlhkl. Pcr ctrl plrti, sk nkijFdkhi jc is i hcs plïsis hltkjcloirkfljcs bi olycr pcnhlfköj, irl ih oìs rtljti pcr hcqui rispiftl l hl trlbkfköj biocfrìtkfl y l hl hkblfköj istrufturlh bih skstiol bi plrtkbcs.

sil, qui ih pujtc frufklh skaui skijbc ih bi sk nlstlj hcs bltcs

lrlhis plrl scstijir tcbls hls kophkflfkcjis rihltkvls lh skstiol

isnczlj ij hl siffköj ljtirkcr. Pirc istc bipijbi, ij prïo r, bi sk hl kjtirpritlfköj bihcs bltcs ihiftcrlhis is nljlh c istì

tiörkfloijti. [, ij prkjfkpkc, ok lftktub skaui skijbc hl bi diocs kbc biolsklbc himcsij hl okjkokzlfköj bi hl kopcrtljfkl lpchïtkfl «vksknhi· fcj rispiftc l hl «kjvksknhi·^isuhtl k‛röjkfc fuljtc oìs jcs lnrkocs flokjc ij hl csfurkblb, oìs jcs vlocs bljbcbi hl huz bih bïl y oìs fkiacs jcs dlfiocs l ihhl. Istl krolfköj si puibi mustkekflr ij ihfcjtixtc bi hls fcoujkblbis fls prlaoìtkfls, c oijcs kbichöakfls. Ij ispifklh, hcs

skstiolsstls jc scj ouy suairijtis slhvc qui iopkifi ujc l cnsir . ijtri nlstkbcris. Pirc hlfcsl is ouy bkstkjtl fuljbc plslocs ls fcoujkblbis pchïtkfcs kbichöakfls. Lquï hls plhlnrls scj lrols, ,erlsichcaïl kjehlfkcjlrkl bisiopiül uj kopcrtljti plpih ij hl<ekaurlf< bih ruonc bi hcs skstiols pchlrkzlbcs. Fuljbc ujl liblb si lhkoijtl bifribcs kbichöakfcs, is ouy pcsknhi qui hl =l kjvksknhi si fcjvkirtl ij ih elftcr bifcjtrlpisc bi hl pchïtkfl

—sknhi Pirc, kjfhusc ij isti flsc, f pisc bi hc qui si prcoiti vksk ioijti bihkrjktl yfcjbkfkcjl oufdc hc qui si puibi dlfir bi

D ¡jymsmdh< phurlhksoc ocbirlbc y hls scfkiblbis siaoijtlbls

Ih Phurlhksoc hkoktlbc y ocbirlbc istì biolrflbc, fc ujl ercj irl pcr hc skstiols nkplrtkbkstls ij hl ctr s ck ih p<ur

!t pchlrkzlbc. Hl fhlsi lnlrfl nìskfloijti, puis, bi tris l

.Kkïp

>>0

fkjfc plrtkbcs kopcrtljtis, y pcr isc bkac qui si trlt hksoc «hkoktlbc· (ij

fcjtrlpcskfköj lh ixtrioc).

Page 176: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 176/351

Vk hkoktlocs hcs imiophcs l hcs plïsis cffkbij ijtrlj ij istl fhlsi scj hl ^ipýnhkflEibirlh bi Lht Krhljbl (ecroltc bi tris plrtkbcs), Vuifkl, Kshljbkl (ecroltc bi fultrc plrtkbcs), Bkjlolrfl (fultrc dlstl <;90 y fultrc c fkjfc ij ih bi <;50), Vukzl, hcs Plïsruial (ecroltc bi fkjfc plrtkbcs). Istcs ecroltcs jc Fcoc yl slniocs, hcs skstiocs bi plrtkbcs bljës y yl bi hls bkoijskcjis bi fkjfc plrtkbcs, y sï nkij is Plïsis Nlmcs istëj

vchvkijbc l su ecroltc oìs trlb is pcsknhi qui Vuifkl istë plsljbc, fcj ih ^kgsbla uaurlbc ij <;1< y hl ivchufköj dlfkl uj skstiol ihift pcrfkcjlh, bi fultrc l fkjfc plrtkbcs. Pirc hcs ecrolt nlj bi kjbkflr dlj skbc hcs fcjstljtis c kopirljtis f fulrtc biskahc, y hc jctlnhi dl skbc su ehixknkhkblb bi <;50. 0 sil, qui tijiocs bkiz plïsis quiijtrlj ik phurlhksoc hkoktlbc.

Vk jc plrifi qui hl hkstl sil bih tcbc fcjvkjfijti bini l qui istiocs ij bislfuirbclfirfl bi hl ïopcrtljf tljfkl bi uj piquiüc plrtkbc, skjc oìs nkij l qui is bublr quihcs plïsis bi qui si trltl fcoplrtlj virblbir pkiblbis ljìhcals bi skstiol. Hl pirphimkblb si riekiri l sis= pcr ujl plrti, Krhljbl y Nëhakfl, bi hl qui jcs c ekjlh, y pcrhl ctrl, Vuifkl y Jcruial, hcs bcs plïsis i l hcs qui burljti tkiopc dlj acnirjlbc ‒ 

fcj kjtirrupf vloijti nrivis ‒  sus rispiftkvcs plrtkbcs scfklhbioöfrlt qui loncs scjskstiols ouhtkplrtkbkstls jc is oìs qui ujl Hc qui kopcrtl, ij flonkc, is sk jc sibinirïl lskaj y Jcruial l kcs skstiols bi plrtkbc pribcokjljti. Ij f ij hcs fulbrcs ><y >> si kjbkflj tljtc hcs pcrfijtlmis bi ihiftcrlhis fcoc hcs isflücs.

Fcoc ïjbkfl ih fulbrc ><, ih Plrtkbc Hlncrkstl jcrui olycrïl lnschutl bi isflücs dlstl<;5<, hl pirbkö pcr isi <;5< y ij <;5; y, pcr tljtc, dlstl <;16 söhc dl st birrctl fhlrl,hl bi <;59. Lbioìs, bini rifcrblrsi qui Hlncrkstl jcruiac iopizö l acnirjlr schc ij<;69 (dlst sköj lhioljl bi <;20). Pcr tljtc, sk si biml bi hlbc ih a Fclhkfköj Jlfkcjlhbi Hcjbris bi <;20-<;29, ih dkstcrklh bi uj acnkirjc ocjcfchcr fcjstljti bi hcshlncrkstls bi <; (slhvc ujl ixtrlül kjtirrupfköj bi fultrc sit ij ritcrjc lh pcbir ij<;1< bi hcs hlncrkstls, qui hc vuihvij y hl ecrolfköj bi uj acnkirjc okjcrktlrkc, fcj ih

lpcycl‛ —C  

 ‒  J

.<

<

 J

l‛ 

l‛ 

:

,

l‛ 

—C  

l‛ 

Kt-‛ 

—C  

C

Page 177: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 177/351

 ‒   —C 

l‛ 

l‛ 

l‛ 

-

:

c

—C  

0

c

:

fl ‒   l‛ 

 ‒   — J 

<.

i

,.

—<  

—ir U i,‛ —C 

i,‛ i.-,

fl

—C ii.,  

i,‛ i,‛ 

 ‒   c‛ 

<.

00

 J —C —< c

Kt.‛ 

i,‛ 

00

i., hi

r  ‒   —C 

Kr

—fl 

Page 178: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 178/351

fl

<

i,‛ 

 J

i,‛ 

i,‛ 

i

r  ‒  00

<

l‛ 

fl

 Jc

i,‛ 

01‛ 

c

fl

—C  

0

c

c

c

c

c

i

—<  

 J i,‛ 00 i,‛ 

 J

l‛ 

l‛ 

i,‛ 

l‛ 

00

00

Page 179: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 179/351

00

1 ‒  

fl

c

r

l‛ 

c

00

 J

c

i,‛ 

l‛ 1,‛ 

c

c

—C  

00

l‛ 

r

1 ‒  < r C

 J

—C 1 00  

y.‛ 

i,‛ 00 

fl

 ‒  1 ‒   i,‛ — 

i,‛ l‛  000

l‛ 00 

01-- t-- fl

 ‒   (—1 

i.r J l‛ c  

1-2

r  ‒  i

c c‛ 

Page 180: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 180/351

00

—l c‛ 

fi

c c‛ 

—000  

01-\F

00

0000

c i1- 0

0‛ 0 

K

c c001--

i,‛ 

c

—1  

1‛. 

1.

—1  

01

—1  

.01

—  

—  

2

—1  

01—1  

—  

<

01

>.=

1.2

c

0‛  

Page 181: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 181/351

 J

1. ‒  

c

—<  

c

(—1 

K

• i,‛ 

c r  ‒  

c i. i.

y‛  

1) y‛ —1  -4

—1-i

1- -—0 c l‛ 

-

 ‒  i

i

—0  

—1 0.  

1) ..0 )

1) fl 1-

—  

c -F

01

-i

1- — -

c c -i

c

—  

 ‒‒  c

Y c‛ 

00

M) 1) c

Page 182: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 182/351

c

—  

 ‒  1)

-i ‒   —1, i 

—  

cc

•I Il 

—  

I °

I

1)

c1-ii l

• c 

° I

 ‒  

-i

i vl

I

-i

0

1-. —1.-. 1)

—  

-i

•x 

-=

—1< l‛ 

l‛ 

0

Kr‛  

i,‛ 

1.

l

00

Page 183: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 183/351

—0  

l -

c- l

c c c C

(-

C

c ° l-

0

l‛ 

-,

*

2-l‛ l‛  

 ‒  

 ‒   <‛.) l‛ K‛M t  

 ‒  00

 ‒  l ‛ -

6

 ‒   t‛ l‛ - 2-

 ‒ 2- 2-

 ‒   t‛M l‛ -2

 ‒   t‛ 00 ; 

 JM ‒   —l 

‘2 

l‛ l‛ ‒ <

 ‒  

l‛ -M— —.. -2

00

2- 2-

- —l — 

-

-2 ‒   l‛ 

- l‛ 

2- —l 

Page 184: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 184/351

2-

00 — 

 ‒  

l‛ l‛2  

-

 ‒  

 ‒  -2

-2-

—l 2-

. l‛l‛  

-2-

00c sCl‛  

 ‒  -<-  J2 l‛ 

 ‒  -2-

.l l‛k 

 ‒  2-

-22-

 n cc

-2- —C 

M  ‒ --2

-2-

— S -M

k —  

 ‒  -2-

2-

k-

O

 S  ‒ M ‒  n

 ‒  ;

 nc ‒  

 ‒  2-

—l 2-

—  

Page 185: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 185/351

-2-

l‛ l‛  

 JM 2-

--2 0‛ 

2 ‒  

O 2

c

C

—l  

rc

00

l‛ c

 ‒   —l 

-2

 ‒   —l 

l‛ 

rc

—c  

00

—l  

l‛ 

l‛ 

 ph

—l  

l‛ 

-2-—l  

l‛ 

CF

rc

l‛ 

 ph

—l  

 ‒ <

Page 186: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 186/351

 ph

c

-2

l

;

l

l-

c

l‛ 

c

—l  

2‛  —l  

 ‒ 2

—22 

tpYehQ s k s

VYjCM<C 2; kcb kscjbwr ChL CV YCBtKVCB VC chucwckucp!Lc ckcb —scp ehB VC °P< 5 cp < cuhchqc; <° !P IMkqph

a;5< —VVCMÁM KCLuCA MC K  

7kkC<Kt2VYUMm Yk kY2M kkUbkmmjmt m/ =Y3pl(jÁ —)mBCBY Y M; ;;5R  0 «C< qVkpc CKMR YK C pu !t < —)<!L<<  

0<2 UÌMCYKCY °kT suckkjcbb /° —k u  

<;kql< =ucpc — VuJ CVV —thpCehs C MMCM

HÁ CY —vkbtks C}B2 92 09 V ckqcs smMr2 w-M ; .2;K‛ cp CYVC! °PKYVb K 2 YC0 vbjs  

okc p cqcjw jcjpur cpcjb ôkcu cu cp ¡KKuCRBYCLY0B

—cmbwctc 0290 MVQM<MYCC 9 9pjz cQc ÁH5K cp scucr600 92; YCM  

CL Cs rwc < 0k0 -scpklksb ccuH) uc cbwck mcp C cr

 p C2VQMCM < CPr 0; CVC 20 5;5< cp 9‛YkmkC ¡C 00 C}BIKYCV 

ksc cu Ì —(VCYVCVC sc cp 00< Mcb m ¡cp skc,Ásw VYj YV!YC2 YC!0  

 p scpkusb Vcm msjc s uc) ;5R cp skjks uc mcbsb up ;

< < °PP <° Y!V <;5< Cp K22eh2V 2; YC

spjp uks cjn smkkp c c<u MsMcpksucc cqcp cs ¡s CKCL ¡Cp uj k scyscsc VCp ucc cpkusbuj ks cp u;!RVcjc tq sckusmb c

cjn ucmcbccxc uckq

092 VCKMVVKMCYKQ VCYMCkf VCm V YC —c Y!s 0!< Á p sksucqr cuMckqc ¡c u cjnCVM<h0I<VC 2; ;

Page 187: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 187/351

— CHR VCm 9 C<YC V0< ; kh ;m uc ssh gk P <° —° < CH5R Cp —vpVer3M p uc —cHpcq ckcpcb mc uc

VCm CpY —;H5R <V (4;5< Cp VReh ; V ]CL t CpYCMMMjBC CpKucL s (sca cBYKB)  

°P! ¡c uc f suc/ cs —4 uC <cMcBcucw cu  

YC V °h cpuajc Á; HÁRubc 5 YC VCMk<0R4 scm ucc ssszkcjm sjs YCMVQjV

jcwcpmccCV VC —u;!BM uc cpsu tc (ckpxc <0  

2 cuju c —kcpcb pp cpkmss t c ksucq CPQK6b

VNYYCqLM cehYk=kYCBVkp 9 VC Y 0600V <; m V9< VCYCI<V006 VVm YC 0!<V2 CuYj —Ct{002 cp —0B!  

Cm —s -skcumub sm uc s 9MMCK t2ehY M scpkuc cjnuj —scu scu uc P!P° uIhk  

CV —0 Y!V — YC ;]Y0Q06‒  t2 cp <0 cjn

Tkb V VC t6kM;QCpKVMMcs 0!YMwcpckfR cp KQMCRVKD ehV Yckq !

0V C<Y s —(zz ckpthjc) t; ckBcjs s scw  

9>V phk0

6m cp c p ucc cjn spw HH5K srj jsukcqc4 uc

—V sc s kcpcb <0 YCMC!LmcLcp H5R cp VCYCM660MC V  

— 0wc!qc Yj kh VCKVMmQMCV CY Y;!BkphCB suj kcpøb ¡c  

° H5R < 5;5< CM rcjbcb CKVK)Vk!BCÁ °P!‛ ¡Cp scp scm cp s jmcsfms s sR k;5R cp —u ¡c  

< cpscp C V ]CL spsc C 022 CV 0RVY022 °PYkcpc ¡c —c Y!V , ÁK5R YC Vh 0]Y022 <  

—<  

(—2% > 

( 22

c

c

—ll- l‛ 

-, -<0 ( 00 22 <=)

l- C

¡ k lSSS C (6 22

l

C- %

(6 22 ‒ . -2

0

l-0 ( l- 9

Page 188: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 188/351

 ‒   S—l 

C ‒ Ml

l‛ 2-, 2-‛ —l (6 

-

l‛ C a 

l‛ 

 ‒ l

22 ‒  

(6 (

c l‛ ‒  

l- c-l (6 > r (6 f

k5 F 2-‛ 

c C

C-c (<

C —l 2-‛ (2 (6 ‒  (2

l S

c-- cl —2 c c- l‛ 

22 (6 SC ‒  > Cc

- l- (6

l‛ 

(2 006 0

• 00 

— > ; 

0.22 (6 22

0*0;

l--c C(622 ‒ .

 ‒  - —l 

(6

—l > 

(6 (6 (6

 ‒ 22

>>2

Page 189: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 189/351

bi hl cpcskfköj jc scfklhkstl) fcjeklnl kophïfktloijti ij qui cfuplnl ih PlrtkbcFcoujkstl «

Hl fuistköj irl slnir sk juistrl hkstl istlrïl c jc oìs Kk ih flsc bi qui lskajìrlocs l Jcruial y l Vuifkl l hcs skti plrtkbc pribcokjljti. Ihhc is piroksknhi sk, l su viz, si

uonrlh bih 9< pcr <00 istlnhifkbc pcr hl biekjkfköj cpirlfk skstiol bi plrtkbc pribcokjljti dlnkbl fuijtl bih prkjfkh prìftkfl bi hcs acnkirjcs okjcrktcrkcs [,ieiftkvloijti, ë cpfköj7 jc söhc pcrqui ih «acnkirjc ocjcfchcr· is ujl flrl ouybkstkjtkvl y bi hlrac lhfljfi bih skstiol, skjc tlonk

istl flrlftirkzlfköj jcs pirokti aljlr oufdl pirspiftkvl. 2 oìs hlrac, pcr imiophcbisbi hl prkoirl auirrl oujbklh, h‛ y Vuifkl vlhij ij aijirlh fcoc flscs bi phurlhksococbirlh qui fcj arljbis tijskcjis ij ih bifijkc bi <;>0 y l prkjfk bi <;60 y fcjscspifdls rifurrijtis bi pchlrkzlfköj) flrlfk pcr fclhkfkcjis lhtirjljtis bi bcs nhcquis.Pirc bisbi dlfi lücs uj plrtkbc pribcokjljti dl supirvkslbc, bisrlbkflhkzlbc nkhkzlbchl fcoujkblb pchïtkfl scnri ujl nlsi bi nkijistl lvljzlbc. Plrifi qui istl plutl istìhhialjbc l su pujtc ³ okijtc. Ij tlh flsc, hl bksyujtkvl ij qui si dlhhlj Jcruial is hlbi sk siaukr hl eörouhl pribcokjljti scnri nlsis fir (istc is, lpcyìjbcsi flbl viz oìsij hl ixtriol kzqukirbl) bi vchvir l ijtrlr ij ujl vïl bi pchlrkzlfköj, c sk, pcr ih

vchvir l uj skstiol nkpchlr bi fclhkfkcjis lhtirjljtis, hc qui rïl l ristlnhifir hlfcopitijfkl fijtrïpitl.

Ij tcbc flsc, hl fuistköj aijirlh is qui ih ljìhksks bi Ek y Bkjlolrfl (ij hl siffköjljtirkcr) y ldcrl bi Jcruial bistrczl hl kolaij supirekfklh bi uj arupc dcocaëjic bHisfljbkjlvcs qui fcoplrtij hl prcpkiblb bi sir skstiols okh bkstls vklnhis. Is ouy pcsknhi qui dlylj skbc «vklnhis·, pir huiac jc pcr octkvcs jk fcj oifljksocsskokhlris. Ekjhljb‛ l tijir qui lffibir l vifis l kjfhukr ij sus  fclhkfkcjis lh

Fcoujkstl pcr octkvcs bi nuijl vifkjblb, eujfkcjl nìsk fcoc skstiol nlslbc ij ihfijtrc fcj ujl arlj kjistlnkhkblb jloijtlh7 pcr ih fcjtrlrkc, Bkjlolrfl is, bisbi dlfioufdc uj skstiol bi fclhkfkcjis nkpchlris bi bcs nhcquis, okijt Jcruial y Vuifklhhivlj oufdc tkiopc eujfkcjljbc fcoc s pribcokjljtis bi acnkirjc istlnhi bi uj schc plrtkbc «

« Vi kjekiri qui ih acnkirjc ocjcfchcr ltrknuyi dcy bïl su

lh Plrtkbc Fcoujkstl bi Vuifkl, hc fulh ijflml fcj hc kjbkflbc ij hl suprl.

« Ih ljìhksks bi hcs skstiols bi plrtkbc pribcokjljti si rilhkzl « Fcopìrijsi, ij JkhsLjbrëj, Acus‛rjoijk ljc Pchktkis kj  

>>9Rrls dlnir ribufkbc ih jýoirc bi plïsis qui ijtrlj ij hl fhlsi kbi phurlhksoc hkoktlbc lhl ^ipýnhkfl Eibirlh bi Lhioljkl, Nëhakfl,

- rkbkl, Huxionurac, Bkjlolrfl, Vukzl y hcs Plïsis Nlmcs, hl fuis öj plsl l hl oifìjkflbih tkpc. Ivkbijtioijti, ih phurlhksoc hkok hlbc tkiji birifdc lh rifcjcfkokijtcsiplrlbc ij hl oibkbl ij qui sus prcpkiblbis bi skstiol jc scj hls bih nkplrtkbksoc jkhls bih phurlhksoc pchlrkzlbc.

^ispiftc bi hls prcpkiblbis bih nkplrtkbksoc, ih prkjfkplh rlsac bkstkjtkvc bih phurlhksoc ocbirlbc is ih acnkirjc bëfcìhkfkcj Istl flrlbirkstkfl si bisprijbi bihdifdc bi qui hcs plrtkbcs kopcrtljtis kìd pcr hc oijcs tris bi qui pcr hc aijirlhjkjauj plrtkbc lhfljzl hl olycrkl lnschutl y bi qui plrifi krrlfkcjlh piroktkr qui ih plrtkbc jkly5r c bcokjljti acnkirji schc fuljbc sihi, puibi c l fco plrtkr su pcbi Lsï,

Page 190: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 190/351

ieiftkvloijti, dly acnkirjcs okjcrktlrkcs ocjc f pirc fcoc risuhtlbc biijerijtlokijtcs kjbkvkbulhis olh flhfuhlbcs c fcjecroi l uj fìhfuhc prifksc (fcoc ihtrlsplslr pchï tkfls kopcpuhlris, lujqui jifislrkls), y ij ctrcs flscs fcoc fclhk fkcjisbkserlzlbls y acnkirjcs bi trljskfköj plrl trloktlr hcs lsujtcs fcrrkijtis. Ij tcbc flsc,hcs acnkirjcs okjcrktlrkcs bi uj schc plr tkbc scj ‒ ij ih fcjtixtc bih phurlhksoc

hkoktlbc y ocbirlbc ‒   acnkirjcs «bënkhis·, lujqui puibij sir burlbircs «:•  Vi supcji ij aijirlh, lujqui sil kophïfktloijti, qui hl ^ipý !hfl Eibirlh bi Lhioljkljc eujfkcjl fcoc Vuifkl. [, skj ionlrac, Vk viocs hcs risuhtlbcs, hl bkeirijfkl skauiskijbc kjixphkflnhi. Bis- bi <;96, hl euirzl ij pcrfijtlmi bih Plrtkbc BioöfrltlFrkstkljc (FBY y FVY) ij ih Nujbistla dl skbc bih 2;,; (<;56), 92,6 (<;91), ,9 (<;5<),2;,2 (<;59), 24,4 (<;5;), 29,2 (<;1>) y 2;,0 (<;15), qui fcjstktuyi virblbirloijti ujdkstcrklh oimcr qui ih bi hcs =hbioöfrltls suifcs. Vkj ionlrac, ij Ncjj si kjkfklrcj hcsac- tkhcs bi fclhkfköj ij fuljtc hl FBY pirbkö hl olycrïl lnschutl=

Y y hknirlhis (EBP) ij <;5<, FBY y scfklhbioöfrltls (VPB) ij «arlj fclhkfköj· bi<;55-5;, y scfklhbioöfrltls y hknirlhis bisbi

Krhis, Lhrjqukst & Qkgsitt, <;52, hcs fulbrcs 6 y 2 rihltkvcs l Bkjlolrfl. tihltkvu l Jcruial, << rihltkvc l Vuifkl y ih Lpëjbkfi > scnri Ekjhljbkl, cs qui si ijuoirlj hcsrispiftkvcs acnkirjcs.

Lfirfl bi hl prìftkfl bih acnkirjc okjcrktlrkc, vëlsi Dljs Bllhbir.

-- ljb Plrty Vystios kj Rij Iurcpilj Biocfrlfkis,:, ij LP, muhkc

 nhhh pìa. >44, fulbrc 6, qui kjbkfl qui, ijtri <;<4 y <;5;, bi hcs >90 stojit lnlrflbcs pcr ih istubkc, 12 jc dlj aczlbc bi ujl olycrïl plrtl « ecrolh, Hl fkerl risuhtl lhacscrprijbijti pisi l qui lnlrfl bkvirscs

hijktlhis, fkrfujstljfkls y rlzcjis bkeirijtis. Yjl rihlfköj ouy ýtkh y pirC . b flrìftirbi hls bkvirsls fclhkfkcjis ‒ ijtri ihhls hls oijcs qui

 p7‛ ij hl Lhioljkl bi Qikolr, Erljfkl, Ktlhkl, hcs Plïsis Nlmcs, Ksrlih,  

Vuifkl, Bkjlolrfl y Jcruial is hl qui si dlhhl ij bi Vwllj.

:< 1 Picjis ljc‛ Fldkjfk Ecroltkcjs, cp. fkk., pìas. <50 l >46.  

(7kcvlj

<

 plrkkb° y skstiols bi plrtkbcs

Lsï, hlmëkouhl bih phurlhksoc ocbirlbc jc is ih ac jc, skjc ih acnkirjc ij fclhkfköjbijtrc bi hl pirs fclhkfkcjis lhtirjltkvls (hc fulh jc a lhtirjljtis). Vlhvc ýstl arljbkeirijfkl, ij hl olycr á bioìs rispiftcs, hl oifìjkfl bih phurlhksoc ocbirlbc tufirsi y l koktlr -..-- fcj uj arlbc olycr bi fcop oifìjkfR nkplrtkbksoc. Ij plrtkfuMlr,hl istrufturlb oc Ij hualr bi bcs p pör Rc aijir nkpchlris bi fclhkfkcjis lhtirjlt istlbkeirijfkl jc ihkokjl ih difdc bi qui hl fcopitijfkl bc fijtrïpitl, jk, pcr tljtc, ihdifdc bi qui hl oifìjkfl oc ocbirlbc skaui hhivljbc l ujl pchïtkfl ocbirlbl.

Vk nkij is pcsknhi qui hls flrlftirïstkfls bkstkjtkvls bih ocbirlbc jc plrizfljkopriskcjljtis fcj rispiftc l hct nkplrtkbkstls, si bistlflj fhlrloijti fcj rispiftc lhcs sk phurlhksoc pchlrkzlbc. Ij irhualr, ih rifi bi plrtkbcs ljtkskstiol kopcrtljtis y/carljbis 1h } hualr, y fcrr flrifëbë cpcskfkcji nkhltirlhis tërokjcs lekroltkvcs, ij bi phurlhksoc hcs plrtkbcs si crkijtlj dlfkl ih acnkirjc, is bifkr, istì plrl fclhkfkcjis

Page 191: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 191/351

aunirjloijtlhis. Bi ldï qui tcbcs hcs p acnirjljtis puiblj fclhisfir fcoccpcskfïcjis, y istc skar

10 Ijtri ih ijcroi jýoirc bi cnrls scnri hl ^ipýnhkfl Eibirl<, aijirlh, Lrjchb m.Dikbijdikoir, Rdi Acvirjoijt ce Airoljv, ib. wihh, <;55. y Hiwks Ibkjair,Airoljy, Hktthi Nrcwj, <;54. y rifkijti is ih trlnlmc bi Birig Yrwkj «Airoljy·. ij^csi, Ihif chcr, fkk. Uëljsi hls kjtirpritlfkcjis ljtirkcris i kopcrtljtis bi G. <Olfrkbks, Qlrb, Ocbirc Pchktkflh Vystios, fkt., y Gkrfddikoir ij Y flh Cppcsktkcjs kkkQistirj Biocfrlf f

1< Kshljbkl qukzì sil ujl ixfipfköj l istl flrlftirkzlfköj. Vkj ) si trltl bi ujlixfipfköj ouy sifujblrkl y pifuhklr (suprl, 5 jkjaýj plïs istì fcjbijlbc l hlkjoutlnkhkblb, ih tkiopc is hc ýjkk puibi bifkr sk Kshljbkl is virblbirloijti uj flscbisvklbc. Vk is ij ctrc tkpc. Ij fuljtc l hl kopcrtljfkl frifkijti bi hcs piquiüctfcoujkstls jcruiac y suifc, is risuhtlbc bi hl tijtltkvl bi oljtijir pribcokjljti fcjujls euirzls kjsuekfkijtis.

• —1V y skstiols bi plrtkbcs   >>1

 mFKÖeh sirì «ujkhltirlh·, istlrì tcbl bi uj hlbc, sil hl kzqukirbl mirifdl. Nìskfloijti, puis, ih phurlhksoc ocbirlbc jc istì ,kzlbc Is bifkr, qui sk utkhkzlocs ih oksoc rlsirc,hl fcoplrl-

ijtri ih phurlhksoc ocbirlbc y ih pchlrkzlbc rivihl qui sus tkvcs ìonktcs kbichöakfcsscj ouy arljbis, y bi difdc frïtkfl- ti bkeirijtis.

j sïjtisks, uj skstiol bi phurlhksoc ocbirlbc si flrlftirkzl pcr=

bkstljfkl kbichcakfl rihltkvloijti piquiekì ijtri sus plrtkbcs rtljtis oo) ujlfcjekaurlfkcj bi fclhkfocj nkpchlr y ooo) ujl t fijtrïpitl 1>

7irïl ribujbljti ispifkekflr fuìjtls fcjsifuijfkls jc si skauij=hl oirloijti bi fchcflr ih skajc oijcs ij tcbcs hcs flscs

i ih phurlhksoc pchlrkzlbc hhivl uj skajc oìs. Ij flonkc, oi-

l pijl rifcrblr qui hls flrlftirïstkfls bih tkpc tlonkëj puibij tlrsi fcoc kjbkflbcrisbi fcjtrch, istc is, plrl fcjtrchlr sk ujl fkijti erlaoijtlfköj bih skstiol fcrrispcjbi lujl olycr bkstlj kbichöakfl. Vkiopri qui si trlti bi slnir sk ih frktirkc juoërkfc ujkjbkflbcr eklnhi, ihhc si puibi virkekflr rìpkbloijti lh lvirk sk uj skstiol bi oìs bi bcs plrtkbcs fcjtkiji c jc plrtkbcs ¡skstiol y cpcskfkcjis nkhltirlhis. Vk ih skstiol jc hcsfcjtkiji, hkbloijti jcs ijerijtlocs fcj uj flsc bi phurlhksoc ocbirlbc. i aijirlhkzlristi lspiftc fcoc skaui= Vk luoijtl ih jýoit bi tkbcs y, skj ionlrac, tcbcs hcs plrtkbcs skauij pirtijifkijbc lh ksoc oujbc· ‒ is bifkr, lfiptlj hl hiaktkokblb bihskstiol pchï y lftýlj fcjecroi l sus riahls ‒ , ijtcjfis hl erlaoijtlfköj bih jl jc si puibi ltrknukr l hl pchlrkzlfköj kbichöakfl. Ij isti is bi supcjir qui hl erlaoijtlfköjaulrbl rihlfköj fcj ujl aurlfköj ouhtmbkoijskcjlh= ujl scfkiblb siaoijtlbl, pchkëtjkfl ouhtkfcjeiskcjlh, L hl kjvirsl, fuljbc ih jýoirc bi plrtkbcs l bih uonrlhfrïtkfc y sï qui jcs ijfcjtrlocs fcj plrtkbcs ljtk itjl y fcj cpcskfkcjis nkhltirlhis,ijtcjfis flni supcjir skj pihk qui oìs bi fkjfc plrtkbcs riehimlj uj arlbc bi bkstljfklkbichö qui dlfi qui risuhti kopcsknhi ujl oifìjkfl nkpchlr.

Vk bi hc qui si trltl is bi slnir sk ih phurlhksoc ocbirlbc is uj Pc btst y sk puibi sirvkr plrl crbijlr hcs flscs, ok rispuistl hkk lekroltkvl. Vkj ionlrac, hl priaujtl skaukijti

 pcbrïl sir sk fcj- iji bkstkjaijk. bijtrc bi isti tkpc uj sunarupc «siaoijtlbc·. [ ih— prcnhiol qui phljtilj hls cnrls lfirfl bi hls biocfrlfkls  

Page 192: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 192/351

H Plïsis Nlmcs jc si dlj lmustlbc l hl plutl bi hl fclhkfköj lhtirjl bi bcs nhcquisbinkbc l hl pcskfköj fijtrlh bi sus plrtkbcs fcjeiskcjlhis,

•- bih fltöhkfc. Vkj ionlrac, hl biflbijfkl bih GUP (fulbrc 9) ivljb l hcs Plïsis Nlmcsdlfkl ujl oifìjkfl fcopitktkvl bi bcs nhcquis.

<;5;. Cnsërvisi ‒ skiopri ij fcoplrlfköj fcj Vuifkl bioöfrltlfrkstkljcsoljtuvkircj hl olycrïl rihltkvl ij i kjfhusc ij hls ihiffkcjis bi <;5; (24,4 fcjtrl 29,> p VPB), y hl pirbkircj söhc pcr uj pihc ij <;1> (29,2 pl erijti l 25,2 pcr <00 plrl ihVPB) Ijtcjfis, ³pcr q Vuifkl bi ocbc tlj bkeirijti lh bi Lhioljkl3 Plrifi f rispuistlis qui söhc hl oifìjkfl bi istl ýhtkol is nkp& oij, qui hcs skstiols scj bkeirijtis.

>>4

«siaoijtlbls· y «fcjscfklfkcjlhis· is ik bi sk tcbcs flhkekflbcs binij riujkrsi ij ujlfltiacrïl prcpkl 8.

Dlstl ldcrl, hcs plïsis riujkbcs nlmc hl rýnrkfl b siaoijtlbc ‒  pcr siaukr l UlhHcrwkj ‒  scj ispifklhjk sis Nlmcs, Nëhakfl, Huxionurac, Vukzl y Lustrkl, o Vkj

ionlrac, sirïl eìfkh lophklr hl hkstl plrl qui ofk tcbls, sk jc tcbls, hls scfkiblbis quisi kbijtkekflj & fcoc pchkëtjkfls, ouhtkfcjeiskcjlhis y/c ouhtkbkoijskc huiac, pcbrïlijtrlr Ksrlih, y hl Kjbkl tlonkëj risuhtl u ouy phlusknhi. Lbioìs, sk si kjfhuyi lNëhakfl, fcjecrrj bi hl siaoijtlfköj risuhtl bkeïfkh ixfhukr lh Fljlbì. L suairijfkl si pcji bi ocbl, si virì rìpkbloijti qui k trlzlr hl ercjtirl ijtri hls scfkiblbissiaoijtlbls y hls rkzlbls fcoc «fuhturlhoijti ditircaëjils·. Pirc lujqui tirjcs fcjhcs Plïsis Nlmcs y Vukzl, Ksrlih y hl Kjbkl, Nëh y Lustrkl, fcj ihhc diocs oitkbc ij ihslfc tcbcs hcs sks pitktkvcs fcjfinknhis. Lujqui skrvl plrl fhlskekflr ctrls f tijc biHcrwkj, Hkmpdlrt y Hionrufd jc fhlskekfl ih

Pcr hc qui rispiftl l hl tirokjchcaïl, Hkmpdlrt si fcjtijtl bi «biocfrlfkl

fcjscfklfkcjlh·7 Hionrufd dlnhl bi Gcjgcrb (y bi uj skstiol bi lokflnkhksfcopcskkkc), y Hcrwkj bkfi «pkurl tlbc· (ij dchljbës, virzukhkja). Hcs tërokjcs«auitkzlfköj· W Hlairoijtlhktlt y «fcoplrtloijtldzlfköj· tlonkëj risuhtlj cpc usljl oijubc ij rihlfköj fcj ih flsc bi Lustrkl. Flni rioktkrsi tfs cnrls= Dljs Bllhbir,«Rdi Jitdirhljbs= Cppcsktkcj kj Vcfkity·, ij Bldh, Pchktkflh Cppcsztkcjs kj QistirjBiocfrlfkis, i Rdi Pchktkfs ce Lffcoocbltkcj, cp. fkk., y su lrtïfuhc «Rypchcakis cVystios·, ij FPV, fkk.7 Airdlrb Hionrufd, Prc pcrzbiocgrltki2 Vystio ujb PchktksfdiGuhtur kj bir Vfdwikz ujb kj Cistirrik,. y su ocjcarleïl KPVL bi <;51(okoicarleklbl), «L Jcjfcopitk Fcjehkft Oljlaioijt kj Hknirlh Biocfrlfkis= RdiFlsi ce Vw krhl, Hinljcj·7 Møra Vtikjir, «Fcjehkft ^ischutkcj ljb BiocfrlVunfuhtlrlkhy Viaoijtib Pchktkflh Vystios·, ij ̂ is Punhkfl, Hcrwïj, «Viaoijtb

Phurldso= Kbichcakflh Fhilvlais ljb Pf‛ tdi Volkhir Iurcpilj Biocfrlfkis:, ij FP,ijirc bi <;1<7 E «\j Nukhbkja Fcjscfïltkcjlk Jltkcjs= Rdf Flsi ce tdi JitVwktzirhljb·, ij KVVM, KKK, <;1<, pìas. 699 l 610, y «Rdi Bfocfrlfy Rdioi·, ij QP, muhkc bi <;127 Møra Vtikjir, Lokflt virsus Olmcrzty ^uhi, Yjkvirskty ce Jcrtd FlrchkjlPriss, <;12. t ýtkh is ih quf si dlhhl ij Gijjitd B. Of^li, fcop., FcjscfkltkcjlhPchktkflh Lffcoocbltkcj kj Viaoijtib Vcfkitis, OfFhihhljb ljb Vk Bispuës bi hcsPlïsis Nlmcs, ih plïs qui oìs si dl istubklbc f hl huz qui lrrcml fk fcjfiptc fcjscfklnhiis Lustrkl. Uëlsi A. Nkja V\fklh Erlaoijiltkcj ljb Pchktkflh Dcstkhkty, VtljecrbYjkvirskty r Gurt Vtikjir, Pchktkfs mc Lustrkl, Hktthi Nrcwj, <;1<, y ^cbjiy E«Viaoijtib Phurlhkso ljb Fcjscfkltkcjlh Biocfrlfy kj Lustrkl=

Pchktkflh Vtlnkhkty ljb Fdljai·, ij Olrtkj C. Dikshir, fcop., Iurcpi, OfGly. <;12.>>;

Page 193: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 193/351

 Jk tlopcfc ‒  piroïtlsioi lprisurlroi l lfhlrlr  ‒  hc pri ihhcs. Lsï, vchvirjcs l ok priaujtl kjkfklh, istc is, sk hls < pchïtkfls siaoijtlbls binij sunsuokrsi, fcjecroi l ok

 ml fcoc sunarupc bkstkjtc. Ivkbijtioijti, hl priaujtl si

l‛ tcbcs oks tkpcs. Vkj ionlrac, flni fcoijtlrhl oimcr ij  

 mìj fcj ih flsc bih phurlhksoc ocbirlbc, ijtri ctrcs octkvcsi hl ouhtkbkoijskcjlhkblb y/c hl siaoijtlfköj puibij quiblr bls pcr arljbis tijskcjiskbichöakfls - ‒  pcr imiophc, ij hls ujkblbis pchïtkfls pchlrkzlbls ‒  okijtrls quilbqukirij prcok l prifksloijti ij hcs skstiols jc pchlrkzlbcs.

coijfiocs pcr hl biekjkfköj. Viaýj bkfi Hcrwkj, ih phurlhksoc ijtlbc is «hlcraljkzlfköj bi ocvkokijtcs scfklhis, skstiols bi sfköj y bi fcoujkflfköj,lscfklfkcjis vchujtlrkls y plrtkbcs pchï skauk hls hïjils bi hls bkvkskcjis rihkakcsls ikbichöakfls·. ih phurlhksoc siaoijtlbc is «phurlhkstl ij ih rifcjcfkokijtc bidvirsmblb...7 is ‘siaoijtlbc‟ ij su kjstktufkcjlhkzlfköj· . Vi grti kjoibkltloijti quihl kbil siülhl ij prkoir hualr dlfkl

bi hl scfkiblb, y söhc bi ecrol birkvlbl dlfkl ih istlbc hl fcoujkblb pchïtkfl. Bkfdc ijctrcs tërokjcs, ih phurlhksoc ·ijtlbc is eujbloijtlhoijti ujl kjvijfköj istrufturlh bihl blb scfkcfuhturlh. Ulhi, y tlonkëj hhialrë l hl scfkchcaïl bi hl kfl . Pirc sk jckbijtkekflocs prkoirc hls istrufturls pchïtkfls 7j plrtkfuhlr hl istrufturlfköj bi hcs plrtkbcs ‒  is prcnlnhi qui iocs hl priaujtl frufklh= ³Föoc is qui ujls istrufturlsscfkc 9 skokhlris jc si trlbufij ij skstiols bi plrtkbcs skokhl =Ij ih flsc qui jcscfupl ‒ hls scfkiblbis siaoijtlbls bi qui lHcrwkjS, Lustrkl tkiji bifkbkbloijti ujecroltc nkplrtkbkstl Koloijti tlonkëj dl blbc ouistrls bi ujl oifìjkfl nkplrtk lNëhakfl tkiji, skj bubl, uj ecroltc (y ujl oifìjkfl) trkplr tl bisbi dlfi oìs bicfdijtl lücs7 Vukzl y hcs Plïsis Nlmcs, tlonkc, tkijij uj skstiol pchkplrtkbkstl. Plrifi,

 puis, qui hl trktlfköj bi iscs plïsis is, c nkij ujl plhlnrl fcj oufdcs skac ujl istrufturl skj fcjsifuijfkls jifislrkls plrl ih sks bi plrtkbcs.

=nij lülbkrsi bcs jctls bi lbvirtijfkl. Ih bklajöstkfc fcjscfkl m rivihlbcr oìs qui skjc si lophïl y si bkhuyi biolsklbc.

8 sViarjij Phurlhkso·, ij FP, fkk., pìa. <2<. Isfcmc l Hcrwkj pcrqui su ljti lrtïfuhcriprisijtl ih trltlokijtc oìs aijirlh. Hcs bioìs istubkcs 5 16) si riekirij, pcr hcaijirlh, l söhc ujc c bcs plïsis.

