52
® w o r l d w i d e Špeciálne produkty pre výrobu opravy údržbu Prehľad programu

pre výrobu opravy údržbu - WEICON · 4 1 WEICON Plastické kovy Ideálny materiál, pomocou ktorého je možné, rýchlo a úsporne, vykonávať trvalé opravy, lepenia a povrchové

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

®®

w orldw

ide

Špeciálne produkty

pre výrobu

opravy

údržbu

Prehľad programu

2

1

2

34567

8Industrieverband

Klebstoffe e. V. German Adhesives

Association

Obsah: strana

Spoločnosť 3

Plastickékovy 4–8Opravnétyčky 9Epoxidovélepidlá 10–11RK-konštrukčnélepidlá 12–13

WEICONLOCK® 14–15Plast-o-Seal® 16Contact 17–18

Elastické1-zložkovélepiaceatesniacehmoty 19–24

Sprejesobsahomkovu 25–26Technickéspreje 27–35

Technickékvapaliny 36–37

Anti-Seize 38

Univerzálnemazivá 39–40

Projektyoff-shore 41

Odizolovacienáradie 42–47

Referencie/certifikáty 48–49

Pomôckyprepredaj 50

Poznámky 51

celosvetový

Ajvextrémnych

podmienkach

3

Dobrý deň!

Som rád, že ste prejavili záujem o produkty a rady pre riešenia z dielne WEICON. V tomto prehľade programu Vám predstavíme časť nášho veľkého sortimentu. Vaše požiadavky sú našou každodennou motiváciou: Vývoj vysokokvalifikovaných pro-duktov a servis z jednej ruky – tak, aby ste mali jedného vysokok-valifikovaného partnera pre rôzne potreby. S radosťou sa zhostíme riešenia meniacich sa podmienok a rastúcich požiadaviek. Či sú to už naši zákazníci v Dubaiji, Dubline, alebo v Düsseldorfe. Takto v našej firme WEICON veríme vo vytváranie pevných zväzkov.So srdečným pozdravom

Váš Ralph Weidling

Ralph Weidlingobchodný riaditeľ spoločnostiWEICONGmbH&Co.KG

WEICON… môžete sa naňho spoľahnúť

Užtakmer60rokovpredstavujeWEICONnajvyššiukvalitu–tiežpodvplyvomextrémnychpodmienok.Pocelomsvete.WEICONvyvíja,vyrábaadistribuuješpeciálnelepiaceatesniacehmoty,technickéaerosóly,akoajvysokovýkonnémontážnepastyatukyprevšetkyoblasti:prevýrobu,opravy,ošetrovanieažpoúdržbu.

Druhýpilierspoločnosti,odjejzaloženiavroku1949akovýrobcanáradia,jevývojadistribúciaodizolovaciehonáradia.WEICONpatríklídromvývojavtomtosegmentenatrhu.ObchodnýriaditeľRalphWeidlingjestojízasolídnymrozvojompriemyselnejspoločnosti–vmesteMünsterapocelomsvete.Odroku2005ajsozastúpenímvDubai,aodroku2008vmesteCambridge,Ontario,Kanada.

WEICONješpecialistasosortimentompreodborníkovvrozsahuviacako300produktov.Produkty,ktorésúdennedodávanéspotrebiteľomdo75krajín.

celosvetový

Špeciálneprodukty

prevýrobu

opravy

údržbu

44

1

WEICONPlastickékovy

Ideálnymateriál,pomocouktoréhojemožné,rýchloaúsporne,vykonávaťtrvaléopravy,lepeniaapovrchovéúpravynarôznychmateriáloch.

WEICONPlastickékovysú2-zložkovéepoxidovéživice,ktorépospracovanívytvrdnúpraktickybezzmenyobjemu.Potomjemožnéichmechanickyopracovať,apretosúvhodnépremnohostrannépoužitie.Plnivá,akohliník,oceľ,alebominerályurčujútechnickévlastnostiplastickýchkovov.

Ponukaobsahujetypysrôznouviskozitou,akoajtypy

sodolnosťouprotivysokýmteplotám,aleboodolnéprotioderu.Všetkytypymajúvýbornúodolnosťprotiagresívnymmédiám.

WEICONAPastovitý,plnenýoceľou.

Preodstráneniekoróziouvzniknutýchdiervsudochanádržiach,opravypotrubí,opravyliatinovýchdielov,vyplnenierýhvblokochastrojnýchdieloch.Taktiežjevhodnýprevýrobumodelov,foriem,náradiaaupínacíchprípravkov.

WEICONBViskózny,plnenýoceľou..

Prevýrobumodelovaforiem,zhotovenienáradiaaupínacíchprípravkov,šablónaučebnýchpomôcok.Vhodnýajprevyplnenieprasklínamikroporéznychmiestnaodliatkoch,akoajnainévšeobecnéopravy.

2-zložkovélepiace systémy

Plastickékovy

ideálnymateriál

preopravy,

údržbu,

výrobunáradia

aforiem

5

1

WEICONF2Viskózny,plnenýhliníkom.

Preodlievaniemodelov,foriemašablón,navyhotovenieprototypov,upínacíchprípravkov,prezalievaniezápustkovnaskúškupresnosti,odlievanieupínacíchprípravkovvultrazvukovýchzariadeniach.

WEICONSFPastovitý,plnenýoceľou,rýchlevytvrdnutie.

Prerýchleopravyalepenie(napr.nanetesnýchpotrubiach,skriniach,prevodovkách),preukotvenia,prevýrobuupínacíchprípravkov.

WEICONWRTekutý,plnenýoceľou,odolnýoderu.

Opravyhriadeľov,vylievanieložísk,strižnéhoalisovaciehonáradia.Tiežprevýrobukópiímodelovavyťahovacíchforiem,akoajpodlievaniestrojovazákladov.

2-zložkovélepiace systémy

Plastickékovy

ideálnymateriál

preopravy,

údržbu,

výrobunáradia

aforiemWEICONBRPastovitý,plnenýbronzom.

Prevyplnenielunkrov,opravyaúpravabronzovýchdielovabronzovejzliatiny(napr.lodnýchskrutiek).

WEIDLINGCTekutý,plnenýhliníkom.

Jeurčenýprevylievanieforiem(napr.vákuovýchvyťahovacíchapenových),prevýrobufixačnýchprípravkovanáradia(napr.vstrekovacienáradie),tiezariadenia,ktorésúpodvysokýmtepelnýmzaťažením.Odolnýprotiteplotámdo+220°C

WEICONFPastovitý,plnenýhliníkom.

Prevyplnenielunkrov,opravyaobnovudielov(vstrekovacejzliatiny,upínacíchprípravkov).

6

1

WEICONWR2Pastovitý,plnenýminerálmi,odolnýprotioderu.

Preopravydopravníkov,koľajníc,klznýchdráhakdespôsobujeoderopotrebovaniekolesovýchaklznýchpohyblivýchplôch.Tiežpreobloženieskríňčerpadiel,extrudernovaprírub.

WEICONHB300Pastovitý,plnenýoceľou.

Tmeliacamasa,ktorájevhodnáajprácenazvislýchplochách.Sozvlášťjednoduchýmapraktickýmpoužitím.Pomermiešania1:1.Odolávavysokýmteplotámdo+280°C.

WEICONTIPastovitý,plnenýtitanom.

Typyplnenýtitanom,špeciálneurčenýpreopravy,kdesúmateriályzaťaženévysokýmtlakomachemickýmilátkami.Preopravyčerpadiel,ventilov,klznýchplatní,sedielguličkovýchložísk,hriadeľov,zotrvačníkovalodnýchskrutiek,akoajvnútornýchčastíčerpadiel,klznýchložísk,atď.

WEICONKeramikBLKvapalný,plnenýminerálom,extrémnaodolnosťprotioderu.

Natierateľnápovrchováochranasveľmivysokouodolnosťouprotiopotrebovaniuaodieraniu.Zamedzíopotrebovaniu,alebohopoopraváchobmedzí,naliatinovýchdieloch,ventiloch,lopatkáchventilátorovaprimnohýchinýchspôsobochpoužitia.

WEICONUWPastovitý,plnenýtitanom.

Špeciálnytypsveľmivysokoupriľnavosťounavlhkéamokrépovrchy,tiežprepoužitie

podvodou.Vďakatomujezvlášťvhodnýpreprácenaopraváchaúpraváchvcelejoblastinámornejavnútrozemskejlodnejdopravy.

2-zložkovélepiace systémy

Plastickékovy

ideálnymateriál

preopravy,

údržbu,

výrobunáradia

aforiem

7

1

WEICONKeramikWPastovitý,plnenýminerálom,extrémneodolnýoderu.

Vytvoríbielupovrchovúochranusveľmivysokouodolnosťouprotioteruaopotrebovaniu.Veľmidobráchemickáodolnosť.Odolávavysokýmteplotámdo+280°C(krátkodobo).

WEICONSTPastovitý,plnenýkovom.

Vysokohodnotná,nekorodujúcatmeliacahmotaurčenápremnohostrannéopravnépráceaúpravystrojnýchdielovasúčiastokznehrdzavejúcejocele.

WEICONOdlievaciaživicaMS1000płynny•bezwypełnienia

Tekutá,bezplniva.Univerzálnepoužiteľnáživicanaodlievaniealaminovanie.Jemožnéjuplniťrôznymiplnivami.Môžesapoužiťajakopodkladovávýplň.

