44
Desembre 2004. Preu 7,00 17 d' estructures Quaderns Miscel . lània Miscelánea Però, què cerquem? Pero, ¿qué buscamos? (Editorial) Laminats de fibra de carboni Laminados de fibra de carbono Biografia d’Antoni Torrent Biografía de Antoni Torrent Algún matiz sobre la normativa sismorresistente Modelos en prerrotura Estudio técnico de desencofrado Reforma d’aparcament a Barcelona Reforma de parking en Barcelona Llista de membres de l’Associació Listado de miembros de la Asociación

Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

Desembre 2004. Preu 7,00 €

17

d'estructuresQuaderns

Miscel.lània Miscelánea

Però, què cerquem? Pero, ¿qué buscamos?(Editorial)

Laminats de fibra de carboniLaminados de fibra de carbono

Biografia d’Antoni TorrentBiografía de Antoni Torrent

Algún matiz sobre la normativasismorresistente

Modelos en prerrotura

Estudio técnico de desencofrado

Reforma d’aparcament a BarcelonaReforma de parking en Barcelona

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

Page 2: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

MANUFACTURAS METÁLICAS CATALANASGrupo GUITER de PROJECTES, S.L. NIF B-60947843

MANUFACTURES METÀL.LIQUES CATALANES, firma nascuda al 1967 es va dedicar des del primer moment a projectar, optimitzar, fabricar i muntar estructures metàl.liques i mixtes destinades a obra civil i edificació, evolucionantamb el mercat i, creixent conjuntament amb els seus clients fins a dia d’avui. 37 anys, ens avalen. Construim junts.

Avda. Meridiana, 308 entlo.Tel. 93 351 30 51Fax 93 352 75 50

93 751 30 60E-mail: [email protected] www.grupoguiter.com

Actualment, entre la diversitat d’obres que el GRUP GUITER està executant, col.labora en el muntatge de les estructures metàl.liques del FÒRUM GIRONÈS (veure imatges)

a través de l’entitat ALTESA NOVA S. L. (MONTAJES TIMANFAYA)

MEMBRE N.o 71 ASSOCIACIÓ CONSULTORS ESTRUCTURES (ACE)

Page 3: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

EditaAssociació de Consultors d’Estructures (ACE)Quaderns d’Estructures (Dijous a l’ACE)Número 17Desembre 2004Preu de l’exemplar: 7,00 €

JUNTA DIRECTIVAPresidentAntoni Massagué i OliartVicepresidentsRobert Brufau i NiubóDavid Garcia i Carrera SecretariJordi Pedrerol i JardíTresorerXavier Mateu i PalauÀrea TècnicaAntoni Blàzquez i BoyaÀrea CulturalXavier Mateu i PalauEmma Leach i CospÀrea ProfessionalDavid Rodríguez i Santàs Delegat per al control internAntoni Blàzquez i BoyaGerentSandra Freijomil i TramuntEquip de RedaccióXavier Mateu i PalauEmma Leach i CospSandra Freijomil i TramuntCol.laboradors d’aquest númeroM. Antich, C. Bernal, P. Calderón, F. Mañà,L. Miró, J. J. Moragues, C. Romea, M. TàpiesMaquetació i produccióBaberNúm. d’exemplars 800

Impressió: EGS. Rosari 2. BarcelonaDipòsit legal: B. 28347-2000

Sumari

Redacció i Administració:Gran Capità 2-408034 Barcelonatel. 93 401 63 12 / fax 93 401 56 72e-mail: info@consultorsestructures.orgwww.consultorsestructures.orgHoraris d’oficina:dilluns a divendres (9 a 14 hores)

1Pàg. 2 1 Però, què cerquem?Pero, ¿qué buscamos?(Editorial)David Garcia i Carrera

2Pàg. 6 2 Laminats de fibra de carboniLaminados de fibra de carbonoBetec Catalana, SA

3Pàg. 8 3 Biografia d’Antoni TorrentBiografía de Antoni Torrent

8Pàg. 33 8 Miscel.làniaMiscelánea

9Pàg. 35 9 Llista de membres de l’AssociacióListado de Miembros de la Asociación

7Pàg. 24 7 Reforma d’aparcament a BarcelonaReforma de parking en BarcelonaCarles Romea

4Pàg. 11 4 Algún matiz sobre la normativa sismorresistenteLaureà Miró

6Pàg. 21 6 Estudio técnico de desencofradoJuan José Moragues � Pedro Calderón

5Pàg. 12 5 Modelos en prerroturaFructuós Mañà

Page 4: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

R ellegeixo les darreres editorials delsmeus companys de la Junta de l’Asso-ciació i ens parlen de lluitar per la quali-tat del nostre treball de consultoria, d’es-forços i de la feina en comú durant vintanys d’evolució constant dins el sector.Però, què cerquem amb tant d’esforç?

