PMPP 01/2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Personálny a mzdový poradca podnikateľa

Text of PMPP 01/2014

 • Pi sa Vm nov PMPP alebo mte alie npady, ako hovylepi? Napte mi na sefredaktorka@pmpp.sk alebo nawww.facebook.com/sefredaktorPMPP.

  E D I T O R I LVen itatelia,

  vtam vs pri tan prvho sla PMPP vyda-vateskho ronka 2014, ktor ako si uritena nasledujcich stranch vimnete, prelorozsiahlou inovciou. S cieom zvi komfortpri zskavan novch poznatkov sme pre vsspracovali plne nov vizul, ktor sprehad-n vetky informcie a uah vm prcu s a-

  sopisom. A pretoe svet nie je len iernobiely, rozhodli sme sa aj myspestri nau publikciu a prinies do nej okrem inho i trocha ivotav podobe farebnch grafickch prvkov.

  Do pozornosti dvame lnok Nezdaniten asti zkladu danev roku 2013, v ktorom sa dozviete, e pri vyrovnan daovch po-vinnost k dani z prjmov za rok 2013 si bud mc uplatni daovncinezdaniten as na daovnka, na manelku (manela) a novnezdaniten as, ktorou je dobrovon prspevok na starobndchodkov sporenie.

  Pripravili sme pre vs i v sasnosti horcu tmu neleglneho za-mestnvania. V prspevku Neleglna prca a neleglne zamest-nvanie zistte, ako sa od 1. novembra 2013 menia pokuty za poru-enie zkazu neleglneho zamestnvania a poriadkov pokuty zamarenie vkonu kontroly inpektortom prce.

  Poda koordinanch nariaden E plat, e na osoby vykonvajcezrobkov innos sa vzahuj prvne predpisy toho lenskho t-tu E, na zem ktorho vykonvaj zrobkov innos. V lnkuSocilne a zdravotn poistenie poda koordinanch nariadenE vm priblime hlavn zsady, ktor vyplvaj z koordinanchnariaden E, zkladn princpy socilneho zabezpeenia obanovE, intitt vyslania, povinnosti zahraninch zamestnvateov ispsob uplatovania nroku na nemocensk a dchodkov dvkyobanov E.

  Verm, e PMPP bude pre vs aj v ronku 2014 uitonm pomoc-nkom pri prci a prajem vm prjemn tanie.

 • ZKONY A KOMENTRE4Rozsah zrok zo mzdy pri vkone rozhodnutia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Komentr k nariadeniu vldy SR . 268/2006 Z. z. o rozsahu zrok zo mzdy pri vkone rozhodnutia v znennariadenia vldy SR . 469/2008 Z. z. a nariadenia vldy SR . 216/2013 Z. z.

  20Vianon prspevok v roku 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Opatrenie Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky, ktorm sa ustanovuje sumarozhodujca na poskytnutie vianonho prspevku v roku 2013.

  ODBORNK RAD21Neleglna prca a neleglne zamestnvanie (Ing. Eva Gprov) . .

  Zmeny v pokutch za poruenie zkazu neleglneho zamestnvania a v poriadkovch pokutch za mare-nie vkonu kontroly inpektortom prce od 1. novembra 2013.

  33Transformcia prspevku na aktivan innos vo formedobrovonckej sluby (JUDr. Peter Demek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Charakteristika a opis zmien a praktickch dsledkov novelizcie 52a zkona o slubch zamestnanostiuskutonenej s innosou od 1. 5. 2013 na zklade zkona . 96/2013 Z. z.

  54Platba v hotovosti od 1. 1. 2013 (Ing. Jarmila Strhlov) . . . . . . . . . . .Vybran finann opercie, ktor mu nasta v praxi pri platbe v hotovosti, vysvetlen na prkladoch.

  61Pouvanie motorovho vozidla na skromn ely(Ing. Jarmila Strhlov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sprvny postup pri pouvanmotorovho vozidla na skromn ely s uvedenm prkladov z podnikateskejpraxe.