WEICONEpoxidováživica–tmel

WEICONEpoxidováživica–tmeljevširokejškále

použiteľnámiesiteľnámasapreopravy,údržbuakonštrukcie.WEICONEpoxidováživica–tmelsajednoduchospracováva.Jeto2-zložkovýtmelpreutesnenie,upevnenie,lepenieaopravy.Vytvrdnutýmateriáljemožnémechanickyopracovať(vŕtať,pilovať,frézovať)abeznejakejúpravylakovať.

2-zložkovélepiace systémy

Plastickékovy

ideálnymateriál

preopravy,

údržbu,

výrobunáradia

aforiem

8

1

WEICONUrethan

2-zložkovýpolyuretan,ktorývytvrdnepriizbovejteplotenagumovitúhmotuazostávaflexibilnýdo-60°C.WEICONUrethanymajúdobrúsúdržnosťsmnohými

materiálmi,akonapr.kovy,betón,guma,drevo,fíberamnohýmiinýmimateriálmi.

MožnéjeichpoužitieajakoflexibilnýpovrchvspojenísosystémamiWEICONPlastickékovy.

DodávanévtvrdostiachShore:45,60,80(ShoreA)

Preichodolnosťprotivlhkostisúvhodnéprevytváranietenkýchpovrchovýchvrstiev.Vyznačujúsavynikajúcouodolnosťounaťahanapretrhnutie.

WEICONUrethanysúzvlášťurčenéprevytváranieochranyprotivibráciámakoajpreizolačnúochranustrojnýchzariadení.

2-zložkovélepiace systémy

Urethan

Flexibilnáodlievacia

apovrchováživica

svysokouodolnosťou

protiúderuaoteru

9

1

New

New

odrezanie

zmiešanie

spracovanie

WEICONOpravnétyčky

Jednoduchémanipulovanie:odrezanie,zmiešanie,spracovanie.

WEICONOpravnétyčkyodolávajúteplotámod-35°Cdo+120°C(krátkodo+150°C)

TypAqua–ideálnapreopravynavlhkýchamokrýchplochách,akoajpodvodou.

TypHliník–prenekorodujúceopravyalepeniahliníkovýchainýchkovovýchdieloch.

TypOceľ–špeciálneprerýchleavysokopevnéopravyalepeniaoceleainýchkovovýchdielov.

TypTitan–preopravyodolnévysokýmteplotámaoderu,aprelepeniekovovýchdielov.Odolnosťprotiteplotedo+280°C(krátkodo+300°C).

TypMeď–veľmirýchladobaspracovania(4min.)Preopravytrhlín,rýhanetesností.

TypDrevo–pretrvaléaelastické,nepraskajúceopravydrevaadrevenýchdielov

TypPlast–špeciálnepretrvalé,elastickéopravyplastových*dielovalátokvystuženýchvláknami(GFK,CFK,fiber),aleajnalepeniekovovýchdielov.

*okremplastovakonapr.PE,PP,PTFE,PAapod.

TypBetón–špeciálneprerýchleopravyaopravárensképrácenavšetkýchbetónových,kamennýchakeramickýchpovrchoch,Vyplňujeavyhladzujetrhlinyadefektyna:vmúroch,nakameni,nabetóne,nakeramickýchplatniach,apod.

TypNerez–prenekorodujúceopravyaopravárensképrácenanereziantikorovýchoceliach.Nazáklademožnostirýchlehomechanickéhozaťaženiaopravenýchdielov(cca.60minút),jemožnézamedziťvznikuintenzívnymnákladovýmačasovýmvýpadkom.

NSF =registračnýprogramprenezávadnéprodukty

2-zložkovélepiace systémy

Opravnétyčky

Jednoduchériešenie

prevšetkyopravy

aúdržbárskepráce

10

1

WEICONEpoxidovélepidlá

2-zložkovésystémy,tuhnúzastudena,bezrozpúšťadiel,vyznačujúsaextrémnousiloulepenia.Umožňujúspájaniemateriálovsvysokouodolnosťouvťahuaprotiúderu,súideálnepremontáže,opravyavýrobu.

Zvlášťpriinovatívnychkonštrukciáchaspojeniachrôznychmateriálovakonapr.:• kovy,tvrdéplasty• vláknamispevnenélátky (GFK,CFK,fíberatď.)• keramika,sklo,kameň,drevo atď.sadneskladúvždyvyššiepožiadavkyna(napr.optickyzodpovedajúcespojeniapriveľmivysokejpevnosti).

Častosútietomateriálytiežnavzájomkombinované,čovediekďalšímpožiadavkám.

Prešpecificképoužitesúvponukerôznelepidlá.

Líšiasanazáklademožnostimanipulácie,dobyvytvrdnutia,viskozity,farby,odolnostiprotiteploteadosiahnutiapožadovanejpevnosti.

WEICONEasy-MixMiešacíadávkovacísystém

Vďakamodernémumiešaciemuadávkovaciemusystémujemožnénasledovné4typylenvjednompracovnomúkonečistoapresneautomatickydávkovať,miešaťananášať.

WEICONEasy-MixS50

Prerýchleaopravnéaúdržbárskepráce.Ideálnytiežpresériovúvýrobuskrátkymitaktamivprocesevýroby.

• viskózny,samonivelizujúci• veľmikrátkyčastuhnutia (4-5minút)• rýchlevytvrdnutie• farbažltkastá,číry

WEICONEasy-MixN50

Ideálnyprevýrobnémontážneprocesysmožnosťounačasovaniamontážeazalievania.

•viskózny,samonivelizujúci•normálnyčastuhnutia(45minút)•dlhšievytvrdnutie•farba–žltá,nepriehľadná

2-zložkovélepiace systémy

Epoxidovélepidlá

rýchlo

bezpečne

hospodárne

1111

1

WEICONEasy-MixN5000

Zvlášťurčenýprespojeniasoptickyzodpovedajúcimipožiadavkami

• tekutý,samonivelizujúci• krátkyčastuhnutia(20minút)• normálnevytvrdnutie• farebnýtón–bezfarebný, číryakosklo

WEICONEasy-MixMetal

Prelepenia,priktorýchmusiabyťvyplnenéveľkétolerancie.

• plnenýoceľou• viskózny,samonivelizujúci• veľmikrátkyčas spracovania(5minút)• povytvrdnutíjemechanicky opracovateľný• rýchlevytvrdnutie• farba–čierna

WEICONEpoxidové–minútovélepidlo

Transparentné,apovytvrdnutí,elastickélepidlojeideálneprekonštrukčnépráceaprimontáži,avždytam,kdeniejepoužitieWEICONEasy-Mixsystémovracionálne.

• viskózny,samonivelizujúci• veľmikrátkyčas spracovania(3-4minúty)• rýchlevytvrdnutie• takmerbezfarebný,číryakosklo

WEICONFast-Metalminútovélepidlo

Lepidloplnenéoceľoujemožnépoužiť,vďakajehovysokejviskozite(pastovité),nielen nazvislýchplochách,alezároveňvyplňujetrhliny,lunkreakoajnerovnosti.Ideálnypreopravy,priktorýchjepotrebnépreklenúťveľkétolerancie.

• pastovité,plnivooceľ• veľmikrátkyčas spracovania(3-4minúty)• rýchlevytvrdnutie• mechanickyopracovateľné (brúsenie,pilovanie, vŕtanieapod.)• tmavosivá farba

WEICONEpoxydové-minútovélepidloWEICONFast-Metalminútovélepidlo

UrčenéhlavneprepríležitostnéopravyaúdržbárskepráceSpracovanielepidlasauskutočňujezpraktickejdvojkartuše.

Pretojemožnédávkovaťživicuatužidlovsprávnompomere.Zmiešavanieobidvochzložieksavykonávamanuálne.

2-zložkovélepiace systémy

Epoxidovélepidlá

rýchlo

bezpečne

hospodárne

12

1

2-zložkové„No-Mix“(nemiešateľné)konštrukčnélepidlá,ktoréveľmipevnespojaajveľképlochy.

Aktivátorjemožnénaniesťdo30dnípredlepením.

Primontážijepotrebnénaniesťnalepenédielylenlepidlo,abyjehospojenímsaktivátoromdošlokpolymerizácii.Vytvrdnutienastanevlehote2až4minút.

WEICONRK-1300aRK-1500súvhodnéprevšetkykovovépovrchy(ajpovrchovoupravené),mnohéplasty,akoajprelepeniesklo/kov.

Obidvatypysavyznačujúhlavnevysokoupevnosťouprotiodlúpeniuaodolnosťouprotiteplotedo+180°C(krátkodobo).

WEICON RK-1300 und RK-1500

2-zložkovélepiace systémy

RK-Konštrukčnélepidlá

vysokápevnosť

elastické

odolnéprotiodlúpeniu

13

1

New

13

WEICON RK-7000

Vysokopevnékonštrukčnélepidlosrýchlymvytvrdnutímaveľmidobroupriľnavosťounamateriály,akoplasty,kovy,amnohéiné.

Jehovysokáviskozitaposkytujemožnosťlepeniaajnazvislýchplochách.

Odolnosťprotiteplotámod-55°Cdo+125°C.

WEICONEasy-MixPE-PP45

2-zložkovékonštrukčnélepidlonabázemetakrylátu.

Jezvlášťurčenépreštrukturálne,vysokopevnélepenienízkoenergetickýchplastovakonapr.PE,PPaTPE.

Prípravapovrchovmateriálovpredichlepenímniejepotrebná.

