of 37 /37
p;fur vH;FkhZ fnukad 10&03&2018 dks izf'k{k.k dsUnz ij mifLFkr gksdj izf'k{k.k izkjEHk djs aA 15 fnu dk izf'k{k.k izkIr djuk vfuok;Z gS tks vH;FkhZ fnukad 10&03&2018 dks izf'k{k.k dsUnz ij mifLFkr ugha gksa xs mudk p;u fujLr ekuk tk;s xkA izf'k{k.k dsUnz dk irk p;fur vH;FkhZ ds eksckby uEcj ,oa bZ&esy ij eSls t ,oa bZ&esy ds }kjk Hkstk tk jgk gSA uksV%& p;fur vH;FkhZ vius lHkh ewy izek.k&i= ,oa nks QksVks lkFk esa ys dj fnukad 10&03&2018 dks izf'k{k.k dsUnz ij mifLFkr gksa A p;fur vH;fFkZ;ksa dh lwph BIHAR Patna Sr.No Name Father's Name Date of birth 1. Mukesh Kumar Jay Prakash 14.10.1978 2. Sujeet Kumar Kishor Ram 15.02.1982 3. Nand Kishre Poddar Baliram Poddar 11.12.1991 4. Pankaj Kumar Das Ajit Kumar Das 11.01.1994 5. Arti Sinha Rajeev Kumar Sinha 14.02.1990 6. Raju Ramdular 03.08.1992 MUJAFFARPUR 1. Shekhar Sharma Shambhu Nath Sharma 01.01.1995 2. Manoj Kumar Ram Chandra 02.08.1982 3. Deepak Kumar Pandey Shriram Pandey 05.04.1985 4. Deepak Kumar Singh Ramji Singh 08.12.1990 5. Prakash Kumar Birendra Kumar 25.08.1996 6. Jyoti Ambika Prasad 13.06.1990 SAMASTIPUR 1. Avinash Kumar Ram Ji 02.12.1991 2. Praveen Kumar Shambunath 25.03.1998 3. Poonam Kumari Radhey Shyam 15.04.1996

p;fur vH;fFkZ;ksa dh lwph - gvsind.ingvsind.in/result.pdf · Shekhar Sharma Shambhu Nath Sharma 01.01.1995 ... Avinash Kumar Ram Ji 02.12.1991 ... Ratan Kumar Singh Sanjan Singh 04.01.1990

 • Author
  hakiet

 • View
  230

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of p;fur vH;fFkZ;ksa dh lwph - gvsind.ingvsind.in/result.pdf · Shekhar Sharma Shambhu Nath Sharma...

 • p;fur vH;FkhZ fnukad 10&03&2018 dks izf'k{k.k dsUnz ij mifLFkr gksdj

  izf'k{k.k izkjEHk djsaA 15 fnu dk izf'k{k.k izkIr djuk vfuok;Z gS tks vH;FkhZ fnukad

