of 19 /19
1 PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN BERTERUSAN PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KOLEJ : CONTINUOUS ASSESSMENT MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME COLLEGE: Jurusan / Stream: Sesi / Session: Modul / Module: Semester / Semester: Kursus / Course: Pendidikan Moral Kelas / Class: Kod / Code: WM 001 Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO) Tugasan/Task Jam Pembelajaran Pelajar/ Student Learning Time Pemberat/ Weightage (%) Tarikh Mula/ Date Set Tarikh Penyerahan/ Date of Submission F2F NF2F 1. Membentangkan Konsep Pendidikan Moral melalui pembentangan secara individu . (PEO 2,PLO 3,CLO 1, MQF LOD5, A3, CS3). Pembentangan/ Presentation (individu) 0.05 2 20 M1 M4

PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

  • Upload
    dinhthu

  • View
    369

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1....

Page 1: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

1

PB/JST1

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN

PENILAIAN BERTERUSAN PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KOLEJ : CONTINUOUS ASSESSMENT MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME COLLEGE:

Jurusan / Stream: Sesi / Session:

Modul / Module: Semester / Semester:

Kursus / Course: Pendidikan Moral Kelas / Class:

Kod / Code: WM 001

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO)

Tugasan/Task

Jam Pembelajaran

Pelajar/ Student Learning Time

Pemberat/ Weightage

(%)

Tarikh Mula/ Date

Set

Tarikh Penyerahan/

Date of Submission

F2F NF2F

1. Membentangkan Konsep Pendidikan Moral melalui pembentangan secara individu .

(PEO 2,PLO 3,CLO 1, MQF LOD5, A3, CS3).

Pembentangan/ Presentation (individu)

0.05

2

20 M1 M4

Page 2: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

2

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO)

Tugasan/Task

Jam Pembelajaran

Pelajar/ Student Learning Time

Pemberat/ Weightage

(%)

Tarikh Mula/ Date

Set

Tarikh Penyerahan/

Date of Submission

F2F NF2F

2. Menghuraikan konsep nilai-nilai murni, sosialisasi dan jati diri berdasarkan masyarakat majmuk di Malaysia secara berkumpulan.

(PEO 2 ,PLO3,CLO 2 , MQF LOD 5, A2, TS3)

Pembentangan/ Presentation (Berkumpulan)

0.5

7

60 M1 M13

3. Menghasilkan penulisan ilmiah berkaitan dengan patriotisme berdasarkan kepada rujukan – rujukan terkini secara individu. (PEO 4, PLO5,CLO 3 , MQF LOD 7, A3, LL2 ).

Penulisan Ilmiah (individu)

0

3

20 M1 M7

Page 3: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

3

Perincian Penilaian Berterusan/ Continuous Assessment Details

Tugasan/Task Topik/ Topic Objektif Pentaksiran/

Assesment Objectives

Domain Hasil Pembelajaran/

Learning Outcomes

Domain

Aras Taksono

mi/ Taxonomy Level

Kemahiran Boleh

Pindah/ Transferable

Skills

Kriteria Pentaksiran/ Assesment

Criteria

1. Pembentangan Individu

1. Pengenalan

Pendidikan Moral

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran komunikasi lisan dengan membuat pembentangan dan menjawab soalan dengan yakin dan berkesan dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit.

MQF LOD 5 : Kemahiran Komunikasi Lisan

A3 Menilai

CS3

Rubrik

pemarkahan

2. Pembentangan Kumpulan

1. Nilai – Nilai

Murni Masyarakat Malaysia

2. Sosialisasi. 3. Jati Diri

Remaja.

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran kerja berpasukan dengan menganjurkan forum secara berkumpulan dengan sistematik dalam tempoh masa 30 minit.

MQF LOD 5 : Kemahiran Kerja Berpasukan

A2 Memberi maklum balas

TS3

Rubrik

pemarkahan

3. Penulisan Ilmiah

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran mencari, mengumpul serta

A3 Menilai

Page 4: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

4

Tugasan/Task Topik/ Topic Objektif Pentaksiran/

Assesment Objectives

Domain Hasil Pembelajaran/

Learning Outcomes

Domain

Aras Taksono

mi/ Taxonomy Level

Kemahiran Boleh

Pindah/ Transferable

Skills

Kriteria Pentaksiran/ Assesment

Criteria

1. Patriotisme

mengolah maklumat daripada sumber rujukan yang releven dengan menghasilkan penulisan ilmiah tidak kurang daripada 400 patah perkataan secara individu.

MQF LOD 7: Pembelajaran Sepanjang Hayat

LL2

Rubrik

pemarkahan

Disediakan Oleh:

Prepared By:

Disemak Oleh: Checked By:

Disahkan Oleh Endorsed By:

……………………………………………… ………………………………………………………

…………………………………………………

(Ketua Unit/ Pensyarah) Cop Rasmi:

(Ketua Jabatan)

Cop Rasmi:

(Pengarah/ Timbalan Pengarah)

Cop Rasmi:

Tarikh: Tarikh: Tarikh: Nota: Dokumen JST1ini perlu diserahkan kepada pelajar pada awal setiap semester. 1 salinan hendaklah disimpan di dalam: i. fail kursus ii. portfolio pensyarah iii. portfolio pelajar.

Page 5: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

1

PB/MTP

MAKLUM BALAS TUGASAN PELAJAR PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

CONTINUOUS ASSESSMENT FEEDBACK MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME

Perincian / Details

Tugasan / Task

Pembentangan Individu Pembentangan Kumpulan Penulisan Ilmiah

Kekuatan attribut/ Attribute’s strength

Attribut yang boleh diperbaiki/ Attribute that can be improved

Lain-lain/ Others

Nama & Tandatangan Pemeriksa / Examiner Name & Signature

Tarikh/ Date

Page 6: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

2

Pengesahan Pelajar/ Student’s confirmation

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya fahami.

I declare that I understand the feedback given by the lecturer.

Catatan (tarikh

perjumpaan susulan,

jika perlu)/ Note

(follow-up session if

necessary)

Tandatangan Pelajar/ Student’s Signature

Tarikh/ Date

<add more column if necessary>

Nota: Borang maklum balas ini perlu diserahkan kepada pelajar pada awal semester. Pelajar dikehendaki menyerahkan borang

maklum balas ini kepada pensyarah setiap kali selesai melaksanakan setiap tugasan penilaian berterusan.

Page 7: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

1

PB/JST2

SPESIFIKASI TUGASAN PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TASK SPESIFICATIONS MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME

Jurusan/ Stream: Sesi / Session:

Modul/ Module: Semester / Semester

Kursus/ Course: Pendidikan Moral Kelas / Class:

Kod/ Code: WM 001

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO):

Pelajar dapat membentangkan Konsep Pendidikan Moral melalui pembentangan secara individu

Jenis Pentaksiran/ Type of Assessment:

Pembentangan Individu

Topik/ Topic: Pengenalan Pendidikan Moral

Objektif Pentaksiran/ Assesment Objectives:

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran komunikasi lisan dengan membuat pembentangan dan menjawab soalan dengan yakin dan berkesan dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit.

Jam Pembelajaran Pelajar/ Student Learning Time:

F2F NF2F Pemberat/ Weightage (%): 20

0.05 2

Tarikh Mula/ Date Set:

Minggu 1 Tarikh Penyerahan/ Date of Submission:

Minggu 4

Domain Hasil Pembelajaran/ Learning Outcomes Domain:

MQF LOD 5 Kemahiran Komunikasi Lisan

Aras Taksonomi/ Taxonomy Level:

A 3

Kriteria Pentaksiran/ Assesment Criteria

Rubrik pemarkahan/ Scoring rubric (Lampiran/Attachment)

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS

Tugasan 1 ( Pembentangan )

1. Tugasan ini merupakan tugasan individu.

2. Pelajar dinasihatkan supaya sentiasa berbincang dengan pensyarah bagi memastikan tugasan dapat dilaksanakan dengan tepat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

3. Pembentangan akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pensyarah.

Page 8: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

2

4. Pelajar perlu membuat sedikit persiapan minda berkaitan tajuk yang telah ditetapkan sebelum melaksanakan pembentangan.

