52
Juny 2006. Preu 8,00 23 d' estructures Quaderns Miscel . lània Miscelánea Llista de membres de l’Associació Listado de miembros de la Asociación Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdeveniment Primer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un evento Construir quatre soterranis sota el nivell freàtic Construir cuatro sótanos bajo el nivel freático Columnas de mortero con desplazamiento Un abans i un després Un antes y un después (Editorial) Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

Juny 2006. Preu 8,00 €

23

d'estructuresQuaderns

Miscel.lània Miscelánea

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

Primer congrés de Consultors d’Estructures:crònica d’un esdeveniment Primer congreso de Consultores de Estructuras:crónica de un evento

Construir quatre soterranis sota el nivell freàticConstruir cuatro sótanos bajo el nivel freático

Columnas de mortero con desplazamiento

Un abans i un després Un antes y un después(Editorial)

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacionspel mètode a flotació Unas reflexionessobre el cálculo de cimentaciones por el métodode flotación

COBERTES Q. Estruc.23 22/5/06 12:29 Página 1

Page 2: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

COBERTES Q. Estruc.23 22/5/06 12:29 Página 2

Page 3: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

EditaAssociació de Consultors d’Estructures (ACE)Quaderns d’Estructures (Dijous a l’ACE)Número 23Juny 2006Preu de l’exemplar: 8,00 €

JUNTA DIRECTIVAPresidentAntoni Massagué i OliartVicepresidentsRobert Brufau i NiubóDavid Garcia i CarreraSecretariJordi Pedrerol i JardíTresorerXavier Mateu i PalauÀrea TècnicaAntoni Blàzquez i BoyaÀrea CulturalXavier Mateu i PalauEmma Leach i CospÀrea ProfessionalDavid Rodríguez i SantàsDelegat per al control internAntoni Blàzquez i BoyaGerentSandra Freijomil i TramuntEquip de RedaccióXavier Mateu i PalauEmma Leach i CospSandra Freijomil i TramuntCol.laboradors d’aquest númeroF. Anguita, J. Baquer, S. Cardenal,R. Casals, J. J. Rosas, L. ValverdeMaquetació i produccióBaberNúm. d’exemplars 800

Impressió: EGS. Rosari 2. BarcelonaDipòsit legal: B. 28347-2000

Sumari

Redacció i Administració:Gran Capità 2-4, baixos08034 Barcelonatel. 93 401 63 12 / fax 93 401 56 72e-mail: [email protected]: www.consultorsestructures.orgHoraris d’oficina:dilluns a divendres (9 a 14 hores)

1Pàg. 2 1 Un abans i un desprésUn antes y un después(Editorial)Emma Leach Cosp

2Pàg. 4 2 Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdevenimentPrimer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un eventoLaura Valverde � Josep Baquer

3Pàg. 12 3 Construir quatre soterranis sota el nivell freàticConstruir cuatro sótanos bajo el nivel freático Ferran Anguita de Caralt

6Pàg. 40 6 Miscel.làniaMiscelánea

7Pàg. 42 7 Llista de membres de l’AssociacióListado de Miembros de la Asociación

4Pàg. 18 4 Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotaciónRafael Casals Bohigas � Santiago Cardenal

5Pàg. 28 5 Columnas de mortero con desplazamientoJuan José Rosas Alaguero

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:22 Página 1

Page 4: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

E l Primer Congrés de Consultors d’Es-tructures ha marcat una fita en la tra-jectòria de l’ACE. A partir d’aquest es-deveniment s’identificarà un abans i undesprés.

L’abans, prou conegut per tots nosal-tres, es remunta a l’origen de l’Asso-ciació, impulsada fa vint anys per ungrup de professionals, una generacióconcreta, que moguda llavors per unamultitud d’inquietuds comuns ha asso-lit tota una sèrie d’objectius.

Aquests objectius van des d’aquellsque foren generatrius de la pròpia As-sociació, com el reconeixement d’unaprofessió, encara que exercida des dediversos àmbits tècnics: la transver-salitat; la desaparició de la paraulacalculista a favor de la de consultord’estructures: la dignificació d’una pro-fessió; uns barems tarifaris de refe-rència abans inexistents...

O d’altres, que han anat sorgint al llargd’aquests anys, com la recerca d’unaunificació de criteris i d’interpretacióde diferents normatives directamentaplicades a la feina realitzada: la qua-litat; les relacions i les col.laboracionsamb les empreses de control de qua-litat i els «Octes»; la incorporació decentenars de nous socis numeraris i lacreació de noves figures d’associats:els socis protectors... tota una tascafeta intensament que va culminar enel Congrés.

EditorialUn abans i un desprésEmma Leach Cosp

Dos dies que van superar de llarg les«humils» expectatives d’aquelles per-sones que van veure néixer l’Associaciói que van omplir d’il.lusió i engrescar almàxim als qui hi vàrem col.laborar. Vaquedar palès l’èxit amb la qualitat deles ponències i el nivell dels ponents,amb el nombre d’assistents i la gran varietat de procedències, amb la bonaorganització i amb l’interès de les em-preses del sector...

Tot, en suma, va ser el remat d’aquestsvint anys que han posat a l’Associacióen el punt de mira a nivell estatal.

Què definirà el després? Precisament,el Congrés ha estat un catalitzador denous objectius, els blocs que van cons-tituir el seu programa, moltes de lesanomenades fronteres en la nostra pro-fessió en són la mostra. Així doncs, larelació amb els Col.legis professionalsdels diferents tècnics que formen l’As-sociació, el reconeixement professio-nal dintre de l’àmbit administratiu o deles diferents institucions relacionadesamb el món de la construcció, l’apos-ta per l’ús de noves tecnologies enl’àmbit de la construcció, el Segon Con-grés...

Alguns seran complicats, segur, peròtenim la sort que l’esperit que va em-pènyer aquell grup de professionals esmanté latent i es «contagia» generacio-nalment.

1

2

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:22 Página 2

Page 5: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

3

Editorial

UN ANTES Y UN DESPUÉS Emma Leach Cosp

El Primer Congreso de Consultores de Estructurasha marcado un hito en la trayectoria de la ACE. Apartir de este acontecimiento se identificará unantes y un después.

El antes, suficientemente conocido por todos noso-tros, se remonta al origen de la Asociación, impul-sada hace veinte años por un grupo de profesiona-les, una generación concreta, que movida entoncespor una multitud de inquietudes comunes ha logra-do toda una serie de objetivos.

Estos objetivos van desde aquellos que fueran ge-neratrices de la propia Asociación, como el recono-cimiento de una profesión, aunque ejercida desdevarios ámbitos técnicos: la transversalidad; la de-saparición de la palabra calculista a favor de la deconsultor de estructuras: la dignificación de unaprofesión; unos baremos tarifarios de referenciaantes inexistentes...

U otros, que han ido surgiendo a lo largo de estosaños, como la búsqueda de una unificación de cri-terios y de interpretación de diferentes normativasdirectamente aplicadas al trabajo realizado: la cali-dad; las relaciones y las colaboraciones con lasempresas de control de calidad y los «Ocetés»; laincorporación de centenares de nuevos socios nu-merarios y la creación de nuevas figuras de aso-

ciados: los socios protectores... toda una tarea he-cha intensamente que culminó en el Congreso.

Dos días que superaron de largo las «humildes» ex-pectativas de aquellas personas que vieron nacer ala Asociación y que llenaron de ilusión y animaronal máximo a quienes colaboramos. Quedó patenteel éxito con la calidad de las ponencias y el nivel delos ponentes, con el número de asistentes y la granvariedad de procedencias, con la buena organiza-ción y con el interés de las empresas del sector...

Todo, en suma, fue el remate de estos veinte añosque han puesto a la Asociación en el punto demira a nivel estatal.

¿Qué definirá el después? Precisamente, el Con-greso ha sido un catalizador de nuevos objetivos,los bloques que constituyeron su programa, mu-chas de las denominadas fronteras en nuestraprofesión son la muestra. Así pues, la relación conlos Colegios profesionales de los diferentes técni-cos que forman la Asociación, el reconocimientoprofesional dentro del ámbito administrativo o delas diferentes instituciones relacionadas con elmundo de la construcción, la apuesta por el uso denuevas tecnologías en el ámbito de la construc-ción, el Segundo Congreso...

Algunos serán complicados, seguro, pero tenemosla suerte de que el espíritu que empujó aquel gru-po de profesionales se mantiene latente y se «con-tagia» generacionalmente.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:22 Página 3

Page 6: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

4

2 Primer congrés de Consultors d’Estructures:crònica d’un esdevenimentLaura Valverde i Josep Baquer

A la dècada dels 80, un reduït grup de pio-ners es tancava un parell de dies en una ma-sia per a donar forma i estatuts a una idea:constituir l’Associació de Consultors d’Es-tructures. Sense saber-ho, va ser l’origen delCongrés que es va celebrar a Barcelona elsdies 9 i 10 de febrer.

Durant els anys que han passat entre ambdósesdeveniments, s’ha anat consolidant i fentrealitat la idea d’agrupar professionals delprojecte, del càlcul i de l’assessoria d’estruc-tures. Tècnics de diferents titulacions junta-ment amb entitats de primera línia relacio-nades amb el sector, intercanvien consultes,

experiències i debats comuns, en un agra-dable clima activat amb l’organització de jor-nades, cursos, seminaris, conferències, visi-tes a obres singulars, a empreses del sector ila publicació de la revista Quaderns d’Estruc-tures.

Recentment s’ha format una associació anà-loga a Madrid, la Asociación de Consulto-res Independientes de Estructuras de edifica-ción (ACIES).

L’ACE va decidir tirar endavant, amb el su-port d’ACIES, l’organització del Primer Con-grés de Consultors d’Estructures amb la

Introducció General. Carme Trilla (Directora General d’Arquitectura i Habitatge dela Generalitat de Catalunya) i Antoni Massagué (President ACE). | IntroducciónGeneral. Carme Trilla (Directora General de Vivienda de la Generalitat de Catalunya)y Antoni Massagué (Presidente ACE).

Agustí Obiol (BOMA) «Edificios de grandes y medias altu-ras». | Agustí Obiol (BOMA) «Edificios de grandes y mediasalturas».

Taula col.loqui sobre dos blocs temàtics: per «Edificios de gran dimensión»Agustí Obiol, Juan Carlos Arroyo (responent una pregunta sobre la seva ponèn-cia «Juntas estructurales»), Juan Antonio Sobrino (moderador) i per «Asociacio-nismo en la Consultoría» Eduardo Gimeno i Antoni Massagué. | Mesa coloquiosobre dos bloques temáticos: por «Edificios de gran dimensión» Agustí Obiol, JuanCarlos Arroyo (respondiendo una pregunta sobre su ponencia «Juntas estructura-les»), Juan Antonio Sobrino (moderador) y por «Asociacionismo en la Consultoría»Eduardo Gimeno y Antoni Massagué.

Estructures metàl.liques. Enrique Mirambell, Javier Rui-wamba i Laura Valverde (moderadora). | Estructuras me-tálicas. Enrique Mirambell, Javier Ruiwamba y Laura Valver-de (moderadora).

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:22 Página 4

Page 7: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

5

Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdevenimentPrimer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un evento

idea de seguir promovent entre professio-nals de la consultoria estructural, l’intercanvide coneixements i experiències per a l’enri-quiment i l’avenç col.lectiu, així com estendrei fer germinar aquesta iniciativa a la restad’Espanya.

El dijous 9 de febrer, al Palau de Congressosde Catalunya (Barcelona), va inaugurar lessessions de l’esdeveniment la Directora Ge-neral d’Habitatge de la Generalitat de Cata-lunya, la Sra. Carme Trilla, la presència de laqual va agrair el President de l’ACE, el Sr. An-toni Massagué.

El Congrés va tenir un doble enfocament: tèc-nic i professional. En l’aspecte tècnic, es vandebatre les qüestions de més actualitat, quedefineixen els límits de la professió. Lesponències es van estructurar en set blocs te-màtics: els edificis de gran dimensió, l’estruc-tura metàl.lica, els formigons d’altes presta-cions, els posttesats en edificació, l’anàlisiestructural a foc, noves sol.licitacions projec-tuals i l’estructura mixta. En l’aspecte profes-sional, es va parlar de l’associacionisme en lanostra professió, dels honoraris, de l’autoriaprofessional i de la qualitat en la consulto-ria estructural.

«Hormigón de altas Prestaciones» Antonio Aguado, Floren-tino Regalado, Carles Buxadé i Jorge Blasco (moderador).«Hormigón de altas Prestaciones» Antonio Aguado, Florenti-no Regalado, Carles Buxadé y Jorge Blasco (moderador).

Jordi Pedrerol (secretari ACE) contestant una pregunta sobre la seva ponència«Honorarios, baremos» a la taula rodona «situación profesional» moderada perXavier Mateu i amb la participació de Jesús Hierro, Sr. Reveriego i David Rodrí-guez. | Jordi Pedrerol (secretario ACE) contestando una pregunta sobre su ponencia«Honorarios, baremos» en la mesa redonda «situación profesional» moderada porXavier Mateu y con la participación del Sr. Hierro, Sr. Reveriego y David Rodríguez.

Sopar de Gala a la Casa Batlló d’Antoni Gaudí. | Cena deGala en la «Casa Batlló» de Antoni Gaudí.

Presentació del bloc «Postesados en edificación» Lluis Moya, José Calavera,Antoni Marí, Antoni Blázquez i Josep Baquer (moderador). | Presentación del blo-que «Postesados en edificación» Lluis Moya, José Calavera, Antoni Marí, AntoniBlázquez y Josep Baquer (moderador).

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 5

Page 8: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

6

Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdevenimentPrimer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un evento

Es va comptar amb les aportacions de des-tacats ponents, especialistes en els temestècnics i professionals abans esmentats,així com amb la presència dels degans o re-presentants dels col.legis professionals alsquals pertanyen la majoria dels associats del’ACE: Arquitectes, Arquitectes Tècnics i En-ginyers Industrials de Catalunya, amb qui esva compartir una molt interessant taula ro-dona en la qual es plantejava el fet de latransversalitat de la professió.

Sense la col.laboració dels patrocinadors idels expositors, molts d’ells socis de l’ACE,evidentment no hagués estat possible l’or-ganització del Congrés. En aquest sentit caldestacar l’eficiència de l’empresa encarre-gada de la logística del Congrés que va coor-

dinar el treball de l’equip responsable del’organització.

Però sobretot cal destacar la participació de320 congressistes que en definitiva, van serels protagonistes de l’esdeveniment.

Encara que potser sigui prematur avaluar elCongrés, podríem destacar-ne alguns delsaspectes més significatius:

— La participació més que satisfactòriaquant a nombre i qualitat de congressis-tes, que comparteixen un mateix «ofici» oespecialitat en el camp de l’arquitectura ide l’enginyeria, procedents de diferentsciutats.

— Poder escoltar i reunir durant un parell dedies, a tècnics i investigadors excepcio-

José Clavera. President d’Intemac. «Consideraciones so-bre las placas pretensadas.» | José Clavera. Presidente deIntemac. «Consideraciones sobre las placas pretensadas.»

Frederic Marimón. «Análisis Estructural a fuego.» | Fre-deric Marimón. «Análisis Estructural a fuego.»

Fructuós Mañà. «Nuevas solicitaciones proyectuales.»Fructuós Mañà. «Nuevas solicitaciones proyectuales.»

«La Estructura mixta.» Julio Martínez -Calzón, EnriqueGonzález -Valle i Gerardo Rodríguez (moderador). | «LaEstructura mixta.» Julio Martínez-Calzón, Enrique González-Valle y Gerardo Rodríguez (moderador).

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 6

Page 9: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

7

Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdevenimentPrimer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un evento

dels col.legis professionals als quals per-tanyen la immensa majoria d’associats.