  10&03&2018 dks izzf'k{k.k dsUnz ij mifLFkr ugha gksaxs mudk p;u fujLr ekuk

  tk;sxkA izf'k{k.k dsUnz dk irk p;fur vH;FkhZ ds eksckby uEcj ,oa bZ&esy ij

  eSlst ,oa bZ&esy ds }kjk Hkstk tk jgk gSA

  uksV%& p;fur vH;FkhZ vius lHkh ewy izek.k&i= ,oa nks QksVks lkFk esa ys dj

  fnukad 10&03&2018 dks izf'k{k.k dsUnz ij mifLFkr gksaA

  p;fur vH;fFkZ;ksa dh lwph

  BIHAR Patna

  Sr.No Name Father's Name Date of birth

  1. Mukesh Kumar Jay Prakash 14.10.1978

  2. Sujeet Kumar Kishor Ram 15.02.1982

  3. Nand Kishre Poddar Baliram Poddar 11.12.1991

  4. Pankaj Kumar Das Ajit Kumar Das 11.01.1994

  5. Arti Sinha Rajeev Kumar Sinha 14.02.1990

  6. Raju Ramdular 03.08.1992

  MUJAFFARPUR

  1. Shekhar Sharma Shambhu Nath Sharma 01.01.1995

  2. Manoj Kumar Ram Chandra 02.08.1982

  3. Deepak Kumar Pandey Shriram Pandey 05.04.1985

  4. Deepak Kumar Singh Ramji Singh 08.12.1990

  5. Prakash Kumar Birendra Kumar 25.08.1996

  6. Jyoti Ambika Prasad 13.06.1990

  SAMASTIPUR

  1. Avinash Kumar Ram Ji 02.12.1991

  2. Praveen Kumar Shambunath 25.03.1998

  3. Poonam Kumari Radhey Shyam 15.04.1996

 • 4. Shubham Avinash 08.03.1991

  5. Raju Kumar Chauhan Nagendra Chauhan 08.06.1986

  6. Ramendra Kumar Sharma K.K. Sharma 16.08.1995

  ARARIA

  1. Shudhanshu Saurabh Kumar 26.10.1990

  2. Anan Kumar Singh Raj Kumar Singh 12.08.1978

  3. Sanjeev Kumar Birendra Kumar 05.08.1996

  4. Rakesh Roy Kripa Roy 12.02.1993

  5. Raj Kumar Ram Amarnath Ram 26.03.1987

  6. Arpit Mishra Prakash Mishra 19.07.1995

  ARWAL

  1. Shudhansu Singh Naresh Singh 30.05.1990

  2. Vikash Sinha Amarnath Sinha 17.06.1990

  3. Raju Gupta Pankaj Gupta 05.07.1989

  4. Ankit Prasad Ramesh Prasad 12.09.1987

  5. Rajeev Ranjan Yadav Prakash Ranjan Yadav 01.02.1992

  6. Ravi Kumar Ashok Kumar 15.12.1987

  BANRA

  1. Surya Prakash Roy Ashok Kumar Roy 20.03.1987

  2. Rajeev Kumar Mahto Meva Lala Mahto 15.05.1992

  3. Ashish Kumar Rajak Dilip Kumar Rajak 02.12.1994

  4. Sant Kumar Naresh Singh 10,03,1991

  5. Vikash Kumar Surya Pratap 16.11.1987

  6. Asharani Satya Prakash 28.08.1992

  AURANGABAD

  1. Nishant Singh Krishna Prasad Singh 20.03.1993

  2. Munna Ydav Ramesh Yadav 30.10.1994

  3. Naveen Kumar Patel Ranjan Patel 12.05.1996

 • 4. Ratan Kumar Singh Sanjan Singh 04.01.1990

  5. Rahul Kumar Pandey Narayan Pandey 13.05.1992

  6. Praveen Kumar Roy Vikram Roy 06.07.1995

  BEGUSARAI

  1. Anurag Singh Amarnath Singh 17.05.1988

  2. Anjali Singh Lallu Singh 11.10.1990

  3. Anil Kumar Rajaram 10.09.1989

  4. Vikash Kumar Patel Munna Patel 21.03.1994

  5. Pushpanjali Sharma Prabhakar Sharma 16.11.1991

  6. Saurabh Kumar Sharma Ramanand Sharma 25.11.1991

  BHABHUA

  1. Manish Pandey Saurabh Pandey 16.12.1992

  2. Munna Lal Rajesh Kumar 2611.1989

  3. Gautam Singh Rana Singh 09.02.1981

  4. Praveen Kumar Motilal 24.07.1991

  5. Manish Kumar Singh Arjun Singh 14.01.1982

  6. Choti Anil Kumar 10.01.1994

  BHAGALPUR

  1. Rajesh Kumar Motilal 23.06.1993

  2. Avinash Sharma Rajesh Kumar Sharma 14.08.1992

  3. Abhishek Singh Dhananjay Singh 15.02.1995

  4. Rajeev Kumar Ram Prakash 08.07.1990

  5. Narendra Kumar Nand Kishore 05.11.1991

  6. Saurabh Mahto Jitendra Kumar Mahto 20.12.1995

  BHOJPUR

  1. Arun Kumar Suresh Prasad 15.02.1993

  2. Suresh Singh Deep Narayan Singh 01.11.1991

  3. Nitesh Kumar Pandey Vinay Kumar Pandey 12.09.1990

 • 4. Ajeet Kumar Jai Prakash 14.10.1978

  5. Chandan Sahu Vikas Sahu 08.04.1985

  6. Sajeet Kumar Premchand 05.05.1990

  BUXER

  1. Praveen Gupta Meghnath Gupta 07.12.1976

  2. Sanjay Ranjan Dilip Kumar 09.03.1987

  3. Rahul Chauhan Ravikant Chauhan 25.08.1978

  4. Anand Kumar Sanjay Kumar 29.05.1990

  5. Gaurav Jagarnath 25.03.1994

  6. Gunjan Pandey Chotelal Pandey 15.05.1990

  DARBHANGA

  1. Pradeep Kumar Anil Kumar 21.12.1996

  2. Sonu Ranjan Dablu Ranjan 15.03.1991

  3. Anil Thakur Khemchand Thakur 11.05.1992

  4. Jagdish Prasad Avadhesh Prasad 16.04.1990

  5. Ravish Sah Ratnakar Sah 05.03.1991

  6. Sanu Ratan Kumar 11.06.1981

  EAST CHAMPARAN

  1. Rinku Virendra Kumar 12.04.1993

  2. Sanjay Kumar Jha Surendra Kumar Jha 20.04.1985

  3. Pooja Singh Sunder Singh 19.01.1982

  4. Manik Yadav Narayan Yadav 12.02.1990

  5. Akhilesh Ranjan Ratan Ranjan 11.03.1994

  6. Suryabhan Jai Narayan 21.01.1989

  GAYA

  1. Rajnath Amarnath 15.08.1992

  2. Anand Dablu Kumar 05.07.1995

  3. Manoj Amarnath 25.11.1996

 • 4. Hemant Anand Ajay Kumar 03.04.1980

  5. Manoj Singh Ajay Kumar Singh 20.04.1993

  6. Suny Ranjan Prakash Ranjan 28.11.1995

  GOPALGANJ

  1. Aman Kumar Jay Shankar 15.08.1995

  2. Rohit Kumar Laxman Prasad 15.04.1996

  3. Prashant Feku Ram 03.04.1980

  4. Santosh Kumar Ranjan Prasad 29.04.1995

  5. Rishi Kumar Pranav Kumar 20.04.1998

  6. Mithlesh Kumar Kishori Lal 22.03.1990

  JAMUI

  1. Ashish Singh Hardev Singh 27.05.1992

  2. Anand Abhisek 28.10.1993

  3. Badrul Haq Salahuddin 26.07.1996

  4. Abhijeet Shreekant 20.04.1990

  5. Prakash Kumar Anup Kumar 12.12.1983