5. Pembentangan hendaklah menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya.

6. Setiap pelajar perlu membuat pembentangan dalam masa yang telah ditetapkan ( 3-5 minit ) sahaja.

7. Kegagalan membuat pembentangan pada tarikh yang telah ditetapkan akan menyebabkan pemotongan markah.

Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Nilai-Nilai Berikut:

1. Kefahaman yang baik dan jelas tentang tugasan yang diberi.

2. Maklumat yang tepat, betul dan lengkap seperti yang dikehendaki.

3. Mengikut format komunikasi lisan formal yang ditetapkan.

4. Menunjukkan penggunaan bahasa yang standard dan laras bahasa yang sesuai dalam pembentangan.

5. Pembentangan harus mencerminkan penguasaan ilmu dalam tajuk yang telah ditugaskan.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pemarkahan yang dilampirkan.

Disediakan Oleh:

Prepared By:

Disemak Oleh: Checked By:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………….

(Ketua Unit/ Pensyarah) Cop Rasmi:

(Ketua Jabatan)

Cop Rasmi:

Tarikh: Tarikh:

Disahkan Oleh Endorsed By:

……………………………………………………………

(Pengarah/ Timbalan Pengarah)

Cop Rasmi:

Tarikh:

Page 9: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

Lampiran/Attachment

RUBRIK TUGASAN

Rubrik iCGPA: Panduan Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Atribut 5.1- Komunikasi lisan

Subattribute 1 2 3 4 5

Kejelasan Idea

Tidak boleh

menyampaikan idea

dan memerlukan

banyak

penambahbaikan..

Boleh menyampaikan

idea dan memerlukan

penambahbaikan lanjut.

Boleh menyampaikan

idea dengan jelas

namun memerlukan

sedikit penambahbaikan.

Boleh menyampaikan

idea dengan jelas.

Boleh menyampaikan

idea dengan sangat

jelas.

Keyakinan Idea

Tidak boleh

menyampaikan idea

dengan yakin dan

menyakinkan.

Boleh menyampaikan

idea dengan yakin dan

menyakinkan namun

memerlukan

penambahbaikan lanjut.

Boleh menyampaikan

idea dengan yakin dan

menyakinkan namun

memerlukan sedikit

penambahbaikan.

Boleh menyampaikan

idea dengan yakin dan

menyakinkan.

Boleh menyampaikan

idea dengan sangat

yakin dan

menyakinkan.

Kefahaman dan

menjawab soalan

Tidak memahami dan

tidak dapat menjawab

soalan.

Boleh memahami dan

menjawab soalan tetapi

kurang bertepatan

dengan kehendak

soalan.

Boleh memahami dan

menjawab soalan

dengan memuaskan.

Boleh memahami dan

menjawab soalan

dengan baik.

Boleh memahami dan

menjawab soalan

dengan cemerlang.

Page 10: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

Subattribute 1 2 3 4 5

Kesesuaian Penyampaian dengan Tahap Khalayak

Tidak boleh menyesuaikan pembentangan kepada tahap khalayak.

Boleh menyesuaikan pembentangan kepada tahap khalayak tetapi memerlukan penambahbaikan lanjut.

Boleh menyesuaikan pembentangan kepada tahap khalayak dengan memuaskan

Boleh menyesuaikan pembentangan kepada tahap khalayak dengan baik.

Boleh menyesuaikan pembentangan kepada tahap khalayak dengan cemerlang.

Page 11: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

PB/PTP

PB/JST2

SPESIFIKASI TUGASAN PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TASK SPESIFICATIONS MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME

Jurusan/ Stream: Sesi / Session:

Modul/ Module: Semester / Semester

Kursus/ Course: Pendidikan Moral Kelas / Class:

Kod/ Code: WM 001

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO):

Pelajar dapat menghuraikan konsep nilai-nilai murni, sosialisasi dan jati diri berdasarkan masyarakat majmuk di Malaysia secara berkumpulan.

Jenis Pentaksiran/ Type of Assessment:

Pembentangan Kumpulan

Topik/ Topic:

1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja.

Objektif Pentaksiran/ Assesment Objectives:

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran kerja berpasukan dengan menganjurkan forum secara berkumpulan dengan sistematik dalam tempoh masa 30 minit.

Jam Pembelajaran Pelajar/ Student Learning Time:

F2F NF2F Pemberat/ Weightage (%): 60

0.5 7

Tarikh Mula/ Date Set:

Minggu 1 Tarikh Penyerahan/ Date of Submission:

Minggu 13

Domain Hasil Pembelajaran/ Learning Outcomes Domain:

MQF LOD 5 Kemahiran Kerja Berpasukan

Aras Taksonomi/ Taxonomy Level:

A 2

Kriteria Pentaksiran/ Assesment Criteria

Rubrik pemarkahan/ Scoring rubric (Lampiran/Attachment)

Tugasan 2 ( Forum )

1. Tugasan ini merupakan tugasan kumpulan. Pelajar dinasihatkan untuk sentiasa berbincang dengan pensyarah bagi memastikan tugasan dapat dilaksanakan dengan tepat mengikut garis panduan yang ditetapkan.

2. Setiap kumpulan terdiri daripada 3 hingga 5 pelajar yang memainkan peranan seperti berikut; i. Moderator ii. Pembentang (2 - 4 orang)

Page 12: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

3. Tajuk forum hendaklah dipilih daripada 3 topik iaitu konsep nilai-nilai murni,

sosialisasi dan jati diri.

4. Pelaksanaan forum hendaklah berdasarkan tatacara yang disediakan.

5. Forum hendaklah menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya.

6. Durasi persembahan antara 20 hingga 30 minit setiap kumpulan termasuk sesi soal jawab.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.

Disediakan Oleh:

Prepared By:

Disemak Oleh: Checked By:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………….

(Ketua Unit/ Pensyarah) Cop Rasmi:

(Ketua Jabatan)

Cop Rasmi:

Tarikh: Tarikh:

Disahkan Oleh Endorsed By:

……………………………………………………………

(Pengarah/ Timbalan Pengarah)

Cop Rasmi:

Tarikh:

Page 13: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

Lampiran/Attachment

RUBRIK TUGASAN

Rubrik iCGPA: Panduan Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Atibut 5.4 – Kerja berpasukan

Subattribute 4 8 12 16 20

Membina Hubungan

Baik

Tiada bukti jelas

kebolehan membina

hubungan baik dan

bekerjasama dengan

anggota kumpulan

secara berkesan dalam

mencapai objektif.

Boleh membina

hubungan baik, dan

bekerjasama dengan

anggota lain dengan

kesan terhad untuk

mencapai objektif yang

sama tetapi

memerlukan

penambahbaikan.

Boleh membina

hubungan baik, dan

bekerjasama dengan

anggota lain untuk

mencapai objektif yang

sama dan memerlukan

sedikit penambahbaikan.

Boleh membina

hubungan baik, dan

bekerjasama dengan

anggota lain untuk

mencapai objektif

yang sama.

Mempamerkan bukti

jelas kebolehan

membina hubungan

baik dan bekerjasama

dengan anggota

kumpulan secara

berkesan dalam

mencapai objektif.

Peranan Bersilih

Ganti

Tiada bukti yang jelas

agihan peranan bersilih

ganti antara ketua

kumpulan dan ahli

kumpulan yang

dizahirkan dalam

amalan.

Berusaha

mempamerkan agihan

peranan yang bersilih

ganti antara ketua

kumpulan dengan

kesanterhad untuk

mencapai objektif yang

sama tetapi

memerlukan

penambahbaikan

Boleh mempamerkan

agihan peranan yang

bersilih ganti antara

ketua kumpulan untuk

mencapai objektif yang

sama tetapi memerlukan

sedikit penambahbaikan

Boleh mempamerkan

agihan peranan yang

bersilih ganti antara

ketua kumpulan untuk

mencapai objektif

yang sama.

Mempamerkan bukti

jelas agihan peranan

bersilih ganti antara

ketua kumpulan dan

ahli kumpulan yang

dizahirkan dalam

amalan.

Page 14: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

Subattribute 4 8 12 16 20

Menghormati dan

Menerima Pendapat

Tidak menunjukkan

rasa hormat dan tidak

menerima pendapat

anggota kumpulan

sehingga menimbulkan

konflik.

Kurang menghormati

dan menerima

pendapat ahli kumpulan

alam mencapai objektif

kumpulan.

