26
Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept

Podnikatelský plán Byznys plán

  • Upload
    morela

  • View
    104

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept. Podnikatelský plán Byznys plán. PP - Pro plánování, řízení a kontrolou plnění podnikatelských cílů. Převádí podnikatelskou ideu do konkrétních cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout. Nelze ho mít „jen v hlavě“! - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Podnikatelský plán Byznys plán

Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept

Page 2: Podnikatelský plán Byznys plán

PP - Pro plánování, řízení a kontrolou plnění podnikatelských cílůPřevádí podnikatelskou ideu do konkrétních cílů a dokazuje, že

je lze dosáhnout.

Nelze ho mít „jen v hlavě“!

Správně sestavený PP nám řekne, zda je podnik životaschopný, upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání.

PP naučí podnikatele přemýšlet systematicky a detailně o své budoucnosti.

PP povede též k volbě variant, jež jsou pro podnikatele otevřeny a poté k hodnocení těchto variant.

Podnikatelské plánování je neustálý proces, který je velmi důležitý, a dobrý podnikatel nikdy neváhá modifikovat své plány, aby využil příležitost a odvrátil hrozby stojící před jeho podnikem. Každý dlouhodobě úspěšný podnikatel neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování firemních procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích.

Page 3: Podnikatelský plán Byznys plán

PP vás naučí plánovat

Příprava PP dává vhled do celého plánovacího procesu. Umožňuje získat a rozvinout plánovací dovednosti.

Plánování je provázeno možnými omyly tak říkajíc na nečisto, nikoliv na reálném trhu.

Při konstrukci PP si podnikatel ověří, zda cena výrobků a předpokládaný prodej stačí na překročení bodu zvratu (BEP).

Page 4: Podnikatelský plán Byznys plán

Vnitřní/vnější dokument, který slouží k:Vnitřní dokument pro vlastní řízení firmy, a pro následnou kontrolu, toho co si podnikatel vytyčil jako cíle, k posuzování stavu a rozvoje firmy, inovačních postupů, rozvojových postupů, pro řešení vnitřních problémů. Vnější dokument:k prezentaci a reprezentaci firmy, k získání úvěru, kapitálového vkladu, ……., pro výhodné získání nemovitostí, pozemků (např. od obcí) a jiných regionálních i státních výhod, včetně podpory podnikání či jiných dotací (stát, EU).

Page 5: Podnikatelský plán Byznys plán

Uživatelé PPInterní uživateléPodnikatel: PP pomůže v utřídění myšlenek, vytyčení cílů svého podnikání, strategie, odhalí krizová místa projektu. Finanční plán mu umožní kvalifikovaněji zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost či finanční výhodnost podniku.Zaměstnanci: poskytuje sdílení vize, poskytuje důkaz o tom, že podnikatel ví co chce a že má smysl u něj pracovat a současně ho vtahuje do účasti na realizaci podnikatelského plánu

Externí uživatelé

PP je nezbytný dokument při žádosti o finanční prostředky. BankyRizikoví investoři (tzv. venture capital) Business Angels Společníci

Page 6: Podnikatelský plán Byznys plán

PP je jako mapa: kde jsem, kam se chci dostat a jak se tam dostanu Struktura podnikatelského plánu je v

principu jednotná, avšak liší se podrobnost obsahu jednotlivých kapitol dle potřeb, podle kterých je vypracováván či dle požadavků toho, komu bude podnikatelský záměr předkládán.

Page 7: Podnikatelský plán Byznys plán

Obsah kapitol PP (např.):

1 Stručné shrnutí (děláme nakonec):

název firmy podnikatele, předmět podnikání, právní forma,mise: co děláme, pro koho, jak a proč, vize: popisuje naší ideální budoucnost a co nás žene stále vpřed,cíle,jedinečnost produktu a jeho ochrana,konkurenční výhoda,tým,finanční cíle,výše předpokládaného vstupního kapitálu,potenciální zisk.

Page 8: Podnikatelský plán Byznys plán

2 Tým, který stojí u zrodu myšlenky (nejde o zaměstnance!)

Vyzdvihněte zkušenost, vzdělání a dosažené úspěchy členů vašeho týmu a důležité body vaší kariéry.

Je tým vyvážený? (Zahrnuje osoby zajišťující řízení, obchod, propagaci apod.?) Širší tým je výhodou proti zajištění všech činností jednou osobou.

Pravomoce a zodpovědnost mezi členy týmu. Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti

vašemu manažerskému týmu schází? Jak navrhujete tento problém řešit?

Page 9: Podnikatelský plán Byznys plán

3 Analýzy3.1 Zákazníci Kdo bude vaším zákazníkem? Pro koho je výrobek /

služba určena? (Identifikace typů zákazníka pro váš produkt a popis velikosti segmentu trhu).

Jaké potřeby zákazníka váš výrobek/služba uspokojuje.