  6. Mahesh Singh Avadhesh Singh 25.12.1998

  JEHANABAD

  1. anand Pandey Mahendra Pandey 20.05.1989

  2. Nikhil Abhisek 06.04.1993

  3. Ram Prakash Veer Pal 05.05.1982

  4. Chandan Kumar Ram Singh 16.02.1993

  5. Mahendra Roy Bhuneshwar Prasad 03.03.1983

  6. Ashutosh Ram Prasad 18.11.1990

  KATIHAR

  1. Onit Ranjan Shankar Prasad 14.11.1989

  2. Laxmi Raj Kishor 05.05.1989

  3. Manju Avadhesh Kumar 22.02.1980

 • 4. Nidhi Gopal Shankar 18.11.1988

  5. Madan Mohan Surya Prakash 16.07.1991

  6. Sanjay Kumar Gupta Rajnath Gupta 12.04.1989

  KHAGARIA

  1. arjun Madan Kumar 14.07.1992

  2. Arun Kumar Durga Prasad 21.02.1996

  3. Avnish Kumar Jagat Prasad 16.07.1983

  4. Shamsad Firoj 18.08.1980

  5. Amit Kumar Prem Narayan 08.12.1979

  6. Anurag Anupam 05.03.1982

  KISHANGANJ

  1. Santosh Kumar Pandey Indrajeet 06.02.1994

  2. Prem Kumar Ramayan Das 27.09.1978

  3. Indrajeet Raj Kumar 13.12.1992

  4. Jagdish Yadav Satyendra Yadav 12.11.1994

  5. Satyendra Santosh Kumar 11.03.1995

  6. Vikash Narayan Dev 10.02.1994

  LAKHISARAI

  1. Raj Mahendra Kumar 12.11.1992

  2. Santosh Paswan Chandadev 08.03.1990

  3. Vikas Singh Santosh Kumar Singh 05.04.1993

  4. Ramesh Roshan 03.02.1990

  5. Gopal Durga Charan 21.02.1996

  6. Madan Chandan 28.03.1980

  MADHEPURA

  1. Arun Singh Jagat Singh 12.07.1988

  2. Durga Paswan Ashutosh Paswan 05.09.1991

  3. Arun Rai Ram Chandra Rai 27.09.1978

 • 4. Sanja Yadav Gorakh Yadav 22.04.1980

  5. Geeta Devi Dayaram 19.06.1990

  6. Santosh Singh Ramayan Singh 18.02.1992

  MADHUBANI

  1. Lovely Indrajeet 07.11.1994

  2. Raj Sagar Santosh Singh 18.05.1993

  3. Mahendra Yadav Jagdish Prasad Yadav 13.02.1990

  4. Satyendra Singh Bhartendu Singh 05.04.1984

  5. Ambrish Kumar Gopaldas 08.09.1993

  6. Avnish Nadal Mitendra Mandal 10.03.1991

  MUNGHYR

  1. Santosh Kumar Satyendra Kumar 05.11.1990

  2. Santosh Kumar Yadav Chandradev Yadav 14.02.1992

  3. Vikas Kumar Jawahar Lal 18.02.1990

  4. Ramesh Kumar Srawan Kumar 16.02.1996

  5. Govind Fateh Bahadur 01.03.1994

  6. Ramesh Chandra Ram Chandra 28.01.1980

  NALANDA

  1. Akhilesh Rai Ram Avatar 03.07.1993

  2. Niket Paswan Sujeet Paswan 29.04.1990

  3. Suny Das Chandan Das 01.03.1998

  4. Deepak Singh Rakesh Kumar 08.02.1990

  5. Suraj Tej Bahadur 04.02.1991

  6. Prabhat Singh Amit Kumar Singh 06.07.1988

  NAWADA

  1. Neeraj Sekhar Gangadhar 10.11.1991

  2. Jairam Gayadeen 28.12.1988

  3. Chandan Ravi Kumar 11.10.1995

 • 4. Abhimanyu Shiv Bachan 02.08.1993

  5. Ravi Kumar Amarnath 09.07.1995

  6. Ritesh Yadav Ajeet Yadav 15.11.1987

  PURNEA

  1. Neeraj Singh Chandeswar Singh 29.01.1980

  2. Sanjay Raj Kumar 25.06.1994

  3. Shashi Kant Kamlesh Kumar 10.04.1995

  4. Km. Pinki Prabhakar 26.11.1996

  5. Diwakar Amarnath 06.10.1990

  6. Ajay Kumar Ritesh Kumar 18.10.1988

  ROHTAS

  1. Manoj Sunil Kumar 03.02.1996

  2. Manjoor Shamshad 08.12.1980

  3. Mohan Sanjay Kumar 18.10.1992

  4. Bunty Pramod Kumar 06.08.1990

  5. Raju Khan Mubarak Khan 18.09.1993

  6. Rahul Singh Pramod Kumar Singh 24.03.1990

  SAHARSA

  1. Umesh Mohan Singh 09.12.1996

  2. Sumeet Sahdev 18.04.1981

  3. Sashi Ram Kumar 02.04.1994

  4. Avinash Vishwanath 18.10.1990

  5. Shriram Laljee 16.04.1989

  6. Shyam Jee Mithun Jha 26.02.1986

  SARAN

  1. Sanjay Pramod Kumar 07.11.1992

  2. Rahul Umesh Kumar 18.12.1996

  3. Raju Sahdev 12.05.1995

 • 4. Sumit Viswanath 16.04.1989

  5. Shyam Jee Laljee 14.04.1990

  6. Rishabh Sunil Kumar 18.03.1996

  SHEIKHPURA

  1. Shudhansu Anil Kumar 29.03.1996

  2. Dhananjay Singh Sudhir Kumar Singh 14.07.1995

  3. Rajan Shiv Kumar 25.04.1995

  4. Shivam Ram Singar 28.08.1998

  5. Bablu Singh Kanhaiya Singh 25.02.1996

  6. Pavan Sinha Mithlesh Sinha 15.02.1990

  SHEOHAR

  1. Vinay Kumar Rajendra Prasad 12.04.1990

  2. Ranveer Singh Vijay Kumar Singh 21.02.1982

  3. Raghuveer Sinha Sriram Sinha 08.06.1995

  4. Satendra Prasad Mathura Prasad 13.06.1994

  5. Chandan Manoj 17.12.1991

  6. Shrawan Kumar Mehi Lal 24.08.1990

  SITAMARHI

  1. Km. Babita Ram dular 27.01.1998

  2. Km. Pinki Samtosh Kumar 14.09.1995

  3. Sanjay Kumar Ashok Kumar 22.04.1997

  4. Surendra Singh Nandu Singh 13.06.1994

  5. Akash Nanda 07.09.1989

  6. Nanda Mehi Lal 08.12.1984

  SIWAN

  1. Dheeraj Surendra Kamar 22.05.1991

  2. Rajat Mahto Gajadhar Mahto 16.02.1993

  3. Gaurav Singh Sanjay Singh 14.09.1995

 • 4. Suman Dheeraj 12.04.1994

  5. Manoj Jitendra Kumar 25.05.1990

  6. Vishal Singh Rajendra Kumar Singh 08.12.1990

  SUPUAL

  1. Vikas Narendra Kumar 01.01.1997

  2. Naresh Manoj Kumar 16.11.1998

  3. Alok Pandey Ramjee Pandey 14.02.1990

  4. Manish Singh Ram Pratap Singh 26.12.1990

  5. Amit Kumar Rai Lalu Roy 16.11.1988

  6. Virendra Singh Amresh Singh 05.10.1990

  VAISHALI

  1. Indra Kumar Atma Ram 20.04.1998

  2. Jitendra Sharma Nandlal 16.09.1993

  3. Rahul Rajeev Ranjan 09,10.1983

  4. Nandan Bihari Ram 04.03.1988

  5. Sunil Kumar Rajveer 10.11.1984