2-zložkovélepiace systémy

RK-Konštrukčnélepidlá

vysokápevnosť

elastické

odolnéprotiodlúpeniu

14

2

Design Pat. 0015988

4

Pen-System

WEICON

WEICONLOCK®

sú1-jednozložkové,anaeróbnetuhnúce,lepiaceatesniacehmoty,špeciálneurčenéprespájaniekovov.

WEICONLOCKzaisťuje,upevňujeautesňujerýchlo,spoľahlivoahospodárnevšetkydruhyskrutkovýchspojov,lepenýchdielovaplošnýchspojov.

WEICONLOCKdokonalevyplní,napr.priskrutkovýchspojeniach,závitovémedzeryatakvytvorímaximálnemožnýpovrchovýkontakt.

WEICONLOCKjeideálnypreskrutky(doM80),akoajprerúrkovéspojeahrubézávitové

diely(do3“)prezaistenie,upevnenieautesnenie.

Ložiská,púzdra,čapyainévzájomnespájanédielyvovsuvnýchalisovanýchspojochjemožnétrvaloupevniť.

WEICONLOCKostanekvapalný,pokiaľmáknemuprístupkyslík.Vytvrdnutienastávaažvtedy,keďspojenímdielovdôjdekukontaktuskovomazamedzeniuprístupuvzduchuvmiestespoja.

WEICONLOCKAktivatorF

ÚpravoupovrchumateriálusWEICONAktivátoromFjemožnéveľmiskrátiťdobuvytvrdnutia.

Aktivátorsadoporučujepoužiťtiežprevšetkypasívnepovrchy,avždyprinízkychteplotáchprostredia(+10°Camenej),akeďtrebavyplniťveľkémedzery.

1-zložkovélepiace systémy

WEICONLOCK®

anaeróbnelepiaceatesniacehmoty

zaisťujú

upevňujú

utesňujú

15

2

New

New

WEICONLOCK®

Anaeróbnelepiaceatesniacehmotyteraztiežajprepasívnemateriály,akonapr.zchrómu,zinku,niklu,nerezovejoceleahliníka.

RýchlespojeniasvysokoupevnosťoubezAktivátoru.Vprípadoch,keďnesmie,alebonemôžebyťpoužitýžiadnyAktivátor,alenapriektomujepožiadavkanarýchlevytvrdnutiesdosiahnutímvysokopevnéhospoja,jedoporučenépoužiťtypy:

AN302-60zaistenieskrutkovýchspojovvysokápevnosť,strednáviskozita

AN302-80utesneniespojovrúrokazávitovvysokápevnosť,vyššiaviskozita

AN306-10lepenievalcovýchdielovvysokápevnosť,strednáviskozita

AN306-30lepenievalcovýchdielovvysokápevnosť,vyššiaviskozita

Pevnosťnaručnúmanipuláciubudedosiahnutápodstatnerýchlejšie,akoprištandardnýchtypoch(bezAktivátora).

WEICONLOCK transparent

Jehopoužitiejeurčenétam,kdeniejemožnépoužiťfarebnétypyzoptickéhodôvodu,alebozdôvodudizajnovotechnickýchpožiadaviek.

AN302-40zaistenieskrutkovýchspojovstrednápevnosť,strednáviskozita

AN302-50utesneniespojovrúrokazávitovvysokápevnosť,strednáviskozita

AN306-00lepenievalcovýchdielovvysokápevnosť,strednáviskozita

AN306-50lepenievalcovýchdielovvysokápevnosť,vyššiaviskozita

1-zložkovélepiace systémy

WEICONLOCK®

anaeróbnelepiaceatesniacehmoty

zaisťujú

upevňujú

utesňujú

16

2

WEICONPlast-o-Seal®

Jeurčenýpreutesneniemechanickyopracovanýchprírubstrojov,prevodoviekamotorovýchkrytov.Taktiežajprezlepšenietesniacichvlastnostístarýchanovýchpevnýchtesnenízpapiera,korku,filcuatď.

Prenikneavyplnínerovnostiaryhyutesňovanýchplôch.Taktojemožnápresnámontážavýrobaajsdodržanímpožadovanýchmier.

Odpadnetakzvyšovanienárokovnatechnicképožiadavkynazvýšeniemomentovprepätiaadotiahnutia.

Predmontážou,aajponejostaneWEICONPlast-o-Sealneobmedzeneplastickýapretoľahkodemontovateľný,atýmúspornýzpohľaduspotreby.

Veľmidobráodolnosťprotipohonnýmlátkam,minerálnymolejom,akoajprotivodeavzduchu,metanoluazmesiamglykolu,chladiacimmédiám,kerozínu,chladiacemumédiu–fluórkarbónuatď.

WEICONPlast-o-Sealjepoužiteľnýpremaximálnevyplneniemedzerydo0,10mm(bezpevnéhotesnenia).

Neztekáajemožnéhopoužiťajnazvislýchplochách.

WEICONPlast-o-Sealniejekorozívny,bezsilikónuavyrobenývofluorescenčnejfarbe,apredovšetkýmneobsahujerozpúšťadláajebezzápachu.Niejepotrebnéodvetranie,čoumožňujeokamžitúmontáž.

Tepelnýrozsahod-50°Cdo+250°C.

1-zložkovélepiace systémy

Plast-o-Seal®

trvaloplastické

univerzálnetesnenie

17

2

WEICONContactsú1–zložkovélepidlátuhnúcezastudena,bezrozpúšťadiel,ktorépodvplyvomvzdušnejvlhkostiavzduchurýchlopolymerizujúnaspájaných

dielochavytvrdnúpôsobenímtlaku.

Vsekundovejrýchlostispájajúrôznemateriálynavzájomajmedzisebou,akonapr.:kovy,

plasty,sklo,keramiku,drevo,kožu,prírodnýasyntetickýkaučuk(gumu).

WEICONContactkyanoakrylátovélepidlátvrdnúrýchloasúvysokopevné.Odolnésúteplotámod-50°Cbis+135°Caprotipôsobeniumnohýchchemickýchlátok.

Vmnohýchprípadochjevytvrdnutéspojeniepevnejšie,akomateriállepenýchdielov.

Prerôznepoužitiejevponukeširokáškálatypov.Jednotlivétypysanavzájomlíšiavchemickomzloženíarôznouviskozitou(hustotou).

1-zložkovélepiace systémy

Contactsekundovélepidlá

superrýchle

hospodárne

všestranné

trvalepriľnavé

18

2

WEICONContactPrimerprepolyolefíny

VďakaúpravepovrchuplastovsWEICONContactPrimersadosiahnezmenapovrchovejštruktúry.Pretojemožnédosiahnuťspojenieinakťažkozlepiteľnýchplastovnapr.polyetylénu(PE)apolypropylénu(PP)zoskupinypolyolefínov.

WEICONContactPlnič

Plniacahmotapreokamžitélepenieavyplňovanietrhlín,medzier,otvorovanerovnostívspojenísWEICONContactVA8312.

ContactPlničsananášavovrstvách:lepidlo–plnič–lepidloPovytvrdnutíjemožnéjehoďalšieopracovaniepilovanímalakovaním.

WEICONContactAktivátor

Jehopoužitiejevsúvislostispoužitím:

• vysokoviskóznychtypov WEICONContact• hrubšíchvrstievlepidla• lepidlanasavoma pórovitompovrchu• pasívnychmateriálov (alkalicképovrchynapr. pozinkovanékovy)• prinevhodnýchpodmienkach prelepenie(nízkateplota, nízkaokolitávlhkosť vzduchu<30%)

1-zložkovélepiace systémy

Contactsekundovélepidlá

superrýchle

hospodárne

všestranné

trvalepriľnavé

New

New

19

verb

esserte Rezeptur

im

proved formulation

Professional

Quality

3

New

PodznámouznačkouWEICONFlex310Msúprespotrebiteľovkdispozíciivysokokvalitnélepiaceatesniacehmoty.

WEICONFlex310Msú1-zložkovéproduktynabázeMS-polyméru.Ichpoužitiejemožnévšadetam,kdemajúbyťspoluzlepené,aleboutesnenéspojenierôznychmateriálovmedzisebou,alebonavzájom,kdejepožiadavkanatrvalýaelastickýspoj.

Typicképoužitiejevoblastiach:• kovovýroba,výrobanádrží, prístrojov• výrobakarosérií, automobilovakontajnerov• vetraciaaklimatizačnátechnika• elektropriemysel• výrobajáchtalodí,ajvmnohé oblastivýrobyplastov

WEICONFlex310M®

Classic

Mnohostannepoužiteľný.Veľmidobrápriľnavosťbezpodkladovéholakunahliníkaušľachtilúoceľ,akoajnamnohéinémateriály.Okamžitámožnosťprelakovania(„mokrénamokré“).VynikajúcaodolnosťprotistarnutiuaUV–žiareniu.Povytuhnutíjemožnébrúsenie.

WEICONFlex310M®

Crystal

Vynikajúcapriľnavosťnasklo,PC*,PMMA*aakrylátovésklo*.Pretojezvlášťvhodnýpreelastickéspojenia,priktorýchlepidlonesmiebyť,alebobynemalobyťviditeľné.*=lepiťlenbezpnutia

WEICONFlex310M®Super-Tack

Veľmisilnápočiatočnápriľnavosť.Jeurčenýprekovy,plastyamnohéinémateriály.Špeciálneprelepenienakolmýchplocháchvovnútriajvonku.Nahrádzaskrutky,kolíky,nityainébežnéspôsobyupevňovania.

WEICONFlex310M® HT200

Odolnývysokýmteplotám.Veľmidobrápriľnavosťnakovyamnohéplasty.Jeurčenýprelepenieautesneniemontážnychdielov,ktorémajúbyťpozlepenítepelnelakované(napr.práškovýmifarbami).

1-zložkové lepiace a tesniacehmoty, bez silikónu

Flex 310 M® Classic Flex 310 M® Crystal Flex 310 M® Super-Tack Flex 310 M® HT 200

elastické

silnepriľnavé

brúsiteľné

prelakovateľné

bezizokyanátov

arozpúšťadiel

20

3

WEICON Flex+bond®

Vyznačujesazvlášťširokouškáloumožnostípoužitiaavysokoulepiacousilou(adhéziou).

Umožníspájaťmateriály,spoluajnavzájom,ako:kovy,drevo,plasty,sklo,keramikuapod.Takjemožnévykonávaťrozmanitéopravy,lepenie,aleboutesneniešvovamedzier.

Flex+bondje1-zložkový,zostávatrvaleelastickýapovytvrdnutíjemožnéjehobrúsenieaprelakovanie(mokrénamokré).

Dodávasavofarbách:biela,sivá,transparentnáačierna.

*len„mokrénamokré“,najneskôrvlehotedo3hodínponanesenímateriálu,svhodnýmifarbami(okremalkydovýchfarieb)

Argumenty,ktorépresvedčia!Flex+bondje:

• trvaleelastický• odolnýteploteod-40°C do+90°C,krátkodobo (2–3hod.)do+160°C• odolnýprotipoveternostným vplyvom• UV-stabilný• odolnýprotislanejvode• počasvytvrdnutiabezzápachu• možnéokamžitélakovanie (mokrénamokré)• povytvrdnutítakmerbez zmenšeniaobjemuabublín• možnéhobrúsiť• odolnýprotistarnutiu• bezizokyanátova rozpúšťadiel• bezsilikónu,halogénov aPVC

1-zložkové lepiace a tesniacehmoty, bez silikónu

Flex+bond®

Elastické,silnepriľnavé

lepidloatmel

21

3

New

WEICONAqua-Flex

IdeálnalepiacaatesniacahmotanabázeMS-polymérovprevlhkéajmokrépovrchy.

Jeurčenáprekovy,mnohéplasty,keramiku,drevo,sklo,kameňapod.DobrásúdržnosťshliníkomanerezouajbezPrimerov.

Produktjeurčenápre:• utesnenierúravodovodných potrubí• naopravydlaždíc,kachličiek arôznychspojov,ajpodvodou• lepeniedekoratívnychprvkov vzáhradníctveajazierkach, napr.korytáprevodu, PVCfólie,atď.• tesnenievovlhkom prostredíasanite• lepenieaopravyv námornomsektore• opravystrešnýchpresakov

WEICONSpeed-Flex®

SilnéauniverzálnelepidloPower-Klebersextrémnerýchlymštartomtuhnutia,nabázeMS-polymérov.

Nahrádzabežnéupevňovaciemateriály,akoskrutky,kolíky,nityapod.

Speed-Flexjepastovitýahustý,pretojemožnéjehopoužitieajnakolmýchplochách.Jevhodnýprebezproblémovépoužitievovonkajšomavnútornomprostredí.

VytláčaciapistoľWEICON„Special“

1-zložkové lepiace a tesniacehmoty, bez silikónu

Speed-Flex®

Aqua-Flex

elastické,silnepriľnavé

prelakovateľné

brúsiteľné

bezizokyanátov

arozpúšťadiel

22

3

New

WEICONSolar-Flex®

Silnepriľnavé,elastickélepidloatesnenienabázeMS-polymérov,špeciálneurčenépreoblasťsolárnehopriemyslu.

Rýchlapočiatočnálepiacasilaatuhnutieposkytujemožnosťlepeniaajnakolmýchplochách.

Nahrádzabežnéupevňovaciemetódyprimontážisolárnychafotovoltaickýchzariadení.

Presilnenamáhanélepenéspojevnasledovnýchoblastiach:• zariadeniasolárnych panelov• rozvodnépripojovacie moduly• systémyoznačovania• kovovýroba• výrobanádržíaprístrojov• vetraciaaklimatizačnátechnika avšadetam,kdeniejemožné použitiesilikónov,alebo produktovsobsahom silikónov

PrednostiSolar-Flex:

• vysokápočiatočnálepiaca silanakolmýchplochách

• širokémožnostipoužitiaaj navlhkýchpodkladoch

• odolnosťprotipoveternostným vplyvomaUV-odolný

• bezsilikónov,izokyanátova halogénov

• bezrozpúšťadiel,bezzápachu, niejekorozívny

• brúsiteľný(povytvrdnutí)

1-zložkové lepiace a tesniacehmoty, bez silikónu

Solar-Flex®

elastické

silnepriľnavé

prelakovateľné

brúsiteľné

bezsilikónov

23

3

WEICONSiliconN–neutrálny–

Neutrálnetuhnúca,nekorozívna,silikónoválepiacaatesniacahmota.Veľmidobrápriľnavosťkuvšetkýmmateriálom,kovom,skle,keramikeamnohýminýmmateriálom.Vďakašpeciálnemusystémutuhnutia(oxim)nevznikávporovanísacetátovýmisilikónmikorózianahliníku,farebnýchkovochapod.Pripoužitínacitlivýchplastoch(PC,PMMA,apod.)nevznikajútrhlinyzpnutia.

WEICONSiliconF–kvapalný,samonivelizujúci–

Kvapalná,samonivelizujúcaodlievaciamasa,ajnapovrchovúúpravumateriálov.Špeciálnepreelastickélepenia,izolovanieaimpregnovanievpriemyselnejoblasti.Ajnautesnenieaodlievanie(max.10mm)technickýchstavebnýcdielov.Dobrápriľnavosťnaoceli,hliníku,skle,keramikeamnohýchinýchmateriáloch.

WEICONSilicon

Používajúsaakotrvaloplastickélepiaceatesniacehmotynalepeniesklaakovovýchkonštrukciípriemyselnýchzariadení,preutesnenieprírubovýchspojov.

Vedľaširokéhospektramožnostípoužitiasavyznačujúajvysokoutepelnouodolnosťou(bis+300°C).

Siliconvykazujeveľmidobrévlastnostiaodolnosťprotipoveternostnýmvplyvom,protistarnutiuaUV-odolnosť.

Okremtohosúodolnéprotichemikáliámamechanickýmzaťateniam.

WEICONSiliconA–acetát–

Silnepriľnavá,trvaleplastickásilikónoválepiacaatesniacahmota.Špeciálnevyvinutáprevysokohodnotnéaplikácieapoužitievpriemyselnejoblasti.

Veľmidobrápriľnavosťnaoceli,hliníku,skle,keramikeamnohýchinýchmateriáloch.

1-zložkové lepiace a tesniacehmoty, elastické

Silikon

lepenie

izolovanie

utesňovanie

pečatenie

odlievanie

24

3

WEICONFlex310

Elastickáadobrepriľnaválepiacaatesniacahmotanabázepolyuretánu.(PUR).

Mnohostrannevyužiteľnálepi-acaatesniacahmotaprelepenieatesnenienakovoch,mnohýchplastoch,keramike,dreve,skle,kameniapod.

WEICONFast-BondKonštrukčnéamontážnelepidlo

Rýchlotuhnúce1-zložkovékonštrukčnéamontážnelepidlonabázepolyutetanu(PUR).

JeurčenépredoskyzMDF-,dreva,dýhy,vystuženéasádrokartónové,betón,mramor,prírodnýaumelýkameň,keramiku,sádru,kovyatvrdúpenu(napr.styropór).

WEICONHT300–odolnývysokýmteplotám–

Silikónoválepiacaatesniacahmota,silnepriľnavákpodkladu,svysokoutepelnouodolnosťouod-60°Cdo+300°C.

Zvlášťurčenápretepelnezaťažované,elastickélepenieautesňovanie

Veľmidobrápriľnavosťnaoceľ,hliník,sklo,keramikuamnohéinémateriály.

WEICONBlack-Seal–špeciálnysilikón–

Silikónoválepiacaatesniacahmotasodolnosťouprotiolejom,tukomateplotám.Jeurčenáprelepenieautesňovanietam,kdesúkladenépožiadavkynavysokúodolnosťprotiolejomatukom.

Veľmidobrápriľnavosťnaoceľ,hliník,sklo,keramikuamnohéinémateriály.

1-zložkové lepiace a tesniacehmoty, elastické

HT 300 Black Seal

Flex 310 Fast-Bond

lepenie

izolovanie

utesňovanie

pečatenie

25

New

4

WEICONZinkovýsprejochranaprotikorózii–základ

Poskytujedlhodobúkatódovúprotikoróznuochranu,napr.upravenýmpozinkovanýmdielom.Ponúkarýchloschnúcu,pevnepriľnavúochrannúvrstvuzmikroskopickyjemnýchzinkovýchplatničiek.

VsoľnomtestepodľanormyDIN53167aDIN50021sanakovovompovrchu,naktorýbolnanesenýWEICONZinkovýsprej,neobjaviliznámkykorózieajpoviacako550hodinách.

Nováformazinkovýchplatničieksavyznačujevýbornouodolnosťouochrannejvrstvyprotiextrémnymvplyvompoveternostnýchaprírodnýchpodmienok.

Tepelnáodolnosťjedo+500°C(„špeciálsvetlý“do+300°C).

WEICONZinkovýsprej„špeciálsvetlý“

PoprispomenutýchmožnostiachpoužitiajeWEICONZinkovýsprej„špeciál–svetlý“určenýpredovšetkýmpreopravupoškodenéhopozinkovaniavofarebnomtónepodobnomžiarovémuzinkovaniu

WEICONOchranaprotikorózii2000PLUS

JeochranapovrchuprotikoróziiapoveternostnýmvplyvomNabázeoxiduželezitého(hematit).Prinanesení2vrstiev

sadosiahnevysokáprotikoróznaochrana:>2000hodínvsoľnomteste=>20rokovpôsobeniapoveternostnýchvplyvov(C5-IkategóriakorozivityISO12944diel2.)

Dodávasavofarebnýchtónochstriebrosiváaantracitová.

Technické spreje

Spreje sobsahom kovu

Povrchováaprotikorózna

ochrana

26

4

WEICONZinok-Alusprej

Dlhodobochránivšetkykovovépovrchyprotihrdziakorózii.Zinok-hliníksprejponúkarýchloschnúcu,pevnepriľnavúochrannúvrstvuajeodolnýprotimnohýmchemikáliám.

WEICONNerezovýsprejÚpravapovrchuchrániprotikoróziiapoveternostnýmvplyvom.Presvojuvysokúodolnosťprotichemikáliámjemožnéjehopoužitievšadetam,kdesúkladenévysoképožiadavkynaodolnúaúčinnúochrannúvrstvu.

Zmeskovovtvoríchróm,nikelamangán.

WEICONHliníkovéspreje

Obsahujúhliníkovýpigmentočistote<>99,5%aposkytujúvysokohodnotnúprotikoróznuochranuprevšetkypovrchykovov.

A-100:oteruvzdornýA-400:svysokýmleskom

Hliníkovéspreje,súodolnéprotiväčšinekyselinámalúhom,akoajpoveternostnýmvplyvom.Nanesenávrstvajeodolnáprotiteplote+800°C.

Technické spreje

Spreje sobsahom kovu

Povrchováa

protikorózna

ochrana

27

4

WEICONMedenýsprej

Vysokohodnotný,poveternostnýmvplyvomodolnýsprejsobsahomkovu.Mádobrúpriľnavosťsochrannýmiadekoratívnymivlastnosťami.Mápôsobivýodtieňfarebnéhokovu.Jevhodnýprevnútornéajvonkajšieprostredie.

Ajpreoptickézhodnotenie(pomedenie)povrchovrôznychmateriálov,napr.stavebnýchdielov.

WEICONMosadznýsprej

Čistépokovovanievtypickommosadznomfarebnomodtieni.Jeurčenýpreochranupovrchuaoptickézhodnotenierôznychmateriálov.

WEICONChrom-striebrosprej

Vysokobrilantnápovrchovávrstva.Vďakašpeciálnemuzloženiuanajvyššejčistotekovovýchpigmentovjemožnédosiahnuťvyššístupeňlesku.

WEICONKonzervačnýsprej

Trvalokonzervujenáradieajemnésúčiastkyzkovu,prevnútornéprostredieaprenámornúprepravu.Vytvárasuchý,voskový,silnepriľnavý,flexibilnýochrannýfilm.Neobsahujesilikón.

Povrchovávrstvajeodolnávteplotnomrozsahuod-20°Cdo+80°C,aprotinapr.slanejvode*.Akjetonutné,takjemožnéochrannúvrstvuľahkoodstrániť(napr.sWEICONČističS).

*240hsoľnýtestpodľaDIN50021

Technické spreje

Spreje sobsahom kovu

Povrchováa

protikorózna

ochrana

28

4

New

NewWEICONČističpovrchov

Používasanačisteniepovrchovmateriálov,ktorémajúbyťlepené,aleboutesňovanésWEICONlepidlamiatesniacimihmotami.

Čističmôžebyťpoužitýnamateriáloch,akosúkovy,sklo,keramikaaväčšinaplastov*.

Lenčistéatukovzbavenépovrchyposkytnúdobrúpriľnavosťaspoľahlivozaručiavytvrdnutielepidiel

* Predpoužitímvyskúšaťznášanlivosťspovrchom plastov

WEICONČističbŕzd

Jeuniverzálnyčistič,špeciálneurčenýpreautomobilovúoblasť.VporovnanísbežnýmirozpúšťadlamisaWEICONČističbŕzdodparujebezzvyškov.Rýchlosbezzvyškovodmasťujeačistíolejovéatukovénečistoty.

WEICONČističS

Odmasťujeačistívšetkykovy,sklo,keramikuamnohéplasty.Odstrániajzvoskovatenémazivá.

PredovšetkýmjevhodnýmprostriedkomprečistenieaodmasteniepovrchupripoužitíinýchproduktovWEICON.Odparujesaveľmirýchloabezzvyškov.

WEICONBrennerreiniger

Jeurčenýšpeciálnepreodstraňovanietukov,olejov,sadzíaostatnýchnečistôtnadielochhorákov.Odparujesabezozvyšku.

WEICONČističforiem

Preobsahvysokoaktívnychzložiek(organickýchrozpúšťadiel)jesjehopomocoumožnéčistiťpovrchforiemodzvyškovživíc,odformovacíchprostriedkovainýchhmôt.

Technické spreje

Technické spreje

Čistenie

aodmastenie

29

4

WEICONČističplastov

Čističplastovjeideálnyproduktnačistenieaodmasteniecitlivýchpovrchov,akonapr.rámovokien,roliet,plastovýchagumenýchprofilov.

WEICONStlačenývzduch,sprej

Používasatam,kdejeťažkéodstrániťprachanečistotu.Umožňujesuché,bezproblémovéčistenievneprístupnýchkútochatiežcitlivýchpovrchov.

WEICONOdstraňovačtesniacichalepiacichhmôt,sprej

Rýchloabezzvyškovrozpúšťaaodstraňujeaúčinnezvyškytesniacichhmôtavytvrdnutýchlepidiel,akoajlakyafarby,ajnazvislýchplochách.

i

WEICONTFT/LCDČističobrazoviek,sprej

Ideálnypečistenieaošetrovaniecitlicýchplastovýchasklenenýchpovrchov.

Nečistoty,akosúšpina,prach,tuk,nikotín,jemožnéšetrneabezšmúhodstrániťzpovrchov.Vďakaantistatickémuúčinkusavytvorípovrch,ktorýodpudzujenečistotyaprach.

WEICONMulti-pena

Jeúčinný,univerzálnyčističprekovy,plasty,lakovanépovrchy,sklo,obkladačky,textílie,koberceapoťahovélátky.

Technické spreje

Technické spreje

Čistenie

aodmastenie

30

4

WEICONAT-44

JesprejsobsahomPTFE,preširoképoužitievovšetkýchpriemyselnýchadielenských

podmienkach.Vďakašpeciálnejúčinnejzložkeposkytujevjednomprodukteprotikorózny,čistiaci,mazací,konzervačnýúčinokavytláčavodu.

WEICONW44T® Turbo-Power-Spray

Vysokovýkonnýproduktpreošetrovanieaúdržbu.Prevšetkypoužitiavpriemysle,dielňach,domácnostiachahobby.WEICONW44Trozpúšťapevnezažratéskrutkovéspoje,vytláčavlhkosť,odstraňujepískavéavŕzgavézvuky,čistíznečistenépovrchykovov,chrániaošetrujevšetkydruhynáradia.

WEICONSilikónsprej

Jeideálnymklznýmaodformovacímprostriedkompreracionálnuvýrobuaúdržbu.Súčasneposkytujeochrannýaošetrovacíúčinokpreplasty,gumuakovy.

Vytváradlhodobýseparačnýfilmapostarásaodobrévlastnostipovrchovmateriálov.

Technické spreje

Technickéspreje

Mazaciea

viacúčelovéoleje

31

4

WEICONBio-Cut

Biologickyodbúrateľný,vysokovýkonnýreznýolej.Umožňujepoužiťvyššiereznérýchlostiapredlžuježivotnosťreznýchhrán.Vďakatomujemožnédosiahnuťväčšíreznývýkonapredĺžiťživotnosťnástrojov.

WEICONBio-Fluid

Veľmičistýminerálnyolejbezživícakyselín,ktorýjeurčenýprečistenieaošetrovanielesklýchkovovýchpovrchov.Špeciálnebolvyvinutýprepoužitievpotravinárskom,farmaceutickomakozmetickompriemysle(zodpovedápredpisomDAB10).

WEICONPTFE-Spray

SuchýmazacíprostriedokbeztukusoseparačnýmúčinkomnabázePTFE.

WEICONSprejnareťazealaná

Prenikáhlbokodoreťazíalán.Prevysokúpriľnavosťaodolnosťprotitlakudochádzazreteľnekobmedzeniuichnaťahovania,odieraniaaopotrebovania.

WEICONStriekacítuk-priľnavý

Ponúkavýbornýmazacíúčinok.Chránipredkoróziouaopotrebovaním.Poskytujepredovšetkýmúčinnúochranuprotiagresívnymkvapalinám(napr.morskávoda,odpadovávoda)vlodiarstveavmokrýchprevádzkach.Striekacítukjemožnépoužiťajpodvodou.

WEICONStriekacítukH1

Striekacítukbezzápachuaneutrálnejchuti.Bolšpeciálnevyvinutýprepotrebypotravinárskeho,kozmetickéhoafarmaceutickéhopriemyslu.WEICONStriekacítukH1spĺňavysoképožiadavkynakvalitatívneabezpečnostnéštandardyvtejtooblasti.

