Pilot Loondispensatie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oktober 2011. Pilot Loondispensatie. Onderwerpen. Aanleiding aanmelding / deelname pilot Doelgroep Toegangstoets Uitgangspunten - ontwikkelingen Huidige status Ervaringen. Aanleiding aanmelding / deelname pilot. Nota Werken naar Vermogen (cie de Vries, 2008) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pilot Loondispensatie

Modernisering Wsw

Pilot LoondispensatieOktober 201112Aanleiding aanmelding / deelname pilotDoelgroep ToegangstoetsUitgangspunten - ontwikkelingenHuidige statusErvaringenOnderwerpen 2Aanleiding aanmelding / deelname pilotNota Werken naar Vermogen (cie de Vries, 2008)Er is een ongelijke behandeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tussen de verschillende regelingen zoals Wsw, Wajong en WWBInvoering van n regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Wet Werken naar vermogen (WWNV), waarbij de bestaande budgetten voor WAJONG, WSW, WWB en WIJ worden ontschotVerwachting dat loondispensatie een instrument is dat mensen die blijvend geen 100% WML kunnen verdienen toch werkzaam zijnDoelgroepPersonen van 23 jaar en ouder die in de WWB of de WIJ zitten, een Wsw indicatie hebben en op de wachtlijst staanPersonen van 23 jaar en ouder die in de WWB of de WIJ zitten, die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, maar wel ten minste 20 procent daarvan.

Helmond heeft gekozen voor WWB-ers met en zonder Wsw-indicatie vanaf 27 jaar.5Uitgangspunten - ontwikkelingenBij start aansluiting bij huidige contractpartners en contracten, inmiddels herijking omdat er naar toekomst minder middelen beschikbaar zijnGeen aparte projectstructuur maar zoveel mogelijk inbedden in bestaande organisatieKlantbegeleider verantwoordelijk voor praktische sturing van bij de pilot betrokken partijen

ToegangstoetsBestemd om vast te stellen wie tot de doelgroep behoort voor alle WWB-ers zonder sw-indicatieHelmond heeft gekozen voor uitvoering door klantbegeleider op basis van een kader ontwikkeld door TNO arbeidProblematiek zit in het woord structureel. Als gevolg van multiproblematiek zijn zij psychosociaal beperkt. Het is lastig te bepalen in hoeverre dit structureel is.6Werken met behoud van uitkeringBij potentile werkgever eerst maximaal 3 maanden laten werken met behoud van uitkeringBetrokkene kan laten zien wat hij waard is, werkgever kan een reel beeld krijgen en gemeente kan bepalen welke voorzieningen noodzakelijk zijn

8LoonwaardemetingPas mogelijk wanneer iemand op een specifieke werkplek is ingewerkt, na 3 maanden werken met behoud van uitkering is er een loonwaardemetingOnafhankelijke meting door externe uitvoerder met methode DariuzLastig in de praktijk: Geen onderhandelingsruimte met werkgever over hoogte loonwaarde9WerkgeversperspectiefVan belang voor werkgever is vooraf duidelijkheid in zijn toekomstige kostenRegeling is tijdsintensief: kenningsmakings-gesprek, proeftijd 3 maanden, loonwaardemeting bij de werkgever op de werkplek (enkele uren), dan volgt beschikking voor de werkgever. Feitelijk moet werkgever beslissen of hij dienst-verband aangaat, voordat beschikking loonwaarde er is en dus weet wat hij salaris kwijt isAls gevolg van bezuinigingen is er weinig tot geen ruimte voor begeleiding. Zoeken naar goedkopere oplossingen om uitval te voorkomen. Werkgevers moeten ook effectiever worden in omgaan met doelgroep 9KandidaatsperspectiefVoor een kandidaat is niet vooraf duidelijk wat hij er op vooruit gaat en dus mogelijk niet / onvoldoende gemotiveerdKandidaten zijn wel verplicht mee te werkenPlaatsen van een niet voldoende gemotiveerde klant zonder stimuleringsmaatregelen is niet eenvoudigERVARINGEN Pilot is goede voorbereiding op WWNVUitvoeren in eigen beheer zorgt voor borging in organisatieOp basis van ervaringen continu bijstellingInput van uitvoering levert veel info opNoodzakelijk om met een grote doelgroep te werken en zorgen voor volumeERVARINGENDuidelijke afbakening in doelgroep zorgt voor focusKeuze voor 2 partijen zorgt voor vergelijkingInzet begeleiding op werkplek is andere ondersteuning dan oude re-integratieVisie op werkgeversbenadering is essentieel