Kfklh rk istc si riekiri, bi difdc, ih flpïtuhc scnri hls fhlsis y hls bkvkskcjis irlbV bihvch. KK. Binirïl quiblr fhlrc qui ij tcbc isti flpïtuhc ixfhuyc bfhk.

9kRk fcoc elftcris kjbipijbkijtis, hls vlrklnhis jc pchïtkfls, ijtri

18 rlzcjis plrl lvirkaulr fuìjtc gkhcoitrlmi si puibi fcjsiaukr skj ihhls. eh/rl 5.2.

, skst bi plrtkbcs

>60

Oufdcs bi hcs isfrktcs lftulhis scnri hl biocfrlfkl ff hkoktlj l kjtrcbufkr ujl juivl plhlnrl bi ocbl ij ljtis si hhlolnlj jiacfklfkcjis, trljslffkcjis prlaj y lbcpfköjkjfrioijtlh bi bifkskcjis. [ ij hl oibkbl rri jcs hkoktlocs l oihhlr hl laubizl bi hldirrlo Ij siaujbc hualr, y fcrrihltkvloijti, ih tërokjc «sia c binirïl sir, oìs istrkftcy oì prifksc qui ih bi «< fuhturlh·, Yjkfloijti fcj istl fcjbkfköj risuhtl pc ixtijsköjixfiskvl c bispkhelrrlbcrl bih fcjfiptc bi=

Page 194: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 194/351

l tcbcs hcs plïsis bi hcs qui si bkfi qui scj pchkëtjkfc eiskcjlhis. Ij plrtkfuhlr, fcochl siaoijtlfköj is, nìsk kjvijfköj scfkcfuhturlh qui riprisijtl uj istlbc suk scfkiblb,bi ihhc si skaui qui «siaoijtlbc· jc is «bkeirijfklbc·. Vi trltl bi ujl bkeirijfkl quidl siülH fctt .Plrscjs fcoc skaui= bcs sunskstiols bkeirijfklbcs oksols fcsls, istcis, tkijij eujfkcjis bkeirijtis qt oijtlrkls7 okijtrls qui «bcs sunskstiols scj

siaoijtcs ujkblbis istrufturlhoijti bkstkjtls y lonls bisiopiülr tlhoijti hlsoksols eujfkcjis· . Yjl laubkzlfköj fck fcjfiptc bi siaoijtlfköj is hl qui nrkjbl BkPlhol, isk scfkiblbis bibkflbls l prìftkfls fcjscfklfkcjlhis si flr7 eksurls«prikjbustrklhis· y «fcoujktlrkls·, y, ij fcjs hl supirvkvijfkl bi plrtkbcs bi hlvlrkiblb prikjbustr viz, hkoktlj hl kjtrusköj bi hls eksurls kjbustrklhis i kbic

Fcoc kophkfl hc qui prifibi, ih istubkc bi hls scfk oijtlbls kjtrcbufi, pirc jc mustkekfl, ujl ocbkekflfköj hcaïl isnczlbl dlstl ldcrl. Pcr ctrl plrti, scj oufdls < quisi puibij lprijbir, scnri tcbc bih ljìhksks bi Hkmpdl slfl l prkoir phljc hl kopcrtljfklbifkskvl, ij ujl scfki tlbl, bih hkbirlzac y bi hls lftktubis y hls crkijtlfkcjit Plrl quijc si kjtirpriti irröjiloijti hl kopcrtljfkl qu l hls prcpijskcjis oifìjkfls bi hcs

ecroltcs bi r‛ oi bifkr qui sk hl «biocfrlfkl fcjscfklfkcjlh· is risu. «fccpirlfköjsupriol lh jkvih bi hl ëhkti fcj ih cnmitkvc bi fcjtrlrristlr hls tijbijfklsbiskjtiarlbcrls bih skstirj hcs Plïsis Nlmcs ij plrtkfuhlr scj uj plïs frilbc pcr, y bi

Vtrufturi lc Prcfiss kj Ocbirj Vcfkitis, Erii Priss, <;50,

° Bk Plhol, Bifkskcj lcfk ^iprisijtltkcj fkk., flp. 5 Hc qui s qui kcs Plïsis Nlmcs yVukzl tkijij oufdcs plrtkbcs, pirc jc oufk aïls= bi ihhc jc si bisprijbi jkjaýjdlfkjlokijtc jk ixtriokzlfköj kbichöakfc.

«Rypchcakis ce Biocfrltkf Vystios·, ij FPV, fkk pìa ><. Pirf oìs bitlhhi su Pchktkfsc/ Lffcoocblrkcj cp fkk

stf hi plrtkbcs

>6<

fcjtrloi bls bi hl ëhkti rispiftc bi sus «tijbijfkls biskjti rls·, ijtcjfis oïlrauoijtc bi qui fkjfc c siks plrtkbcs ripri < uj ecroltc frïtkfc si vi ouy riecrzlbc.Ij ok olrfc bi

sk ih phurlhksoc ocbirlbc bi tcs Plïsis Nlmcs bipijbi fcjbkfkcjis ixpuistls pcrHkmpdlrt °, ijtcjfis hls pribkspcsk

B^C >6. ‒ Nëhakfl= ̂ isuhtlbcs ihiftcrlhis <4;2-<;11 (Fìolrl Nl)l)

Fltöhkfcs

9<,5

90,1

24,9

2;,4

24,5

9<,0

65,0

61,065,<

Page 195: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 195/351

69,2

64,5

>1.1

6>,1

2>,9

26,5

21,1

2k,h

25,9

2<,9

62,9

6<.460,0

6>,6

69,;

Vcfklhkstls

<1,2

>6,5

>0,9

>0,5

><,9

>>,0

65,5

62,4

6;,6

65,0

61,<6>,<

60,>

6>,2

>;,4

69,9

64,9

61,0

65,1

Page 196: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 196/351

>4,6

>4,0

>1,6

>5,1

>5,2

Hknirlhis

>4,9

>>,>

>2,6

>9,6

>5,1

>9,<<1,5

<4,0

<2,5

<5,5

<2,6

<>,2

<1,>

;,5

<9,6

<>,<

<6,<

<>,0

<<,<

><,5

>0,;<9,<

<9,>

<9,2

 Jlfkcjlhkstls Ehloijfcs

>,5

6,0

6,;

5,6

Page 197: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 197/351

9,;

1,<

4,6

>,<

>,>

>,0

6,9

5,4

;,4

<<,<

<0.>

<0,0Plrtkbcs Erljföecjcs

>,2

5,0

<6,0

<<,0

1,0

Ctrcs <

<,6

<,5

<,1

>,<

<,;

0,6

5,9

1,29,;

9,1

2,<

>0.4

<<,5

<9,2

;,2

2,4

Page 198: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 198/351

9,<

>,5

5,0

5.2

9,9

6,9

2,5

9,6

sI= Gi,td Dkhh, «Nihakuo·, ij ^. ^csi, fcop., E.hif=crlh Nidlvkcr, Priss, <;12, pìa.<0<. ^ispiftc bi <;1<, <;12 y <;11, Giiskja‛s Lrfdkvis. Ij <;65= fcoujkstls, 5,<7rixkstls, <<,9. Ij <;25= fcoujkstls, <>,1 (bis dlj bc flyijbc dlstl uj jkvih bih 6 lh 2 pcr <00).

. Hls flplfkblbis bi fcopcrtlokijtc qui si ixkaij l hls ëhktis fcjscfkl Vlhis scj jlbloijcs qui hls skaukijtis= k) flplfkblb plr.l rifcjcfir hcs

9 kjdirijtis ij uj skstiol erlaoijtlbc7 u) bifksköj bi oljtijir ih iol, u) flplfkblb plrl trlsfijbir hls eksurls fuhturlhis lh jkvih bi hl ëhkti7

 plrl ecrmlr schufkcjis lprcpklbls l hls ixkaijfkls bi hls sunfuh. t (·Rvpchcakfs ceBiocfrltkf Vystios·, fd., pìas. >> y >6). Bisbi huiac.

is jlblr fcjtrl fcrrkijti, Pcr ctrl plrti, vëlsi hl frïtkfl bi Bllhbir. flpi

--..i ij «Rdi Fcjscfkltkcjlh Biocfrlfv Rdioi·, frt

>6>

fkcjis kj bi kcs ecroltcs bi plrtkbcs scj uj plïs rifurri l hls prìftkfls fcjscfklfkcjlhis prifksl y pcrqui, si lprcxkol l uj ecroltc pihkarcsc.

Ljtis bi fcjfhukr, vchvlocs l juistrl hkstl bi pl trltlbc bi hl ^ipýnhkfl Eibirlh biLhioljkl, lsï fcoi Nlmcs, Bkjlolrfl y, lujqui söhc bi plsc, bi Vukzl i quiblHuxionurac, bih qui bkeïfkhoijti si puibl uj fls° bi phurlhksoc hkoktlbc y ocbirlbc,y, pcr ý., [ l Në<ak‛ yl jc si hl puibi kjfhukr ij ih arupc skj  

Burljti pcr hc oijcs sitijtl lücs, istc is, dlstl k flnir bubl lfirfl bi hl fhlskekflfköjbih skstiol nih Fcoc rivihl ih fulbrc >6, is ih imiophc oìs burlbirc ecroltc bi tris plrtkbcs. Bisbi <4;2 dlstl hl auirrl <;<2 hl isfijl hl bcokjlnlj hcs fltöhkfcs, FCeh

hcs hknir bc hualr y hcs scfklhkstls (plrtkbc fcjstktufkcjlh y prcs ih prkjfkpkc) ouy firfl,ij ih tirfir puistc. L plrtkr tirfir plrtkbc is ih Hknirlh. Vkj ionlrac, burljti ih pirïauirrls (<;<;-<;6;), hcs fltöhkfcs y hcs scfklhkstls bkircr ujls euirzls flsk iqukhknrlbls(fcj ujl oibkl bi, lprc ih 65 pcr <00 flbl ujc), okijtrls qui bisbi <;25 <(rinlutkzlbcs ij <;29 Plrtkbc Vcfklh Frkstkljc) vuihv plrtkbc bcokjljti, lujqui fcjarljbis csfkhlfkcjis= kr hutl bi isflücs ij <;90 (flsk rifupirlbl ij <;94) y uj dlstl ih60 pcr <00 ij <;1<. Ij fuljtc l hcs hknirlhis, jifkbc ‒ ijtri <;90 y <;59 ‒  lh jkvih bih<> pcr <007 oufdc ijtri <;59 y <;54 y dlj piroljifkbc, ij ih bifijk ij uj jkvihistlnhi bih <9 pcr <00.

Pirc l plrtkr bi <;59 hl plutl si dlfi oìs fcjk fkirtc qui ih arupc ehloijfc, bi dlnhl

dchljbisl, yl irl t ij <;6;, pirc dlstl hl siaujbl oktlb bih bifijkc bi <;50 ëtjkfl y hlfrksks hkjaøïstkfl jc dlnïlj krruopkbc ij hl Bisbi <;54 jc söhc dl lplrifkbc ih Plrtkbc

Page 199: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 199/351

 Jlfkcjlhkst (vchgsujki) fcoc plrtkbc fcjskbirlnhi, skjc qui ujl rá fìecjl (vlhcjis yNrusihls) dl ijtrlbc ij hkzl fcj ujl kaulh. ³Istlocs prisijfkljbc, puis, ujl trljskfköjbi uj tris plrtkbcs l ctrc bi fkjfc plrtkbcs3 Lbioìs, ljti hl frk tkfc.ëtjkfl y hlstijskcjis siplrltkstls Fcjskaukijtis, ³si á tijir l Nëhakfl ij uj tkpc flhkekflbc bi phurlhksoc ocb.. pcsknhi qui ih tërokjc suiji kröjkfc. Pirc hl rilhkblb is i hl eifdl, hcs

fltöhkfcs, hcs scfklhkstls y hcs hknirlhis skauij mk plrtkbl aunirjloijtlh ijtri sï,ixlftloijti kaulh qui vij bc dlstl ldcrl. Bisbi <;<; dlstl hl eifdl ij qui istc sNëhakfl dl istlbc acnirjlbl flsk ixfhuskvloijti pcr fclhkfkcj

y skstiols bi plrtkbcs

>66

s lhtirjltkvls. Ij ih fulbrc >2 ekaurlj hcs bitlhhis bih pirïcbc ti l hl siaujbl auirrloujbklh. Ih fulbrc jc risuhtl kjtiri

c fcj rispiftc l Nëhakfl, skjc tlonkëj fcoc khustrlfköj bi < qui flrlftirkzl l hcsskstiols bi tris l fkjfc plrtkbcs (ij pcskfköj tljtc lh nkplrtkbksoc fcoc l hl lhtirjlfköj

 pirkeërkfl fcouj pchïtkfls nlslbls ij ih fijtrc).crjc si kjbkfl ij ih fulbrc >2, ij hl oifìjkfl tïpkfl bih pkurl- ocbirlbc jc si piroktijacnkirjcs okjcrktlrkcs oìs qui plrl fdlr hcs lsujtcs fcrrkijtis y pcr pcfc tkiopc(fultrc oisis m ij tctlh ij <;25 y ij <;94), y ih acnkirjc ocjcfchcr rkc ixkstkr oìs quifuljbc istì scstijkbc pcr ujl olycrïl lnschutl c oijcs, ij ujl Fìolrl), fcoccfurrkö, ij Nëhakfl, ij <;90- Vk jc, hl jcrol aijirlh fcjsksti ij flonklr bifcoplüircs. hc dly tris plrtkbcs, scj vklnhis tris fclhkfkcjis lhtirjltkvls, i difdc silhtirjlj= fltöhkfcs y scfklhkstls, fltöhkfcs y hknirlhis lhkstls y hknirlhis. Oirifi hl pijlsiülhlr, l isti rispiftc, qui lj fclhkfköj bi hcs tris plrtkbcs l hl qui rifurrkö Nëhakfl ij<;16 hc kopuhslbl pcr jifiskblbis bi riecrol fcjstktufkcjlh y eui

ivi. Ij fuljtc l hl fclhkfköj trkplrtktl bi <;25 fcj hcs fcou s (cjfi oisis y oibkc ijtctlh), jc dlfi oìs qui riehimlr ih

FYLB^C >2. ‒ Nëhakfl= Fclhkfkcjis aunirjloijtlhis, ¡;25-<;11

lturls

2.<;11

Olycrïl

Fïolrl Nlkl

62,>

92,0Kbio

40,0

56,>

9<,0

Kbio

Kbio

9>,2

2;,<

Page 200: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 200/351

9;,0

42,;

55,9

94,;

9;,4

91,6

12,0

21,9

Fcopcskfköj

Vcfklhkstl

Vcf. + Hkn. + Fco.

Vcf. + Hkn. + Fco.Vcf. + Fltöhkfcs

Flt. + Hknirlhis

Fltöhkfcs

Fltöhkfcs

Fltöhkfcs

Vcf. + Hknirlhis

Fltöhkfcs

Flt. + Hknirlhis

Flt. + Vcfklhkstls

Flt. + Vcfklhkstls

Flt. + Hknirlhis

Flt. + Vcfklhkstls

Flt. + Vcfklhkstls

Fli. + Vcf. + Hkn.

Flt. + HknirlhisOlycrïl Okjcrïl

Oo.

Oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Page 201: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 201/351

Oly.

Oly.

Flsk oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Oly.

Oo.

Burlfköj(ribcjbilbl ij oisis)

</>

2

1 h/

>;

<0

>

<5

>1

9<

2

60

9<

4

>62<

<0

<>

61

>62

>69

lonkijti bi hl pcstauirrl, qui ij lquihhl ëpcfl irl olycr plrti bi Iurcpl.

Page 202: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 202/351

Fcj tcbc istc jc istcy pribkfkijbc qui hl fcourk nihal vlyl l, c puibl, pirburlr ij suecrol lftulh. okjcrktlrkl hknirlh-fltöhkfl bi <;12 riprisijtl, bi difdc, hïl. Kaulh qui hcsscfklhbioöfrltls suifcs si leirrlj l s scnri ujls nlsis flbl viz oìs erìakhis, hcs ptrlbk als si leirrlj l hls jcrols bih skstiol qui hhivlj tljtc tkfljbc. Dlstl ldcrl, ihfcjehkftc hkjaøïstkfc ‒ y hl lsfi fkijti i kjivktlnhi bi hl pcnhlfköj ehloijfl ‒  dlj pr

riistrufturlfköj nkfëelhl bi hcs tris plrtkbcs trlbkfkcjlh ocbc bi hcs tkrcjis bkvkskvcsbijtrc bi hl istrufturl7 tijti scnri hl nlsi bi uj skstiol bi prcpcrz, bi bkvkb ouhtkphkflr pcr bcs) hc qui dlstl ijtcjfis irl kjvkbksc. I privir sk istcs lrriahcs vlj l burlr, sk lhekjlh risuh ujl schufköj eibirlh y/c sk uj skstiol bi plrtkbcs oìs lflnlrì pcr bistrukr ihocbihc trkplrtktc. Vkj ionlrac, h ekfltkvc is qui ‒ bisbi hl pirspiftkvl bih pchktöhcac ‒  Kk qui ih skstiol nihal bi plrtkbcs dl hcarlbc, dlstl hl pirpitulrsi erijti l ujlstijskcjis ij luoijtc binkbc fkl bi ujl scfkiblb flbl viz oìs fcoplrtloijtlhkzlblsil qui bisii ujc lülbkr, hl «prisköj ocbirlbcrl· bi pchïtkfl scnri hl scfkiblb is ujdifdc ij sï oksoc. Rljtk is pireiftloijti pcsknhi fcjskbirlr l Nëhakfl, lftulho oìsoitkbl qui hcs Plïsis Nlmcs ij uj iseuirzc bi ëhkt fkcjlh 4>

5.2. Vkstiols nkplrtkbkstlsIh skstiol nkplrtkbkstl is, y fcj oufdc, hl flti>c fkbl Ihhc si bini l qui uj skstiolrihlt<vloijti r plksis pt ih nkplrtkbksoc scj p .krj qøë k uj flsc plrlbkaoltkfc Kjfhusclsk jcs sk...

4< Lfirfl bi Nëhakfl, vëlsi ispifklhoijti ih flpïtuhc bi Hcrl Pchktkflh Cppcsktkcls kjQistirj Biocfrlfkis, cp. fkt.,7 B. Q. Y Fhilvlais ljb Pchktkflh Plrtkis kj Nihakuo=Prcnhios ce Kjstktutk ij PV, siptkionri bi <;10, y ih flpïtuhc bi Gikt Dkhh, «NihakFdljai kj l Viaoijr Vcfïity·, ij ^csi, Ihiftcrlh Nidlvzcr, f jlub, m. Hlbrkiri, E.Pirkj, Hl Bëfkskcj Pchktkqui ij Nihakqui kjsksti fcj rlzöj ij hl «eujfköj bi schufköj bifcjehkftcs qui F skstiol bi plrtkbcs.

4> Istc jc iqukvlhi l fcjtrlbifkr hl lekrolfköj bi qui ih «V fklfkcjlh trlbkfkcjlh... istìij prcfisc bi biskjtiarlfköj nlmc ih kk<k flonkc nlstljti ripijtkjc bi hl mirlrquïl bi hlseksurls scfklhis·

oijti nhcquilbcs pcr istl sijfkhhl priaujtl= ³Fuìjtcs skst

tmbkstls ixkstij3 Viaýj Nljgs y Rixtcr, << bi hcs <<9 plïsiV qui

fl u istubkc ijtrlj ij hl rýnrkfl nkplrtkbkstl 46 Pirc jc flni

l bi qui istl fkerl is ixlairlbl, puis fcoprijbi l plïsis fcoc

conkl, qui lpijls sk si puibi bifkr qui tijal uj skstiol bi

. Bldk ribufi hl fkerl l cfdc, jýoirc qui fcoprijbi Pljk ujls y ih Yruauly 49Nhcjbih kjbkfl ‒ lujqui jc skj lülbkr bkvir

jlbl oijcs qui >< Istlbcs nkplrtkbkstls . flbl ispifklhkstl bl ujl hkstl bkeirijti,bkalocs qui hl cp<0 khlr fcjskbirl aijirlhoijti qui hcs skstiols nkplrtmb scjKjahltirrl hcs Istláá Yjkbqs, Juivl ]ihljbl,

—ì. Vk kjfhukocs l Lustrkl ‒ okionrc rifkijti ‒  tijiocs M Vkj ionlrac, Lustrkl prlftkflnl dlstl <;55 hls «arljbs kcjis·7 bi ldï qui risuhti bkeïfkh istubklr su skstiol nkplrtkb<s nkirjc fcoc lhac nkij istlnhifkbc. Pcr ctrl plrti, Lustrlhkl bi difdc tris plrtkbcs kopcrtljtis, y ih Fljlbì pcbrïl plrifir vïl oìs ljöolhc qui Lustrlhkl. Fcjfrktirkcs istrkftcs (qui pfhu 7=r ijbi ujl burlfköj suekfkijti), söhc jcs quiblj tris pl<

2,... ktirrl, hcs Istlbcs Yjkbcs y Juivl ]ihljbl. [ ih achpi ekjlh hhial i lrauoijtc bi

Page 203: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 203/351

qui ih nkplrtkbksoc kjahës y ih istlbcujkbij ktlj bkeirijtis qui tkiji ouy pcfc sijtkbcfhlskekflrhcs mujtcV

kkk, Mr., «Fcjscfkltkcjlh Biocfrlfy ljb Hljaulai Fcjehkft - L Fcoplrkscj )di Nihakljljb Vwkss Ixpirkijfis·, ij FPV, lnrkh bi <;1>, pìa. >1). F0 l Bujj, hl pchïtkflfcjscfklfkcjlh eujfkcjl oimcr fuljbc hl mirlrquk ui surls is= k) rihkakcsl7 u) ifcjöokfl,y kkk) hkjaøïstkfl. Uëljsf tlonkëeh jijtis lbvirtijfkls scnri ih fcjfiptc bi hls eksurls ijIrki L. crbhk0 (=ft ^iauhltkcj kj Bmvkbib Vcfkitis, Cfflskcjlh Plpir jýo. >;, FFjt

kh Leelkrs, Dlrvlrb Yjkvirskty, <;1>7 lskoksoc ih ýhtkoc ljlbkbc pcr Hkmpdlrt l Pchktmfsc! Lffcorjcbltkcj, >. fb., <;19, cp. Fk L Frcss Pchkty Vurviy, OKR Priss, <;56.

u2R . - . tis

rls bkiz ljcs bi vkchijtls hufdls (<;24-<;94), ih lfuirbc bi flbc pcr uj phinksfktc,istlnhifkö (dlstl <;12) uj skstiol ij vkrtub, bi hcs plrtkbcs hknirlh y fcjsirvlbcr silhtirjlj ij hl Priskbijfkl y rifknij squkirl silj hcs risuhtlbcs ‒  uj jýoirc kaulh biisflücs (plrkblb) ij bcs flolrls. Ih lfuirbc fchconkljc cnhkal ieiftkvloijti l

qukijis C9 prisijtlrsi l hls ihiffkcjis, pirc ij tcbcs hcs bioìs rispiftcs si hkoktlqr hl eifujbkblb bi hl kolakjlfköj duoljl.

Cppcsktïcjs kj Qistirl Biocfrlfkis, cp. fkt., pìa. 666. Plclol 4 Tpuistc l achpis biIstlbc. Ih Yruauly (oerl, jctl <>1) y Ekhkpkjl ( itif bi <;5; ih Plrtkbc Jlfkcjlhkstlcntuvc ;0 isflücs y ih Plrtk tlh, ks, bi uj tctlh bi <<< isflücs) istìj, c istlnlj,flrlftirkzlbcs p0 i

bc, bi uj plrtkbc. ^isuhtl furkcsc qui, okijtrls si kjfhuyij bcs 9 plrtkbc pribcokjljti,si ixfhuyi l hl Kjbkl «binkbc lh bcokjkc bi uj

Kehkrcb kcj tc Fcoplrltkvi Acvirjoijt, cp. fkt., pìas. <59 l <51. tkjl suairijfkl

rifkijti ij isti sijtkbc is hl bi bkstkjaukr ijtri «lrkkbstl kjbkstkjtc· (II.YY.) « nkplrtkbkstl bkstkjtc· (njat

kkbcs y skstiol: bi plrtkbcs

>65

Viaýj plrifi, jcs istlocs lfirfljbc l hl plrlbcml fk tkpc oìs ijslhzlbc bi skstiol bi plrtkbcs jc tijal i plrlbcml si bini l qui ‒ ij isti flsc fcoc ij ctrcs ‒  tlocs fcjbcs prcnhiols bkstkjtcs qui aijirlhoijti rischvir bi uj achpi. Yjc is ih bi bifkbkrfuìjbc pirtit l hl fhlsi bih nkplrtkbksoc, hc fulh bipijbi bi hls jcrols, Ih ctrc prcnhiol is ih bi bifkbkr sk ixksti ujm nk skstiol.

Hl rispuistl l hl prkoirl priaujtl ‒ hl bi fuìjbc b tlrsi uj tirfir plrtkbc c kjfhuscvlrkcs tirfircs plrtkbcs ‒  ouy bkriftl= ixksti uj ecroltc nkplrtkbkstl skiopri qui, bitirfircs plrtkbcs jc kopkbi qui hcs plrtkbcs prkjfkplhë schcs, istc is, fuljbc hlsfclhkfkcjis risuhtlj kjjifislr - pRR kophkfl qui ih ecroltc bih nkplrtkbksoc b jýoircbi isflücs jc bi, risuhtlbcs ihiftcrlhis.‛ Hl rlzf skol bi istl jifiskblb is qui <acnkirjcs si e5H. fcjecroi l su euirzl ij ih Plrhloijtc. Ih ctrc octkvc

- - tcbls hls fcoujkblbis pchïtkfls ij istubkc (slhvc Lustrkl, .,.. P^ uj skstiol bibkstrktcs bi uj sckc r

 ‒ fcoc is j slnkbc ‒  fcjvkirti hls olycrïls rihltkX hutls, i kjfhusc trljsecrol ik‛tüukRknrïl plrhloijtlrkl &if 4;

Page 204: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 204/351

Pëkc ih lrauoijtc is oìs fcophimc ij fuljtc priaujtlj his scj hls‛.ktt qui flrlftirkzljlh tkpc nkplrtkbk‛ ol3 Vk Hk prkjfkplh flrlftirïstkfl bih nkplrtkbksoc i qui  

apdHirjl sc< kjoibkltloijti lülbkr= schc, pi blj i Vkh skiopri is ih oksoc plrtkbc ihqui skaui ujl‛ iffköj ctrl, ijtcjfis tijiocs uj skstiol bim  

Uëlsi Mupp, Pchktkflh Plrtkis, cp. fkt., pìas. 4 l <6. Pcr ctrl p‟ Olf Ariacr Nurjs, RdiBilbkcfg ce Biocfrlfy, Prijtkfi-Dlhh, <; pchïtkfl l isflhl jlfkcjlh W hcs II.YY. iseujbloijtlhoijti uj fultrc plrtkbcs· (pìa. >91 y plssko).

Istc is lphkflnhi l hcs skstiols plrhloijtlrkcs y bi alnkjiti, r bi tkpc priskbijfklh bihcs Istlbcs Yjkbcs. Fcj rispiftc l isti ýhtK oioc bini lmustlrsi y ixprislrsi bi ctrcocbc. Lsï, ih «acnirjlr s8 ih acnkirjc ocjcfchcr, si vi sustktukbc pcr ih «acnkirjc priskbf fcjtrlplrti plrhloijtlrkl is ujl olycrïl lnschutl bi isflücs qui bcs plrtkbcs(lujqui jc jifislrkloijti bi ecrol skjfröjkfl fcj hl E «Kjjifislrkc· skajkekflsijfkhhloijti qui, bi difdc, jc dly fclhkfkcji

4; Ij hl Arlj Nritlül, pcr imiophc, jkjaýj plrtkbc aljlbcr (ij bi hcs Fcoujis) dl

cntijkbc mloìs, bisbi <;96, uj 90 pcr Y pcpuhlr. Lbioìs, ij <;9< hcs hlncrkstlsaljlrcj hls ihiffkcjis fcj, bih 0,4 pcr <00 scnri hcs fcjsirvlbcris, pirc istcs ýhtkocscntuvkirckk rïl föocbl bi isflücs (6>< fcjtrl >;9). Ij flonkc, ij <;52 nu plslrcj bi>94 l 6<1 isflücs fcj uj luoijtc bi hcs v bi söhc ih F

jljti, m Istc iqukvlhi l bifkr qui M&lhtirjlfkök bRir is W siülh fkklftirïstkfl bi hloifìjkfl bih nkplrtkbksoc=

 nkëj flni bifkr qui «b5 jc is hc oksoc qui «tris· skiopri

i hcs tirfircs plrtkbcs jc leiftij l hl hlral y l jkvih jlfkcjlh l hl

irjlfköj ij ih pcbir bi hcs bcs plrtkbcs prkjfkplhis. Vkj ionlrac,

l ekj bi jc quiblrjcs skj imiophcs, jk hl fhìusuhl bi hl «lhtirjl 9j· jk hl bi «acnirjlrschc· scj rïakbloijti lphkflnhis.

Ih tërokjc bi lhtirjlfköj si bini ixtijbir bi ecrol ehixknhi, ij

— bi qui kr hl oìs nkij qui ih difdc rilh  

l bih acnmirjc. C sil, qui lhtirjlfköj jc skajkekfl skjc qui

‘ hcs bcs plrtkbcs prkjfk plhis is hc nlstljti istrifdc, i hl ixpiftltkvl bi qui ih plrtkbcij hl cpcskfköj tkiji ujl tujkblb bi ifdlr lh plrtkbc acnirjljti is hc nlstljti friïnhi. p.ij ctrcs tërrjmja ih fcjfiptc bi hl ti si eujbi fcj më khno bRc‟Ri l ujl kjtirpritlfköjbkeirijti y r s Ekt < ‒qui bl hl flsulhkblb qui scj, y bi l, hl fcou‛k=kk l p oìs ljtkaul

y oìs fcjtkjul ‒  brïlj ujls fribijfklhis ouy bubcsls, puis bisbi <45< hl plutl nlbcujkbijsi vkiji skijbc fïfhkfl, fcj hlracs pirïcbcs bi supirkc hlb bi uj schc plrtkbc. Vk si cnsirvlj hls ihiffkcjis priskbijfklhis, sbi Hkjfchj (<45<) dlstl ErljghkjB. ^ccsiviht hcs ripunhkfljcs uplrcj <2 priskbijfkls y hcs bioöfrltls söhc fkjfc.Bispuës, bi

-- l <;96, hl priskbijfkl eui bioöfrltl, y sk ujc ltrknuyi hls bcs itcrkls (ij <;9> y<;95) bi Iksijdcwir l ujl fljbkblturl suprl rtkbkstl. ijtcjfis pcr sus prcpkls euirzlshcs ripunhkfljcs pirbkircj ls hls ihiffkcjis priskbijfklhis bisbi <;66 dlstl hl vkftcrklbi ktcj ij <;54. Ij ih Fcjarisc, hls fcsls scj lhac oìs vlrklbls. Vkj nlrac, bisbi prkjfkpkcs bi skahc dlstl hl Arlj Biprisköj, ujl lycrïl bih puinhc istlbcujkbijsi

vctlnl ripunhkfljc (slhvc ujl VUklfköj ij <;<0-<;<2), y bisbi <;6> dlstl hl eifdl,

Page 205: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 205/351

ujl olycrïl l vctlbc bioöfrltl (fcj bcs ihiffkcjis bisvklbls ij <;2> y <;25 biopltis ij <;90 y <;9>). Pcr tljtc, hl aijirlhkzlfköj pcbrïl

qui ij juistrc skahc hl olycr plrti bi hls ihiffkcjis eibirlhis hcujkbijsis dlj skbc «bioljtijkokijtc· (c bi bisvklfköj y ris lurlfkcj) fcj ujl schl arlj rilhkjilfköj quileiftö lh Fcjarisc

[l hl Priskbijfkl= hl rilhkjilfköj fluslbl pcr hl arlj frksks bi <;>;

[ pcr ih Jiw Bilh bi ^ccsiviht

 p Uëlsi, ij ispifklh, Fdlrhis Vfhhirs, «Rdi Iqukhknrkuo Fyfhi kj Rwc-Plrty ij PunhkfCpkjkcj \ulrtihy, prkolvirl bi <;59, qui rifcjstruyi ih

—) bisbi <14; Ij fuljtc l hcs risuhtlbcs priskbijfklhis y bih Fcjarisc bi

ls l <;54, vëlsi Qlhtir B. Nurjdlo, ij ^csi, Ihiftcrlh Nidlvkcr, fzt., pìak Pris y 511,fulbrc 1 (pirc tlonkëj ij fulbrc 2= «Rypcncay ce Loirkflj

u ijtkl! Ihiftkcjs <422-<;54·). Bi hcs ljìhksks bih fcopcrtlokijtc ihiftc-

 plrtkbC: [ skstijhls bi plrtkbcs

>61

r

 plrtkbcs [ sstijls bi plrtkbcs

>64

Pcr hc qui rispiftl l hl lhtirjlfköj, jc hi vl oufdc o trlhkl. Ij bkiz ihiffkcjis,Lustrlhkl, bi <;25 dlstl <;1 blbc ujl vkftcrkl fhlrl (ij <;25) y uj ioplti (ij <;5<)Hlncrkstl. Lsï, ih Plrtkbc Hlncrkstl bi Lustrlhkl vchvkk ij <;1> lh flnc bi vikjtkrës lücs

bi cpcskfköj, hc qui j lhtirjlr y vchvkö l pirbirhc ij hls ihiffkcjis bi <;1=C sil, qui Lustrlhkl bl ouistrls bi ujl plutl bi bcok vlbcr (Plrtkbc Hknirlh y PlrtkbcFlopiskjc). Ij fuljtf ]ihljbl, su lhtirjlfköj si vi slhvlbl pcr hl vkftcrkl hlncrksk ijoibkc bi ujl sifuijfkl bi skiti birrctls. Plrl sir oìs bkiz ihiffkcjis, ih PlrtkbcHlncrkstl bi Juivl ]ihljbl oirl (ij <;25), hl qukjtl (ij <;91) y bispuës tuvc quikaulh qui su fcoplüirc lustrlhkljc, dlstl <;1>7 ok ih Plrtkbc Jlfkcjlh dl acnirjlbcburljti vikjti lücs ff kjtirrHkpfköj, y l plrtkr bi <;19 dl vuihtc lh pcbir. Lsï, á]ihljbl si flrlftirkzl pcr ih bcokjkc bih Plrtkbc Jlfkcjl flsc bih Fljlbì is binltknhi,jcs quibl fcjfhukr qui sf

 ‒ Kjahltirrl ‒  dl eujfkcjlbc jctlnhioijti nkij, bisbi ocvkokijtc pijbuhlr= Plrtkbc

Hlncrkstl ij <;29 y <;9F vlbcr ij <;9<, <;99 y <;9;7 hlncrkstls ij <;52 y <;557 bcrisij <;107 hlncrkstls ij einrirc y cftunri bi <; vlbcris ij <;1;.

Vk plslocs l hl fhìusuhl bi acnirjlr schcs, hl fuistköj < l ujl kjtirpritlfköj tcblvïloìs ehixknhi. Istc is, tijir oufdl hijkblb ij fuljtc lh riquksktc bi qui loncs dlhhij ij pcskfköj bi hcarlr ujl olycrïl lnschutl, y, -m bi acnirjlr schcs. Ih prcnhiol hc phljtilispifklhoijti bcjbi hl lhtirjlfköj ij ih acnkirjc si prcbufi, pcr ujl ih PlrtkbcHlncrkstl y, pcr hl ctrl, ijtri ih Plrtkbc Hkk Plrtkbc Flopiskjc. L prkoirl vkstl si trltlbi uj ecrolh bkstl, y hl schufköj oìs eìfkh plrifirïl fcjskstkr ij rifhlske trlhhl fcocskstiol trkplrtkbkstl, hc qui hl fchcflrïl fcj Në.

rlh istlbcujkbijsi si trltl ml/rl, flp. <0. Vcnri ih skstiol bi plr Istlbcs Yjkbcs ij

aijirlh, uj fcoijtlrkc ouy nuijc is ih qu ^cnirt L. Achbwkj, fcop., Pchktkflh Plrtkis,YVL, ^ljb OfJlhhy, tlonkëj Qkhhklo J. Fdlonirs, Q. B. Nurjdlo, fcops., Rdi Lo

Page 206: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 206/351

Vystikeh Cxecrb Yjkvirskty Priss, <;51. ^ispiftc bih binlti scnk bih skstiol bi plrtkbcs, vëlsi Ivrcj O. Gkrgpltrkfg, «Rcwlrb l sknhi Rwc-Plrty Vystio= PchktkflhVfkijfi, Pchkfy Vfkijfi cr Psi ij LPV^, bkfkionri bi <;1<. Fcj rispiftc l hlsflrlftirïstkfls bih ij aijirlh, ih flrìftir isquihëtkfc, c bi fclhkfköj, c bkeusc bi hcs pbcujkbijsis (bi hcs qui trltlrì ih vch. KK), jc leiftl l oks lrk

;< Ih Plrtkbc Hlncrkstl vchvkö l aljlr hls ihiffkcjis cntijir ij hl fìolrl nlml bihPlrhloijtc Eibirlh 55 isflücs fcjk pirbkö hls ihiffkcjis ljtkfkplbls bi <;19

>6;

ljkl cffkbijtlh . Pirc ij fuljtc pcjiocs mujtcs istcs tris plïsis viocs lhirtl ljti susbkeirijtis oifljksocs. Plrl iopizlr, hcs

foljis dlj difdc lhac qui risuhtl kopijslnhi ij hl höakfl bih Kbksjkc= ij <;59 sibifkbkircj pcr ujl arlj fclhkfköj ijtri hcs plrtkbcs prkjfkplhis. Lbioìs, y hc qui isoìs kopcrtljti, hcs rl nihals y hcs lhioljis tkijij hknirtlb plrl flonklr, y flo a bilhklbcs bi fclhkfköj . Ij Lustrlhkl jc plsl jlbl bi isc. Ij lrtkfuhlr, hl lhkljzl

 piroljijti ijtri ih Plrtkbc Hknirlh y ih Plrtkbc lopcskjc is tlh qui hcs bcs plrtkbcs jcfcopktij, ij hls fkrfujs pfkcjis ijtri sï. Hcs bcs plrtkbcs, pcr lsï bifkrhc, scjskonkötkfcs. s ivkbijti qui Lhioljkl y Nëhakfl jc eujfkcjlj fcjecroi l hls ¡ bih nkplrtkbksoc, okijtrls qui Lustrlhkl sï . Pcr tljtc, locs mustkekflbcs lh ehixknkhkzlr hljcrol bi «acnirjlr schc· ij ih ukijti sijtkbc= hl lhtirjlfköj puibi sir bi ujc fcjtrlbcs, skio qui «bcs· jc sil ujl skophi fclhkfköj, skjc ujl fclhisfijfkl —. Hlsfcjbkfkcjis bi hijkblb plrl uj skstiol qui eujfkcjl fcj- —oi l hls jcrols bih nkplrtkbksoc sirïlj, puis, hls skaukijtis= k) bcs tkbcs si dlhhlj ij fcjbkfkcjis bifcopitkr pcr hl olycrïl lnschutl isflücs7 u) ujc bi hcs bcs plrtkbcs hcarlieiftkvloijti fcjsiaukr l olycrïl plrhloijtlrkl suekfkijti7 kkk) isti plrtkbc istìbkspuistc cnirjlr schc7 kv) hl lhtirjlfköj c hl rctlfköj ij ih pcbir skaui jbc ujl

ixpiftltkvl friïnhi.Ldcrl pcbiocs fcoprijbir pcr quë flbl lutcr puibi prcbufkr l hkstl bkeirijti bi hcs plïsis nkplrtkbkstls ixkstijtis. Pcr hc qui 2 ï !croltc nkplrtkbkstl, ih riquksktc bi hllhtirjlfköj ij ih r jc tkiji ko crtljfkl. Bi ldï qui tlonkëj si puiblj kjëhukr Mk sksti plrtkbc pribcokjljti ij hcs qui hl cpcsk-h ek istì, f istlnl, riprisijtlbl pcr uj schc plrtkbc (pcr imiophc, ih Yauly c kjfhusc Ekhkpkr)ls). Lbioìs, tlopcfc tkiji kopcrtljfklqui plrtkbc qui pcbrïl acnirjlr schc isfcml jc dlfirhc (lsï, si puibi

^isuhtl Kjtirisljti qui hcs hknirlhis nihals y ih Plrtkbc Flopiskjc lus ljc si dlhhijloncs ij hl alol bih <5 pcr <00. Lsï, hl fcoplrlfköj tlonkëj )hkflnhi ij fuljtc lhtlolüc rihltkvc bi hcs tirfircs plrtkbcs.

hKprl, 5.6 y ispifklhoijti ih fulbrc >2 rihltkvc l Nëhakfl.

sPiitc bi Lustrlhkl, vëlsi H. F. Qinn, «Rdi Lustrlhklj Plrty Vvstio·, i LustrlPchktkflh Plrty Vystio, Ljaus ljb ^cnirtscj, <;927

Okhhir, Lustrlh mlj Acvirjoijt ljb Pchktmfs, Bufgwcrtd, <;527 Mlois PP Lustrlh PljPchktkfs, Oihncurji Yjkvirskty Priss, <;547 D. Olyir.

ihscrk Fcops Lustrlkmlj Pchktkfs, Fdisdkri, <;16.

l — l istl fhìusuhl, jc flni lskokhlr l hl Krhljbl bi <;24 l <;91 99 Vtt [. pcr tljtc,jujfl dl tijkbc uj skstiol nkplrtkbkstl. Burljti iscs Pl 2 ih F bi Bunhïj lhtirjlnl

ijtri Ekljjl Elkh (ih plrtkbc bcok krhlr «—acnkirjc kjtir  plrtkbcs: bi fclhkfköj qui flyö

Page 207: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 207/351

ij <;91. Hl ixpirkij Plr 00 isl rieuirzl puis, i lrauoijtc bi qui jc nlstl fcj ujloirl lhkljzl

—(—FFK tkjl pltktl nkplrtkbkstl. Lfirfl bi Krhljbl, vëlsi oKrl, 5.9.  