— La relació pràctica i fluïda entre els consul-tors d’estructures i els tècnics de moltesempreses del ram, amb les quals col.labo-ren i han de col.laborar necessàriamentper a exercir la professió.

— Tanmateix, el suport de moltes empresesdel sector que tenen en el consultor d’es-tructures el mediador necessari per a laseva implantació en projectes i obres, es-pecialment d’edificació.

— Sentir que es dóna carta de ciutadania aaquesta professió de consultor d’estruc-tures, amb el que això comporta de re-coneixement social també de portes en-fora.

— I, sens dubte, un impuls a la pròpia asso-ciació ACE, i un reconeixement a totsaquells que han fet possible el poder arri-bar fins a aquí. L’ACE té ja en el primercongrés un referent que marca un abansi un després a la seva història.

nals en diferents aspectes de fronteraque estan condicionant ja la manera d’en-focar el disseny i el càlcul estructural.

— La possibilitat mateixa de compartir mol-tes inquietuds inherents a la professió enun fòrum d’aquestes característiques: elsentit d’aquesta especialitat, la convenièn-cia de l’associacionisme, la qualitat, etc.

— Poder plantejar molts temes que afecten ala consultoria estructural, asseguts a lamateixa taula, els representants de l’ACE id’ACIES i els degans (o els seus delegats)

«La transversalidad en la profesión.» David Garcia, comissari del congrés. | «Latransversalidad en la profesión.» David Garcia, comisario del congreso.

«La transversalidad en la profesión.» Sr. Brufau (Vicepresident ACE), Sr. Guasch (Vocal de la Acción Profesional del Colegio de IngenierosIndustriales de Catalunya), Sr. Gimeno (President d’ACIES), Sr. Alonso (Degà del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya), Sr. Massagué (Pre-sident ACE), Sr. Muñoz (President del Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña). | «La transversalidad en la profesión.»Sr. Brufau (Vicepresidente ACE), Sr. Guasch (Vocal de la Acción Profesional del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña), Sr. Gimeno (Pre-sidente de ACIES), Sr. Alonso (Decano del Colegio de Arquitectos de Barcelona), Sr. Massagué (Presidente ACE), Sr. Muñoz (Presidente del Con-sejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña).

Quadern Estructures 23 22/5/06 15:36 Página 7

Page 10: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

8

Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdevenimentPrimer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un evento

Es destacable la il.lusió i el bon entenimentexistent entre aquests professionals, la qualcosa demostra que la competència no té

PRIMER CONGRESO DE CONSULTORES DE ESTRUCTURAS: CRÓNICA DE UN EVENTO

En la década de los 80 un reducido grupo de pio-neros se encerraba un par de días en una masíapara dar forma y estatutos a una idea: constituir la

Asociación de Consultores de Estructuras. Sin sa-berlo, fue el origen del Congreso que se celebró enBarcelona los días 9 y 10 de febrero.

Durante los años que median entre estos dos su-cesos, se ha ido consolidando y haciendo realidadla idea de agrupar a profesionales del proyecto,cálculo y asesoría de estructuras. Técnicos de dis-

perquè generar competidors, sinó professio-nals per uns objectius comuns i noves fitesa assolir... obrint futur.

President ACE, Comissari, Gerent, Comitès Tècnic i Organitzador del Congrés (ACE), Presidente ACIES, Representants dels Col.legis Pro-fessionals. D’esquerra a dreta: Antoni Blázquez, Jorge Blasco, David Rodríguez, Laura Valverde, Xavier Mateu, Sandra Freijomil, Robert Bru-fau, Antoni Massagué, David Garcia, Jordi Pedrerol, Sr. Jordi Guasch, Josep Baquer, Sr. Andreu Muñoz, Eduardo Gimeno i Sr. Alonso. | Pre-sidente ACE, Comisario, Gerente, Comités Técnico y Organizador del Congreso (ACE), Presidente ACIES, Representantes de los ColegiosProfesionales. De izquierda a derecha: Antoni Blázquez, Jorge Blasco, David Rodríguez, Laura Valverde, Xavier Mateu, Sandra Freijomil, Robert Bru-fau, Antoni Massagué, David Garcia, Jordi Pedrerol, Sr. Jordi Guasch, Josep Baquer, Sr. Andreu Muñoz, Eduardo Gimeno y Sr. Jesús Alonso.

Associació de Consultors d’Estructures ACE

President:Antoni Massagué

Comitè Organitzador:Xavier Mateu (PRESIDENT DEL COMITÈ)Emma Leach Sandra Freijomil Miguel Ángel López ColillasDavid Rodríguez

1r Congrés de Consultors d’Estructures

Comisari: David Garcia

Comitè Tècnic:Antoni Blázquez (PRESIDENT DEL COMITÈ)Juan Carlos Arroyo Laura ValverdeJosep Baquer

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 8

Page 11: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

9

Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdevenimentPrimer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un evento

tinta titulación y también entidades de primera lí-nea relacionadas con el sector intercambian con-sultas, experiencias y debates comunes en unagradable clima, activado con la organización dejornadas, cursos, seminarios, conferencias, visitasa obras singulares, a empresas del sector y la pu-blicación de la revista Quaderns d’estructures.

Recientemente se ha formado una asociación aná-loga en Madrid, la Asociación de Consultores Inde-pendientes de Estructuras de edificación (ACIES).

ACE decidió llevar adelante, con el apoyo de ACIES,la organización del Primer Congreso de Consultoresde Estructuras con la idea de seguir promoviendoentre profesionales de la consultoría estructural, elintercambio de conocimientos y experiencias para el enriquecimiento y avance colectivo, así como ex-tender y hacer germinar esta iniciativa en el resto deEspaña.

El jueves día 9 de febrero, en el Palau de Congres-sos de Catalunya (Barcelona), inauguró las sesio-nes del evento la Directora General d’Habitatge dela Generalitat de Catalunya, Sra. Carme Trilla, cuyapresencia agradeció el Presidente de ACE, Sr. Anto-ni Massagué.

El Congreso tuvo un doble enfoque: técnico y pro-fesional. En el primero se debatieron las cuestio-nes de más actualidad, las que definen los límitesde la profesión. Las ponencias se estructuraron ensiete bloques temáticos: los edificios de gran di-mensión, la estructura metálica, los hormigones dealtas prestaciones, los postesados en edificación,el análisis estructural a fuego, nuevas solicitacio-nes proyectuales y la estructura mixta. En el se-gundo aspecto se habló del asociacionismo ennuestra profesión, de los honorarios, de la auto-ría profesional y la calidad en la consultoría es-tructural.

Se pudo contar con las aportaciones de destaca-dos ponentes, especialistas en los temas técnicosy profesionales antes mencionados, y también conla presencia de los decanos o representantes delos colegios profesionales a los que pertenecen lamayoría de los asociados de ACE: Arquitectos, Ar-

quitectos Técnicos e Ingenieros Industriales de Ca-taluña, con quienes se compartió una muy intere-sante mesa redonda en la que se planteaba el he-cho de la transversalidad de la profesión.

Sin la colaboración de los patrocinadores y de losexpositores, muchos de ellos socios de ACE, evi-dentemente no hubiera sido posible la organiza-ción del Congreso. En este sentido hay que desta-car la eficiencia de la empresa encargada de lalogística del Congreso que coordinó el trabajo delequipo responsable de la organización.

Pero sobre todo hay que destacar la participaciónde 320 congresistas que en definitiva fueron losprotagonistas del evento.

Aunque quizás sea prematuro evaluar el Congreso,podríamos destacar algunos de los aspectos mássignificativos:

— La participación más que satisfactoria en cuan-to al número y calidad, de congresistas quecomparten un mismo «oficio» o especialidad enel campo de la arquitectura e ingeniería, proce-dentes de distintas ciudades.

— Poder escuchar y reunir durante un par de días,a técnicos e investigadores excepcionales endistintos aspectos de frontera que están condi-cionando ya la manera de enfocar el diseño ycálculo estructural.

— La posibilidad de compartir muchas inquietudesinherentes a la profesión en un foro de estas ca-racterísticas: el sentido de esta especialidad, laconveniencia del asociacionismo, la calidad, etc.

— El poder plantear muchos temas que afectan ala consultoría estructural, sentados en la mis-ma mesa, los representantes de ACE y ACIES ylos decanos (o sus delegados) de los colegiosprofesionales a los que pertenecen la inmensamayoría de asociados.

— La relación práctica y fluida entre los consultoresde estructuras y los técnicos de muchas empre-sas del ramo con las que colaboran y deben co-laborar necesariamente para ejercer la profesión.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 9

Page 12: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

10

Primer congrés de Consultors d’Estructures: crònica d’un esdevenimentPrimer congreso de Consultores de Estructuras: crónica de un evento

— Asimismo, el apoyo de muchas empresas delsector que tienen en el consultor de estructurasal mediador necesario para su implementaciónen los proyectos y obras, especialmente de edi-ficación.

— Sentir que se da carta de ciudadanía a estaprofesión de consultor de estructuras, con loque ello conlleva de reconocimiento social tam-bién de puertas afuera.

— Y, qué duda cabe, un fuerte impulso a la propiaasociación ACE, y un reconocimiento a todosaquellos que han hecho posible llegar hastaaquí. Sin duda la ACE tiene ya en el primer con-greso un referente que marca un antes y undespués en su historia.

Es destacable la ilusión y buen entendimiento queexiste entre estos profesionales, lo cual demues-tra que la competencia no tiene por qué generar

competidores, sino profesionales unidos por unosobjetivos comunes y nuevas metas que abordar...abriendo futuro.

Asociación de Consultores de Estructuras ACE

Presidente: Antoni Massagué

1.er Congreso de Consultores de Estructuras

Comisario: David Garcia

Comité Técnico:Antoni Blázquez (PRESIDENTE DEL COMITÉ)Juan Carlos ArroyoLaura ValverdeJosep Baquer

Comité Organizador:Xavier Mateu (PRESIDENTE DEL COMITÉ)Emma LeachSandra Freijomil David RodríguezMiguel Ángel López

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 10

Page 13: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 11

Page 14: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

12

3 Construir quatre soterranis sota el nivell freàticUn cas pràcticFerran Anguita de Caralt

Una de les virtuts de la nostra Associació ésl’intercanvi fluid de coneixements entre elsassociats, cosa que per tractar-se de profes-sionals amb diferents titulacions i maneresde treballar, aporta experiències valuoses.

De vegades es tracta de solucions enginyo-ses proposades pels nostres companys mésbrillants. D’altres són investigacions que de-senvolupen aspectes teòrics que dominenespecialment els que estan en el món de ladocència.

En aquest cas es tracta de la modesta apor-tació d’una experiència concreta: el projectei construcció de quatre soterranis, amb ex-cavació fins a la cota �13.45 m amb nivellfreàtic a partir de la cota �5.00 m.

Més que descriure les solucions adoptades,que són conegudes per reiteratives, és bo in-sistir en aquells aspectes que en principi noes consideren rellevants i que al final podenesdevenir font de problemes importants.

PANTALLES

Es van projectar pantalles de 60 cm de gruixi 29 m de fondària amb tres files d’ancorat-ges a les cotes �2.50, �7.00 i �10.00 m.

La previsió inicial d’ancoratge amb barra ros-cada es va canviar, per raons d’economia,per ancoratge de cables amb reinjecció se-lectiva.

Es va seguir tot el protocol de comprovaciódels esforços que suportaven amb resultatsplenament satisfactoris segons directrius del’ATEP. De fet les pantalles no es van des-plaçar el més mínim.

La mateixa atenció que requeria la resistèn-cia dels ancoratges s’hauria d’haver posat

al sistema de perforació que assegurés l’es-tanquitat per sota del nivell freàtic.

El primer problema va sorgir quan es va per-forar la segona fila d’ancoratges. No es vatapar correctament l’entrada d’aigua duranti després de la perforació.

Degut a la naturalesa del terreny, format fo-namentalment per sorres, durant la perfora-ció de cada ancoratge es produïa l’entrada al’obra d’uns 3 m3 de sorra.

Això comportava una descompressió del ter-reny al trasdós de la pantalla (fig. 1).

Com a solució d’emergència es tornava acol.locar la sorra per darrera la pantalla, peròes van produir les següents afectacions:

Els serveis de llum i gas es van haver d’as-segurar amb una sèrie de perfils d’acer co-llats a la cara posterior de la pantalla queera l’únic element que no patia deforma-cions (fig. 2).

— Les dues grues, per raons d’espai, esta-ven situades a tocar de les pantalles perla part exterior de l’excavació.

DESCOMPRESSIÓ DEL TERRENY

NIVELL FREÀTIC

ENTRADA D'AIGUA I FINS

SORRA

�13.45

�10.00

�7.00

�2.50

Fig. 1

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 12

Page 15: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

13

Construir quatre soterranis sota el nivell freàticConstruir cuatro sótanos bajo el nivel freático

Les fonamentacions de les grues van serprojectades per tècnics desvinculats del pro-jecte global d’estructura.

Segurament van ser calculades atenent lesrecomanacions de l’estudi geotècnic, peròsense relacionar-les amb l’excavació finalprevista ni el sistema constructiu de les pan-talles.

Aquests fonaments consistien en unes pan-talles de 8 m de fondària quedant per tantper sobre de l’excavació final i de la tercerafila d’ancoratges.

La descompressió del terreny al trasdós vaprovocar un assentament de les bases quees va haver de solucionar amb una refona-mentació a base de micropilons, aquesta ve-gada sí, arribant per sota de l’excavació pre-vista (fig. 3).

Hem vist dues actuacions que, per comunes,no deixen de ser problemàtiques:

— Prestar molta atenció a la resistència del’ancoratge en detriment de l’adequaciódel disseny dels components secundaris(placa, tap d’estanquitat).

— Realitzar càlculs d’elements de l’entornde l’estructura separadament del projec-te general i sense comunicació amb elconsultor d’estructures.

PILONS

La fonamentació projectada va ser a basede pilons prefabricats.

Sobre el paper tot eren virtuts: major capa-citat portant que els pilots excavats, con-fiança en la integritat del piló, control pràcti-cament total, i fàcil treball en terreny ambnivell freàtic.

La primera sorpresa es va donar quan laconstructora va presentar un càlcul alterna-tiu amb molts menys pilons.

La primera diferència va ser de criteri res-pecte al fet de considerar el piló aïllat i nocom a integrant d’un grup que té un assen-tament diferent. L’estudi geotècnic donavauns valors de resistència en punta tenint encompte el bulb de pressions del grup de pi-lons i el seu assentament. Naturalment el

SERVEIS

ASSENTAMENT

ASSENTAMENT

PANTALLES INICIALS

BASE GRUA

MICROPILOTSPOSTERIORS

Fig. 2 Fig. 3

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 13

Page 16: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

14

Construir quatre soterranis sota el nivell freàticConstruir cuatro sótanos bajo el nivel freático

valor de resistència en punta del piló consi-derat aïllat era superior.

Però el més greu que es va constatar és quela proposta de la constructora no havia tin-gut en compte que l’edifici no ocupa tot elsolar, quedant per tant una sèrie de pilarsque només suporten els quatre soterranis.

Aquests pilars transmeten al terreny una càr-rega inferior a la força de subpressió que elstoca, i per tant els pilons corresponents tre-ballen a tracció i no a compressió.

El càlcul d’aquests pilots s’ha de fer per la càr-rega de subpressió i tenint en compte nomésel fregament de les cares laterals. El resultatés que en aquestes zones es necessiten qua-tre vegades més pilons per aconseguir la su-perfície necessària de fregament (fig. 4).

Aquí hi ha un tema important. La relació en-tre el consultor i l’industrial és beneficiosa inecessària sempre que els criteris tècnicssiguin rigorosos i passin per davant de qual-sevol altre, és a dir, sempre que s’estableixien termes de col.laboració tècnica.