Qualitat del nostre treball. Reconeixe-ment de la nostra professió específicadins un sector generalista. Millora de lescondicions econòmiques i contractualspels nostres treballs. Reconeixement deles nostres responsabilitats i de la nos-tra autoria. Desenvolupament tecnològicen la construcció, tant a nivell de mate-rials com de sistemes i de mètodes. Pro-moció de l’interdisciplinarietat i l’interfun-cionalitat, amb el corresponent intercanvide punts de vista i d’experiències. En de-finitiva, dignificar la professió.

Efectivament. Cerquem tot això però,sobre tot, cerquem retrobar una idea,un sentit a la nostra professió que co-neixem bé però que, malauradament,sovint, molt sovint, es perd.

La nostra professió ve patint, ja fa algu-nes dècades, una forta desvinculacióentre el projecte arquitectònic i la sevaexpressió estructural. Ja fa temps, alvoltant dels anys seixanta, els arquitec-tes van renunciar de forma generalit-zada a aquesta part de la seva profes-sió per ignorància, per excés de feina operquè no sabien valorar la importànciadel sistema suportant dins del seu pro-pi projecte arquitectònic. La qualitat del

EditorialPerò, què cerquem?David Garcia i Carrera

parc edificat dins d’aquests anys ex-pressa, en les seves mancances, quanerroni ha estat aquest plantejament pro-fessional. No obstant, des de diversosàmbits, col.legis professionals, escolesd’arquitectura, associació de consultorsd’estructures i des del propi treball dedestacats arquitectes i tècnics d’altresdisciplines afins, s’ha lluitat per evitaraquesta situació.

Malgrat aquest esforç, l’actual especia-lització tècnica de la nostra professió(consultors d’estructures, especialistesen instal.lacions, etc.) i la manca de re-lació entre els tècnics, ha perpetuataquesta dissociació entre el projecte ar-quitectònic i el disseny de la pròpia es-tructura.

Però aquesta separació no és lògica, jaque l’estructura i l’arquitectura han d’a-nar de la mà. L’estructura d’un edifici noés un element aliè al concepte arqui-tectònic sinó que n’és una part indisso-ciable i definitòria, de forma principal,del seu projecte. En aquest sentit crecinteressant citar el que Heino Engel, enel seu llibre «Sistemes d’Estructures»,comenta sobre aquest aspecte: «[...] lesestructures defineixen les construccionsde forma fonamental: llur generació, llurésser, llur efecte. Per això, el desenvo-lupament d’un concepte estructural ésuna part imprescindible del projecte ar-quitectònic. D’aquí que la diferenciacióhabitual entre el disseny d’estructures i el disseny arquitectònic (referent alscontinguts, procediments i valoració i,

1

2

Page 5: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

3

Editorial

inclòs, a llur execució) no té justificació iestà en contradicció amb l’ésser i laidea de l’arquitectura. La diferenciacióentre disseny arquitectònic i estructuralha de desaparèixer».

L’estructura, en un edifici, determinaunes dimensions i dóna una escala, pro-veeix d’ordre i estableix les principalsproporcions. Defineix la forma bàsicadels espais i determina la possibilitat /capacitat de l’edifici de modificar o trans-formar, amb el temps, les seves fun-cions.

Dit d’una altra manera, un bon projectearquitectònic ha de compaginar la defini-ció espacial i l’estructural des del primermoment en un àmbit d’intersecció queha d’incloure, necessàriament, aquestsdos conceptes, tipologia estructural ipredimensionament, dins de la seva de-finició bàsica, fonamental.

Tanmateix, en molts casos la decisiósobre la tipologia estructural es plante-ja un cop definit el projecte, de formaque una part fonamental d’aquest, l’es-tructura, es presenta més com una im-posició i com un problema a resoldre(una molèstia inevitable que cal dissi-mular i amagar), enlloc d’una variablemés de la definició inicial de la idea ar-quitectònica.

Per tant, la manca d’uns coneixementssuficients en molts casos i la dificultatdels despatxos professionals per a pre-dimensionar les mides dels elementsestructurals i per a definir la tipologia es-tructural més adequada en cada cas,ens ha dut, entre altres raons, a una he-gemonia quasi total dels sostres plans(per la seva menor incidència projectual)afavorint així el conjunt de patologies as-sociades a l’ús inadequat d’aquest tipusestructural i la manca de relació entrel’estructura i els altres sistemes cons-tructius.

