PRAVILNIK o Ceni Usluga u Srednjim [Kolama

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakon

Text of PRAVILNIK o Ceni Usluga u Srednjim [Kolama

PRAVILNIK

O CENI USLUGA SREDNJE KOLE

("Sl. glasnik RS", br. 35/93)

I OSNOVNA ODREDBA

lan 1

Ovim pravilnikom utvruje se cena usluga srednje kole.

Cena usluga obuhvata, u skladu sa zakonom, sredstva za plate, naknade i druga primanja zaposlenih, materijalne trokove, sredstva za investicije, investiciono i tekue odravanje, struno usavravanje i druge obaveze srednje kole u ostvarivanju nastavnog plana i programa i godinjeg programa rada.

II ELEMENTI ZA UTVRIVANJE CENE USLUGA

lan 2

Cena usluga se utvruje na osnovu ukupnog broja izvrilaca za ostvarivanje godinjeg programa rada prema nastavnom planu i programu kole i sredstava potrebnih za materijalne i druge trokove i obaveze kole.

Cena usluga se utvruje i obraunava na poetku kolske godine.

Broj izvrilaca

lan 3

Broj izvrilaca za ostvarivanje godinjeg programa rada kole utvruje se na osnovu:

- ukupnog fonda asova nastave predvienog nastavnim planom i programom i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u okviru 40 asovne radne nedelje,

- broja odeljenja, grupa ili klasa utvrenih godinjim programom rada i odobrenim i ostvarenim planom upisa uenika,

- pedagoke norme svih oblika obrazovno-vaspitnog rada u koli.

Broj izvrilaca u nastavi utvruje se tako to se ukupan godinji fond asova nastave za sva odeljenja, grupe ili klase u koli podeli sa nedeljnom normom rada nastavnika, imajui u vidu druge oblike obrazovno-vaspitnog rada i druge obaveze u okviru 40 asovne radne nedelje.

lan 4

Broj obraunskih odeljenja u koli utvruje se tako to se ukupan broj uenika u koli podeli maksimalnim brojem uenika u odeljenju, grupi ili klasi predvienih zakonom.

Kod utvrivanja broja obraunskih odeljenja, kola moe da ima i manji broj uenika u odeljenju, grupi ili klasi od predvienih zakonom, ako je on nastao iz objektivnih razloga.

lan 5

Kod izvoenja praktine nastave i vebi u koli, vri se podela odeljenja na dve, odnosno tri grupe ako je to predvieno nastavnim planom i programom.

Kod izvoenja praktine nastave i vebi van kole, ne vri se podela odeljenja na grupe, sem ako to bezbednosni razlozi i uslovi rada zahtevaju u skladu sa nastavnim planom i programom.

Kod izvoenja nastave stranog jezika vri se nuna podela odeljenja na grupe koje nisu manje od 15 uenika.

lan 6

Broj izvrilaca u koli na poslovima struno-pedagokog rukovoenja i poslovima strunih saradnika utvruje se na osnovu broja odeljenja, grupa ili klasa, i to:

- kola sa 16 i vie odeljenja, grupa ili klasa - jedan izvrilac - direktor kole;

- do 16 odeljenja - po 0,0625 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca - direktora kole;

- od 24 do 36 odeljenja po 0,083 izvrilaca vie po odeljenju, a preko 36 odeljenja po 0,0417 izvrilaca vie po odeljenju, ali ne vie od dva izvrioca - pomonika direktora;

- od 16 do 24 odeljenja - jedan izvrilac - pedagog ili psiholog;

- do 16 odeljenja po 0,0625 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca - pedagoga ili psihologa;

- od 24 do 36 odeljenja po 0,083 izvrilaca vie po odeljenju - psiholog ili pedagog;

- od 36 odeljenja po 0,0417 izvrilaca vie po odeljenju - socijalni radnik, ali ne vie od ukupno tri struna saradnika u koli;

- sa 24 i vie odeljenja i preko 5.000 knjiga - jedan izvrilac - bibliotekar;

- sa 36 i vie odeljenja i preko 10.000 knjiga - dva izvrioca - bibliotekar i medijatekar;

- sa manje od 24 odeljenja po 0,0416 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca - bibliotekara.

lan 7

Broj izvrilaca na organizaciji praktine nastave u strunoj koli utvruje se na osnovu broja odeljenja u koli, i to:

- sa 16 i vie odeljenja za koja se praktina nastava izvodi u kolskim radionicama - jedan izvrilac;

- do 16 odeljenja po 0,0625 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca;

- za svako odeljenje preko 16 odeljenja u jednom podruju rada po 0,0625 izvrioca vie za odravanje maina i instalacija - jedan izvrilac.

Broj saradnika u nastavi utvruje se na osnovu broja asova i to:

- na 44 asa vebi i 52 asa praktine nastave koja se izvodi u koli - jedan saradnik u nastavi, ako je to propisano nastavnim programom za odgovarajue podruje rada i obrazovni profil.

lan 8

Broj izvrilaca na administrativno-finansijskim poslovima u koli utvruje se u odnosu na broj izvrilaca u nastavi i to:

- do 32 odeljenja 6% od broja izvrilaca u nastavi;

- do 32 klase 3% od broja izvrilaca u nastavi;

- preko 32 odeljenja dodatnih 5% a preko 32 klase dodatnih 2% od broja izvrilaca u nastavi.

lan 9

Broj izvrilaca na pomono-tehnikim poslovima u koli utvruje se na osnovu broja odeljenja i povrine kole i to:

- od 16 do 40 odeljenja, povrine od 2000-5000 kvm - jedan izvrilac - domar;

- od 40 odeljenja i preko 5000 kvm povrine - dva domara;

- do 16 odeljenja i povrine manje od 2000 kvm, po 0,0625 izvrilaca, manje od odeljenja, ali ne manje od 0,5 izvrioca - domara;

- koli za poslove grejanja utvruje se jedan izvrilac - loa i to:

- na 2000 m2 grejnog prostora koji se zagreva na tena ili gasovita goriva;

- na 1500 m2 grejnog prostora koji se zagreva na vrsto gorivo;

- za grejanje 16 odeljenja peima na naftu;

- za grejanje 8 odeljenja peima na vrsto gorivo;

- broj loaa se poveava srazmerno poveanju grejnog prostora, odnosno broja odeljenja.

