Patan 2-06-2012

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

su{kt uekqsf hrkkLku LkkLke {kuxe Eyku knkU[e nke. khu uekqsf {wfukE LkkkELkwt {kuk rLkkwt nkwt. yk ytku Sk [kf rY Vrhk LkkUkE nke. 5kx : ekus kk{u hnukk uekqsf hrkk kzekLke Vrhk yLkwMkkh kuyku yLku ku{Lke Mkkku {wfukE LkkkE uekqsf {nuMkkk kku kfkSLke hee fhk Afzku fkkkoEzLkk kzefkke fuhe kfkLkku tku rsk{kt kuhkufxkuf [ke hkku Au

Transcript

 • kkLkkwh : kkLkkwh{kt zkxhnkWMk{kt kkLku yku yLkkkwhkZkk{Lkk hk{kE {kkkE kxuLkktfkLk{kt knuhu MkkuLkkLke {hfe qtxeLku

  kkk skkt zkk{ kkwfkLkk Ykkkk{Lkk LkkkwkE u{hkE [kiheLkukufkuyu kfze ELku kkueMkLku nkufkuo nkku. su ytku kkueMku kwLkku LkkUe

  kkkMk nkk he Au. khu kekLkk{kt kkLkkwh {ekwhk{kt

  hnukkt kuskuLk hkkE kxu yLkuku{Lkk krk yrLkkE zkkkkE kxunkEu kh nkux{kt s{k kk nkkt.ktke khk Vhe hkk nkk ku hr{kLkhMkk{kt yuf {khwrk fkh{kt ykuk [khRMk{kuyu yuxkLku yktkheLku Qwt

  hke kuskuLkLkk kk{ktke MkkuLkkLkkukuhku kkk ku {kukkE ku{s [kteLkexe {e fw 38,700Lke {kkLke qtxfhe {khwkefkh{kt kkLk kE kktnkukLke Vrhk nuh kkueMk{kfuLkkUkk kk{e Au.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, ;t.2-6-2012 bnumtKt Qkt rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlvwh tkrksfkkkoEzLkk kzefkke fuhe kfkLkku tkursk{kt kuhkufxkuf [ke hkku Au

  kkLkkwh{kt qtxLkk ku kLkkke [f[kh ekus kk{u SkLke xhu yufLkwt {kuk5kx : ekus kk{u hnukk uekqsfhrkk kzekLke Vrhk yLkwMkkhkuyku yLku ku{Lke Mkkku {wfukELkkkE uekqsf {nuMkkk kkukfkSLke hee fhk Afzku

  hekk{kt kuMke {nuMkkk khV sE hkknkk. hBkLk SkLkk [kfu kwh zkuyLku kVkhe heku ntfkhe ykkskk Afzk hekkLku kkAke xh{khkk yfM{kk Mkok kkBku nkku.

  su{kt uekqsf hrkkLku LkkLke {kuxeEyku knkU[e nke. khu uekqsf{wfukE LkkkELkwt {kuk rLkkwtnkwt. yk ytku Sk [kf rYVrhk LkkUkE nke.

 • CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : PATAN, BANASKANTHAII Lq

  fuheLkk Mxku sk fhe ykk ukkheyku Mkk{u

  tzfe fkokne nkk he nke.ykytku LkkhkkrfkLkk RL[kso VqzELMkuxh MkwhukE kukuku skwtnk w t k u fkkk oEzke kfue fuheykhku {kxu u{e kqhkh kkAu. suke kufkuLke hsqykkkuLku kLkuE kf{kfu ox{kt 10ke wwfkLkkuyu kkkMk nkk he fkkkoEzkekfuku fuheLkku skku zke kkze

  ukkheyku Mkk{u tzfe fkoknefhk{kt yke Au.ktkekzk wrLk.Lkekuhe fhkkkt kLkkMkfktXk rsk yLkukkwfkLkkt khu rhku uk {ehkku Au. ykLkku rhku fhk {kxuwkhLkk hkus ktkekzk fkukuLkekk u u k{k{ hksfe, Mkhfkhe,Mkk{krsf kkk yL ykkukLkkuLke{exk {e nke. su{kt k{k{uMkkoLkw{ku Lke fheLku ktkekzkfkpusLku kt fhk hk MkhfkhLkukhkh hsqykk fhkLkwt skk{ktykwt nkwt.

