24
Kulturna baština u turističkoj ponudi grada Sinja Jelena Bilić Turistička zajednica grada Sinja Sinj, 3. kolovoza, 2015. Okrugli stol: Naša baština – naša briga i odgovornost

Preuzimanje / Download

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Preuzimanje / Download

Kulturna baština u turističkoj ponudi grada Sinja

Jelena BilićTuristička zajednica grada Sinja

Sinj, 3. kolovoza, 2015.

Okrugli stol: Naša baština –naša briga i odgovornost

Page 2: Preuzimanje / Download

Prikaz kategorizacije i klasifikacije kulturno-turističkih resursa SDŽ

Kulturno-povijesna baština (pokretni i nepokretni spomenici)

Kultura života i rada (folklor, tradicijski obrti)

Znamenite osobe i povijesni događaji

Manifestacije (kulturne i vjerske)

Kulturne i vjerske ustanove (muzeji, galerije, svetišta)

Turističke staze, putovi i ceste (poučne staze, tematski putovi)

Page 3: Preuzimanje / Download

1. Kreiranje baze podataka, fotografija i videozapisa

• objava na službenoj web stranici: www.visitsinj.com

(2013. g. 55.000 posjeta/2014. g. 107.000)prevedeni tekstovi na engl., tal., njem. i fr. j.

Page 4: Preuzimanje / Download
Page 5: Preuzimanje / Download

2. Tisak turističkog vodiča

•moguće preuzeti na aplikaciji issue:

http://issuu.com/tzgradsinj/docs/town_of_sinj_to

urist_guide?e=4969507/2749058

• 34 stranice, s planom grada na posljednjoj stranici

• tiskan na hrv. i engl. j.

• od 2012. g. naklada je 25.000 (hrv. j.) i 20.000

(eng.)

• distribucija vlasnicima smještajnih kapaciteta

• distribucija u info centrima u Splitu (Riva i

Peristil),turistički info centar u zračnoj luci Resnik

• služi kao promotivni materijal prilikom gostovanja

lokalnih udruga, sportskih ekipa

Page 6: Preuzimanje / Download

3. Označavanje kulturno-povijesnih spomenika (I. faza)

• Svrha: informiranja turista i edukacije lokalnog

stanovništva o kulturnoj baštini koja je prisutna u

njihovom svakodnevnom životu.

• Postavljeno 14 ploča (podaci o spomenicima i

znamenitostima na hrv. i eng. jeziku)

• Aktivacijom QR koda na ploči pomoću smart

mobilnog telefona turisti će se moći informirati o

kulturno-povijesnim znamenitostima Sinja na

moderan način kakav se već primjenjuje u svjetskim

metropolama.

Page 7: Preuzimanje / Download

3. Označavanje kulturno-povijesnih spomenika (I. faza)

• Označeni su:

Veliki most, Franjevačka klasična gimnazija u

Sinju s pravom javnosti, fontana Petrovac, Vila

Danek, Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske,

fontana Na izvoru (Luca), poznati građani Sinja

(biste u parku pored Šetališta A. Stepinca),

Palača Tripalo, kip fra Pavla Vučkovića,

spomenik Tri generacije, Gaj Laberije te od

prošlog kolovoza utvrda Kamičak, Alkarsko

trkalište i Alkarski dvori.

• Projekt sufinanciran od strane Hrvatske

turističke zajednice i Grada Sinja

Page 8: Preuzimanje / Download

3. Označavanje kulturno-povijesnih spomenika (II. faza)

• Kako bi smo olakšali orijentaciju

turistima, postavili smo turističku

pješačku signalizaciju na 7

lokacija u centru grada Sinja.

Page 9: Preuzimanje / Download

3. Označavanje kulturno-povijesnih spomenika (III. faza)

• Obnovljena je info tabla na tvrđavi Stari grad, označena je zgrada bivše

željezničke postaje i Litrin obor te su postavljene 3 putokazne table u samom

centru grada.

Page 10: Preuzimanje / Download

3. Označavanje kulturno-povijesnih spomenika (IV. faza)

• Reparacija info tabli i putokaza

Page 11: Preuzimanje / Download

4. 1. Kulturno- zabavni program na Kamičku

• Organizacija koncerata klasične glazbe kako bi smo privukli pažnju na hitnu

obnovu tvrđave Kamičak. (2011.-2015.)

4. Manifestacije

Page 12: Preuzimanje / Download

4. 2. Predstava Opsada Sinja 1715.

• Na autentičnim lokacijama Staroga grada i

sinjske varoši, već nekoliko godina uprizoruju se

događaji koji su prethodili slavnoj pobjedi nad

Osmanlijama 15. kolovoza 1715. godine.

• I. Čin: TURCI NA PIJACI – Pijaca,

• II. Čin: OPSADA NA GRADU –Stari grad

•13.08.2015. 20:30 h

Page 13: Preuzimanje / Download

4. 3. Smotra mačkara Cetinskoga kraja

• Zadnja subota pokladnog razdoblja Sinju je donijela svečanost pokladnih običaja Dalmatinske

zagore. Više od tisuću mačkara iz 14 naselja je upriličilo prvu smotru mačkara Cetinskog kraja.

• Snimljen promotivni video: https://www.youtube.com/watch?v=5FGfSK8iyms

• Tiskana brošura na hrv. i engl. jeziku

(u suradnji s Galerijom Sikirica)

• Promocija u turističkom časopisu Hot Spots

Page 14: Preuzimanje / Download

4. 4. Sinjski sajam sela

• Cilj manifestacije je očuvanje tradicije hrvatskog sela, te promocija i prodaja

autohtonih proizvoda, oko 30-40 izlagača.

Page 15: Preuzimanje / Download

5. Tradicijski zanati

5. 1. Zelovske glinene lule

• Projekt Muzeja Cetinske krajine -

Sinj

• Promotivni video:

https://www.youtube.com/watch?v=

AMqgewHfAT0

Page 16: Preuzimanje / Download

5. 2. Lončarstvo ručnoga kola iz Potravlja

• Edukativna radionica Lončarstvo ručnoga

kola iz Potravlja (2014. i 2015.)

• Promotivni video:

https://www.youtube.com/watch?v=gSVxHT

m7feM

• Tiskana Brošura na hrv. i engl. jeziku

• Projekt sufinanciran od Ministarstva

kulture

Page 17: Preuzimanje / Download

5. 2. Edukativna radionica Tradicijsko lončarstvo ručnoga kola iz Potravlja

Page 18: Preuzimanje / Download

6. Edukativna akcija ,,Turist u svom gradu’’

• Povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča 21.02., u Sinju se već 4 g.

održava edukativna akcija ,,Turist u svom gradu’’.

• Razgledavanje znamenitosti pod vodstvom licenciranih vodiča Udruge turističkih

vodiča grada Sinja Osinium.

Page 19: Preuzimanje / Download

7. Tvrđava Sinjski Grad - uređenje vidikovca

• 2013. postavljeno je 10 drvenih klupa te koš za smeće.

• 2014. postavljen prvi panoramski dalekozor u našem kraju , omogućen je poseban

vizualan doživljaj gostima i lokalnom stanovništvu.

• oba projekta sufinancirana od strane Hrvatske turističke zajednice

Page 20: Preuzimanje / Download

7. Tvrđava Sinjski Grad

• Sinj je od 2013. godine član Europske

udruge gradova opasanih zidinama.

• Cilj: profesionalna suradnja i razmjena

iskustava gradova koji se brinu o

održavanju i turističkoj valorizaciji tih

spomenika.

• Zidine na Starome gradu vrijedan su

povijesni spomenik i turistička atrakcija.

Page 21: Preuzimanje / Download

8. Staza Gospi Sinjskoj

• Staza Gospi Sinjskoj hodočasnički je put kojim se, iz nekoliko pravaca, stoljećima pješači k

najvećem marijanskom svetištu na južnohrvatskim prostorima

•Montirano je 26 info ploča s kartom ''Staze Gospi Sinjskoj'' i servisnim informacijama

područja kroz koje prolazimo, duga 157 km

• Projekt financiran iz EU fondova, TZ Sinj - suradnik na projektu

Page 22: Preuzimanje / Download
Page 23: Preuzimanje / Download

8. Sinjska alka

• Snimljen promotivni video za prove: https://www.youtube.com/watch?v=5nL5F0AviFs

• Tiskana brošure za prove

Page 24: Preuzimanje / Download

Hvala na pažnji!

Pratite nas na Facebooku: Sinj Tourist Board

Jelena Biliće-mail: [email protected]