No obstant, especialitzar-se en projectarno implica renunciar a conèixer l’estruc-tura ni els altres sistemes que consti-tueixen un edifici. I és aquí on nosaltres,

Fig. 1. Torre de Collserola. | Torre de Collserola.

Page 6: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

4

Editorial

EDITORIALPero, ¿qué buscamos?

David Garcia Carrera

Releo las últimas editoriales de mis compañeros de la Junta de la Asociación y nos hablan de luchar por lacalidad de nuestro trabajo de consultoría, de esfuer-zos y del trabajo en común durante veinte años deevolución constante dentro del sector. Pero, ¿qué bus-camos con tanto esfuerzo?

Calidad de nuestro trabajo. Reconocimiento de nues-tra profesión específica dentro un sector generalista.Mejora de las condiciones económicas y contractua-les para nuestros trabajos. Reconocimiento de nues-tras responsabilidades y de nuestra autoría. Desarro-llo tecnológico en la construcción, tanto a nivel demateriales como de sistemas y métodos. Promociónde la interdisciplinariedad y la interfuncionalidad, conel correspondiente intercambio de puntos de vista yde experiencias. En definitiva, dignificar la profesión.

Efectivamente. Buscamos todo esto pero, sobre todo,buscamos reencontrar una idea, un sentido a nuestraprofesión que conocemos bien pero que, desgracia-damente, a menudo, muy a menudo, se pierde.

Nuestra profesión viene padeciendo, ya hace algunasdécadas, una fuerte desvinculación entre el proyectoarquitectónico y su expresión estructural. Ya hacetiempo, alrededor de los años sesenta, los arquitectosrenunciaron de forma generalizada a esta parte de suprofesión por ignorancia, por exceso de trabajo o por-que no sabían valorar la importancia del sistema so-portante dentro de su propio proyecto arquitectónico.La calidad del parque edificado a lo largo de estosaños expresa, en sus carencias, cuan erróneo ha sidoeste planteamiento profesional. No obstante, desdevarios ámbitos, Colegios Profesionales, Escuelas deArquitectura, Asociación de Consultores de Estructu-ras y desde el propio trabajo de destacados arquitec-tos y técnicos de otras disciplinas afines, se ha lucha-do para evitar esta situación.

Pese a este esfuerzo, la actual especialización técni-ca de nuestra profesión (consultores de estructuras,especialistas en instalaciones, etc.) y la falta de rela-ción entre los técnicos, ha perpetuado esta disocia-ción entre el proyecto arquitectónico y el diseño de lapropia estructura.

Pero esta separación no es lógica, ya que la estructu-ra y la arquitectura tienen que ir de la mano. La es-

consultors d’estructures, hem de procu-rar crear un àmbit d’intersecció de res-ponsabilitats, de col.laboració amb elsprojectistes, situat just en la definició ti-pològica (punt de convergència del tre-ball del projectista i del consultor d’es-tructures). Aquesta zona on conflueixenels àmbits de tots dos professionals és,malauradament, una de les més poc ex-plorades de la nostra professió.

No es tracta de poder calcular sistemesestructurals complicats i espectacularssinó de procurar projectar correctamenttots aquests elements. En ocasions, hiha projectes a on, potser per desconei-

xement, s’empren sistemes altamentsofisticats quan senzillament podríemsolucionar-ho amb una estructura moltmés humil i adequada si realment s’en-tengués i estudiés detingudament elcas. Es tracta d’apropar-se al màxim alconcepte del projecte i, des d’aquí, tro-bar la resposta estructural més cohe-rent amb la proposta global.

El nostre objectiu és, a la fi, concebre laidea arquitectònica incloent la part su-portant, és a dir, projectar amb l’es-tructura. Aquest és, com jo crec quetots nosaltres hem d’entendre, el sentitde la nostra professió.

Page 7: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

5

Editorial

tructura de un edificio no es un elemento ajeno alconcepto arquitectónico sino que es una parte indiso-ciable y definitoria, de forma principal, de su proyecto.En este sentido creo interesante citar lo que HeinoEngel, en su libro «Sistemas de Estructuras», comentasobre este aspecto: «[...] las estructuras definen lasconstrucciones de forma fundamental: su genera-ción, su ser, su efecto. Por esto, el desarrollo de unconcepto estructural es una parte imprescindible delproyecto arquitectónico. De aquí que la diferencia-ción habitual entre el diseño de estructuras y el dise-ño arquitectónico (en lo referente a los contenidos,procedimientos y valoración e, incluso, a su ejecu-ción) no tiene justificación y está en contradiccióncon el ser y la idea de la arquitectura. La diferencia-ción entre diseño arquitectónico y estructural ha dedesaparecer».

La estructura, en un edificio, determina unas dimen-siones y da una escala, provee de orden y establecelas principales proporciones. Define la forma básicade los espacios y determina la posibilidad/capacidaddel edificio de modificar o transformar, con el tiempo,sus funciones.

Dicho de otra manera, un buen proyecto arquitectó-nico tiene que compaginar la definición espacial y laestructural desde el primero momento en un ámbitode intersección que tiene que incluir, necesariamen-te, estos dos conceptos, tipología estructural y predi-mensionado, dentro de su definición básica, funda-mental.

Aun así, en muchos casos la decisión sobre la tipolo-gía estructural se plantea una vez definido el proyec-to, de forma que una parte fundamental del mismo, laestructura, se presenta más como una imposición ycomo un problema a resolver (una molestia inevitableque hay que disimular y esconder), en lugar de unavariable más de la definición inicial de la idea arqui-tectónica.

Por lo tanto, la falta de unos conocimientos suficien-tes en muchos casos y la dificultad de los despachosprofesionales para predimensionar las medidas delos elementos estructurales y para definir la tipologíaestructural más adecuada en cada caso, nos ha lleva-do, entre otras razones, a una hegemonía casi totalde los techos planos (por su menor incidencia proyec-tual) favoreciendo así el conjunto de patologías aso-ciadas al uso inadecuado de este tipo estructural y lafalta de relación entre la estructura y los otros siste-mas constructivos.

No obstante, especializarse en proyectar no implica re-nunciar a conocer la estructura ni los otros sistemasque constituyen un edificio. Y es aquí dónde nosotros,consultores de estructuras, tenemos que intentar cre-ar un ámbito de intersección de responsabilidades, decolaboración con los proyectistas, situado justo en ladefinición tipológica (punto de convergencia del traba-jo del proyectista y del consultor de estructuras). Estazona dónde confluyen los ámbitos de los dos profesio-nales es, desgraciadamente, una de las más poco ex-ploradas de nuestra profesión.

No se trata de poder calcular sistemas estructuralescomplicados y espectaculares sino de intentar pro-yectar correctamente todos estos elementos. En oca-siones, hay proyectos dónde, quizá por desconoci-miento, se emplean sistemas altamente sofisticadoscuando sencillamente podríamos solucionarlo conuna estructura mucho más humilde y adecuada, si realmente se entendiera y estudiara detenidamenteel caso. Se trata de acercarse al máximo al conceptodel proyecto y, desde aquí, encontrar la respuesta es-tructural más coherente con la propuesta global.

Nuestro objetivo es, al fin, concebir la idea arquitectó-nica incluyendo la parte soportante, es decir, proyec-tar con la estructura. Este es, como yo creo que to-dos nosotros tenemos que entender, el sentido denuestra profesión.

Page 8: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

6

La utilización de polímeros de fibra de carbo-no reforzados (PRFC) para el refuerzo de es-tructuras de hormigón, madera y acero ofre-ce importantes ventajas sobre las placas deacero: los PRFC son muy ligeros y ofrecenuna alta fuerza tensil, además de aplicarsede forma sencilla y económica. La fibra decarbono no se corroe, por lo cual, las estruc-turas reforzadas tienen una larga vida y unbajo coste de mantenimiento.

ANCLAJE MECÁNICO DE LAMINADOS DE FIBRA DE CARBONO

Hasta ahora, todos los laminados de Carbo-no eran Unidireccionales (las fibras van endirección longitudinal) Estos laminados, seencolan a la superficie del elemento a refor-

zar. Se han realizado pruebas en vigas dehormigón reforzadas con PRFC, cuyos resul-tados se ven en el cuadro inferior.

La viga 1 representa una viga de referenciacuyo único refuerzo consiste en barras ace-ro tradicionales. La viga 2 es una viga simi-lar, pero incorpora un laminado de PRFC uni-direccional encolado a la superficie. Comopuede apreciarse, la capacidad de carga dela viga, aumenta, aunque el comportamien-to en fallo es frágil. Sometida a cierta ten-sión, la capa de hormigón no reforzada, entreel laminado y las armaduras, se desprende.Este efecto se conoce cómo «desprendimien-to del hormigón» DH ó «concrete rip off» y co-mienza con un ligero agrietamiento en el bor-de del laminado. Cuando la fisura alcanza lasuperficie de las armaduras, la acción seprolonga de forma horizontal hasta la perdi-da total del laminado. Tras este defecto de

2 Laminados de fibra de carbonobulonados para el refuerzo de estructurasBetec Catalana, SA

Page 9: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

7

Laminados de fibra de carbono bulonados para el refuerzo de estructuras

fragilidad, la capacidad de carga de la viga re-trocede hasta la viga 1. Esto significa, quepara obtener una estructura segura, la vigade hormigón deberá reforzarse sólo hasta1,4 veces la capacidad de carga no reforza-

da, para que en caso de fallo debido a DH, laestructura no se derrumbe.