En els altres casos el treball es duplica; amés de realitzar el projecte, s’ha de portaruna mena de lluita per defensar-lo.

El següent problema va aparèixer durant laclava dels pilons prefabricats.

A mida que anava avançant l’obra resultavaque els pilons no aconseguien la profunditatnecessària degut a la sobredensificació delterreny (fig. 5).

Aquest problema era conegut amb anteriori-tat però no s’havia valorat suficientment elgran nombre de pilons i sobre tot la profun-ditat de les pantalles que feien una mena decinturó perimetral.

S’hauria d’haver fet un estudi previ que com-parés el volum dels pilons clavats amb la ca-pacitat del terreny d’augmentar la seva den-sitat fins al límit.

A més de la preocupació lògica respecte a la resistència de càlcul dels pilons i del con-trol posterior, s’hauria d’haver considerat siel terreny confinat entre pantalles era capaçd’acollir el volum extra que li posàvem a dins.

En aquest cas no era vàlid admetre pilonsmés curts perquè s’havia de travessar unacapa d’argiles que podia donar assenta-ments. A més, els pilons traccionats neces-sitaven tota la seva longitud, per la qualcosa treballaven per fregament.

22 PLANTES

NIVELL FREÀTIC

SUBPRESSIÓ

SORRES SOBREDENSIFICADESFig. 4 Fig. 5

Quadern Estructures 23 22/5/06 15:36 Página 14

Page 17: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

15

Construir quatre soterranis sota el nivell freàticConstruir cuatro sótanos bajo el nivel freático

Es van adoptar diverses solucions:

— En el cas dels pilons a tracció es va aug-mentar el nombre de pilons.

— En d’altres casos es va recalcular l’assen-tament admissible amb pilons més curts.

— En un cas es va decidir la realització d’unconjunt de micropilons.

En principi no es preveia cap dificultat espe-cial en la construcció dels micropilons, peròva ocórrer un fenomen particular i curiós queva representar l’endarreriment dels treballsmés d’una setmana. Malgrat que els pousd’extracció d’aigua funcionaven normalment

i que ja havíem realitzat micropilons de pro-va en diferents punts, va passar que en laperforació d’un d’ells va sortir una mena degèiser (fig. 6).

L’explicació més probable és que la super-densificació del terreny produïda per la clavadels pilons prefabricats havia aïllat bossesd’aigua sotmeses a gran pressió i que enperforar-ne una d’elles es va canalitzar unbrollador d’aigua.

CONCLUSIONS

El projecte d’una estructura és la suma demolts factors en què el càlcul, encara queimprescindible, no sempre ocupa el lloc prin-cipal.

Els càlculs d’altres professionals que actuensobre elements externs (com ara grues) s’had’integrar d’alguna manera dins d’una visióglobal del conjunt.

La participació dels industrials del sectors’ha d’establir en termes de col.laboraciótècnica.

El projecte ha d’estar suficientment madurati documentat per tal que no sigui suscepti-ble de retallades de darrera hora durant eltranscurs de l’obra.

SORRES SOBREDENSIFICADES

SORTIDA D'AIGUA A PRESSIÓ

NIVELL FREÀTIC

Fig. 6

CONSTRUIR CUATRO SÓTANOS BAJO EL NIVEL FREÁTICO

UN CASO PRÁCTICO

Ferran Anguita de Caralt

Una de las virtudes de nuestra Asociación es el in-tercambio fluido de conocimientos entre los asocia-

dos, lo cual, por tratarse de profesionales con dife-rentes titulaciones y maneras de trabajar aportaexperiencias valiosas. A veces se tratan solucionesingeniosas propuestas por nuestros compañerosmás brillantes. En otros casos son investigacionesque desarrollan aspectos teóricos que dominan es-pecialmente los que están en el mundo de la do-cencia.

Quadern Estructures 23 22/5/06 15:36 Página 15

Page 18: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

En este caso particular, se trata de la modestaaportación de una experiencia concreta: el proyec-to y construcción de cuatro sótanos, con excava-ción hasta la cota �13.45 m con nivel freático apartir de la cota �5.00 m. Más que describir lassoluciones adoptadas, que son conocidas por serreiterativas, es bueno insistir en aquellos aspectosque en principio no se consideran relevantes y queal final pueden convertirse en fuente de proble-mas importantes.

PANTALLAS

Se proyectaron pantallas de 60 cm de grosor y de29 m de profundidad con tres hiladas de anclajesen las cotas �2.50, �7.00 y �10.00 m. La previ-sión inicial de anclaje con barra roscada se cam-bió, por razones de economía, por anclaje de ca-bles con reinyección selectiva. Se siguió todo elprotocolo de comprobación de los esfuerzos quesoportaban con resultados plenamente satisfacto-rios según directrices del ATEP. De hecho, las pan-tallas no se desplazaron lo más mínimo. La mismaatención que requería la resistencia de los ancla-jes se tendría que haber puesto en el sistema deperforación que asegurara la estanqueidad por de-bajo del nivel freático.

El primer problema surgió cuando se perforó la se-gunda hilada de anclajes. No se tapó correctamen-te la entrada de agua durante y después de la per-foración.

Debido a la naturaleza del terreno, formado fun-damentalmente por arenas, durante la perfora-ción de cada anclaje se producía la entrada en la obra de unos 3 m3 de arena. Esto comportabauna descompresión del terreno en el trasdós de lapantalla (fig. 1).

Como solución de emergencia se volvía a colocarla arena por detrás de la pantalla, pero se produje-ron las siguientes afectaciones:

Los servicios de luz y gas se tuvieron que asegurarcon una serie de perfiles metálicos clavados en lacara posterior de la pantalla, que era el único ele-mento que no sufría deformaciones (fig. 2).

Las dos grúas, por razones de espacio estaban si-tuadas a tocar de las pantallas por la parte exte-rior de la excavación. Los cimientos de las grúasfueron proyectados por técnicos desvinculados alproyecto global de estructura. Seguramente fueroncalculadas atendiendo a las recomendaciones delestudio geotécnico, pero sin relacionarlas con laexcavación final prevista ni el sistema constructivode las pantallas. Estos cimientos consistían enunas pantallas de 8 m de profundidad, quedando,por tanto, por encima de la excavación final y de latercera hilada de anclajes.

La descompresión del terreno en el trasdós pro-vocó un asentamiento de la base que se tuvo quesolucionar con una recimentación a base de mi-cropilotes; esta vez sí, llegando por debajo de la ex-cavación prevista (fig. 3).

Hemos visto dos actuaciones que no dejan de serproblemáticas:

— Prestar mucha atención a la resistencia del an-claje en deterioro de la adecuación del dise-ño de los componentes secundarios (placa, ta-pón de estanqueidad).

— Realizar cálculos de elementos del entorno dela estructura separadamente del proyecto gene-ral y sin comunicación con el consultor de es-tructuras.

PILOTES

La cimentación proyectada fue a base de pilotesprefabricados. Sobre el papel todo eran virtudes:mayor capacidad portante que los pilotes excava-dos, confianza en la integridad del pilote, controlprácticamente total, y fácil trabajo en terreno connivel freático.

La primera sorpresa fue cuando la constructorapresentó un cálculo alternativo con muchos me-nos pilotes. La primera diferencia fue de criteriorespecto al hecho de considerar el pilote aislado yno como integrante de un grupo que tiene un asen-tamiento diferente. El estudio geotécnico dabaunos valores de resistencia en punta teniendo en

16

Construir quatre soterranis sota el nivell freàticConstruir cuatro sótanos bajo el nivel freático

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 16

Page 19: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

17

Construir quatre soterranis sota el nivell freàticConstruir cuatro sótanos bajo el nivel freático

tir pilotes más cortos porque se tenía que atrave-sar una capa de arcillas que podía dar asenta-mientos. Además, los pilotes traccionados necesi-taban toda su longitud, por lo cual trabajaban porrozamiento.

Se adoptaron varias soluciones:

— En el caso de los pilotes a tracción se aumentóel número de pilotes.

— En otros casos se recalculó el asentamiento ad-misible con pilotes más cortos.

— En un caso se decidió la realización de un con-junto de micropilotes.

En principio no se preveía ninguna dificultad espe-cial en la construcción de los micropilotes, peroocurrió un fenómeno particular y curioso que re-presentó el atraso de los trabajos en más de unasemana.

Pese a que los pozos de extracción de agua fun-cionaban normalmente y que ya habíamos realiza-do micropilotes de prueba en diferentes puntos,pasó que en la perforación de uno de ellos salióuna especie de géiser (fig. 6).

La explicación más probable es que la superdensi-ficación del terreno producida por la clava de lospilotes prefabricados había aislado bolsas de aguasometidas a gran presión y que, al perforar una deellas, se canalizó un surtidor de agua.

CONCLUSIONES

El proyecto de una estructura es la suma de mu-chos factores en los cuales el cálculo, aunque im-prescindible, no siempre ocupa el papel principal.Los cálculos de otros profesionales que actúan so-bre elementos externos (como por ejemplo grúas)se tiene que integrar de alguna forma dentro unavisión global del conjunto. La participación de losindustriales del sector se tiene que establecer entérminos de colaboración técnica. El proyecto tieneque estar suficientemente maduro y documentadopara que no sea susceptible de recortes de últimahora durante el transcurso de la obra.

cuenta el bulbo de presiones del grupo de pilotes ysu asentamiento. Naturalmente el valor de resis-tencia en punta del pilote considerado aislado erasuperior. Pero lo más grave que se constató es quela propuesta de la constructora no había tenido encuenta que el edificio no ocupa todo el solar, que-dando por tanto una serie de pilares que sólo so-portan los cuatro sótanos. Estos pilares transmitenal terreno una carga inferior a la fuerza de subpre-sión que les toca y, por tanto, los pilotes corres-pondientes trabajan a tracción y no a compresión.

El cálculo de estos pilotes se debe hacer por la car-ga de subpresión y teniendo en cuenta sólo el roza-miento de las caras laterales. El resultado es queen estas zonas se necesitan cuatro veces más pilo-tes para conseguir la superficie necesaria de roza-miento (fig. 4).

Aquí hay un tema importante. La relación entre elconsultor y el industrial es beneficiosa y necesariasiempre que los criterios técnicos sean rigurosos ypasen por delante de cualquier otro, es decir, siem-pre que se establezca en términos de colaboracióntécnica. En los otros casos, el trabajo se duplica;además de realizar el proyecto, se lleva una espe-cie de lucha para defenderlo.

El siguiente problema apareció durante la clava delos pilotes prefabricados. A medida que iba ade-lantando la obra resultaba que los pilotes no con-seguían la profundidad necesaria debido a la so-bredensificación del terreno (fig. 5).

Este problema era conocido con anterioridad perono se había valorado suficientemente el gran nú-mero de pilotes y sobre todo la profundidad de laspantallas que hacían un tipo de cinturón perime-tral. Se tendría que haber hecho un estudio previoque comparara el volumen de los pilotes clavadoscon la capacidad del terreno de aumentar su den-sidad hasta el límite. Además de la preocupaciónlógica respecto a la resistencia de cálculo de lospilotes y del control posterior, se tendría que haberconsiderado si el terreno confinado entre panta-llas era capaz de acoger el volumen extra que leponíamos dentro. En este caso no era válido admi-

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 17

Page 20: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

18

Fa pocs anys vaig haver de d’intervenir en la solució d’un problema, al meu entendremolt greu, que presentava una llosa flotantde formigó armat, amb errors importants de-guts a l’omissió d’una part de l’armadura enel procés d’execució de la mateixa. Estimoque vaig aconseguir resoldre el problema enqüestió, si bé havent d’aprofundir en els tex-tos fiables de la Teoria i crec que, havent mi-llorat el meu coneixement global sobre lamateixa.

Seguidament es desenvoluparan uns fetsque detallo a continuació: una xerrada a l’Es-cola d’Enginyers Industrials, invitat pel profes-sor Josep Maria Fornons, amb molt de comp-te per només parlar del pecat de la sevasolució, però sense esmentar el pecador.

D’aquella intervenció va néixer l’oferta de do-nar un curset de Mecànica del Sòl i Fonamen-tacions a l’Escola esmentada. Vaig acceptar,confesso que em féu il.lusió i vaig preparar eltema amb molt d’interès. Només va durar unquadrimestre, desenvolupant únicament lesbases teòriques sense arribar a les aplica-cions. Van decidir pagar-me el servei prestat.No ho havia pretès, però prefereixo callar laxifra per no provocar vergonya aliena.

Malgrat tot, crec que hi ha alguns aspectesen l’aplicació de la teoria de la Flotació que,exposats amb la millor voluntat, poden aju-dar a algun col.lega a fer-ne una aplicació en-certada.

Us prego vulgueu acceptar la meva bona vo-luntat.

El mètode té el seu origen en els espais deWinkler, que compleixen amb suficient apro-ximació que la tensió del terreny, sota fona-ment, té correlació directa amb la deforma-ció assolida (V).

El factor rep el nom de coeficient de balast,amb dimensions KL�3.

Tensió � � KL�2 T � Kv

D’aquí en neix una equació diferencial linealde quart ordre.

d4 vEI ——— � Kv � �p

dx4

Per la seva integració intervé una constant,de nom longitud elàstica

Le �4�����4 EI/Kb��� de dimensió L�

Adoptant com a variable � � x/Le i accep-

d2y Mtant l’aproximació habitual ——— � —— s’ob-

dx2 EI

tenen les fórmules per una càrrega puntualo un «par», aplicats en un punt pres com aorigen d’una jàssera rectilínia indefinida enles dues direccions. Les transcric:

Càrrega P

PLe3

y � ———- e �� (cos � � sin �)8 EI

PLe2

� � ———- e�� sin �4 EI

4 Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació

Primera partRafael Casals Bohigas

A la memòria de D. Francisco Fernández Álvarez, ECCP, a qui sempre he agraït

la seva col.laboració per fer-me enginyer.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 18

Page 21: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

19

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

PL eM � ——— e�� (cos � � sin �)4

PQ � ——- e�� cos �

2

Par o Moment M

ML e2

y � ———- e�� sin �4 EI

MLe� � ———- e�� (cos � � sin �)

4 EI

MM � —— e�� cos �

2

MQ � ——- e�� (cos � � sin �)

2 Le

És aconsellable la lectura de l’obra de Cour-bon per interpretar correctament els signesa aplicar segons la variable sigui �� o ��

quant a l’efecte de les funcions trigonomètri-ques. No afecten a e��.

Preparem la fórmula Le per la discussió quesegueix, per secció rectangular.

Le �4�����4 EI/Kb��� �

4������4 Exbh3/��Kbn���� �

4�����4 Exh3/Kn�����

1r. El valor del mòdul d’elasticitat del formi-gó és, en tot cas el característic corregitper l’efecte d’afluència, condicionat perla geometria previsible i les condicionsd’entorn (formigó submergit o en sec).En cas necessari, reiterar.

2n. La longitud elàstica en funció del cantellde la jàssera o llosa conegut Pmàx i Ylim,segons Norma, és possible deduir el va-

lor d’h prenent per y una fracció prudentd’Ylim, atesa l’entitat i posició de les al-tres càrregues incidents en el sistema.

3r. El valor de n 12 ha de tenir en comp-te, tractant-se d’un sistema en el qual hiintervenen les deformacions, la inèrcia corregida per l’efecte de fissuració permoments flectors adimensionals ( �

� �s M�e /bh2 fck) de l’ordre de 0,20, se-gons càlculs duts a terme, n � 17,5.

4t. És aconsellable aplicar l’estudi del pro-fessor F. Muzas, per determinar el coefi-cient de balast, funció de les característi-ques del terreny i de la posició horitzontalo vertical de la biga en estudi. Les correc-cions marcades per Terzaghi, en funció dela dimensió de la placa de prova, extrapo-lades diria irreflexivament, porten a situa-cions paradoxals.