  6. Rajeev Singh Sarwan Singh 12.12.1983

  WEST CHAMPARAN

  1. Ravi Pandey Surendra Pandey 16.05.1996

  2. Prem Singh Upendra Kumar Singh 14.09.1996

  3. Ravi Shankar Sailendra Kumar 25.12.1993

  4. Ramjeet Singh Gurmeet Singh 15.06.1990

  5. Dhiraj Singh Devendra Singh 12.02.1993

  6. Nitish Shahni Manohar Sahni 06.02.1994

 • (JHARKHAND) BOKARO

  1. Ramesh Mohan 26.11.1993

  2. Vikas Bhupesh 15.05.1995

  3. Sunil Baitha Surendra Baitha 23.06.1990

  4. Nitish Subash 19.02.1990

  5. Devendra Kumar Satendra Kumar 13.04.1992

  6. Upendra Nandu 17.07.1996

  CHATRA

  1. Shailendra Kumar Bharat 23.03.1998

  2. Mohan Subash Chandra 19.08.1994

  3. Amit Kumar Ram Bilash 21.02.1993

  4. Krishna Madan Kumar 11.12.1992

  5. Niraj Amit Kumar 12.04.1990

  6. Sanjeev Ramesh 08.12.1976

  DEOGHAR

  1. Dhiraj Singh Hari Prasad Singh 10.12.1992

  2. Rajat Pandey Narendra Kumar Pandey 26.07.1995

  3. Krishna Rakesh Yadav 20.04.1990

  4. Mintu Ram Bilas 18.12.1992

  5. Lok Nath Narendra Kumar 09.11.1998

  6. Chandan Singh Rajendra Singh 05.02.1996

  DHANBAD

  1. Sivam Tiwari Ramesh Tiwari 08.11.2000

  2. Radha Devi Chandra Prakash 16.01.1999

  3. Bipin Satyendra Kumar 11.05.1997

  4. Sanu Ram Prasad 29.10.1994

  5. Hari Prasad Sahdev Prasad 25.05.1995

  6. Haris Tiwari Vijay Kumar 17.01.1992

 • DUMKA

  1. Anand Ashok Kumar 13.09.1994

  2. Dev Birendra Kumar 25.06.1991

  3. Yogendra Pintu 17.04.1989

  4. Amrit Niranjan 23.05.1986

  5. Preeti Sunil Kumar 13.03.1990

  6. Shamshad Ali Husain 18.06.1996

  EAST SINGHBHUM

  1. Sameer Anil Kumar 07.09.1990

  2. Ranveer Rakesh Pandey 12.03.1995

  3. Anil Rai Anand Rai 18.06.1996

  4. Varun Singh Yogendra singh 22.05.1992

  5. Dilip Kumar Phool Chand 12.03.1989

  6. Sunita Anan Kumar 29.08.1993

  GARHWA

  1. Md. Jamal Ansar 27.08.1990

  2. Chandan Bisvanath 14.09.1991

  3. Anup Kumar Shambhu Nath 28.11.1991

  4. Shanti Ashok Kumar 22.11.1993

  5. Bunty Raj Kumar 07.04.1990

  6. Rinku Tej Bahadur 29.01.1981

  GIRIDIH

  1. Km. Anita Anil Kumar 29.12.1981

  2. Yogesh Kumar Pramod Kumar 27.12.1991

  3. Ashish Kumar Modanwal Alok Kumar Modanwal 21.11.1990

  4. Shashi Anand Kumar 08.03.1981

  5. Mahesh Bechan Ram 17.04.1993

  6. Udai Pratap Ramjee 25.03.1991

 • GODDA

  1. Anup Kumar Mahto Kasyap Mahto 15.04.1993

  2. Rajesh Kumar Hari Kishore 13.02.1987

  3. Km Vinita Singh Kamlesh Kumar 17.10.1991

  4. Dhruv Kumar Brahmdev 31.12.1994

  5. Amit Pandey Kedarnath Pandey 29.12.1994

  6. Munna Singh Rajesh Kumar 27.08.1991

  GUMLA

  1. Manoj Kumar Sidharth 11.07.1992

  2. Shambhunath harinarayan 19.02.1993

  3. Raja Paltu 16.07.1995

  4. Rajiv Kumar Singh Sunil Kumar Singh 14.04.1989

  5. Vikas Tiwari Devnand Tiwari 22.08.1991

  6. Vivek Singh Suresh Singh 15.11.1988

  HAZARIBAGH

  1. Anand Kumar Bihari Lal 12.04.1986

  2. Pawan Kumar Yadav Bharat Yadav 21.01.1985

  3. Sunil Kumar Munna Lal 25.12.1986

  4. Ashutosh Singh Shyamdev 03.12.1990

  5. Km. Babita Ramayan Singh 03.02.1998

  6. Mithlesh Ravindra Kumar 12.12.1986

  JAMTARA

  1. Nandan Rajendra Pratap 20.01.1991

  2. Rakesh Singh Suryakant Singh 24.05.1996

  3. Anil Rajdev 09.04.1990

  4. Ajay Kumar Rana Pratap 29.01.1982

  5. Anupam Raj Kumar 04.09.1994

  6. Deepak Pandey Chandan Pandey 17.04.1998

 • KHUNTI

  1. Sujeet Kumar Chabila Ram 14.04.1987

  2. Naresh Kumar Phool Kumar 22.05.1989

  3. Devendra Kumar Anoop Kumar 13.02.1991

  4. Shubodh Ranjan Sanjeev Kumar 27.01.1998

  5. Km. Rani Vinay Kumar 17.08.1999

  6. Triveni Ram Prasad 23.11.1994

  KODERMA

  1. Vinod Sharma Rajendra Shamra 17.07.1991

  2. Ramdhani Vijay Kumar 11.02.1987

  3. Suraj Kumar Santosh Kumar 21.02.1991

  4. Anoop Kumar Ganesh Prasad 11.09.1995

  5. Sanjeev Ranjan Bablu Kumar 22.08.1991

  6. Rajeev Kumar Yadav Uttam Kumar Yadav 17.04.1990

  LATHEHAR

  1. Umashankar Sanjeev Kumar 29.08.1991

  2. Avinash Nagendra Kumar 24.10.1987

  3. Suraj Singh Bhuvaneshwar Prasad 13.09.1998

  4. Dharmendra Kumar Shankar Yadav 17.08.1992

  5. Shalni Chaudhari Ajay Kumar 21.11.1996

  6. Durgesh Suryadev 16.12.1992

  LOHARDAGA

  1. Km. Saneeta Ram Bachan 26.11.1999

  2. Umesh Tiwari Santosh Tiwari 17.12.1998

  3. Ganesh Pandey Durgesh Pandey 19.04.1990

  4. Dwarika Prasad Jeewan Lal 10.02.1993

  5. Shubham Ram Chandra 08.05.1995

  6. Rajan Ganga Prasad 15.09.1991

 • PAKUR

  1. Dinesh Kumar Bolanath 12.03.19990

  2. Nandan Gorakh Nath 14.10.1994

  3. Lala Ram Nandan 17.02.1995

  4. Shushil Kumar Naresh Kumar 26.09.1995

  5. Rajesh Kumar Mahendra Nath 05.09.1992

  6. Kamal Pinku 14.02.1994

  PALAMU

  1. Sunil Chaudhary Ramesh Chaudhary 12.05.1991

  2. Amit Kumar Uday Pratap 11.08.1985

  3. Jai Kumar Mahendra Singh 23.08.1990

  4. Rajendra Singh Mahendra Singh 17.09.1989

  5. Ritesh Pratap Saroj Kumar 29.05.1991

  6. Saurabh Gupta Virendra Gupta 19.11.1990

  RAMGARH

  1. Sandeep Tiwari Vijay Kumar 06.08.1982

  2. Shubham Sukhdev 29.10.1988

  3. Ratan Ritesh 22.02.1992

  4. Gaurav Aswani 14.03.1990