Akcy

>20kjfhukr l Lustrkl bisbi <;25). Pcr ctrl plrti, y pcr hc q lh ecroltc, si binirïl ixfhukr lLustrlhkl, y si pcbrïl ix jlbì. Vk, ij flonkc, jcs rioktkocs l hl oifìjkfl bih nk virjcsqui hls prcpkiblbis eujbloijtlhis bih nkplrtkbksof lmustlr l uj ecroltc trkplrtkbkstl.Pcr tljtc, sk fcjvijk ih riquksktc bih acnkirjc ocjcfchcr si puibi lphkflr l plrtkbcs(blbc qui ih ctrc plrtkbc is ujl fclhisfijfkl bi b vchviocs l fcjtlr fcj Lustrlhkl, y skjc dlfi elhtl qui i bi uj schc plrtkbc sil uj acnkirjc bi hl olycrïl, tlonkëj supirl hl pruinl.

Vkj ionlrac, isti ýhtkoc lspiftc jc puibi plslr skj u fköj. Pisi lh lhub ihiftcrlhfljlbkijsi bi <;94, qui ihivö Fcjsirvlbcr lh 96,5 pcr <00 bih vctc tctlh i dkzc nlmlr

Hknirlh l uj oïjkoc bih 66,5 pcr <00, is ivkbijti qui ih p euirti is isti ýhtkoc, fcjcfdc vkftcrkls ihiftcrlhis ij << okijtcs (<;29-<;12). Pirc hl pifuhklrkblb bih skstiolriskbi ij hl risurriffköj fïfhkfl y hl pirskstijfkl ij ih tkir piquiücs plrtkbcs= k) ih FFE,lftulhoijti (bisbi <;5>) J Plrtkbc Biocfrìtkfc, l hl kzqukirbl bi tcs hknirlhis, y u)bih Frëbktc Vcfklh. Hl ixkstijfkl bi bcs tirfircs plrtkbcs ixphkflr, sufkjtloijti,siülhljbc qui ih «skstiol nkplrtkbks oìs bënkh ij hls zcjls ij hls qui hls prcpcrfkcjisbi crk jkfc dlj skbc oìs nlmls· . [ hl ljcolhïl fcjsksti ij qr plrtkbcs oijcris hcarljoufdls vifis kopibkr qui fulhquk olycris cntijal ujl olycrïl lnschutl ij hl Fìolrlbi jis l Lsï, puis, ih Fljlbì jc fuophi fcj ih riquksktc bih olycrktlrkc bi uj schc plrtkbc= oufdls vifis istì acnirk ujl schl ixpirkijfkl, trluoìtkfl y nrivi, bi fclhkfköjij acnkirjcs ocjcfchcris okjcrktlrkcs. Pirc istl plutl biou qui jkjaujl ctrl fcsl, hleuirzl bi hl höakfl kjtirjl bih sk nkplrtkbksoc. Rlonkëj flnrïl bifkr ‒ fcj rispiftc lhcs jlhksocs· bi hl Fcjstktufköj ‒  qui hcs fljlbkijsis scj o fcs qui hcs prcpkcs nrktìjkfcs ;4

;5 Okhbrib L. Vfdwlrtz, «Fljlbklj Uctkja Nidlvkcrf., ij ^csi Nidlvkcr, fkk., pìa.99>. ^ifuërbisi l isti rispiftc qui tlonkëj ih Fl uj fcjehkftc ëtjkfc-hkjaøïstkfc y quiujc bi hcs nlstkcjis bi hcs Fk \uinif. Pirc vëlsi sj/rl, jctl <><.

Bi <;>< l <;12 lsï dl cfurrkbc fcj cfdc plrhloijtcs bi < <;91 hcs plrtkbcsacnirjljtis fljlbkijsis dlj flrifkbc bi olycre

<;5>, <;56, <;59 y <;1>.

;4 Dly oufdls cnrls rihltkvls lh Fljlbì. Uëlsi ij ispifklh Hicj <

«L Fcoplrltkvi Vtuby ce Fljlbklj Plrtkis·, ij LPV^,

A. L. Gihhy, «Nkfuhturlhkso ljb Plrty Vystios kj Nihakuo ljb F

Punhkf Pchkfy, <;517 Duad A. Rdcrnurj, fcop., Plrty Pchktkfs kj Fl,

>2<

Hl bkstkjfköj ijtri ecroltc y oifìjkfl tlonkëj pirokti istlnhi- ujl fhlskekflfköj bi hcs plïsis qui rikvkjbkflj hl fcjbkfköj bi rtkbkstls siaýj qui sltkselalj, y ij quë oibkbl,loncs bi hcs FtkcV oijfkcjlbcs c söhc ujc bi ihhcs. Fcj rispiftc lh pirïcbc ¡ tirkcr l

hl siaujbl auirrl oujbklh, Kjahltirrl istì l hl lhturl su riputlfköj= is ih skstiol nkplrtkbkstl «pireiftc·, ij ih sijtkbc ui ixdkni ‒  pisi l hcs hknirlhis y l ctrcs tirfircs

Page 208: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 208/351

 plrtkbcs qui surakijbc ‒  tljtc ih ecroltc fcoc tcbc ih fcjmujtc bi prcpki is bih nkplrtkbksoc. Vkj bubl, ih Plrtkbc Hknirlh si fkirji loijl r ij ih dcrkzcjti. Ij hlsihiffkcjis bi einrirc bi <;12 hcs hkni s fcjskaukircj <2 isflücs ij hl Fìolrl bi hcsFcoujis y ‒ hc is oìs kopcrtljti ‒   tijïlj ij sus oljcs ih iqukhknrkc bi ycrïl —: Vkjionlrac, hcs hknirlhis jc lfiptlrcj ujl fclhkfköj hcs fcjsirvlbcris, y ih acnkirjc

hlncrkstl okjcrktlrkc si vkc fcj klbc ij ih pcbir ij cftunri bi <;12, lujqui fcj hlolycrïl kol bi isflücs. Fhlrc qui ih ^ikjc Yjkbc si istì ijerijtljbc nkbc tlonkëj lhfrifkijti jlfkcjlhksoc bi Isfcfkl y Alhis ‒  fcj hiol bi siaukr hl plutl fljlbkijsi biacnkirjcs ocjcfchcris rktlrkcs (tljtc ij hls ihiffkcjis bi einrirc fcoc ij hls bi cftu<;12 jkjaujc bi hcs plrtkbcs prkjfkplhis hcarö cntijir jk

irl ih 20 pcr <00 bi hcs vctcs) c sk jc bi rifurrkr l fclhkfkcjis. stl ýhtkol dkpötisks jcsöhc bimlrïl hl Arlj Nritlül bi sir ih jl nkplrtkbkstl «pireiftc· qui dl skbc ijtri <;29 y<;12, bisbi ujbl auirrl oujbklh, skjc qui fislrïl tctlhoijti bi sir uj jl nkplrtkbkstl.[ istc cfurrkrïl bi oljirl oìs prcjujfklbl bl sk si bifkbi blr flnkbl l hls priskcjisbkvkskvls qui vlj lbquk c euirzl ij Isfcfkl y Alhis oibkljti ih rifursc lh P^ c. Vkj

hlkh öe Fljlbl, <;51, plssko (y ij ispifklh ih flpïtuhc bi Oiksih, «^ifijt k FljlbkljPlrtkis·, qui bitiftl ujl ivchufköj dlfkl ih ouhtkplrtkbks ih skstiol fljlbkijsi)7Dcwlrb L. Vflrrcw, «Plttirjs ce Uctir Rurjcut kj hl·, ij Mcdj F. Fcurtjiy, fcop.,Uctkja su Fljlbl, Prijtkfi-Dlhh ce K <;517 Olurkfi Pkjlrb, «Cji-Plrty Bcokjljfi ljbRdkrb Plrtkis·, ij K]9 Mcurjlh ce Ifcucokfs lskb Pchktkflh Vfkijfi, lacstc bi <;51(fcoij Arldlj Qdkti, «Rdi Pkjlrb Rdicry ^ifcjskbirib·, ij FMPV, siptkionri

Oiksih, Qcrgkua Plpirs ok Fljlbklj Pchktkfs, ibkfköj luoij OFAkKK.\uiijsYjkvirskty Priss, <;16, y su Fhilvlais, Plrtkis ljb Ulhuis

Áklbl, Vlai, <;12, y O. L. Vfdwlrtz (suprl, jctl ;5).

i difdc, ih Plrtkbc Hknirlh yl dlnïl fcjsiaukbc <> isflücs ij <;29 y ujl ij <;55. Vkjionlrac, ih Plrhloijtc fcrtc bi <;12 is ih ýjkfc bih

hc ui Pcstauirrl ij qui kcs hknirlhis hcarlrcj prkvlr bi hl olycrïl lh .t.rhujelbcr (hcshlncrkstls cntuvkircj 60< isflücs, c sil, <9 oijcs bi hcs hCs(. Dunc yl acnkirjcshlncrkstls okjcrktlrkcs ij <;>2 y ij <;>;-<;6<.

Cfkcsc ujl nknhkcarleïl ouy sihiftkvl scnri hl Arlj Nritlül tijbrïl qui ïlrPiroïtlsioi rifcrblr jlbl oìs qui hcs isfrktcs oìs rifkijtis bi sktis C9i su flpïtuhcij Ihiftcrlh Nidlvkcr, cp. fkt., y Blvkb Nutkir, Bcjlhb

°hhtkflh Fdljai kkk Nrktlo, Olfokhhlj, <;5;. Ij fuljtc l hcs bltcs,

ákkb° skstiols bi plrt

>2>

ionlrac, hls ihiffkcjis bi <;1;, qui bivchvkircj ih cl sirvlbcris fcj uj 26,; pcr <00bi kcs vctcs y uj 96,5 hcs isflücs, kjbkflrcj qui tcblvïl istlnl pcr hhialr hl frkstkbksoc kjahës privkstl pcr ujl sirki bi cnsirvlbcris. k ihiffkcjis bi <;1;ristlnhifkircj tcbls hls flrlftirïstkfls ol nkplrtkbkstl rihltkvloijti «pireiftc·.

Bispuës bi Kjahltirrl, ih siaujbc hualr hc cfuplj Yjkbcs y Juivl ]ihljbl= ih ecroltc nkplrtkbkstl is t qui puibi sir pirc hl csfïhlfkìj < jc is hc sir. Ih tirfir puistc hifcrrispcjbi lh Fljlbì, fcj uj eck sc, pirc ujl oifìjkfl sltkselftcrkl. Ij fulrtc hualrvkirk Vu ecroltc is oìs qui bubcsc y su lhtirjlfköj kjsltksH ýhtkoc tijiocs l Lustrkl

bi <;29 l <;55= uj ecroltc pireiftc, pirc fcj vikjti lücs bi arlj fclhkfköj y prc pc hljialfköj oksol bih «ispïrktu· bi nkplrtkbksoc 9>

Page 209: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 209/351

Yhtkoloijti, ujl sirki bi lutcris plrifij dlnir ijf ltlmc pcr ij oibkc bi hlsfcophimkblbis prifibijtis y skstiols bi uj plrtkbc y oibkc, bcs y bcs plrtkbcs y

( fcjsifuijfkl, ih bih Mlpöj sirïl bi ujc y oibkc 067 Lut y bcs oibkcs (y ij istlfltiacrïl pcbrïlj ijtrlr hcs Istl sk si siplrl l hcs bioöfrltls bih Vur bi kcs bih Jcrti)7

vëlsi E. Q. V. Frlka, Nrstksd Plrhklrjijtlry Ihiftkcj ^isuhts <;< y NrkkksdPlrhkloijtlry IhiftCsj Vtlkkstkfs <;<4<;10 (<;1<), loni ̂ ieirijfi Pudhkfltkcjs. Ijtrihls cnrls ljtirkcris, vëlsi ispifk R. OfGijzki, Nrktsd Pchktkflh Plrtkis, Dikjioljj,<;99, y Vljk Ocbirc Nrktksks Pchktkfs= L Vtuby ce Plrtkis ljb Prissuri Arch Elnir, <;59.

<0< Flnrïl bksfutkr istl lekrolfköj pcr hc qui rispiftl lh tih‛ Juivl ]ihljbl, ih bihFrëbktc Vcfklh. Vkj ionlrac, su ýjkfc ëx isflüc ij <;55 y ctrc ij <;14= ih picrrisuhtlbc bi tcbcs hcs tiriir; hcs skstiols nkplrtkbkstls.

0> Lfirfl bi Lustrkl, vëljsi hcs hknrcs bi A. Nkjadlo Pcwihr (suprl, jctl 16(. Ihskstiol lustrïlfc bi prcpcrz, qui eui tljtc ih f ih risuhtlbc bi hl lhkljzl aunirjloijtlhbi vikjti lücs ijtri hcs Ï hkstl y fltöhkfc, istì nkij ixphkflbc ij E. F. Ijaiholjj= ce

Cppcsktkcj‛:, ij BldK, Pchktkflh Cppcsktccjs Cs Qistfrj Birjcf Fcoc ih skstiollustrïlfc bi prc pcrz is, nìskfloijti, uj skstiol k bkvksköj (i buphkflfköj) bi hls prinijbls, ij isti rispiftc bubc. oirizfl virblbirloijti hcs ihcakcs qui si fcjslarljlh fcjfiptc frlfkl icjscfklfkcjlh. Ij tcbc flsc, is kopcrtljti siülhlr qui l lustrïlfcssi quiblj pcr uj pcfc skj lhfljzlr hl olycrïl lH jc is ouX scrprijbijti qui priekrkisij acnirjlr mujtcs (dlstl < olycrïl bih ;9 pcr <00 ij hualr bi schcs skj flskolycrïl.

06 Bi difdc, ëstl is hl cpfköj bi Vilhlpkjc y Olsuok, Plr/CsC hc Rlplj, cp. fkk., pìas.1; l 4<. Vkj ionlrac, hcs lutcris rifcjcfij flni tkpkekflr lh Mlpöj fcoc nkplrtkbkstl youhtkplrtkbkstl. [c, ij Fk lh Rlpöj ijtri hcs skstiols bi plrtkbc pribcokjljti (h 5.9).

>2bcs y oibkc 02, y is bi supcjir qui ih Fljlbì, bi bcs y bcs oi — Bl hl flsulhkblb biqui lh Mlpöj tlonkëj si hi fhlskekfl bi cplrtkbkstl nkplrbkstl y ouhtkplrtkbkstl 097 bi quiLhioljkl pl- fcjecroi lh skstiol bi oktlbis, l sir kaulh qui Kjahltirrl (hc qui =ujirrcr) y qui hl ýhtkol jcviblb fcj rispiftc l Lustrlhkl is si hl fct>vkirti ij uj skstiol«istlnhi bi fultrc plrtkbcs· hcs oc Bkjlolrfl y/c kcs Istlbcs Yjkbcs ij hlkjtirpritlfköj bi rjs). Ij fuljtc lh Fljlbì, bcs oìs bcs oktlbis si lprcxkol ou clflhkekflrhc bi ouhtkplrtkbkstl (pirc tlonkëj si bkfi qui ih pirïc (69-<;91 is bi euirti«pribcokjkc bi uj plrtkbc·). Fcoc suaki rk hcs imiophcs, ih oifljksoc bi hl- erlffköjjc ribufi, skjc qui oijtl oufdc, hl fcjeusköj fcjskaukijti bi hl elhtl bi jcrols plrl

tlr. Hc qui pirbiocs fuljbc mualocs fcj oktlbis y erlffkcjis =< flrìftir oksoc bi hlfuistköj= sk hcs hhlolbcs skstiols nkplrtk ls oirifij uj rifcjcfkokijtc pcr siplrlbc,istc is, sk cstijtlj pkiblbis ýjkfls nkplrtkbkstls. [ istls prcpkiblbis tkijij ouy pcfc)

vir fcj hl ixkstijfkl, c hl kjixkstijfkl, bi «oibkcs plrtkbcs· t / hulbcs bi ocbckopriskcjkstl.

Ij ih istubkc ‒ c hl elhtl bi istubkc ‒  lftulh bih nkplrtkbkso kophïfktcs bcs elhhcs. Yjcis juistrl kjflplfkblb y/c elhtl bi

ktlb plrl ijerijtlrjcs fcj ih prcnhiol bi hl kopcrtljfkl bi hcs tkbcs. Ih ctrc is quioufdls vifis fcjeujbkocs ih jkvih bi hl fkr frkpfköj fcj ih jkvih jlfkcjlh c bihskstiol. Fhlrc qui «sk si ji uj skstiol nkplrtkbkstl fcoc uj skstiol ij ih qui

fljbkbltcs hcs plrtkbcs si bksputlj ujls ihiffkcjis, ijtcjfis hl Arlj Nri jujfl dltijkbc uj skstiol nkplrtkbkstl· 01 Vï, y jc söhc hl j Nritlül, skjc flsk jkjaujc bi kcs

Page 210: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 210/351

 plïsis l hcs qui aijirlhoijti ifcrkcfi fcoc nkplrtkbkstls. Ij flonkc, Fchconkl,Yruauly, Krìj — ixdknkrïlj c dlnrïlj ixdknkbc, hls fribijfklhis oìs pir V. Ij tcbc flsc,hc qui kopcrtl is qui hc qui bitiftlocs y ocs lh jkvih bi hl fkrfujsfrkpfköj is hlfcopitktkvkblb ijtri plr lbki jkial qui hl istrufturl y ih arlbc bi fcopitktkvkblb

\uiyc sipl, Lhioljkl eui ih prkoir plïs bih qui si bkmc qui tijïl uj ol bi bcs plrtkbcsy oibkc (pcr imiophc, F. M. Erkibrkfd, Fcjstktutkcjlh kr_kjkijt ljb Birjcfrlfy, Akjj, fb.bi <;90, pìa. 2<2). [ Nhcjbih (ij Lrk

:YFtkcj tc Fcoplrltkvi Acvirjoijt, cp. fkk., pìas. <91 y <94) ïjbkfl qui ij puibifcjskbirlrsi fcoc tlhis l Nëhakfl, ih Fljlbì y fk Ikri.

l >0)< Mlpcj hc fcjskbirl ujkplrtkbkstl Okidlih Hiksirscj, Mr. (10pRl, flp. 2, ktgkk yGldlj, ij ^csi, Ihiftcrlh Nidlvkcr, fkk., pìa. 222, Rlonkëj

Plrtkis, cp. fkk., siülhl qui Lustrlhkl «dl skbc flhkekflbl bi 0 bi bcs plrtkbcs y oibkc ybi fultrc plrtkbcs· (pìa. 5).

Csi, Ihiftcrlh Nidlvkcr, fkk., pìa. 241.

eh/r 1.<.

kbCV y skstiols bi plrtkbcs

>22

tkijij arlj kopcrtljfkl ij ujl sirki bi rispiftcs. Pirc ij flonkc, qui iheujfkcjlokijtc bih skstiol qui dlfi oc sil tlj bkeirijti bi hcs skstiols bi plrtkbc pribcs ouhtkplrtkbksoc ij aijirlh si birkvi ij ocbc lhaujf ijerijtlokijtcs ij hlsfkrfujsfrkpfkcjis si dlalj ij s bcs c ijtri tris, jk bi hc firfl qui istëj hcs ijerijtkctrcs. Ij tërokjcs oìs prifkscs, hls fcjbkfkcjis ij qui vlj lh Plrhloijtc scj, bidifdc, ouy bkeirijtis siat frkpfköj y, ij aijirlh, siaýj hls fcoujkblbis pchït tls <0;7

 pirc istls bkeirijfkls jc leiftlj l hls prcpkiblb istlnhifkbls pcr ok ljìhksks.Di fcjfibkbc bisbi uj prkjfkpkc qui hls fultrc ff qui si pribkfl ok biekjkfköj bih nkplrtkbksoc scj ek di lphkflbc fcj tcbl hl ehixknkhkblb pcsknhi. Kjfhusc ls. hcs skstiols nkplrtkbkstls scj isflscs. Istc risuhtl ij bijti sk si lphkfl ujl pirspiftkvl hcjaktubkjlh=Lust ldcrl, ih ýjkfc plïs cffkbijtlh juivc ij hl fltiacrïl, y tf lhac tioprljc plrl bifkrsk hl plutl istlnhifkbl ij <;5 rlïfis burlbirls y sk ijflmlrì ij hl fltiacrïl ij fuljtc siriekiri (ij ih bifijkc bi <;10, hcs scfklhkstls dlj aljl ihiffkcjis). Rlonkëj binirifcrblrsi l isti rispiftc quk blb bih nkplrtkbksoc kjahës is ij arlj oibkbl uj oktc.dlnhlr bi uj skstiol nkplrtkbkstl nrktìjkfc l jkvih bi tc dlstl <449, y bisbi ijtcjfis ih^ikjc Yjkbc dl siaukbl bkeirijtis <<0 Ijtri <449 y <;<0 ‒ fuljbc hcs plrtkbc irlj ih

Fcjsirvlbcr y ih Hknirlh ‒ , siks ihiffkcjis ai jc prcbumircj uj virblbirc acnkirjcocjcfchcr= hcs ff jifisktlnlj ih lpcyc bi hcs hknirlhis ujkcjkstls (hl isfksk McsipdFdlonirhlkj), okijtrls qui hcs hknirlhis si lpcy jlfkcjlhkstls krhljbisis. Burljti ih pirïcbc bi ijtriauij y <;69), ih Plrtkbc Hlncrkstl plsö l sir ih siaujbc ij k pirc hcshknirlhis scnrivkvkircj fcoc tirfir plrtkbc kj tcbc ih pirïcbc si flrlftirkzö pcr hlkjistlnkhkblb y hls Pcrtljtc, risuhtl qui hcs nrktìjkfcs söhc hhivlj lftr hls jcrolsfhìskfls bih nkplrtkbksoc bisbi hl siaujbl auk

Hl rlrizl bih flsc suakiri qui hcs skstiols nkplrtkbkstlV fkhis·. Pirc ih dkjflpkë si dlfiscnri tcbc ij hl cpkjkÖj

<0; Pcr imiophc, M. L. L. Hcvkjg hljzl hl priaujtl «Ks Fljlbklr Fcopitktkvi3· W

biolsklbc fcopitktkvl hl pchïtkfl fljlbkijsik siptkionri bi <;16), y siülhl qui hl

Page 211: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 211/351

fcopitktkvkblb is ouy kj Istlbcs Yjkbcs y ij hl Arlj Nritlül, sk si okbi ij tërokjssiaurcs.

kkk Uëlsi ^csi, Ihiftcrlh Nidlvkcr, fkt., pìa. 242, fulbrc.

>29

 nkplrtïbkstls riprisijtlj uj flsc plrlbkaoìtkfc, ujl schufköjIj aijirlh, si dl vijkbc bkfkijbc ‒ slhvc hcs ýhtkocs bis ËiehtCV qui hcs skstiols nkplrtkbkstls blj risuhtlbcs nijiekfkcscs hl fcoujkblb pchïtkfl fcoc uj tcbc. Oìsixlftloijti, hcs sksti plrtkbkstls skiopri «eujfkcjlj·, okijtrls qui fuljtcs oìs plrdlyl, oìs schufkcjis qui «eujfkcjlj oijcs· ijfcjtrlocs,

hhialr pcr ýhtkoc l skstiols jf vklnhis. Istl lekrolfköj jc

i bi mustkekflfkcjis, pirc jc si hl puibi mustkekflr siülhljbc

 plïsis ij qui bl hl flsulhkblb bi qui ih nkplrtkbksoc eujfkcjl.

}kifdc, iscs plïsis scj tlj pcfcs qui flni pireiftloijti lbufkr hcs skstiols bi oìs bibcs plrtkbcs hc scj prifksloijti

ki hl schufköj nkplrtkbkstl c nkij jc burö, c burö y risuhtö kjvkl Hl rispuistl, puis, pcbrïl sir qui ih nkplrtkbksoc suihi erlflslr erlflslrïl sk si kjtijtlrl.

aijirlh, hcs skstiols nkplrtkbkstls si ixphkflj fcjecroi l hcs kcs ecrolhkzlbcs pcr ihocbihc bi Bcwjs bi hl fcopitijfkl bi lrtkbcs. Hl fuistköj is, sijskhhloijti= ³ij quëfcjbkfkcjis euj l ih nkplrtkbksoc fcoc pribifïl ih ocbihc3 Ih ocbihc pribkfi ij ujskstiol nkplrtkbkstl, hcs plrtkbcs fcopitkrìj bi ecrol ïpitl, ocbirljbc hls bkvkskcjis y mualjbc hl plrtkbl pchïtkfl fcj jcbirlfköj rispcjslnhi. Pirc istc cfurri pcrqui hlfcopitijfkl ïpitl risuhtl rijtlnhi. ³Pcr quë is rijtlnhi3 Is bi supcjir qui i hcs

 prcpkcs vctljtis ehctljtis scj ocbirlbcs, istc is, si rh ijtri hcs bcs plrtkbcs, ij lhaýj pujtc ij tcrjc lh fijtrc bih =trc bi cpkjkcjis. Vk ih prkjfkplh arupc bi vctljtis ehctljtiseui —xtriokstls jc kbijtkekflbcs, is bifkr, ixtriokstls bkspuistcs l tr bi ujl ixtriolkzqukirbl l ujl ixtriol birifdl, y vkfivirsl, opitijfkl fijtrïpitl yl jc sirïl rijtlnhi.Ij risuoij, ih nk.plr jc «eujfkcjl· fuljbc hls bkeirijfkls bi cpkjköj scj piquiüls kjc tkiji oìs qui ujl fkol.

Istc jc iqukvlhi l bifkr qui nkplrtkbksoc iqukvlhal l fcjsijsc, is tlonkëj is fkirtcqui hl oifìjkfl fijtrïpitl bih nkplrtkbksoc

fcjsijsc. Plrl ixprislrjcs ij tërokjcs oìs ocbistcs, bkal s qui hl oifìjkflfcopitktkvl bih skstiol lnri ih flokjc lh fcj KVC, ij ih sijtkbc bi qui tkijbi l.rj hcs

fcjehkftcs. Ih imio g jklfrcsfcpkfc bi istc scj < tlbcs Ymp. - Hls pcsknkhkblbisfcjehkftc ij hl scfkiblb istlbcujk ëjsIì Vkj ionlrac,

Vi riehimlj lh jkvih bih skstiol bi plrtkbcs. Ih difdc bi qui hcs Yjkbcs silj hl ýjkflscfkiblb kjbustrklh qui jc dl prcbu uj plrtkbc cnrirc si bini ij arlj oibkbl l ujlsirki bi fkr Vtlj dkstörkfls pifuhklris, pirc tlonkëj lh flrìftir bih dkplrtk

 mbcs 0 bi plrtkbcs

>25

bksoc istlbcujkbijsi [ hl oibkbl ij qui ih skstf okjkokzc hcs fcjehkftcs si vi rivihlblbi ecrol pltij ih lhtïskoc pcrfijtlmi bi pirscjls qui jc vctlj ij bcs, skjc

ispifklhoijti pcrqui qukijis jc vctlj sui l hcs istrltcs kjeirkcris. Ih riquksktc bi hl

Page 212: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 212/351

kjsfrkpfm pcbrïl sir uj kopibkoijtc sk hl pchïtkfl euirl lhac rig istrltcs qui jc vctlj,rihivljfkl qui ivkbijtioijti k

Ij tcbc istc dly ujl höakfl bih skstiol. Ih nkplrO bi, skjc bi hl lhtirjlfköj bi difdc,bi hl ixpiftltkvl ij ih acnkirjc. Ldcrl nkij, bkeïfkhoijti si puibi fcrk tlh· c lffkbijtlhih difdc bi qui bcs plrtkbcs tijalj u kaulh. Ivkbijtioijti, ih tkpc nkplrtkbkstl biiqukhknt si cntkiji y si oljtkiji oibkljti hl tìftkfl bi hl fcj plrtkbcs. Ij ih nkplrtkbksoc, hcs plrtkbcs binij sir 0< albcris qui oljtkijij su fulsk kaulhblbfcopitktk tljtcs arupcs, kjtirisis y ixkaijfkls fcoc sil bini blrsi pcr difdc qui ih nkplrtkbksoc pris fcjbkfkcjis elvcrlnhis= dcocaijikblb fuhturlh, fcjsik fuistkcjiseujbloijtlhis, itf. Vk si ixlokjl hl ivchuf. bi hcs plïsis nkplrtkbkstls si lprifkl qui ih nkplrtkbksoc d y ochbilbc, ij arlj oibkbl, isls fcjbkfkcjis elvcrlnhis7

Vkj ionlrac, ij fulhqukir ocoijtc bitirokjlbc is i fuljtc oijcris silj hlsbkeirijfkls bi cpkjköj, oìs lro eujfkcjlrì ih nkplrtkbksoc. L hl kjvirsl, fuljtc olycrs fkl kbichöakfl, oìs bkseujfkcjlh is uj skstiol nkplrtkbkstl is irröjic lekrolr qui hcsskstiols nkplrtkbkstls eujfkcj7 Oìs nkij, iscs skstiols jc riprisijtlj ujl schufköj ³

fuljbc eujfkcjlj, istc is, skiopri qui prisupcjij y/cg scfkiblb pchïtkfl ouyfcjsijsulh flrlftirkzlbl pcr uj kbichöakfls oïjkols. Bi ldï qui fuljbc qukirl qui ujec tkbkstl jc eujfkcjl fcoc riqukiri ih ocbihc bi Bcwjs b vir qui hcs plrtkbcs plslrìjl sir oìs bi bcs y lplrifir bi skstiol bi plrtkbcs

Istc si ixphkfl nkij ij ih flpïtuhc bi Bldk «Rdi Loirkflj ij Pchktkflh Cppcsztkcjs kjQistirj Biocfrlfkis, cp. fkk.

<<> Vcnri ih kopibkoijtc bi hl kjsfrkpfköj, vëlsi Vtljhiy Gih «^iakstrltkcj ljbUctkja= Puttkja Ekrst Rdkjas Ekrst·, ij LPV^, muh Vcnri hl ixkstijfkl bi ijtri 20 y 50okhhcjis bi jc vctljtis, vëlsi < Nurjdlo, «L Pchktkflh Vfkijtkst ljb tdi Uctkja-^kantsHktkaltkcj· zjatcr, Yjkvirskty Hlw \ulrtirhy, <;1<, pìas. 669 l 694.

<6 ^ispiftc bi ctrcs lspiftcs bih nkplrtkbksoc qui ixfibij bi bi uj ljìhkskstlxcjöokfc, vëlsi Hkpscj, Rdi Biocfrltkf Fkvkhkzltr flpïtuhc <<, y Ipstikj, PchktkflhPlrtkis mc Qistiri, Biocfrlfkis, cp.

y pl6skrj. Uëlsi tlonkëj y. C. Giy, Pchk Plr tkis ljb Prissu

kb y skstiols bi plrtkbcs

skstiols bi plrtkbc pribcokjljti

>21

hirifi hl pijl ripitkr qui ok skstiol bi plrtkbc pribcokjljti kjfkbi, y bi difdc tkiji

ouy pcfc ij fcoýj, fcj ih plrtkbcbi qui dlnhlj vlrkcs lutcris. Hl fltiacrïl bih plrtkbc hl suakrkircj, oìs c rü lh oksoctkiopc, Buvirair

cjb. Hcs imiophcs qui fktlnl Buvirair irlj hcs rlbkflhis erlj rk plrtkbcsscfklhbioöfrltls isfljbkjlvcs y ih Plrtkbc bih arisc bi hl Kjbkl <<2 Prcnlnhioijti lrlïz bih usc bi Lhocjb, =stij oijfkcjl uj «plrtkbc bcokjljti jc bkftltcrklh· y cerifi,imiophcs fhlrcs bi hl fltiacrïl, ih söhkbc Vur ij hcs Istlbcs hcs, Oëxkfc y, fcoc pcsknhis imiophcs lbkfkcjlhis, Yruauly y auly <<9 Fcj hcs lücs dl kbc luoijtljbc hlhkstl y, fcj ihhl, hl sköj

lrls vifis si cpirlfkcjlhkzl ih frktirkc fcjecroi lh fulh si bi- bcokjljti l uj plrtkbc, pirc hl kbil aijirlh istì nlstljti fhlrl=

Page 213: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 213/351

 pri qui ijfcjtrlocs, ij ujl fcoujkblb pchïtkfl, uj plrtkbc qui ltrìs l tcbcs hcs bioìs,isti plrtkbc is bcokjljti ij ih sijtkbc ui is fcjskbirlnhioijti oìs euirti qui hcs ctrcs!.<1. Istlnhizfl , ujl hkstl bi plïsis qui fcrrispcbij l istl kbil aijirlh. upcjir quiujl bkeirijfkl bi ujcs <0 pujtcs bi pcrfijtlmi ijtri lrtkbc oìs euirti y hcs bioìs nlstl plrl flhkekflr l uj plrtkbc cokjljti, dly ujcs >0 plïsis qui si puibij crbijlr

fcjecroiwihh, ib, bi <;94, pìas. >>9 l >6<, y ujl ixphkflfköj pri Buvirair bih nkplr oc ij hlsfkrfujsfrkpfkcjis bi uj schc isflüc ij Vfdlttsfdjikbir, Plrkv kirjrjije. cp. fkk. Ihocbihc bi Bcwjs si ljlhkzl oerl, flp. <0.

Olurkfi Buvirair, «Hl Vcfkchcaki bis Plrtks Pchktkquis: ij A. Aurvktfd, kp, Rrlktë bicfkchcaki, Prissis Yjkvirsktlkris, <;50, vch. KK, pìa. 227 hcjb, ij Lhocjb y Fchiolj,fcops., Rdi Pchktkfs ce ¡di Bivihcpkj.a

cp. fht., pìas. 20 l 2>.

Ij Lhocjb y Fchiolj, fcops., knkb., pìa. 240. Fchiolj, ij ih oksoc huoij, tlonkëj

ijfuijtrl plrtkbcs «bcokjljtis· ij hl Kjbkl, Rurquïl, Oëxkfc, l Lraihkl, Jylsslhljbkl,Adljl, Rýjiz, Ol<ly y Olhï.

Nhcjbfh (< jtrc kcj hc Fcoplrltkvi Pchktkfs, fzt., pìas. <91 y <55) lülbi l fltiacrïl«plrtkbc bcokjljti jc bkftltcrklh· bi Nhljgstij hl fhlsi bi kcs hhhtkplrtkbcsbcokjljtis·= Bkjlolrfl, Vuifkl, Jcruial, Ktlhkl, Kshljbkl, oìs tkg hl Kjbkl, Uijizuihly Fchconkl. Hl fcjeusköj jc si dl vkstc

fcj hl ixprisköj oìs rifkijti bi «plrtkbc pkvcti·, qu is tcblvïl lonk kfcoc fcjekrol lok mukfkc Bcokjkqui ^ioy «Rdi Pkvctlh Plrty tkcj ljb Oilsurioijt·, ij IMP^, KKK.<;19<.

Is pcsknhi qui tlonkëj kjtirvijalj ctrcs frktirkcs. Pcr imiophc, Buvirair

hirl «bcokjljtis· l kcs rlbkflhis erljfisis (bi hl KKK y hl KU ^ipýnhkfls)

lh vlhcr bi su pcskfköj, lujqui jc hc fcoprijbi. Ij su Kjtrcbuftkcj ì hl <t Alkhkolrb,<;52, vuihvi l cfuplrsi bih plrtkbc bcokjljti, ýjkfl-

b tiplr siülhlr qui «ih fcjfiptc is... ehukbc... y csfkhl, ij hl prìftkfl, ijtri

>24

lh kjtirvlhc ijtri su plrtkbc bcokjljti k ih qui oìs k fcoc si vi ij ih fulbrc >9.

Dlfkl ih ekjlh bih bifijkc bi <;50 y prkjfkpkcs bih tïl, puis, uj jýoirc fcjskbirlnhi bi plïsis qui pcsi

lh frktirkc ispifkekflbc oìs lrrknl, uj plrtkbc bcokj nlstl fcj uj vkstlzc rìpkbc plrlbiocstrlr qui juistrc plïsis scj, pcr jc ixlairlr, ixtrlüïskocs fcoplüircs tljtc, is pcsknhi qui ujc qukirl kjoibkltloijti purk [, ij prkjfkpkc, dly uj octkvc ouy nuijc plrl dlfirhá

FYLB^C >9. ‒ Plïsis fcj plrtkbcs bcokjljtis (pcrfijtlmis bi ihiftcrlhis)

Plïsis Prkoir plrtkbc Viaujbc plrtkbc

Krìj (<;1<)‛ Oëxkfc (<;10) 

45

46<6

Page 214: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 214/351

<2

Ekhkpkjls (<;5;)‛ 

4>

<2

Nchkvkl (<;55) *

40

<;

Plrlauly (<;54)

1<

>>

Ih Vlhvlbcr (<;10)

50>1

Kjbkl (<;51)

2<

;

Fdkhi (<;59)*6

•  

22

<2

Mlpöj (<;5;)

2;

><

 Jcruial (<;5;)

25

>0

Erljfkl (<;54) * <->-625

><

Vuifkl (<;10)

29

>0

Ksrlih (<;5;)

25

>>

Page 215: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 215/351

Vubìerkfl (<;55) *

9;

61

Bkjlolrfl (<;1<)

6<

<1

Rurquïl (<;5;)

25

>1

Fcril bih Vur (<;51)

9<

66Krhljbl (<;59)

24

62

Ktlhkl (<;1>)

6;

>1

Kshljbkl (<;1<)

61

>5

Yruauly (<;55)

2;

20

* Fkerls tcolbls bi Giiskja‛s. < Isflücs trlbufkbcs ij pcrfijtl > Viaujbl vuihtl. Jckjbkfltkvc, arlj ihlstkfkblb ihiftcrlh. Vlhvc qui fcj uj , hl euijti is Vklti BiplrtoijtLjjulh ^ipcrks («Qcrhb Vtri,

Fcooujkst Plrty Craljkzltkcj·), qui si priekiri l Giiskja‛s Lrfdkt istcs ýhtkocs scjoijcs fcjskstijtis ij hl prisijtlfköj bi hcs pcr vctc. Flbl euijti bl fkerls bkstkjtls, pirc isls bksfripljfkls jc scj plrl oks ekjis. Fuljbc qukirl qui hl ihiffköj isfcakbljc is hl o ihhc si bini l qui ctrl ihiffköj plrifi oìs riprisijtltkvl.

<<4 Pcbrïl. lophklrsi hl hkstl sk si kjfhuyirl hl riaköj bi Lerkfl .subcrkijtlh. Hcsoctkvcs pcr hcs qui jc hc dlac si ixphkflj oerl, ij ih

>2;

ihiftcrlhis oirifij ei (pcr octkvcs kjtuktkvcs) fuljbc prcbu clhkfkcjis y acnkirjcslhtirjltkvcs, pirc bkeïfkhoijti si his pui fiptl skj oìs jk oìs fuljbc prcbufij

«bcokjlfköj·. Pcrhc Krìj, Oëxkfc, Ekhkpkjls, Nchkvkl y Plrlauly cfuplj puistcs

Page 216: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 216/351

 plhtcs ij ih fulbrc.

lbl Yjc pcsii, pcr lsï bifkrhc, uj plrtkbc dkpirbcokjljti. ³Is k virblbirc viribkftc bihls urjls3 ³Dlstl quë pujtc scj hknris 2iffkcjis3 ³Föoc slniocs qui jc si dl blbc uj«pufdirlzc·3 bisarlfkl, flsk tcbcs ¡cs istubkcscs bi hcs plïsis scspifdcscs scj jucs cbiolsklbc flutihcscs lh rispiftc. Is fkirtc qui ih erlubi grlh is lhac bkeïfkh bibiocstrlr. uj kjbkspij bi kjecrolfköj qui is lh oksoc tkiopö eìfkh bi cntijir y eìfkh pritlr7 is bifkr, sk ih rifuijtc bi kcs vctcs istì c jc fcjtrc y tcbc flsc, is c jcfcjtrchlnhi kjfhusc isti bltc ihi tlh rlrls vifis quibl fhlrc, y istc jcs biml, ujl viz trlsctrl, fcj nls supuistloijti ekrois bi ujl vlhkbiz oìs qui scspifdcsl j ih flsc qui jcscfupl, eluti bi okiux, bkalocs qui tcbcs hcs is ijuoirlbcs ij ih fulbrc >9 pcr binlmcbi Ih Vlhvlbcr istìj ijfkol bi tcbl scspifdl c, sk scj scspifdcscs (fcoc cfurri fklFjti, pcr imiophc, fcj Fcril bih Vur) scj lboksknhis pcrqui jc ‘ ih ecjbc bihlrauoijtc. Vkj ionlrac, is pcsknhi qui si i ribufkr hl hkstl l hcs flscs oìs kopcrtljtisy skajkekfltkvcs. cjfis jcs quiblj hcs <6 plïsis skaukijtis= Kjbkl, Fdkhi (dlstl ), mlpöj, Jcruial, Erljfkl (U ^ipýnhkfl), Vuifkl, Ksrlih, Bkjl- fl, Rurquïl, Krhljbl, Ktlhkl,

Kshljbkl y Yruauly (dlstl <;16). lsï, skaui trltìjbcsi bi fcoplüircs bi flol ouyixtrlücs. j,istljbc mujtcs pcrqui fcjecroi lh frktirkc bi fuìjtl is hl ljfkl bih prkoir plrtkbc l hcs bioìs plrtkbcs ih fulbrc >9 jc piti jkjaýj pujtc bi fisurl. Flni lbufkrqui ih fulbrc si binirïl k fcjecroi l prcoibkcs, ij hualr bi ujl ihiffköj «jcrolh·. Chcs prcoibkcs scj kjqukitljtioijti fcjeuscs flbl viz qui uj

 plsl pcr arljbis ehuftulfkcjis ihiftcrlhis, fcsl qui jc cfurri C fcj Fdkhi y Erljfkl,skjc tlonkëj fcj hl Kjbkl y Rurquïl <>0 Ij flsc, kjfhusc hcs prcoibkcs qui dikjtijtlbc jcs bimlj skj

Hl euijti oimcr, lujqui kjbk plrl virkekflr hl eklnkhkblb bi hcs ,tlbcs ihiftcrlhis hl bljhls fhlskekflfkcjis pirköbkfls bi «Eriibco Dcusi· , Eriibco lh Kssui. Hl oìs rifkijti

is «Fcoplrltkvi Vurviy cej<U·, jýo. >5, muhkc-lacstc bi <;12, qui fcoprijbi <96 plïsis. Uëlsi

..s bi hcs bkvirscs frktirkcs bi fhlskekflfköj ij Hicjlrbc Ocjkjc, «Oksuri Kl i bkHknirth·, ij ^KVP, <, <;19.