Proč bude nakupovat právě u vás. Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v

současnosti? Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu? Co ovlivňuje míru potřeby vašich budoucích zákazníků,

resp. jejich ochoty váš produkt nebo službu využívat? ………

Page 10: Podnikatelský plán Byznys plán

3.2 Konkurenční produkty Jaké jsou konkurenční produkty na trhu, jejich Jaké jsou konkurenční produkty na trhu, jejich

cena, kvalita, historie a obsluhované segmenty cena, kvalita, historie a obsluhované segmenty trhu.trhu.

Popište silné a slabé stránky konkurenčních Popište silné a slabé stránky konkurenčních produktů.produktů.

Uveďte jejich tržní podíl, potenciál jejich růstu a Uveďte jejich tržní podíl, potenciál jejich růstu a očekávaný vývoj.očekávaný vývoj.

Má váš produkt na trhu substituty (tj. může být Má váš produkt na trhu substituty (tj. může být potřeba zákazníků uspokojena odlišným potřeba zákazníků uspokojena odlišným způsobem?)způsobem?)

Page 11: Podnikatelský plán Byznys plán

3.3 Analýza konkurentů Kdo jsou vaši konkurenti, jejich velikost Kdo jsou vaši konkurenti, jejich velikost

a obsluhované segmenty trhu (chcete s a obsluhované segmenty trhu (chcete s nimi soupeřit v jejich prioritním nimi soupeřit v jejich prioritním segmentu? jsou finančně silní? jakou segmentu? jsou finančně silní? jakou mají reputaci a vztahy s dodavateli a mají reputaci a vztahy s dodavateli a odběrateli?).odběrateli?).

Jejich silné a slabé stránky (např. Jejich silné a slabé stránky (např. schopnost inovace, flexibilita, vlastnictví schopnost inovace, flexibilita, vlastnictví distribuční sítě, dlouhodobé postavení distribuční sítě, dlouhodobé postavení na trhu apod.).na trhu apod.).

Page 12: Podnikatelský plán Byznys plán

3.4 Dodavatelé Kdo jsou vaši potenciální dodavatelé. Jsou Kdo jsou vaši potenciální dodavatelé. Jsou

někteří z nich pro vás klíčoví (jaký je někteří z nich pro vás klíčoví (jaký je stupeň závislosti)?stupeň závislosti)?

Jejich spolehlivost, kvalita, ceny.Jejich spolehlivost, kvalita, ceny. Jak jsou organizovány vztahy vašeho Jak jsou organizovány vztahy vašeho

podniku s dodavateli a subdodavateli: podniku s dodavateli a subdodavateli: délka výrobního cyklu.délka výrobního cyklu.

Frekvence dodávek, atd.Frekvence dodávek, atd.

Page 13: Podnikatelský plán Byznys plán

4 Shrnutí – SWOT

SWOT analýza v tabulce přehledně shrnuje SWOT analýza v tabulce přehledně shrnuje projekt dle:projekt dle:silných stránek (strengths),silných stránek (strengths),slabých stránek (weaknesses),slabých stránek (weaknesses),příležitostí (opportunities),příležitostí (opportunities),hrozeb (threats).hrozeb (threats).Smyslem je shrnout identifikované a snadno Smyslem je shrnout identifikované a snadno vyhodnotit záměr.vyhodnotit záměr.Vnitřní faktory mohu ovlivnit, vnějším se Vnitřní faktory mohu ovlivnit, vnějším se musím přizpůsobit.musím přizpůsobit.

Page 14: Podnikatelský plán Byznys plán

SWOT analýza

Vnitřní faktory Vnější faktory

S - Strenghts - silné stránky

O - Opportunities – příležitosti

W - Weaknesses – slabé stránky

T - Threats - ohrožení

Page 15: Podnikatelský plán Byznys plán

5 CíleStanovení kvalitních cílů je jedním ze základních kamenů úspěchu firmy.Na základě SWOT definujte cíle vašeho podniku v čase. Cíle by měly být:přesně specifikované - v množství a kvalitě, tj. měřitelnéodsouhlasené „plnitelem“ – zaměstnanci,splnitelné,ukotveny v čase.Identifikujte milníky – tj. jaké cíle mají být dosaženy v čase. Vztáhněte k cílům předpokládaný objem prodaných výrobků/služeb, tržby, počet zaměstnanců….

Page 16: Podnikatelský plán Byznys plán

6 Návrhová část6.1 Produkt – co budeme vyrábět / poskytovat

Vysvětlete, zda jde o fyzický výrobek, Vysvětlete, zda jde o fyzický výrobek, službu.službu.

Charakterizujte jej a popište jeho Charakterizujte jej a popište jeho výhody.výhody.

Objasněte, jakou potřebu zákazníků váš Objasněte, jakou potřebu zákazníků váš produkt nebo služba řeší.produkt nebo služba řeší.

Popište Popište jeho jedinečnost a inovativnost, jeho jedinečnost a inovativnost, čím se odlišuje od konkurencečím se odlišuje od konkurence..

Page 17: Podnikatelský plán Byznys plán

6.2 Ceny – za kolik budete prodávat? Jaké ceny převládají v současnosti na

trhu? Za jakou cenu budete produkty prodávat

vy? Definujte cenovou strategii a porovnejte

ji s vašimi konkurenty. Jakou má výrobek přidanou hodnotu pro

zákazníka.