  72Pouitie motorovho vozidla na skromn ely internfiremn smernica (Ing. Jarmila Strhlov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  80Sprva registratry (Mgr. Jana tefanikov) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Povinnosti podnikateskch subjektov v oblasti sprvy registratry.

  85Registratrny poriadok na sprvu registratry internfiremn smernica (Mgr. Jana tefanikov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ABC MZDRA

  107Nezdaniten asti zkladu dane v roku 2013(Ing. Martina Oravcov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aktulne informcie pri vysporiadan daovch povinnost k dani z prjmov za rok 2013.

  121Daov bonus problmov prpady (Viera Valicov) . . . . . . . . . . . . .Vybran okruhy poskytovanch daovch bonusov, ktor spsobuj pri aplikcii v praxi najviac akost.

  2

  OBS

  AHPM

  PP1/

  2014

 • PRAKTICK PERSONALISTIKA129Letn as a odmeovanie zamestnancov (Ing. Viliam Viovsk) . . . .

  Dsledky zaiatku a konca letnho asu najm na mzdov nroky zamestnancov.

  139Zvyovanie kvalifikcie zamestnancov(JUDr. Slavomra Gejdoov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Informcie o povinnosti zamestnvatea stara sa o prehlbovanie kvalifikcie zamestnancov alebo o jejzvyovanie.

  146Pracovn disciplna a sankcie za jej poruenie(doc. JUDr. Marta Thurzov, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zkladn postulty obsiahnut v slovenskom pracovnom prve s ich interpretciou a rieenie astchpracovnoprvnych problmov v tejto oblasti formou prkladov.

  ZAMESTNVATE A ZAMESTNANEC V E

  159Socilne a zdravotn poistenie poda koordinanch nariaden E(Ing. Jolana Strkov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Zkladn princpy socilneho zabezpeenia obanov E, intitt vyslania, povinnosti zahraninchzamestnvateov a spsob uplatovania nroku na nemocensk a dchodkov dvky obanov E.

  177Poskytovanie zdravotnej starostlivosti obanom E poda novelyzkona o zdravotnom poisten (Ing. Jolana Strkov) . . . . . . . . . . . .Ustanovenia svisiace so zmenou podmienok hrady za zdravotn starostlivos s ohadom na aplikciukoordinanch nariaden Eurpskej nie a s uplatovanm prv a povinnost pri poskytovan hradynkladov zdravotnej starostlivosti.

  RIEIME VAE PROBLMY191Vy sa ptate my odpovedme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Na otzky itateov odpovedaj experti z oblasti pracovnho prva a miezd.

  VYBRALI SME PRE VS199Kalendr podnikatea od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013 . . . . . . . . . . . . . .

  3

  spech zavzuje. Hlsime sa k spoloenskej zodpovednosti, ktor je neoddelitenousasou naej firemnej kultry. V oblasti filantropie sme sa rozhodli zdiea osudyopustench det, ktor nie z vlastnej viny ij v detskch domovoch.Od roku 1997 sa finanne podieame z trieb z predplatnho na podpore nhradnch

  rodn, ktor tmto deom poskytuj svoj domov, zzemie a istotu, e niekam patria a umouj im prei normlnedetstvo uprostred milujcej rodiny.

  www.rozumacit.sk

 • Rozsah zrok zo mzdypri vkone rozhodnutia

  Komentr k nariadeniu vldy SR . 268/2006 Z. z.o rozsahu zrok zo mzdy pri vkone rozhodnutia

  v znen nariadenia vldy SR . 469/2008 Z. z., a nariadenia vldy SR . 216/2013 Z. z.

  Vlda Slovenskej republiky poda 278ods. 1 a 279 ods. 3 Obianskeho sdnehoporiadku a poda 70 ods. 1 a 71 ods. 3zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky. 233/1995 Z. z. o sdnych exektorocha exekunej innosti (Exekun poriadok)a o zmene a doplnen alch zkonovv znen neskorch predpisov nariauje:

  1

  (1) Zkladn suma, ktor sa nesmie zrazipovinnmu z jeho mesanej mzdy,1) je 60 %zo ivotnho minima na plnolet fyzickosobu2) platnho v mesiaci, za ktor savykonvaj zrky.

  (2) Na kad osobu, ktorej povinn posky-tuje vivn, sa zapotava 25 % zo ivot-nho minima na plnolet fyzick osobu2)

  platnho v mesiaci, za ktor sa vykonvajzrky; rovnako to plat aj na manelapovinnho, ktor m samostatn prjem.

  (3) Ak sa zrky zo mzdy vykonvajz miezd oboch manelov, zapota sa 25 %zo ivotnho minima na plnolet fyzickosobu2) platnho v mesiaci, za ktor sa vy-konvaj zrky na diea, ktor spolonevyivuj, kadmu z nich osobitne.

  (4) 25 % zo ivotnho minima na plnoletfyzick osobu2) platnho v mesiaci, za ktorsa vykonvaj zrky, sa nezapotava nat osobu, v ktorej prospech trv vkon

  rozhodnutia na vymoenie pohadvky v-ivnho.

  Komentr k 1

  V zujme vymoenia peanch pohad-vok, na ktor sd i sprvny orgn nariadilvkon rozhodnutia alebo exektor exek-ciu, toto nariadenie vldy podrobne hovoro spsobe vykonvania zrok i poradich vykonvania. Postup zamestnvatea(tzn. platitea mzdy), ktor prijme zamest-nanca alebo u zamestnva zamestnanca,u ktorho je potrebn realizova zrky zomzdy v rmci vkonu rozhodnutia (oznau-je sa ako povinn) v prospech osoby, na n-vrh ktorej sa exekcia vykonva (oznaujesa ako oprvnen) poda tohto prvnehopramea, vychdza z dovolench spso-bov peanho uspokojenia oprvnenhovoi povinnmu poda 278 ods. 1 a 279ods. 3 Obianskeho sdneho poriadkuv znen neskorch predpisov, poda 70ods. 1 zkona . 233/1995 Z. z. o sdnychexektoroch a exekunej innosti (Exeku-n poriadok) v znen neskorch predpisova 100 ods. 4 zkona . 563/2009 Z. z.o sprve dan (daov poriadok).

  Zrky zo mzdy sa teda vykonvaj bupriamo zo zkona (zamestnvateom zomzdy zamestnanca napr. vo forme povin-nch odvodov voi poisovniam poda 131 ods. 1 Zkonnka prce), alebo na

  Z

  KO

  NY

  AK

  OM

  EN

  T

  RE

  PM

  PP

  1/20

  14

  4

 • zklade vykonatenho rozhodnutia v rm-ci sdneho konania [ 251 ods. 2 OSPv spojen s 131 ods. 2 psm. b) Zkonn-ka prce], i na zklade exekcie v rmciexekunho konania ( 66 a nasl. Exeku-nho poriadku v spojen s 131 ods. 3Zkonnka prce). Napokon prichdza dovahy aj dobrovon vkon zrok zo mzdyna zklade vslovnej dohody medzi za-mestnancom a jeho zamestnvateom, odovouje Zkonnk prce ( 131 ods. 3v spojen s ods. 7).

  Aktulne najastejm a najbezpenejmspsobom uspokojovania peanch po-hadvok oprvnenho voi povinnmu,ktor je zamestnan, je teda vykonvaniezrok zo mzdy povinnho zamestnanca,o mus nasledova bezprostredne podoruen prkazu na zaatie exekcie za-mestnvateovi ako platiteovi mzdy.

  Prkaz na zaatie exekcie zrkami zomzdy povinnho je listina vystaven exe-ktorom, doruen doporuene do vlast-nch rk platiteovi mzdy (zamestnvateo-vi). Zamestnanec (tzn. povinn) dom, kesa jeho platiteovi mzdy doru prkaz nazaatie exekcie, strca prvo na vyplate-nie tej asti mzdy, ktor zodpoved urenejvke zrok ( 66 Exekunho poriad-ku). Tento prkaz m podobu listiny s ozna-enm ,,Prkaz na zaatie exekcie, nie jeale vylen doruenie prkazu sasnes upovedomenm o zaat exekcie zr-kami zo mzdy. Z prkazu s zamestnvate-ovi oznmen informcie