[ehk Fcoc suprl (5.>) si blj hcs risuhtlbcs fcophitcs bi Jcruial, Vuifkl sh ih hiftcr puibi vir pcr sï oksoc hls vijtlmls y hls bisvijtlmls bi

;m ifir Prcoibkcs rispiftc bi iscs plïsis. Ij Fuljtc C Rurquïl, vëlsi ³jerl,

[ FYlbrc 6>.

skstiols bi plrtkbcs

>9<)

>9<

 pujtcs bi fisurl. Istc skajkekfl qui sk hl fltiacrïl («( plrtkbc bcokjljti) isskajkekfltkvl binirïl bifkrjcs hc fcoýj juistrcs >0 5 <6 plïsis. Hl fuistköj is= ³Flrlktijfkl bi uj plrtkbc bcokjljti bi lhaujl ecrol (fcoýk ols bi plrtkbcs, c l hcsskstiols pchïtkfcs bi qui si Kr=

\ui yc puibl vir, istl priaujtl tijbrì qui quib quiblbc dlstl ldcrl ‒  skj rispuistl.Ij su ecrol lftu söhc skrvi plrl ceusflr hls prcpkiblbis bi hcs skstiols l hcs quifhlskekfl. [ jc dly qui kr ouy himcs plrl nusf hl fltiacrïl .bi plrtkbc bcokjljti is ujlfltiacrïlf‛ plrtkbc (lkshlbc) fcj ih skstiol bi plrtkbcs. Ih is, ij hl olycr plrti bi hcslutcris, virnlh. Ieiftkvloijt ij ih plrtkbc prkjfkplh, pirc huiac risnlhlj ij ih skstiol y

Page 217: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 217/351

lsï si ixtrlij kjeirijfkls kjfcrriftls qui vlj bih plrt l hl jlturlhizl bih skstiol. Fhlrcqui hl BF ktlhkljl, ih < c hcs scfklhbioöfrltls bljisis scj plrtkbcs bcokjljtis. jc sibisprijbi qui Ktlhkl, Ksrlih y Bkjlolrfl tijalj bi plrtkbc bcokjljti. Ij risuoij, ihfcjfiptc bi pr‟‟‛ jc istlnhifi ujl fhlsi jk uj tkpc bi skstiol bi p y lfirtlMc bifkr quibitirokjlbcs plrtkbcs scj «f.,, jc si dl biocstrlbc qui isi flhkekfltkvc oirizfl Rl

flti Hc quiquibl pcr vir is sk ih fcjfiptc bi p jljti puibi utkhkzlrsi fcoc fltiacrïltlxcjöokfl fcjmujk ctrcs frktirkcs y, fcjfritloijti, sk ijtrl ij hl biekjkfköj ols bi plrtkbc pribcokjljti.

Hl prkoirl viz qui diocs trcpizlbc fcj ih tkpc bi plrtkbcs l hcs qui yc hhloc pribcokjljtis dl skbc lh cfu flsc bi hcs hhlolbcs Istlbcs ujkplrtkbkstls bi hcs Istl [dcy bïl ujl rlzöj plrl dlnhlr bi pribcokjkc is ivkbijti is, qui ih tërokjc bi bcokjkcjc irl uj tërokjc vlfljti, dlnïl utkhkzlbc olh oufdls vifis. Vkj ionlrac, fric tlj«pribcokjkc· ‒ qui risuhtl oijcs euirti, sioìjtkfloijti okjlfkk9d· ‒ .-. is ihtërokjc oìs lbifulbc plrl ih tkpc bi s plrtkbcs bi qui si trltl, y istc si bini tlonkëj lhl rlzöke bi qui lquï si utkhkzl «pribcokjkc· ij fcjtrlpcskfköj l «di(

Hc prkoirc qui si bini bistlflr fcj rispiftc l hcs s>! Vuprl 2.6. Yj flsc fcoplrlnhi is ih pribcokjkc ekroi, bi tr lücs, bih Plrtkbc bihFrëbktc Vcfklh ij Lhnirtl, Fljlbì, bisbi <; supirö lh plrtkbc qui irl pribcokjljtidlstl ijtcjfis, bisbi < Yjköj bi Flopiskjcs) dlstl <;1<. Bi ldï qui ih hknrc biOlfpdik frl y kj Lhnirtl, cp. fkk., hhivi ih suntïtuhc bi «Rdi Rdicry ljb < l \ulsk-PlrtyVystio· W y prìftkfl bi uj skstiol bi fulsk plrtkb tl qui skj bubl is oimcr qui hlsistlbcujkbijsis.

k pribcokjljti is qui, skj bubl, pirtijifij l hl zcjl bih phu —bi plrtkbcs Jc ì si pirokti hl ixkstijfkl bi plrtkbös bks m prkjfkplh, skjc qui ëstcs ixkstij fcoc hialhis yhiaïtkocs

ui jc ecrzcsloijti iekflfis ‒  fcopitkbcris bik plrtkbc pri kjljti. Is bifkr, qui hcs plrtkbcs oijcïis ljtlacjkstls vir loijti kjbipijbkijtis bih plrtkbc pribcokjljti. Pcrtljtc, áwl bi plrtkbc pribcokjljti is bi difdc uj skstiol bi oìs plrtkbc fek ih qui hlrctlfköj jc cfurri ij .g prìftkfl. Vko jti bl hl flsulhkblb bi qui ih oksoc plrtkbc sihls lrriahl ljlr, l hc hlrac bih tkiopc, ujl olycrïl lnschltl bi hcs isfl (jcjifislrkloijti bi hcs vctcs) ij ih Plrhloijtc.

kvkbijtioijti, hl fuistköj fhlvi is hl bi kl lutijtkfkblb bi isls rkls. Ij ispirl bi ujllftktub oìs frïtkfl dlfkl hls istlbïstkfls crlhis, y ujl kjspiffköj bi ëstls, ixpcjalocsistl fcjbkfköj cskaui= hl piroljijfkl ocjcpchkstl ij ih pcbir bih oksoc plr ihifffköjtrls ihiffköj, jc si puibi koputlr rlzcjlnhioijti l uj

sufkc fcjspkfuc jk lh pufdirlzc. Bkfdc ij ctrcs tërokjcs. jcs firrlr hcs cmcs l hlskrriauhlrkblbis ihiftcrlhis okijtrls si supcjir rlzcjlnhioijti qui ij ujl sktulfköj bifcopitijfkl kl ih plrtkbc pribcokjljti siaukrïl cntijkijbc hl olycrïl lnsc bi hcsisflücs <>> \ sil, qui hl biekjkfköj is hl skaukijti= uj sks áhi plrtkbc pribcokjljti hcis ij hl oibkbl ij qui, y okijtrls, kplh plrtkbc si vil fcjstljtioijti lpcylbc pcr ujlolycrïl l (hl olycrïl lnschutl bi hcs isflücs) bi hcs vctljtis. Bi ihhc i qui uj plrtkbc pribcokjljti puibi, ij fulhqukir ocoijtc, i sir pribcokjljti. Fuljbc cfurri istc, c nkij hl plutl si

=i prcjtc c ih skstiol flonkl bi flrìftir, istc is, fisl bi sir ol bi plrtkbc pribcokjljti.

Page 218: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 218/351

l biekjkfköü ljtirkcr tkiji ujl vkrtub qui hc binkhktl y ujl kkblb qui lfrifkijtl su vkrtub=risuhtl biolsklbc prifksl fcj iftc lh uonrlh y biolsklbc vlal fcj rispiftc l hlburlfköj. —c istì hl biekjkfköj, ujl olycrïl qui sil flsk lnschutl pirc hhiaui lh pujtcbih 90 pcr <00 jc is ujl fcjbkfköj suekfkijti bi bcokjkc· pcr hc qui rispiftu —l hlsflhkekflfkcjis bih skstiol bi kbcs, Istc risuhtl fcrriftc ij tërokjcs cpirlfkcjlhis, pirc

lh oks- tkiopc is ih pujtc bënkh bi flsk tcbls, sk jc tcbls, hls biekjk l Ih Flsc qui jcskjtirisl is ispifklhoijti ih bi hl Kjbkl, fuyls ihiffkcjis

y Yj ocbihc bi riauhlrkblb (hc fulh is fcoprijsknhi. blbls hls bkoijskcjis flrlftir biihiftcrlbc). Vkj ionlrac, flni lsuokr qui cs viribkftcs qui

hieh lnruolbcrloijti lh Plrtkbc bih Fcjqk isc scnri sus fcopitkbcris ij imljeujbloijtlhoijti hl schcjtlb bih ihiftcrlbc. Ih qui skal skijbc lsï

urc C jc vkiji skijbc, bisbi <;19, ujl fuistkcj qukit>jti.

bcj y skstfehhls bi plrtkbcs

>9>

</

fkcjis cpirlfkcjlhis rihltkvls l bitirokjlbcs uonrlhi7 Ok uonrlh si istlnhifi ij ih pujtc bih 90 pcr <t supuistc bi qui ih acnkirjc fcjstktufkcjlh aijirlhc fcjecroi l_ prkjfkpkc bi hl olycrïl lnschutl/Pirc hl ij Jcruial, Vuifkl y Bkjlolrfl, pcr imiophc,hcs «f ols· bi hl fcjstktufköj scj bkeirijtis, fcoc ltistkaul fkcjlokijtc, ij iscs plïsis bi acnkirjcs okjcrktlrmc fkrfujstljfkls ok cpfköj is hl bi slfrkekflr hl fhlrkblbcpirlfkcjlh >9 Bi ldï qui si ehixknkhkfi fcoc skaui kl olycrïl bih 9 pcr <00= ujskstiol bi plrtkbc. flhkekflrsi lsï pcrqui su plrtkbc prkjfkplh cntkiji hlo bi hcsisfü.ücs, fcj hl ixfipfköj bi hcs plïsis qui s fusk5rï l uj prkjfkpkc bi oijcs bi hlolycrïl lnscht flscs, flni rinlmlr ih uonrlh dlstl ih pujtc ij qui kcs jcfchcrisokjcrktlrkcs skauij skijbc ujl prìftkfl fcjst

Ij prkjfkpkc, hl prkoirl ijokijbl l hl biekjkfköj - ixfisc bi prifksköj. Pirc jcsquiblocs fcj uj i sköj, istc is= ³Fuìjtc tkiopc bini sir pribcokjljc plrl qui ihskstiol ixdknl istl flrlftirïstkfl3 Is bi supf rispuistl phlusknhi sirïl fultrchiakshlturls fcjsifutkvls jcs. Istl rispuistl pcbrïl pcjir ij pihkarc hl fcjbkfköj biskstiols nkplrtkbkstls, pirc istc jc bini lrribrlocs, tcbc, fuljtc oìs sijsknhi sil ujltkpchcaïl l hls vlrklfkcrk oijcs ijmluhi l sus flscs, oìs vlhcr bkjìokfc tkiji (l vlhcristìtkfc). Hc qui risuhtl pricfupljti lfirfl bi oljimlr ih prcnhiol, skj ionlrac, is sulrnktrlrkib ³Pcr quë fultrc, y jc tris c fkjfc hiakshlturls3 [ isti ij qui puibi utkhkzlrsibi ecrol pcsktkvl ih fcjfiptc bcokjljti, y oìs fcjfritloijti su oibkbl bi kjtirvlhc.

<>6 Ih imiophc oìs rifkijti bi istl bisvijtlml is OfBcjlhb, P ljb I!iftzcjs kj HltkjLrjirkfl, cp. fkt., qui hl ixpcji fcj tö «Pcr biekjkfköj, uj skstiol bi uj schc plrtkbcbcokjljti is uj qui... uj plrtkbc pchïtkfc fcjtrchl fcoc oïjkoc ih 50 pcr <00 bi-(pìakjl >>0). Ij fcjsifuijfkl, Oëxkfc (lh qui yc fcjskbirc diaij ij hl oksolfltiacrïl qui Ih Vlhvlbcr y Jkflrlaul (qui scj, vij skstiols bi plrtkbcs kjtiroktijtis),okijtrls qui ih Yruauly, qui k pribcokjkc oìs prchcjalbc, vl fcj Fchconkl (suprl,jctl 42) fC nkplrtkbkstl. Pcr ih oksoc rlsirc, quiblrïlj ixfhukbcs ih Mlpöj, Jcr iKrhljbl.

<>2 Ih flsc hïokti is Bkjlolrfl= ij hl sktulfköj bi ioplti bi hl ihiftcrlh bi <;16(fulbrc 5), ij ijirc bi <;12 sunkö lh pcbir Y o000fchcr hknirlh qui tijïl >> vctcs

scnri <1;.

Page 219: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 219/351

>9 Bi hl fuistköj si trltl, fcj rieirijfkl l Jcruial y Vuifkl, su

>5 Hl oltkzlfköj bi «skj bksfusköj· si riekiri l hls fcjfhuskcjis (suprl, jctl 5;) y sikjtrcbufi plrl bisifdlr hcs flscs ij qui hc7 okjcrktlrkcs si hkoktlj l bisplfdlr hcslsujtcs fcrrkijtis.

skstiols bi plrtkbcs>96

hvlocs lh fulbrc >9 y l hcs plïsis oìs skajkekfltkvcs plrl hcs

dlj isfcakbc «plrtkbcs bcokjljtis· fcjecroi l hl biekjkfköj jkehlfkf hl kjbkl, Fdkhi, mlpöj, Jcruial, Vuifkl, Erljfkl, Bkjlolro, Rurquïl, Krhljbl, Ktlhkl, Kshljbkl yYruauly. Ldc. turlhoijti, ih frktirkc is bkstkjtc= l quë.....bk.s.tljfkl pcr lrrknl H b j tcbih 90 pcr <00 istìj hcs plrtkbcs bcokjljtis. rc fcjtkiji oìs kjecrolfköj= sk iscs plïsis rifurrij l

< bi fclhkfköj (bi hcs qui ecrol plrti, fhlrc, ih plrtkbc bcok y ih tkiopc bi acnkirjc

ocjcfchcr, istc is, bi pribcokjkc,ui hc dly. Bini siülhlrsi qui ldcrl hcs pcrfijtlmis bi hcs bcs ircs plrtkbcs si blj ijisflücs, fcoc riqukiri hl biekjïfköj bi tiol pribcokjljti. Lsï, ujl fcoplrlfköj ijtrihcs bcs fulbrcs lj kjbkfl föoc si riehimlj hcs vctcs ij isflücs, istc is, hl ijfkl bihskstiol ihiftcrlh, sk is qui hl dly.

h fulbrc >5 dlnhl fhlrc ij uj rispiftc. Biouistrl fhlrloijti tk arupc bi «plrtkbcbcokjljti· jc is uj arupc. Hl Kjbkl, ih , Yruauly y Rurquïl tkijij, c jc flni bubl biqui dlj tijkbc, ls bi plrtkbc pribcokjljti >1 Jcruial y Vuifkl istìj ij hl ercjtirkzl, pirc su dkstcrklh hcjaktubkjlh is bi pribcokjkc. l vl picr qui hcs bcs plïsisisfljbkjlvcs ij fuljtc l fcjtk kb ‒ ih skstiol krhljbës dl skbc pribcokjljti ijtri

<;66-<;2492;16, fcj ujl kopcrtljti kjtirrupfköj bi bkiz lücs ‒ , pirc

imcr pcr hc qui rispiftl l lfirflrsi lh uonrlh bi hl olycrïl

utl c supirlrhc >4

u fuljtc l hl U ^ipýnhkfl Erljfisl, hls tris «kjstljtìjils· bih erl >5 suakirij hl pirskstijfkl y hl fcixkstijfkl bi ltrlffkcjis istls= hls bkstrknufkcjis trlbkfkcjlhis bihvctc bi hl KU ^ipý lerijti l hls priskcjis bi hl fcjstktufköj aluhhkstl. Vk si lülbi Hlitkquitl «aluhhkstl· suihi kjfhukr ujl bkvirskblb bi lhklbcs,

Ih Yruauly is uj flsc bubcsc, jc pcr hc qui rispiftl l su dkstcrklh bi ucosjkc bih

Plrtkbc Fchcrlbc scnri ih Plrtkbc Nhljfc (flsk uj skahc), skjc hc qui rfspffrl l sk ihYruauly jc sirì uj bkserlz nkplrtkbkstl bi ujl eibirl j rehuhtkerláfkcjlh bi sunhiols :—.Hl fuistköj, ijtcjfis, is slnir sk sus plrtkbcs a*) scj ujkblbis skajkekfltkvls.Lftulhoijti, bisbi <;16, ih Yruauly is l pchïtkfl bulh fkvkh-okhktlr, scoitkbl lbcokjlfköj okhktlr kjbkrif ispiftc bi Rurquïl, vëlsi ³jerl, ;,<.

flstihhljc ij ih crkakjlh. (J. bih R.)

Ij rihlfköj fcj Krhljbl, vëlsi Nlskh Fdunn, Rdi Acvirjoijk l8kfh Pchk c/ Krihljb,Vtljecrb Yjkvirskty Priss, <;107 M. 9. E. ^css, «Krihljb·, ij

Cgglj y M. Oiyrklt, fcops., Kjtirjltkcjlh Aukbi hc Ihiftcrlh Vtltsstkfs, <;5;, y ih

flpïtuhc bi M. D. Qdyti, «Krihljb= Pchktkfs Qktdcut Vcfklh

Page 220: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 220/351

s·, ij Ihiftcrlh Nidlvmcy, fkk. Uëlsi lskoksoc suprl, jctl ;9. Hls ihif <;16bisioncflrcj ij ujl fclhkfköj fcj olycrïl bi bcs vctcs ijtri

y ih Plrtkbc Hlncrkstl, qui ixpukhsö bih pcbir l Ekljjl Els! lh flnc KFF lücs biacnkirjc.

—2  >92

risuhtl qui su ýjkfl olycrïl lnruolbcrl ij hl Lslo eui hl bi <;54 (bispuës bi hl«rivchufköj· bi olyc i <;94, hl YJ^ cntuvc uj oirc 20 pcr <007 ij <;5>, < binkircjsu olycrïl bih 95,5 pcr <00 l hcs ^ipunhkfl bkijtis bi Aksflrb b‛Istlkja (qui si prisijtlrcj ij hks y fcjskaukircj 66 isflücs), ij <;16 dlnïlj vuihtc l su tk y ij <;14 hl prcpcrfköj bi isflücs aluhhkstls dlnïl bis pcr <00. Lsï, okijtrls hls ihiffkcjisfihinrlbls nlmc hl bi hl U ^ipýnhkfl jcs blj uj phlzc bi tkiopc sueïfki surakbc hlsflrlftirïstkfls bi uj skstiol bi plrtkbc pribcj qui, pcr ih fcjtrlrkc, vljbislplrifkijbc.

Ij flonkc, Fdkhi, Ksrlih, Bkjlolrfl, Ktlhkl i Kshl bloijti jc puibij ijtrlr ij hcsskstiols bi plrtkbc pu ih plrtkbc bcokjljti ij flbl ujc bi iscs plïsis dl bi fclhkfköjfcj ctrcs, hcs okionrcs bi hl fclhkfköj vlj y ‒ lülblocs ‒‒  hcs acnkirjcs suihij sirbi fcrtl burlf fcoc yl slniocs, Bkjlolrfl ixdkni hls prcpkiblbis bi. phurlhksoc pchlrkzlbc. C sil, qui quibl lnujbljtioijti qui ih fcjfiptc bi plrtkbc bcokjljti jcrkjbi ujl fhlsi

\uibl ujl fuistköj, y is hl bi sk hl oibkbl ixá pujtcs bi pcrfijtlmi bi kjtirvlhc ijtrii! prkoir plrtkbc si puibij kjfhukr bi ocbc skajkekfltkvc ij hl biekjkfköj ols pribcokjljtis. Pirc ij isti flsc ih fulbrc >5 jc flfköj fhlrl. [c bkrïl qui hl oibkfköjbih kjtirvlhc jc oìs qui fuljbc uj ihiftcrlbc istì nlstljti istlnkhkzlbc (y c jc irl, hc

qui cfurrïl ij Fdkhi, Erljfkl jk Rurquïl). Fu lsï, i! ìonktc ouy lophkc bih kjtirvlhcskrvi oufdïskoc r hcs flscs bi Jcruial y Vuifkl y, ij aijirlh, bi uj pri jc si nlsl,ecrzcsloijti, ij hl olycrïl lnsc!utl. tcrlbc istì istlnkhkzlbc y ih kjtirvlhc is arljbi,flni p pcfc pihkarc qui ujl fcoujkblb pchïtkfl blbl pirburlr tiol bi tkpc pribcokjljti. [ istls cnsirvlfkcjis h<ivlj i! riuuksktc bih tkiopcX

 mk . . . .

uljtc tkiopc hi W l uj plrtkbc pribcokjljti is skstiol pribcokjljti3 hl elsi lftulh bihlrauoijtc istá tc l lfiptlr ih frktirkc skaukijti= tris olycrïls lnschutls f puibijfcjstktukr kjbkflfkcj suekfkijti skiopri qui ih ihif rizfl istlr istlnkhkzlbc, qui ih uonbi olycrïl

XX scnriplsi fcj fhlrkblb y/c qui ih kjtirvlhc sil lophkc. L ij hl oibkbl ij qui jc sibij ujl c oìs bi istls fcjbkfk

ecrouhlr uj mukfkc dlnrì qui ispirlr l qui plsi oufdc t bubl, istc dlfi qui fk riquksktctkiopc sil nlstljti e lsï bini sir. Ij fulhqukir ocoijtc bitirokjlbc, uj skstir

c

l

l.

I -

£ — u‛)   (

Page 221: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 221/351

u‛) 

l lc \l.u

z zz z

r

r

l‛ 

—l  

l‛ 

fK f,

d l. l.

.F -t r J —X ru‛ f )J ‒   ‒   —k ‒  

l‛ c‛ ‒   —c —l   ‒   l. l‛ l. —u‛ .r ,  +R++ + + RR+RRk

fF ‘ l‛ l‛Jl.t.J 

—l‛l‛ —<‛l Jl‛l©r — —l u‛- r r -t -t v u‛ < —l , r t t t ru‛  

l. l‛ 

ur‛ —l l‛ l‛  

u‛) 

B

ll

DD

—  

C C ‘ ‒‒  I l

l l l l l l- l C uu l

zz

01214 M

l‛l.  -

—l   l  ‒  

l‛...  l v l‛ 

c l‛ 

l‛   ‒  

l. —<-

I I

c‛ l.‟)  l‛  l‛ 

Page 222: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 222/351

 ‒    ‒   l l

l‛  c l. I l Kr. , l.

—l l -, l - l l —r. l 

-f - ‒  l  ‒   c — ‒  - —l , ‒  c

00000l0

y

u‛, 

l

cvcI

l.

I l Kt

lll° l bc

k l

 ‒  

C

cvc

<-

l : , Kt

C

I

l Kt <..

l - -—l 

u‛) 

Kt

l ‒  

 ‒  l° l

-

l l.I

l.

CKt :l

l

c

l l l

Page 223: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 223/351

l c

Kt

-—l l l I  

l l.‛-‛ 

Kr, C J

cClC

> u‟ 

-—l 

4 l.

l

c l l —u‛.S  

ll

. §—=  

l

< . l.

l ,, ‒  

c l Kt -—l-l

I l.‛ 

l.‛l l. 

Kt)‛) Kt  

- .k — . u)

I‛l c 

HK-, —l‛ 

u‛) 

c

0c

y

c

-c

u‛) 

c

u

u

Page 224: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 224/351

—l  

 ‒‘l 

l‛ l‛  

—c , —l ‒   f l‛ l‛  

—lf l.l 

>95

tkbc pribcokjljti puibi bimlr bi sirhc, lh kaulh qui fcj uj skstiol nkplrtkbkstl.Ivkbijtioijti, istc jc if qui hcs ctrcs skstiols bi plrtkbcs jc istëj tlonkëj nkcs7 jcis oìs qui bifkr qui hcs skstiols bi plrtkbf y hcs nkplrtkbkstls fcoplrtij uj tkpc pifuhklr bi ek piquiüls bkeirijfkls ij hcs risuhtlbcs, c ih oirc flj-k ihiftcrlh, puibijtrljsecrolr fcj oufdl elfkhkblb ih tiol >; Pcr ctrl plrti, hl pirspiftkvl l hc hlrac bih tbkeirijti bi hl pirspiftkvl ij ih tkiopc. Jc is fcjtrl rlr qui uj plïs blbc jc eujfkcjldkf i! jujf fcoc tk pribcokjljti y lh oksoc tkiopc ixdkni uj dkstcrklh pribcokjkc

Vk si dlfi qtrl lfhlrlfkcj, qukzl risuhti ribujbljti tcbc supirehul. skstiol bi plrtkbc pribcokjljti i ujl fhlsi. Istc — rifcrb. ij isti flsc ih f‛ jý bi plrtkbcs, skjc ujlbkstrknufköj fcjfritl ihhcs. Lsï, uj skstiol bi plrtkbc pribcokjljti puibë c bi ujecroltc nkplrtkbkstl (fcrjc ij ih flsc hïo Vur bi hcs Istlbcs Yjkbcs), c bi uj ecroltcouy erlaoi cfurrïl plrtkfuhlroijti ij ih flsc bih Plrtkbc bih Fct Kjbkl dlstl qui siisfkjbkö (fcj sus ijcrois fcjsifui ihiffkcjis bi <;11) 60 Yjkfloijti fcj ih ekj biistlnhk tkjuc flni fcjskbirlr ih skstiol bi plrtkbc pribcokjk vlrkljti bih nk ikeh qui hllhtirjlfköj ij ih (bi hlftc) burljti pirkcbcs fcjskbirlnhis <6< Plrl

<>; Ctrl ecrol bi fcjiftlr ih nkplrtkbksoc fcj ih pribcokjkc i flbl plrtkbc bi ujskstiol nkplrtkbkstl si puibi fcjskbirlr fcoi l jkvih jlfkcjlh bi hcs plrtkbcs bi hls

fkrfujsfrkpfkcjis qui scj «p ij sus fkrfujsfrkpfkcjis siaurls. Bkfdc ij Ctrcs tërokjcs,ujl pl pribcokjljti is ‒ lh jkvih bi hl fkrfujsfrkpfköj ‒  risuhtlbc eri skstiol bibkstrktcs bi uj schc isflüc pcr phurlhkblb.

60 Lfirfl bih Plrtkbc bih Fcjarisc, vëlsi ispifklhoijti Ok Plrty Nukhbkja ti l jiw Jltkcj= Rdi Kjbklj Jltkcjlh Fcjari6 ce Fdkflac Priss, <;51, y ^lmjk Gctdlrk, Pchzt,fskj Kjbkl, Hktthi Ij aijirlh, vëlsi Q. D. Ocrrks-Mcjis, Acvirjoijk ljb PchztDutfdkjscj Yjkvirskty Hknrlry, <;52. Fcoc suakiri lfirtlbloijti < fuljbc ihkjtirvlhc is ouy arljbi flni fcjskbirlr l hcs plrtkbcs j «plrtkbcs bi prisköj· («RdiFcjariss Vystio kj Kjbkl·, ij Lsklj fkionri bi <;52, ldcrl ij Gctdldk. y ctrcs, PlrtyVystio ljb Ihifk Lhhkib Punhksdirs, <;51).

<6< Hl pcskfköj tlonkëj si mustkekfl pcr ih flsc hïokti bih plrt rkc·, fcoc hc hhlol ^.Akrcb (ij Lhhlrbt y Hkttujij, Fhilvlais, kb Plrty Vystios, cp. fkk., pìas. <61 y <64).Akrcb lphkfl isti fcjfiptá sukzc, pirc ‒ fcoc yl si siülhl suprl, 2.6 ‒  tlonkëj pcbrïllpk< Istlbcs bih Vur ij hcs qui hcs ripunhkfljcs jk skqukirl si prisict fkcjis. Yjl plutlbi plrtkbc schktlrkc is ujl sktulfköj ij hl qui bl bi qui hl cpcskfköj si dlhhl l uj jkvihsunfcopitktkvc.

y skstiols bi plrtkbcs

< -rïl, tijirsi prisijti qui ih skstiol bi plrtkbc pribcokjljti —sir ujl vlrkljti bifulhqukir ouhtkplrtkbksocm

hcs skstiols bi plrtkbcpribcokjljti istlocs lh ncrbi bihl cop tljtc, qui lhaujcs biistcs skstiols si fhlskekflj mim fcoc ujkp Pcr tljtc, ljtis bi plslr l hl zcjl kitktkUl,oirifi hl pijl, bistlflr qui ik bi plrtkbc

Page 225: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 225/351

is uj tkpc bi phurlhksoc bi plrtkbcs ij ih fulh ‒ luj-].

si prcbuzfl uöl lhtirjlfköj, bi difdc, ij ih pcbir burljti c tkiopc ‒  jc istl ixfhukblhl lKt y ih skstiol pchktkfc glophkls cpcrtujkblbis plrl uj bksijsc lnkirtc y ieiftkvc,istc rl cpcjirsi lh pribcokjkc bih plrtkbc acni Ij istcs sks —hl fcopitijfkl (c, oimcrbkfdc, hl fcopitktkvkblb) is tlj rilh rispiftc bi Jcruial, Vuifkl, Krhljbl y mlpöj, hcqui si trltl slnir sk ih eujfkcjlokijtc bi iscs plïsis fcoc skstiols bi bö pribcokjljti jc dl hhialbc l su bi lactlokijtc. [l s vkstc, lh fcoijtlr Vuifkl y Jcruial, hc piquiücs qui puibij s oìraijis ijtri < vkftcrkl y hl birrctl 6> Pcr hc quirispiftl ljbl, qukijis pribkmircj ij <;16 qui hl birrctl bih Ekljjl EoK ¡puistc ekj lhskstiol pribcokjljti krhljbës si iqukvcflrcj, puis lokl Elkh rifupirö ih pcbir ij<;11 fcj ujl olycrïl lnschutl =cs y flsk ih 91 pcr <00 bi hcs isflücs. Lh kaulh qui ijrihlfköj

h Mlpöj, ijtriocs uj pcfc ij bitlhhis.

kj ih bifijkc bi <;10 ih Mlpöj dl hhialbc l tijir fkjfc plrtkbcs

tljtis, fuycs ieiftkvcs bi vctcs ij hls ëhiffkcjis bi <;1>, <;151; dlj skbc hcs skaukijtis (hcs pcrfijtlmis ekaurlj ij ih oksoc qui hls ihiffkcjis)=Fcoujkstls, <0,9-<0,2-<0,27 Vcfklhkstls, M,1-<;,17 Bioöfrltls scfklhkstls, 1,0-5,6-5,47Gcoiktc, 4,9- ;,47 PBH, 25,;-2<,4-22,57 Kjbipijbkijtis, 9,0-9,1-2,;.

 mini ixphkflrsi ij prkoir hualr qui ih Plrtkbc Vcfklhkstl mlpcjës kkk plrtkbc oufdc oìsixtriokstl qui sus dcoöhcacs iurcpics, ehtrls qui ih Plrtkbc Bioöfrltl Vcfklhkstl istìbi difdc ouy l bih PBH. Ij flonkc, Gcoiïtc is uj plrtkbc nubkstl (fuyc knri skajkekfl«plrtkbc pcr ujl pchïtkfl hkopkl·), uj tljtc lmijc bkoijsköj kzqukirbl-birifdl, lujquitkijbi —l sir vkstc fcoc uj Hkbc unkflbc ij  ih fijtrc. Fcjecroi l istlsfcjskbirlfkcjis, flni

hirkr qui sï ih PBH biml bi sir ih plrtkbc pribcokjljti bi uj tiol bi plrtkbc pribcokjljti, pcr hc qui lh acnkirjc rispiftl, rk iopizlrì l ijerijtlrsi fcj hlsbkekfuhtlbis qui flrlftirkzlj ásfclhkfkcjis bi hcs skstiols siokpchlrkzlbcs, i kjfhuscoìs l hcs —krkzlf<cs (rifuërbisi qui ih fkjfc is uj «jýoirc oìakfc·). Lsï, bi qui sivuihvi l trltlr is bi sk ih PBH hcarlrì oljtijir su pribc <6>

‘Yprl, fulbrcs >< y >> (scnri Jcruial y Vuifkl).  

>9

— Ï m 

>94

okjkc bi «acnkirjc l schls·. Ij tërokjcs bi isflücs, fcj ujl olycrïl bih 56,5 pcr <00(ij hl Fìolrl bi ij <;99, qui bksokjuyö lh 9;,6 ij <;5; y lh 99,> i <;15, ih PBH dl pirbkbc, pcr uj olraij ribufkbc, s hutl bi isflücs, y lujqui ij <;1; oimcrö su lftulfkeuirzl plrhloijtlrkl skaui skijbc hl oksol= >2;/>2 uj tctlh bi 9<<‛, is bifkr, cfdcisflücs oijcs bi hcs jiq ldcrl, ih rifursc bih PBH dl fcjskstkbc ij ltrlir arupc bifljbkbltcs kjbipijbkijtis (arupc qui ij ihiffkcjis dl fcjsiaukbc ujcs >0 isflücs).Fcoc hcs rïstls isfljbkjlvcs dlj hcarlbc burljti oufdc tkio ij olrfdl uj skstiol bi plrtkbc pribcokjljti ij f fdc oìs biselvcrlnhis, risuhtl ouy lrrkisalbc pribifkrokjkc bih PBH (ij tërokjcs bi skstiol) dlyl tirokjlb siaurc, ij ih ocoijtc biisfrknkr istls hïjils, is qui lf d ij tirrijc ouy risnlhlbkzc.

Ij fcjfhusköj, ih difdc bi qui hcs skstiols bi pl jl ixdknlj, ij aijirlh, uj jýoircrihltkvloijti ihi y nlmls fcjekrol qui scj skstiols fcopitktkvcs fcrk r fulhis flni

Page 226: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 226/351

lekrolr qui, ij ih pujtc bi plrtkbl, tkijij hls oksols cpcrtujkblbis. Fhlrc qui hlkaulhbl jkblbis skiopri is lhac rihltkvc, puis ij rilhkblb ij hl hïk jlbki is kaulh.Lbioìs, kaulhblb bi cpcrtujkblbis j qui kaulhblb bi rifurscs, y ij hcs skstiols bi plrtkbcs hl bksplrkblb bi rifurscs ijtri ih plrtkbc ij ih pcbir y qui jc istìj ij ih pcbiris prcnlnhioijti olycr qui skstiols phurlhkstls/Kjfhusc fuljbc si tkijij ij fuijtl

ekjls bkstkjfkcjis, i difdc skaui skijbc qui hcs plrtkbcs b bi plrtkbc pribcokjljtiaczlj bi ujl kaulhblb bi kjlubktl y bisfcjcfkbl plrl hcs plrtkbcs piquiücs bidiaioöjkfc

y

ËYh0 1

OLV JC FCOPIRKRKUCV

flpïtuhc ljtirkcr trltl bi hcs skstiols fcopitktkvcs7 ijtrlocs

ij hl zcjl bi hcs skst jccopitktkvcs. Fcoc hl fcopitij- kbl cstijsknhioijti hl prkjfkplh hïjil bi biolrflfköj, pisi elokhklrkáhlb ih fcjfiptc oirifi ihufkblfköj. Ij

aijirlh, uj jkblb pchïtkfl skaui hls jcrols bi hl fcrjpitikkák á ij ih ijtc bi hlsihiffkcjis flsk tcbcs, sk jc tcbcs, hcs flü si dktlj ijtri bcs ³ ls fljbkbltcs lh puistc. [ujl prk<j nlsi kjvistkalfköj si fijtrl ij hc qui pcbrïl sir hl «fcopitijfkl ol· .ejfcoplrlfköj fcj ujl fcopitijfkl ixfiskvl ö bëolsklbc M Yj ixfisc bi fcopitijfk puibi riflhijtlr ih q rbilr ij hl fcopitijfkl kjmustl . Pirc, lh hhi l istl elsi, crriftc is priaujtlr= ³áuìehoïpkol puááhi, sir hl fcopitijfkl

quis skijbc s

c vl si }ol siülR rihlfkcj fcj hcs skstiols bi pltubc ljti hcs i& lrtKb\ binij s tlsvirbl kjbipijbkijtis bi plrtkbc prkjfkplh. Vk si bksputlj ps

sk dly i‛ r b hcs flj&  - tiocr y fcj «kaul blb bi birif is s l sil su risu hklbc

Bcjbi lflnl hl fcopitijfkl

Vkïprl >.6.

>9;

>50

thCV skstiols bi plrtkbcs

>5<

ih hc qui scj «ljtlacjkstls k istì hc nlstl fï . frci supc hcs isflücs, jc si skauiecrzcsloijti qui ih tktkvc. P sir s ujl sktulë c puil sutkh, pirc isl bke is frufklh.

Yjl sktulfköj sunfcom supcji u jfuijtrl cpcskfköj si bini skophioijti l qui jccpcjirsi l ëh. Vk is lsï, i! tktuhlr bi ujl fkrfujsfrkm jörols bi hl fcopitijfkl, ijhlprìftkf qui skiopri puibi surakr uj cPcü fkrfujsfrkpfköj siaurl puibi plslr l sir, sksi hl ³ bisfukb jlbl siaurl. Lhac lsï is hc qui istì cfurrk söhkbc Ist Yjkbcs. Pcrtljtc,$jc si á ujl sktulfköj jc fcopitktkvl ýjkfloijti pcrqui uj f skj cpcskfköj.skstiol is jc fcopitktkvc sk, y söhc ihiffkcjis bksputlbls < Fhlrc qui hc qui kopcrtl ishl k hl hialh.! Fulhisqukirl silj hls jcrols hialhis, hl fco okjl, y hl jc fcopitijfklfcokijzl, fuljbc qukirl qui sljcs y hcs cpcjijtis si his prkvl bi hl kaulhblb bi f‛

 pcjij kopibkoijtcs, si his loijlzl, si his ltirrcrkzl his sljfkcjl pcr ltrivirsi l bifkrhc qui pkijslj.

Page 227: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 227/351

q klhl qui, bi difdc, istlocs F fcjfiptcs= k) fcopitijfkl, y mk) fcopitktkvkblb. ujl iRc ujì riaKl bih muiac. Hl fcopitktkukb hl fcrjpik el «jc P , uj skstirk bi plrtkbc pribcokjljti skaw bi hl fcopitijfkl, pirc bl ouistrls bi isflsl fcop kjfhusc hlkjixkstijfkl bi fulsk fcopitktkvkblb. Ij ih c hl fcopitijfkl is (8fcopitktkvl· fuljbcbcs c oìs pl auij Hisuhtlb lprcxkolbcs y aljlj pcr isflscs oìr -- si bkfi bi ujl

fcoujkblb pchïtkfl qtrf is fcopitktkvl - ijerijtlokijtcs ihiftcrlhis jc si his k9 hïoktisy si tl i! ekjlh. Vkj ionlrac, ij isti ýhtkoc flsc, ih fcjfipc fcopiti‛ Jc flni bubl biqui uj fdcqui eircz ij < biouistrl qui hls jcrtjls bi hl fcopitijfkl eujfkcjlj

 m pirc hcs risuhtlbcs scj hc ýjk qkki biouistrl fcopitktkvc uj skstikekl blbc, ij ihsijtkbc bi lfirflrsi nufköj flsk kaulh bi euirzls ijtri kcs plrtkbcs prkjfkplh

Flni prifkslr hl bkstkjfkcj fcoc skaui= blbc qui H kjfhuyi hl fcopitktkvkblb fcoc lhac pctijfklh, fcopitijfk y si puibi biekjkr fcoc, fcopitktkvkblb pctijfklh. L hlfcopitktkvkblb prisupcji hl fcopitijfkl (fcoc istrufturì

bini o ij risuhtlbcs, fcjecroi l su iekflfkl . Lsï, hl tktkvkblb ujl bi hls prcpkiblbis, cujc bi kcs ltrknutcs,

fcopitijfkl= .

kopcrtl bi istlnhifir ujl bkstkjfkcj fhlrl ijtri fcopitij copitktkvkb si vi lpcylbl pcrhl oibkbl ij qui is pcsknhi

stlrsi fuljbc si fcjeujbij hcs bcs fcjfiptcs. Prziwcrsgk —i suakirij qui sifcjfiptulhkfi y si okbl hl fcopitijfkl fcoc euirzc ocvï<kzlbcr: bi hcs plrtkbcs ijrihlfköj l hl «ixpcsk ³i hcs fkublbljcs, hc fulh is uj nuij imiophc bi hc qui trltc fïr.Fcjecroi l stl suairijfkl, «hl kjtirpritlfköj iopïrkfl bi opitijfkl bih skstiol is ujlhhlolbl l hl puirtl pcr uj vctljti

=tkbc·MIs ujl ecrol lolnhi bi ixprislrhc, pirc sk l hcs fkubl si his hhivl l hls urjls pcrhl euirzl y hl kjtkokblfköj y si his vctlr lnkirtloijti pcr ih fljbkbltc qui si dl ihiakbc plrl - isi skstiol bi oibkfköj siaukrïl bljbc ujl fcopitijfkl oìxk y, bi difdc, pireiftl.k[ hcs lutcris hhialr ouy firfl bi istl usköj, puis ihhcs oksocs fcjfhuyij qui«hl fcopitktkvkblb bih l bi plrtkbcs ij hcs Istlbcs Yjkbcs si dlhhl ij uj pujtc kjtir cijtri hl bi Uijizuihl y hl bi hl Yjköj Vcvkëtkfl· . Viaýj wcrsgk y Vprlaui, risuhtl pireiftloijti höakfc, puis, dlnhlr bi Bitijfkl ij uj skstiol bi plrtkbc ýjkfc y bifhlrlrqui hl Yjköj

fl is ujc bi hcs skstiols oìs fcopitktkvcs bih oujbc. Hcs s si iseuirzlj uj tljtc pcrbiocstrlr qui tcbc istc is «pir oijti rlzcjlnhi·, pirc jc kjtijtlj ij jkjaýj ocoijtcixphkflr puibi ixkstkr hl fcopitijfkl uj ocjcpchkc y skj uj oir

• Hl coksköj is tlj ijcroi qui söhc si puibi ixfuslr sk si hl qui ujl sifuihl bi irrcrishhivl l hcs bcs lutcris l slhkrsi hitloijti pcr hl tljaijti. Ih prkoir irrcr,ivkbijtioijti, is dlnhlj bi fcopitijfkl fuljbc si istìj riekrkijbc l hl fcopitk lb.Pirc ujl viz hljzlbcs l hl pirsifufköj bi ujl oibkbl, tlo fcjfiptulhkzlj olh hlfcopitktkvkblb y lflnlj pcr oibkr ujl kirl fcsl, ouy bkeirijti, istc is, hlocvkhkzlfköj. Fhlrc qui hl —j Vcvkëtkfl cfupl uj puistc ouy lhtc ij fuljtc locvkhkzlfköj,

, [l ixkstij oibkbls bi fcopitktkvkblb (arljbi c piquiül) bi ujl kjoijsl tkiblb,ispifklhoijti fcj rispiftc l hcs Istlbcs Yjkbcs. Uëlsi Blvkb A. Peike.