  5. Vimal Munna 15.01.1992

  6. Arun Hiralal 11.02.1992

  RANCHI

  1. Arvind Kumar Ram Prasad 17.03.1991

  2. Manoj Kumar Baleswar 13.04.1989

  3. Mithlesh Daya Ram 23.03.1994

  4. Rajeev Kumar Chhote Lal 21.09.1996

  5. Raghav Saurabh Kumar 29.03.1995

  6. Bhupendra Pradeep 25.06.1995

 • SAHIBGANJ

  1. Vicky Ram Singar 31.12.1991

  2. Ravi Kumar Ajay Kumar 26.07.1995

  3. Raman Rajesh Kumar 28.10.1995

  4. Jagdish Jai Prakash 21.08.1995

  5. Vivek Kumar Surendra Prasad 02.09.1993

  6. Ramesh Bechan 14.08.1993

  SIMDEGA

  1. Sanket Ratan Kumar 15.05.1987

  2. Krishan Kumar Ramu 13.04.1998

  3. Jai Kumar Ravindra Kumar 19.04.1999

  4. Ajay Kumar Narayan Das 12.09.1981

  5. Surendra Mathura Prasad 11.12.1987

  6. Sandeep Kumar Vijay Raj 08.12.1976

  WEST SINGHBHUM

  1. Sekhar Kumar Ratan Kumar 17.04.1989

  2. Ashok Kumar Uday Pratap 04.03.1999

  3. Sandeep Kumar Kalyan Singh 21.11.1993

  4. Km. Priya Surendra Prasad 13.05.1996

  5. Ankit Bhupendra Kumar 08.07.1995

  6. Sagar Mahto Laxman Mahto 01.02.1996

  SERAIKELLA KHARSAWAN

  1. Naveen Prakash 12.04.1991

  2. Razia Md. Zabbar 14.03.1998

  3. Km. Annu Samarjit 12.12.1990

  4. Sonu Uma Shankar 29.11.1993

  5. Sarvesh Poddar Ram Narayan Poddar 26.03.1990

  6. Kamlesh Yadav Ramesh Yadav 14.03.1990

 • (MADHYA PRADESH) AGARMALVA

  1. Himanshu Rajesh Kumar 09.10.1990

  2. Sanket Dubey Surendra Dubey 02.08.1991

  3. Gopal Raj Kumar 11.05.1988

  4. Naveen Kumar Anil Kumar 01.12.1996

  5. Sanchit Kumar Ram Narayan 08.01.1993

  6. Abhisek Tiwari Mahendra Tiwari 19.04.1994

  ALIRAJPUR

  1. Km. Vinita Ramashankar 11.04.1994

  2. Manish Kumar Gupta Ram Pyare Gupta 19.03.1991

  3. Akash Sinha Ram Kumar Sinha 09.03.1993

  4. Km. Binaca Rajesh Kumar 21.11.1997

  5. Mukesh Kumar Singh Ashok Kumar Singh 01.01.1993

  6. Abhisek Surendra Kumar 17.05.1991

  ANUPPUR

  1. Shubham Ram Prasad 20.10.1984

  2. Dilip Kumar Prabhakar 17.03.1994

  3. Ganesh Prasad Ramji Lal 21.02.1993

  4. Pawan Kumar Amresh Kumar 14.07.1991

  5. Manoj Kumar Yadav Jawahar Lal Yadav 15.02.1998

  6. Vikas Vimal Kumar 24.12.1996

  ASHOK NAGAR

  1. Km. Kiran Nand Kishore 19.10.1996

  2. Shivam Arun 16.07.1986

  3. Deepak Hari Prasad 12.09.1995

  4. Anand Divakar 24.08.1987

  5. Sachin Singh Pradeep Kumar 27.12.1988

  6. Lal Chandra Mahto Deenanath Mahto 21.10.1995

 • BALAGHAT

  1. Uday Anand Kumar 19.02.1988

  2. Sunil Kumar Singh Sitaram Singh 18.10.1995

  3. Saurabh Singh Sanjeev Kumar 14.03.1993

  4. Mahadev Sitaram 28.08.1998

  5. Sanjeev Kumar Vijay Raj 10.05.1997

  6. Satyendra Deo Narayan 29.04.1991

  BARWANI

  1. Suraj Tej Bahadur 20.09.1994

  2. Manohar Lal Harihar Prasad 24.04.1994

  3. Surendra Ashok Kumar 12.08.1992

  4. Vinod Singh Devendra Kumar 25.02.1993

  5. Manoj Mukesh Kumar 12.12.1992

  6. Avinash Jha Anil Kumar 17.03.1989

  BETUL

  1. Vikash Ram Narayan 23.02.1983

  2. Sujeet Ravindra Prasad 21.11.1995

  3. Feku Paltu Ram 10.04.1991

  4. Ramjeet Govind 17.05.1992

  5. Suny Mahesh 05.06.1989

  6. Abhijeet Durga Charan 27.01.1996

  BHIND

  1. Niraj Kumar Manoj Kumar 10.05.1998

  2. Chandan Ganesh 14.02.1994

  3. Anil Kumar Niraj Kumar 12.03.1993

  4. Rohan Anil Kumar 17.03.1988

  5. Harsh Rameswar Prasad 11.04.1999

  6. Aman Ravindra Pratap 21.07.1990

 • BHOPAL

  1. Vinay Kumar Vijay Raj 10.05.2000

  2. Sandeep Phool Chandra 12.07.1988

  3. Santosh Kumar Gurudev 24.08.1992

  4. Nikhi Kesaw Prasad 14.03.1986

  5. Sandeep Kumar Chintamani 29.01.1991

  6. Srikant Triloki 23.04.1991

  BURHANPUR

  1. Aditya Singh Rajesh Singh 17.05.1994

  2. Pappu Mohan 26.12.1998

  3. Prince Singh Kamlesh Singh 15.04.1995

  4. Km. Vidya Dayanath 17.10.1994

  5. Mukul Vinay Kumar 08.10.1982

  6. Km. Siwani Sivasre Singh 16.05.1995

  CHHATARPUR

  1. Shubham Vijay Kumar 29.03.1998

  2. Rajiv Vidyanand 17.10.1992

  3. Sunil Yadav Ram Naresh 04.04.1996

  4. Anurag Lalbabu 22.11.1994

  5. Bharat Laxman Kumar 13.07.1995

  6. Ravi Kumar Dayaram 04.04.1996

  CHHINDWARA

  1. Aditya Tripathi Sanjay Tripathi 17.03.1984

  2. Ashish Kumar Manoj Kumar 29.05.1994

  3. Dharmendra Lalit Kumar 27.04.1991

  4. Gautam Mahto Gauri Sankar Mahto 10.02.1993

  5. Pankaj Churaman 07.12.1995

  6. Saurabh Pandey Umesh Pandey 15.07.1990

 • DAMOH

  1. Manoj Kumar Ram Prasad 22.11.1981

  2. Km. Priya Chaudhary Ramesh Chaudhary 15.06.1991

  3. Sunil Kumar Keshav 19.04.1990

  4. Gaurav Amrit 17.05.1987

  5. Prem Pawan Prakash 02.02.1988

  6. Vivek Ashutosh 29.05.1991

  DATIA

  1. Ajit Kumar Jamuna Prasad 07.02.1990

  2. Shiv Shankar Jagdish 13.09.1995

  3. Vishal Saresh 05.01.1989

  4. Ajit Singh Brij Mohan Singh 24.03.1991

  5. Lalit Kumar Rajeshwar Prasad 19.07.1992

  6. Rajiv Ranjan Yadunath 29.01.1980

  DEWAS

  1. Rahul Atma Ram 21.12.1997

  2. Anuj Devendra Kumar 03.05.1995

  3. Ajeet Mahto Murli Lal 14.10.1999

  4. Varun Kumar Jagdish 28.06.1998

  5. Arun Rajmani 29.01.1996

  6. Triloki Vijay Raj 26.07.1997

  DHAR