  yLkwMktkLk Auk kkLkkLkwt [kw

  Mkhfkhe fko{{kt hksfe kkVku

  {kueLku Vheke {w{tke kLkkk{nuMkq {tkeyu Mk{ zkk !!

  y{kk/ nkhes kk.1{w{tke LkhuL {kueLku Vheke {w{tke kLkkk

  {kxu {nuMkq {tkeyu kurzkh {kkkSLkk Mk{ zkkk

  kuLkk uhk kkk kzk Au. nkhes{kt s{eLkkuLkk he-Mku oLkk yuf fko{ hBkLk {nuMkq{tkeykLkteknuLk kxuu ykku kkVku fkuo nkku.

  nkhes{kt s{eLkLkk rh-Mkuo fko{Lkku krk: f{o[kheyku{kt kkkxnkhesLkk s{eLkkuLkk he-MkuoLkk

  fko{ uk WkMkkkuLku hkLkk{nuMkq{tke ykLkteknuLk kxuu{w{tke LkhuL {kueLku Vhe {w{tkekLkkk Au kuku & kqAku nkku.{uLkeyu nfkh{kt skk ykkkkykLkteknuLk kxuu kurzkh {kkkLkk

  Mk{ zkkkt fko{{kt Mkkukku kzekku nkku. Mkhfkhe fko{Lkk LkunuX kkLke kuXf fu MkkLku MktkkuLkfhkk nku kuku kkVku fhkk WkMkkkufku yko[k kLke kk nkk.

  yku yu WuLke Au fu Mkhfkhefko{ku{kt sLk{uLke yufk fhk {kxu

  Mkhfkhe f[uheLkk f{o[kheykuLkku Mknkhkuuk{kt yku Au. yk fko{{ktyktkkzeLke {rnkyku kuhu nkshnke. kurzkh {kkkSLkk Mk{zkkLke xLkkyu rskLkkMkhfkhe f{o[kheyku{kt kkkx YkE kku Au.

 • CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : PATAN, BANASKANTHA IIILq

  kkx{kt {rnkyuyk{nk fhkk

  [f[kh5kx: kkx nuh{kt ytzykLkt MkkuMkkxe{kt hnuke yufkhek {rnkLku fkuE ykBfkhkuMkh kke ykkk kkhkus hkkeLkk Mk{u ku VktMkkukE yk{nk fhkk[f[kh {[e sk kk{e nke.

  kkx nuh{kt ytzykLkt MkkuMkkxe{kt hnukk[ukLkkkuLk hSkkE[kihe suyku kk hkus fkuEykBfkhkuMkh hkkeLkkMk{u ku VktMkku kEyk{nk fhkk [f[kh {[esk kk{e nke khu ykkkkkLke kuykuLkkkrhkhsLkkuLku kkk kuykuyukkueMkLku fko kkkkueMksfkuMkhLke fkokrnnkk he nke.

