Podstawy analizy układów kinematycznych

Embed Size (px)

Text of Podstawy analizy układów kinematycznych

 • !""#

  "$

  #!%&

  '

  $()(*"+

  ,"-.'. / 0112

  "++("$'*3"#&"4!56-07/819271

  :;2971;89

 • 3A' >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 8

  =>B 3&%3%&%4(C3+"$+"# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7=>=>B'D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7

  =>=>=> "

  E?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> F=>=>0> '? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =1=>=>2> 46.?/?.?/? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =8

  =>0> G. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0>=> &.GH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =;=>0>0> &.GH

  E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0==>0>2> )?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0I

  =>0>2>=> &.GH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 00>2>0> D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0F

  =>0>I> % ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28

  0>B )%&"!%4(C3+"$+"# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I=>B >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I0> -D 5E. E >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I7

  0>0>=> E DBJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I70>0>0>BE DBJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 810>0>2> E D(KJ#-BJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 82> -

  E . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>=> &L-9 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>=>=> G >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>=>0> GBJB? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>0> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>0>=> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>0>0> . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7=

  0>2>2> E D.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7I0>2>2>=> &EDE?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7I0>2>2>0> &EDE

  E?. . >>>>>>>>>>>>>>>>> ;1

  0>2>I> &LE6.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> F10>2>I>=> -?J&. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> F=0>2>I>0> -L >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FI> -

  E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =110>I>=> %

  - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =110>I>0> % ?D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =18

  2> '&A(MN'&$+'$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==12>=> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==12>0> -J

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ===

  2>0>=> M.- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ===2>0>0> % E5? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==0>2> &E/ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==;2>0>I> % 5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0I

 • I

  2>2> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0F2>2>=> &.E D..J

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0F2>2>0> %L?J

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =20

  2>I> &.E D..BJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =2;2>8> &.E D.(#BJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =I8>=> %

  - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =I8>0> %

  ?D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =8 *3+(+%4(C3+"$+"# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0> '?? / G >>>>>>>&