Menghormati dan

menerima pendapat ahli

kumpulan bagi

mencapai objektif

Menghormati dan

menerima dengan baik

pendapat ahli

kumpulan bagi

mencapai objektif.

Menghormati dan

menerima dengan

sangat baik pendapat

ahli kumpulan bagi

mencapai objektif.

Page 15: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

PB/JST2

SPESIFIKASI TUGASAN PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TASK SPESIFICATIONS MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME

Jurusan/ Stream: Sesi / Session:

Modul/ Module: Semester / Semester

Kursus/ Course: Pendidikan Moral Kelas / Class:

Kod/ Code: WM 001

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO):

Pelajar dapat menghasilkan penulisan ilmiah berkaitan dengan patriotisme berdasarkan kepada rujukan – rujukan terkini secara individu.

Jenis Pentaksiran/ Type of Assessment:

Tugasan Bertulis/ Written Assignment

Topik/ Topic: Patriotisme

Objektif Pentaksiran/ Assesment Objectives:

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran mencari, mengumpul serta mengolah maklumat daripada sumber rujukan yang releven dengan menghasilkan penulisan ilmiah tidak kurang daripada 400 patah perkataan secara individu.

Jam Pembelajaran Pelajar/ Student Learning Time:

F2F NF2F Pemberat/ Weightage (%): 20

0 3

Tarikh Mula/ Date Set:

Minggu 1 Tarikh Penyerahan/ Date of Submission:

Minggu 7

Domain Hasil Pembelajaran/ Learning Outcomes Domain:

MQF LOD 7 Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat

Aras Taksonomi/ Taxonomy Level:

A 3

Kriteria Pentaksiran/ Assesment Criteria

Rubrik pemarkahan/ Scoring rubric (Lampiran/Attachment)

Integriti Akademik

1. Tiga aspek penting yang perlu setiap pelajar ambil perhatian dalam integriti akademik tugasan ialah plagiarisme, meniru dan serahan tugasan lewat.

2. Semua tugasan pelajar akan disemak untuk integriti akademik selain daripada hujah, fakta dan maklumat yang terdapat dalam tugasan yang diserahkan.

3. Mana-mana ketidakpatuhan kepada integriti akademik akan dikenakan tindakan pemotongan markah yang sewajarnya.

4. Plagiarisme didefinisikan sebagai:

i. perbuatan meniru atau mengutip sebahagian atau keseluruhan karya orang lain tetapi mengakui sebagai hasil usaha sendiri

ii. memaparkan hasil kerja orang lain sebagai hasil kerja sendiri.

Page 16: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

iii. mengambil/ menciplak hasil intelek orang lain tanpa menyatakan sumber rujukan.

5. Meniru adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pelajar yang didapati meniru tidak akan diberikan markah.

Serahan tugasan lewat:

1. Pelajar adalah bertanggungjawab terhadap usaha melengkap dan menyerahkan tugasan masing-masing mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

2. Tarikh serahan setiap komponen atau keseluruhan tugasan ada tercatat di muka hadapan soalan tugasan pelajar.

3. Tugasan lewat akan dipotong 5% dari jumlah markah kerja kursus setiap hari selepas tarikh serahan.

4. Tugasan akan disemak berdasarkan jumlah markah kerja kursus yang telah ditetapkan, sebelum pemotongan markah serahan lewat dikenakan.

5. Sebagai contohnya, jika jumlah markah kerja kursus tersebut ialah 60%, maka pelajar akan kehilangan 3 markah setiap hari (5% x 60 = 3). Oleh yang demikian, jika pelajar mendapat markah semakan tugasan 48/60 dan serahan telah melewati 2 hari, pelajar tersebut akan mendapat markah muktamad sebanyak 48 – 6 = 42 markah.