  ku MktkkLkLkesLkukk u{e

  Mkkku kkLkrkuh,kk.1

  kkueMk Mkqkku{ktke{ke {krnke {wskrkuh kkwfkLkkzw[fkzk kk{LkkhneLke kLke suLkuMktkkLk{kt yuf efhe Au.krhekkyu h{ktkeuhe{kt hnu MkkuLkkLkkkkeLkk MkkuLkkLkehk{Lkk{Lkwt 1 kkukLkwtkufux, MkkuLkkLke [uLk kuLktk [kh kkukLke,MkkuLkkLke ktkze [kh Lktk[kh kkuk kkkY.5,000 hkufzkytkrsk kkuYrkkLke WXktkhe fhehLkk MkkuLku [f{kuykke (1) iuk(ehk{) LkkkkkEue, hnu. hkLkuh kk.fktfhus, kkk rwehk{kE ue hnusuMkwtkkwhk kk. kkxMkkku kkeLkk EkkLk kE kE nke.yk kkkkLke hLkk MkkuLku kkkrkuh kkueMk{kfu{rnk kkk yL kuEMk{ku Mkk{u kkueMkVrhk LkkUkkkrkuh kkueMku kwLkkuLkkute w kkkMk nkkhe Au.

 • CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : PATAN, BANASKANTHAIV Lq

  zeMkk nuh{kt kufkuLkk ykhku Mkkku [uzkt

  fuheLkk Mxku kh Vwz rkk kkxwt

  (Mkt.Lw.Mk.) zeMkk, khk, kk.1zeMkk nuh{kt WLkkkLke

  rMkLk{kt fuheLke ze{kLz kktukkheyku khk zkke fuheLkkuskku kfk {kxu fkkkoEzLkkuWkkuk fhe sLk ykhkuu{kkk nkukLkehsqykkLkk kku zeMkkLkkhkkrfkLkk Vqz rkkkhk wkhu e.su.kxukf{kfuox{kt fuheLkkukkheykuLku kt kkkMk nkkhe fkkkoEzke kfu fuheLkkuskku sk fhe tzfefkokne nkk he nke.

  zeMkk nuh{kt WLkkkLkerMkLk{kt fuheLkku {kuxku skkuXkE hkku Au. sqLkkkZ,Mkkz khVke ykkefuheyku fk[e ku{s ehu ehukkfke nkuE fuxkf ukkheyku

  zkke fuhe kfk fkkkoEzsuk uhe kkkkuoLkku Wkkukfhe kufkuLkk ykhku Mkkku [uzktfhkkt nkukLke VrhkkuLkkhkkrfkLku {e nke. sukekkrfkLkk {w yrfkhenhe ykkLke Mkq[LkkkeLkkhkkrfkLkk RL[kso VqzELMkuxh MkwhukE kukuk,MkuLkexuLk MkwkhkEhMktkkE kkxkkk ku{srfkuhkE Mkkutfe MkrnkLkexe{u nuhLkk e.su.kxukfkS {kfuox{kt wkhukkkuhu yku[ke kkkMk nkk henke. xe{Lke kkkMk hr{kLkfuxkf ukkheykuLku kt fuhe{ktfkkkoRzLkk kzefk Lkktuk {eykk nkkt. sukeyrfkheykuyu fuheLkku skku

  ktkekzk wrLk.Lke nkurxof[hfkuusLku kt fhk Mkk{u rhkuktkekzk : ktkekzk f]rkwrLkrMkoxe kku ykuenkurxof[h fkpusLku{nuMkkk kku MkuzkLkene[k kkkt kuLke Mkk{u khurhku qfe hkku Au. yLkuyktkuLkLkk k fkhkMkukE hkk Au. hkMkhfkh khk 2009{ktMkhkh f]rkLkkh ktkekzkwrLkMkxe{kt nkuxeof[hfkpusLke Yykk fhk{ktyke nke. yLku ku{kt {fkLk

  {kxu 5 fhkuzLke {kkkh hf{k Vke uk{kt ykenke. yLku fkpus rLk{koLkwtfko k Y fhe uk{ktykwt Au. khtkw {nuMkkkrskLkk fuxkf hksfeykeykuyu kkukkLkkuhksfe k kxk ykktkekzk{kt Auk [khkoke fkohk fkpusLku kkktkke kuLku {nuMkkkLkksMk kku E skLke

  ywMktk kk t 2 Wh

  ywMktk kk t 2 Wh

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice