Poštanski i telekomunikacijski promet, T. Korotaj

 • View
  5.331

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Poštanski i telekomunikacijski promet, T. Korotaj

 • 1. Tomislav Korotaj, IV. b/kTrgovaka kola Zagreb Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb Mentorica: prof. Boica Uroi

2.

 • postoji vie teza oko nastanka rijei pota
 • lat.posita statio= postavljena stanica gdje su se u staro vrijeme izmjenjivali ili odmarali glasnici ili unajmljivali odmorni konji i sl.
 • pa.carreiroodcurrere= trati, naziv vjerojatno dobila po trci glasnika koji su prenosili poruke
 • franc.courrier= glasonoa, vjesnik, glasnik
 • od francuske rijeicourrierse razvila rije kurir koju prevodimo kao dananjeg potara
 • u kasnije vrijeme iz talijanske rijeipostaje nastao
 • dananji izraz pota

Slika 1. Glasonoa 3.

 • stvaranjem velikih drava u starom vijeku javlja se i potreba za organiziranjem i prijenosom poruka prvenstveno radi vladanja i sigurnosti drave
 • moemo rei da je i glavni povod ustrojavanju potanske slube i organiziranom prijenosu vijesti bilo upravljanje dravom i njena obrana
 • prvi oblici organizirane potanske slube pojavljuju se u Egiptu oko 2000. godine pr. Kr., za vrijeme XIX. dinastije faraona
 • u Kini je takoer postojala glasnika sluba u vrijeme dinastije Chan, tisuu godina prije Krista
 • potanske slube kasnije se javljaju i u staroj Grkoj, Perziji te Rimskom Carstvu (najvea i najbolje organizirana glasnika organizacija starog vijeka Cursus Publicus )

Slika 2. Rimsko Carstvo Slika 3. Pismonoa iz novog vijeka Slika 4. Isporuka poiljki u 19. stoljeu 4.

 • razvitkom obrta i zanata, razvojem gradova i trgovine u srednjem vijeku javlja se sve vea potreba za komuniciranjem
 • kao rezultat pojavljuju se vie-manje organizirane potanske slube ija je usputna djelatnost bila i prijenos pote (samostanske, trgovake...)
 • glavno obiljeje svih tadanjih pota jest da su nastale iskljuivo iz potrebe ceha za meusobnim komuniciranjem, a potom su ponudile svoje usluge svima koji su bili voljni platiti
 • razdoblje od poetka XVI. do polovine XIX. stoljea obiljeila je njemaka obitelj Thurn und Taxis koja se bavila pruanjem potanskih usluga, te je dobivanjem koncesija od razliitih europskih drava stekla golemo bogatstvo (organizirala je potanski promet i na podruju dijela Hrvatske)

Slika 6. Pota iz 19. stoljea Slika 5. Grb obitelji Thurn und Taxis u Frankfurtu 5.

 • poetkom 18. stoljea pojedine zemlje otkupljuju koncesije od privatnika te poinju razvijati javne potanske slube (zbog velikih bogatstava koja su stjecali koncesionari obavljanjem potanskih usluga)
 • u 19. stoljeu u gotovo svim zemljama su naputeni svi oblici koncesija i potanska sluba se organizira kao javna (dravna) sluba monopolistikog tipa
 • bitne znaajke nacionalizirane potanske djelatnosti su:
  • pota je javna institucija,
  • organizacija prema strogim centralistikim naelima,
  • drava (vlada) odreuje potanske tarife,
  • razvoj pote financira se iz prorauna
 • Britanci Rowland Hill i James Chalmers, u prvoj polovici 19. stoljea u potu uvode potanske marke

Slika 7. Prva potanska marka, James Chalmers Slika 8. Rowland Hill Slika 9. Potanska marka iz 1910. godine 6.

 • u odnosu na prethodna vremenska razdoblja se mnogo promijenila
 • danas je modernizirana i u tehnikom i gospodarskom smislu
 • potanski promet danas moemo podijeliti u 3 glavne faze:
  • otpremu (prijam i sortiranje),
  • prijenos i
  • isporuku potanskih poiljaka
 • pod potanskim uslugama podrazumijevaju se usluge prijama i uruenja pismovnih poiljaka, potanskih i brzojavnih uputnica te paketa u unutarnjem i meunarodnom prometu

7.

 • Hrvatska pota d.d. je tvrtka koja ima monopol u potanskom prometu u Hrvatskoj
 • zakonom donesenom 10. listopada 1990. godine Sabor RH utemeljio je javno poduzee HPT-Hrvatsku potu i telekomunikacije, s osnovnom djelatnou obavljanja potanskih i telekomunikacijskih usluga
 • meutim, s obzirom na razliitost djelatnosti, a u skladu sa svjetskim trendovima, 1. sijenja 1999. dolazi do razdvajanja HPT-a na Hrvatsku potu d.d. i Hrvatske telekomunikacije d.d.

Slika 10. Logo Hrvatske pote d.d. Slika 11. Logo Hrvatskih telekomunikacija d.d. 8.

