Podatki 2011/2012 wybrane zagadnienia podatkowe

  • View
    64

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podatki 2011/2012 wybrane zagadnienia podatkowe. Marta Szafarowska Warszawa , 6 grudnia 2011 r. 1. Agenda. Podatek VAT w 2011 r. i latach kolejnych Planowane zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji Podatkowej w 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Podatki 2011/2012 wybrane zagadnienia podatkowe

Slajd 1

Podatki 2011/2012 wybrane zagadnienia podatkoweMarta Szafarowska Warszawa, 6 grudnia 2011 r.11AgendaPodatek VAT w 2011 r. i latach kolejnych

Planowane zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji Podatkowej w 2012 r.

Leasing - najnowsze orzecznictwo sdw administracyjnych oraz organw podatkowych

22PODATEK VAT W 2011 r.iLATACH KOLEJNYCH33Nabycie i leasing samochodw osobowychzakres prawa do odliczenia VAT w 2011/2012oraz latach kolejnych44Odliczanie podatku VAT samochody osobowe (1)Art.86 ust. 1 ustawy o VAT:W zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi, o ktrym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego

Uwaga! W okresie 1.01.2011-31.12.2012 - wprowadzono ograniczenia:

w przypadku nabycia samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 tony kwot podatku naliczonego, stanowi 60 % kwoty podatku nie wicej jednak ni 6.000 z (art. 3 ust. 1 ustawy nowelizujcej z 16 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr247, poz. 1652)

odliczenia podatku naliczonego nie stosuje si do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napdowego oraz gazu, wykorzystywanych do napdu samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych, o ktrych mowa w art. 3 ust. 1. (art. 4 ustawy nowelizujcej z 16 grudnia 2010 r.)5Odliczanie podatku VAT samochody osobowe (2)Ograniczenie w prawie do odliczenia NIE dotyczy przypadkw, gdy przedmiotem dziaalnoci podatnika jest:

odprzeda samochodw (pojazdw) lub

oddanie w odpatne uywanie samochodw (pojazdw) na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub innych umw o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) s przez podatnika przeznaczone wycznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krtszy ni sze miesicy.

Tego rodzaju dziaalno powinna by przez podatnika rzeczywicie prowadzona albo te co najmniej z okolicznoci towarzyszcych nabyciu samochodw powinno wynika, e podatnik mia zamiar podj tego rodzaju dziaalno

(interpretacja indywidualna Dyrektora IS w odzi nr IPTPP2/443-268/11-5/JN z 22 wrzenia 2011 r.)

6Odliczanie podatku VAT samochody osobowe (3)Od 1 stycznia 2013 r.:

ograniczenie w prawie do odliczenia NIE bdzie dotyczy pojazdw samochodowych, w ktrych liczba miejsc (siedze) cznie z miejscem dla kierowcy wynosi:1 - jeeli dopuszczalna adowno jest rwna lub wiksza ni 425 kg,2 - jeeli dopuszczalna adowno jest rwna lub wiksza ni 493 kg,3 lub wicej - jeeli dopuszczalna adowno jest rwna lub wiksza ni 500 kg

ograniczenie w prawie do odliczenia NIE bdzie dotyczy przypadkw, gdy:odprzeda lub oddanie w odpatne uywanie tych samochodw (pojazdw) na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub innych umw o podobnym charakterze - stanowi przedmiot dziaalnoci podatnika

7Odliczanie podatku VAT samochody osobowe (4)Od 1 stycznia 2013 r.:

Dopuszczalna adowno pojazdw oraz liczba miejsc (siedze) okrelona jest na podstawie wycigu ze wiadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniajcej z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. (art. 86a ust. 4 obowizujcy od 1.01.2013 r.).

Samochody, ktre w wycigu ze wiadectwa homologacji nie maj okrelonej dopuszczalnej adownoci lub liczby miejsc, uznaje si rwnie za samochody osobowe.

8Samochody osobowe opodatkowanie prywatnego uytkuDo 31 grudnia 2012 r. nie stosuje si art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wykorzystywania przez podatnika samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych na cele niezwizane z prowadzeniem przedsibiorstwa (np. na cele prywatne pracownikw).

Ustawa z 15.04.2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowoci i innych ustaw (art. 6): Do 31 grudnia 2012 r. nie stosuje si art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwizane z prowadzeniem przedsibiorstwa, samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych, przy nabyciu ktrych kwot podatku naliczonego stanowio 50 % lub 60 % kwoty podatku, nie wicej jednak ni odpowiednio 5.000 z lub 6.000 z. Zgodnie z ustaw powysze przepisy wchodz w ycie z moc od dnia 1 stycznia 2011 r.

Nieodpatne wydania towarwinieodpatne wiadczenie usug 1010Nieodpatne wydanie towarw (1) Do 31.03.2011 r. Za odpatn dostaw towarw uwaao si take:przekazanie przez podatnika towarw na cele inne ni zwizane z prowadzonym przez niego przedsibiorstwem, w szczeglnoci:przekazanie lub zuycie towarw na cele osobiste podatnika lub jego pracownikw, etc.,wszelkie inne przekazanie towarw bez wynagrodzenia, w szczeglnoci darowizny- jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia VAT w caoci lub w czci.