NSF =registračnýprogramprenezávadnéprodukty

Technické spreje

Technické spreje

Kontaktnémazivá

32

4

WEICONUniverzálnystriekacítukMoS2

Silnepriľnavý,mazacítuksdlhodobýmúčinkom,odolnývysokýmtlakomsMoS2Zabezpečujeľahkúpohyblivosťdielovachránipredkoróziou

WEICONStriekacítuk–biely

Mnohostrannevyužiteľnýstriekacítukprevysokonamáhanédiely.Vďakatomu,žeobsahujeaditívazvlášťprotiopotrebovaniuakorózii,sadosahujedlháživotnosťmazanýchzariadení.

WEICONTop-LubDlhodobémazivopresilnenamáhanéčapy,kliny,kĺbovézávesy,vedenia,ložiská,kĺbyaspoje.

WEICONRozpúšťačhrdze

Sjeho6-násobnýmúčinkomrozpúšťahrdzu,vytláčavodu,zabezpečujefunkčnosťkontaktov,chránipredkoróziou,mažeklznéplochyaošetrujekovy.

WEICONŠoknahrdzu

„Chemickýkľúč“uvoľňujevsekundovejrýchlostiskrutkovéspojevďakazmršteniupoochladeníakapilárnemuefektu.

Neobsahujeminerálneoleje,silikónanituky.Jehoúčinkysútedabezozvyškové.

WEICONZváračský-ochrannýsprej*-bezsilikónu-

Zabraňujeprilepeniurozstrekuzozváranianaplynovédýzy,anapovrchzváranýchdielov,beznarušeniakvalityzvaru.

*TestovanýVýskumnýmaškoliacimzváračskýmústavomvHannoveri

Technické spreje

Technickéspreje

Mazanieaošetrovanie

uvoľňovanieaoddeľovanie

33

4

NewWEICONOdstraňovačetikiet

Uvoľňujepapierovéetiketyarozpúšťazvyškylepidielnabázeakrylátu,kaučukuzmnohýchpovrchov,akonapr.sklo,kov,drevo,fólieaplasty.

WEICONOdstraňovačžuvačiek

Odstraňujevytvrdnutéžuvačkyazvyškygumenýchtmelov.PostriekanímsWEICONOdstraňovačomžuvačiekdôjdekichzmrazeniuatietomôžubyťihneďodstránenébezpoškodeniarôznychtextílií,napr.podlahovýchkrytín.

WEICONAlu-ochranabrúsiva

Vzhľadomktomu,žestupeňtvrdostihliníkaainýchneželeznýchkovovaichzliatinjenízky,dochádzaktomužepórymedzibrúsnymzrnomsaupchajú,zanesú.

PoužitímWEICONAlu-ochranybrúsivasazamedzízaneseniulamielapórybrúsnehomateriáluostanúotvorené.Vďakatomudochádzakúsporebrúsnehomateriáluaždo350%.

WEICONSeparačnýsprej

Pomocouvysokéhoklznéhoefektuzamedzuje,prilepeniu(napr.WEICONPlastickýchkovov)naplastoch,formách,kovochanáradí.Bezsilikónu.

Technické spreje

Technické spreje

Mazanieaošetrovanie

uvoľňovanieaoddeľovanie

34

4

WEICONKokpit–sprej

Vytváratrvalýpolomatnýpovrch,ktorýsaľahkoošetrujeanepriťahujeprach.

Intenzívnečistíaošetrujevšetkydielyzplastov,umelejkožeaSkai.Spôsobujeoživeniefarieb,ktoré

WEICONOchrannápenanaruky

Chrániprotiškodlivýmadráždivýmlátkam,ktorésúobsiahnutévchemickýchproduktoch,akonapr.kyseliny,lúhy,oleje,asfalt,decht,bitúmeny,atramenty,laky,farbyapigmenty,cement,vápno,sadze,lepidláadetergenty(napr.pracieačistiaceprostriedky).

Obsahlipozómovvproduktezamedzujevysychaniupokožkyaznižujejejdrsnosť.

WEICONOšetrenienereze

Špeciálneprečistenie,ošetrovanieaochranupovrchumatnýchalesklýchpovrchovzušľachtilejocelevovnútornomavonkajšomprostredí.Pôsobíantistaticky.

WEICONMetal-FluidUniverzálneošetreniekovov

Nový,vysokoúčinnýproduktnabázevoskovpreošetrovanie,ochranuačisteniematnýchaleštenýchkovovýchpovrchov,akonapr.nerezováoceľ,hliník,chrómafarebnékovy,vovnútri.

Taktiežjeurčenýprekeramiku,drevo,skloaplasty.

NSF = registračnýprogramprenezávadnéprodukty

Technické spreje

Technickéspreje

Mazaniea

ošetrovanie

35

4

New

NewWEICONVyhľadávačnetesností

Prerýchle,pohodlnéabezpečnéoznačenienetesností(trhlín,alebopórov)natlakovýchvedeniachWEICONVyhľadávačnetesnostívsprejijenehorľavý,nekorozívny,neškodnýnapokožkuajetestovanýpodľaDIN-DVGW(atestNG5170AO0666).

WEICONZmrazovacísprej

Mnohostrannevyužiteľnýaslúžiprevyhľadávaniechýbvoblastielektroniky,akoajpreúčelyoprávvpriemyselnejoblasti.Zmrazovacísprejrýchloochladzujestrojnédielynateplotu-45°C,aumožňujeajcelkomcielenéochladeniemenšíchsúčiastok.

Niejevodivýajeneutrálnypremateriály(okremplastov).

WEICONLepidlovspreji–odlepiteľné–

Bezfarebné,trvalolepiacelepidlovsprejinabázesyntetickýchelastomérovpreviacnásobnéodlepenie,repozičnélepenia.Lepidlonepresakujeanezvlníanitenkémateriály.Teplotnáodolnosťod-20°Cdo+70°C.

WEICONLepidlovspreji–silné–

Preuniverzálnepoužitie.Spájaľahkémateriályspoluajnavzájom.Striekaciuhlavujemožnépodľapotrebynastaviťprenanášanielepidlanakolmé,alebonavodorovnéplochy.Teplotnáodolnosťod-20°Cdo+65°C

WEICONLepidlovspreji–extrasilné–

Špeciálnytyppretrvalé,silnélepeniepredrsnéanerovnépovrchyŠpeciálnyventiljemožnéstupňovitonastaviť(nízko/stredne/vysoko).Teplotnáodolnosťod-20°Cdo+80°C

Technické spreje

Technickéspreje

36

5

WEICONTechnickékvapaliny

AkohospodárnaalternatívasúmnohéWEICONTechnickésprejedodávanéajvbandaskách5l,10l,30l.

TietoWEICONTechnickékvapalinyjemožnéplniťdonádobynastlačenývzduch,smožnosťouviacnásobnéhoplnenia,WSD400,doRučnéhorozprašovača„SPECIAL“,alebodoRozprašovačaspumpouWPS1500,ataktoprispieťk

ochraneživotnéhoprostrediaahospodárnosti.

WEICONWorkshop-Cleaner

Čistíaodmasťujevšetkykovy,plasty,gumu,sklo,keramikuadrevo.Účinnerozpúšťatuky,oleje,živice,sadze,vosky,nikotín,nečistotuzinsektov(zaschnutýhmyz),dechtafľakypoasfalte.

Neobsahujerozpúšťadlá,emulgátoryafosfáty,ajekompatibilnýsolejovýmiseparátormi

(normaÖNORMB5105).JehobiologickáodbúrateľnosťspĺňapredpisyEU.

Prepoužitienaurčitéúčelyspĺňaajpožiadavkypredpisovzákonaopotravináchatovaredennejspotreby(LMBG).Jevysokokoncentrovanýariedeniejemožnéaždopomeru1:40(max.).

Technické kvapaliny

Technickékvapaliny

ekologické

hospodárne

účinné

WEICONRozprašovač

„SPECIAL“

37

5

WEICONZinkováfarbanaopravy

Zinkováfarbanaopravyjezloženázvysokočistéhozinkovéhoahliníkovéhopigmentuvoformedoštičiek.Ichzloženiejevyrobenénazákladešpeciálnychskúšok.Poprikatodickejprotikoróznejochranevykazujeajdobrýbariérovýúčinok(tzv.šindľovýefekt).Farebnýtónpodobnýžiarovémupozinkovaiu.

WEICONZinkováfarba

Zinkováfarbajezloženázozinkovéhopigmentuvoformeguličiek.

Koncentráciazinkovéhopigmentujecca.92-93%suchomfilmeapojivazosyntetickejživice.TotozloženiespĺňapožiadavkynormyDIN50976(marec1980)avyššiepožiadavkynovejnormyDINENISO1461.

WEICONWPS1500Rozprašovačspumpou

Jeviacnásobneplniteľnýrozprašovačspumpou,ktorýmjemožnéaplikovaťmnohéWEICONTechnickékvapaliny.

Tlakvnádobenakvapalinusadosiahnepomocoupumpy,ktorousanasajevzduch.

Súčasťounádobyjebezpečnostnýventil,ktorýsaotváraautomaticky,keďtlakvzduchudosiahnepožadovanúúroveň(max.4bary).

WEICONWSD400Rozprašovačnastlačenývzduch

MnohéWEICONTechnickékvapalinyjemožnépoužívaťznádobynastlačenývzduch:

• jednoduchámanipulácia• určenéprepoužitievdielňach• úspornévďakapoužitiu zveľkýchbalení• ochranaživotnéhoprostredia zníženímmnožstvaodpaduz obalov• bezpečnévďakanehorľavému hnaciemumédiu–stlačený vzduch!