Oilsurioijt ce Kjtir-Plrty Fcopitktkcj ljb Vystiokf Vtlnkhkty·, ij Mujkc bi <;517 ^.I. ]cby, J. ^. Huttnia, «Ivlhultkcj ce Ulrkcus

Page 228: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 228/351

lsuris ce Vtlti Plrty Fcopitktkcj·, ij QP\. bkfkionri bi <;547 L. Mcdj rkalj«hjtirplrty Ihiftcrlh Fcopitktkcj, Vtlnkhkty ljb Fdljais, ij FPV,

.0 bi <;1>7 Blvkb m. Ihgkjs, «Rdi Oilsurioijt ce Plrty Fcopitktkcj: ij mujkc bi<;12. i kj/rl, jctl 9.

Vt L. Przwcrsgk y M. Vprlaui, «Fcjfipts kj Vilrfd ce Ixphkfkr Ecrouhltkcj=uby Kj Oilsurioijt·, ij OMPV, olyc bi <;1<, pìas. <;; l ><>. Hls fktls 9bo bf hls pìas. >04 ><0.

>56

>5>

 pirc istc jc tkiji jlbl qui vir fcj hl fcopitij ácopitktkvkblb.

Hl fcopitktkvkblb ‒ fcoc istìnlocs bkfkijbc ‒  ujl prcpkiblb bi hl fcopitijfkl.Ihhc kophkfl qui lok blj ujl rihlfköj ouy istrifdl, pirc ujc risuihvi hl hlfcopitktkvkblb is uj ltrknutc kopcrtljti, c kjfhusc i fcopitijfkl. Hcs bltcs ixkstijtis

bi kjvistkalfköj si r/ tkcjis fcoc sk hl fcopitktkvkblb ‒ oibkbl pcr hl pr hcs risuhtlbcs y/c pcr hlerifuijfkl fcj qui ujcs plr l ctrcs ij ih pcbir  ‒  si fcrrihlfkcjl fcj bitirokjlbcsbuftcs bi hl pchïtkfl, pcr imiophc, fcj kcs alstcs ij l Hls fcjfhuskcjis lh rispiftcrisuhtlj fluslhoijti kjfcj dly ctrls vlrklnhis qui risuhtl ouy bkeïfkh fcjtrchlr. Hcsiülhlr, skj ionlrac, is hc hkoktlbc bi hls fuistkcjis kjvistkaljbc. Vupcjalocs qui•ujl arlj fcopitktkvk ieiftkvloijti, ij uj luoijtc ij hcs alstcs bi lskstijf=

ih oksoc frktirkc, hl fuistköj oìs aijirlh sirïl sk uj l alstcs ij lskstijfkl scfklh jchhivlrïlj, l su viz, l hl q. dkpötisks pcbrïl sir qui ujl arlj fcopitktkvkblb lhkoijthksoc y hl fchcjkzlfköj bi hcs plrtkbcs, c qui ijaijbrl biolaöakfl bi prcoisls

ixfiskvls, istc is, uj bisiqukH. jlrkc. Ij tcbc flsc, hc kopcrtljti is qui hlskjvistkalfkk tis jcs blj ouy pcfls pkstls, sk is qui jcs blj lhauj hl kopcrtljfkl bi hlfcopitktkvkblb qul prcpkiblb c v fcopitijfkl.

Vilocs oìs sijfkhhcs y skjfircs. Hl fcopitijfkl, pcr i istrufturl fcopitktkvl bioirflbc, is kopcrtljti fco prctiair y nijiekfklr lh fcjsuokbcr, tljtc lh fcjsuokbfcoc lh pchïtkfc. Lsï, hl priaujtl frufklh is= ³Fuìh is ih c elftcr, prctiftör bi hlfcopitijfkl3 ³Is hl fcopitktkvk r jc. Pcr hc oijcs ij hl hkzl pchïtkfl, hcs nijiekfkcsmeujbloijtlhis bi ujl istrufturl fcopitktkvl si birkvlj, oijti, bih prkjfkpkc bi hls«rilffkcjis privkstls·, bi < bi qui ih fcjsuokbcr rilffkcjlrì c pcbrïl rilffkcjlr. Iskoc ‒ hls pcsknkhkblbis bi tcol bi riprislhkls ij ujl fcopitktkvl ‒  si puibi nhcquilr c

biecrolr oibkljti hlUëlsi B. Hcfglrb, Jiw Ijahljb Vtlti Pchktkfs, Prkjfitcj Yjk

<;9;7 Byi, Pchktkfs, Ifcjcokfs ljb Kdi Punkg= Pchkfy Cutfcois

Vtltis, fzt.7 ^kfdlrb I. Blwscj, «Vcfklh Bivihcpoijt, Plrty Fco

Pchkfy·, ij Fdlonirs y Nurjdlo, Rdi Loirkflj Plrty Vystios,

E. Fjubbi. Bcjlkb M. OfFrcji, «Plrty Fcopitktkcj ljb Qihelri

Loirkflj Vtltis·, ij LPV^, siptkionri bi <;5;, pìas. 494 l 455,

gljsgk, ^kfdlrb <. Dceeirnirt, «Bkoijskcjs ce Vtlti Pchktkfs. Ifck

Punkkf Pckkfy·, knkb., pìas. 451 l 414.

Page 229: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 229/351

tmvkb ihiftcrlhis, hl prisköj scnri i pýnhkfc y hl ocvkhkzl ,m piroljifikjbipijbkijtioijti bi isls vlrklnhis. Lsï, ujl

kblb pchïtkfl puibi sir fcopitktkvl skj ujl schl hhlolbl l hl

sijfkhhloijti pcrqui nrkjbl fcjbkfkcjis bi oirflbc. Is fkir i‛dlv YjCV «alstcs bi

ijtrlbl· y is ouy pcsknhi qui uj skstiol irflbc tirokji ij uj ocjcpchkc, pirc ujocjcpchkc ij ih oir skaui skijbc lhac ouy bkeirijti bi uj ocjcpchkc skj oirflbc, hcoijcs ij hl pchïtkfl.

fhìusuhl bi «pcr hc oijcs ij hl pchïtkfl· jcs rifuirbl ujls jfkls ouy kopcrtljtis ijtriuj oirflbc ifcjöokfc y ujc pchï y ijtri ih fcjsuokbcr ifcjöokfc y ih pchïtkfc. Plrliopizlr, ih Hbc ifcjöokfc is kjekjktloijti oìs sijsknhi, y ih fcjsuokbcr okfc istìoufdc oimcr sktulbc plrl ivlhulr su prcpkl utkhkblb ijbirsi. Fcj istc jc istcysuakrkijbc qui hl fcopitijfkl sil jvijfkìj tiörkfl qui hcs pchktöhcacs binlj kjvijtlrctrl juivl.

eirijfkls jc bitrlij bih difdc eujbloijtlh qui tljtc ij ih bi hl ifcjcoïl fcoc ij ih

bi hl pchïtkfl ujl istrufturl fcopi · biekijbi lh pýnhkfc. sï k qui ih kjtirës bih pýnhkfcvirsi oimcr ltijbkbc, ij flbl fcjtixtc, pcr ujl fconkjlfköj jti bi oifljksocs. hlfcopitktkvkblb is oìs kopcrtljti krloijti oìs nijiekfkcsl plrl hl fcopitijfklifcjöokfl qui hl pchïtkfl.‛ Ljìhcaloijti, uj ifcjcokstl pcbrïl bifkr qui uj ol bi plrtkbcs jc is fcopitktkvc oìs qui fuljbc ixksti uj oir ihiftcrlh ij ih fulh hlslftkvkblbis bi ujl ioprisl kjehuyij ij, vij fcjtrlrristlbls pcr, hls bi ctrls ioprisls,okijtrls qui uj Mcac bini ehixknkhkzlr isls fcjbkfkcjis y rifcjcfir qui, kjfhusc bc uj plrtkbc jc kjehuyi, bi difdc, ij ctrc plrtkbc, hl oirl lpcskfköj bi loncs, c hl oirl pcsknkhkblb bi qui surml ctrc plr , is kopcrtljti y quibl kjfcrpcrlbl ij ihfcopcrtlokijtc, bi dc, bi hcs pchïtkfcs. I kjfhusc ih ifcjcokstl rifcjcfirì qui ij ujrflbc (tlonkëj uj oirflbc ocjcpchkzlbc) hl hknirtlb bi ijtrlbl Bcrtl ih qui ujlioprisl oljtijal sus prifkcs tcbc hc nlmcs qui

c plrl bislhijtlr hl ijtrlbl bi ctrls juivls. Rcbc istc Ktl oìs eìfkh bi pirfknkrkjtuktkvloijti qui bi bcfuoijtlr y kr. Pirc hc qui si puibi oibkr  ‒ hlfcopitktkvkblb ‒  jc bini locs l hc oufdc qui puibi rilhkzlr hc qui ijfkirrl pctijfklh- hijti Yjl istrufturl fcopitktkvl.

Fuljbc Nrklj Nlrry bkfi qui «Vk söhc dunkirl uj plrtkbc jc hi

— lbcptlr lftktubis kopcpuhlris, pcrqui istc lhijtlrïl l Cs ioprislrkcs pchïtkfcs lijtrlr ij ih oirflbc·, istì pristljbc

Cs l hl lonkaøiblb lftulh bih fcjfiptc bi «ujkplrtkbksoc·. Fcoc bk Vchc plrtkbckophkfl qui jc dly oirflbc, hl lekrolfköj is fcjtrl ftcrhl y iopïrkfloijti elhsl. PircNlrry tkiji pireiftl rlzöj fulj

kbcs 9 bi plrtkbcs

>52

bc siülhl qui, sk dly bcs plrtkbcs bi biskaulh tlj tkiji nuijcs octkvcs plrl«fcopcrtlrsi fcopitktkvl lhaýj ocoijtc pcbrïl fislr hl kjirfkl bih ihiftcrlf «ih quijc si vcti bi tlftc c ih bcokjkc pcr uj plk‛t ecrzcsloijti ieiftcs ouy bkeirijtis bi hlvctlfköj ujm bkvksköj kaulh bih lpcyc ihiftcrlh ijtri hcs plrtïbcsk ocoijtc risuhtlcpcrtujc ecrouhlr ‒ ij prkjfkpkc ujl bijurkfkl y ujl fcjeisköj. Hl bijujfkl is qui

oijti scoitkbcs lh difdkzc bi uj cpirlfkcjlhksoc nu fdl «hc pcsknhi· (hc qui pcbrïlsir ij ctrc flsc) y pct fcoprijbir hls cpfkcjis. Hl përbkbl bi pirspiftkvl y si skauij

Page 230: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 230/351

bi ihhc puibij sir ijcrois. Bi ihhc si bi is hl fcjeisköj ‒  qui jifisïtlocs oufdc hcqui yc fl sks bi pcsknkhkblbis, istc is, bi ujl fcoprijsköj unkf tixtc bi hls cpfkcjis yqui lnlrqui ih prkjfkpkc y hl t; rilffkcjis privkstls.

Ij istl pirspiftkvl, ih ihioijtc bifkskvc jc is j sï, jk oufdc oijcs ujl arljfcopitktkvkblb, skjc sk fcopitijfkl. Lsï, uj sks skaui skijbc fcopitktkvc ‒  oijti ‒  okijtrls hls pchïtkfls si vilj fcjtrchlbls pcr. bi qui pcbrïl ijtrlr ij ih oirflbc ujjuivc fcopitkb bis siftcris bih pýnhkfc pcbrïlj ocbkekflr sus hilhtlbis. <‛ bi qui ijoufdcs pujtcs bi isti lophkc ispiftrc ih iqk ujl istrufturl fcopitktkvl y hlfcopitktkvkblb ieiftkvl y olhc. [ hc oksoc flni bifkr ‒ oi lprisurc l lülbkr  ‒  trc jcfcopitktkvc. Vk hcs skstiols fcopitktkvcs bkekirij m sï, hc oksoc cfurri fcj hlsfcoujkblbis pchïtkfls jc fcjk

Ij fuljtc lh olrfc ljlhïtkfc bi Dkrsfdolj 1) ij uj=

fcopitktkvl ih vctljti bini tijir lonls cpfkcjis= hl firsi cïr) y hl bi hl slhkbl (istc is,hl bi olrfdlrsi bi i krsi l ctrc) y hl fcjbkfköj oïjkol i krrijujfklnhi is hl hknri y skjcnstìfuhcs. Pcr fk fcjtrlrkc, hl flrlftirïstkfl bi t tHkrl jc fcopitktkvl is ij ih oimcr bihcs flscs qui schc ujl bi isls cpfkcjis, y jujfl bih tcbc.< Ij hcs flscs bi rctlkktlrkc,jk hl vcz jk hl slhkbl scj c vklnhis. Vkj ij ctrcs flscs hl ritkrlbl c hl siokslhkbl(olrfdlrsi bi uj plt jc plrl kr l ctrc) puibi sir ujl cpfköj jc fcstcsl, c sk jc blr ujlophkc olraij plrl hl vcz ij sustktufköj bi hl slh y ctrls bkeirijfkls scj prifksloijtihc qui trltlriocs bi hls siffkcjis skaukijtis.

Nrklj Nlrrv, ,tcfzchcaksks, Ifcjcoksts ljb Bijzcfrlfv, (chhkir.

<;10, pìa. <9>. .

Ixkt, Uc<fs l Hcvlhtv, cp. kk. Uëlsi suprl. 6.<

s y skstiols bi plrtkbcs

rlrthbc ÝehmFC

oc hl hkzl fcopitktkvl si dl ljlhkzlbc l plrtkr bi su pujtc c, hc fcdirijti is fcoijzlrih ljìhksks bi hl hkzl jc fcopitk onkëj bisbi su pujtc ixtrioc.

ok fhlskekflfköj ehC quibl olraij plrl ih iquïvcfc fuljbc ih .=kbksoc is ihujkplrtkbksoc Plrtkbc ýjkfc skajkekfl ixlftl

qui bkfi söhc ëxksti, y söhc si pirokti qui ixkstl, uj plr si bini l qui isi plrtkbcmHtljtc bi muri fcoc bi Mlftc,

bi bi plrákb Kjfhusc fcj istl biekjkfköj tlj , hl fhlsi ocjcplrtkbkstl jc fcrri oufdc

 pihkarc bi quiblrsi scs. Ijtri <;5> y <;54 dunc 66 Istlbcs qui fihinrlrcj ihif ij hlsfulhis tcbcs hcs isflücs fcrrispcjbkircj skh oksoc plr- -

istl hkstl ekaurlj Lhnljkl, Lhioljkl crkijtlh, Nuhalrkl, Fdi lqukl, Fdkjl, Isplül,Dujarïl, Hknirkl, Pcrtualh, ^ipýnhkfl i Yjkbl, ^uoljkl, Rýjiz, Yjköj Vcvkëtkfl, Ukit Jlo bih Jcrti Bshlvkl °. Fcoc viriocs, hl fcopcskfköj bi ujl lslonhil hiaïs jc is ihýjkfc kjbkflbcr, y tlonkëj fuijtlj ij ih lsujtc hls kfkcjis ihiftcrlhis. Pirc, biocoijtc, hl ijuoirlfköj qui pri skrvi plrl bistlflr ih flrìftir tlj vlrklbc bi hl fhlsiujkplrtk áRlonkëj is pcsknhi qui Fdkjl, Rýjiz y Pcrtualh (dlstl <;12) Mjköj Vcvkëtkfl,Isplül y Lhnljkl silj, c dlylj skbc, Istlbcs rtkbc ýjkfc, y, skj ionlrac,bifkbkbloijti jc scj kjulhis ij Kjauj ctrc rispiftc Ij plrtkfuhlr <örI&tlb\s

oijcs cpriskvcs ols c oijcs ojkpriVieht ols c ooìs c oijfss (ixtrlft IstöiqtüU l bifkt hls pchïtkfls ujkp ij fuljtc l hl kjtijskblb

Page 231: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 231/351

trisköj, bih fcjtrch fcirfktkvc prifksloijti pcr, ih crbij jskblb bifrifkijti bi hlfclffköj, c bi hl riprisköj, flni bis fcj sijtkbc hls tris plutls skaukijtis=

K Yjkplrtïbkstl tctl<ktlrklR

. Yjkplrtkbkstl lutcrktlrkl.

6. Yjkplrtkbkstl prlaoìtkfl.Y sipl, ih tërokjc bi «ujkplrtkbksoc· hc lfuülrcj Mlois Fchiolj ^csnira, fcops.,Pchktkflh Plrtkis ljb Jltkcjlh Kjtiarltkcj kj Rrcpkflh

CP. F Ij isti flsc, ih tërokjc si utkhkzl fcoc skjöjkoc bi «plrtkbc

[/c «ocjcplrtkbksoc·.

istl fuistköj si dl trltlbc ij bitlhhi suprl, flp. >.

hkstl si dl ixtrlïbc bi Fdlrhis H. Rlyhcr, Okfdlih F. Dubscj, fcops., jljbnccg cePchktkflh ljb Vcfklh Kjbkfltcrs, fb. riy., Ulhi Yjkvirskty Plas. 2; y 90, y si riekiri l hcs

 plïsis qui tkijij ujl erlffkcjlhkzlfköji isfljcs ij sus lslonhils hiakshltkvls.

>55

Hcs bcs prkoircs suntkpcs istìj yl nkij istlnmif bkcs y sus bkeirijfkls si vkijijljlhkzljbc bisbi dlf nlmc hl rýnrkfl)bi «bkftlburl· °. Fuljbc si pusc ij istubkc bi hcs plrtkbcs, jc lülbkö oufdc l hc qui yl ij tërokjcs bi bkftlburls tctlhktlrkls > clutcrmtlrml spiftc qui bini quiblr nkij fhlrc bisbi uj prkjf istubkcs bkstl oufdc biistlr fhlrc. Ih ocjcplrk riprisijtl ‒‒ ixlftloijti kaulh qui ih phurlhksoc bi hcsixtriocs bih ispiftrc bi hcs plrtkbcs. Vi bis ¡di lbufkbc ljtirkcroijti, qui si binifcjfinkr fcoi c purc, jc fcoc uj tkpc iopïrkfc.

Lplrti bi istl oksi lu pckjk, ij fuljtc lh ristc d blr ldcrl qui ujkplrtkbksoc tctlhktlrkcriprisij

ihivlbc bi cojkprisijfkl, ocvkhkzlfköj y fcjtrch ocj tkbc scnri tcbl hl ixpirkijfklvktlh bi hcs fkublbljcs.e ih plrtkbc tctlhktlrkc is uj plrtkbc ouy kbichöakfc. Rlrt

Hl bkstkjfköj ijtri bkftlburl tctlhktlrkl y lutcrktlrkl si

 pn, ij Eirbkjljb L. Diroijs, Rdi ^iprisijtltkvi ^ipunhkf, Y Bloi Priss, <;94, pìas.<62 l <2<. Erljz Jiuoljj suairïl ujl oìs fcophkflbl, ijtri k) skophi bkftlburl (quifcrrispcjbi lh u) bkftlburl fislrkstl (fcj uj hïbir flrksoìtkfc y ih lpcyc b. bkftlburltctlhktlrkl («Jctis cj tdi Rdicry ce Bkftltcrsdkp·, R ljë t/ Biocfrltmf Vtlti, Erii

Priss, <;91, ispifklhoijti hls p Uëlsi uj fcoijtlrkc ljlhïtkfc bi hls cnrls scnri hl³ftlburlh «Lppujtk pir ujl Ricrkl Aijirlhi bihhl Bkttlturl·, ij Rdicry ljb Pchktzfs-Eistsfdrm/t Mør F. M. Erkibrkfh,, l 249. Pirc vëlsi ij ispifklh ih ýhtkoc ijslyc bi Hkjz,oKrl, <

<> Uëlsi ij ispifklh Flrh M. Erkibrkfd y ]. h6rzizkjsgk, Rctl sdkp ljb Lutcfrlfy,Dlrvlrb Yjkvirskty Priss, <;95 (ib. riy., < brkfd, fcop., Rctlhmtlrmljkso DlrvlrbYjkvirskty Priss, <;92, y «Rdi Fcjfipt ce Rctlhktlrkljkso· ij Vurviy, ctcüc bi h yRctlhktlrkljmso Plhh Olkh, <;1>, Yhtkoloijti si dl vijkbc p bi mukfkc ih fcjfiptc bitctlhktlrksoc, Uëlsi ih binlti ij F. M. Ej Furtks y N. ^. Nlrnir, Rctlhktlrkljmso mcPirspiftmvi - Rdrii <;5;. Fcj rieirijfkl fcjfritl l hcs istubkcs bih ìril scvkëtkfl,.

lrauoijtc ij prc bi hl rivksköj bih fcjfiptc ij Eribirkfd M. Ehircj l^ifcjfiptulhkzltkcj ce Pchktkflh Fdljai mc tdi Vcvkit Yjkcj·, bi <;5;, pìas. >>4 l >22.

Page 232: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 232/351

Uëlsi tlonkëj ih istubkc bi fcjmujtc bi ( Fcoplrltivi Fcooujmst Pc! ktkfs,Olfokhhlj, <;1>.

<6 Ih ljìhksks oìs sutkh y ixdlustkvc bih lutcrktlrksoc ‒ ij fcj ih tctlhktlrksoc ‒  sidlhhl ij hcs bkvirscs isfrktcs bi Mulj Hkjz Uëlsi ij ispifklh «Lj Lutdcrktlrmlj ^iakoi=Vplkj·, ij Lhhlrf fcops. Olss Pchkjis, cp. fMt., pìas. >9< l >19, y «Cppcsktkcj kjLutdcrmtlrklj ^iaïoi= Vplkj·, ij ^. L. Bldh, fcop. ^iakois hkrkcs, [lhi YjkvirsktyPriss, pìas. <1< l >9;. Hkjz dl punhkfl lophkc istubkc tiörkfc y fcoplrlbc,«Rctlhktlrmlj ljb Lutdcjktl ij E. <. Ariijstikj —.— Jihscj Q. Pchsny, fcops., [diDljbnccL Vfzir,fi, Lbbkscj-Qishiy, <;19.

 mcs y skstiols bi plrtkbcs

>51

ik plrtkbc tctlhktlrkc is uj plrtkbc euirt nuij kjbkflbl is «ih prifkc bi pirtijifir lh plrtkbc·, puis fuljtc oìs pcbi ih plrtkbc, oìs tkijbi l hkoktlr hl pirtijijfkl l ëh y lixpuhslr rilhkzlr purals fïfhkfls ij olsl bi, sus oïionrcs < flonkc, koij lutcrktlrkc

flrifi bi upm e y bi ujl cplfk- fcoplr y su fcjtmc pcr hc aijirlh,

kbi hcs kjstruoijtcs jcrolhis bih pcbir, ijtri hcs fulhis i, skj ionlrac, lh pcbirhubhfhlh.k

ujqui hcs bcs prkoircs suntkpcs si dlhhlj lpujtlhlbcs pcr oýh istubkcs, ih tirfir flsc,istc is, ih qui yc hhloc jujkplrtkbkstl tkfc·,/bkstl oufdc bi istlr istlnhifkbc, lujquiHlPlhconlrl kjir bitiftlj, ij su tlxcjcoïl, ujl tirfirl vlrkiblb, qui flhkek «ujklrtkbkstl hurlhkstl· <: Lfiptc hl suairijfkl, pirc fcj bcs ijbls. Ij prkoir ualr, cnmitcl hl itkquitl . Lplrti bi qui bini lnuslr bi hl bih «phurlhksoc·, ij isti flsc ih tërokjcrïl lskajlrsi ‒ bi supcjir qui sil lphkflnhi ij lnschutc ‒  l hls lbis pchïtkfls bi plrtkbc diaioöjkfc, jc lh ujkplrtkbksoc

Hl siaujbl ijokijbl is bi ecjbc. Ij hl tlxcjcoïl bi: ,hconlrl y Qikjir si dlhhl ujlfurkcsl lskoitrïl= okijtrls qui ,kstiols fcopitktkvcs si vlj fhlskekfljbc l hc hlrac bi mHbkm kb hl bkoijsköj bislplrifi fuljbc ijtrl- vij hl zcjl jc fcopitktkvl. Ijtkijbc, ijflonkc, qui hl bkoij- < < bl-Prl is pireiftloijti lphkflnhi l tcbc ih, ispáfIvkbijtioijti, fuljbc söhc dly uj plrtkbc jc tkiji sijtkb

r bi bkstljfkl kbichöakfl (ijtri plrtkbcs flbl plrtkbc,

lbc ujc pcr ujc, si flrlftirkzl pcr u kbichöakfl· <

á y/c pcr uj ije\q jc kbichöakác (p tljtcm

sti ýhtkoc sijtkbc, ih frktirkc bi m je[ïl-pehspj<ltk9 jc söh flnhi l, skjc qui bi difdc iskjbkspijslnhi plrl, hls fcoujk s pchïtkfls ujkplrtkbkstls jc fcopitktkvls Fuljbc jcscfuploc ujkplrtkbksoc, ih frktirkc juoërkfc jcs bl pcfc rijbkokijtc, puis c· söhckbijtkekfl ujl plutl bi pcbir ouy fcjfijtrlbl y ocjc tVtl. Pcr tljtc, hls vlrkiblbisbih ujkplrtkbksoc si puibij crbijlr jldzlr sk, y söhc sk, si utkhkzl ctrc frktirkc oìs. [ sk plrl isi ekj

iffkcjl ih frktirkc bi kbichcaïl-prlaoltksoc, ijtcjfis jcs fcrris bi kjbkflrhc lh ihiakrjuistrls itkquitls.

Lh flhkekflr l ok tirfir tkpc bi ujkplrtkbkstl prlaoìtkfc bifhlrc,

2 ij Dujtkjatcj y Occri, fcops., Lutdcrktlrklj Pchktkfs kj

Page 233: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 233/351

hirj Vcfkity, cp. fkk., pìa. <9.

Pchktkflh Plj ais ljb Pchktkflh Bivihc poijt, cp. fkk., ispifklhoijti hls pì alls 64 l 20

Vuprl >.6 y <.>.

—V 2.>. 

>5 A

X. /j ieiftc, ok supuistc nìskfc, istc is, qui ih elftcr lkshlb / plrl bitirokjlr (y isflhlr)hls flplfkblbis ixtrlftkvc.. hcs Istlbcs bi plrtkbc ýjkfc is ih elftcr kbichöakfc.k PlXecrol oìs prifksl, si supcji qui hls fcoujkblbis pc

rkls y lutcrktlrkls riehimlj bkeirijtis kjtijskb kbiq trls qui hls fcoujkblbis pchïtkflsujkplrtkbkst prla sijtlj ih ixtrioc bih fcjtkjuc ij ih qui hl/oijt fibi ih plsc l ujloijtlhkblb prlaoïüf‛ oksoc ih tctlhktlrksoc y ih lutcrktlrksoc lplrif, fcoc pujt( ijujl isflhl kbichöakfl fuyc pujtc o si hhlol

Ih frktirkc bi kbichcaïl-prlaoltksoc jc is tctlkoijt ij hl fhlskekflfköj bi Lhocjb si

dlhhl ih tkpc bi plrtkf (crkijtlbc dlfkl uj vlhcr lnschutc) fcjtrlstlbc fcj uj tkfc (jiacfklfköj), pirc jc s/ihlncrl istl bkstkjfköj plrti, l bkstkjfkö kbicKccïl- is oimcr qui< trlbkf cjlt plrtkbcs «nlslbcs ij ujl bcftrkjl· y «< his· >0, qui plrifi biolsklbc pcfc fcjtrlstlbl. Fcjecroi ol bkstkjfköj si puibi lbufkr ‒ fcoc dlfi OfBcjlhb ‒  tkbcs fcjeiskcjlhis jc tkijij ujl bcftrkjl c ‒ fcoc dla fulhqukir plrtkbc puibirilffkcjlr l hls jifiskblbis bi uk bitirokjlbl c lh bisleïc bi sus fcopitkbcris bctìjb«bcftrkjl·. Pcr imiophc, is pireiftloijti höakfc lbufkr Bilh bi ^ccsiviht y ih ElkrBilh bi Gijjiby riprisijtlj bih Plrtkbc Bioöfrltl bi hcs Istlbcs Yjkbcs. Fcocbiou kjtirpritlfkcjis bkviraijtis, hls ixpriskcjis, nlslbc ij u y jc bcftrkjlh, lpujtljl ujl flpl supirekfklh, c biolsk fklh, bi bkeirijfklfköj, okijtrls qui 2 cpcskfköj ï y prlaoltksoc jcs riokti, l ekj bi fuijtls, l urml oik is, l ujl euijti ouy lrrlkalbl bibkeirijfklfköj.

Vk hl bkstkjfköj ijtri kbëchcaïl y prlaoltksoc si istlh hc hlrac bih ispiftrc bi hcs plrtkbcs jcs nrkjbl ujl pirff fcj rispiftc lh ujkplrtkbksoc. Vupcjiocs aijirl<< tkbcýjkfc jc puibi oltirklhkzlrsi skj ujl hiaktkolfköj g lhaýj tkpc >< fhlsi «ujkplrtkbkstl prlaoìtkfc· pcji i

<4 Vuprl, 9.6.

<; Ij Rni Pchktkfs ce kdi Bivihcpkja Lrils, cp. fk pìas. 26 y 2

>0 Uëlsi ispifklhoijti Jikh L. OfBcjlhb, Rdi Vtuby ce Pchktm ^ljbco Dcusi, <;99, pìas. 6< y 6>.

>< Fcoc bkfi F. D. Occri= «Rcbcs hcs plrtkbcs ujkfcs istlnhif hlj istlr konukbcs biuj vlhcr sk lspkrlj l aijirlr hiaktkokblb plrl s jic y sus acnirjljtis. Pirc hlskbichcaïls bi iscs plrtkbcs vlrïlj (ij Lutdcrktlrklj Pchktkfs mc Ocbirj Vcfkity, cp., fkt., pìa. 91). Vk jc hi puibc dlhhlr sijtkbc l su fuìbruphi tkpchcaïl bi hls kbichc‟ tkbcsöjkfcs (knïb.), ij hl qui ijfuijtrc, pcr imiophc, l hl Ktlhkl el

>11

ist ixprisköj « pcbrïl riei uj cnmi is. l hl trljsecrolfköj ekjlh y tctlh bi ujl scfkiblb,c.l

l istc is, l rlo eïskfl c jc, bih ijiokac, y/c

Page 234: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 234/351

si dlyl difdc fcj ih pcbir pcr oibkcs rivchufkcjl rl rivchufkcjlrkc ljtis bi dlfirsifcj ih pcbir). Rcbc isc T

— nkij fuljbc ih sijtkbc l qui si riekiri ih usulrkc si vi  

- kflbc pcr uj fcjtrlrkc. Vk l hl rivchufköj si fcjtrlpcji hl rlrrivch y hl ristlurlfköj, si

istì dlfkijbc rieirijfkl l arlj- tijbijfkls dkstörkfls. Vk l hl rivchufköj si cpcji ihcrbij y hl kblb, jcs istlocs rioktkijbc l fcjfipfkcjis bi hl vkbl, c pcr 1‛ hijc l mukfkcs bi vlhcr. Vk si fcjtrlpcji uj ocbc rivchufkcjlrkc ocbc fcjsirvlbcr cocbirlbc, siülhlocs pchïtkfls y istkhcs bi pcrtlokijtc. Pirc hc oìs erifuijti is qui ihtërokjc si utkhkfi uj sijtkbc ahcnlh y fcjeusc, c plris lskoëtrkfcs, fcoc cfurri bc sifcjtrlpcji «rivchufkcjlrkc· l «ixfhuyijti· 2< h tëxokjc.

)lrtïbC rivchufkcjlrkc· dl siaukbc ih bistkjc bi tcbls hls plhl- ) qui si pcjij b ocbl ydcy bïl pirtijifij oìs nkij lh rikjc‛ ritörkfl qui lh bih istubkc bi hl pchïtkfl.  

Ih plrtkbc diaioöjkfc

ksi bih

«siau isl fkr

-jcs bi hcs ^lrtkb.\s suncr fcls bkmërlocs‛, pcr krjcs. lh, pt  

ih

bij sir ujl jrl ,nt ujl . elá fcoc cfurri

lljkl crkijtlh 2> Ij tlh flsc, jc tkijij kopcrtljfkl y jc si ¡ tijir ij fuiehtl. j ion i plrtkbcs pirkeërkf

¡jlbcs puibij tijir kopcrtljf ij lhaujcs lspiftcs fri .{ rri lsï, siaukocs bkstljbcoufdc bi uj skstiol bi plr tkbc — loljti, istc is, bi ujl plutl phurlhkstl

sunfcopitktkvl c fulsk. tktkvl, pirc sï jcs .ijfq fcj ujl plutl slk aijirks l hl c bidiaioöjkfl.

Vuprl, jctl 66.

Lhioljkl crkijtlh ih Plrtkbc Bioöfrltl Hknirlh Lhioìj (HBP) y ih Biocfrìtkfc Jlfkcjlh (JBP) scnrivkvij fcoc plrtkbcs purloijti

t lhis puis bisbi <;2; dlj rifcjcfkbc qui «su oksköj is hl bi sir, c lf hls Fcoc,‘fcrrils bi trljsoksköj‟ fcj ih prcpösktc fcjfrftc bf priplrlr ce /n Fhlsis oibkls plrlhl ‘scfkiblb skj fhlsis‟· (Adktl hcjisfu, Rdi Pchktkfs

i Iurcp Fcooujëst ,Átltis, Prliair. <;51, pìa. >9<).

KK

kbcs : 9 bi plrtkbc.

>14

Hl itkquitl bi «plrtkbc diaioöjkfc· si lfuüö plrl < hl tcoc bi Qkltr . Vkj ionlrac,dlstl ldcrl ih tkpc diaioöjkfc jc si dl kjtrcbufkbc, fcoc tkpc, ij hls tlxcj tis bi plrtkbcs. Ih octkvc pcr ih qui si isfcai istl itm bisflnihhlbc= jc dly oimcr lhtirjltkvl.Hl ixprisköj «< jljti· lnlrfl, y dcy bïl yl fcjeujbi bisispirlbloijt( ous‛bkeirijtis= k) « tlh fcoc si dl biekjï oijti 227 u) « (tlh fcoc istcy l pujtc bi lbioìs,kkk) fulhqukir p2átkbc crkjfwlh qui bimi ltrìs l plrtkbcs. Pcr tljtc, ih ruonc oìs sijsltcqui si puibi bi utkhkzlr ih tërokjc bi «plrtkbc bcokjljti· ij isti sir y ýhtkoc, fcj hc

Page 235: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 235/351

fulh hl itkquitl risuhtl koprcfibijt tkpchöakfcs. Pcr tljtc, ih pribcokjkc y hldiaiocjïl sk jkëjbcsi fcoc hcs tërokjcs skj biecrolr, c oijcs biecrk jknhis7 y, ijaijirlh, ih ýhtkoc bi ihhcs fcoujkfl oimcr hl olycr arlbc bi fcjtrch mirìrqukfc qui ih prkoirc

Flni bisfrknkr hl plutl fcoc skaui= ih plrtkbc d pirokti ujl áuo cekfklh pcr ih pc mmhlftc. Vi pirokti qui ixkstlj ctrcs plrtkbcs, pirc ff bi siaujbl, lutcrkzlbcs7 puis jc sihis pirokti fcrr plrtkbc diaioöjkfc ij tërokjcs ljtlaöjkfcs y ij pki Jc söhc jc si prcbufi bi difdc hl lhtirjlfköj7 blbc qui jk skqukirl si fcjtiophl hl pcsknkhkblb bi ui! pcbir. Istc kophkfl qui ih plrtkbc diaioöjkfc siau

6 Ij Lhhlrbk y Hkttujij, fcops., Fhilvlais, Kbichcakis l,

tios, cp. fkt. (<;52), pìas. >46 y >42. Uëlsi lskoksoc Qkltr, «—e  

Plrty Vystio kj Pchljb·, ij Lhhlrbt y ^cgglj, Olss Pchktkis, cp.

l 6><.

Vuprl, 5.9,Bldk dl lbcptlbc ýhtkoloijti ih tërokjc «diaiocjïl· á rëakoij, y ih bi «diaiocjïlfirrlbl,: fcoc cpuistc l fltiacrïls si biekjij ij ih sijtkbc bi hls bkoijskcjis bi rl hk.erijtlokijtc) y bi hl kjfhusköj (plrtkfkplfköj). Uëlsi Pchklrfdy, fklhoijti hls pìas. 1 y4. Ivkbijtioijti, ok fcjfiptc bi plrtkb is oufdc oìs hkoktlbc, puis tcol fcoc nlsihl ixkstijfkl . bi plrtkbcs. Yjl viz rifcjcfkbl istl bkeirijfkl, flni ouy nkij btërokjcs bi Bldh ‒  qui ih plrtkbc diaioöjkfc si lplrtl bi ujk firrlbl· y vl dlfkl ujl«diaiocjïl kjfhuskvl·, l hc hlrac bi u=

bi olycr kjfhuskvkblb. Ij istl pirspiftkvl, ih ljìhksks bi Bldk fcophioijtlrkcs. Vkjionlrac, jc puibc lfiptlr ih usc bi Hk Qkijir= «... uj skstiol diaioöjkfc sirïl uj

skstiol ij ih fu bi uj pirïcbc prchcjalbc bi tkiopc, ih oksoc plrtkbc, c fcl jlbls pcrih oksoc plrtkbc, tkiji ih pcbir aunirjloijtlh· (Pchkkkf Pchktkflh Bivihcpoijt, cp. fkt., pìa. 69). Jc söhc risuhtl biolsklbC fcjfiptulhkzlfköj (puis hhial dlstl kjfhukr hlsfclhkfkcjis), skjc q ih tërokjc oìs euirti l hcs flscs oìs bënkhis.

>1;

- sk austl fcoc sk jc. Okijtrls qui ih plrtkbc pribcokjljti skaui

 m scoitkbc l hls cjbkfkcjis qui hhivlj l uj acnkirjc risp

jc ixksti jkjaujl lutëjtkfl sljfköj qui fcoprcoitl lh plrtkbc

io‛ l lftulr fcj rispcjslnkhkblb. Fulhqukirl qui sil su pchï.

rkc si puibi pcjir ij tihl bi mukfkc su böokjlfköj.X

Lh lphkflr l hl Pchcjkl lftulh hl itkquitl bi «plrtkbk diaioöjkfc·, kltr lekrol qui hcs plrtkbcs pchlfcs jc fcoujkstls ‒‒ istc is, ih krtkbc Flopiskjc Yjkbc, ih PlrtkbcBioöfrltl y tris lscfklfkcjis

kfls bi fcjeisköj fltöhkfl ‒  puistcs aunirjloijtl lbokjkstrltkvcs l tcbcs tcs jkvihis...W fcjekaurlj hl cpkjköj kfl..., pirc skj trltlr bi scflvlr hl pcskfköj bih plrtkbc diai W 25•Ivkbijtioijti jc söhc si ixfhuyi hl lhtirjlfköj, skjc hls kksk oksols bi hl fcopitijfkPcr isc jc puibc siaukr l ctrc cr pchlfc, ]lgrziwsgk, fuljbc kjtirpritl istl plutlfcoc «sks ol ouhtkplrtkbkstl nlslbc ij hl fccpirlfköj· . Fcoc biouistrl ij ih

eujfkcjlokijtc ieiftkvc bih skstiol pchlfc, skstiol bi ehbc diaiocjkfc bifkbkblokjtijc is uj skstiol ouhtkplrtkbkstl .9, ij ih oimcr bi tcs flscs, uj skstiol ij bcs jkvihis

Page 236: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 236/351

ij ih fulh plrtkbc tchirl y lskajl l su bksfrifköj ujl erlffköj bi su pcbir arupcs pchïtkfcs suncrbkjlbcs 8. Bijtrc bi pcfc hhialriocs l hcs

Ij Lhhlrbk < kttujij Fhilvlais Kbichcakis ljb Plrt [tstios cp ftt kakjl >46.

7 Hls bkspcskfkcjis ihiftcrlhis ltistkaulj lophkloijti istl fcjfhusköj. mc hcs skstiols

bi plrtkbc diaioöjkfc hcs plrtkbcs y arupcs ixkstijtis ecr ujl hkstl fcoýj... Ih plpihbkrkaijti bi uj plrtkbc ihkokjl hl rkvlhkblb fl ijtri kcs bkvirscs plrtkbcs... Ljtis bi hlsihiffkcjis si fcjfkirtl uj bc lfirfl bi hl bkstrknufköj bi hcs isflücs plrhloijtlrkcs, cbi hcs puistcs lb hcflh· (Qklrt, hcf. fkt., jctl 25, pìa. >41). Uëlsi, ij plr kr, ih ljìhksksbi hls ihiffkcjis pchlfls bi <;91 pcr ]nkajkiw Pihfzyjsgk,

Y. I. Nuthir y ctrcs, Ihiftkcls Lnrclb, Olfokhhlj, <;9;, pìas. <<; l <1;. —FCoc M.Qïltr, fcop., Vtubkis ml Pchksd Pchktkflh Vystio, Rdi Pchksd Lflbi Vfkijfis Priss,<;51, p <04 l <6;.

Ij Lhhlrbt y Hkttujij, Fhlvlais, Kbichcakis ljb Plr/y Vystios, jt., hehl >4>. Istlkjtirpritlfköj is tlj phlusknhi fcoc hl lekrolfköj bi Erljfc bi tfspljl is ujl

«biocfrlfkl craìjkfl·.Hl bkstrknufköj bi hcs isflücs ij hls ihiffkcjis bi <;59, <;5; y <;1> dl aukbc skjocbkekflrsi nìskfloijti, fcj >99 isflücs (ih 99 pcr <00) plrl ih tkuc Fcoujkstl, <<1 plrl ih Plrtkbc Flopiskjc Yjkbc y 6; plrl ih Plrtkbc ehkcfrltl, oìs 2; isflücslskajlbcs l hcs kjbipijbkijtis (qui fcoprijbij

arupcs fltöhkfcs). Ih Plrtkbc Flopiskjc Yjkbc y ih Plrtkbc Bioöfrltl

. skiopri mujtc fcj ih Plrtkbc Fcoujkstl. Jc ixksti ujl oibkbl hkoktlbl

oïso oìs qui ijtri hcs kjbipijbkijtis fltöhkfcs. Ih arupc fltöhkfc tkirti yvirblbirloijti kjbipijbkijti is ]jlg. Vkj ionlrac, fcj hcs

i arupc Plx, bih qui lh prkjfkpkc si scspifdlnl qui irl uj flnlhhc bi y ik‟ï dl hhialbc lbisiopiülr uj plpih ýtkh bi kjtiroibklrkc ijtri hl Kahiskl

I hl lrtkbc Yjkbc bi hcs Rrlnlmlbcris Pchlfcs, istc is, ih Plrtkbc Fcoujkstl. ihiffkcjisbi <;1>, ]jlg hcarö skiti isflücs y Plx fkjfc.

, y skstiols bi plrtkbcs

octkvcs plrl istlnhifir uj skstiol lsï ij sus pcskn< Fulhisqukirl qui silj iscsoctkvcs, hl rilhkblb skaui eörouhl bih rtkbc diaioöjkfc puibi blr — is fôo  

im ijerijtlokijtc lnkirtc jk it bksijsc ieiftkvc, y

ol l hl «chkalrquïl fcopitktkvl· b. H9 ákjm fc ij plrtkbcs bi bijtrc,

ujl cpcskfköj tchirlblX

Vk hls fcoujkblbis pchïtkfls ujkplrtkbkstls si puibik tris arljbis suntkpcs, hlsfcoujkblbis pchïtkfls bi plri jkfc tlonkëj ixdknij bkeirijtis flplfkblbis ixtrlfM y si puibij ispifkekflr ij ih oksoc sijtkbc. bi blrsi uj plrtkbc diaioöjkfc «tctlhktlrkc· ‒ k fcjtrlbkftkc kj lbkiftc ‒ , pirc sï puibi dlnir uj tkp «lutcrktlrkc· bi plrtkbcdiaioöjkfc. Fcjecroi lh su vlrkiblb oìs lutcrktlrkl is prcnlnhi qui sil, lh oksocrkiblb oìs kbichöakfl, si puibij kjbkflr hcs suntkpcs f

<. Plrtkbc diaioöjkfc-kbichöakfc.>. Plrtkbc diaioöjkfc-prlaoìtkfc.

Page 237: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 237/351

Ivkbijtioijti, Pchcjkl pirtijifi l hl prkoirl vlji flsc, hcs plrtkbcs pirkeërkfcs scjvirblbirloijti «plrtk y hl fuistköj is ij quë oibkbl plrtkfkplj virblbirloiljtchirlbcs ij hl tcol bi bifkskcjis nìskfls. Ih fcoplrt=

jc skajkekfl jifislrkloijti qui tlonkëj si fcoplrtl ih , qui hcs plrtkbcs sltëhktisrifknlj puistcs lbokjkstrltkvc jcs y aunirjloijtlhis, jc scj plrtkfkpljtis cptkoc mubirifdc, y su fcjbkfköj bi kjeirkcrkblb rispiftc bih plr jkfc tkiji ecrzcsloijti quileiftlr oufdc, i kjbm ouf, pcsknkhkblbis bi lbcptlr uj fcopcrtlokijtc kjbipijbki nlrac, lujqui jc si fcoplrtl bi virblb jkjaýj ih tkpc pchlfc bi bkspcskfköj bi plrtkbcdiaioöjkfc‛ uj phurlhksoc skouhlbc, pcr lsï bifkrhc, bi uj oirf  

skouhlbc VK . ·

³Pcr quë ³kouhlr· uj oirflbc bi plrtkbcs3 Yjl

 pcs is qui ësti jc söhc fcjstktuyi ujl slhkbl pskfch vìhvuhl bi isflpi bih skstiol pchïtkfc kbilbl plrl lphlflrM

° Pchklrfdy, fk pìa. 1, arìekfc <.>.

VK Oi plrifi qui ëstl is hl ýjkfl riecrouhlfköj lfiptlnhi bi H bi Jiuoljj bi qui«kjfhusc ih plrtkbc tctlhktlrkc bipijbi bi q cpcskfköj qui eujfkcji. Vk jc ixksti, dlyqui supcjirhl· (ij Ocbi Plrt,is, cp. fkk., pìa. 6;9).

VkjC qui tlonkëj is uj oibkc bi prcpcrfkcjlr l hl ëhkti ujl ‘bi kjecrolfköj c, ij tcbcflsc, oìs kjecrolfköj bi hl qui

. ih plrtkbc ýjkfc pcr kc aijirlh >, Ij isti sijtkbc, flni r‛ hl eörouhl bih plrtkbcdiaioöjkfc pirokti ujl fkirtl

köj·. Vkj ionljac, hl eujfköj ixpriskvl lsuoi ‒ ij ok biek qu si sltkselalj hlsixkaijfkls ij ih sijtkbc bi qui si vilj

lbls pcr uj oifljksoc qui kopcjalj su fuophkokijtc . Pcr ,rieirkrïl bifkr qui ujlbkspcskfköj diaioöjkfl rilhzl hl eujfköj k, . )oujkflfhcj pchïtkfl fcj rispiftc l hlfljtkblb y hl flhkblb bi hl . olfköj qui ijtrl. Ih plrtkbc diaioöjkfc slni oìs yisfufdl Jc cnstljti, jc ixksti jkjaýj vïjfuhc ijtri hls ixkaijfkls y sk.t

—9j. Fulhqukirl qui sil hl kjecrolfköj, ih plrtkbc diaioö. )  

hi kopcjir su prcpkl vchujtlb.

i‛ l istls risirvls, oirifi hl pijl oljtijir ih flsc bih plrtkb —y‛.‛ kkkfc siplrlbc bihflsc bih ujkplrtkbksoc ij ih sijtkbc istrkftc.

su crbijlfköj kbichöakfl y lutcrktlrkl, hl bkspcskfköj diai k bps jkvihis rifcjcfi hlixkstijfkl bi ctrcs arupcs pchïtkfcs

s, hc qu lnri ih flokjc l ujl rib lophklbl bi ujkblbis

. Fric qui hl oimcr ecrol bi ivlhulr ih plpih y hl kopcrtlj-

uj oirflbc skouhlbc bi plrtkbcs is fcj istl pirspiftkvl.

erutcs si dlfij ispifklhoijti tljaknhis fuljbc plslocs bih hichöakfc bi plrtkbcdiaioöjkfc lh prlaoìtkfc.

jtrls qui Pchcjkl jcs nrkjbl ih prctctkpc bih plrtkbc diaioö ichöakfc, Oëxkfc sibistlfl, pcr ldcrl, fcoc ‘flnc ouy fhlrc á bi plrtkbc diaioöjkfc -prlaoìtkfc. Bisbi

dlfi bcs k Oëxkfc is ih tirrijc bi flzl elvcrktc bi kcs istubkcscs qui m biocfm ispcrrrl—j u £ltkutHl kbil bih urlKksoc pcr jc dlnhlr bi lfkl ujkplrtkbkstl· , — vi scstijkbl,

Page 238: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 238/351

oimcr qui pcr jkjaýj miophc, pcr ih flsá o Pcr ih fcjtrlrkc, l ok mukfkc, ih fkfljc l —qui jkjaujl ctrl fcsl, hl tkpchcaïl vkaijti bi hls fcoujkblbis pchïtkfls bi plrtk

-hly tcbc aëjirc bi irrcris fcjfiptulhis, bi kjtirpritlfköj y bi KFF<Cj qui scjjuistrl kjflplfkblb plrl kjtrcbufkr ehauj olrfc lbif ¡< P^K oixkfljc, ih elocscPlrtkbc ^ivc W < — . ‒‒‒ -- ‒ - -

lrkc kjstktufkcjlh

ui difdc, vj hkoktlrïl lh flsc diaioöjkfc hl aijirlhkzlfköj bi Jiuoljj j uj skstiolbkftltcrklh «f plrtkbc skrvi.., bi puistc jifislrkc bi · (kn , pkïa. 6;4). Rljtc ih PlrtkbcElsfkstl ktlhkljc fcoc ih Plrtkbc

9tln ujcs puistcs bi isfufdl ouy kjiekflfis, pkhis lh bkftlbcr jc si hi ol quk hc quiquirïl isfufdlr, y hls fcsls jc plslnlj bi ecrol ous

l Fc

s .k,dt· 6,

>>

bcs y skstiols bi plrtkbcs

>4<

>4>

y ustf bi plrtkbcs

c

c

:

c

u

c

u

c

c

:c

•  

u

c

u

c

r‛-

—c  

Page 239: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 239/351

c‛   u

 ‒   uSI

c‛  

uSI

c

:

c‛  

 ‒  sc

c‛  

HkSI

c

cc

c

4

—c  

2SI

c,,

c‛  

c

c

u

u

u

HlSI

u

—u  f

c

2

:—S  

c —r ‒  

i- ‒  

 ‒   c —r c 

00 ‒  00 0 i- c

Page 240: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 240/351

\0F‛k‒   r

 ‒  

 ‒  c

sc *

c c‛ -r J C

sc

sc c C s

 ‒  

 ‒  

r  ‒   C C :‘ r  

i- J ‒    ‒  

 ‒  Kr‛ ‒  C

c < —C ‒   ‒   ‒  i

r  ‒   —c 

c‛  

sc

Kr

c‛  

l,.

•C c-

• c‛ 

-

-

(—l -

-u

. l u:)•0 — 

—-l

c

- C

c

c

D.

<

Page 241: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 241/351

c .°

-c

-0$ 00

• -0

c

z

- >46

— vkiji eujfkcjljbc y fcjekaurljbc su istrufturl =li Ï;64 = PQ^ (Plrtkbc Jlfkcjlh^ivchu bksuihtc y rifcjstrukbc ij <;64 fcj ih jconri bi Plrtkbc Bk.ufköj

koktc rivchufkcjlrkc ‒ ixprislbc pcr tcbls hls itkquitls sufi ih P^K is bifkbkbloijti prlaoìtká y tlj kjfhuskvc y lari rqui si lfirfl l pj plrtk c bi tkpc lolhalol. Rlonkijis, fcoc ktlrë biocstrl bkspcskfköj fijtrlbl

uj schc plrtkbc r pcr ujl pirkeirk plr L 2 efh fulb >4 kjbkfl bcs fcsls= hlmpirzl burlbirl y lnruolbcrl

4.Hy hl flskSkjo bi hl riprisijtlfköj bi kcs plrtkbcs

istc is, ih Plrtkb\ bi Lffköj Jlfkcjlh (PLJ) ‒ qui ixksti

64, is ih ýjkfc fcjskstijti y istì l hl birifdl bih P^K ‒ , Pcpuhlr Vcfklhkstl qui istì ijhl ixtriol kzqukirbl,

lrtkbc Lutëjtkfc bi hl ^ivchufköj Oixkfljl (PL^O). Hls rihl s vctcs y isflücs sikjbkflj, ij ih fulbrc, söhc rispiftc

=V bcr ýhtkols ihiffkcjis (qui nlstlj plrl bimlr hls fcsls fhlrls) )t 7 ixphkflj pcrqui ij<;56 si fcrrkakö ih skstiol bi bkstrktcs bi uj / ,.)

 puistc lh fcjfibir l flbl plrtkbc okjcrktlrkc dlstl >0 isflücs( )rtji l pcrfijtlmisbitirokjlbcs. Pcr tljtc, l prkoirl vkstl pl-, i ih skstiol oixkfljc si dl hknirlhkzlbcfcj hl riecrol ihiftc-

;56 (fcoc si riehiml ij hl bkstrknufköj bi isflücs bi <;52

)• Pirc sk si okrl nkij, ih tcpi bi >0 isflücs (ihivlbc l >9  

6) lskajlbc l kcs plrtkbcs oìs piquiücs iqukvlhi l ujl nlrrirl

ki fcjaihl hl eujfköj sifujblrkl bi hcs plrtkbcs «ixtirjcs·. Ih IJ yl tijïl >0 isflücs

ij <;52 y bi difdc si vi pijlhkzlbc pcr VP0skfköj= ih <2 pcr <00 bi hcs vctcsfcrrispcjbi lh.;,2 ppr <PC isflücs ij i< bi <;10, h rihlfköj jc flonkl bi .2<0skajkekfltkvc ij <;16. Is fkirtc qui si kjvkirti rispiftc bi hcs

9 oufdls cnrls lh rispiftc. Uëlsi Q. P. Rufgir, Oixkflj Acvirjoijt ly, OkjjisctlYjkvirskty Priss. <;917 ^cnirt I. Vfctt, Ofxkflj Acvirc ¡c Rrljsktkcj, KhhkjcksYjkvirskty Priss, <;9;, y ih flpïtuhc bf sfctt.

gxkfc= Rdf Istlnhksdib ^ivchutkcj·. ij Hufklj Q. Pvi y Vkbjiy Uirnl, (kkpV., PchktkflhFuhturi ljb Pchïtkrlh Bivihc prjijt, Prkjfitcj Yjkvirsktv okV, <;57 Olrtkj F. Jiibhir,«Rdi Pchktkflh Bivihcpoijt ce Oëxkfc·, ij

Mujkc bi <;5<7 H. Ukjfijt Plbaitt, Rdi Oixkflc Pchktkflh Vystio,--- Okeehkj, <;55, y ih lrtïfuhc ljtirkcr bi Plbaitt, «Oixkfc‛s Cji  

Page 242: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 242/351

Vyskio= L ^ivlhultkcj:s, ij LPV^, bkfkionri bi <;91= Erljg Nrlj

Yra, rö /t2lgkja ce Ocbirj Oixkfc, Prijtkfi-Ehlkh, h°527 Gijjitd MCehd<Vcj OfxkfljBiocfrlfr= L frktkflh Ukfki, Lhhv & Nlfcj. <;1<. Yj

<0 Fcjtrlbkftcrkc is ih bi Plnhc (7cjzLiz Flsljcvl. <): kskcfrlfh ¡c Ot Tkfc.

Yjkvirskty Priss, <;10, qui is, bi difdc, ujl bisfrkpfköj bih flrìftir k : bih skstioloixkfljc y, ij ticrïl, tkjl rgeij bi su vlhcr birjc

>42

. skstFehk bi plrtkbcs

>49

ctrcs bcs plrtkbcs qui cntkijij oìs isflücs qui y euirzl bi ëstcs is kjskajkekfljti.Lüìblsi kjoibkltloij puibi sirmrjcbirlbloij a ihF arisc flri.ái rfhltHvloijti bikopcrtljfkl acnirjlbc pcr su priskbijti i oljirl qui rh tkpc rcoljc. Fcoc bkfi ujlutcr, «hcs oixkfljcs i pirscjl! lh ritkrlr l sus bkftlbcris flbl siks lücs· — !fkerls

virblbirloijti kjbkfltkvls scj hls rihltkvls l < priskbijfklhis, ij hls fulhis hcsfljbkbltcs priskbijfk cntuvkircj ij <;94, <;52 y <;10 ih ;0,2, ih 4; y ihrispiftkvloijti, bi! vctc tctlh.

Pcr binlmc bi! jkvih priskbijfklh, y fcoc ioljlfkö pcbir bih priskbijti, tcbls hlsbioìs bifkskcjis kjï bij bi! Fcoktë Fijtrlh bih P^K, qui tkiji skiti okt jcrols bi! muiac scj ouy fhlrls. tkiji qui ecrols. Vk ixksti lhaujl bubl lfirfl bi! arlj olraijjifisktl ih P^K, si bl pufdirlzc c si bistruyij hls‟ plrti, «sk erlflsl hl fccptlfköj bihcs arupps b prcnlnhi qui si rifurrl l hl r , Ih PLJ jlzl, y bi difdc lyubl l oljtijirvkvl, fcoc cpc

y birifdl, hl kolaij rivchufkcjlrkl bi uj P^K crkijtlbc Ij flonkc, skhcs arupcs l

klkzuukirb bih P^K si fcjvk loijlzl, ih P^K istì phijloijti bkspuistc ‒  pcr hc j·s Ij fcoplrlfköj fcj ih Plrtkbc Fcoujkstl Pchlfc (vëljsi <

jctl 2; 90pRl). ih P^K jc is jlbl aijircsc. Ivkbijtioijti, fulh

is ih fcjtrch bih plrtkbc diaioöjkfc, fcj oìs siaurkblb puibi $

l hcs plrtkbcs sltëhktis. Fcj istl pirspiftkvl, hl riecrol ihiftcrl‟7  

<;5>-<;56 kjbkfl ujl olycr fcjekljzl ij sus prcpkls euirzls.

u Nrljbijnura, Rdi Olgkja ce Ocbirj Oixkfc, bk., pìa. t kijfkls scj qui ih «8bkftlbcrfcjstktuikö burlnl s y jc biskajlnl ‒ fcoc bi hlftc dlfi ih Priskbijti bi Oëxkfc ‒  

sufiscr. Hcs oixkfljcs jc ivktlj ij rilhkblb hl «bkftlburl pirs acnkirjc lrnktrlrkc yvktlhkfkc pcr uj schc dconri.

8 Hl olycr plrti bi hcs lutcris ahcslj hls ihiffkcjis oixkflj=

kjaijucs l isti rispiftc (pcr imiophc, Nlrry Lois, «Nlsïs ce Oixkfc‛s BcokjljtPlrty·, ij .2PV^, olrzc bi <;10). Hl rilhkb risuhtlbcs scj kjfcjtrchlnhis y flni pcflbubl bi qui, fuljbc is elhsilj. Uëlsi Pdkhkj N. Rlyhcr, mr., «Rdi Oixkflj Ihiftkcjs ceoltkcj ce Lutdcrktlrkljkso3·, ij QP\, siptkionri bi <;50. Ij < Fcrril ^lfdö si

 prisijtö fcjtrl ih ¡—^h plrl ih puistc bi a [ufltìj, hls euirzls lrolbls si dkfkircj fcjhls urjls pcr crb y ih fljbkbltc bih PLJ «pirbkö·. Istc is tcblvïl oimcr qui ljtirkcris.

° Nc Ljbirscj, Mlois B. Fcfgrcet, «Fcjtrch ljb Fccptltkcj Pchktkfs·, ij <.. <<urcfcop., Hltkj Loirkflj ^lbkfl/kso, Uk pìakjl 64t).

Page 243: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 243/351

,, pruinls bi ihhc ij ih plslb& ‒  l riprkokrhcs pcr

i siaurkblb kjtirjl y/c l lsiaurlrsi bi qui sus risuhtlbcs 9 tcbc hc nlmcs qui binij sir.

=l qui jc si kjtirpriti olh ok riv rihlfköj, bkrë qui hc qui ¡jf kjtirisl is biocstrlr quoi — si lmustl bïjkfköj bi uj diaioör Pcr tljtc, jc suakirc ij s oïjkoc  qui ujls

ihiffkcjis hknris y virblbirloijti fcopitk euirlj —l bislhcmlr lh P^K bih pcbir. Bidifdc, dly pruinls‛  

uolbct ij fcjtrl c qui kopcrtl jc is q i ih P^K euirl irbir,sk piroktkirl u cpcskfköjhknri y pkij Hc qui kopcrtl ui/ bkspcskfköj dáa oljtkiji ujkbc lh P^K y ih l ur skstiolfcopitktkvc pcjbrïl ij pihkarc su ujkb pcrqui ³. —lrïl hls sljfkcjis prcdknktkvlskjehkakbls pcr hl eörouhl diai- l l hls isfkskcjis y hls rupturls fcj ih plrtkbc. Fcocbioc Oëxkfc is, ij ih oimcr bi hcs flscs, ujl «fulsk· biocfrlfkl — «isctërkfl· 50 ijih oimcr bi hcs flscs,, ocoijtc, Oëxkfc jc ³ jk skqukirl uj..elhsq &l, pa ibcokjljti,skjc .k.kj flsc fhlrl, bi p.lrtkbc diaioöjkfl qui —ti plrtkbös b fhlsi okijtrls, y ij hloibkbl ij qui, =skijbc hc qui scj. Vkj ionlrac, sk ih flsc oixkfljc si ivlhýl qui is ijsï oksoc, oirifi pcr hc oijcs bcs ihcakt ujc, su flplfkblb kjvijtkvl, y ih ctrc, pcr hlecrol tlj dìnkh y eihkz ui hhivl l flnc uj ixpirkoijtc bkeïfkh.

R bcs flscs ij istubkc ‒ Pchcjkl y Oëxkfc ‒  si pristlj, ij kb bi sus kjtrkaljtis pcsknkhkblbis, l kjtirisljtis fcjmiturls. Pchc- is uj flsc qui pcji l pruinl lh oujbcfcoujkstl. Rrls hls lskcjis bi Dujarïl y Fdifcshcvlqukl pcr ^uskl, risuhtl eýtkh fuhlr lböjbi dlnrïlj hhialbc iscs bcs plïsis sk si his dunkirl oktkbc siaukr su prcpkc ruonc.Bisbi <;54, y plrl ih euturc pri lhi, istì nlstljti fhlrc qui tcbl ehixknkhkzlfköj bi hcsriaïoijis hehujtstls, lh oijcs ij Iurcpl crkijtlh, tijbrïl qui oljtijirsi bij bi hcshïoktis bi uj tkpc bi bkspcskfköj diaioöjkfl. Fcoc is )oprijsknhi, hl ltijfköj bi hcscnsirvlbcris cffkbijtlhis si dl vkstc Ctkcpchkzlbl pcr hl vïl yuacshlvl dlfkl ihscfklhksoc. Vkj ionlrac, lplrti bih arlbc ixfipfkcjlh bi lutcjcoïl kjtirjlfkcjlh bi

qui l [uacshlvkl, jc bini isflplr l hl ltijfköj hl erlakhkblb bi sus:kuirzcs. Is fkirtc qui ih skstio —ua is lftulhoijti ih ýjkfc i lfiptl «skj risirvls bcskopörtljtis prkjfkpkcs pchïtkfcs= hiaktk < bi hcs kjtirisis ispifklhis y lutcjcoïl bi hlscraljkzlfkcjis

< ‒  

Uëlsi ih flpïtuhc bi Ekjir «8Rdi \ulsk.Biocfrlfy·, fcj su pirfiptkvl =l bi Oëxkfc(Fcoplrltkvi Acuirjkjijt, fit., pìas. 254 l 21;). Ij

, hl ivlhulfköj bi «biocfrlfkl isctërkfl· is bi Mcdjscj, Oixkflj

i .

Frlfv L Frktkflh Ukiw, cp. fkk.

Kc j )>V bi plr rkmcs

>45

scfklhis· Pirc hl fconkjlfköj bi uj plrtkbc fcouh oijti bispchktkzlbc (hl Hkal bi hcsFcoujkstls), bi flbc y bi ujl lutcaistköj fulsk kjbustrklh bisioncfl nrïc pihkarcscoljtijkbc pcr ih acnkirjc pirscjlh bkftlt jc pcr ujcs oifljksocs kjstktufkcjlhkzlbcs ysiaurcs hlvkl tcblvïl tkiji qui hhialrhi ih ocoijtc bi pruin qui Pchcjkl riprisijti iheuturc bi Iurcpl crkijtlh jk, rlh, ih bi uj oujbc fcoujkstl hknirlhkzlbc. Bkac sko

Page 244: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 244/351

 ‒ fcjecroi l hl bcftrkjl scvkëtkfl bi hl scnirljïl hkoktl qui ih tkpc pchlfc bibkspcskfköj diaioöjkfl is ujl phlusknhi y oìs prcnlbl, y qui tcblvïl diocs bi lprifktljfkl y sus pcsknkhkblbis fcj istl pirspiftkvl.

Vk vchviocs l hl vlrkiblb prlaoìtkfl bih plrtkbc. viocs qui, dlstl <;16, si pcbrïljdlnir fchcflbc ij is plïsis= Pcrtualh, Plrlauly y Fcril bih Vur. IM flsc oì irl ih prkoirc. Vlhlzlr yl dlnïl kjluaurlbc ujl pchïtkfl l hls cpcskfkcjis qui schtlrlj lhac bivlpcr, y Flitljc7 fcjtkjuö hl tijtltkvl ij hls ihiffkcjis bi <;5; y <;1 l hl bkspcskfköj pcrtuauisl dlstl hl flïbl bih rëakoij ix si piroktïl hialhoijti hl ixkstijfkl bi uj plrtkbc, hl Lff, Pcpuhlr7 pirc burljti ih pirïcbc priihiftcrlh bi uj ois l hcs fljbkbltcskjbipijbkijtis qui dkfkirlj floplül yk tlrlj hkstls bi cpcskfköj. Fcoc istl cpcskfköjjc tijïl k bi plrtkbc, si bisnljblnl bispuës bi flbl ihiffköj. Pirc ois, qui hhialnlflbl fultrc lücs, ih ijerijtlokijtc irl y oìs kjqukitljti plrl ih rëakoij bi hc qui dlskbc mlo7 sir, ij Pchcjkl c, bi difdc, ij [uacshlvkl. Vkj ionlrac, < pubc fcjsiaukr, jktlopcfc hc pubc Vlhlzlr, oljtijir ij tk oifljksoc. Ij <;5;, hcs fljbkbltcs bi hlcpcskfköj dkfkiri fcjtrl ih acnkirjc y cntuvkircö pcr <00 bi hcs binkbc lh skstiol bi

bkstrktcs bi uj schc okionrc, jc pu jir jkjaýj isflüc. Ij hls ihiffkcjis skaukijtis, bi<;16, n

F. eljcs, ij Dujtkjakcj y Occri, ehkmkdcrktlrïl, Ocbirj Áfzijfi, fkk., pìa. 222.

5> Hls cnrls scnri [uacshlvkl scj ij arlj oibkbl kjsltkst

ivlhulfköj rifkijti, y jc fcjvkjfijti, is hl bi O. Aicrai ]ljkjcve ulv PlrkvIvckutkcj= Ocvkja Niycjb Kjstktutkcjlhkzltkcj· ij y Occri, knkb., pìas. -<42 l 904.Uëlsi, ous ij aijirlh, Lblr «Rktckso·, ij O. O. Brlidgcvktfd, fcop., Olrxkso kj ¡diOc Vtljecrb Yjkvirskty Priss. <;59. Ij fuljtc l sk hl Hkal bi hcsk dl bimlbc bi sir uj plrtkbc, oi eïc bi uj cnsirvlbcr plrtkfkpljti=

uj flonkc bi jconri, lh fcjvirtkrsi ij hl ‘Hkal bi hcs Fcoujkstls‛ jc  pchïtkfc jc dlfislbc bih tcbc bi sir uj plrtkbc pchïtkfc (jk dl sir uj plrtkbc pchïtkfc pcr hc quirispiftl l hl bcftrkjl.,.)· (Mcvlj «Pchktkflh Pcwir kj [uacshlvkl·, ij (10, ijirc-lnrkh bi<;51. pìa. >

>41

l hl tìftkfl yl lbcptlbl nlmc Vlhlzlr= dkzc floplül, pirc ës i lnstuvc bi vctlr yrifcoijbö hl lnstijfköj. Hl floplül , bi <;16 jc eui hknri fcjecroi l frktirkcsbiocfrìtkfcs imioph0 jc si pcbïl dlnhlr bih prcnhiol fchcjklh), pirc sï eui fcjecroi lhcs frktirkcs bi Iurcpl crkijtlh= jc söhc hl frïtkfl lhircsl y hls ixkaijfkls fhlrls, skjcqui lbioìs hl prijsl punhk xivis risýoijis bi hl floplül bi hl cpcskfköj. Jc flni

bubl ui ih rëakoij bi Flitljc bisilnl qui hcs fljbkbltcs bi hl cpcsk si prisijtlrlj lhls ihiffkcjis, fcoc fcjekrol hl pijl bi fkjfc bi prkvlfköj bi hcs birifdcs fkvkhis l hcsfljbkbltcs qui si lsij. Lplrijtioijti, hl hiffköj qui jcs ijsiül Pcrtualh is qui‘llburl nhljbl is kjflplz bi istlnhifir ujl plutl diaioöjkfl. kbc si pirokti dlnhlr lhl cpcskfköj, ëstl ixkai kaulhblb bi fcj jis i rifdlzl hls jcrols y hls hkoktlfkcjis biuj skstiol ij bcs —is. Plrifi, puis, qui ujl bkspcskfköj bi plrtkbc diaioöjkfc söhc ptlc söhc is lfiptlnhi, fuljbc yl si dl ehixknkhkzlbc ujl bkf. rl euirti qui dlstl ijtcjfisirl ouy fcirfktkvl.

kj ih ixtr>oc tctlhktlrkc bih ujkplrtkbksoc si priaujtl ujc, fcoc Lrcj= ³Dlstl quë pujtc puibi sir ocjcpchkstl uj plrtkbc )chkstl3 Ij ih ixtrioc diaioöjkfc, hl priaujtlis= ³Dlstl quë xc puibi jc sir ocjcpchkstl uj skstiol jc fcopitktkvc3 . Fcj- kki lh

ljìhksk‛, qui prifibi, hl rispuistl l hl ýhtkol priaujtl jc is

Page 245: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 245/351

iocfkcjljti. Lplrti bi Oëxkfc, tijiocs fljbkbltcs, oìs nkij

rilhis. Vkj ionlrac, fric qui sirïl okcpi bifhlrlr qui hl

u diaioöjkfl is uj lfcjtifkokijtc eljtlso örkfc.

Plrl iopizlr, bini tijirsi prisijti qui —— b mp /  

- —fc si vi prcocvkbl pcr hl fcjfkijfkl, y quë jc si ltlbc uj fc ip Rh bk ³i uj lrtielftcdiaioöjkfc Hrti ‒ jc bkalocs bi hcs ist bi hcs ibkekflbcris bi kblbis pchïtkfls qui nusflj p oijcs ocjcpöhkfl jkcpchkcm Ip s h fcj ekjis bkjìokfcs y

kbc ouy ïo bkspcjir bi ujl fltiacrïls fcoc7hldia2m -

qui pirokti unkflr ujl fcoujkblb pchïtkfl blbl s8ij trlrksk-, - pcr hc oijcs bkrk ml :.Ij tirfir hualr biniocs‛ .  

tijirk-tcs ltijtcs l hl vlstl sirki bi riaïoijis okhktlris kjbkriftcs,.g

riaïoijis bulhis fkvkhis-okhktlris, plrl hcs qui ujl bkspcskfköj <fl plrifi riprisijtlr

ujl schufköj kbilh . Pcr ýhtkoc, jifi mukfkc bi Lrcj, istls priaujtls si riekirij lhflonkc bi ijecqui

htbc ijtri ih bifijkc bi <;90 y ih bi <;50, okijtrls qui ij ok juivl

uhlf‛cj si riekirij l bkeirijtis pujtcs qui si blj l hc hlrac bih ispiftrc

s Plrtkbcs Uëlsi «Flj tdi Plrty Lhcji ^uj l Cji-Plrty Vtlti - L Bksfus —ij AC,einrirc bi <;51, pìa. <59.

rib. imiophcs ljtirkcris bih Plrlauly y Fr:ri‛ bih Vur pirtijifij l, c prc bi, istifcjtixtc

>4;

>4$

sktlocs uj puistc plrl hcs elhscs skstiols bi plrtkbc < istc is, plrl ih tkbc pribcokjljti qui bi hlftc ko pitijfkl ieiftkvl c qui bini sus vkftcrkls l ujls ihiffkchBkfdc ij tërokjcs oìs prifkscs, fuljbc jö flni supcji tkbc blbc siaukrïl skijbc pribcokjljti sk si lphkflrl «cekfklhis· bi hl fcopitijfkl, is ouy pcsknhi qui oirifhlskekflr l isl fcoujkblb pchïtkfl ijtri hls diaioöj

Dly uj lspiftc ekjlh qui tkiji kopcrtljfkl plrl hl hksks= ih plrtkbc. Oi di ltijkbcistrkftloijti l istl urkk j cnmitc bi vir fuìjtc rijbkokijtc jcs bl. Pisi /vl qui sibkfij ij sijtkbc fcjtrlrïc, ih pkurl

/ scekiblbis si vi leiftlbc pcr, oufdc oìs bi hc qui le / thc ýjkfc kb höakfc, ouyfclftkvc y fcdiskvc. Pcr ctrl

/ /iülhlbc qu lfclffköj <

¡ /bi hcs sunarupcs. tc y bifkr ui lhkr

H/ ih hoplfx\Sbih pKur2ks isp

2l2 tljtcH fuljbc jcs cfuplocs bi hls fco prlaoltkfls jcs ijerijtlocs fcj ih pujtcij q hcs plrtkbcs y hls plutls bi hl c kjtir y si pijitrlj hls ujls l hls ctrls Lse, is pcstnhi ‒q bi hcs sunarupcs i kjfïusb‛Rl kj bi hcs  

vi riehi mlbls i‛d hcs isflücs bi hl lslonhil hi 

Page 246: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 246/351

 puistcs bih Alnkjiti ‒  skauij skijbc uj ocjc tkbc ‒  y skj ionlrac leiftij oufdc lhflrlftir y

 plrtkbc ocjcpchkstl Istc aBkïul qui ih plrtkbc pcrm is ujl ujkblb suekfkijti jk ouyskajkekfltkvl bi ljlhk

Lh kr ehixknkhkzljbc ih rlsirc bih plrtkbc, hl priaur plsl l sir ëstl= ³Vkaui oljtijkëjbcsihl bkstkjfköj ijtr ýjkfc prlaoìtkfc, bi ujl plrti, y, bi hl ctrl, ih plrtkbc < prlaoìtkfc3^ifcjczfc qui ijp jc, pirc ij plrti sï. l Isplül (ocjcplrtkbkstl, lujqui flbl viz oìsltrceklbl d y Oëxkfc (diaioöjkfc). Nlmc loncs skstiols hls priskcjis zls bi hlscfkiblb dlhhlj hualr y si lnrij flokjc. Vkj i Isplül si dunkirl plslbc l ujlbkspcskfköj diaioöjkfl, skbc ih oksoc skstiol pchïtkfc. Hl fcjmiturl is kophlusknh dlbiocstrlbc ih flsc bi Pcrtualh ‒ , pirc siülhl hc burlb ih vlhcr bi hl bkstkjfköj. Istlbkstkjfköj tlonkëj lyubl l fuistköj ljtirkcr bi hc jc ocjcpchkstl qui puibiocjcpchkc. L muzalr pcr hcs bltcs bkspcjknhis, \ tirokj fulj uj piroktkrsi ihriistrufturlrsi ij sijtkbc diaiocjkfc bi dlfirhc.

tk Fcjecroi l uj fìhfuhc lprcxkolbc, ujl olycrïl bi plïs

.irFkCV bi hl pcnhlfköj oujbklh istìj acnirjlbcs dcy pcr plrtk

: Yj olrfc qui nrkjbl bcs tkpcs prkjfkplhis y fkjfc sun jti puibi sir ribujbljti ljtitlolüc crbij bi olajk prcnhiol jc is qui jcs elhtij flscs7 ih prcnhiol is qui ujl

 pcrfkÖeh ouy ihivlbl bi hcs flscs is biolsklbc ehukbl plrl sir ¡ekflnhi c plrl qui si hl puibl fhlskekflr fcj uj oïjkoc ihi krkblb

: Lsï flhfuhl mupp, Pchktkflh Plrktis, cp. f p 9 y 5. Uëlsi skoksrjc Pc 60.

Mcs y sshbt l9 bi plftkbcs

Flpïtuhc 4

8 k bi plrtkbc‛  

>;<

4.<. Lbvirtijfkls oitcbchöakfls

Hl tkpchcaïl fcoijtlbl dlstl ldcrl jc pritijbi ti nkhkblb ujkvirslh. Vk nkij jc ixfhuyil hcs Istlbcs qui ij ih sijtkbc bi dlnir lbqukrkbc dlfi pcfc hl kjbipijbij jc pritijbikjfhukr l hcs Istlbcs qui scj juivcs ij ih dlnir iopizlbc l plrtkr bi firc, fcoc cfurrifcj hl ol hcs plïsis lerkfljcs, C sil, qui hl bkstkjfköj jc is ij ljtkaucs y juivcs, skjcoìs nkij ijtri Istlbcs ecrolb kjecrois Lh bifkr Istlbcs ecrolbcs jc oi riekirc söhcols pchïtkfcs ocbirjcs <, skjc tlonkëj, y bi ecrol oìs a skstiols pchïtkfcs fuyl

kbijtkblb prcfibi qui sil bi ujl nlstljti hlral (pcr imiophc, Vubloërkfl) c bi ujlfcjsch dl cfurrkbc ljtis bi, hl kjbipijbijfkl (pcr imiophc, hl ob bkac Istlb cs kjecro‛riekirc l hcs skstiols bi ac prcfisc pchïtkfc istì ous‛ kjbkeirijfklbc y bkeusc, y bi <fcjfritl l hls fcoujkblbis qui si dlhhlj ij uj istlbc ehukl elsi ouy vchìtkh i kjkfklh bisu frifkokijtc

Hcs fcjfiptcs bi ecrolbc i kjecroi scj ouy ehixkdhi.s

Hcs skstiols pchïtkfcs ocbirjcs si biekjij. siaýj Fchiolr skstiols ij hcs qui «hlseujfkcjis aunirjloijtlhis i hls pchïtkfls piülj istrufturls ispifïekfls· )Lhocjb yFchiolj, Rdf !—ckktkfs cm <cpkj Lrfls, cp. ut., pìa. 99;), c oìs ixlftloijti qui tkijijbi bkeirijfklfköj rihltkvloijti lhtc, ixphkfktub y bkstkjtkvkblb til=

sus iskrlkfturls pchïtkfls i audirjljkijtlhis· < pìa 96>)

Page 247: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 247/351

>;0

ui si pritijbi. Lsï, tlh fcoc yc hcs usc, «ecrolbc· tkiji uj oìs lophkc qui«istrufturlbc·. Pcr imiophc, jc flni bubl

ui hcs Istlbcs hltkjcloirkfljcs istìj ecrolbcs ‒ istc is, bkei. klbcs y flrlftirkzlbcs

 pcr istlnkhkblb bi kjtirlffkcjis ‒ , pircc bi sus sunskstiols, ih skstiol bi plrtkbcs, rlrls vifis dl lbquk burljti sus fkfhcsvktlhis kjtiroktijtis, ujl fcjschkblfköj istruf m> ctrl plrti, sk nkij ok tërokjc bifcjschkblfköj istrufturlh

r5xkol lh sijtkbc crbkjlrkc bi kjstktufkcjlhkzlfköj , is oìs is tc qui, y bkeirijti bi, ihfcjfiptc bi Dujtkjatc Viaýj Dujtkja «fuljtc oìs lblptlnhi sil ujl craljkzlfköj c uj prcfibkokijtc,

kjstktufkcjlhkzlbc istì7 fuljtc... oìs rïakbc sil, oìs nlmc sirì jkvih bikjstktufkcjlhkzlfköj· — Ij flonkc, ok fcjfiptc bi fcjsc kfköj istrufturlh dlfi dkjflpkëscnri tcbc ij hl vksfcskblb, hl

—kblb y ih koplftc kjocvkhkzlbcr bi hls istrufturls . Ij plr.  

Ijih pirïcbc <;9<-<;16 di fcjtlbc >5 achpis bi Istlbc fcj ëxktc ij =l Hltkjl. Istclyubl l ixphkflk‛ pcr quë ‒ bisbi ih pujtc bi vkstl

ecj skstiol bi plrtkbcs ‒  jc oi cfupc bi Loërkfl Hltkjl fcoc riaköj r quë, ijaijirlh, si fktlj plïsis hltkjcloirkfljcs lkshlbcs plrl nrkjblr

)hcs bi lspiftcs bitirokjlbcs y jc pcr sï schcs )fcj hls ixfipfkcjis bistl ls bi Fdkhi yOëxkfc). Yj vchuoij fchiftkvc vlhkcsc is ih bi Olrtkj F. kbhir, fcop., Pchktkflh Vy ceHltïj Loirkfl, >.‛ fb. riy.. Ulj Jcstrljb, C. OlfBcjlhb, Plrt- Vystios lok Ihift,cjskj Hltïj Loirkfl, cp. fk eïi tc tdi Pchktkflh plrtkis ce Vcutd Loirkfl, bi vlrkcs lutcris,

Pijaukj hks, <;16. tlonkëj trltlj bi tcbl hl riaköj. Arlj plrti bi hls cnrls rbl l plïsishltkjcloirkfljcs si dlhhl ij hcs istubkcs bi riaïoijis okhktlris, oìs bfk prkoir ljìhksksfcoplrlbc skstioìtkfc bi 9. I. Ekjir, Rdi Olj Dcrsinlfg= h‛di ^chi ce tdi Okhktlr kjPchktkfs, Plhk OlhK, <;5>, vëlsi hl fcjfritloijti, Mcdj m. Mcdjscj, Rdi Okhktlr-t ljbVcfli kj Hltlj Loi s Vtljecrb Yjkvirskty Priss, <;52, y ij fuljtc l hls cnrls oìsrifkijtis. kt ih ijslyc-frïtkfl bi Lnrldlo E. Hcwijtdlh, «Lrokis ljb Pchktkis kj jLofrkfl,:, ij QP, cftunri bi <;12.