 • HP obavlja usluge potanskog prometa na nain, u rokovima i po postupku odreenim propisima
 • za obavljenu uslugu korisnik usluge plaa poti cijenu usluge (potarinu) prema odreenom cjeniku
 • cijena se plaa unaprijed, osim ako propisima ili ugovorom izmeu pote i korisnika usluge nije drukije odreeno
 • potarina se plaa potanskim markama, uporabom stroja za frankiranje, u gotovini ili drugim zakonskim sredstvima plaanja

Slike 12.,13.,14.,15. Potanske marke iz Republike Hrvatske 9.

 • razlikujemo nekoliko vrsta potanskih poiljaka:
  • pismovne poiljke,
  • paketi,
  • potanske i brzojavne uputnice,
  • posebne potanske usluge (preporuene pismovne poiljke itd.),
  • dopunske potanske usluge (npr. izmjena ili dopuna adrese) i
  • ostale usluge (npr. primitak poiljaka nou ili neradnim danima)

10.

 • pismovna poiljka
 • ->obuhvaa prijam i uruenje pisma, dopisnice, tiskanica, sekograma ili malog paketa
 • paket
 • ->zatvorena poiljka s oznaenom vrijednou sadrajapaketa (roba, novac ili sl.); maksimalna vrijednost paketa je 200.000,00 kn, a masa ne smije biti vea od 15 kg
 • potanska i brzojavna uputnica
 • ->poiljka kojom poiljatelj doznauje odreenu svotu primatelju; jednom uputnicom moe se doznaiti 200.000,00 kn

Slika 17. Paketi HP-a Slika 16. Dopisnica (razglednica) 11.

 • posebne potanske usluge
 • ->obuhvaaju: - preporuene poiljke,
 • - poiljke s potvrenim uruenjem,
 • - vrijednosna pisma,
 • - urne poiljke,
 • - poiljke s povratnicom,
 • - otkupne poiljke,
 • - poiljke ubrzane pote (EMS),
 • - zrakoplovne poiljke,
 • - izdvojene pakete,
 • - consigment usluge,
 • - poiljke s plaenim odgovorom,
 • - poiljke koje se uruuju osobno primatelju,
 • - poiljke s reklamnom porukom

Slika 18. Oznaka preporuene poiljkeSlika 19. Oznaka poiljke s potvrenim uruenjem Slika 20. Oznaka vrijednosnog pisma Slika 21. EMS poiljka 12.

 • dopunske potanske usluge
 • ->sve usluge kojima poiljatelj ili primatelj zahtijeva odreeni dodatni postupak u svezi s poiljkom (izmjena ili dopuna adrese, povrat poiljke)
 • ostale usluge
 • ->uslugekojemoguzahtijevatipoiljatelj iliprimateljuskladus pravilnikom HP-a i tehnolokim propisima (primitak poiljaka nou ili neradnim danima)

13.

 • djelatnost koja podrazumijeva prijenos rijei, slika, zvuka i informacija u obliku elektronskih i elektromagnetskih signala ili impulsa
 • u uem smislu obuhvaa telegrafski i telefonski promet, a u irem smislu i sredstva masovne komunikacije te raunalnu komunikaciju kao dio informatike djelatnosti
 • karakterizira ga nepostojanje izgraenih putova, promet se odvija radiosignalima i kablovima, a prometni vorovi su telefonske centrale, tornjevi i sl.
 • Meunarodni dan telekomunikacija obiljeava se 17. svibnja

14.

 • poinje primjenom elektrinog inog telegrafa i inog telefona
 • telefon je izumio Alexander Graham Bell 1876. godine
 • prvi praktino upotrebljiv telegrafski aparat konstruirao je Samuel Morse 1835. godine

Slika 21. Prvi telefon, Alexander Bell Slika 22. Telegraf, Samuel Morse 15.

 • telefonija -> prijenos govora na daljinu pomou elektrine struje
 • ->prva telefonska centrala otvorena je u Americi, 1878.
 • telegrafija -> prijenos pisanih informacija na daljinu
 • ->prva telegrafska linija uspostavljena je takoer uAmerici, 1844.
 • telekomunikacijski prometobuhvaa:
  • telefoniju
  • telegrafiju
  • prijenos podataka
  • telefaks
  • elektroniku potu
  • pokretnu telefoniju
  • druge manje oblike telekomunikacija

16.

 • su tvrtka koja prua telekomunikacijske usluge na teritoriju Republike Hrvatske
 • u razdoblju od 1999. do 2002. dolo je do prodaje veinskog paketa dionica (51%) tvrtke stratekom ulagau Deutsche Telekom AG-u
 • u periodu do kraja 2007. godine HT je nastavio s privatizacijom te je tada u prodaju puteno 25% dionica za graane, a 7,5% je raspodijeljeno institucionalnim investitorima (trenutno Vlada RH raspolae sa 5,2% dionica)
 • danas HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. posluju u sklopu