Page 18: Podnikatelský plán Byznys plán

6.3 Distribuce – kde a komu Popište váš prodejní řetězec (přes koho budete

prodávat, co to bude stát?) Jaké jsou Vaše prodejní cíle – množství (i podle tržních

segmentů, např. z geografického hlediska). Jaké distribuční kanály použijete? (přímý prodej

konečnému zákazníkovi, prodej přes distribuční síť (exkluzivně nebo ne atd.)

Jaké objemy prodeje hodláte uskutečnit přes jednotlivé distribuční kanály (odhad v čase). U velkých produktů zohledněte relevantní přepravní náklady ve vztahu k prodejní ceně (doprava, pojištění, úvěr).

Budete své výrobky/služby vyvážet i do zahraničí?

Page 19: Podnikatelský plán Byznys plán

6.4 Propagace – jak zaujmete zákazníka Jakým způsobem budete propagovat vaše

výrobky/služby? Jakým způsobem chcete kontaktovat své

zákazníky? Jaké marketingové komunikační nástroje budou

používány: reklama, firemní dokumentace, vizualizační pomůcky, katalogy, značky (značkové produkty), loga, slogany, public relations, tiskové zprávy, Internet, atd.

Jaké je načasování propagačních aktivit a s jakým rozpočtem (reklamní kampaň, účast na výstavách, veletrzích, direct marketing, noviny, Internet)?

Page 20: Podnikatelský plán Byznys plán

6.5 Procesy – jak je zorganizována výroba Jak jsou ve firmě definovány procesy? Kdo je interně ve firmě zodpovědný za

realizací jednotlivých procesů? Jaké jsou kompetence, časová

náročnost, odhad nákladů na zajištění jednotlivých procesů?

Page 21: Podnikatelský plán Byznys plán

6.6 Zaměstnanci Ve variantě PP pro vnitřní potřebu je nezbytné zde

věnovat mimořádnou pozornost propojení vize a pozice zaměstnanců tak, aby zde „našli“ svojí úlohu, to že se s nimi počítá a jakou mají ve firmě budoucnost.

Definuji jaké typy pracovníků bude potřeba na jednotlivé pozice?

Jakou mají mít kvalifikaci, zkušenosti, certifikace apod.

Kolik budou stát na mzdách – přesně vyčíslete (bude potřeba pro CF).

Page 22: Podnikatelský plán Byznys plán

7 Finance7.1.1 Před spuštěním projektu

Zahrnuje investiční náklady, tj. především na pořízení strojů, licencí, ale i náklady na vnitřní vybavení apod.

7.1.2 Náklady během fungování projektu

Jde o provozní/běžné náklady firmy (mzdy, energie, voda, plyn, cestovní náklady).

7.2 Předpoklad příjmů

Odhad celkových tržeb dle jednotlivých let (3 roky).

Jaký je poměr z prodeje výrobků, služeb a servisu?

7.3 Nákladová rozvaha

Zjistěte variabilní (jednotkové) a fixní náklady vašeho produktu a najděte bod zvratu (break-event point BEP) – při jak velkém objemu produkce začnete být ziskoví

Page 23: Podnikatelský plán Byznys plán

Výpočet bodu zvratu (BEP…break even point) : Hledáme množství produkce q, když známe p = prodejní cena PVN = průměrné variabilní náklady (na jednotku = jednotkové) FN = fixní náklady firmy za rok

Při neměnné ceně platí ze celkové tržby: CT = q * p

Celkové náklady: CN = FN + PVN * q

Víme, že bod BEP => CN = CT => q krit. FN + PVN * q = p * q

Po úpravě dostaneme:

q krit. = FN / ( p – PVN)

Page 24: Podnikatelský plán Byznys plán

7.4 Finanční zajištění projektu Jaké máte nyní k dispozici finanční prostředky vlastní? Odpovídají prostředky rozsahem potřebám projektu? Pokud neodpovídají, jaké finanční zdroje jsou pro

realizaci projektu potřeba – úvěr (jak zajistíte ručení, proveďte propočet anuity (v rozlišení na dvě složky: splátku jistiny (úmor) a úrok - první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v anuitě v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se postupně neustále snižuje. Z důvodu uznatelnosti výdajů pro daňový základ nutno rozlišit: úrok snižuje daňový základ, úmor ne), vklad, dotace atd.?

Popište kde a za jakých podmínek tyto zdroje získáte.

Page 25: Podnikatelský plán Byznys plán

Splátka (anuita) – tj. úrok a úmor

anuita

anuita

úrok

úmor

Page 26: Podnikatelský plán Byznys plán

8 Analýza rizik 7.1 Vnitřní rizika projektu Rizika, která byla identifikována v rámci SWOT

analýzy jako slabé stránky projektu. Rizika, která můžete ovlivnit.

7.2 Vnější rizika projektu Rizika identifikována jako hrozby projektu – jedná

se o rizika, kterých je dobré si být vědom, ale které nemůžete příliš ovlivnit (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.)

7.3 Opatření k minimalizaci rizik Jak budou z vaší strany minimalizována rizika?