  1. Naulesh Kushwaha Shankar Kushwaha 01.02.1994

  2. Raju Haris Chandra 26.02.1984

  3. Rahul Tiwari Sadhucharan 10.10.1996

  4. Ankit Pandey Bharat Pandey 21.07.1982

  5. Umesh Shivshankar 12.10.1988

  6. Sudhir Sridhar 15.03.1991

 • DINDORI

  1. Mahesh Mishra Ashutosh Mishra 15.06.1998

  2. Jitendra Kumar Ram Pratap 27.11.1991

  3. Abhisek Hareram 02.03.1993

  4. Alok Singh Jai Prakash Singh 07.12.1998

  5. Arvind Kumar Ram Singar 08.11.1990

  6. Dilip Ajay Kumar 27.09.1988

  GUNA

  1. Rajan Singh Sanjay Kumar Singh 13.05.1999

  2. Rahul Anand Singh 18.02.1991

  3. Sarwan Rambilas 15.04.1999

  4. Prince Mishra Anupam Mishra 18.02.1991

  5. Kishore Kumar Naresh Kumar 03.02.1999

  6. Prabhat Niranjan Kumar 11.07.1998

  GWALIOR

  1. Pankaj Rajesh Singh 18.04.1989

  2. Vinay Kumar Kiran Kumar 28.02.1991

  3. Uday Kumar Jitendra Pratap 29.03.1995

  4. Raman Dilip 16.07.1988

  5. Nandu Suresh Kumar 22.08.1990

  6. Ashok Pitamber 16.03.1999

  HARDA

  1. Aman Laldan Prasad 06.08.1997

  2. Rajesh Ashok 09.04.1996

  3. Mithles Rai Sudama Rai 30.08.1989

  4. Anand Kumar Siyaram 07.02.1994

  5. Sunil Kumar Sharma Baliram Sharma 20.05.1989

  6. Pramod Kumar Chotelal 11.06.1989

 • HOSHANGABAD

  1. Ramesh Kumar Sashi Bhusan 03.11.1992

  2. Rahul Anil Kumar 26.08.1990

  3. Brijesh Tiwari Naresh Tiwari 21.05.1995

  4. Rishi Pandey Radhe Raman 16.08.1996

  5. Vikas Mahaveer 11.09.1998

  6. Prateek Mishra Devakar Mishra 26.11.1992

  INDORE

  1. Ashish Singh Narendra Singh 06.02.1993

  2. Vijay Kumar Kamal Kumar 09.03.1992

  3. Nitesh Srivastava Anil Kumar 16.11.1993

  4. Chanchal Ramendra 18.03.1990

  5. Amit Kumar Manohar Lal 26.09.1996

  6. Ajeet Vijay Kumar 16.02.1994

  JABALPUR

  1. Shushil Kumar Awdhesh Kumar 11.04.1996

  2. Prashant Umanath 26.11.1994

  3. Sudhir Kumar Siyaram 14.02.1990

  4. Rajendra Kumar Sridhar 08.04.1992

  5. Aditya Kumar Singh Shambhu Nath 18.09.1996

  6. Sachin Yadav Kallu Yadav 29.10.1992

  JHABUA

  1. Sagar Ranveer 16.11.1994

  2. Santosh Kumar Prem Narayan 27.08.1986

  3. Yogendra Suresh Yadav 28.12.1995

  4. Km.. Ranjana Jitendra Kumar 29.11.1996

  5. Vipin Singh Baliram Singh 25.06.1998

  6. Surendra Kailash 10.08.1995

 • KATNI

  1. Km. Priya Banarsi Lal 28.03.1986

  2. Niket Mahto Sharad Kumar 13.07.1998

  3. Sanskar Pandey Pancheswar Pandey 11.02.1997

  4. Vishal Dev Prakash 20.12.1982

  5. Varun Nana Kishore 03.02.01998

  6. Chandan Siv Prakash 05.07.1997

  KHANDWA

  1. Pankaj Kumar Kailash Nath 03.04.1997

  2. Lal Bahadur Ram Kamal 17.03.1992

  3. Raju Lal Mohan 22.11.1998

  4. Navneet Singh Satish Singh 25.11.1999

  5. Sanjau Kumar Amarkant 13.11.1998

  6. Gyanendra Deepak Kumar 12.08.1993

  KHARGONE

  1. Amod Kumar Dharmendra Kumar 05.07.1995

  2. Mithun Kamta Prasad 06.07.1980

  3. Chandan Mishra Suryakant Mishra 16.07.1995

  4. Desh Bandhu Vijay Kumar 06.11.1997

  5. Nityanand Bal Kumar 19.03.1991

  6. Sanjeet Mishra Shesh Mani 15.08.1992

  MANDLA

  1. Hemendra Rai Arun Rai 29.08.1996

  2. Devendra Kumar Jitendra Prasad 12.02.1992

  3. Hansraj Gopal Prasad 09.11.1995

  4. Karan Kamlesh Kumar 11.08.1996

  5. Shubhankar Mishra Mahendra Mishra 06.09.2000

  6. Saurabh Sailesh 16.04.1997

 • MANDSAUR

  1. Akshay Sharma Dharmendra Sharma 21.06.1999

  2. Chavinath Murlidhar 06.12.1981

  3. Ram Siyaram 07.11.1997

  4. Santnu Singh Raman Singh 08.11.1999

  5. Km. Usha Ram Sankar 17.04.1993

  6. Ravi Ajit Kumar 04.03.1999

  MORENA

  1. Krishan Mohan Deep Narayan 03.02.1993

  2. Arvind Anil Kumar 18.11.1999

  3. Sailendra Kumar Om Prakash 29.04.1999

  4. Dev Sanjay Kumar 05.08.1991

  5. Sumit Mahaveer 08.12.1998

  6. Yogesh Ganshyam 10.11.1995

  NARSINGHPUR

  1. Abhinandan Manoj Kumar 06.04.1998

  2. Avinash Durga Prasad 25.09.1989

  3. Bipin Dharmendra Kumar 26.11.1998

  4. Mritunjay Arun Kumar 17.07.1982

  5. Madhukar Bhola Nath 06.02.1991

  6. Sumant Tiwari Shushil Tiwari 09.07.1998

  NEEMUCH

  1. Rajpal Dyaram 16.12.1991

  2. Vivek Kumar Mishra Ram Narin Mishra 26.03.1990

  3. Shambhu Shiv Kumar 18.04.1996

  4. Surendra Rambilas 03.09.1991

  5. Chandraveer Ram Chandra 11.03.1996

  6. Mohit Pandey Shambhu Pandey 03.05.1993

 • PANNA

  1. Shyam Ajay Kumar 06.03.1991

  2. Pramod Kumar Harishankar 06.11.1982

  3. Kameswar Vijay Prasad 29.11.1988

  4. Ranjit Vinod Kumar 06.03.1999

  5. Naveen Kamlesh Kumar 17.11.1983

  6. Prabhakar Triveni 15.05.1981

  RAISEN

  1. Gautam Ravidas 16.08.1991

  2. Harinandan Basudeo 09.08.1994

  3. Dilip Kumar Jawahar Lal 06.07.1993

  4. Sanjeev Kumar Raj Kishore 16.02.1993

  5. Shankar Shiv Kumar 11.06.1988

  6. Ajay Kumar Awdhesh Kumar 11.06.1988

  RAJGARH

  1. Akash Pandey Umesh Pandey 16.10.1994

  2. Anil Yadav Anand Yadav 25.02.1997

  3. Umesh Singh Shyam Singh 16.08.1999

  4. Prafull Satish Kumar 20.03.1989

  5. Sharad Chandra Rajendra Prasad 09.03.1993

  6. Nand Kishore Mahabeer 21.02.1995

  RATLAM

  1. Subodh Tiwari Sikandar Tiwari 09.02.1998