Technické kvapaliny

Technické kvapaliny

ekologické

hospodárne

účinné

38

6

WEICONAnti-Seizevysokovýkonnéamontážnepasty

Protikoróznaochranaavysokovýkonnýmazacíprostriedok.

Vďakazvláštnejformezloženiaanajjemnejšiemuzomletiupevnýchsúčastíjemožnédrsnýpovrchvcelejjehohĺbkevyplniťaúčinnechrániťprotizažraniu,

opotrebovaniu,odieraniuakoróziizprepätia.

Anti-Seizeodolávavysokýmtlakom(230N/mm2)aúčinkujepriteplotáchod-180°Cdo+1200°C.

WEICONAnti-Seize„High-Tech“

Bielyprotikoróznyavysokovýkonnýmazacíprostriedokbezobsahukovov.*Zamedzujevznikuelektrolytickejkorózii(„studenémuzvaru“)medzikovmiajeodolnýteploteod-40°Cdo+1400°C.

WEICONAnti-Seize„High-Tech“jezvlášťurčenýpremontážnepráce,kdenesmúbyťpoužitéproduktysobsahomkovovzoptickéhohľadiska,produktovsobsahomnikluzozdravotnýchdôvodov,aproduktovzobsahommedizelektrochemickéhohľadiska.

*Podielmenejako0,1%NSF =registračnýprogramprenezávadnéprodukty

Vysokovýkonné montážnepasty a montážne spreje

Anti-Seize

oddeľujú

chránia

vysokáteplotná

odolnosť

39

7

Ajvdnešnej„High-Tech“dobesúvpriemyselnejoblastinadennomporiadkuproblémysopotrebovanímaodretímmateriálov.

Dlhéodstávky,kratšieúdržbárkeintervalyazníženáživotnosťstrojovazariadenívedúužrokykdôsledkomenormnýchnákladovnaopravy.

Modernévysokovýkonnétuky,ktorýchvlastnostispĺňajúvysokénárokystrojovazariadení,súvtejtosúvislostivýhrousprihliadnutímnaichvýznam.

WEICONUniverzálnemazivábolivyvinutéšpeciálnesprihliadnutímnatietopožiadavky.

Trvalochrániapredopotrebovaním,znižujútrenieaumožňujútak:

• extrémnedlhé mazacieintervaly• zvýšeniefunkčnostia udržaniehodnotystrojova výrobnýchzariadení• zníženieúdržbárskycha opravnýchintervalov• zlepšeniehospodárnosti

WEICON Allround LubricantVysoko výkonné tuky

Vysoko výkonné tuky

AllroundLubricant

mazanie

oddeľovanie

ochrana

40

7

TypAL-MsMoS2

Dlhodobýmazacítuk,silnepriľnavýaodolnývysokýmtlakomsMoS2.Otieranieaopotrebovaniesanadlhúdobuzredukuje.

Farba:čiernaTeplotnýrozsah:-20°Cdo+120°C

TypAL-W

Špeciálnamazacialátkaaprotikoróznaochrana,ajprepoužitiepodvodou.

Účinnechránipredagresívnymikvapalinami,(napr.morskávoda,splašky),vnámorníctveamokrýchprevádzkach.

Farba:béžováTeplotnýrozsah:-25°Cdo+80°C

TypAL-H

Vysokotepelneodolnýtukbezzápachuachuti,prepotravinárstvo.

Farba:žlto-bielaTeplotnýrozsah:-40°Cdo+160°C

TypAL-F

Vysokovýkonnýtukpreširoképoužitienamazanievalčekovýchaklznýchložískaprevšetkymazaciemiestatiežajvpotravinárskompriemysle.

Farba:bielaTeplotnýrozsah:-30°Cdo+120°C

TypAL-T

Mazacítukprevysokéteplotynaširoképoužitie.Premazanievalčekovýchaklznýchložískaprevšetkypredpísanémazacierýchlosti.

Farba:tmavosiváTeplotnýrozsah:-30°Cdo+190°C(krátkodobodo+200°C)

NSF =registračnýprogramprenezávadnéprodukty

Vysoko výkonné tuky

Allround Lubricant

mazanie

oddeľovanie

ochrana

41

ZaistenietransporturopnejvrtnejplošinysWEICONPlastickýkovRFC.ŠpeciálnevyvinutýtyppreextrémnepožiadavkyvoblastiOff-Shore.

1.500–2.000kgWEICONPlastickýkovRFCbolpoužitýprejedentransport

terajšie riešenie:

VýplňsWEICONR.F.C.

predošlé riešenie:

vedenie

stojka

stojka

vedenie

vedenie

Tietoprojektysúrobenévspoluprácisnašimpartnerom,firmouWilltecozHolandska.www.willteco.nl

vedenie stojka

Off-Shore

vedenie

stojka

stojka

vedenie

42

NewNew New8

no.: 07114242.6

EU.Pat.

WEICON

WEICONNôžnakábleS4–28

Nové,bezpečnéakompaktnériešenienanajvyššomstupnikvality.Vyrobenézvysokopevnéhosyntetickéhomateriáluvystuženéhosklenýmvláknom.

1.Nastavenie Vnútornývodičniejemožné poškodiťvďakaplynulému nastaveniuhĺbkyrezu. Nastaveniehĺbkyrezu jemožnépomocou nastavovaciehokolieska,je jednoduchéapresné.

2.Obvodovýapozdĺžnyrez Vďakaotočnémunožíku jemožnévykonaťnielen obvodový,aleajpozdĺžnyrez.

3.Použitie Presné,rýchleabezpečné odblankovanievšetkých káblovskruhovýmprierezom vrozsahuø4-28mm.

4.Prídavnýnožík Prvýkrátprikáblovomnožíku tohtotypujemožnéprídavný nožík,zdôvodubezpečnosti práce,vnástrojizasunúť,av obidvochpozíciáchzaistiť. Novýbezpečnostnýštandard voblasti„nožovnakáble“.

WEICONCableStripperS4–28Voltage

1, až 3. viď WEICON Nôž na káble S 4 – 28 4. Hľadač napätia:Vstavanýsenzorprenapäťovépoleumožňujebezpečnézisteniestriedavéhonapätia

WEICONNôžnakáble

Špeciálnenáradienapresné,rýchleabezpečnéodblankovanievšetkýchdruhovkáblovskruhovýmprierezomodØ4–50mm.

Vďakaotočnémunožujemožnévjednompracovnomúkonevykonaťpriečnyajpozdĺžnyrez.Poškodeniuvnútornejizoláciejemožnézabrániťmožnosťounastaveniahĺbkyrezunoža.

Tera

zs

prot

išmyk

ovou

rúčk

ouz

TPE.

.

Odizolovacie náradie

Odblankovaniekáblov

Nôžnakáble

43

8

WEICONOdblankovač-StripperNo.13

Umožňujeprehľadnéodblankovanievspínacíchskriniach,rozvádzačocharozvodnýchskriniach.

PrekábleskruhovýmpriemeromodØ8–13mm.Prácajebezpečná,sozamedzenímvyšmyknutiasazrukyvďakaergonomickémutvarurúčky.

WEICONCombi-CoaxNo.3

Tentonovovyvinutýnástrojumožňujetaktiežstupňovitéodizolovanievšetkýchbežnýchkoaxiálnychkáblov(Ø4,8–7,5mm)aflexibilnýchkáblov(3x0,75mm2,10mm2a16mm2).

Nastaveniehĺbkyrezuniejepotrebné.

Nováergonomickáformarúčkydovoľujeeštejednoduchšiearýchlejšieodizolovanie.

WEICONCoax-StripperNo.2

Predvoj-,alebotrojstupňovéodizolovaniekoaxiálnychkáblovsvonkajšímØ4,8–7,5mm.

Taktiežjemožnéodizolovanieflexibilnýchkáblovakonapr.3x0,75mm2,10mm2,a16mm2.

WEICONNôžnakábleH.D.No.1000

Preodstránenieplášťahrubýchkáblovanarezanierôznychdĺžokviacnásobneizolovanýchkáblov.Topánkováformašpičkynožaohraničujehĺbkurezuazamedzujetakpoškodeniuvodiča.

NástrojjeotestovanýpodľanormyVDEpreprácusvodičmipodnapätímdo1000V.

WEICONMini-DuoNo.150

Plneizolovaný,automatickýodizolovačprevšetkybežnéflexibilnéamasívnevodičeod0,5–6,0mm2.Integrovaný,dobreprístupnýpostrannýstrihač(žilovývodičdo6,0mm2,masívnevodičedo4mm2).

Odizolovacie náradie

Odblankovanie káblov

Odblankovač-StripperNo.13

Combi-CoaxNo.3

Coax-StripperNo.2

NôžnakábleH.D.No.100

Mini-DuoNo.150

44

New

8

WEICONOdizolovaciekliešteNo7-R

Automatickéodizolovaiciekliešteprevšetkybežnékábleskruhovýmprierezomaplochékáble,

Pracovnýrozsahprekábleskruhovýmprierezom:Odblankovanieaodizolovanieflexibilnýchkáblovvrozsahuod0,5mm2–16,0mm2(20-6AWG).Masívnevodičeod0,5mm2–16,0mm2(20-8AWG).

WEICONOdizolovaciekliešteNo.7-F

Preprácuhlavnenaplochýchkábloch,akosúnapruvUSA,GBaJaponsku.