Wyczenie dla przekazywanych drukowanych materiaw reklamowych i informacyjnych, prezentw o maej wartoci i prbek.Do 31.03.2011 nieodpatne wydania towarw na cele zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem nie podlegay opodatkowaniu VAT (co potwierdziy liczne wyroki NSA).1111Nieodpatne wydanie towarw (2) Od 1.04.2011 r. - za odpatn dostaw towarw uwaa si take:

przekazanie nieodpatnie przez podatnika towarw, w szczeglnoci:przekazanie lub zuycie towarw na cele osobiste podatnika lub jego pracownikw, etc.,wszelkie inne darowizny

- jeeli przy nabyciu tych towarw podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia VAT w caoci lub w czci.

Wyczenie dla przekazywanych drukowanych materiaw reklamowych i informacyjnych, prezentw o maej wartoci i prbek.

1212Nieodpatne wydanie towarw (3)Od 1.04.2011 r. wszelkie nieodpatne wydania towarw podlegaj opodatkowaniu, bez wzgldu na cel przekazania (o ile podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia VAT)

Opodatkowane s wic rwnie wydania na cele zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem, w tym:wydania na cele reklamywydania na cele reprezentacjiwydania na cele wsparcia sprzeday

Podatek VAT naleny moe by zaliczany do kosztw uzyskania przychodw, nawet jeli warto netto nie stanowi kosztu uzyskania przychodw (np. wydania na cele reprezentacji).1313Prezenty o maej wartoci i prbkiPrezenty o maej wartoci przekazywane jednej osobie towary:o cznej wartoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 100 z, jeeli podatnik prowadzi ewidencj pozwalajc na ustalenie tosamoci tych osbktrych przekazania nie ujto w ewidencji, jeeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, okrelone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczaj 10 z.

Prbka oznacza:niewielk ilo towaru reprezentujc okrelony rodzaj lub kategori towarw, ktra zachowuje skad oraz wszystkie waciwoci fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilo lub warto przekazywanych (wrczanych) przez podatnika prbek nie wskazuje na dziaanie majce charakter handlowy.

1414Nieodpatne wiadczenie usug (1)Do 31.03.2011 r. za odpatne wiadczenie usug uznawao si take: nieodpatne wiadczenie usug:na cele osobiste podatnika lub jego pracownikw, etc. wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug, jeeli nie s one zwizane z prowadzeniem przedsibiorstwa, - jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia VAT w caoci lub w czci.

1515Nieodpatne wiadczenie usug (2)Od 1.04.2011 r. za odpatne wiadczenie usug uznaje si take: (1) uycie towarw stanowicych cz przedsibiorstwa podatnika do celw innych ni dziaalno gospodarcza podatnika, w tym wszczeglnoci do celw osobistych podatnika lub jego pracownikw, etc. - jeeli podatnikowi przysugiwao, w caoci lub w czci, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarw;

(2) nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracownikw, etc. oraz - wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celw innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.

1616Nieodpatne wiadczenie usug (3)uycie towarw do celw innych ni dziaalno gospodarcza opodatkowane wycznie gdy podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towarw

pozostae nieodpatne wiadczenie usug podlega opodatkowaniu niezalenie od tego, czy podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia VAT czy nie (np. nieodpatne wiadczenia medyczne dla pracownikw)

1717Nieodpatne wiadczenie usug (4)Przykad 1. Udostpnienie samochodu pracownikowiFirma przeprowadzkowa udostpnia samochd ciarowy pracownikowi, aby mg si przeprowadziCzy nieodpatne uyczenie podlega opodatkowania VAT:jeeli firma przeprowadzkowa odliczya VAT przy zakupie samochodu?jeeli firma przeprowadzkowa nie odliczya VAT przy zakupie samochodu (np. zwolniony od VAT samochd uywany)?

Czy uyczenie podlegaoby opodatkowaniu, gdyby dotyczyo samochodu osobowego?

Czy sytuacja wygldaaby inaczej gdyby firma przeprowadzkowa dokonaaby samodzielnie przeprowadzki pracownika?

1818Nieodpatne wiadczenie usug (5)Przykad 2. wiadczenia dla pracownikw:Podatnik nabywa bilety do kina, ktre nastpnie przekazuje pracownikomPodatnik nabywa take usugi gastronomiczne dla pracownikw (darmowe obiady)Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT:z faktury za bilety do kina?z faktury za usug gastronomiczn? Z faktury za usug stowkow?Czy podatnik ma obowizek naliczy VAT przy przekazaniu pracownikom:biletw do kina?usugi gastronomicznej? usugi stowkowej?Czy te wiadczenia podlegaj VAT, jeli s finansowane z ZFS?

1919Nieodpatne wiadczenie usug (6)Przykad 3. wiadczenia dla pracownikw:Podatnik zapewnia pracownikom zbiorowy transport do zakadu pracyPodatnik zapewnia posiki w trakcie szkole i narad pracowniczychCzy jest wiadczeniem na cele inne ni dziaalno gospodarcza:zapewnienie transportu do miejsca pracy? (wyrok ETS C-258/95, Julius Fillibeck Sohne)zapewnienie posikw w trakcie spotka subowych? (wyrok ETS C-371/07, Danfoss i Astra Zeneca)

2020Stawki VAT w 2011ikolejnych latach212122Stawki VAT (1)W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.:stawka podatku, o ktrej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%stawka podatku, o ktrej mowa w art.