Difdc cpirlfkcjlh, pcr imiophc, pcr Mljbl, L Fcjfiptulh Erlofwcrg ¡jr

Fcoplrltkuf Ljlhvsks ce Pchktkflh Plrtkis, cp. fkk., pìas. 41 l 4;.

«Pchktkflh Bivihcpoijt ljb Pcdtkflh Biflv8:. ij QP. lnrkh bi <;59, alls 645 l 260, plssko, Pirc ldcrl vëlsi Dujtkjatcj, ¡—chktkflk Crbir kj uazja Vcfkitkis, cp. f pìas. <>l >6, bcjbi si biekji hl kjstktufkcjlhkzl kt Fcjecroi l fultrc frktirkcs= k) lblptlnkhkblb-rkakbiz7 kkk fcophimkblb-sij- il7 jk) lutcjcoïl-suncrbkjlfköj7 kv) fcdirijfkl-bisujköj.^isuhtl qui, ij khkvih oìs lhtc, hl kjstktufkcjlhkzlfköj fcrrispcjbi l hl craljkzlfköjkbilh, Vtc is, l hl craljkzlfköj qui bl ouistrls bi ujl arlj lblptlnkhkblb eujfkcjlh

l sir ouy fcophiml, lutöjcol, ujkekflbl y fcdirijti, Jc ijfuijtrc jkjau FcjarYjifislrkl, jk skqukirl prcnlnhi, ijtri hl prkoirl prcpkiblb

V ctrls tris, Hl fktl prcfibi bi hl pìa. <6.

Fcj rispiftc l hcs skstiols bi plrtkbcs, istl vksfcskblb u «fcjaihlfköj· VunrlyljHkpsit y ^cgglj ij su Kjtrcbuffköj l Plrty Vystios lslb Uctir

Page 248: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 248/351

cp. fkk., ispifklhoijti hl pìa. 90, y istì nkij bcfuoijtlbl pcr istYb bi ^kfdlrb ^csi yBirig Yrwkj, «Pirskstijii ljb Fdljai kj istirc Plrtv Vystios Vkjfi <;298:, ij PV.siptkftjnri bi <;10. ispifklhoijti Plas, 605 y 601 y ih fulbrc ;.

<

FCOYJKBLBIV PCHKRKFLV EHYKBLV PL^RKBCV>;>

tkfuhlr y fcjfritloijti, uj skstiol bi plrtkbcs turlbc fuljbc fcjtkiji plrtkbcs biolsls söhkl Bkfdc ij tërokjcs bkeirijtis, hcs plrtkbcs bi blb ‒  scj uj nuij kjbkflbcrbi uj skstiol bi p [ ok kjskstiüfkl ij hcs tërokjcs bi «fcjschkblb ïj phkfl qui lspkrc luj fcjfiptc oìs sijfkhhc y oufdc oij qui ih bi kjstktufkcjlhkzlfköj, qui bi difdc jcqukirc ij isti ýhtkoc. Ij tcbc flsc, hl fuistköj kjoibkltl is qk jïblbis pchïtkflskjecrois scj lhac qui dlstl ldcrl si ij ok lrauoijtc. Ldcrl binc ixphkflr pcr quë.

Plrl iopizlr, lftulhoijti ixksti uj fhlrc bisiquk lnujbljfkl bi olrfcs fcjfiptulhislvljzlbcs ihlncrlbcs Rirfir Oujbc y hl pcnrizl bi hcs olrfcs qui si dlj fcj ih

oujbc cffkbijtlh. Lujqui söhc sil plrl ristlnhifir i fric qui uj juivc istubkc bi hlixpirkijfkl cffkbijtl cffkbijtlh oirifi ujl arlj prkcrkblb. Ij siaujbc hualr, y ujtrltlokijtc siplrlbc bi hcs «Istlbcs ionrkcjlrkcs· ik tïekflbc pcr octkvcsoitcbchöakfcs. Ih flrìftir rihltkvc 2 fköj ijtri Istlbc ecrolbc y Istlbc kjecroi jcbitrli bi qui dly qui ixphkflr bkstljfkls y ditircaijikblbis f okfls. Pcr tljtc, y fcocoïjkoc, hl kjfhusköj bi hls, pchïtkfls vchìtkhis ij ih fcjtixtc aijirlh bi hls fcoujkblecrolbls bini oljimlrsi fcj ujl fhlrl fcoprijsköj bi ols bi fcoplrlfköj quikjtirvkijij. Dly bcs prcnhiols riqukirij juistrl ltijfköj kjoibkltl= föoc ivktlr k) hcsF höakfcs, y mk) hcs bkserlfis iurcocrecs.

Fcoc ih istubkc lkshlbc oìs kjehuyijti bi hcs jui‛ - bih oujbc lerclskìtkfc skaui

skijbc Rdi Pchktkfs ce tdi < Lrfls, jlbl bksokjuyi ih vlhcr kjjcvlbcr bih pijslokijtcfy sus fchlncrlbcris sk plrl blr imiophcs bi irrcris tkpcs rioktkocs l su istubkc pkcjirc.Ij <;50, Lhocjb blsk skstiols bi plrtkbcs fcjecroi l fkjfc tkpcs= k) tctlhktlrkc7 u jc7kkk) bcokjljti — lutcrktlrkc7 kv) fcopitktkvc nkplre fcopitktkvc ouhtkplrJbkstl . Hcs bcs prkoircs tkpcs y hc kjcs si ltkijij l hl fhlskekflfköj trlbkfkcjlh y jc riqukirij jk tlrmc.Hl jcviblb is ih tirfir tkpc, hl fltiacrïl bi bcokjljt

5 BiK fcjfiptc bi plrtkbc bi olsls si trltlrì ij ih vch. K uj isquiol prihkokjlr ij ok«Pchktkflh Bivihcpoijt ljb Pchktkflh ij Punhkf Pchkfy, ispifklhoijti hls pìas. >4< y>;> l >;9

Rdi Pchktkfs ce Kdi Bivihc pkja Lrfls, fkt., pìa. 20. Lhocjb ob fhlskekflfköj riokti l

hcs ljìhksks pcr riakcjis lnlrflbcs ij f hknrc imiophcs qui bl bispuës fcjekrolj quitlonkëj lnlrfl l Iurcpl y Cvc bi hl tkpchcaïl is istlnhifir uj olric aijirlh.

 mc. Lhrjcjb kjbkfl qui isti tkpc «si dlhhl aijirlhoijti ij hcs jls pchïtkfcs ij qui hcsocvkokijtcs jlfkcjlhkstls dlj kjehukbc ri! hcarc bi hl ioljfkplfköj· . Fcoc si trltl biuj frktirkc hitloF0ti juivc, si priaujtl ujc föoc kjtirvkiji isl fltiacrïl ujlfhlskekflfköj nlslbl ij ctrcs frktirkcs. Yjl ixphkflfköj phlusk is qui ih tkpc bcokjljtijc lutcrktlrkc si bistkjl, lujqui sil phïfktloijti, l fcjstktukr ujl fltiacrïl prcvkskcjlhy riskbulh plrl juivcs Istlbcs. Prcvkskcjlh ij ih sijtkbc bi qui si kbijtkekfl pcrbispiaui, istc is, pcr föoc si kjkfkö ih tkpc7 y riskbulh pcrqui fltiacrïl is, ij rilhkblb,ixtrlül lh ristc bi hl fhlskekflfköj. Vkj nlrac, istl kjtirpritlfköj quibl fhlrloijti

ixfhukbl pcr hl unkfl l bih plrtkbc bcokjljti jc lutcrktlrkc ij ih fijtrc bi hl fhlskekfl l.Himcs bi sir ujl fltiacrïl lb dcf plrl hcs juivcs Istlbcs, ih tkbc bcokjljti jc

Page 249: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 249/351

lutcrktlrkc iqukvlhi bi difdc l uj tkpc pirol ti, «isfcnls, qui plrifi cnmitlnhi pcr bcsoctkvcs prkjfkplhis=

 prkoir hualr, su kjbiekjkfköj, y ij fcjsifuijfkl su ijcroi lhflj- puis vl bisbi ihMlpöj dlstl Adljl ij <;91-<;50), y ij siaujbc kr, su jconri fcjmujtloijti fcj sufchcflfköj. Yj plrtkbc lh qui flhkekfl bi bcokjljti jc lutcrktlrkc y lh qui si sktýl ij uj pujtc tiroibkc bih ispiftrc, vkiji l suairkr qui hhijl ih duifc ijtri ih

rtkbksoc y ih nkplrtkbksoc, suairijfkl riecrzlbl pcr ih difdc qui ih hknrc si fijtrl ijfcoujkblbis pchïtkfls ij istlbc ehukbc ki, pcr biekjkfköj, puibij ehuftulr ij fulhqukirbkriffköj. Istc ko kfl qui hcs bltcs ncrrcscs ixtrlïbcs bi fcoujkblbis pchïtkfls ehukblslphkflj l hls fcoujkblbis pchïtkfls ecrolbls. Bi sir lsï, tcbl hl tkstruffköj is ou).‛erìakh. Lujqui qukzì kjbuzfl l irrcr ih ixtrl- kr bi hcs Istlbcs «lflnlbcs· l hcs Istlbcskjecrois, jc flni kbl bi qui is irröjic vchvir l ixtrlpchlr bi hcs siaujbcs l hcstkoircs

Ih prkoir flvilt, puis, is qui ih prcnhiol bi hls fcoujkblbis tkfls ehukbls jc si puibij oljimlr ‒ fcj frktirkcs tkpchöakfcs ‒  ljti hl kjtirpchlfköj bi ujl juivlfltiacrïl ijtri hls fltiacrïls

bilfkls plrl hls fcoujkblbis fcjschkblbls cffkbijtlhis c bi tkpc cffk hijtlh. Jc pcbiocs fhlskekflr pcr kaulh l hc ecrolbc y hc kjecroi, lhls jlfkcjis qui yl istìjibkekflbls fcj hl «ibkekflfköj bi jlfkcjis·. [ istc kophkfl qui jifisktlocs fhlsis y/ctkpcs riskbulhis y prcvkskc jlhis, Ih flrìftir riskbulh bi ujl fhlsi si puibi siülhlrtkpchöakfl ^kijti, istc is, oibkljti su unkflfköj, y isti prcnhiol si puibi rischvir fcjuj oifljksoc ouy sijfkhhc. Ij flonkc, ih flrìftir prc Ukskcjlh bi ujl fltiacrïl phljtil prcnhiols oìs fcophkflbcs bi hcs qui rci cfuplrë oìs lbihljti.

kbcs 9‛ skstiols bi plrtkbcs  

>;6Kn pìa. 2<.

>;2

Vkj ionlrac, flni ihubkr hcs irrcris tkpchöakfcs y trcpizlr — < ihiffköj bi tërokjcs, fcjhc fulh bisic t ltrknutcs y hls prcpkiblbis rihlfkcjlbcs fcj hl jcoi Isti lspiftcuhtirkcr tkiji ispifklh pirtkjijfkl ij ri istubkcs bi hl zcjl lerkfljl ‒ qui riprisijtljuj f oìs fcoplftc qui —cs istubkcs bih Crkijti Oibkc c f bkcjlh‒  y si puibiimiophkekflr ij rihlfköj fcj ct skopcskc, Pchktkflh Plrtkis ljb Jltkcjlh Kjtiarlh kcj kj fl. Ij su kjtrcbuffköj, Fchiolj y ^csnira dlfij E «tijbijfkls aijirlhis·, ij hualr biij fhlsis c tkpcs istlnhifij ujl bkstkjfköj  ‒ bijtrc bi hcs Istlbcs lerkf bkstls y «bi pribcokjkc bi uj plrtkbc· ‒  ijtri= k) uq hkstl-prlaoìtkfl, y u) ujl tijbijfklfijtrlhkzlbcrlriv( flni bubl bi qui si trltl bi k.kj ijecqui ehixknhi y fls lh istubklr hcsltrknutcs qui fco su fulbrc jcs ijfö qui hl «kbichcaïl· is ih prkoir y prkjfkplh elftcrbkeirij qui hl tijbijfkl fijtrlhkzlbcrl.rivcmufkcjlrkl bl ouisk oijcs qui uj lspiftc«ocjchïtkfc· bi craljkzlfköj f fcoc, c pcr, «uj arlbc lhtc/tctlh bi ocjcpchkc y eusköjjc is oìs qui ujl prkoirl ouistrl. Lh siaukr dcmiljb rihltkvls l hcs plrtkbcs lerkfljcs,jcs trcpizlocs fcj u plrtkbcs bi olsls· °, kaulh qui jcs ijfcjtrlocs fcj plrblerkfljcs l hcs qui si bifhlrl «tctlhktlrkcs· > y/c si hc «skstiols bi ocvkhkzlfköj· <6,Fric qui ij tcbcs istcs fH ije rijtl fcj bkserlfis iurcoöremfcs y, bi difdc, fcj ih irrcl uj jküc bisjubc fcj hls rcpls bi uj lbuhtc cffkbijtlh

Fchiolj y ^csnira, fcops., cp. fkk. Ih vchuoij lplrifkö ij fultrc lücs bispuës quiRdi Pchktkfs ce ¡—di Bivihcpkja Lrfls  

Page 250: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 250/351

Fchikjlj y ^csnira, knïb., ispifklhoijti hls pìas 2 l 5.

Uëlsi ispifklhoijti Dcbagkj, Lerkflj Pchmtmfl/ Plrkmis. tcry Fukbi, cp. fkk.7 ^utdVfdlfdtir Ocraijtdlu, Pchktkflh Plrkk Vpilglrma Qisk Lerkfl, Fhlrijbcj Priss, <;52, pìas. 690 l 694, D. Occri, «Olss Plrty ^iakois kj Lerkfl·, ij Dirnfrt M. Vpkrc, fckRdi Prkolfy ce Pchktkfs, ^ljbco Dcusf, <;55. Rlonkëj Ocrrks Mlt Okhktlry tu t/,iPchktkflh Bivihcpoijt ce Jiw Jltkcjs, Yjkvirskty Priss, <;52 bi «plrtkbcs lutcrktlrkcsbi olsls·, y ýhtkoloijti [cuja, «Pchktkflh Vystios Bivihcpoijt· ij Mcdj J Plbij yIbs fcops., dlnhl tljtc bih plrtkbc bi olsls fcoc bih «plrtkbc riï olsls·.

> Pcr imiophc, Lrtdur Hiwks, ij uj hknrktc qui, pcr ctrl plrti, sijsltc, Pchktkfs tu QiskLerkfl, Lhhij & Yjwkj, <;59, lekrol= «Lh < plrtkbc tctlhktlrkc jcs rieirkrjcs.., l uj plrtkbc qui lekrol sir ih krk suprioc bi hl scfkiblb. Ij Adljl, Aukjil y Olhï, ih plrtkbc si vi ih ijfkol bi tcbls hls kjstktufkcjis,· (pìa. 95).

6 Uëlsi ij ispifklh Blvkb I. Lptir, Rdf Pckmkmis ce Ocmirjmzltk virskty ce FdkflacPriss, <;59, flp. <0

>;9rls tcolr, dlstl ldcrl, ouy ij sirkc ih elftcr kbichöakfc, tijac mis bubls bi qui si puibi hhivlr oìs himcs hl kbichcaïl fcoc jtc bkeirijfklbcr kopcrtljti. Hl kbichcaïl jclrrlkal ij tcbcs . bi tirrijc. [ lujqui dly ouy pcfcs bltcs ij ih sijtkbc — hcs elftcriskbichöakfcs tijalj ieiftkvloijti ujl pirtkjijfkl rkfl ij hcs fcjtixtcs lerkfljcs, is ltcbls hufis ivkbijti qui hl cr plrti bi hls fcsls l hls qui si flhkekfl bi kbichcaïl jc scjqui oirl ritörkfl pchïtkfl y, lh oksoc tkiopc, hl vijtl bi ujl

—ij l hcs pýnhkfcs cffkbijtlhis °. Ljìhcaloijti, fuljbc si flhk- —bi tctlhktlrkls, c biocvkhkzlbcrls, itf., l fcoujkblbis pchïtkfls cjlrkls, oi bl hl sijslfköj bi qui diocs pirbkbc tcbc sijtkbc ls prcpcrfkcjis. Lhac ljbl olh fcj ujl bksfkphkjl qui skouhtìjil

jti bistrcjl l hl Yjköj Vcvkëtkfl bi, y lsfkijbi l uj Istlbc fljc l, hls fuonris bihtctlhktlrksoc.

Hcs juivcs Istlbcs ‒ tlh fcoc lquï si biekjij ‒  jc tijïlj jkj trlbkfköj ljtirkcr bifcjbkfköj bi Istlbcs —. Ih hhlolrhcs Istl- is murïbkfloijti fcrriftc, pirc ih difdc isqui tkijij ouy pcfc

kftir bi Istlbc 5, Hcs juivcs Istlbcs jc scj jk skqukirl «jlfkc 9·, pcr hc oijcs ij ihsijtkbc ocbirjc bih tërokjc kjvijtlbc pcr rcoìjtkfcs y bispirtlbc, c frilbc, pcr hlkjvlsköj jlpchiöjkfl Iurcpl 1 Pcr ctrl plrti, hls scfkiblbis qui kcs juivcs Istlbcstijtlj acnirjlr istìj istrufturlbls oufdc oìs prceujbl y bitlhhl kijti qui hls«scfkiblbis jlfkcjlhis·= si trltl bi «scfkiblbis kuhlris·, c bi scfkiblbis bi ocslkfc,

bi laruplfkcjis prkolrkls, , nlslbls ij vïjfuhcs bi plrijtisfc y prkocrbklhis, konuk lsbi trlbkfkcjis, olakl y rihkaköj, fuycs olpls istìj trlzlbcs pcr

Lsï, pcr hc oijcs, kjtirpritc yc l Pluh I. Vkaoujb., fcop., Rdi Kbichc. is ce tdiBivihc pkja Jltkcjs, Prliair, <;56. Ij isi sijtkbc vl tlonkëj hl Rktkfl bi Ekjir,Fcoplrltkvi Acvirjoijï, cp. fkk., pìas. 90; y 9<0, y bi Dijry ijij, «Cji-PlrtyVystios kj Lerkfl·, ij Dujtkjatcj y Occri, ,2utdcrktl-

—tlj Pc/mktis mc Ocbirj Vcftity, cp. flh., pìas. <06 y <02.  

Vk nkij ih tërokjc bi «juivcs Istlbcs· is oìs lophkc qui ih bi «juivcs Istlbcslerkfljcs·, scj piroksknhis hls aijirlhkzlfkcjis okijtrls si fcoprijbl qui hcs

riaïoijis Fcoujkstls bih Lskl crkijtlh, fcoc Fcril bih Jcrti y Ukit 4 bih Jcrti, jc

Page 251: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 251/351

ijtrlj ij ok lrauoijtc, istc is, jc si hcs puibi flhkekflr bi Istlbcs kjecrois jkionrkcjlrkcs. ̂ ispiftc bih Fcjtixtc oìs aijirlh. vëlsi

Pljcrlol nknhkcarìekfc bi Blvkb I. Lptir, Fdlrhis Ljbrlj, «Fcoplrltkvi—CUirjofjt= Bivihcpkja Jiw Jltkcjs·, ij Oljlj B. Krksd, fcop., Pchktmflh rkijfi.Rdi Lbvljfi ce tdi Bksfkphkji, Prijtkfi.Dlhh, <;54.

5 Uëlsi m. P. Jitth, «Rdi Vtlti ls l Fcjfiptulh Ulrklnhi: ij QP, muhkc —i <;54,ispifklhoijti hls pìas. <4; l <;<. Hl erlakhkblb kjstktufkcjlh ij Lerkfl, rktc bih plrtkbcfcoc bih Istlbc, istì nkij biocstrlbl ij Lrkstkbi ]chnira, Htiltheha Pchktkflh Crbir7Rdi Plrtv Vystios kj Qisk Lermfl, ^ljb OiJlh [. <;55

<1 Uëlsi, ijtri ctrls, hl cnrl fhìskfl bi Eribirkfg Oikjigi, Qihtdcraijtuo hsb U kcjlhVtllt, 5.‛ fb., Chbijncura Uirhla, <;>>.  

kbcs [ :: bi plrtkbcs

kopirltkvcs tirrktcrklhis °. Hls scfkiblbis fijtrlbls ik puibij fcoplrlr fcj hlsscfkiblbis jc jlfkcjlhkzlbls hlr, fcoc hcs Plïsis Nlmcs si puibij fcoplrlr ‒‒ c fcj

Vukzl, Pcr tljtc, risuhtl ivkbijti qui hl «pijit juivcs Istlbcs si ijerijtl fcj ujlehixknkhkblb ecromb bi ocbirjkzlfköj y bi ibkekflfköj bi hl jlfköj kjfuont Pirc hl pchïtkfl, y prifksloijti hl pchïtkfl bih Is tcblvïl istì pcr lprijbir Ij isl bksyujtkvl hlÝjkfl fhlrl rispiftc bi hcs plrtkbcs bi hcs juivcs Istlbcs dlfkl lhaujl ecrol euturl isujl ijcroi bisprcpcrfm vcs y flplfkblbis, plhlnrls y cnrls,

Vk vchviocs oìs fcjfritloijti l hcs plrtkbcs ýj7 jc flni bubl bi qui sus lonkfkcjis puibij sir lnschu oibkcs jc hc scj. ^ifuërbisi qui ij hl ixpirkijfkl iurc Ýjkfc eui ihÝhtkoc ij lplrifir, y pcr ih nuij octkvc, bi qui ih virblbirc Istlbc bi plrtkbc Ýjkfc prisum lvljzlbl bi bkeirijfklfköj y ispifklhkzlfköj craìjkfls. difdc bi qui ij vlrkcs plïsis lerkfljcs ih plrtkbc ýjk achpi, y bi qui plrtkbcs y Pchïtkfl silj tërokjcs prìftkf

hcacs, suakiri yl qui qukzì istiocs flonkljbc ujls scj sustljfkl, scspifdl quilbqukiri tljtl oìs euirzl lh ly ih ujkplrtkbksoc ij aijirlh, c bisbi ih oirc ujkplrtkbmsr pireiffköj tctlhktlrkl Ýhtkol. Hl sijfkhhl priaujtl is= ³F nhi qui uj prkjfkpkljti hhiauil bcokjlr hls lptktubis y bi hcs oibkcs, plrl ujl pijitrlfköj tctlhktlrkl, pcr jc oieusköj tctlhktlrkl3 Ij siaujbc hualr, y pcr hcs oksocs o fkrïl yc qui hcs plrtkbcskoprcvkslbcs jc puibij ij lnsc tuïr «skstiols bi ocvkhkzlfköj· Ih fcjfiptc kophkflqui k si bibkfl l rifcjekaurlr brìstkfloijti hl scfkiblb, y hc dl ij ispifklh PdkhkpVihzjkfg fcj rieirijfkl lh imiophc nchf Ij istl aijilhcaïl, puis, ih skstiol biocvkhkzlfköj is plr rlnhi bih rëakoij tctlhktlrkc. Pirc sk, ij flonkc, jc quirirvirblbirloijti skstiol bi ocvkhkzlfköj, skjc skophioijti zlfkìj·, istc is, flplfkblb plrl ocvkhkzlr, ijtcjfis jc bk qui hc quiriocs bifkr >0 Ij tirfir hualr, oi quibl pri

ij quë sijtkbc skajkekfltkvc puibij sir «plrtkbcs bi olsls·<4 Uëlsi, ij aijirlh, Fhkeecrb Aifrtz, fcop., Ckb Vcfkikk ljb P Erii Priss, <;56, quifcjtkiji ijtri ctrls fcsls, uj flpïtuhc bi Ibwl fCj kdi Fchh6plrltkvi Vtuby ce tdi Jiw Jltkcjs· qui is ouy kopcrtl hls fuistkcjis qui jcs cfuplj Uëlsi tlonkëj, pcr suijecqui ljtrt y scfkchöakfc, O. Ecrtis y I. Ivljs.Prmtfdlrb fcops, L/zkflj PchktkflhCxecrb Yruvirsk Priss, <;20 <<;10)

; Rdi Craljzzlt, Qilpcj, Erii Priss, <;50.

>0 Bih fcjfiptc bi ocvkhkzlfköj si trltlrì bitlhhlbloijti ij i_ vch. r

kbcs [ skshiKehls bi plrtkbcs

Page 252: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 252/351

bi hcs juivcs Istlbcs. Ih plrtkbc bi olsls jc is uj plrtkbc l tcbcs y/c siaukbc pcrtcbcs, istc is, uj plrtkbc «arljbi·,

—qui ij uj sijtkbc trkvklh y flrijti bi kjtirës. Ij su sijtkbc flkjijti eruftïeirc, ihfcjfiptc siülhl ih plsc bi ujl pirfipfköj cjlhkzlbl bi hcs plrtkbcs l ujl pirfipfköjlnstrlftl. Istc kophk u viz, qui ih plrtkbc bi olsls prisupcji ujl «flplfkblb bi < ij ih pýnhkfc ij aijirlh. ³Cfurri lsï fcj hcs hhlolbcs hcs bi olsls bi Lerkfl y bi arlj plrtibih Rirfir Oujbc3 Vk jc lsï, suakirc qui, ujl viz oìs, istlocs rifurrkijbc l ujdcoöjkoc kjbufi l irrcr.

[l jcs vchviriocs l cfuplr bi istls fcsls trls istubklr hcs bltcs. ocoijtc, ripktlocsy ispifkeïquiocs hl lbvirtijfkl fcoc skaYi=

oc oìs jcs lfirflocs l hls fcoujkblbis pchïtkfls vchìtkhis, oìs isktlrjcs ujlfltiacrkzlfköj riskbulh y prcvkskcjlh jc söhc k) fcj s bi fhlsk/kflfköj, skjc tlonkëj u)bi pribkflbc.

Ih hlnirkjtc lerkfljc

L prkjfkpkcs bi <;12 ih fcjtkjijti lerkfljc fcjtijïl 99 plïsis, oprijbkbcs hcstirrktcrkcs c prcvkjfkls fchcjklhis qui quiblnlj.

jýoirc bi Istlbcs kjbipijbkijtis jc nhljfcs irl bi 2<. Bi ëstcs, s plïsis bih jcrti biLerkfl scj ìrlnis, y jc scj oìs qui fkjfc=

kptc, Hknkl, Rýjiz, Lraihkl y Olrruifcs, y bkeïfkhoijti flni fcjsk rlr fcoc juivcIstlbc l Iakptc, qui is kjbipijbkijti bisbi <;><. sï, hl kjoijsl olycrïl bi hcs plïsisl hcs qui flni flhkekflr bi ivcs Istlbcs istì riprisijtlbl pcr hcs plïsis lh sur bihVldlrl, oìs ixlftloijti pcr hcs Istlbcs lerkfljcs ix fchcjklhis jiarcs ui lhfljzlrcjhl kjbipijbijfkl ijtri <;91 y <;52. Bi isti arupc, rdljl (ljtis Fcstl bi Crc) eui ih prkoir plïs qui cntuvc hl kjbi ijbijfkl, ij olrzc bi <;91. Plrl <;52 dlnïlj siaukbcsu imiophc hcs hcs plïsis bih Lerkfl trcpkflh (hls lbkfkcjis uhtirkcris scj kjskathehFlehtis) ><

Plrl hl olycrïl bi hcs cnsirvlbcris hc oìs okstirkcsc plrifkö Vir, lh kr jlfkijbc istcsjuivcs Istlbcs, ih rìpkbc luai bih acnkirjc

>< Uëlsi, ij aijirlh, Dcbagkj, Lerkflj Pchktkflh Plrtkis, cp. fkk.7 A. O. Flr tit, Fcop.,Lerkflj Cji.Plrtv Vkltis, cp. fkk.7 Fchiolj y ^csnira, fcops., Pchk hilh Pujtis ljb Jltkcjlh Kjtiarltkcj kj Rrcpkflh Lerkfl, cp. fkk.7 A. O. Flr Fcop., Jltkcjlh Yjkty kzlb^iakcjlhkso ml Ikadt Lerk flj Vkltis, Fcrjihh

 Jeh Priss, <;557 L. Oldkcu, H‛Lvijioijk bl Pljtk Yjkqui ij Lejkqui 0 Fc< <;547

Plbij y Vckl, fcops., Rdi Lerkflj Ixpirkijfi, cp. fkt.7 F<hry H. Nrittcj, Pcwir ljbPchmtmfs ml L/rkfl, Lhbmji, <;167 Ljjl O. Aijtkhi, ttis i ^iakok Pchktkfk ml LerkflCffkbijklhi, Kk Ouhkjc, <;12. Lbioìs bi hcs istubkcs pcr jlfkcjis qui ekaurlj ij hcsvchýoijis fchiftkvcs, hcs istubkcs

<

I

>;5

>;1

>%‛ 

Page 253: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 253/351

ujkplrtmbkstl Adljl Aukjil (kjbipijbkijti ij <; pijbkijti ij < ;50) plslrcjkjoibkltloijti l pk pcsiibcris ‒ si bifïl --- ‒ bi plrtkbcs bi olsls tctlh jljtis ihPlrtkbc Pcpuhlr bi hl Fcjvijfköj bi akbc pcr Jgruold qui yl ij <;50 irl plrtkbcBiocfrìtkfc bi Aukjil (PBA), ijflnizlbc pcr Rc jir is ih plrtkbc lerkfljc oìskophlflnhi y iekflz, y jisl bi Olhï, ijflnizlbl pcr Giktl >> Oìs tlrbi si Rljzljkl

(ljtis Rljaljkfl y ]ljzïnlr), qui jc lbcptt dlstl <;527 pirc hl Yjköj JlfkcjlhLerkfljl bi R y Jyiriri, su hïbir, prcjtc Cfuplrcj ih fijtrc bi hl lt skijbc dlstl dcy ihqui tkiji oìs lpcyc y is ih oìs riaïoijis lerkfljcs bi plrtkbc ýjkfc >6 Lsï, plrl <;52bcs tirfkcs bi hcs Istlbcs lerkfljcs kjbipijbkijtis tik bi acnkirjc bi plrtkbc ýjkfc.Pirc yl ij <;52 ists l akrlr hl ruibl.

Lh jlfir Rljzljkl, qui firrlnl hl hkstl bi juivcs E jcs kopcrtljtis, vlrkcs bi hcsIstlbcs rifkëj jlfkbcs « istlnlj l pujtc bi flonklr bi oljcs. Istc is, dlfkl <;5 fkvkh

 ‒ U su fcjtrlplrtkbl, hl ixpirkoijtlfköj fcj plrtmb l bimlr plsc ij vlrkcs plïsis lhacnkirjc okhktlr >2 Pcr dkstcrkl kjtrkjflbl, ih akrc bi hl ruibl ij hl siaujbl okt jkc bi<;50 si skjtitkzl ij uj fulbrc.

Ih fulbrc >; dlnhl pcr sï schc ij ujl sirki bi ris pkcjircs ocjcarìekfcs dlj skbc, Lptir, Rdi Ackb Fclsk kk Rrljsmk

Yjkvirskty Priss, <;9 siaukbc pcb Adljl mj Rrlrksmtmcj Ltdie

y L ^. ]chnira, Cji-Plrt Acvirloijk kj tdi Kvcry Fclsk, Prkjfitc=

Priss <;52 Hl euijti oimcr y oìs rifkijti (dlstl <;1<) is Bcjlkb

y ctrcs, hMhlfg L/rkfl - L Fcoplrltmvs. DljMnccg Erii Priss, <, >> Vcnri Adljl,bispuës bi Lptir, Adljl ml Rrljsmt kcj fkk., vëlsi

tCj, Rdi ^ksi lskb El!! ce Gwloi Jgrurjld Plhk Olhk, <;557 sch Nirjlrb Loimkhcj Hl

Auoëi Nkhlj b‛uj Kjbipëjbljfi, Ol y scnri Olhï, Erljg A. Vjybir, Cji Acvirjoijtkkk Olk.. Rcwlyms Fcjtrch, [lki Yjkvirskty Priss, <;59

e Rljzljkl, vëlsi Dijry Nkijij, Rljzljkl. Plr Rrljs/crrj Hf0 Bivihcpom PrkjfitcjYjïvirskty Priss, <;517 Qke== 8—Rljzljkl= Biocfrlfy ljb tdi Cji-Plrty Vtlti,:, ijAC, muhkc-cftunri pìakpls 9;; l 5<2, y suprl, >.6 y flp. >, jcrl >1, Hls ihiffkcjis tlh<;59 istìj bisfrktls ij Hkcjih Fhkeei fcop., Cji Plrt Birjcfylfv Ilk PunhksdkjaDcusi, <;51

>2 Uëljsi lhaujcs bi hcs bitlhhis ij L. ]chnira, «Okhktlry Kjtirvij

 Jiw Vtltis ce Rrcpkflh Lerkfl,:, ij Dijry Nkijij, fcop., Rdi Okhktlr

Fijis Flsi 9iub, mc Pchzkjflh Fdljai, ^ussih Vlai Ecujbltkcj,Q. E. Auttirkbai Rdi Om/ztlr /c Lerkflm Pc/ Oitduij <;5;7

O Aijtmhm «< Okhk jiMh‛Lermfl Vun.Vldlrmljl· ij ^ke, Kv, h;1K  

jls 569 l 519.

y skstiols bi plrtkbcs

cs fkvkhis dlj burlbc, pcr tërokjc oibkc, fkjfc lücs, y ij sktkc oìs bi bkiz lücs, ij hcs<2 plïsis lh sur bih Vldlrl i si bkircj achpis bi Istlbc (pcr prkoirl viz) ijtri <;50 yfuljtc l hcs plïsis jcrtilerkfljcs, Lraihkl y Vubìj dlj kbc

 picr, okijtrls qui Hknkl piroljifkö skj flonklr burljti fdc ljcs fcoc ocjlrquïltrlbkfkcjlh skj plrtkbcs. Vk si ixfip subìerkfl y ^dcbiskl, fcjtrchlbls pcr hcs nhljfcs,

Page 254: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 254/351

hls fchcjkls kjfkls riskbulhis (fcoprijbkbls hls pcrtuauisls hknirlbls l ekjis 9), hcsIstlbcs trlbkfkcjlhis skj plrtkbcs (Itkcpïl dlstl <;12 rruifcs) Iakptc (kjbipijbkijti ij<;9< y bcjbi yl si prcbumc Kpi bi Istlbc ij <;9>), hcs riaïoijis lerkfljcs fcj ujl pcnhl bi oìs bi fkjfc okhhcjis bi dlnktljtis qui jc dlj flonklbc fkjfc= Rljzljkl (<6okhhcjis), Gijkl (<< okhhcjis), Yaljbl (<0 jis), hl ^ipýnhkfl Olhalfdi (ljtis

Olblalsflr, 5,9 okhhcjis) Floirýj (9,1 okhhcjis), okijtrls qui söhc Jkairkl, fcj sutij Ml l hcs achpis, tkiji flsk 9; okhhcjis bi dlnktljtis, hc qui ripri l ujl pcnhlfköjolycr qui hl bi tcbls hls ix fchcjkls erljfisls tlbls.

Ih fulbrc ixprisl tlonkëj qui hcs achpis okhktlris dlj leiftlbc cs riaïoijis bi plrtkbc ýjkfc ‒  pisi l sus supuistls schkbiz y ol istlnkhkblb ‒  ixlftloijti kaulh qui lhcs skst ouhtkplrtkbks . Vk si tkijij ij fuijtl lbioìs hls fcjspkrlfkcjis —.— hcs achpis  

cs, ijtcjfis hls pcsknkhkblbis bi kjtirvijfköj okhktlr scj lhac ycris ij hl plutl bi oìsbi uj plrtkbc >9 Vkj ionlrac, ih lrac —ijtc bi qui «hl tcol bih pcbir pcr kcs okhktlrisij hls juivls fkcjis dl siaukbc aijirlhoijti lh birruonlokijtc bi hcs iseuir cs pcrfrilr kjstktufkcjis bi tkpc biocfrìtkfc hcs okhktlris jc dlj hkbc l bisphlzlr l hcs

riaïoijis lutcrktlrkcs bi plrtkbc ýjkfc bi olsls· >5 jujfl si dl vkstc lpcylbc pcr hcsbltcs ixkstijtis. Ij hl fchuojl ouhtkplrtkbkstl bih fulbrc ijfcjtrlocs l Vkirrl Hicjl,Vc kjlhkl y Jkairkl, y pcr hc oijcs hcs bcs prkoircs plïsis dlnïlj euj fkcjlbc bi ecrolbifijti dlstl i! achpi. Ij ispifklh, l Vkirrl Hicjl ki ! rifcjcfïl fcj mustkfkl qui pcsiïlhl trlbkfköj biocfrìtkfl oìs Prchcjalbl y oìs ekroi bi hls ix fchcjkls, y ih achpi biIstlbc hhiaö ij Eriitcwj ij <;51, mustc bispuës bi ujl ihiffköj hknri y fcrriftl-.^kijti fcjtrchlbl ij hl qui slhkö birrctlbc ih plrtkbc acnirjljti hc

> Uëlsi ij Ekjir, Fcrjplrlttvi Acvirskoijk, ftt., pìa. 9>4, fulbrc ><. Vkj tkjdlrac ^.I. OfGcwj y ^. I. Glueeolj, «Plrty Vystio ls l Fcoplrltkvi Ljl)ytmf Fcjfipt kjLerkflj Pchktkfs·, ij FE, cftunri bi <;16. kjvkirtij hl tt «Vi dl lbufkbc qui hcs jkvihis

bi kjistlnkhkblb sirïlj oìs lhtcs ij CV Istlbcs ujkplrtkbkstls qui ij hcs Istlbcsouhtkplrfkbkstls, pirc istc jc dl vkstc fcjekrolbc· (pìa. 54).

>5 .hljctvktz, Rdi Okhktlry hc kdi Pchhkzflh Bivihcpoijt ce Jiw Jlkkcjs, fkk.,

;52, pìa. >;.

>;;.

VV stfrj bf plrtkbc

<

C>

Fuyls pruinls lpcrtlbls pcr uj skstiol ocjcpchk=virkemflnhis Pkirbij arlj plrti bi su skajkemfl pck si ribufi l kjbkflr, ij aijirlh, hlbkeusköj bi h plrtkbc ýjkfc. Ij isti flsc, hl fuistköj si ribufi quë oibkbl ij quë prceujbkblb sustktuyi ih pl uj tirrktcrkc l hls lutcrkblbis y hcs jctlnhis prii

2 rib prcpkl, Vk is lsï, ijtcjfis risuhtl tlj kjjifislrmk kophkflr ij hl fuistköj l ujfcjfiptc fcophimc qui i y jifislrkc plrl, ujl elsi olburl bih bislrrchhc bi hc pitktkvcs.

Dlstl ldcrl di blbc ujl vksköj pljcrìokfl bi

 ‒ kbichcaïl, skstiols tctlhktlrkcs y bi ocvkhkzlfköj pk sls ‒  qui scj bi difdc

trlsphljtis iurcocrecs Ctrc il ij kjvijtlr juivls fltiacrïls plrl hcs plrtkbcs qui vlhcs juivcs Istlbcs. Ij prkjfkpkc, istc is fcrriftc jc is ujl vïl qui risuhti eìfkh siaukr.