6. Berikut adalah jadual pemotongan markah mengikut jumlah markah kerja kursus masing-masing

Bilangan Hari Lewat

% markah yang dipotong

Kerja kursus = 100% Kerja kursus = 60% Kerja kursus = 50%

1 5 3 2.5

2 10 6 5.0

3 15 9 7.5

4 20 12 10.0

5 25 15 12.5

6 30 18 15.0

7 35 21 17.5

8 40 24 20.0

9 45 27 22.5

10 50 30 25.0

11 55 33 27.5

12 60 36 30.0

13 65 39 32.5

14 70 42 35.0

15 75 45 37.5

16 80 48 40.0

17 85 51 42.5

18 90 54 45.0

19 95 57 47.5

20 100 60 50.0

7. Pelajar tidak dibenarkan sama sekali menyerah tugasan baharu untuk pencapaian markah dan gred yang lebih baik.

Page 17: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

8. Pelajar yang tidak dapat menyerahkan tugasan mengikut tarikh serahan yang telah ditetapkan di atas sebab sakit atau perkara rasmi perlu kemukakan surat sakit atau surat rasmi yang berkenaan.

Ciri-ciri Tugasan yang Baik:

1. Pencarian maklumat yang tepat dan betul serta menyenaraikan sumber rujukan mengikut format APA.

2. Penulisan yang disediakan harus mencerminkan penguasaan ilmu dan kemahiran yang mendalam dan matang.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pemarkahan yang dilampirkan.

Disediakan Oleh:

Prepared By:

Disemak Oleh: Checked By:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………….

(Ketua Unit/ Pensyarah) Cop Rasmi:

(Ketua Jabatan)

Cop Rasmi:

Tarikh: Tarikh:

Disahkan Oleh Endorsed By:

……………………………………………………………

(Pengarah/ Timbalan Pengarah)

Cop Rasmi:

Tarikh:

Page 18: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

Lampiran/Attachment

RUBRIK TUGASAN

Rubrik iCGPA: Panduan Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Atibut 7.2 – Mencari dan Mengurus Pelbagai Bentuk Maklumat

Subatribut 1 2 3 4 5

Senarai Rujukan

Tidak memenuhi

keperluan jumlah

senarai rujukan yang

diperlukan.

Kurang memenuhi

keperluan jumlah

senarai rujukan yang

diperlukan.

Memenuhi sebahagian

keperluan senarai

jumlah rujukan yang

diperlukan.

Memenuhi keperluan

jumlah senarai

rujukan.

Melebihi

keperluan jumlah

senarai rujukan.

Relevan Tiada rujukan yang

sesuai dan relevan.

Rujukan yang dikumpul

kurang sesuai dan

terhad.

Rujukan yang

mencukupi dan relevan.

Rujukan yang

dikumpul memenuhi

tugas yang diberikan

pada tahap baik.

Rujukan yang dikumpul

adalah relevan dan

sangat bersesuaian

dengan tugas.

Penapisan Maklumat

Tidak boleh membuat

tapisan maklumat yang

diperlukan

Boleh membuat tapisan

terhad bagi maklumat

yang diperlukan

Boleh membuat tapisan

yang memuaskan bagi

maklumat yang

diperlukan.

Boleh membuat

tapisan yang tepat

bagi maklumat yang

diperlukan.

Boleh membuat tapisan

yang sangat tepat bagi

maklumat yang

diperlukan.

Artikulasi

Amat kurang

menggunakan rujukan

dalam penulisan.

Kurang menggunakan

rujukan dalam

penulisan.

Boleh menggunakan

rujukan dalam penulisan

dengan memuaskan.

Boleh menggunakan

rujukan dalam

penulisan dengan

baik.

Boleh menggunakan

rujukan dalam

penulisan dengan

sangat baik.

Page 19: PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN … fileRubrik pemarkahan 2. Pembentangan Kumpulan 1. Nilai – Nilai Murni Masyarakat Malaysia 2. Sosialisasi. 3. Jati Diri Remaja. Pelajar

PB/PTP

PENGAKUAN TUGASAN PELAJAR PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

STUDENT’S DECLARATION MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME

Nama Pelajar / Student’s Name:

Kursus / Course:

Kod / Code:

No. Matrik / Matric No.:

Tajuk Tugasan:

Pengakuan Pelajar/ Student’s Declaration

Saya mengaku bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya

jelaskan sumbernya.

I declare that this task is my own work except for the citations and summaries of which I acknowledged the source.

Tandatangan/ Signature: ___________________ Tarikh/ Date: _____________

( )

Nota: Borang ini hendaklah dikepilkan bersama tugasan bertulis/ bercetak/ model dan diserahkan kepada pensyarah yang

memeriksa tugasan.