Pracovnýrozsahpreplochékáble:Odblankovanieaodizolovanie2-,alebo3-žilovýchsPVCizolovanýchplochýchkáblovod0,75mm2do4,0mm2.

Odizolovacie náradie

Odizolovacie kliešte

Kliešte No. 7-R

Kliešte No. 7-F

WEICONOdizolovaciekliešteNo7-R+7-F

Špeciálnyodstupňovacísystémsanastavujeautomatickynapríslušnýpriemervodičaaumožňujetakrýchleačistéodblankovanieaodizolovanie.

Možnéjejemnénastavenie(5-stupňové)prerôznedruhykáblovaichpriemerov.

Optickémeraniedĺžkyodizolovaniavrozsahu8-24mm.Integrovaný,dobreprístupnýpostrannýstrihačdoØmax.3mm.

45

New8

WEICONOdizolovaciekliešteNo.5

Plneizolovanéodizolovaciekliešte,ktorésaautomatickynastavianapriemerkábla.Preflexibilnéa

masívnevodičeod0,2–6,0mm2,sdĺžkovýmdorazomodizolovaniaod5–12mm,akoajintegrovanýmpostrannýmstrihačom(max.Ø2mm).

WEICONOdizolovaciekliešteNo.6

Plneizolovanéodizolovaciekliešte,ktorésaautomatickynastavianapriemerkábla.Preflexibilnéamasívnevodičeod0,2–6,0mm2,sdĺžkovýmdorazomodizolovaniaod5–12mm,podľapotrebyodoberateľným.TestovanépodľaVDE-Normypreprácunavodičoch

podelektrickýmnapätímdo1000V

WEICONOdizolovaciekliešteNo.7Solar

Automatickéodizolovaciekliešteprevšetkybežnékábleskruhovýmprierezom,ktorésapoužívajúvsolárnejtechnike.Vďaka

5-stupňovejmožnostijemnéhonastaveniajemožnébezproblémovodstrániťajviacvrstvovúizoláciusolárnychkáblov.Integrovanýjepostrannýnôždomax.Ø3mm.

Optickémeradlodĺžky8–24mm,5/16–inch.

Pracovnýrozsah:odblankovanieaodizolovanievšetkýchbežnýchkáblovvrozsahusolárnejtechnikyod1,5mm2do6,0mm2(15-9AWG).

Odizolovacie náradie

Odizolovacie kliešte

Odizolovanie kliešte No. 7 Solar

Odizolovacie kliešte No. 5

Odizolovacie kliešte No. 6

46

New

8

no.: 00476437 – 00

01

De

sign Pat. EU

WEICON

Odizolovacie náradie

Viacúčelovéodizolovače

Multi-Stripper PLUS No. 500

Multi-Stripper No. 400

WEICONMulti-StripperPLUSNo.500

Odizolovač,postrannýstrihač,skrutkovač&skúšačkafázyvjednomnástroji.Jednoduché

odblankovanievrozsahuØ8–13mm.Odizolovaniejednotlivýchvodičov0,5–6,0mm2,akoaxiálnychkáblovodØ4,8–7,5mm.Skúšačkanapätiana

110-250Voltovs2otáčavýmivýmennýmibitmisveľkosťou

1.PZ1 &3,5x0,6mm ,2.PZ2 &4,0–0,8mm .

WEICONMulti-StripperNo.400

Preodblankovanieaodizolovanievšetkýchbežnýchkáblovskruhovým

prierezomodØ8–13mm.Umožňujeobvodovéapozdĺžnerezanieajprehľadné

odblankovanienaťažkoprístupnýchmiestach.

Prevšetkybežnéflexibilnéamasívnevodičedo6,0mm2.Sintegrovaným,dobreprístupnýmpostrannýmstrihačom.

47

8Odizolovacie náradie

Viacúčelovéodizolovače

Duo-Crimp No. 300

Duo-Stripper No. 200

Stripper No. 100

WEICONDuo-StripperNo.200

Dvanástrojevjednom.Poskytujefunkciuodblankovaniaaodizolovania.

Rýchle,presnéabezpečnéodblankovanievšetkýchbežnýchkáblovskruhovým

prierezomodØ4–28mm.Špeciálnystupňovitýsystémsanastavujeautomatickynapriečnyrezvodičaaumožňujerýchleapresnéodizolovanievrozsahuod0,5–4,0mm2.

WEICONDuo-CrimpNo.300

Odizolovanieanalisovaniedutinieklensjednýmnástrojom.Jednoduchéodizolovanievodičovod0,5–6,0mm2.

Vodičjeodizolovanýnadĺžke5mmaposlednýmúkonomjemožnéžilovývodičskrútiť.Prenalisovaniedutiniekjemožnépoužiťdvarozsahy,do0,5–2,5mm2

aod4,0–6,0mm2.

WEICONStripperNo.100

Univerzálnynástrojpreodizolovanievonkajšejavnútornejizolácieakoajodizolovaniekoaxiálnychkáblov.

48

CertifikátprespôsobilosťpoužitiaWEICONOpravnýchtyčiekaWEICONPlastickýchocelí-systémovepoxidovýchživícvlodiarstve

AtestonezávadnostipreWEICONFlex310M®Crystal,Flex310,Flex310M®Classic,Flex+bond®,Aqua-FlexundSpeed-Flexakolepiacehmotyvpotravinárskychtechnológiách

AtestonezávadnostipreWEICONBio-Fluid,WEICONAnti-SeizeASWaWEICONAllroundLubricantAL-H,WEICONStriekacítukH-1prepriamepoužitievpotravinárstvepodľaUSDAH1

AtestonezávadnostipreWEICONMetal-Fluid(A7,C1)aWEICONAllroundLubricanttypAL-F(USDAH2)prepoužitievpotravinárstve.

AtestonezávadnostipreWEICONOpravnétyčkyOceľ,MeďaPlast.NSF/ANSIpodľaStandard61.

WEICONZváračský-ochrannýsprejbolúspešneotestovanýakoprostriedokprotiprilepeniurozstrekuzozvárania.

RINA

ISEGA

NSF

NSF

NSF

SLV

Referencie / Certifikáty

WEICONŠpičkovéprodukty

výbornývkvalite,

technikeabezpečnosti

49

TZW

CenaNemeckejspolkovejrepubliky2000prevynikajúci,inovatívnyvýkonprenástrojWEICONDuo-CrimpNo.300.

AtestyoskúškachkvalitatívnychvlastnostípreWEICONZinkovýsprej,WEICONZinkovýsprej„špeciálsvetlý“aWEICONKonzervačnýprostriedokOsvedčenieozhodepreodizolovacienáradieWEICONosplnenítechnickýchpožiadavieknavybaveniepracovnýchprostriedkov.

VysvedčeniaoskúškepreWEICONLOCKtypyAN302-43aAN306-20,žespĺňajúpožiadavkypodmienokKTW(pitnávoda)SpolkovéhoministerstvazdravotníctvavoblastitesneniaD2.

CertifikátoskúškepodľaDIN-DVGWpodmienokpreanaeróbnetesniacehmotyWEICONLOCKAN302-40,AN302-43,AN302-45,AN302-70,AN305-11,AN305-42,AN305-72,AN305-77AAN306-20vplynovýchzariadeniach.CertifikátoskúškeDIN-DVGWpodmienokpreWEICONVyhľadávačnetesnostíakopenovývyhľadávačnetesnostínaplynovýchrozvodoch.

SprávaoskúškepremožnosťpoužitialepiacichatesniacichhmôtWEICONLOCKAN302-75,AN305-77,AN306-30undAN306-48nakyslíkovýchzariadeniach.

PotvrdenieourčeníWEICONSiliconHT300prepoužitievdymovodochpreplynyzvykurovacíchzariadenínaspaľovanieoleja,aleboplynov.

German Federal

Award 2000

TÜV NORD

TZW

DVGW

BAM

TÜV

Referencie / Certifikáty

WEICONŠpičkovéprodukty

výbornývkvalite,

technikeabezpečnosti

Einhaltung Korrosionsschutz Anlehnung DIN ISO 7120Kontrolle dieser Produkteigenschaften – siehe Tüv NORD Zertifikat –

Technologiezentrum Wasser Karlsruhe

Prüfstelle Wasser

50

Predajnéaprezentačné

pomôcky*

*Príkladpremožnosťnaplneniastojanu.Dodávasabezproduktov.

51

Poznámky

Upozornenie:

Všetkyúdajeaodporučenia,ktorésúuvedené

v prospekte, nie sú zaručením vlastností

produktov.Súzaloženénanašichlaboratórnych

skúškachapraktickýchskúsenostiach.Niesú

všakzáväznéanemôžemeniesťzodpovednosť

za špeciálnepožiadavkynapodmienky ich

použitia,akichnepoznáme.Našazodpovednosť

vyplývalenzostálejavysokejkvalityvlastností

našichproduktov.Odporúčamevykonaťskúšku

vybranéhoproduktupredanépodmienky,a

takposúdiť jehovlastnostiprepožadovaný

účelpoužitia.Našazodpovednosťjeztohto

vylúčená. Za nesprávne použitie, prípadne

použitienaneznámeúčely,nesiezodpovednosť

sámpoužívateľ*Príkladpremožnosťnaplneniastojanu.Dodávasabezproduktov.

®

•Dubai U.A.E

Kitchener, ON

Canada

Münster

Germany

ALTIS Slovakia s.r.o. Langsfeldova 3 SK-036 01 Martin Slovenská republika

Tel. +421 (0) 43 / 4220 258 Fax +421 (0) 43 / 4220 258 www.weicon-sk.sk [email protected]