Broj izvrilaca na odravanju higijene utvruje se u odnosu na broj priznatih nastavnika, i to:

- 16% od broja izvrilaca u nastavi u strunoj koli i gimnaziji;

u umetnikoj koli utvruje se jedan izvrilac na 450 m2 povrine koja se odrava.

Plate zaposlenih u koli

lan 10

Iznos sredstava za plate zaposlenih u koli utvruje se tako to se cena rada za najjednostavniji rad pomnoi brojem obraunskih radnika kole.

lan 11

Broj obraunskih radnika kole dobija se tako to se broj potrebnih izvrilaca pomnoi sa koeficijentima utvrenim Posebnim kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje.

Naknade i druga primanja

lan 12

Sredstva za naknade obezbeuju se u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, i to za:

- naknade radnicima za ijim radom je delimino ili u celini privremeno prestala potreba do njihovog upuivanja u drugu kolu, a najdue za dve godine;

- naknade za radnike za ijim radom je trajno prestala potreba i za koje kola nije mogla da obezbedi ostvarivanje ni jednog od prava predvienih zakonom, radi ostvarivanja prava predvienih zakonom preko nadlene slube zapoljavanja.

lan 13

Za izvravanje obaveza kole na ime plaanja radnika za vreme bolovanja do 60 dana, porodiljskog bolovanja i invalida rada II kategorije, doprinosa na teret poslodavca, naknade radnicima za ijim radom je delimino prestala potreba do 5 asova nastave sedmino, odnosno do 50% radnog vremena za vannastavno osoblje; plaanja odsustva, strunih ispita, jubilarnih nagrada i pomoi porodici u sluaju smrti radnika, koli se obezbeuju sredstva u iznosu 2% od sredstava za bruto plate zaposlenih u koli.

lan 14

Ukoliko kola ne izvri propisane obaveze, koli e se umanjiti sredstva srazmerno neizvrenim obavezama iz godinjeg programa rada kao i za vreme za koje ne obavlja delatnost.

Materijalni i drugi trokovi kole

lan 15

Sredstva za materijalne trokove nastave utvruju se u visini od 5% a za strune kole koje imaju sopstvene radionice za praktinu nastavu od 7% u odnosu na sredstva za bruto plate zaposlenih u koli.

Materijalni trokovi nastave mogu biti vei u podrujima rada i obrazovnim profilima koji zahtevaju vea sredstva za praktinu nastavu uenika, pa se sredstva uveavaju u odnosu na iznos predvien stavom 1 ovog lana za:

- 10% u podruju rada saobraaj (obrazovni profil: voza);

- 10% u podruju rada zdravstvo, farmacija i socijalna zatita (obrazovni profil: zubni tehniar, farmaceutski tehniar i laborantski tehniar);

- 5% u podruju rada hemija, nemetali i grafiarstvo (svi obrazovni profili);

- 5% u podruju rada mainstvo i obrada metala i elektrotehnika (trogodinji obrazovni profili);

- 5% u podruju rada ugostiteljstvo (za obrazovni profil: kuvar i poslastiar);

- 3% u podruju rada geodezija i graevinarstvo (trogodinji obrazovni profili);

- 5% u podruju rada tekstilstvo i koarstvo (trogodinji obrazovni profili);

- 3% u podruju rada umarstvo i obrada drveta (trogodinji obrazovni profili);

- 5% u podruju line usluge (obrazovni profili linih usluga).

lan 16

Trokovi za izvoenje praktine nastave u saobraajnoj struci utvruje se na osnovu cene benzina pomnoene sa koliinom neophodnom za obuku uenika (2,5 litara po asu).

Trokovi za izvoenje praktine nastave u poljoprivrednoj struci utvruju se na osnovu cene dizel goriva pomnoene sa koliinom neophodnom za obuku uenika (2,5 litara po asu).

lan 17

Trokovi elektrine energije utvruju se u iznosu 12 kilovat asova po 1 m2 uionikog prostora.

Strunim kolama koje imaju sopstvene radionice sa mainama ili ureajima sa pogonom na elektrinu energiju pored sredstava iz stava 1 ovog lana priznaje se utroak 100 kilovata po ueniku za praksu u kolskoj radionici.

lan 18

Trokovi grejanja utvruju se na osnovu vrste goriva, povrine kole koja se greje, trajanja sezone grejanja i cene goriva franko isporuka koli.

koli iji su objekti prikljueni na toplifikacionu mreu, trokovi grejanja se priznaju na osnovu povrine kole i tekue cene isporuioca toplotne energije.

U koli iji objekti imaju sopstveni sistem grejanja, trokovi grejanja se utvruju na osnovu povrine koja se greje, vrste i cene goriva, naina rada kole (jedna ili dve smene) i to: