Pracovní list

  • View
    59

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VY_32_INOVACE_41_06. Pracovní list. www.zlinskedumy.cz. HLINÍK. V ýroba hliníku Použití hliníku Tvářené slitiny hliníku Slitiny hliníku na odlitky. Téma: Přehled technických materiálů Určeno pro žáky středních průmyslových škol. Jaké vlastnosti a použití má hliník a jeho slitiny?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pracovní list

Neelezn kovy

Pracovn list

VY_32_INOVACE_41_06

www.zlinskedumy.cz

kolaStedn prmyslov kola ZlnNzev projektu, reg. .Inovace vuky prostednictvm ICT v SP Zln, CZ.1.07/1.5.00/34.0333Vzdlvac oblastOdborn vzdlvn Vzdlvac oborZklady vrobyTematick okruhPehled technickch materilTmaPehled technickch materilTematick oblastPehled technickch materilNzevHlinkAutorIng. Renata NesvadbovVytvoeno, pro obor, ro.Srpen 2012, strojrenstv 1. ronkAnotaceHlink, vroba hlinku, pouit hlinku, tven slitiny hlinku, slitiny na odlitkyPnos/clov kompetenceNzorn vysvtlen uiva o hlinku

HLINK

Tma: Pehled technickch materilUreno pro ky stednch prmyslovch kolVroba hlinkuPouit hlinkuTven slitiny hlinkuSlitiny hlinku na odlitky

Jak vlastnosti a pouit m hlink a jeho slitiny?

VROBA HLINKU

Hlink je tetm nejvce zastoupenm prvkem v zemsk ke. Podle poslednch dostupnch daj tvo hlink 7,58,3% zemsk kry. Nejbnj horninou na bzi hlinku je bauxit, Al2O3 2 H2O. Obvykle bv doprovzen dalmi pmsemi na bzi oxid kemku, titanu , eleza a dalch.Jinm vznamnm minerlem je kryolit, hexafluorohlinitan sodn Na3AlF6, pouvan pedevm jako tavidlo pro snen teploty tn oxidu hlinitho pi elektrolytick vrob hlinku.Pi elektrolze se ztaveniny smsi pedem peitnho bauxitu a kryolitu o teplot asi 950C na katod vyluuje elementrn hlink, na grafitov anod vznik kyslk, kter ihned reaguje smaterilem elektrody za vzniku toxickho plynnho oxidu uhelnatho CO.

POUIT HLINKU Elektrotechnika:kabely, drty

Potravinsk prmysl: obalov technika - alobal Stavebnictv:fasdn profily, profily pro vrobu dve a oken, atd.) Strojrenstv:odlitky, konstrukn soustky, rzn profily, leteck prmysl

SLITINY HLINKUTven:

S vysokou pevnost: DURAL,SUPERDURAL (Al-Cu4-Mg1) Pouit:ojnice, psty motor, sti letadel

S dobrou odolnost proti korozi: HYDRONALIUM, PANTAL Hlink + hok, kemk,mangan Pouit: potravinsk a chemick prmysl

Na odlitky:

SILUMINYtenkostnn odlitky, houevnat, odoln mosk vod

Pouit:leteck prmysl, automobilov prmysl

TVEN SLITINYMaj obsah legujcch prvk obvykle do 10%.

Mn - zvyuje pevnost, tvrnost i odolnost proti korozi, slitiny tohoto sloen se pouvaj nhradou za ist hlink tam, kde jsou poadavky vy pevnosti i dobr chemick odolnosti

Slitiny AlMg tyto slitiny se nevytvrzuj, protoe i pi velmi rychlm ochlazen se doshne malho stupn pesycen a pi strnut se pevnost jen mlo zv, tyto slitiny maj vbornou odolnost proti korozi, zejmna v mosk vod a jsou vznamnm konstruknm materilem i ve strojrenstv a chemii

Slitiny AlMgSi - na rozdl od slitin AlMg je lze vytvrdit, jsou dobe tvrn a svaiteln, maj dobrou korozn odolnost a schopnost povrchovch prav, pouvaj se zejmna v letectv a stavebnictv7SLITINY NA ODLITKYJsou ureny k vrob tvarovch odlitk litm do psku, do kovovch forem nebo tlakovm litm.

Mechanick hodnoty odlitk znan zvis na zpsobu odlvn, max. pevnost bv asi 250 MPa.

Slitiny typu AlSi - pat k nejvznamnjm slitinm, v kapalnm stavu je Si v Al neomezen rozpustn, v tuhm stavu je vak rozpustnost mal, slitiny s vym obsahem Si je nutno modifikovat, tj. do roztaven slitiny pidat kovov sodk nebo sodn sole tsn ped odlvnm. Tm vznikne jemn krystalizace kemku a zlep se mechanick vlastnosti. Tyto slitiny se pouvaj pro sloit, tenkostnn odlitky.

Slitiny s malou psadou Mg a Mn - jsou vhodn k vytvrzovn.

Slitiny AlMg maj nejvy mrnou pevnost a rzovou houevnatost, lep obrobitelnost, maj hor slvrensk vlastnosti, vt provitost snen tsnosti odlitku, psada Si zlepuje zabhavost, zvyuje hustotu odlitk, s psadou Zn maj slitiny lep odolnost proti korozi.

Slitiny AlCuMg dosahuj znan pevnosti po vytvrzen, jejich pednost je pirozen strnut, nevhodou je mal odolnost proti korozi.

Ni - ve slitinch zvyuje pevnost, zejmna i za zvench teplot, obsah bv 1 a 2 % v kombinaci s Cu, pop Mg, tvo slitiny pouvan na vkovky pracujc za tepla.

Slitiny AlZnMgCu jsou to nejpevnj slitiny hlinku, maj velmi dobr mechanick vlastnosti i ve svarech a dobrou stlost na vzduchu, nedostatkem je sklon ke korozi pod naptm, ni lomov houevnatost a vy vrubov citlivost.

Slitiny AlLi Li je vysoce radioaktivn prvek, snadno oxidujc na vzduchu, proto jsou tyto slitiny tavena a odlvny v ochrann atmosfe argonu nebo ve vakuu, hlavn pnos spov v jejich o 5 a 10 procent ni hmotnosti a zvenm modulu prunosti v tahu, pevnost v tahu je srovnateln s pevnost dural.

Tepeln zpracovn hlinkovch slitinelem tepelnho zpracovn je zskat urit nerovnovn stav struktury, kter zajiuje poadovan vlastnosti vrobku.

Skld se z: a)rozpoutcho hnb)rychlho ochlazenc)vytvrzovn (strnut) Rozpoutc hn: Tmto pojmem rozumme ohev a dostatenou vdr na takov teplot, pi kter dojde k maximlnmu peveden psady do tuhho roztoku hlinku. Pi homogenizanm ohevu nesm dojt k pekroen teploty solidu, aby nedolo k nataven hranic zrn slitiny. V takovm ppad dochz k degradaci mechanickch vlastnost materilu. Nejastji se pouv hn rekrystalizan.Rychl ochlazen: Provd se nejastji do vody. Clem je vznik pesycenho tuhho roztoku pi teplot okol, u kterho je obsah rozputn pmsi vy ne odpovd jej rovnovn rozpustnosti pi dan teplot. Veker manipulace se slitinou se mus provdt co nejrychleji, aby nedochzelo k stenmu rozpadu tuhho roztoku hlinku. U masivnjch soust, kde hroz nebezpe deformac se pouvaj jin, mn razantnj ochlazovac mdia.

Vytvrzovn:

Pesycen tuh roztok je termodynamicky nestabiln, dochz k jeho rozpadu. U nkterch slitin dochz k rozpadu pesycenho tuhho roztoku ji pi teplot okol - pochod oznaujeme jako pirozen strnut. Pi umlm strnut se proces urychl ohevem. Pi del vdri na teplot strnut dochz k nedoucmu hrubnut rovnovnho precipittu, kles tvrdost. Toto stdium oznaujeme jako pestrnut.

POUIT ZDROJEUNKNOWN. Soubor:Aluminium-4.jpg. In:Wikipedia:the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2012-08-13]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aluminium-4.jpgJOANJOC. Soubor:Eros-piccadilly-circus.jpg. In:Wikipedia:the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2012-08-13]. Dostupn z: Soubor:Eros-piccadilly-circus.jpg. In:Wikipedia:the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-07-13]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eros-piccadilly-circus.jpgHlink. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-08-13]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADkFISCHER, Ulrich. Zklady strojnictv. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-0609-5.HLUCH, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojrensk technologie 1. 3., peprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN 80-718-3262-6.