5è. La deducció del valor de la longitud elàs-tica, per aplicació d’una arrel quarta, re-dueix notablement la transcendència dequalsevol error en la valoració d’una omés variables. No obstant això, és acon-sellable no abusar alegrement d’aques-ta propietat.

ERRORS I LLUR INCIDÈNCIA

Em refereixo en primer lloc als opcionals perelecció maldestre dels paràmetres fonamen-tals o per la incidència de les condicionsd’entorn. Si la relació entre longituds elàsti-ca, ajustada i de càlcul inicial, la correccióde la fletxa base és immediata i, per tant, laincidència de l’error detectat.

Pel que fa a les càrregues veïnes, a distàn-cia encara influent, és fàcil l’anàlisi:

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 19

Page 22: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

20

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

e�� �� (cos (���)) � (sin (���))———————————————

e�� (cos ��sin �)

(dos càlculs, per � i per �)

El factor e�� és de gran transcendència.

e�3 ≈0,05 e�4 ≈0,018

D’aquí el consell de prescindir d’accions si-tuades a distància superior a tres vegadesla longitud elàstica. Seria de fet, pretendreun nivell de precisió el qual, físicament, espot esperar d’un material com el terreny.

En segon lloc, deixar constància de la pocacura apreciada en la confecció de fórmulesen llibres de text, qualificables de prestigio-sos:

— COURBON, vol. II, pàg. 86, error d�/dx;omissió d’un factor Sh�.

— JIMÉNEZ SALAS, vol. III-I, pàg. 11, exponenterroni, 2, enlloc de 3 (homogeneïtat).

I encara que no correspon a aquest camp,recordar per la seva transcendència i la fontd’origen, la definició de moment crític a lapàg. 193 de la Norma EA91.

És per aquest motiu, de recel fonamentatque, en general, utilitzo només el mètode deBleich, potser més laboriós, però fujo de fór-mules simplificades que, ho sento, m’inspi-ren poca confiança.

LA LLOSA FLOTANT

S’ha de dividir cada càrrega P � P � Py de manera que, en cada punt d’aplicaciód’una de les càrregues dels sistema, hi hagicoincidència en les deformacions generades

�x � �y o almenys, amb una aproximació su-ficient i tolerable a judici del projectista.

El sistema es recolza en la possibilitat quel’ordre de deformacions i, per tant, de ten-sions del terreny, siguin pròximes i semblantsa les superfícies d’influència de cada càrre-ga, definida segons el text de l’obra de Ro-dríguez Ortiz. El fet és acceptable lluny de les vores de la placa, però pot quedar influïdaper les condicions de vinculació establertesentre la llosa i el seu entorn (encastament o articulació a pantalles perimetrals —dos casos—, extrem lliure, etcètera). No és difícilestablir la correcció prèvia que comprenguiles circumstàncies enumerades.

Tinc referències d’altres mètodes: Heteyà(1946) recollit per ACI (1955), Gorbunov-Po-sadov (1959), que no he aconseguit finsara.

El mètode de Simbulidi fet servir en tempspassats per l’Oficina Tècnica de Fomento deObras y Construcciones (avui FCC).

Atesa la forta convergència de les sèriesque resulten de desenvolupar les fórmulesbase i la fatigositat del càlcul en data ante-rior a l’aparició de les calculadores electrò-niques manuals, Simbulidi converteix la in-cògnita basada en un polinomi de tercergrau amb coeficients molt ràpidament de-creixents. Els paràmetres auxiliars són elmòdul d’elasticitat i el de Poisson del terreny,potser de menys difícil avaluació a la Rússiaeuropea, atesa la seva configuració geolò-gica.

Cal reconèixer-li el mèrit d’atacar problemesde gran complexitat conceptual i que, en-tenc, de molt difícil solució o de llarg càlcul,amb el sistema que estem habituats.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 20

Page 23: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

21

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

COSTOS

La duració del càlcul, millorable amb progra-mes adients, queda compensada per l’eco-nomia assolida.

L’últim cas estudiat, la llosa flotant econo-mitzava més del 40% del cost de la solucióconvencional: pilonatges, encepats, jàsse-res, traves, etcètera, sense comptar que lallosa substitueix el paviment de la planta in-ferior contra el terreny.

Aplicacions: Jàssera i llosa flotants conven-cionals.

Biga centradora d’un pilar de vora (resultatmolt interessant).

Biga centradora de pilar de cantonada, méscomplexa per P � P � Py.

Rigidesa d’una pantalla en la seva unió ambuna jàssera. Cal advertir que la flotació d’ele-ments verticals comporta duplicar el valor delcoeficient de balast i analitzar amb deteni-ment el valor del moment d’inèrcia de la pan-talla segons sigui l’excentricitat de la càrregavertical. El problema és extensiu al cas demés d’un forjat encastat a la pantalla (J. Sa-las III-I, apartats 1.1.6.2.1 i 1.1.6.2.6)

Sol.licitacions d’una pantalla coneguts elsvalors de M i V al seu coronament (física-ment més creïble que el mètode Blum, tanten terrenys incoherents com amb coherèn-cia apreciable).

No s’inclouen els càlculs justificatius d’opi-nions emeses, però que, en tot cas, puc fa-cilitar per millorar comprensió i correcció sical.

Un aclariment important: L’estudi de la llo-sa flotant s’ha efectuat pel cas en llosa no

submergida, condició a recordar en fer apli-cacions i considerar els paràmetres i reco-manacions exposades.

La llosa submergida requereix:

Considerar l’empenta d’Arquímedes i elspossibles medis incorporats al projecte pertal d’aminorar-ne l’efecte. L’armadura infe-rior ha d’acomplir la condició de limitació de dimensió de les fissures. Aquesta circums-tància afecta la quantia de la mateixa i variaels paràmetres derivats de la geometria delconjunt. Aquest tema és probable que l’estu-diï en un futur.

Bibliografia

— KARL-HEINZ WÖLFER, Pontres sur appuicontinu élastique, 1969.

— J. COURBON, Tratado de Resistenciade Materiales, vol. II, 1965.

— J. A. JIMÉNEZ SALAS et alt., Geotecniay Cimientos, vol. III, 1a part, 1980.

— J. M. RODRÍGUEZ ORTIZ et alt., Cursoaplicado de Cimentaciones.

— FERNANDO MUZAS LABAD, Considera-ciones sobre la elección de coeficien-tes de balasto, Revista OP., 2002.

— CARLO CESFELLI GUIDI, Geotecnia eTecnica delle Fondazioni, vol. I, 1987.

— J. DARÍO ARISTIZABAL-OCHOA, Estructu-ras de vigas sobre suelos elásticos derigidez variable, Universidad de Me-dellín, Generación 125 años.

— E. A. SIMBULIDI, Cálculo de vigas sobremedios elásticos, Moscú 1975.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 21

Page 24: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

22

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

No veia avaluable el comportament mecànicd’un perfil sotmès a flexió o a flexió-com-pressió amb una línia elàstica com la defini-da (rigidesa, coeficient de transmissió, ava-luació dels esforços generats en els salts desecció).

Vaig opinar que l’estructura crearia una fibrarectilínia, no horitzontal, sinó amb una incli-nació a cadascun dels trams de l’ordre delpendent del pla mig respectiu amb la condi-ció que el sistema es situés en equilibri a ni-vell d’energia mínima.

Atès que l’energia total a flexió és � M,2 LL //EIL expressió en què l’únic terme a fixar ésla inèrcia en cada secció i que les novesinèrcies, segons serien Ii� � IL � Ai Ax

2 amb

Axi la variació imposada al nou centre ficticiper la posició de la recta imposada.

L’equilibri haurà de complir-se en el momenten què � Ii� � IL � Ax

2Axi assoleix el màxim,és a dir, quan d/dx � (IL2 � Ax

2Axi) � 0 queatesos els termes constants, es converteix en� Ai dAL

2 /dx � 0 que estableix una equació lineal d’una sola variable, de fàcil resolució.

Amb l’estructura rectificada es poden calcularles rigideses de les semijàsseres i la del pilar.

Es pot, sense dificultat, calcular els punts de moment nul per determinar la longitud devinclament dels trams flexo-comprimits.

Ja s’ha dit que el sistema tenia inèrcia varia-ble, per trams, al llarg de cada semi- jàssera.

Segona partRafael Casals Bohigas i Santiago Cardenal

Secc. 1-2 2-3 3 - 4 4-5 5-6 6-7 7- 8 8 -9 9-10 10-11

Mm 68,10 5,30 9,50 49,40 88,60 104,10 5,50 31,90 41,90 56,50

Pont de dos trams 25,00 m i 32,00 m amb puntal inclinat H � 2,50 V � 5,00 I � 63,43º quecrea sol.licitacions de compressió molt importants de l’ordre de 300 Tn, que es sumen a lesde flexió de la jàssera contínua de dos trams.

El pont de trams d’inèrcia variable amb seccions d’alçada decreixent del pilar central cap elsrecolzaments.

L’ordenament i dimensionat dels components de l’estructura donava lloc a trams de la fibraneutra geomètricament discontinus.

El caixó passa de:

H � 625 mm amb una YG � 639,30 mm, per tant, 14,30 mm per sobre pla connectadors a

H � 975625 mm amb una YG � 768,40 mm, per tant, �206,60 mm sobre pla connectadors.

L’esgraonat de la fibra neutra seria el següent entre:

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 22

Page 25: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

23

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

S’ha adoptat la inèrcia mitjana ponderadade la zona en què es produirà la màxima de-formació al produir-se la inestabilitat.

Amb l’auxili de la resistència de materials Pi-sarenko-Yàkolev-Matviéev que dóna el valorde la fletxa d’un prisma comprimit, biarticu-lat, sotmès a càrrega uniforme (en aquestcas mitja ponderada) en base a un paràme-tre que val K � �����N/EJ�

Aplicant el mètode de l’energia s’obté Ncxtque ha de valer tant com el producte de N perel coeficient de seguretat desitjat. Si aquestfet no es produeix, s’ha de reiterar el càlculper diferents valors de N fins assolir un resul-tat satisfactori, que definirà la condició per alcomportament estable de l’estructura; de fet,la inclinació tolerable de la columna central.

UNAS REFLEXIONES SOBRE EL CÁLCULO DE CIMENTACIONES POR EL MÉTODO DE FLOTACIÓN

Primera parte

Rafael Casals Bohigas

A la memoria de D. Francisco Fernández Álvarez, ECCP, a quien siempre he agradecido

su colaboración para hacerme ingeniero.

Hace pocos años tuve que intervenir en la solu-ción de un problema, en mi opinión muy grave,que presentaba una losa flotante de cemento ar-mado, con errores importantes debidos a la omi-sión de una parte de la armadura en el procesode ejecución de la misma. Estimo que conseguíresolver el problema en cuestión, si bien teniendoque profundizar en los textos fiables de la Teoríay creo que, habiendo mejorado mi conocimientoglobal sobre la misma.

Seguidamente se desarrollarán unos hechos quedetallo a continuación: una charla en la Escuelade Ingenieros Industriales, invitado por el profe-sor Josep Maria Fornons, con mucho cuidado enhablar sólo del pecado y de su solución, pero sinmencionar al pecador.

De esa intervención nació la oferta de dar un cur-sillo de Mecánica del Suelo y Cimentaciones enla Escuela mencionada. Acepté, confieso que mehizo ilusión y preparé el tema con mucho interés.Sólo duró un cuatrimestre, desarrollando única-mente las bases teóricas sin llegar a sus aplica-ciones. Decidieron pagarme el servicio prestado.No lo había pretendido, pero prefiero callar la ci-fra para no provocar vergüenza ajena.

A pesar de todo, creo que hay algunos aspectosen la aplicación de la teoría de la Flotación que,expuestos con la mejor voluntad, pueden ayudara algún colega a hacer una aplicación acertada.

Os ruego queráis aceptar mi buena voluntad.

NOTES

La decisió d’adoptar la línia recta com a fi-bra neutra és una decisió particular que tél’avantatge de no crear esforços horitzontalsparàsits. Cal comprendre que no és en capcas obligatori.

Molt important. En tota estructura mixta elformigó que s’addiciona per crear el perfilcompost, no és més càrrega morta, sobre elperfil metàl.lic fins que el formigó en qüestióha completat el seu procés d’enduriment, ésa dir, 28 dies. Les tensions generades a l’a-cer en aquest període degudes a un apunta-lament insuficient o defectuós, s’haurien desumar a les generades en el perfil acabat,per acció del règim de càrregues.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 23

Page 26: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

24

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

El método tiene su origen en los espacios de Win-kler, que cumplen con suficiente aproximación quela tensión del terreno, bajo cimiento, tiene correla-ción directa con la deformación lograda (V).

El factor recibe el nombre de coeficiente de ba-lasto, con dimensiones KL�3.

Tensión � � KL�2 T � Kv

De ahí nace una ecuación diferencial lineal decuarto orden.

d4vEI ——— � Kv � �p

dx4

Para su integración interviene una constante, denombre longitud elástica

Le �4�����4 EI/Kb��� de dimensión L�

Adoptando como variable � � x /Le y aceptando

d2y Mla aproximación habitual ——— � ——— se obtie-

dx2 EI

nen las fórmulas para una carga puntual o un«par», aplicados en un punto tomado como origende una jácena rectilínea indefinida en las dos di-recciones. Las transcribo:

Carga PPLe

3

y � ———- e�� (cos� � sin� )8 EI

PLe2

� � ———- e�� sin�4 EI

PLeM � ——— e�� (cos� � sin� )4

PQ � —— e�� cos�

2

Par o Momento M

MLe2

y � ——— e�� sin�4 EI

MLe� � ———- e�� (cos� � sin�)

4 EI

MM � —— e�� cos�

2

MQ � ——- e�� (cos� � sin�)

2 Le

Es aconsejable la lectura de la obra de Courbonpara interpretar correctamente los signos a apli-car según la variable sea �� o �� en cuanto alefecto de las funciones trigonométricas. No afec-tan a e��.

Preparamos la fórmula Le para la discusión quesigue, para sección rectangular.

Le �4�����4 EI/Kb��� �

4�����4 Exbh3���/Kbn����� �

� 4�����4 Exh3��/Kn����

1.º El valor del módulo de elasticidad del hormi-gón es, en todo caso el característico corregi-do por el efecto de afluencia, condicionadopor la geometría previsible y las condicionesde entorno (hormigón sumergido o seco). Encaso necesario, reiterar.

2.º La longitud elástica en función del canto de lajácena o losa conocido Pmáx y Ylim, según Nor-ma, es posible deducir el valor de h tomandopor y una fracción prudente de Ylim, dada laentidad y posición de las otras cargas inciden-tes en el sistema.

3.º El valor de n 12 debe tener en cuenta, tra-tándose de un sistema en el que intervienenlas deformaciones, la inercia corregida por elefecto de fisuración por instantes flectoresadimensionales ( � �s M �e / b h2 fck) del or-den de 0,20, según cálculos llevados a cabo,n � 17,5.

4.º Es aconsejable aplicar el estudio del profesorF. Muzas, para determinar el coeficiente de ba-lasto, en función de las características del te-rreno y de la posición horizontal o vertical de laviga en estudio. Las correcciones marcadaspor Terzaghi, en función de la dimensión de laplaca de prueba, extrapoladas diría irreflexiva-mente, llevan a situaciones paradójicas.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 24

Page 27: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

25

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

5.º La deducción del valor de la longitud elástica,por aplicación de una raíz cuarta, reduce no-tablemente la trascendencia de cualquiererror en la valoración de una o más variables.Sin embargo, es aconsejable no abusar ale-gremente de esta propiedad.

ERRORES Y SU INCIDENCIA

Me refiero en primer lugar a los opcionales porelección torpe de los parámetros fundamentaleso por la incidencia de las condiciones del torno. Sila relación entre longitudes elástica, ajustada y decálculo inicial, la corrección de la flecha baso esinmediata y, por lo tanto, la incidencia del error detectado.

Con respecto a las cargas vecinas, a distancia to-davía influyente, es fácil el análisis

e�� �� (cos (� � �)) � (sin (� � �))————————————————

e�� (cos � � sin � )

(dos cálculos, para � y para �)

El factor e�� es de gran trascendencia.

e�3 � 0,05 e�4 � 0,018

De ahí el consejo de prescindir de acciones situa-das a una distancia superior a tres veces la longi-tud elástica. Sería, de hecho, pretender un nivelde precisión que, físicamente, se puede espe-rar de un material como el terreno.

En segundo lugar, dejar constancia del poco cui-dado apreciado en la confección de fórmulas enlibros de texto, calificables de prestigiosos:

— Courbon, vol. II, pàg. 86, error d�/dx; omisiónde un factor Sh�.

— Jiménez Salas, vol. III-I, pàg. 11, exponenteerróneo, 2, en vez de 3 (homogeneidad).

Y aunque no corresponde a este campo, recordarpor su trascendencia y la fuente de origen, la de-finición de momento crítico en la pág. 193 de laNorma EA91.

Es por este motivo, de recelo fundamentado que,

en general, utilizo sólo el método de Bleich, quizámás laborioso, pero huyo de fórmulas simplifica-das que, lo siento, me inspiran poca confianza.

LA LOSA FLOTANTE

Hay que dividir cada carga P � P �Py de mane-ra que, en cada punto de aplicación de una de lascargas del sistema, haya coincidencia en las de-formaciones generadas �x � �y o al menos, conuna aproximación suficiente y tolerable a juiciodel proyectista.

El sistema se apoya en la posibilidad de que el or-den de deformaciones y, por tanto, de tensionesdel terreno, sean próximas y parecidas a las su-perficies de influencia de cada carga, definida se-gún el texto de la obra de Rodríguez Ortiz. El he-cho es aceptable lejos de los bordes de la placa,pero puede quedar influido por las condiciones devinculación establecidas entre la losa y su entor-no (empotramiento o articulación a pantallas peri-metrales —dos casos—, extremo libre, etcétera).No es difícil establecer la corrección previa quecomprenda las circunstancias enumeradas.

Tengo referencias de otros métodos: Heteyà(1946) recogido por ACI (1955), Gorbunov-Posa-dov (1959), que no he conseguido hasta ahora.

El método de Simbulidi utilizado en tiempos pasa-dos por la Oficina Técnica de Fomento de Obras yConstrucciones (hoy FCC).

Dada la fuerte convergencia de las series que re-sultan de desarrollar las fórmulas base y la fatigo-sidad del cálculo en fecha anterior a la apariciónde las calculadoras electrónicas manuales, Simbu-lidi convierte la incógnita basada en un polinomiode tercer grado con coeficientes muy rápidamentedecrecientes. Los parámetros auxiliares son elmódulo de elasticidad y el de Poisson del terreno,quizá de menos difícil evaluación en la Rusia euro-pea, atendida su configuración geológica.

Hay que reconocerle el mérito de atacar proble-mas de gran complejidad conceptual y que, en-tiendo, de muy difícil solución o de largo cálculo,con el sistema al que estamos habituados.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 25

Page 28: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

26

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

COSTES

La duración del cálculo, mejorable con programasadecuados, queda compensada por la economíalograda.

El último caso estudiado, la losa flotante econo-mizaba más del 40% del coste de la soluciónconvencional: pilotajes, encepados, jácenas, tra-bas, etcétera, sin contar que la losa sustituye elpavimento de la planta inferior contra el terreno.

Aplicaciones: Jácena y losa flotantes convencio-nales.

Viga centradora de un pilar de borde (resultadomuy interesante).

Viga centradora de pilar de esquina, más comple-ja por P � P �*Py

Rigidez de una pantalla en su unión con una jáce-na. Hay que advertir que la flotación de elemen-tos verticales conlleva duplicar el valor del coefi-ciente de balasto y analizar con detenimiento elvalor del momento de inercia de la pantalla segúnsea la excentricidad de la carga vertical. El pro-blema es extensivo al caso de más de un forjadoempotrado en la pantalla (J. Salas III-Y, apartados1.1.6.2.1 y 1.1.6.2.6).

Solicitaciones de una pantalla conocidos los valo-res de M y V en su coronamiento (físicamente máscreíble que el método Blum, tanto en terrenos in-coherentes como con coherencia apreciable).

No se incluyen los cálculos justificativos de opi-niones emitidas, pero que, en todo caso, puedofacilitar para mejorar la comprensión y la correc-ción si es necesario.

Una aclaración importante: Los estudios de lalosa flotante se han efectuado para el caso enlosa no sumergida, condición a recordar al haceraplicaciones y considerar los parámetros y reco-mendaciones expuestas.

La losa sumergida requiere:

Considerar el empuje de Arquímedes y los posi-

bles medios incorporados al proyecto para amino-rar el efecto. La armadura inferior ha de cumplirla condición de limitación de dimensión de las fi-suras. Esta circunstancia afecta la cuantía de lamisma y varía los parámetros derivados de la geo-metría del conjunto. Este tema es probable que loestudie en un futuro.

Bibliografía

— KARL-HEINZ WÖLFER, Pontres sur appui continuélastique, 1969.

— J. COURBON, Tratado de Resistencia de Materia-les, vol. II, 1965.

— J. A. JIMÉNEZ SALAS et alt., Geotecnia y Cimien-tos, vol. III, 1a part, 1980.

— J. M. RODRÍGUEZ ORTIZ et alt., Curso aplicado deCimentaciones.

— FERNANDO MUZAS LABAD, Consideraciones so-bre la elección de coeficientes de balasto, Re-vista OP., 2002.

— CARLO CESFELLI GUIDI, Geotecnia e Tecnica delleFondazioni, vol. I, 1987.

— J. DARÍO ARISTIZABAL-OCHOA, Estructuras de vi-gas sobre suelos elásticos de rigidez variable,Universidad de Medellín, Generación 125 años.

— E. A. SIMBULIDI, Cálculo de vigas sobre medioselásticos, Moscú 1975.

Segunda parte

Rafael Casals Bohigas y Santiago Cardenal

Puente de dos tramos de 25,00 m y 32,00 m conpuntal inclinado H�2,50 V�5,00 Y�63,43º quecrea solicitaciones de compresión muy importan-tes del orden de 300 Tn, que se suman a las de fle-xión de la jácena continua de dos tramos.

El puente de tramos de inercia variable con sec-ciones de altura decreciente del pilar central hacialos apoyos.

El ordenamiento y dimensionado de los compo-nentes de la estructura daba lugar a tramos de lafibra neutra geométricamente discontinuos.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 26

Page 29: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

Secc. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7- 8 8-9 9-10 10-11

Mm 68,10 5,30 9,50 49,40 88,60 104,10 5,50 31,90 41,90 56,50

27

Unes reflexions sobre el càlcul de fonamentacions pel mètode a flotació Unas reflexiones sobre el cálculo de cimentaciones por el método de flotación

El cajón pasa de:

H�625 mm con una YG�639,30 mm, por tanto, 14’30 mm por encima plano conectadores a

H�975625 mm con una YG�768,40 mm, por tanto, �206,60 mm sobre plano conectadores

El escalonado de la fibra neutra sería el siguiente entre:

No veía evaluable el comportamiento mecánico deun perfil sometido a flexión o a flexión-compresióncon una línea elástica como la definida (rigidez, co-eficiente de transmisión, evaluación de los esfuer-zos generados en los saltos de sección).

Opiné que la estructura crearía una fibra rectilínea,no horizontal, sino con una inclinación en cada unode los tramos del orden de la pendiente del planomedio respectivo con la condición de que el sis-tema se situara en equilibrio a nivel de energía mí-nima.

Dado que la energía total a flexión es � M,2LL /EILexpresión en qué el único término a fijar es la iner-cia en cada sección y que las nuevas inercias, se-gún serían Ii� � IL�Ai Ax

2 con Axi la variación im-puesta al nuevo centro ficticio por la posición de larecta impuesta.

El equilibrio deberá cumplirse en el momento enqué � Ii� � IL� Ax

2Axi logra el máximo, es decir,cuando d/dx � ( IL2�Ax

2Axi ) � 0 que, atendidoslos términos constantes, se convierte, en � Ai dAL

2//dx = 0 que establece una ecuación lineal de unasola variable, de fácil resolución.

Con la estructura rectificada se pueden calcularlas rigideces de las semijácenas y la del pilar.

Se puede, sin dificultad, calcular los puntos por elmomento nulo para determinar la longitud de pan-deo de los tramos flexo-comprimidos.

Ya se ha dicho que el sistema tenía inercia varia-ble, por tramos, a lo largo de cada semi-jácena. Seha adoptado la inercia media ponderada de la

zona en que se producirá la máxima deformaciónal producirse la inestabilidad.

Con el auxilio de la resistencia de materiales Pisa-renko-Yàkolev-Matviéev que da el valor de la flechade un prisma comprimido, biarticulado, sometido acarga uniforme (en este caso media ponderada)en base a un parámetro que vale K � �����N/EJ�.

Aplicando el método de la energía se obtiene Ncxtque debe valer tanto como el producto de N por elcoeficiente de seguridad deseado. Si este hechono se produce, se debe reiterar el cálculo por dife-rentes valores de N hasta lograr un resultado sa-tisfactorio, que definirá la condición para el com-portamiento estable de la estructura; de hecho,la inclinación tolerable de la columna central.

NOTAS

La decisión de adoptar la línea recta como fibra neu-tra es una decisión particular que tiene la ventaja deno crear esfuerzos horizontales parásitos. Hay quecomprender que no es en ningún caso obligatorio.

Muy importante. En toda estructura mixta el hormi-gón que se añade para crear el perfil compuesto,no es más carga muerta, sobre el perfil metálicohasta que el hormigón en cuestión ha completadosu proceso de endurecimiento, es decir, 28 días.Las tensiones generadas en el acero en este pe-riodo debidas a un apuntalamiento insuficiente o defectuoso, deberán sumarse a las generadas en el perfil acabado, por acción del régimen de cargas.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 27

Page 30: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

TERRENO BLANDO

TERRENO DESPLAZADO

COLUMNA DE MORTERO

SUSTRATO DURO

RELLENO DE TRANSICIÓN

28

INTRODUCCIÓN

La tecnología de las columnas de desplaza-miento se engloba dentro de las técnicas demejora del terreno, teniendo todas ellascomo fin último, modificar el funcionamientotensodeformacional de un material geotéc-nico preexistente, de forma que su compor-tamiento sea compatible con los requeri-mientos de la estructura a soportar. Lascolumnas de mortero ejecutadas mediantedesplazamiento consiguen este cambio enlas características del material preexisten-te mediante un doble mecanismo; por unlado el propio sistema de generación de la columna implica el desplazamiento del material situado donde se realiza dicha co-lumna, este material se desplaza radialmen-te con la consiguiente compactación del ma-terial perimetral a la columna; por otro ladola inserción de un elemento estructural decaracterísticas tensodeformacionales ra-dicalmente diferentes al material preexis-tente, hace que el conjunto terreno-colum-na tenga un comportamiento diferente al

del material sin la presencia de dichas inclu-siones.

Este doble mecanismo de mejora, o mejor di-cho, de cambio de características tensode-formacionales del terreno, no debe versecomo independiente, debido a que la mejoraconseguida en el terreno colindante a la co-lumna es muy importante para poder conse-guir un adecuado comportamiento del con-junto terreno-columna. El resultado final deltratamiento será la consecución de un con-junto terreno-columnas con una mayor rigi-dez, resultado de combinar las rigideces delas columnas, el terreno compactado colin-dante a las columnas y el terreno preexisten-te, así mismo, la inserción de unos elemen-tos con una mayor resistencia al corte que ladel terreno atravesado, también dotará a di-cho conjunto de una mayor capacidad de so-portar esfuerzos de corte. Estos cambios enel comportamiento del material hacen que latecnología aquí expuesta deba valorarsecomo solución para conseguir plataformasmenos deformables así como para aumentarel grado de estabilidad de taludes (fig. 1).

5 Columnas de mortero con desplazamiento Juan José Rosas Alaguero

Fig. 1

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 28

Page 31: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

�c

�(X)

�S

A B

X

A B

L

29

Columnas de mortero con desplazamiento

En la presente exposición se describirá latecnología OMEGA para la realización de co-lumnas de desplazamiento, tecnología éstacon la que IFC ha resuelto diversas obras,tanto en su aplicación en forma de pilotecomo en forma de columna de mortero. En elpresente texto primero se hará un breve in-troducción a las metodologías de diseño,posteriormente se expondrán las caracterís-ticas particulares del sistema OMEGA para larealización de columnas de desplazamiento,haciendo una breve descripción de una obraresuelta con dicha tecnología consistente enla mejora de una plataforma, finalmente seexpondrán los aspectos más importantes enel apartado de conclusiones.

METODOLOGÍAS DE DISEÑO

La base teórica sobre la que se fundamen-ta el diseño de la mejora del comportamien-to tenso-deformacional del terreno modifi-

cado con columnas de desplazamiento, esel estudio de la interacción entre el terrenopreexistente, el terreno mejorado en la fasede ejecución de las columnas y las propiascolumnas, estos materiales se caracterizanpor una diferencia de rigideces importan-te, lo cual genera una redistribución de lastensiones, así como la aparición de meca-nismos tenso-deformacionales asociados aniveles de deformación inferiores a los pro-pios de una carga unitaria vertical (fig. 2).

Esta relación de rigideces entre las columnasde mortero y el terreno preexistente, la cualpuede oscilar entre 500 y 10 000 para elcaso de suelos duros y blandos respectiva-mente, así como la gran capacidad de sopor-tar esfuerzos tangentes y de compresión decada una de las columnas, son las caracterís-ticas diferenciadoras de la tecnología de me-jora con columnas de mortero respecto otrastecnología aparentemente idénticas comoson las columnas de grava o la vibroflotación,

Fig. 2

��L ���(x) dx

B

A

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 29

Page 32: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

30

Columnas de mortero con desplazamiento

siendo esta tecnología, en muchos aspectos,similar a tecnologías de refuerzo del terrenocomo pudiera ser el claveteado para mejorade capacidad portante o la tierra armada.

En base a lo comentado anteriormente, lasmetodologías de diseño deberán poder mo-delar el comportamiento de un material com-puesto por varios materiales de característi-cas radicalmente diferentes. La complejidadasociada a esta situación hace que las me-todologías aplicadas oscilen desde modelos

muy simplistas basados en la estimación delos parámetros del nuevo material forma-do por el terreno preexistente y las colum-nas, hasta las modelizaciones más comple-jas basadas en Elementos Finitos tridimen-sionales donde se pueden modelar tanto elcomportamiento del terreno como el de lascolumnas de mortero así como los mecanis-mos de interacción, pasando por metodolo-gías como la de Priebe o la de Van Impe y DeBeer, ambas heredadas de la tecnología decolumnas de grava y adecuadamente adap-tadas a la mayor rigidez de las columnas demortero.

A modo de ejemplo ilustrativo, y utilizando lametodología de Elementos Finitos, en la figu-ra siguiente (fig. 3) se representa el efectoque genera la materialización de varias co-lumnas de mortero en una capa de terrenopreexistente, realizando posteriormente unterraplenado sobre éstas, en la figura se re-presentan los asientos estimados, pudiéndo-se ver que éstos son prácticamente la mitaden la vertical de las columnas respecto a losasientos en la zona no tratada, así mismo enla siguiente figura (fig. 4) se representan lospuntos donde el modelo presenta plastifica-ciones, pudiéndose observar como las acu-mulaciones de tensiones se producen en lazona superior de las columnas y como partede estos procesos de plastificación tambiénse dan en el apoyo de las columnas.

SISTEMA OMEGA

Desde el año 2002 varios equipos de IFC Ci-mentaciones Especiales, S.A. se adaptaronpara la realización de la tipología de cimen-tación OMEGA. Esta decisión fue tomadacon la finalidad de ofrecer al mercado espa-ñol una tecnología que está dando muy bue-

Fig. 3

Fig. 4

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 30

Page 33: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

31

Columnas de mortero con desplazamiento

nos resultados en diversos países europeos(fig. 5), ya que permite ofrecer pilotes de ex-celentes prestaciones resistentes con uncoste muy ajustado, así como tratamientosde terreno que permiten generar platafor-mas más rígidas y resistentes frente a es-fuerzos de corte.

La columna Omega se instala en el terrenosin vibraciones, produciendo un desplaza-miento lateral del terreno. Su instalación sebasa en el sistema de aplicación de par yempuje y extracción por par y tiro.

El Profesor Van Impe del Laboratorio de Me-cánica del Suelo de la Universidad Ghent deBruselas ha realizado un extenso programade investigación, diseñado para efectuar unfiel análisis del comportamiento de este sis-tema.

La «cabeza» Omega tiene un diámetro quese incrementa gradual y discontinuamente,

al final de la cual se encuentra una hélice.Esto proporciona el diámetro nominal de lacolumna y asegura un efectivo desplaza-miento del terreno. El paso de incremento dediámetro y la altura variable de montaje de lahélice han sido geotécnicamente optimiza-dos (fig. 6).

Varias campañas de ensayos con exhaus-tivos controles, incluyendo la instrumenta-ción completa de la ejecución de pruebas decarga, ensayos de dilatación, etc., han sidoefectuados. Las curvas de carga-asiento re-velan un considerable incremento de resis-tencia al principio de las mismas (zona defuste), mejorándose notablemente frente alos obtenidos con pilotes realizados con dis-tintas técnicas. Esto confirma la muy buenainteracción columna-terreno, resultando unalto valor de fuste y ratificando la idoneidaddel sistema de desplazamiento, en varios ti-pos de suelos. Por encima del diámetro má-

Fig. 5 Fig. 6

Serew pile with lateral soil

displacement

OMEGA PILE

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:23 Página 31

Page 34: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

32

Columnas de mortero con desplazamiento

ximo de la cabeza, unas hélices horizontalesy la inclinación adecuada del ángulo superior,producen un segundo desplazamiento del te-rreno durante la secuencia de extracción y lafase de hormigonado. Un azuche evita que elterreno o el agua entren en el tubo centraldurante el proceso de instalación.

El sistema de columnas de desplazamientoOMEGA se basa en una triple acción de me-jora sobre el terreno a tratar. En la fase dedescenso el terreno es desplazado lateral-mente gracias al especial diseño de la cabe-za de rotatoria, instalada en una maquinariaque permita transmitir un alto par de rota-ción así como un empuje vertical importan-te. Una vez alcanzada la profundidad nece-saria, la cabeza es extraida mientras elhormigón es inyectado a través de la varilladel tubo central.

En este proceso de extracción, gracias al es-pecial diseño de la cabeza rotatoria se siguedesplazando el material radialmente en elcaso de que la perforación se haya «cerrado»o haya habido caídas de material desde ca-

pas no estables. El pilote es hormigonadobajo presión controlada, lo cual induce untercer estado de desplazamiento, así comoasegura una perfecta unión terreno-mortero(fig. 7).

Particularidades y principales ventajas

• Bajo nivel de ruido durante la ejecución.No se producen vibraciones.

• Comportamiento como pilote de desplaza-miento, obteniendo elevadas capacidadesde carga, especialmente alta resistencia ala fricción.

• Prácticamente no se generan residuos quetransportar. Limpieza en la zona de obra.

• La ejecución del pilote puede ser controla-da usando un sistema de monitorizaciónespecialmente diseñado. Esto facilita almaquinista el controlar en tiempo real elregistro de parámetros, los cuales asegu-ran la correcta instalación de la columna.

La metodología operativa de la columnaOMEGA está asociada a un control estricto yconstante tanto de los parámetros de perfo-ración como de los de inyección del hormi-gón, esto permite garantizar una excelentecalidad de todos los procesos así como laposibilidad de determinar un valor aproxima-do de la capacidad resistente del elementoejecutado en tiempo real. Este control conti-nuo del proceso así como el evidente incre-mento de la capacidad resistente del terre-no debido al aumento de la densidad delterreno alrededor del pilote, permite adoptaren fase de cálculo valores de los coeficien-tes resistentes mayores, con un evidenteahorro económico sin afectar al grado de se-guridad de la obra (fig. 8). Fig. 7

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 32

Page 35: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

33

Columnas de mortero con desplazamiento

La metodología OMEGA precisa de equiposde características adecuadas, siendo de es-pecial importancia los siguientes aspectos:

• Equipos con un importante par de rota-ción: Este aspecto es fundamental paraque sea posible el remoldeo del material,ejerciendo una presión suficiente sobrelas paredes de la perforación para provo-car el desplazamiento del material.

• Equipos con capacidad de empuje: Estacaracterística provocará la penetración dela herramienta de perforación-desplaza-miento. La capacidad de empuje se consi-gue con elementos tipo «pull -down» asícomo con equipos de gran tonelaje.

• Instrumentación del equipo: Esta carac-terística la deben de cumplir tanto el equi-po de perforación como el de inyección

MEJORA DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO

• Aumento del tope estructural del ele-mento.

• Posibilidad de adoptar coeficientesde seguridad menores.

• Posibilidad de aumento de las resis-tencias por fuste y/o punta respectoa pilotes de extracción.

ESTIMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA CAPACIDADRESISTENTE DE UN PILOTE Y ENSAYOS DE CARGA

• Metodología de De Beer-Van Impe:

E� � M �� /��V � N/�

• Ensayos de carga: incremento entre el 20y 25 % de la capacidad por fuste y porpunta respecto a pilotes de barrena con-tínua (CPI-8).

DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO

MEJORA DE SUS CARACTERÍSTICAS

GEOTÉCNICAS

CONTROL DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN

E INYECCIÓN�

Fig. 8

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 33

Page 36: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

34

Columnas de mortero con desplazamiento

de hormigón, para lo cual deben de estarlos equipos equipados con transductoresque transformen los datos a medir en se-

ñales eléctricas las cuales serán proce-sadas en una unidad central de proceso(figs. 9, 10, 11, 12).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 34

Page 37: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

35

Columnas de mortero con desplazamiento

EJEMPLO: MEJORA DE PLATAFORMA

El presente ejemplo muestra la utilizaciónde la tecnología de las columnas de morterocon desplazamiento mediante el sistemaOMEGA, materializándose una serie de co-lumnas OMEGA de 36 y 46 cm de diámetrodispuestas en una malla cuadrada con inter-distancias entre 2,50 y 3,50 metros, conuna longitud media de 11,00 m a confirmaren obra con el sistema de registro continuode parámetros.

El terreno sobre el que se realizará la futuraplataforma está formado por material aluvialy la llanura de inundación de un río que dis-curre cercano a la plataforma, así como lasramblas y rieras de la red secundaria. Estosmateriales son básicamente granulares conintercalaciones de niveles arcillosos. Otroaspecto de vital importancia era el hecho deque la futura plataforma, parcialmente seapoya en la antigua plataforma de una líneaferroviaria existente actualmente y cuyo ma-

terial ha sido caracterizado mediante pene-trómetros dinámicos tipo DPSH con valoresinferiores a 10 golpes. Todo este conjuntoapoya sobre un sustrato formado por arco-sas, las cuales en todo momento se hanconsiderado como indeformables, estandosituado el nivel freático a 2,00 metros de laplataforma de trabajo, en la siguiente foto-grafía puede apreciarse la plataforma de tra-bajo para la maquinaria de ejecución de co-lumnas OMEGA (fig. 13).

Para el dimensionado del tratamiento a reali-zar se utilizó la modelación por Elementos Fi-nitos, considerando un comportamiento delterreno drenado, y un modelo de comporta-miento no lineal del terreno tipo Mohr-Cou-lomb aplicando este mismo modelo para lainterfaz entre pilote y terreno. Las columnasse han modelado con elementos continuostipo viga con su correspondiente rigidez axialy a flexión. Con esta modelación se ha podidoestimar los asientos esperables en el terrenoexistente mejorado, pudiendo dimensionar eltratamiento para conseguir los objetivos bus-cados de obtener un grado de seguridad ade-cuado para los taludes realizados, así comoun asiento admisible sobre la línea ferroviariaexistente, debido a la materialización de lanueva plataforma.

En las figuras siguientes puede apreciarse elresultado de la modelación, destacando comolos movimientos previstos en la plataforma fe-rroviaria preexistente, son mínimos, lo quepermitirá garantizar que ésta se verá mínima-mente afectada, y por lo tanto, no será preci-so limitar la circulación de trenes. Así mismo,se realizó un análisis de estabilidad aprecián-dose que la zona con mínimo factor de segu-ridad no afecta a la plataforma realizada. Enbase a estas conclusiones se determinó la realización de columnas OMEGA de diámetroFig. 13

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 35

Page 38: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

36

Columnas de mortero con desplazamiento

36 y 46 cm con separaciones interejes de3,00 metros y longitudes variables entre 10 y17 metros en función de la localización delsustrato resistente (figs. 14 y 15).

Las siguientes figuras corresponden a partede los planos del tratamiento realizado, dife-renciándose varias secciones tipo de trata-miento en función de las diferentes con-diciones de contorno y con la finalidad deoptimizar la solución tanto técnica comoeconómicamente (figs. 16 y 17).

La ejecución final de la obra precisó de lautilización de tres equipos de columna OME-GA equipados con cabeza rotatoria de altopar y sistema Pull-Down. Consiguiéndoseproductividades medias de 400 ml a lo largode toda la obra, por lo que en el momentoque los tres equipos estuvieron en obra sealcanzaba una capacidad de tratamiento dehasta 1500 m2 diarios. En la siguiente foto-grafía puede apreciarse un equipo de colum-nas OMEGA trabajando en la plataforma amejorar, pudiendose observar tanto el equi-po perforador como el equipo de bombeo yla cuba de mortero (fig. 18). En las siguien-tes fotos se aprecia la introducción de la herramienta OMEGA en el terreno y el resul-tado final del tratamiento, es interesante ob-servar el evidente hinchamiento del terreno

Fig. 18

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 36

Page 39: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

APROX. 19.00

10.005,00

5,0

0�

6,0

0 m

TRATAMIENTO T2a

TRATAMIENTO T2b

Plataforma de trabajo (fase 1)

12

Plataforma actual

1,440

Plataforma actual

Eje

de

vía

Plataforma de trabajo (fase 2)

1.665

Plataforma de trabajo

LEYENDA

SECCIONES TIPO

Capa de saneo de 30 cm con material seleccionado1

Ejecución inclusiones rígidas en el cimiento del terraplén a construir2

Capa de saneo de 0,70 � 1.00 m con material QS23

Ejecución de la plataforma de trabajo y de las inclusiones rígidas de la misma con el menor desfase posible4

Ejecución del resto de terraplén para completar la plataforma5

Ejecución del resto de terraplén y del último nivel de inclusiones rígidos simultáneamente6

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Capa de saneo de 30 cm con material

seleccionado

Varia

ble

7.0

0 -

17

.00

Capa de saneo de 30 cm con material seleccionado

Columnas de mortero de diámetro 460 mm en malla cuadrada de 3,6 m hasta rechazo

Columnas de mortero de diámetro 460 mm en malla cuadrada de 3,6 m hasta rechazo

Columnas de mortero de diámetro 460 mm en malla cuadrada de 3,6 m hasta rechazo

Columnas de mortero de diámetro 460 mm en malla cuadrada de 3,6 m hasta rechazo

Columnas de mortero de diámetro 460 mm en malla cuadrada de 3,6 m hasta rechazo

Escalonado-saneo del talud actual cada... (60 cm)

Escalonado-saneo del talud actual cada...??? (60 cm)

Eje

plat

arfo

rma

Eje

plat

arfo

rma

Capa de saneo de 0,70 � 1.00 m con material QS2

Capa de saneo de 0,70 � 1.00 m con material QS2

Eje

de

vía

37

Columnas de mortero con desplazamiento

Fig. 17

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 37

Page 40: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

38

Columnas de mortero con desplazamiento

en la zona colindante a la columna OMEGA(figs. 19 y 20).

Cabe destacar los diferentes controles de ca-lidad que se realizaron en obra, desde los típicos controles sobre el replanteo o las características del hormigón, hasta el con-trol de los parámetros de perforación e inyec-ción de las columnas. El control de paráme-tros de perforación permitió obtener criteriosobjetivos sobre la profundidad que debían te-ner las columnas, aspecto éste crítico paraconseguir un adecuado tratamiento, el con-trol de los parámetros de inyección permitíaobtener un grado de fiabilidad elevado sobrela continuidad de la columna. Así mismo, lascolumnas fueron sometidas a una campañade controles de integridad mediante analiza-dores de martillo. Junto a todos los controlesde materiales y ejecución antes menciona-dos, se elaboró un plan de instrumentaciónsuficientemente riguroso como para garanti-zar que el comportamiento del conjunto te-rreno mejorado, terraplen nuevo y plataforma

ferroviaria existente se comportaban segúnel modelo utilizado en fase de diseño. Lacampaña de control antes mencionada, a fe-cha de impresión del presente artículo, aúnestá activa, observándose que los resulta-dos obtenidos de los diferentes parámetrosinstrumentados son coherentes con las mo-delaciones realizadas en fase de diseño,considerando las evidentes heterogeneida-des de todo caso real.

CONCLUSIONES

En el presente artículo se ha descrito la tec-nología de columnas de mortero con des-plazamiento, situando ésta en el ámbito dela mejora del terreno, con similitudes conotras tecnologías de mejora como pudieraser las columnas de grava o vibroflotación,pero con aspectos diferenciadores, debido ala gran diferencia de rigidez existente entrelos terrenos a mejorar y las propias colum-nas, aspecto éste que hace que su compor-

Fig. 20Fig. 19

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 38

Page 41: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

39

Columnas de mortero con desplazamiento

tamiento se acerque al de tecnologías comoel claveteado.

Se han mencionado diversas metodologíasde diseño, destacando la utilización de aque-llas que se basen en Elementos Finitos comomuy válidas, dada la complejidad de los me-canismos tensodeformacionales asociados aesta tecnología, pero mencionando como váli-das metodologías utilizadas en otras tecnolo-gías de mejora previa adaptación.

Dentro de la mejora de terreno mediante co-lumnas de mortero por desplazamiento, elsistema OMEGA destaca, por toda una seriede aspectos que lo hacen especialmente in-dicado para conseguir los fines buscadospara la mejora del terreno, destaca el hechode someter al terreno a tres fases de mejoraasí como los controles intrínsecos al sis-

tema, los cuales garantizan un nivel de cali-dad y fiabilidad excelente de los elementosrealizados.

Se ha descrito una aplicación práctica de latecnología de mejora del terreno mediantecolumnas de mortero con desplazamiento,utilizando el sistema OMEGA, consiguiendoun nivel de mejora de un terreno existente demuy bajas características geotécnicas, sufi-ciente como para garantizar que los taludesa construir sobre dicho material tienen unagrado de seguridad adecuado y que las de-formaciones resultantes en una plataformaferroviaria colindante a la nueva platafor-ma, tenga un nivel de deformaciones sufi-cientemente bajo como para garantizar quela vía preexistente podrá mantener el 100%de su nivel de servicio.

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 39

Page 42: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

40

6 Miscel.lània

«Apropar-se a l’estructura (o estructures)dels edificis a través d’una casuística diver-sa i un plantejament transversal ha estat lamanera com han abordat en aquest manualprofessional els seus diversos autors (Fer-ran Anguita, Josep Baquer, Robert Brufau,David Garcia, Juan Ramón Goitia, FructuósMañà, Antoni Massagué, Xavier Mateu, JordiVelasco, Pamias Serveis, Josep Sotorres iEnric Xercavins).

La coordinació ha corregut a càrrec de l’Asso-ciació de Consultors d’Estructures, la qual,des d’una perspectiva més oberta que corpo-rativista, intercomunica ciència i ofici d’arqui-tectes, arquitectes tècnics, enginyers (de ca-mins, industrials) i enginyers tècnics.

Una obra singular i de gran valor pedagò-gic, on es combinen textos i imatges d’unamanera directa, dinàmica i sintètica per aexemplificar el que han estat vertaderes ex-periències pràctiques. L’experiència, com ahistòria, és la mestra de la vida.»

«Acercarse a la estructura (o estructuras) de los edi-ficios a través de una diversa casuística y un plan-teamiento transversal ha sido la manera cómo hanabordado en este manual profesional sus diversosautores (Ferran Anguita, Josep Baquer, Robert Bru-fau, David Garcia, Juan Ramón Goitia, Fructuós Ma-ñà, Antoni Massagué, Xavier Mateu, Jordi Velasco,Pamias Servicios, Josep Sotorres y Enric Xercavins).

La coordinación ha corrido a cargo de la Asocia-ción de Consultores de Estructuras, la cual, desdeuna perspectiva más abierta que corporativista, in-tercomunica ciencia y oficio de arquitectos, arqui-tectos técnicos, ingenieros (de caminos, industria-les y de montes) e ingenieros técnicos.

Una obra singular y de gran valor pedagógico, don-de se combinan textos e imágenes de una maneradirecta, dinámica y sintética para ejemplificar loque han sido verdaderas experiencias prácticas. Laexperiencia, como historia, es maestra de la vida.»

“Los ordenadores son inútiles.Sólo saben dar respuestas

Pablo Picasso ”

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 40

Page 43: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

41

“Lo importante no es tener muchas ideas,sino la idea oportuna en cada caso

Juan Zorrilla ”

“La formulación de un problema es más importante que su solución

Albert Einstein ”

INTEMACwww.intemac.es

Fichas de ejecuciónde obras de hormigónFichas de ejecuciónde obras de hormigón(2ª edición ampliada)

J. Calavera RuizP.V.P.: 50 euros

15 fichas en papel de diferentes colores,plastificadas y presentadas en un archivador de anillas con un total de 78 páginas y 115 figuras

Las Fichas intentan presentar, en forma sintéti-

ca, los diferentes aspectos que deben ser teni-

dos en cuenta en cada etapa. La experiencia de

casi 38 años de funcionamiento de INTEMAC,

indica que incluso técnicos muy experimenta-

dos en la Ejecución o en el Control, olvidan con

frecuencia aspectos fundamentales de estos

procesos, si no siguen una guía escrita breve

pero completa.

Por otra parte, algunos aspectos contenidos

en las Fichas son de difícil selección para su

memorización, pero, dada su presentación en

forma independiente y el hecho de que cada una

de ellas va impresa en papel de diferente color,

permiten una fácil consulta en obra.

Esta segunda edición ha ampliado el número

de fichas de 10 a 15.

Los poseedores de la primera edición, no

necesitan adquirir ésta, pues basta que adquie-

ran las cinco nuevas fichas (F-11 a F-15) al pre-

cio de 20 euros.

Miscel.làniaMiscelánea

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 41

Page 44: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

42

7 Llista de membresde l’AssociacióJuny 2006

1. Rafael Casals i Bohigas Betlem 42 08012 BARCELONA

2. Florentino Regalado TesoroAvda. Eusebio Sempere 5 03003 ALICANTE

3. José Antonio Torroja CavanillasPríncipe de Vergara 103, 10 D28006 MADRID

4. José Calavera RuizMario Rosso de Luna 29Zona Industrial Fin de SemanaEdificio BRACAMONTE(Edif. 12)28040 MADRIDemail: [email protected]

5. Ramón Argüelles ÁlvarezETS Ingenieros de MontesCiudad Universitaria s/n28040 MADRIDemail: rargü[email protected]

6. Francesc Bassó i BirulésBalmes 415, 9é. C08022 BARCELONAemail: [email protected]

7. Antoni Torrent i MarquèsAvda. Montevideo 65, 3r. 4a.08340 VILASSAR DE MAR

8. Antoni Marí i Bernat Jordi Girona 1-3,edifici C1,despatx 201 CCampus Nord UPC08034 BARCELONAemail: [email protected]

1P. CONSTRUCCIONES, APLICACIONES Y REFUERZOS, S. A.(CARSA)

1P.1 Fernando Gordún BurilloDe lo Gaiter del Llobregat 125-127PI. Can Estruch08820 El Prat del Llobregatemail: [email protected]

2P. PREFABRICATS DE CATALUNYA, S. A.2P.1 Agustí Ferrés Altimiras

Els Plans,antiga ctra. de la Puda s/núm.08640 OLESA DE MONTSERRATemail: [email protected]

3P. ALTERNATIVAS TECNICAS DE LOS FORJADOS, S. L.(ATEFOR)

3P.1 José M. Serrano SevillaIndústria 9-11PI. Conde de Sert08755 CASTELLBISBALemail: [email protected]

4P. SGS TECNOS, S. A.4P.1. Marina Fernández Díaz

Rera Palau 11, 6è.08003 BARCELONAemail: [email protected]

5P. BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S. A.5P.1 Kenneth Vera Ruiz

Via Augusta 11708006 BARCELONAemail: [email protected]

6P. MECÁNICA DEL SUELO LOSAN, S. A.

6P.1 Juan Manuel Muñoz JuradoCiència 4108850 GAVÀemail: [email protected]

7P. SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, S. A.7P.1 Manuel Bertran Mariné

Via Augusta 13-1508006 BARCELONAemail: [email protected]

8P. ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S. A.

8P.1 David Vergés CollRonda Can Fatjó 1308290 CERDANYOLA DEL VALLÈSemail: [email protected]

9P. INTEMAC9P.1 Francisco Hostalet Alba

Antón Fortuny 14-16, 4t. 2a.08950 ESPLUGUESemail: [email protected]

10P. ECA OCT, S.A.U.10P.1 Juan Carlos González Albalate

Quatre Camins 9-1508022 BARCELONAemail: [email protected]

11P. BETEC CATALANA, S.A.11P.1 Manel Soler Padró

Santander 42-48, nau 3908020 BARCELONAemail: [email protected]

12P. INTEINCO12P.1 Cándido Ovejero Sánchez

Roselló 37208025 BARCELONAemail: [email protected]

13P. ESTRUCTURAS Y PROYECTOS METÁLICOS, S.L.

13P.1 Joaquin Piferrer CubarsiAvda. Marquès Comillas s/núm.Recinte Poble Espanyol, bústia 91email: [email protected]

SOCIS D’HONOR SOCIS PROTECTORS

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 42

Page 45: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

43

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

14P. ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A.14P.1 Jaume Alsina Oliva14P.2. Jacint Bassols Servitje

Camí de la Font Freda 1Polígon Industrial d’en Coll08110 MONTCADA I REIXACemail: [email protected]

15P. MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L.

15P.1 Joan Recasens BertranPasseig La Salle 9, 1r. 1a.43850 CAMBRILSemail: [email protected]

16P. TALLERES MANUTENCIÓN, S.A.16P.1 Armando Lalmolda de la Hija

P.I. «Camí Ral»Passeig Ferrocarril 38308850 GAVÀemail: [email protected]

17P. CENTRO CATALÁN DE GEOTECNIA, S.L.

17P.1 Teodoro González LópezBertran 39, baixos 1a.08023 BARCELONAemail: [email protected]

18P. GESOND, S.A.18P.1 Joaquin Masana Bergnes de las Casas

Doctor Roux 77, 6è08017 BARCELONAemail: [email protected]

19P. GEOTÈCNIA GEÒLEGS CONSULTORS, S.L.

19P.1 Carles Salvador SalesAvda. Diagonal 376-378, 1r D08037 BARCELONAemail: [email protected]

21P. EMMSA (ESPAÑOLA DE MONTAJES METÁLICOS)

21P.1 Fco. Javier Piñol BurguesTorres i Amat 7-1108001 BARCELONAemail: [email protected]

22P. IFC CIMENTACIONES ESPECIALES, S.A.

22P.1 Juan José Rosas AlagueroJoaquim Molins 5-7, 6è. 4a.08028 BARCELONAemail: [email protected]

23P. CELSA23P.1 Honorino Ortega Valencia

Camino de las Canteras s/n45200 ILLESCAS (TOLEDO)email: [email protected]

24P. SOCOTEC IBERIA, S.A.24P.1 Josep Pugibet Martí

Josep Ferrater Mora 2-408019 BARCELONAemail: [email protected]

25P. IBERCAL25P.1 Juan José Timoteo Arenas

Avda. Gran Via 8-10, 3r, 5a08902 HOSPITALET DE LLOBREGATemail: [email protected]

26P. APPLUS CONSTRUCCIÓN TECNICA, S.A.

26P.1 Jordi Samper26P.2 Josep Maria Felguera Garrido

Praga 16-18. PI. Cova Solera08191 RUBÍemail: [email protected]

[email protected]

27P. KNAUF MIRET SL27P.1 Daniel Miret Bausili

Calafell 108720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS

28P. STAE - CYPE INGENIEROS28P.1 Bernabé Farré i Oró

Almogàvers 66, 2n A08018 BARCELONAemail: [email protected]

29P. SIKA29P.1 Eva Cunill Biscos

Travessia Industrial 1308907 HOSPITALET DE LLOBREGATemail: [email protected]

30P. CTT. STRONGHOLD, S.A.30P.1 Vicente Jarque Clavería30P.2 Juan Lina30P.3 Pedro Ossó Rebull

Casanova 2-4, 3r08011 BARCELONAemail: [email protected]

[email protected]@vslsp.com

www.vsl-intl.com

31P. HORMIPRESA31P.1 Rafael Fuertes Arias

Carretera d’Igualada s/n43420 SANTA COLOMA DE QUERALTemail: [email protected]

32P. DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA SA

32P.1 Pedro Solera GorrizBasters 13-1508184 PALAU DE PLEGAMANSemail: [email protected]

33P. ASSOCIACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURES METÁL.LIQUES (ASCEM)

33P.1 Joan Delriu Real33P.2 Joan Buj Cotes33P.3 Ricardo Sancho33P.4 Miquel Àngel López Colillas

Aribau 168, 1r 1a08036 BARCELONAemail: [email protected]

34P. ACIEROID, S.A.34P.1 Ramón Escolano MIguel

Avinguda de la Granvia 17908908 HOSPITALET DE LLOBREGATemail: [email protected]

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 43

Page 46: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

44

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

35P. EUROPERFIL, S.A.35P.1 Lluís Paguera Sánchez

Avinguda de la Granvia 17908908 HOSPITALET DE LLOBREGATemail: [email protected]

36P. COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

36P.1 Maite Bartrolí i SoléArc 1-3, Planta 508002 BARCELONAemail: [email protected]

37P. HILTIESPAÑOLA, S.A.

37P.1 Davide MoreschiAvda. Fuente de la Mona 2, edificio I28050 MADRIDemail: [email protected]

38P. HALFEN-DEHA, S.A.38P.1 Carles Herrera i Sarra

Josep Viader i Moliner 10, baixos A17001 GIRONAemail: [email protected]

39P. SISTEMES DE REFORÇ ACTIU, S.L.

39P.1 Antoni Agradé VilaSant Agustí 4008301 MATARÓemail: [email protected]

40P. FINNFOREST IBÉRICA, S.L.

40P.1 David Rità MatasCarrer de la Mina 25, 1r 1a08173 SANT CUGAT DEL VALLÉSemail: [email protected]

11. BRUFAU, OBIOL, MOYA I ASSOCIATS, S.L.

11.1 Robert Brufau i Niubó 11.2 Agustí Obiol i Sánchez11.3 Lluís Moya i Ferrer11.4 Miguel Àngel Sala i Mateus 11.5 Antoni Orti i Molons11.6 Joan Francesc Garcia Beltran 11.7 Ignacio Costales Calvo11.8 Alicia Huguet Gonzàlez11.9 Carles Jaén Gonzàlez11.10 Anabel Lázaro Yus11.11 Fernando Llaberia Martínez11.12 Diego Martín Sáiz11.13 Josep Ramon Solé Llarzo

Hercegovina 25, local 4 08006 BARCELONA email: [email protected]

12. INGESVA, S.L.Jose Luis Vàzquez i Baanante Taquígraf Serra 10, 3r. 2a.08029 BARCELONA email: [email protected]

13. INDUS CÁLCULO, S.A.13.1 Jordi Pedrerol Jardí 13.2 Juan José Pesquera Prados13.3 Manuel Garcia Cabrera 13.4 Xavier Mas Garcia

Via Augusta 4, àtic 08006 BARCELONA email: [email protected]

14. PBX CENTRE DE CÀLCUL, S.L.

14.1 Enric Xercavins i Valls 14.2 Marc Batlle Arissa14.3 Josep Xercavins Batlló14.4 Carles Valldeperas Capellas

Indústria 9Polígon Industrial Compte de Sert 08755 CASTELLBISBALemail: [email protected]

15. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EUROPEA, S.A.

15.1 Gerardo Vidal i Pueyo15.2 Antoni Tahull Palacín15.3 Eckart Matthias Gennrich

Independència 240, baixos 08026 BARCELONAemail: [email protected]

16. area516.1 Antoni Massagué i Oliart 16.2 Jordi Guasch i Asmarats 16.3 Jordi Parés Massagué16.4 Jordi Velasco Saboya

Plaça del Sol 3-4, principal 1a.08012 BARCELONA email: [email protected]

17. José Luis Pedraza i Llanos Camí de Can Gatxet 47, 1r. 2a.08190 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

18. Jesús Pérez i Lluch Gran Via 339, 1r.08014 BARCELONA

20. STATIC INGENIERÍA, S.A.20.1 Gerardo Rodríguez i González 20.2 Miguel Rodríguez Niedenführ

Passeig d’amunt 18,entresòl 1a.08024 BARCELONA email: [email protected]

21. CABEZAS & GÓNGORA, S.L.21.1 Francisco Cabezas i Cabello

San Fructuós 80, baixos 08004 BARCELONA email: [email protected]

22. PAMIAS SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.22.1 Enric Berga i Sastre 22.2 Carles Romea Rosas

Montnegre 14-16 08029 BARCELONA email: [email protected] www.pamias.com

SOCIS NUMERARIS PROFESSIONALS

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 44

Page 47: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

45

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

23. Joan Ramon Blasco i Casanovas Passeig del Born 17, 2n. 5a.08003 BARCELONA email: [email protected]

25. Juan José Ibáñez i Acedo Avda. Torreblanca 2-8, 2n. C08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS email: [email protected]

27. Llorenç García i Geira Passeig del Canal 25, 3r. 1a.08970 SANT JOAN DESPÍemail: [email protected]

28. ABAC, S.L.Rafael Guerrero i Ribas Avda. Carlemany 56, 1r. C ESCALDES - ENGORDANY PRINCIPAT D’ANDORRA email: [email protected]

29. Vicenç Moya i Torrebadell Dos de Maig 286, 6è. G 08025 BARCELONAemail: [email protected]

30. Pere Sobré i Massagué Horta Novella 41, baixos08201 SABADELLemail: [email protected]

31. NB 35 barcelona 31.1 Enric Torrent i Figuerola

Còrsega 361, sobreàtic08037 BARCELONAemail: [email protected]

32. MASERCON 2001, S.L.32.1 Alfredo Municio Ángel

Descobridor Colom 17 08191 RUBÍemail: [email protected]

33. GENESCÀ MOLIST, SL.33.1 Josep M. Genescà i Ramon

Numància 63, entresòl 08029 BARCELONA email: [email protected]

35. BLÁZQUEZ-GUANTER,ARQUITECTES, SCP

35.1 Antoni Blázquez i Boya 35.2 Lluís Guanter i Feixas

Sant Josep 3 17004 GIRONA email: [email protected]

37. Jaume Pastor i Sánchez Déu i Mata 152, entresòl 3a08029 BARCELONA email: [email protected]

38. Jordi Padró i Quintana Passeig Comte d’Egara 10 08221 TERRASSA email: [email protected]

39. R.M. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 39.1 Josep M. Ramos i Mezquita

Suïssa 13 08023 BARCELONAemail: [email protected]

40. Eduard Hernando i Talo Còrsega 272, 5è. 2a.08008 BARCELONA email: [email protected]

41. PREFABRICATS PUJOL, S.A.41.1 Silvestre Petanàs i Vilella 41.2 Antoni Sarradell i Pàmies 41.3 José Luis Gonzàlez i Guerrero

Ctra. Miralcamp s/núm.25230 MOLLERUSSAemail: [email protected]

42. GOBI CONSULTORS D’ESTRUCTURES, S.L.

42.1 Joan Ramon Goitia i Blanco Passatge Raval 7, baixos 08960 SANT JUST DESVERN email: [email protected]

44. TRANSMETAL, S.A.44.1 Lucindo Lázaro i Rico

P.I. «Les Argelagues»08185 LLIÇÀ DE VALL email: [email protected]

45. ESTRUCTURAS NAVÀS S.A.45.1 Josep Lluís Sánchez i Sánchez

Sant Gabriel 18-20, baixos 08950 ESPLUGUES DEL LLOBREGAT email: [email protected]

46. PEDELTA, S.L.46.1 Juan A. Sobrino Almunia

Comte d’Urgell 288, pral. C 1 dreta 08036 BARCELONAemail: [email protected]

47. VALERI CONSULTORS ASSOCIATS 47.1 Josep Maria Valeri i Ferret47.2 Mercè Ramos i Ortiz 47.3 Fructuós Mañà i Reixach 47.4 Frederic Casals i Domingo47.5 Ramon Costa i Farràs

Bailèn 7, 2n. 2a.08010 BARCELONA email: [email protected]

[email protected]

48. A. G. ARQUITECTES CONSULTORS SCP

48.1 Ferran Anguita de Caralt 48.2 José Luis Galindo Rubio

Concili de Trento 36-40, baixos 08018 BARCELONA email: [email protected]

49. MASANÉS I ROCAÑÍN49.1 Josep M. Masanés i Meseguer 49.2 Jesús Rocañín i Serrano

Muntaner 95, 2n. 2a.08036 BARCELONAemail: [email protected]

51. TECTUM ENGINEERING, S.L.51.1 Xavier Mateu i Palau

Doctor Ullés 2, 2n. 1a.08224 TERRASSA email: [email protected] http://arquitectes.coac.net/tectum/

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 45

Page 48: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

46

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

52. Josep Baquer i Sistach Domènech 6, 3r. 6a.08172 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

53. GWAMBA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, S.L.

53.1 Raül Núñez i Lacarra Avet 6 08186 LLIÇÀ D’AMUNT email: [email protected]

55. MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, S.L.

55.1 Manuel Arguijo Vila Llull 51, 4t. 4a.08005 BARCELONA email: [email protected]

56. GMK ASSOCIATS, S.L.56.1 Miquel Llorens i Sulivera56.2 Marta Capell Redondo56.3 Josep Bellés Gea

Joan Alsina 5, entresòl 17003 GIRONAemail: [email protected]

58. FALGUERA I ASSOCIATS58.1 Xavier Falguera Valverde

Carrer dels Arcs 8, 2n. 1a.08002 BARCELONAemail: [email protected]

59. Martí Cabestany i Puértolas Passeig Joan de Borbó 27, 3r08003 BARCELONA email: [email protected]

60. Jordi Oliveras i Reder Aribau 15, 5è. despatx 11 08011 BARCELONA email: [email protected]

61. Eduard Doce Goicoechea Avda. La Miranda 2808950 ESPLUGUES DE LLOBREGATemail: [email protected]

62. Jaume Vizcarro i Pedrol Avda. Mistral 8, escala C, despatx 508015 BARCELONA email: [email protected]

63. BIS ARQUITECTES63.1 David Garcia i Carrera 63.2 Esther Muñoz Gavilán63.3 Marta Farrús Cassany63.4 David Pardo i Estadella63.5 Marina Vilà Pau

Enric Granados 135, 5è. 1a.08008 BARCELONA email: [email protected]

64. LAND PLANIFICACIÓ I PROJECTES64.1 Miquel Capdevila I Bassols

Pare Roca 4 17800 OLOT email: [email protected]

66. Oriol Marron i PuigduetaViladomat 140 bis, 4t. 5a.08015 BARCELONAemail: [email protected]

67. RIUS, PLANES, ÁLVAREZ ARQUITECTES67.1 Manel Rius Borrell67.2 Emma Planas Ferrer

Diputació 27-33, sobreàtic 2a.08015 BARCELONAemail: [email protected]

68. ATEH (TENSIOMAQ, S.L.)68.1. Enric Heredia Campmany-Gaudet

Ptge. Mercè Rodoreda 14-16,local 1108860 CASTELLDEFELSemail: [email protected]

69. Eduard Palao AguilarCòrsega 396, 6è. 1a.08037 BARCELONAemail: [email protected]

70. FORBACSA70.1 Ferran Teixidó Martínez70.2 Ramon Caralt Delcor

Balmes 23, 4t.25006 LLEIDAemail: [email protected]

71. MANUFACTURAS METÁLICAS CATALANAS

71.1 Jaume Prous i MartínAvda. Meridiana 308, entresòl G5108027 BARCELONAemail: [email protected]

72. JOSEP PALAU I GRAU72.1 Josep Palau i Grau

Carrer del Jardí 11-D08202 SABADELLemail: [email protected]

73. Rafael Bellmunt i RibasComte Borrell 215, 7è. 4a.08029 BARCELONAemail: [email protected]

75. KUBIC CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.

75.1 Miquel Flequé i MeléAvda. Balmes 21,1r.25006 LLEIDAemail: [email protected]

76. m103 - Jorge Blasco Miguel76.1 Jorge Blasco Miguel

Avda. Madrid 103-105, entresòl 2a.08028 BARCELONAemail: [email protected]

77. BASE DOS ESTRUCTURES A L’ARQUITECTURA, S. L.

77.1 Guillem González SeguraNavas de Tolosa 270, 6è 3a08027 BARCELONAemail: [email protected]

78. A DE ARQUITECTURA78.1 M. José Martínez Vílchez

Casp 118-120, 1r. 4a.08013 BARCELONAemail: [email protected]

80. ARQUITECTURA ESTRUCTURAL80.1 Laura Valverde Aragón

Avinyó 6, 1r. 2a.08002 BARCELONAemail: [email protected]

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 46

Page 49: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

47

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

81. ESTUDIOS Y SOLUCIONESEN LA INGENIERÍA, S.L.

81.1 José Falcón LópezRonda Europa 60, 5è. 4a.Edifici Eurocentre08800 VILANOVA I LA GELTRÚemail: [email protected]

82. ENGIPROJECT, S.L.82.1 David Rodríguez Santás82.2 Lluís Cortés Mínguez

Almogàvers 66, 1r. B08018 BARCELONAemail: [email protected]

83. PL2 ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I FONAMENTACIONS, S.L.

83.1 Bernabé Farré i Oró83.2 Anna Peix Manrique83.3 Cesc Aldabó i Fernández83.4 Víctor Martínez Valverde

Almogàvers 66, 2n.08018 BARCELONAemail: [email protected]

84. 9 ARS ARQUITECTES SL84.1 Montse Álvarez Vidal

Rambla de Can Mora 1508172 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

85. GREHI, ENGINYERIA ESTRUCTURES EDIFICACIÓ, S.L.

85.1 Jordi Josep Torrelles RicoRoger de Llúria 93, 5è. 2a.08009 BARCELONAemail: [email protected]

86. RGA ARQUITECTES, S.A.86.1 Josep Sotorres Escartín

Muntaner 320, 1r. 1a.08021 BARCELONAemail: [email protected]

87. Angel C. Aparicio BengoecheaLamote de Grignon 908034 BARCELONAemail: [email protected]

88. Isaac Avellaneda SorianoRbla. d’Egara 235, 5è C08224 TERRASSAemail: [email protected]

89. BUXADÉ, MARGARIT, FERRANDO, S.L.89.1 Joan Margarit Consarnau89.2 Carles Buxadé i Ribot

Major, 2608960 SANT JUST DESVERNemail: [email protected]

90. Carles Gelpí ArroyoAvda. Tibidabo 12, 1r.08022 BARCELONAemail: [email protected]

91. Josep Maria Cots CallRambla d’Aragó 14, 6è 1a25002 LLEIDAemail: [email protected]

92.1 Emma Leach Cosp92.2 Carmen Bernal Domínguez

Reina Victòria 4, baixos08021 BARCELONAemail: [email protected]

93. CONSULTORS D’ESTRUCTURES DEL MARESMEAntic despatx d’Antoni Torrent

93.1 Laureà Miró BretosAvda. Montevideo 65, 3r. 4a.08340 VILASSAR DE MAR email: [email protected]

94. STRAIN ENGINEERING, S.L.94.1 Carles Teixidor Begudan94.2 Francesc Arbós Bellapart

Avinguda Venezuela 817800 OLOTemail: [email protected]

[email protected]

95. OROBITG, ARQUITECTURA I ENGINYERIA, S.L.

95.1 Joel Orobitg PérezAvda. Meritxell 20,edifici Roc dels escollons 1, 2n EA0500 Andorra la Vellaemail: [email protected]

AD1. Jaume Avellaneda Díaz-GrandePere Serra 1-1508190 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

AD2. Narcís Majó i ClavellSant Agustí 4008301 MATARÓemail: [email protected]

AD3. BIOSCA Y BOTEY, S.A.Xavier Ferrés PadróMuntaner 235, 3r. 1a.08021 BARCELONAemail: [email protected]

AD4. Ramon Sastre i SastreETS ARQUITECTURA DEL VALLÉSPere Serra 1-1508190 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

AD5. Antoni Paricio i CasademuntVALERI CONSULTORS ASSOCIATSBailèn 7, 2n. 2a.08010 BARCELONAemail: [email protected]

AD6. Carlos Fernández TadeoCARLOS FERNÁNDEZ TADEO & ASOCIADOS, S.L.Rosselló 340, entresòl 5a.08025 BARCELONAemail: [email protected]

AD7. David Lladó PortaGran Via Carles III, 58-60, «B» local08028 BARCELONAemail: [email protected]

A1. Raúl Lechuga DuránAvda. Buenavista 30, local 1-220016 SAN SEBASTIÁNemail: [email protected]

SOCIS ASPIRANTS PROFESSIONALS

SOCIS ADHERITS

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 47

Page 50: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

48

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

Si desitgen el telèfon d’algun dels nostres associats, poden demanar-lo a secretaria.

Si desean el teléfono de alguno de nuestros asociados, pueden pedirlo en secretaría.

A2. Ignacio Sánchez MiguelTUTOR: ANTONI MASSAGUÉ OLIARTPlaça del Sol 3-4, pral.08012 BARCELONAemail: [email protected]

A5. Sílvia Hernández AntónHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A6. Paulino Vicente RodríguezHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A7. Guillem BarautHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A8. Clara Bretón BratHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A9. Jordi Fillet CarreraHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A10. Xavier Aguiló AranHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A11. Dídac Hueso FalgueraPg. del Born 17, 2n. 5a.08003 BARCELONAemail: [email protected]

A12. Bernat Nadal MartíBerenguer de Tornamina 7, 2n. 1a.07012 PALMA DE MALLORCAemail: [email protected]

A13. Meritxell Llauradó SanahujaTUTOR: ANTONI MASSAGUÉ OLIARTPlaça el Sol 3-4, pral.08012 BARCELONAemail: [email protected]

A15. Cristina Castellano CorcheroTUTOR: LAUREÀ MIRÓ BRETOSAvinguda Montevideo 65, 3r. 4a.08340 VILASSAR DE MARemail: [email protected]

A16. Ana Andrade CettoConsell de Cent 471-475 1-2 A08013 BARCELONAemail: [email protected]

A17. Carlos Encinas BernalReina Victoria 4, baixos08021 BARCELONAemail: [email protected]

A18. Marta Solé ArbuésEnric Granados 135, 5è 1a08008 BARCELONAemail: [email protected]

A19. Amparo Lecha GargalloEnric Granados 135, 5è 1a08008 BARCELONAemail: [email protected]

AE2. Montserrat Freixes i CodinaTUTOR: ANTONI MASSAGUÉ OLIARTPlaça el Sol 3-4, pral.08012 BARCELONAemail: [email protected]

AE3. Ana Pereria SánchezTUTOR: ANTONI MASSAGUÉ OLIARTPlaça el Sol 3-4, pral.08012 BARCELONAemail: [email protected]

AE4. Ferran Peruga ÓdenaTUTOR: ANTONI MASSAGUÉ OLIARTPlaça el Sol 3-4, pral.08012 BARCELONAemail: [email protected]

SOCIS ASPIRANTS ESTUDIANTS

Quadern Estructures 23 22/5/06 12:24 Página 48

Page 51: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

EL CONGRÉS HA ESTAT UN ÈXITGràcies a tots els que hi heu participat!

EL CONGRESO HA SIDO UN ÉXITO¡Gracias a todos los que habéis participado!

EL CONGRÉS HA ESTAT UN ÈXITGràcies a tots els que hi heu participat!

EL CONGRESO HA SIDO UN ÉXITO¡Gracias a todos los que habéis participado!

C o n g r e s o1e r

de Consultores de Estructuras

COBERTES Q. Estruc.23 22/5/06 12:30 Página 3

Page 52: Primer congrés Consultors d’Estructures | Publicacions ACE · 2020. 12. 15. · Juny 2006. Preu 8,00 € 23 d'estructures Quaderns Miscel.lània Miscelánea Llista de membres de

Mur pantallaa l’Edifici Winterthur(L’Illa Diagonal)

Pilots amb barrina contínuade longitud superior a 30 metres al CentreComercial “La Maquinista” a Barcelona

Pilots entubatsper suport de plataformaportuària a “Marina Expo”Lisboa

Joaquim Molins 5-7, 6.o, 4.a

08028 BarcelonaTel.: 934 097 880Fax: 934 908 628Web: www.ifc-es.comMail: [email protected]

Molina de Segura 5, bloque 4, 3.o C y D30007 MurciaTel.: 968 272 910Fax: 968 230 012Web: www.ifc-es.comMail: [email protected]

Membre de:

• Murs pantalla• Ancoratges al terreny• Micropilots• Pilots amb barrina contínua (CPI-8)• Instrumentació i registre continu• Pilots entubats• Injeccions• Millora de terreny• Jet Grouting

al servei de la construcció a Catalunya amb Qualitat i Innovació

Més de 30 anys

Fonamentacions Especials

Ancoratges sota el nivell freàticper a l’estabilització de mur pantallaal Gran Teatre del Liceu a Barcelona

COBERTES Q. Estruc.23 22/5/06 12:30 Página 4