  2. Vishal Pandey Prakash Pandey 11.02.1999

  3. Ratan Avinash 21.02.1996

  4. Gyanendra Singh Deepak Singh 09.10.1993

  5. Divakar Arun 04.05.1995

  6. Jaishankar Lalbabu 16.11.1994

 • REWA

  1. Prem Surendra Kumar 06.07.1995

  2. Manik Chandra Charandas 18.03.1984

  3. Keshaw Dhaneswar 08.03.1999

  4. Sanjeev Kumar Ganesh Prasad 09.05.1998

  5. Shyamu Madhusudan 04.02.1987

  6. Ritesh Sudesh Kumar 11.08.1996

  SAGAR

  1. Raj Kumar Dinesh 13.03.1999

  2. Sailesh Avadh Bihari 15.11.1995

  3. Dinesh Yadav Sriram Yadav 18.10.1994

  4. Ajay Kumar Ashok Kumar 22.09.1989

  5. Raghvendra Brahmdev 18.10.1994

  6. Nitesh Pradeep 16.04.1993

  SATNA

  1. Anup Jawahar Lal 21.03.1992

  2. Pankaj Singh Pawan Singh 26.11.1997

  3. Abhinandan Sailendra Kumar 05.04.1995

  4. Mithlesh Om Prakash 13.05.1999

  5. Deepak Sali Prasad 26.07.1996

  6. Abhisek Vishwajeet 18.03.1996

  SEHORE

  1. Vikash Divakar Singh 15.03.1999

  2. Gulshan Akhilesh 11.07.1997

  3. Santosh Motilal 03.11.1993

  4. Nitish Kumar Majoj Kumar 22.06.1999

  5. Badal Sanjay Rai 16.12.1997

  6. Km. Neha Ashish Kumar 05.03.1999

 • SEONI

  1. Aman Kumar Mukesh Kumar 06.03.1998

  2. Anil Kumar Gansagar 06.02.1999

  3. Piyush Singh Shakti Singh 14.10.1995

  4. Devendra Abhimanyu 26.04.1998

  5. Niranjan Nakul 12.01.1998

  6. Ravi Rajpat 20.08.1992

  SINGRAULI

  1. Gopal Rajendra Prasad 08.02.1994

  2. Anand Kumar Mahesh Kumar 06.02.1991

  3. Hariom Ram Avatar 04.07.1992

  4. Krishna Gopal 26.04.1995

  5. Rajeev Singh Upendra Singh 04.07.1998

  6. Suresh Sinha Chandra Prakash 25.04.1993

  SHAHDOL

  1. Sintu Umesh 16.10.1991

  2. Mukul Vinay Kumar 29.08.1993

  3. Vikram Vimal Kumar 09.11.1995

  4. Manoj Tiwari Siv Bachan 19.10.1998

  5. Dinesh Sinha Mahendra Sinha 06.02.1991

  6. Som Nath Deo Narayan 15.10.1995

  SHAJAPUR

  1. Dilip Kumar Janeswar Prasad 18.05.1996

  2. Manish Rakesh Kumar 04.08.1993

  3. Arun Kumar Dashreth Prasad 25.01.1982

  4. Shashank Ram Kumar 20.02.1992

  5. Sunil Kumar Surendra Kumar 12.11.1997

  6. Ranjeet Pankaj Kumar 02.10.1987

 • SHEOPUR

  1. Amar Divilal 02.03.1992

  2. Mayank Mehandar 21.11.1995

  3. Dhiraj Manohar 11.02.1983

  4. Ashiwini Kishor 26.07.1994

  5. Dipanshu Hemant 15.04.1993

  6. Ayush Jai Prakash 20.08.1998

  SHIVPURI

  1. Ramji Purshottam 22.06.1993

  2. Vicky Ram Chandra 19.09.1994

  3. Ajit Kumar Bijendra Kumar 05.10.1996

  4. Sohan Rai Umesh Rai 24.11.1998

  5. Atul Kumar Narayan 16.07.1981

  6. Jaipal Ashok Kumar 09.11.1996

  SIDHI

  1. Shushant Suresh 10.04.1991

  2. Sanjay Tej Nath 11.12.1990

  3. Satish Dhirendra Kumar 09.06.1997

  4. Deepak Krishandev 21.05.1996

  5. Manish Mahadeo 01.04.1992

  6. Darshan Vijay Kumar 16.04.1995

  TIKAMGARH

  1. Kunal Mahendra Kumar 13.11.1996

  2. Rahul Ramji 03.06.1998

  3. Madhaw Prashant 03.04.1995

  4. Abhay Sunil Kumar 16.10.1996

  5. Vishnu Shishupal 11.02.1993

  6. Amit Harihar 21.02.1993

 • UJJAIN

  1. Udai Lakhi Prasad 04.08.1994

  2. Pankaj Dinesh 05.06.1999

  3. Jyotish Sitaram 25.02.1994

  4. Bhavesh Rajendra Prasad 12.11.1996

  5. Santosh Singh Sukhdeo 05.08.1995

  6. Kamlesh Mewalal 27.09.1998

  UMARIA

  1. Mithlesh Ram Chandra 06.01.1998

  2. Gopal Singh Ravishankar 13.03.1994

  3. Sunil Sinha Baij Nath Sinha 15.02.1998

  4. Naveen Kumar Raj Kishore 03.04.1995

  5. Jitendra Ram Nath 26.02.1997

  6. Sudhir Dhananjay 15.07.1991

  VIDISHA

  1. Vinay Gupta Vikash Gupta 16.08.1998

  2. Uttam Kumar Sailash 11.02.1997

  3. Suraj Rudra Pratap 13.03.1998

  4. Rana Singh Vijay Chauhan 15.04.1997

  5. Rishi Kant Arjun 27.03.1999

  6. Arun Kumar Shyam Sunder 04.02.1998

 • CHHATTISHGARH Sr.No Name Father's Name Date of birth

  1. Rakesh Kumar Jagannath 14.04.1994

  2. Amit Kumar Dev Prihar 12.02.1999

  3. Manish Sivbachan 10.04.1995

  4. Ashwini Singh Dashrath Singh 22.08.1982

  5. Raju Anil 20.02.1992

  6. Shashank Sunil Kumar 17.08.1987

  BILASPUR

  1. Madhukar Yadav Satendra Yadav 24.02.1991

  2. Ranjeet Pandey Raj Kumar Pandey 27.05.1997

  3. Amar Bhadur Raj Nath 14.03.1998

  4. Km. Sonali Yadunath 22.09.1993

  5. Deepak Singh Satyanarayan Singh 17.07.1990

  6. Ajay Kumar Manikant 11.02.1983

  DURG

  1. Dhiraj Kumar Manohar Lal 29.10.1990

  2. Km. Priya Kishore 25.10.1990

  3. Anil Kumar Hari Kumar 24.12.1998

  4. Hemant Kumar Jha Jai Prakash Jha 20.08.1998

  5. Sumeet Raja Ram 19.07.1999

  6. Ayush Pandey Rudra Pandey 13.12.1990

  RAIGARH

  1. Ramji Purshottam Kumar 04.07.1997

  2. Anand Kumar Kishan Kumar 11.08.1995

  3. Randhir Ram Chandra 18.08.1993

  4. Ram Dyal Kali Charan 17.05.1998

  5. Ajit Kumar Yadav Mahesh Yadav 14.11.1996

  6. Ravi Sukhdev 27.08.1990

 • BASTAR

  1. Sunny Subhas Chandra 19.12.1989

  2. Atul Kumar Rameswar Lal 11.09.1997

  3. Ganesh Ashok Kumar 11.12.1996

  4. Suresh Kumar Kali Prasad 22.03.1994

  5. Anand Ram Sishan 13.10.1991

  6. Shushant Sanjay Kumar 24.11.1992

  SURGUJA

  1. Satish Kumar Tej Prakash 19.10.1990

  2. Deepak Ram Nath 21.05.1996

