pdf Materiały konferencyjne (pdf)

  • View
    231

  • Download
    13

Embed Size (px)

Transcript

2. Konferencja nauKowa

zmiany klimatyczne w przeszoci geologicznej

referaty i postery

warszawa, 2425 listopada 2015

Pastwowy Instytut GeoloGIcznyPastwowy Instytut Badawczy

warszawa 2015

Komitet naukowy: dr hab. Jacek Grabowski, prof. nadzw. PiG-Pib dr Ewa KrzemisKa (PiG-Pib) prof. dr hab. Leszek Marks (PiG-Pib) drhab.stanisawMikuLski, prof. nadzw. PiG-Pib prof. dr hab. Tadeusz PEryT (PiG-Pib) dr hab. Grzegorz PieKowsKi, prof. nadzw. PiG-Pib prof. dr hab. andrzej TaTur(wydziaGeologii,Uniwersytetwarszawski) dr Torsten uTEschEr (senckenberg research institute, Frankfurt

Main; steinmann institute, university of bonn)prof. dr Dimiter ivanov,Dsc(Div.PalaeobotanyandPalynology, instituteofBiodiversityandecosystemresearchBulgarianacademy of sciences)

Komitet organizacyjny: dr barbara soDKowsKa(przewodniczca) dr hanna winTEr mgr Marta hoDboD mgrizabelaoLczak-DussELDorP mgr anna BaGisKa mgr Joanna kaczMarzyk mgrPaweUrBasKi

akceptowadodrukudnia12.11.2015r.KierownikPastwowegoinstytutuGeologicznego PastwowegoinstytutuBadawczegomgr roman smKa

CopyrightbyPastwowyinstytutGeologicznyPastwowyinstytutBadawczy,warszawa2015

ISBN 978-83-7863-482-9

adresredakcj i : zakadPublikacjiPiG-PiB,ul.rakowiecka4,00-975warszawa;www.pgi.gov.pl

Projekt,opracowanietypograficzne,skadiamanie:michaJanik,annaKalinowska,ewelinaLeniak, Pawezawada

Projektlogakonferencji:JoannaKaczmarzykProjektokadki:izabelaolczak-Dusseldorpzdjcianaokadce:

istrona(odlewej)samotnagralodowanaoceaniePoudniowym,antarktyda (fot. S. Ostrowski);KrlewskiogrdBotanicznyPeradeniya,Kanda, sri Lanka (fot. W. Morawski); sahara, Tunezja (fot. W. Morawski); zatokaJal,albania(fot. M. Krzeczyska)

iVstrona(odlewej)Klifymoheru,irlandia(fot. D. Karmasz);wielkiszott,szottal-Derid, Tunezja (fot. W. Morawski);pwysepDingle,wtlewyspyskelling, irlandia(fot. D. Karmasz)

Nakad:130egz.Druk:2ms.c.,ul.makowska139/141,04-344warszawa

SpiS rzeczy

referaty

Teresa aDamCzaK-Biay, adam wJcickiCCsjakojednazmetodzapobieganiazmianomklimatycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11CCS as one of methods of preventing climate change

karina aPoLinarska, Mariusz PeeChatyzrnicowaniewartoci13Ci18owmuszlachwspczesnychmiczakwzJezioraLednica, zachodniaPolska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Shell 13C and 18O variability in recent snails from Lake Lednica, western Poland

karina aPoLinarska, Mariusz PeeChaty, annette kossLErzrnicowaniewartoci13Ci18owmuszlachsodkowodnychlimakworazoptymalna liczbamuszliwymaganadoanalizyizotopowejdanejwarstwyosadunaprzykadzie sekwencjiosadwjeziornychwPaddenluch,Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Within-sample variability of 13C and 18O values of freshwater gastropod shells and the optimum number of shells to measure per sediment layer in the Paddenluch palaeolacustrine sequence, Germany

mirosawBaszKiewiCzzzespoemprojektuNCN(20011/01/B/st10/07367) orazprojektuiCLeainstytutuGeografiiiPrzestrzennegozagospodarowaniaPaN

Paleoklimatyczno-paleorodowiskowedanewysokiejrozdzielczocizapisane wlaminowanychosadachJezioraCzechowskiego(Pomorzewschodnie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16High-resolution paleoclimatic and environmental data recorded in laminated lacustrine sediments, Czechowskie Lake (Eastern Pomerania)

izabelaboJakowska,elbietatoKaNowiCzzmiennochemicznychwskanikwwietrzeniaorazzawartocipierwiastkwladowych wosadachtorfowiskaotalyno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Variability of chemical weathering indices and trace element contents in peat bog Otalyno

PaweBrasKimineralogicznyigeochemicznyzapiswarunkwklimatycznychirodowiskowych wewczesnympliensbachu(przykadyzdrobnoziarnistychosadwwbaseniepolskim) . . . . . . . . . . . . .19Mineralogical and geochemical record of the Early Pliensbachian climatic and environmental conditions (examples from the fine-grained deposits of Polish Basin)

Grzegorz czaPowski, hanna ToMassi-MorawiEczapiszmianklimatycznychwutworachsolnych(grnyperm,Polska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Climate changes record in salt deposits (Upper Permian, Poland)

annaFiJaKowsKa-maDerzapiskarnickiegozdarzeniapluwialnegowmikroflorzePolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22A record of the carnian pluvial event in the microflora of Poland

ucjaFosTowicz-FrELikCzyzapiskopalnyzajczakw(Lagomorpha,mammalia)odzwierciedlazmianyklimatu? . . . . . . . . . 24Are climat changes reflected in the fossil record of Lagomorpha (Mammalia)?

Ewa GowNiaK, Jacek Grabowski, hubert wiErzbowski, Peter PErvEsLEr,michakarGEr

CorrelationoftheammoniteeventsintheCordatumzone(earlyoxfordian,LateJurassic) ofsouthernPolandwiththeoxygenandcarbonisotopecompositionofbelemniterostra, geochemistryandthemagneticsusceptibilityinthewrzosowasectionpreliminaryreport . . . . . . . . . 25Korelacja zdarze amonitowych w poziomie Cordatum (wczesny oksford, pna jura) poudniowej Polski ze skadem izotopowym tlenu i wgla rostrw belemnitw, geochemi i podatnoci magnetyczn w profilu Wrzosowej wstpne wyniki

Jacek Grabowski,PaweBrasKi,JzefMichaLik, andrzej PszCzKowsKi, katarzyna soBie

zmianyklimatycznezwizanezwydarzeniemizotopowym13Cwwalanynie(sukcesjepelagiczneihemipelagiczneKarpatzachodnich):podatnomagnetyczna,geochemiaiminerayilaste . . . . . . . . 27Climate changes related to isotope event 13C in the Valanginian (pelagic and hemipelagic successions of the Western Carpathians): magnetic susceptibility, geochemistry and clay minerals

Jacek Grabowski, katarzyna soBie, hubert wiErzbowski, andrzej wiErzbowski, wiktor robaczEwski

zmianypaleorodowiskowenaprzeomieoksforduikimerydu(wyynawieluska):migracjefaunyamonitowejazapispetromagnetycznyigeochemicznywosadachmegafacjigbkowej . . . . . . . . . . . . 29Palaeoenvironmental changes across the Oxfordian/Kimmeridgian transition (Upper Jurassic, Wielu Upland, Central Poland): ammonite faunas migrations and integrated rock magnetic geochemical record in the sponge megafacies

Jacek Grabowski, Patrycja wJcik-TaboL, Daria ivanova, iskra Lakova, silviyaPETrova, Petr schnabL, katarzyna soBie,KristalinasToykova

wskanikiwietrzeniachemicznego,zmianynatlenieniaistratygrafiaizotopowa13c: zapiswhemipelagicznychosadachgrnegoberiasu(najniszakreda)zachodniegoBakanu (profilBarlya,Bugaria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Weathering indicators, oxygenation fluctuations and isotope stratigraphy 13C: record in the hemipelagic sediments of the upper Berriasian (Lower Cretaceous) of the West Balkans (Barlya section, Bulgaria)

wojciech GranoszEwski, hanna winTEr, krzysztof UrBasKi, Dariusz ciszEkzmianyklimatuwinterglacjaachmis11imis1napodstawiebadapalinologicznych zzachodniejPolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Interglacial climate changes in MIS 11 and MIS 1 in the light of pollen analysis studies from western Poland

Urszulaharachanges in the bryozoan communities throughout the cenozoic of antarctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Zmienno kenozoicznych zespow fauny mszywioowej Antarktyki

Dimiter ivanovCenozoictaxonomicdiversity,climatechangeandplantfossilization:examples fromBulgarianfossilrecord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Zrnicowanie taksonomiczne kenozoiku, zmiany klimatu i fosylizacja rolin: przykady z zapisu kopalnego w Bugarii

magorzataJuGowiEc-nazarkiEwicz, andrzej szyDoKlimatirodowiskopnocnejtetydyzprzeomukredyipaleogenunapodstawie mikro-inanoskamieniaocizpolskichKarpatzewntrznych(strefalsko-podlska) . . . . . . . . . . . . 38Climate and environment of the northern Tethys during the Cretaceous-Paleogene transition based on nanno- and microfossils from the Polish Outer Carpathians (Silesian-Subsilesian zone)

mirosawt.karasiEwicz, Piotr huLisz, barbara woronko,ukaszMEnDyk2,52,8kyrseventjakoprzykadnagychzmianklimatycznychholocenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40The 2.52.8 kyrs event as an example of abrupt climate changes in the Holocene

mirosawt.karasiEwicz, barbara woronko, Joanna rychEL, mirosawakuPryJanowicz,magdalenaFiJo

zmianyklimatycznevistulianuwpnocno-wschodniejPolscezapisanewgeochemiiosadw pnocnegoPodlasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Climate change of Vistulian recorded in sediment geochemistry in Eastern Poland, the northern Podlasie

Jacek r. KasisKi, barbara soDKowsKaCzynnikiwarunkujceneogeskantrakogeneznaNiuPolskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Determinants of Neogene anthracogenesis on the Polish Lowlands

bartosz koTrysNowyzbirtestowyChironomidaejakopodstawadorekonstrukcjitemperaturypowietrza wpnymglacjaleiholocenieprzyzastosowaniumetodysztucznychsiecineuronowych wstpnewynikibada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46A new Polish Chironomidae calibration set for temperature reconstructions with use of Artificial Neural Network in Late Glacial and Holocene sedimentary records

michakrobicki, anna FELDMan-oLszEwska,JolantaiwaCzUK,oleghNyKoPnojurajsko-wczesnokredowywulkanizmwKarpatachpograniczaukraisko-rumuskiego (gr