Page 255: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 255/351

Blbc qui Bk bistlfl fcoc ih istubkcsc oìs kjvijtkvc y lutcrkzlbc bi hlocbirjkzlfköj, sus fcjfiptcs bi, y bkstkjfköj i bcs bi riprisijtlfköj· y «plrtkbcs bischkblrkblb· puibi khustrlr hl fuistköj Hcs plrtkbcs bi riprisijtlfköj «lf oibkbl fcoclscfklfkcjis vchujtlrkls ij hcs plïsis y biekjij uj «skstiol bi rifcjfkhklfköj· phurlhkstl, o plrtkbcs bi schkblrkblb biekjij uj skstiol bi lolhalol (pcr imiophc, ih

YVBIG bi Kjbcjiskl, Aukjil, Adljl y trltl bi ujl bkstkjf ouy prifksl. Pirc ih plrtkbcbi jc is fcjvkjfijti ij sï oksoc y pcr sï oksoc. ^ifuirb plrtkbc «ujkekflbc·, ih plrtcujkekë (erijti lh plrtk uje dlnhlj hcs erljfisis °, slhvc qui Lptir rifurri l ujl euijBurgdiko, y su fcjfiptc plrti bi supuistcs oufdc oìs < octkvc pcr ih qui ih plrtkbcbi schkblrkblb jc is fcjvkjfi suijl biolsklbc sulvi. Okijtrls qui ih tërokjc bibkft flaijircsloijti pcr tcbl Loërkfl hltkjl, si fcjvkirti ij pcr hc qui rispiftl l Lerkfl,lujqui hl bkeirijfkl ijtri uj (c uj Rcurë) y uj bkftlbcr risuhti kopirfiptknhi. Pirc lbkek tkiji qui vir fcj sk flni lplrilr y fcoplrlr f l hcs bcs tkpcs. Fulhisqukirl quisilj hcs bieiftcs bi uj nlslbc ij plrtkbcs bi riprisijtlfkök slniocs qui okijtrl9fcopitijfkl phurlhkstl, hcs plrtkbcs qui eujfkcjlj fcj isi

>; Rni Pcm ce Ocbir cp f pìa. 44.istl bkstkjfköj hl prcpusc kjkfïlhoijti Olbikrl Giktl, pc<ïtkf (vëlsi ij Vkaoujb, Rdikbictcakis ce tdi Bivihcpkja Jlkkcjs, cp. F jcs <19 y <15), rispiftc bi Adljl y Olhï,fuycs plrtks ulkemëá si supcj risuhtlbc bi euskcjis vchujtlrkls

skijbc hc qui pritijbij sir, istc is, kjstruoijtcs bi Flpti.

fcoc priekirc bifkr) y/c bi riprisijtlfköj. Pirc ³fö slni.

ui hcs hhlolbcs plrtkbcs bi schkblrkblb siaukrìj skijbc Phlzc

ouy hlrac, hc qui pritijbij sir3 Hl bkeirijfkl ijt Cs bcs

is, p qui uj skstiol phurlh bi plrtkbcs bi ripri ij oifljksocs lutcoìtkfcs qui privëjsu oljhijh

skstiol bi riprisijtlfköj), okijtrls qui ih hhlolb0 Plktkbc nrkblb flrifi bioifljksocs lutcoìtkfcs plrl lsiactCt‛ qui hl rkblb bi dcy siaukrì skijbc hlschkblrkblb bi olüljl. Ij t ti fknirjëtkfl, ih prkoirc bi hcs tkpcs bijctl uj skstiol bi,jfköj · flrlftirkzlbc pcr ri trclhkoijtlfkcjis bi lu t00 trls qui ik siaujbc tkpc siülhl,sk is qui siülhl lhac,.uj sl si «lutCiopiCr

c oìs prcnlnhi is qui hl frilfköj bi sirkis bi juivl fltiacrïls cf hhivi tkiopc,riehixköj y ujl olycr fcjfkijfkl oincbcïöakfc cqui ixksti pcr hc aijirlh dcy. Ijtritljtc, ujl vïl siaur ij fijtrlrsi ij os skjfrcjksocs dkstörkfcs, y jc ij hc bi flhij c. Isbifkr, qui binirïlocs nusflr fltiacrïls lblptlngs

s kjkfklhis y prkoirls bi hl ivchufköj cffkbijtlh bi <c Plslbcs, Bcsknhi qui istiijecqui plrizfl tcblvïl ujl vlrkiblb 0 hloltkvl ‒  bi cffkbijtifijtrksoc. Pirc skrifupirlQ Pirspif ,, jc si jcs puibi lfuslr bi kjspkrlrjcs oìs ij hc cfft bi qui dlfijhcs prcpkcs ibkekflbcris tirfiroujbkstls bi fcoujkblbis hïtkfls. Bispuës bi tcbc, hcssïonchcs, hls tëfjkfls y hls bkspcskfkc. bi plrtkbcs scj ‒  plrl hcs juivcs Istlbcs ‒  lblPtlf bi pcrtlfkcjis.

Fuljbc hcs pchktöhcacs iopizlrcj l ltirrkzlr ij tkirrl lerkfljl nïlj pristlbc pcflltijfköj l fuìjbc y ij quë fcjbkfkcehis hcs Ps pchïtkfcs si fcjvkirtij ij plrtkbcs, ybispuës ij plrt<b bi 00 ltijti. Is ivkbijti qui istlnlj cnsirvljbc hl kje2 bi hcs rtkbcs.

Vkj ionlrac, rlrls vifis si priaujtlnlj sk ih ji0< irïl klhkb.lb y, l oìs hlrac phlzc, skirl jifislrkc. Is fkirtc ui fcsls, Vl viz kjvijtlbls, si puibij koktlr l tcbl prksl. Pirc

Page 256: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 256/351

istcis tkac li Cfurri oufdc oìs fcj hl tifjchcaïl qui fcj hcs lrt plhk‛ ls. Ij tcbcflsc, sk si fcokijzl fcj hl kjeljfkl bi CV Plrtkbcs, prkoirls priaujtls qui riqukirijrispuistl scj= ³qui flni bjrk ij quë oibkbl y l fuìjtl prceujbkblb pcr binlmc bi hscplr‛ hihi3 Ldcrl nkij, jc söhc istlnlj skj kjvistkalr istls fuiVtnCCisskcc qui hlolycr plrti bi hcs cnsirvlbcris si hljzlrcj bi f hfr q hcs plrtkbcs ‒ y ispifklhoijti ih

 plrtkbc ýkk titïl0,0hhialrï l tijir, ujl prkolfïl y ujl pcskfköj fijtrlh ij

lhrhfljl y qui su rib fcjstktuïl, c istlnl bistkjlbl l FcjKtktukr hl FVtru < bi hlsscfkiblbis qui si dlnklj fcjslarlbc l rifcjelacrlr

<

l‛ 

MCV [ bstiols bi plrtkbc

609

02Plrl ih istubkcsc fcj Fcjfkijfkl dkstörkfl isi s lnschutc kjtuktkvc. Lh fcoijtlr hcsoctkvcs plrl Istlbcs bi plrtkbc ýjkfc siülhë qui iscs skstiols scfkiblb pchïtkfloijtibispkirtl y, bi difdc· qui hl pchktkzlfköj prisupcji, l su viz, hl y qui ujl ifcjcoïl pcr binlmc bi hl sunskstijfkl, fconkjlbl fcj ujl scfkiblb fihuhlr bi tkpc ocslkfc f pcs prkolrkcs y ij hilhtlbis prkocrbklhis jc söhc ripri hcs ecrokblnhis, skjc tlonkëjixfihijtis octkvcs plrl., fljlhkzlfköj bi hcs plrtkbcs y l hls kjvirskcjis ij o tcjfis, hlFcjmiturl kjtuktkvl, c oìs kjtuktkvl, is qui bi tkpc lerkfljc hcs plrtkbcs scj«eujfkcjlhis·, y br jcs, plrl hl tcol bih pcbir y plrl hl elsi kjkfklh bi pcbir7 pirc su prkolfïl fcrrispcjbi l, y surai bi,, trljskfköj bih ekjlh bih acnkirjc fchcjklh lh acnkirj

bisiopiülr isti plpih, y fuljtc oìs si istlnhifi fckz, jljti ujl «juivl fhlsi·, oìsbiniocs priaujtlrjcs. oijti is jifislrkl ujl bkspcskfköj bi plrtkbcs y, ij tf quë dl bicfuplr uj hualr fijtrlh y tijir prkolfïl 6>•  

Ldcrl yl flni bkrkakr istls priaujtls l uj fuirpc si vl lfuouhljbc lujqui tcblvïl jcis fcjfhuyijti. < qui ij vlrkcs plïsis ih isquiol bi craljkzlfköj bi hl el fköj bi plrtkbcs dl bislplrifkbc (pcr imiophc, Lraihkl, < bi Olrekh) c si dl vkstc suprkokbc pcruj achpi bi Is plrl <;12, ij Olhï, Jkairkl, Vcolhkl, Vubìj, Yaljbl, ctrc arupc bi plïsis, hcs acnirjljtis ijtrcjkzlbcs pcr uj vij l piroktkr plrtkbcs ýjkfcs, lujqui jchcs qui dlj b ih Fcjac Nrlzzlvmhhi, Fcjac Gkjsdlsl (]lkri), Nurujbk, Fijtrclerkfljl,Vkirrl Hicjl y Rcac piroktij lftulhoijti uj plrtkbc. Pirc iscs plrtkbcs yl jc cfupljuj hualr f kjstruoijtcs bi uj acnkirjc okhktlr kjbkriftc, y hls tris bi Jlssir ij Iakptcbi rifcjstrukr craljkzlfkcjis pch plrtkbc (hl Laruplfköj bi Hknirlfköj ij <;92, hlYjköj <‛· <;9; y hl Yjköj Vcfklhkstl ij <;5>-<;56) scj ujl kjbkflfk

olrakjlhkblb bih plrtkbc nlmc hl ëakbl bih pir

Vuprl, >.< y >.>.

6> \ui ih hcarc bi hl kjbipijbijfkl pcjïl ij pihkarc hl rlzöj bi plrtkbcs lerkfljcs irlfcsl qui ij virblb jc isflpö l hcs lutcris o Cvcs. Uëlsi, pcr ikiophc, Fchiolj y^csnira, Pchktkflh Plrtkis hjtiarlt kcj sc Rrcpkflh Lerkfl, fkt., pìas. 51> y ss. y ijispifklh QH.. «Nukhbkja tdi Jiwist Jltkcjs= Vdcrt.^uj Vtrltiakis ljb Hcja-^uj ij G.Q. Biutsfd y EcKz, fcops. Jltkcj Nukhbkja, Ltdirtcj Priss, Y

 Jcs quiblj Rljzljkl, Aukjil y Rýjiz. Ij hcs bcs prkoircs s hl burlfköj y hl iekflfklbi sus rispiftkvls bkspcskfkcjis bi bc ÝjkfC akrlj ij tcrjc l sus plbris eujblbcris. Is

Page 257: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 257/351

bifkr, quibl vir Vk —tljzljkl, bispuës bi c skj Jyiriri, y Aukjil, bispuës Vkj Rcurë,siaukrìj skijbc fcoc scj. [c fric qui ih Jic-Bis bi Rýjiz is ih ýjkfc plrtkbc ýjkfcfcjschkblbc bi Lerkfl ‒ is uj mbc qui yl tkiji fulrijtl lücs ‒  qui is prcnlnhi qui pirburi , bi c skj Nurauknl H

ujqui ih fuirpc bi bltcs skaui skijbc isflsc, sï qui suakiri ujl Mulfköj ripcslbl bi hls pirspiftkvls plrl ih euturc. Pcr hc qui iftl lh ujkplrtkbïsoc, fric qui ij hl riaköj lh surbih Vldlrl ih kbc ýjkfc fcoc rib lutöjcol y craljkzlbl dl pirbkbc, c istì ijbc, arlj plrti bi su rlzöj bi sir. Hls scfkiblbis l hls qui kirjlj hcs juivcs acnirjljtis fkvkhisc okhktlris jc riqukirij fljlhkzlfköj jk uj ijflbijlokijtc plrtkbkstls. Lbioìs, hl lftkïj pchïtkfl y ih oljtijkokijtc bi ujl rib plrtkbkstl bl crkaij, hlral, l fcjtrlëhktis y lujl lutcjcoïl bi sunarupcs qui jc si il. Istc is tlonkëj suairkr qui hl bkeirijfklijtri ih Istlbc ujk hkstl y ih Istlbc skj plrtkbc sirì, ij hl prìftkfl, oufdc oìs

Kuiül bi hc qui plrifi ij ticrïl. Pcr hc qui rispiftl, bi ctrl ti, lh ouhtkplrtkbksrjc  ‒ ijtijbkbc ij sijtkbc lophkc fcoc hl jc ecskfköj bih ujkplrtkbksoc ‒ , supcjac quibcjbi qukirl qui si surakr ispcjtìjiloijti istl plutl, ivchufkcjlrì bi ecrol rcC- l,

fcoc ujl fcjstihlfköj ltcokzlbl bi plrtkbcs bi jctlnhis, bi Khtsijfkls y bi fhkijtihl,fcj ujcs hlzcs ouy suihtcs bi lrriahcs fclhkfköj. [ ldcrl vuihvc l ok fuistköj kjkfklhbi hcs skjfrcjksocs kfcs y hl suairijfkl fcjixl bi utkhkzlr hls fltiacrïls istlnhifkbls

tl hl elsi kjkfklh c priolsl bi hl ivchufköj bi hcs plrtkbcs.

Fcj ih binkbc olraij plrl ujl sirki bi bkvirskblbis, fcoprij- hl ijcroi bkvirskblbijtri hcs prcpkcs plïsis lerkfljcs, oi plri

qui hl lftulfköj rutkjlrkl bi flsk tcbcs hcs plrtkbcs lerkfljcs

Yeh<FCV c jc ‒  si lfirfl yl oufdc l hl plutl bih olfdksoc oixk <<<0 ysubloirkfljc. Vk is lsï, si puibi pirfknkr y riehimlr pireiftl 6 oirifi hl pijl sijlhlr

qui ih plrtkbc Ql/b ljtirkcr lh achpi-.9 skbc ‒ ijtri <;>< y <;9> ‒ . ‒  ih pribifiscr oìs firfljc bi hc qui uhtirkcr- ltkji siflhkekflrïl bi plrtkbc bi olsls bi tkpc lerkfljc. Lfirfl bi hls rijtlj ls bi Jlssir, vëlsiHicjlrb Nkjbir, «Pchktkflh ^ifruktoijt ljb Plrtkfkpltkcj

Iaypt,: ij HlPlhconlrl y Qikjir, fcops., Pchktkflh Plrtkis fcsk Pchktkflh ivi<cp,j cp.fkt., flp. 4.

Lfirfl bi Rýjiz, vëlsi Fhirjijt D. Occri. Rujkskl Vkjfi Kjbipijbijfi=

di By ce Cji-Plrty Acvirjoijt, Yjkvirskty ce Flhkecrjkl Priss, <;59, . ispifklh suflpïtuhc «Rujkskl= Rdi Prcspifts ecr Kjstkrurkcjlhkzlrkcj,·, ij Ytdcrztly Pchkhkfs kj

Ocbirj Vcfziky, fkk.* j flstihhljc ij ih crkakjlh. (J. bih [.)

<

605

oijti ij tërokjcs bi hcs fcjcfkbcs ocbihcs bi «fhkijti qukjl pchïtkfl· . L istirispiftc, tlonkëj si bini rifcrf fl pirtijifi l hl elsi bih frifkokijtc bi hcs plrtkbcsbkstkjfköj ijtri plrtkbc y elffköj ‒ ij ih sijtkbc b okjc ‒ is tcblvïl ouy piquiül [is nlstljti fkirtc i bi Vpkrc bi «ih bislrrchhc bi hl pchïtkfl· prifibi l hl bislrrchhc, yqui Lerkfl skaui ijerijtlbl fcj ih prcnhiol hhlr hl pchïtkfl .

Pcbiocs ldcrl vchvir l hcs prcnhiols bi hl fckr

Page 258: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 258/351

 ‒ fhlrc qui bi hl fcoplrlnkhkblb ijtri zcjls ‒  qui p fcoujkblbis pchïtkfls ehukbls.Fcoc si dl suairkbc ljt okijtc fcoplrlbc fcrriftc bi hcs Istlbcs kjbipijbkijt tkpcsy fltiacrïls qui silj k) riskbulhis, y u) prcvkskcrs ldcrl, flsk tcbcs hcs lutcris dljtrltlbc bi cfuplrsi bi Kt blbis pchïtkfls jlfkijtis y vchìtkhis oibkljti hl kjtrcbuffkacrïls juivls ijtri kcs ctrcs tkpcs, y l isc si bini qui isls jc silj riskbulhis. Puis ih

flrìftir riskbulh bi ujl fltiacrï pcr su unkflfköj= ij hualr bi istlr kjtirpchlbl ijtri, sihlbc bi. Vkj ionlrac, ujl fltiacrïl riskbulh jc is, ij sï o sï oksol, ujl fltiacrïl prcvkskcjlh.

Ih octkvc plrl kjskstkr ij qui hcs ltrknutcs y hls fhlsis plrl hls fcoujkblbis pchïtkflsehukbls jc binij sir söhc skjc tlonkëj prcvkskcjlhis, is qui hls burlfkcjis y hcs fcoktcs tkijij prcpkiblbis qui jc puibij scpcrtlr hls burlfkck y hl rutkjl. Hcs plscskjkfklhis bi hl ibkekflfköj bi jlfkceh pcjbij l uj istlbc bi uraijfkl y bi lftulfköjixfipfkco puibi burlr oufdc. Ij tërokjcs aijirlhis, hls prcpkiblb sktulfkcjis biuraijfkl bkekirij bi hls prcpkiblbis bi hls sk

Uëlsi ]chnira, Frltkja Pchktkflh Crbir7 Rdi Plrty Vyskio kj fl, cp. fke, pìas. <9; l <5<,

y ^ijë Hiolrfdljb. «Pchktkflh F Itdjkfkso kek Rrcpkflh Lerkfl= Fcopitkja Vchkblrktkiskj Jltkcj-=

LPV^, olrzc bi <;1>, pìas. 54 l 1<. Yjl suairijfkl fcjixl is hl istubklr hlbisfrkpfköj bi Cstrcacrsgk bi föoc surakö ih plrtkbc bi

üc fcoktë ij hl siaujbl oktlb bih skahc xkx. Mlois Vfctt, «Fcrruptkceh Pchkjis ljbPchktkflh Fdljai·, hci. f tlonkëj risuhtl ouy bih ecfc bi hl fhkijtihl ij aijirlh, vëlsi90pRl, flp. 2, jctl <>.

65 Vuprl, <.<. Ij isti flsc hc qui si kophkfl is hl arlj pcsknkhkblb sunujkblbiselffkcjlhis silj hls ujkblbis rilhis. Uëlsi lskoksoc •sup‟  

: Lerkfl= Rdi Prkolfy ce Pchktkfs, cp. fkt., flp. 9 («Rdf Prkolf Cflh Bivihcpoijt·). plssko, y pìa. <96. Ij ih sijtkbc bi istl suairieh Fchkj Hivs. Pchktkfkljs ljb Pchkfkis,Ilst Lerkflj Punhksdkja Dcusi, <

601

rrjlgs, c jcrolhkzlbls. Olrx lpcyö su kbilh bi hl biocfrlfkl ftl y skj Istlbc ij hcsbltcs qui prcpcrfkcjlnl hl Fcoujl bi ïs bi <410-<41<. Ivkbijtioijti, chvkbö tijir ijfuijtl qui hl kijskbl bi hl plrtkfkplfköj bkriftl istì ij rihlfköj kjvirsl fcj hl rlfköj=fuljtc oìs kjtijsl, oìs nrivi, y hl ixpirkijfkl uhtirkcr bi hhlolbls biocfrlfklsfcoujkstls biocströ dlstl quë pujtc eui vi su irrcr. Arlj plrti bi hls cnrls lftulhisscnri hcs plrtkbcs —kfljcs plrifi lbchifir bi uj chvkbc sioimljti. Lsï, si dl fcjeuj uj

kopuhsc kjkfklh bi olsls c bi ocvkhkzlfköj fcj uj flrìftirolsls c bi ocvkhkzlfköj bi hcs plrtkbcs. [ okijtrls qui Olrx jïl nuijcs octkvcs plrl plslr pcr lhtc hl biarlblfköj bi ijiraïl kirijti ij hls hlrals burlfkcjis, hcs pchktöhcacsbinïlj istlr oimcr crolbcs.

³Föoc kjbkflocs ujl vlhkbiz prc tiopcri, istc is, i flrìftir cvkskcjlh bi ujlfltiacrïl3 Yj prkoir oifljksoc fcjsksti ij rifu l priekmcs fcoc fulsk c siok, siaýj prcfibl. Lsï, is pcsknhi bifl ktlr ujl sirki bi iquïvcfcs oirloijti fcj dlnhlr bi«skstiols bi ulsk plrtkbcs· 64, bi «plrtkbcs bi fulsk olsls· y, bisbi huiac, bi tulsk plrtkbcs·. Is bi rifcjcfir qui dlnhlr bi sioks y bi fulsks bc ih tkiopc jc sirïl oìsqui ujl pibljtirïl, pirc hl pibljtirïl jifislrkl lh jkvih tkpchöakfc bi hcs binltis

skiopri qui tijbiocs chvkblr qui ih flokjc bi hl pchïtkfl fcoplrlbl istì hhijc biopls.

Page 259: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 259/351

Rcblvïl tijiocs qui ijerijtlrjcs fcj ujl ýhtkol fuistköj, hl bi rjc lpridijbir hckjecroi. Istl fuistköj aulrbl rihlfköj fcj ih

c bi qui hls ecrols jc schkbkekflbls jc söhc tkijbij l quiblr riehimlbls pcr hlsfhlskekflfkcjis. Ih oksoc lftc bi lskajlr lhac uj tkpc kopcji l isi lhac ujl biekjkfköj,ujl ekmizl, ujl ecrol. sr tljtc, y fcj rispiftc l uj istlbc bi ehukbiz, hls fhlsis y hcstkpcs sibij sir oìs ijalücscs qui kjecroltkvcs. Jc ixksti ujl schufköj ifdl plrl istlbkekfuhtlb. Yjl ecrol bi fcjtrlrristlt hl ltrknufköj ujl ecrol priolturl l hc kjecroifcjsksti, ujl viz oìs, ij rifu l hcs oifljksocs bih fulsk c ih siok. Vkj ionlrac, hl prkjfkplh

slhvlaulrbkl fcjsksti ij sihiffkcjlr, fcj ekjis tkpchöakfcs, fltiacrïls c nlstljtiehixknhis y pcfc fcoprcoitkbls.

C sil, qui ih fcjmujtc fcophitc bi riquksktcs is qui hl oimcr kttehl bi lpridijbir hlsfcoujkblbis pchïtkfls ehukbls is oibkljti

ltiacrk lb dcf qui silj= k) riskbulhis7 u) prcvkskcjlhis, y kkk) tij alj hkoktis pcfc ekmcs.

Istcs riquksktcs nrkjblj, l su viz, frktirkcs pl tUlhulrKl lnujbljfkl bi hls itkquitls prcpuistls, bisbi dlfi qukjfi

tt itkquitl hl friö Olfpdirscj. Biocfrlfy mc Lhnirtl7 Rdi Rdicry ljb lfhkqY ce l\ulsk-Plrtv Vyskio, cp. f flp. 4, pirc plrifi oìs lprcpklbl

ls riakcjis ij bislrrchhc.

kïbcs y skstiols bi plrtkbcs

4.6. Istlnhifkokijtc bi fltiacrïls «lb dcf·

604

lücs, plrl hls riakcjis ij bislrrchhc c ij vïls b Flni imiophkekflr hl fuistköj, ujl vizoìs, fc ris bi <;50 bi Lhocjb y Fchiolj. [l di cnmitlbc ljtl «bcokjljti jclutcrktlrkc· bi Lhocjb nlsìjbco( blnl unkflbc . Pirc fuljbc si bl l hl fltiacrïl ujbulh, ih tërokjc risuhtl eihkz jc söhc pcr su ehixknmhmb pcrqui suakiri hc qui pcbrïl sir ihrisuhtlbc fcjs ol bi plrtkbc pribcokjljti (bkfdc sil bi plsc, ëstl oimcr ecrol bikophkflr qui söhc si hi pritijbi blr u vkskcjlh). Hcs oërktcs bi hl ëtkquitl bi bcokjljtijs vij rilhzlbcs oìs sk si lphkfl pcr su fcjtrlrkc, istc lutcrktlrkc·. Istl ýhtkol itkquitlsi rifcokijbl schl octkvcs, istc is, ehixknkhkblb y pcr siülhlr l ctrl pc=

fhcj euturl hl bkspcskfkcj bi plrtkbc diaiocjkfc [ i suairijfkl uhtirkcr, is bifkr, hl biqui lh lülbkr uj ts plutl bi plrtkbc «jc bcokjljti·, jcs lprcxkolrmlo pcjir bi ujisquiol tkpchöakfc fcophitc qui skaui f ih oksoc rktoc y qui si lmustl nkij l hlsriakcjis ij b

Vk bi Lhocjb si puibi birkvlr ujl bkvksk5 ij kkk plrtkbcs k) bcokjljti lutcrktlrkc u)bcokjljti jc lt jc bcokjljti, Fchiolj isnczl ij ih oksoc vchuoij uk tris ouybkeirijti qui si nlsl ij ih arlbc bi fcjk rkjbi hls skaukijtis fhlsis= k) fcopitktkvl7 u)siokfco lutcrktlrkl Lujqui isti olrfc si bistkjl l hls riakcjk Kn, jc tkiji jlbl bi lbdcf, istc is, puibi rikvkjbkflr n biz ujkvirslh. [ istl fcjskbirlfköj is hl qui skrvi plrli bkltloijti su kjsuekfkijfkl. Pcr hc qui rispiftl l Lerkf sijtl lh arupc olycr bi plïsisij ih fulbrc bi Fchio=

fhlsi ‒ hl fcopitktkvl.... fuijtl fcj firc flscs7 hl fhlsi tktkvl fuijtl fcj >6 flscs, y hltirfirl fhlsi, siks flscs. ( fltiacrïl fhlvi is hl «siokfcopitmtkvl· pirc hcs plïsis istlfhlsi jc jcs blj jkjaujl pkstl lfirfl bi hc qui pcb hl fltiacrïl, slhvc «ctrcs·, jkfcopitktkvl jk lutcrktlrkl flsc, Fchiolj isfrknïl ij <;9;. Plrl <;55 irl pltijti‟

Page 260: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 260/351

sihiftkvkblb bi su fhlskekflfköj, puis ij lquihhl ëpcfl ij jcrol aijirlh qui W Lerkfl_hls ihiffkcjis dlj bimlbc ³ pitkfkcjis ij jkjaýj sijtkbc skajkekfltkvc —y si dlj fcjv phinksfktcs bkserlzlbcs y pribitirokjlbcs· . Lüìblsi qui,

· Uëlsi hl jctl 1, suprl, y 4.<.

20 Uëlsi Rdi Pchztm ce tdi Bivihc pkja Lrils, cp fkk., pìa. 96 Mljcwktz tlonkëjoljtkiji hcs tërokjcs bi «fcopitktkvc biocfrìt fcopitktkvc· ij <;52 (kjKfc, jctl 2>).

2! ^upirr Ioirscj, «Plrtkis ljb Jltkcjlh Kjtiarltkcj kj Lerkfl·,

y VkVt( bi plrtkbcs

c bi hl fltiacrïl frufklh bi Lhocjb ‒ bcokjljti jc lutcrk

 ‒  is kjtukYvc y biekjknhi, jc cfurri hc oksoc fcj hl siokfcrj fkl. y ih riquksktc bi hlehixknkhkblb bini sltkselfirsi fcj juivls )rïls, jc fcj ih csfurifkokijtc bi hls qui ylistlnlj fhlrls.

lstl ldcrl di pristlbc pcfl ltijfköj l hl plutl ouhtkplrtïbkstl. Ioirscj, pcfc ljtis bi

<;55, oljtijïl ij su fhlskekflfköj ,c «fcopitktkvc phurlhkstl·, tkpc qui risuhtl uj tljtcfurkcsc fcj rispiftc l su prcpkl bifhlrlfköj qui, slhvc ij Rljzljkl, ffkcjis dlnïljbimlbc bi sir fcopitktkvls ij flsk tcbls plrtis, fcj rispiftc l hcs tris ýjkfcs imiophcsqui puibc ijfcjtrlr=

Ml, Gijgl y ih Fcjac 2>, Ij lquihhl ëpcfl, Jkairkl istlnl lh i bi hl bistruffköj, ihFcjac dlnïl prcdknkbc tcbcs tcs plrtkbcs flsk uj skjöjkoc bi flcs, y Gijyl irl, ij ihoimcr bi hcs flscs ecrol kjtiroktijti, jc lutcrktlrkl . Vk plslocs l hl fuijtl sks fl oìs prifksl dlstl hl eifdl, jcs ijfcjtrlocs fcj qui ij >5 bih Lerkfl jiarl (scnri uj tctlhbi 6<) dl ixkstkbc hialhoijti

kbi uj plrtkbc, skouhtìjil c sufiskvloijti, ij ih pirïcbc bi hl

 pijbijfkl dlstl <;5;, y fcj qui ih jýoirc oìs ihivlbc hcs dlj

c ih ]lkri (Fcjac-Gkjsdlsl) y Jkairkl (<1 y <2, rispiftkvloij y ih oìs nlmc ih LhtcUchtl (bcs plrtkbcs)‟. Hl fuistköj plsl  

lrlyQikji Pchktkflh Plrtkis ljl‛ Pchkkkflh Bivihc poijt, fkk., pìa. >5;.  , ij aijirlh, Q. m. O. Olfgijzki y Gijjitd ^cnkjscj, fcops., Ek Ihif kj Lerkfl, Cxecrb YjkvirsktyPriss, <;50.

Hcf. fkk., pìas. >5;, >41 l >;6, mljcwktz, Rdi Okhktlry kj tdi Pchktkflh —hcprjijt c/ kdi Jiw Vklhis, cp. fkk., kjfhuyi ujl fhlsi «fcopitktkvl bioc =l· qui tlopcfc is oimcr(pcr imiophc, lnlrflnl l Rljzljkl).

Ij Jkairkl tcbcs hcs plrtkbcs is>ìj suspijbkbcs bisbi <;557 dl dlnkbc auirrl fkvkh fcjNklerl qui burö bi <;51 l <;10 y, dlstl hl eifdl, ih plïs hi scoitkbc l uj acnkirjcokhktlr bkriftc. Ih Fcjac (Gkjsdlsl) tuvc ih prc Vl sifiskcjkstl bi Rdsdconë.Gltljalbi <;50 l <;56, tuvc uj achpi bi bc ij <;59 y pcfc bispuës ijtrö ij hl auirrl fkvkh bi<;51. Lsï, puis, Gijyl crjic flsc phlusknhi bi Ioirscj. Pirc su fcopitijfkl phurlhkstl skajkekfl loijti qui hl cpcskfköj puibi ixprislrsi, skj lrrkisalr hl vkbl, ijfcjtrl ijylttl y bih plrtkbc bcokjljti GLJY (Yjköj Jlfkcjlh Lerkfljl bi Gijyl), iij <;59 irl uj plrtkbc ýjkfc bi elftc y qui ij <;5; oljtuvc su ocjcpchkc kt hl euirzlLfirfl bi Jkairkl, vëlsi ^kfdlrb H. Vghlr, F. V. Qdïtlgir, «Jkai.

ij Flrtir, Jltkcjlh Yjkty ljl‛ ^iakcjlhkso kj Ikadt L/rkflj Vtjtis, cp. fkk.7 tirVfdwlrtz, Jkairkl, Prliair, <;547 ^cnirt Oihscj y Dcwlrb Qchpi,

Page 261: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 261/351

P9., Jkairkl= . Ocbirjkzltkcj ljl‛ tdi Pchktkfs ce Fcooujlhksij, Okfdkalj Vtlti tPriss, <;1<. Lfirfl bih ]lkri y bih «Phurlhksoc fcopitktkvc· fcjachës, tsi BljkihNkinuyg y Olry Bcuahls, Fcjac Rrkns ljb Plrtkis, Hcjbris, <9< LjtdrcpchcakflhKjstktuti, <;5<7 Bljkih M. Frcwhiy, «Pchkjis ljb Rrknl kj tdi Gltljal·, ij QP\, olrzcbi <;56, y Frlwecrb [cuja, Pchktkfs kj Fcjac, Prkjfitcj Yjkvirskty Priss, <;59. Vcnri

Gijyl, vëlsi Fdirry Airtzih, i c Kjbipijbijt Gijyl, <;56-54, Dikjioljj, <;10, yFlrh ^csnira, ‘ Fcrjihk Yjkvirskty Priss, bi pröxkol punhkflfköj.  

Ocrrkscj y ctrcs, Nhlfg Lerkfl, cp. ikt., pìa. ;;, fulbrc 4.>. Hl fuijtl tkprijbi «tcbcshcs plrtkbcs pchïtkfcs qui irlj hialhis... ij isti pirïcbc,

60;

6<<)

l sir hl bi fuìhis bi iscs plïsis dlj blbc ouistrls. oijtc, bi ujl plutl phurlhkstl bi plrtkbcs. Pirc H pcjbi l istl priaujtl is ih akrlr bi hl ruibl. Plrl <; ij phurlh istlnlj prcdknkbcs c ribufkbcs lh ocjcpl bi hcs >5 plïsis ljtirkcris, y hls ixfipfkcjis irlj ]l

Hisctdc. Ij <;10 si prcbumc uj achpi bi Istlbc=

 plrl <;16 ]lonkl irl bcokjljti lutcrktlrkl. Pcr flsc bi oìs bi uj plrtkbc qui quiblis ih bi Nctswl jifi lh tkpc bcokjljti jc lutcrktlrkc . Lsï, hl kjbkfl ekfltkvl bi tcbl hlsirki is qui söhc ij fultrc

 ‒ Aukjil, Fcstl bi Olrekh, Hknirkl y Olhlwk (l plrtk ih plrtkbc bcokjljti lutcrktlrkc dlskbc (dlstl <;12) oc. Vlhvc istcs fultrc flscs, flsk tcbcs hcs bioìs istlbc ij ehukbizfcjstljti, tljtc qui bkeïfkhoijti pui nrivi dkstcrkl plrtkbkstl y ihiftcrlh skj hl lyubl biuj f

L ekj bi cntijir ujl pirspiftkvl oimcr bi hl fuis ocs prkoirc hl fcjekaurlfköj aijirlh,

qui is ‒ fcoc qui «hls jlfkcjis ij vïls bi ocbirjkzlfköj· tkijbij oufdïskocs plrtkbcs c nkij uj schc plrtkbc bcokjlj hl cpcskfköj c hl tchirl söhc jcokjlhoijti· .Istl fcjH. nlh pristl pisc l hl scspifdl bi qui is ouy pcsknhi qt ouhtkplrtïbkstls söhcixkstij pcrqui jkjaujl plrti is fl jlr l sus fcjtrlplrtis, istc is. skophioijti pcrquiixk9 fköj bi kopctijfkl, bi erlaoijtlfköj ltcokzlbl bih pcb ih ouhtkplrtkbksoc bi istitkpc bkstl oufdc bi hc qui tlhis flhkekflj bi «phurlhksoc fcopitktkvc·. [l di sik phurlhksoc pchïtkfc jc ij ij hl dkstcrkl dlstl qui dlk hl friijfkl ij ih vlhcr bi hlsistrufturls phurlhkstls 24• Ix bkfi qui ih ouhtkplrtkbksrjc jc puibi rischvir hcs prcnhirjflfköj bi jlfkcjis y bi lfihirlfköj bih frifkokijtc ifcjöj Pirc hl prkoirl ixphkflfköjcnvkl skaui skijbc qui ij hl j bi hcs plïsis bih Rirfir Oujbc ih ouhtkplrtkbksoc flrifij friijfkls fcjaruijtis. Vk si dunkirl pcjbirlbc binkb=

bltc prihkokjlr, oufdls privkskcjis dlnrïlj skbc ouy

tljtc sk irlj risuhtlbc bi euskcjis c isfkskcjis fcoc sk jc·. Fcrk < jc dly plrtkbcs, ihfulbrc lnlrfl 6> plïsis.

Cnsërvisi qui Nctswljl y Hisctdc jc cntuvkircj hl kjbipij <;55 y qui loncs scj plïsis ouy piquiücs, fcj Cjcs 900.000 y dlnktljtis, rispiftkvloijti.

—· Bi difdc, iscs bklarlols si dlhhlj ij hcs ixfihijtis · ij Ocr rkscj y ctrcs, NhlfgL/rkfl, fkk., plrti >. Rlonkëj si dlhhl lH arleïl pcr plïsis.

Lptir, Rdi Pchktzfs ce Ocbirjkzlkkcj, cp. fkk.. pìa. <;2.

8 Vuprl, < . >.gs :kV1FK< bi plrtkbcs

Page 262: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 262/351

sil, qui hl fltiacrïl bih phurlhksoc fcopitktkvc is ijalücsl.

)dlhhlocs ij tirrijc oufdc oìs siaurc sk bifkocs, fcoc si

l j ltrìs, plutl «jc bcokjljti·, fcj hc qui jcs bisdlfiocs

bl fcjiTkC jifislrkl fcj fcopitijfkl y phurlhksoc. Vk jc, flni r bi «skstiol bi

 plrtkbcs ij phurlh· . Ij jkjaujc bi hcs bcs si ecrouhl ujl dkpötisks lfirfl bi pcr quëbl hl flsulhkblb i ixksti ujl sktulfköj pchkplrtkbkstl. Ih qui istl plutl tijal fchuojlvirtinrlh phurlhkstl c qui sil kjvirtinrlbl is fuistköj quibl plrl kjvistkalrhl. Pcr ctrl plrti, bini rifcrblrsi qui ih irc bi plrtkbcs jc is uj kjbkflbcr ouy skajkekfltkvc ljtisbi hl chkblfköj istrufturlh bih skstiol bi plrtkbcs. Pcr tljtc, hl ýjkfl jfköj skajkekfltkvlfcj rispiftc l uj istlbc ehukbc bi puhkplrtk cis ijtri= k) rihltkvloijti pcfcs plrtkbcsqui, bi difdc, si fcj lj hcs ujcs l hcs ctrcs (istc is, jkjaujc bi hcs fulhis is bcok ), y mk) ujl plutl puhvirkzlbl °

aulh qui hl plutl pchkplrtkbkstl puibi sunbkvkbkrsi ij pcfcs y rkzlbl, tlonkëj hl plutlujkplrtkbkstl is susfiptknhi bi oltkzl Plrl iopizlr, bini fcoprijbirsi qui ih

ujkplrtkbksoc jc..== ujl fcjjctlfköj tkrìjkfl slhvc qui si lprifkij ncs y hls vkrtubis bih phurlhksoc pchïtkfc. Lbioìs, hl plutl bih )plrtkbksoc bcokjljti hhial l sir uj «ocjcpchkc jlturlh·skio kui ujl isflsiz ispljtcsl bi lptktubis y bi pirscjlh flhkekflbc fl qui, bi difdc,jc istì ij muiac ujl përbkbl bi pctijfklh hkstl. Fcjecroi l istls prioksls, flniistlnhifir fcj sijtkbc suntkpcs. Yjc is hl ispifki bi plrtkbc ýjkfc pcstlolhalol c tksc«plquiti·, istc is, ih plrtk ujkekë qui aijirlhoijti is risuh bi euskcjis y tkijbi lflrlftirkzlrsi pcr ujl pirspiftkvl lari Brl. Ih siaujbc is ih plrtkbc ýjkfc tïpkfloijtifcirfktkvc, ih plrtk 3ui qui dl prcsfrktc tcbcs hcs bioìs plrtkbcs, tkijbi l sir firrlbc Brhc aijirlh lphkfl pchïtkfls ixfhuyijtis. Fhlrc qui ij uj istlbc lkbiz ih plrtkbc ýjkfc bilolhalol puibi fcjvirtkrsi rìpkbl- ti ij plrtkbc ýjkfc fcirfktkvc y ixfhuyijti, yvkfivirsl. Pcr fkirj c, Gijyl plsö lh ujkplrtkbksoc pcr larialfköj ij <;52 —y pcr hlirzl ij <;5;, fuljbc Gijylttl dkzc erijti l hl sifisköj bi Cbkjal hijkijbc l ësti y prcdknkijbc su plrtkbc siplrlbc. Pirc ij fulh r ocoijtc blbc, ih ljlhkstl bini tijirfcjfkijfkl bi hc bkeirijtis Puibij sir hls bcs plutls. Rlonkëj riprisijtl ujlbkeirijfkl ih li ih plrtkbc ýjkfc sil risuhtlbc bi ujl ujkblb kjkfklh c bi ujl

Istl is hl itkquitl bi Dujtkjatcj y Occri ij Luhncrktlrklj Pchktkfs kj Vcfkity, fkk., pìa.9<1.

Pcr imiophc, ij Kjbcjiskl oìs bi 20 arupcs (plrtkbcs) pchïtkfcs prisij —< fljbkbltcs ijhls ihiffkcjis bi <;99= y ij ih Fcjac, ij <;50. si flhfc- l qui nldïl <00 plrtkbcs.

Vkh6<>

tcol okhktlr bih pcbir y su ristlnhifkokijtc uhtirkcr. <

oijtcs si puibij kjfhukr fcoc vlrklnhis, y yc tktunilrh

oìs lhhì ‒ ij uj fcjtixtc olaoìtkfc ‒  fcj frktirkcs Ij risuoij, l hc hlrac bi istiflpïtuhc oi di prc

hl bkeirijfkl ijtri hl ehukbiz y hl fcjschkblfköj, ijt kjecroi (rihltkvc) y hl frkstlhkzlfköj.Bi istl bkeirijfk qui hls fcoujkblbis pchïtkfls ehukbls riqukirij uj Pirc jc sibisprijbi qui binlocs tirokjlr fcj bcs j virtknhis y diroëtkfcs. Lsï, oks suairijfklshhivlj nlf qui istìj vkjfuhlbcs ijtri sï, fcoc kjbkfl ih fulbrc oijti, di pristlbc

Page 263: Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

7/21/2019 Partidos y Sistema de Partidos - Giovanni Sartori

http://slidepdf.com/reader/full/partidos-y-sistema-de-partidos-giovanni-sartori 263/351

oufdl ltijfköj l hcs tërokjcs, pu jlr ‒  pcr bisfukbc c lbribi ‒  tërokjcs qui fcjeurjl irrcr... oi plrifi kopirbcjlnhi· : Pirc hl pricfu

tkfl vl ujkbl l uj prcnhiol bi fcjvirtknkhkblb bi fco fkcjlrsi ujl plutl ehukbl fcjctrl istrufturlbl.

 Jlturlhoijti, hls fcrrispcjbijfkls kjbkflbls ij ih f prcvkskcjlhis, y jc si scstkijijoìs qui fcjecroi lh fitirks plrknls, istc is, qui si piroktl l flbl plutl ob fkcjlr«jlturlhoijti·, skj kjmirijfkls bi vlrklnhis ixöa brc istì craljkzlbc ij sifuijfkl, isbifkr, fcjecroi

c elsis, pirc sus fltiacrïls tlonkëj istìj crbijlbls ij bijti bi lnstrlffköj, c sil,bisfijbijti l plrtkr bi uk lnstrlftc, cojkfcoprijskvc, dlstl jkvihis oijcs lnstrfcjfritcs. Pcr tljtc, hls bkvirsls fltiacrïls istìj vkj fcjvirtknhis ujls ij ctrlsfcjecroi l hls jcrols bi hl tk l hc hlrac bi ujl isflhl bi lnstrlffköj 9> Rlonkëj si fih tkpc «bcokjljti jc lutcrktlrkc quibl fchcflbc nlmc < fconkjlbl bih ocjcplrtkbksocy bih pchkplrtkbksoc.

skajkekflr qui ij uj istlbc bih muiac ouy, kjfkpkijti jczlr hcs hïoktis qui si istlnhifij ij hl elsi istrufturlbl oksol istlnhifi.

Di dlnhlbc bi uj hlnirkjtc lerkfljc. Ih fulbrc 6< f istl kolaij si lfirfl l hl virblb.Rlonkëj suakiri,