  3. Amit Kumar Mahadev 25.05.1997

  4. Manish Yadav Amarjeet Yadav 11.05.1998

  5. Ashish Mishra Nityanand Mishra 17.05.1991

  6. Shubham Ajit Kumar 15.03.1992

  RAJNAND GAON

  1. Anmol Vijay Singh 21.04.1990

  2. Amit Kumar Nand Kishor 29.02.1992

  3. Rohit Jha Sunil Jha 22.07.1989

  4. Pradeep Ajay Kumar 17.03.1994

  5. Sushil Kumar Satya Narayan 30.06.1986

  6. Ashok Kumar Singh Binod Kumar Singh 30.06.1986

  KORBA

  1. Sumit Rakesh Kumar 18.08.1997

  2. Vijay Kumar Triloki 01.02.1995

  3. Prem Yogendra 13.07.1992

  4. Ram Singh Surat Nath 17.11.1991

  5. Vijay Mishra Surya Narayan Mishra 15.01.1981

  6. Suresh Ramakant 16.03.1987

 • JANJGIR-CHAMPA

  1. Jitendra Krishna 11.06.199

  2. Kishan Vimal Kumar 17.08.1985

  3. Subodh Surendra 14.07.1990

  4. Upendra Lallan Rai 17.04.1998

  5. Pankaj Singh Vinay Kumar Singh 03.02.1998

  6. Santosh Kumar Rajesh Singh 27.02.1998

  JASHPUR

  1. Sushil Sitla Prasad 13.10.1998

  2. Kishna Surendra Kumar 17.11.1996

  3. Sunil Kumar Ramasish 11.09.1992

  4. Narendra Kumar Syamraj 04.03.1993

  5. Ritesh Dinesh Chandra 22.05.1999

  6. Km. Preeti Singh Jawahar Singh 21.02.1995

  KORIYA

  1. Amresh Randey Shankar Pandey 12.05.1993

  2. Akash Bndanath 15.05.1995

  3. Rohit Kundan 13.09.1999

  4. Anirudh Sachidanand 11.10.1992

  5. Pradeep Syam Niranjan 15.07.1996

  6. Raghaw Laxmi Narayan 05.01.1990

  MAHASAMUND

  1. Vinay Kumar Tiwari Raj Kumar Tiwari 08.03.1984

  2. Shankar Akhilesh Kumar 09.09.1998

  3. Sachin Jitendra 17.06.1992

  4. Sailendra Kumar Srishna Prasad 13.10.1994

  5. Sandeep Kumar Anil Kumar 16.08.1989

  6. Vinod Chotelal 19.06.1998

 • DHAMTARI

  1. Jainendra Shankar 22.03.1991

  2. Suresh Kumar Rajeev Kumar 02.08.1998

  3. Shailendra Kailash Prasad 05.02.1990

  4. Dilip Shivnath 21.11.1998

  5. Amar Mahendra Kumar 14.06.1992

  6. Vinod Kumar Rajaram 15.11.1990

  KANKER

  1. Sidharth Ravi Kumar 21.02.1998

  2. Km. Geeta Singh Anil Kumar Singh 29.08.1997

  3. Himanshu Vijay Kumar 11.03.1990

  4. Gaurav Lalbabu 08.10.1994

  5. Sanjay Kumar Sadanand 21.09.1983

  6. Madan Singh Ishwar Singh 29.03.1994

  DANTEWADA

  1. Varun Ravindra Kumar 27.05.1997

  2. Rakesh Kumar Ram Bachan 30.11.1992

  3. Nitish Kumar Arvind Kumar 07.01.1994

  4. Vikash Dilip 21.11.1990

  5. Bharat Ramu 14.05.1998

  6. Pawan Kumar Suresh Kumar 12.06.1989

  NARAYANPUR

  1. Ram Vilas Krishna Kumar 14.07.1991

  2. Shambhu Sita Prasad 08.12.1998

  3. Umesh Chandra Gobardhan 24.03.1980

  4. Ravi Kumar Santbahadur 14.08.1992

  5. Ramesh Kumar Ramdular 10.02.1994

  6. Mukesh Virendra Kumar 17.06.1991

 • BIJAPUR

  1. Gyan Chandra Shankar 12.02.1989

  2. Vinay Arvind 29.05.1988

  3. Kunal Bhim Singh 27.11.1990

  4. Manoj Kumar Ram Prasad 12.03.1990

  5. Vishnu Nirmal Kumar 04.03.1997

  6. Abhay Kumar Nageswar 14.10.19980

  BALOD

  1. Rahul Akhilesh 09.04.1991

  2. Sachindra Kumar Uday Pratap 23.06.1994

  3. Abhay Mukesh Kumar 26.11.1992

  4. Chandan Ganpat 24.04.1992

  5. Sukhdeo Satyendra Kumar 17.11.1995

  6. Ravi Ramdas 13.07.1995

  BEMETARA

  1. Anuj Rabindra Kumar 17.04.1997

  2. Mukesh Singh Amar Singh 14.08.1995

  3. Gajendra Prasad Rajnath 13.02.1992

  4. Dhananjay Ramdhani 24.06.1992

  5. Arun Kumar Mithlesh Kumar 29.08.1989

  6. Hansraj Awdhesh Kumar 12.08.1988

  MUNGELI

  1. Jai Yadav Anil Yadav 13.08.1995

  2. Anand Kashinath 17.04.1988

  3. Santosh Kumar Krishna 14.06.1995

  4. Pawan Dashrath 21.02.1991

  5. Vivek Kishore 12.02.1995

  6. Yogendra Sikendra 28.04.1996

 • BALODA BAZAR

  1. Ashok Kumar Ghansyam 13.02.1992

  2. Rahul Kapildev 21.04.1994

  3. Hemant Om Prakash 12.08.1997

  4. Km. Mamta Amarjeet 14.10.1990

  5. Deepu Amarbhadur 05.09.1991

  6. Upendra Manoj Kumar 11.02.1994

  GARIYABAND

  1. Sudhir Singh Virendra Singh 17.02.1992

  2. Sanjay Kumar Mithlesh Kumar 22.11.1994

  3. Arun Kumar Tilak Dhari 14.02.1988

  4. Sujeet Vinod Kumar 05.01.1996

  5. Jitendra Ram Sewak 12.08.1993

  6. Amit Kumar Nand Kishore 02.07.1992

  KONDAGAON

  1. Mithlesh Harish Chandra 10.03.1995

  2. Vishnu Brahmdev 14.04.1997

  3. Yogendra Singh Rajkumar Singh 16.11.1994

  4. Rahul Yadav Sadhu Yadav 06.12.1997

  5. Vikash Pandey Bharat Pandey 21.07.19982

  6. Umesh Sivnarayan 14.02.1990

  SUKMA

  1. Mahesh Ram Sewak 17.03.1999

  2. Suman Kumar Ashutosh Kumar 15.4

  3. Surendra Kumar Shashidhar 09.04.1993

  4. Ranjan Kumar Sanjay Kumar 13.05.1999

  5. Rahul Shrawan Kumar 24.11.1992

  6. Sudhanshu Chandra Sekhar 13.04.1999

 • BALRAMPUR

  1. Vimal Naresh Kumar 24.07.1998

  2. Vinay Kumar Rajendra Prasad 16.11.1998

  3. Pravesh Chaudhary Surendra Kumar 29.11.1996

  4. Amar Anil Kumar 07.07.1996

  5. Rajesh Siyaram 09.04.1996

  6. Sunil Kumar Mithlesh 07.02.1993

  SURAJPUR

  1. Pramod Kumar Shashi Bhusan 17.04.1995

  2. Rishi Mahabeer 11.09.1998

  3. Ashish Vijay Shankar 14.03.1992

  4. Nagendra Ramendra Singh 15.12.1992

  5. Aditya Kumar Shamthu Nath 18.04.1996

  6. Saroj Kumar Shree Nath 10.05.1990