Para evitar este problema, se desarrollaronlos laminados de Fibra de Carbono MULTIDI-RECCIONALES. Estos laminados poseen fi-bras que no sólo van en dirección longitudi-nal, sino también en direcciones de �45°/�45° y 90°, lo cual permite utilizar bulonesó pernos para su anclaje. Mediante el bulo-nado de los bordes de los laminados (ade-más del encolado) se previene el DH. Cómopuede apreciarse en el diagrama, la viga 5,que está suficientemente bulonada en laszonas de fuerza a cortante de la viga, alcan-za un punto de fallo mucho más alto. Ade-más, tras la ruptura bajo fuerzas a cortante yel desprendimiento del laminado debido alos desplazamientos verticales en el origende las fisuras; la viga aún mantiene una ca-pacidad de carga muy superior a la de la viga1. Aquí apreciamos un comportamiento defallo dúctil en lugar de un repentino colapsode la estructura.

El bulonado de los laminados, aporta otrasventajas: el pretensado de los pernos, permi-te transmitir mayores fuerzas a cortante alhormigón; si las zonas de anclaje de los la-minados se protegen utilizando productosanti-incendios, la zona no protegida actuarácómo barra de tensión externa, asegurándo-se así la capacidad de carga de la estructura.

No es necesario proteger todo el laminadocon productos ignífugos, lo cual supone unahorro importante en el refuerzo de estruc-turas.

El uso de laminados de PRFC Multidirecciona-les, puede extenderse al refuerzo de estruc-turas construidas con hormigones de baja calidad (ya que existe un sólido anclaje pre-sente en el hormigón), madera y acero.

Page 10: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

8

cursar els estudis d’Arquitectura Tècnica i, jallicenciat, baixa cap a Ceuta a fer el soldat.

A partir d’aquell moment començava la sevaetapa professional i el què ens duu al motiud’aquest homenatge, perquè si no ens fallenels números, fa 60 anys que calcula i procla-ma: Doneu-me un moment, que us aguanta-ré el món!

I si no és el món, una bona pila de projectesha revisat, que des de l’any 92, amb la fun-dació de la nostra Associació de Consultorsd’Estructures, aleshores Calculistes, s’encar-rega amb gran cura i precisió, de la revisió dela qualitat dels projectes.

Però, val la pena de saber, que no és aquestel seu únic motiu d’interès, i aquells aficio-

Un revolucionari estiu del 1937 nasqué aOliana (poble pantanós) el vuitè fill de Josep iMaria, no era el nen Jesús, però tampoc calia.

La carrera d’aquest humanista s’inicià, comera típic d’aquell «segle», a la fàbrica de ca-pellans de la Seu, d’on sortí ben rebotat, fron-teres enfora, cap a Alemanya, com a estu-diant de filosofia i lletres.

3 Biografia d’Antoni Torrent

Can Torrent.

Oliana.

El «punyetero» termòmetre sota zero i la qua-dratura dels indígenes, el feu baixar cap alsud, apropant-se a la seva estimada terra.Però encara restà a França, on aprofità perconcloure els seus estudis de batxillerat iaprendre a tocar el piano.

Situats ja l’any 58, s’instal.la a Barcelona i fael seu ingrés a la Universitat Politècnica per

Page 11: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

9

Biografia d’Antoni TorrentBiografía de Antoni Torrent

BIOGRAFÍA DE ANTONI TORRENT

Un revolucionario verano de 1937 nació en Oliana(pueblo pantanoso) el octavo hijo de José y María, noera el niño Jesús, pero tampoco falta le hacía.

La carrera de este humanista se inició, como era tí-pico de aquel «siglo», en la fábrica de curas de la Seu, de dónde salió bien rebotado, fronteras haciafuera, hacia Alemania, como estudiante de filosofía yletras.

El «puñetero» termómetro bajo cero y la cuadratura delos indígenas, lo hicieron bajar hacia el sur, acercán-

dose a su querida tierra. Pero todavía se quedó enFrancia dónde aprovechó para concluir sus estudiosde bachillerato y aprender a tocar el piano.

Situados ya en el año 58, se instala en Barcelona eingresa en la Universidad Politécnica para cursar losestudios de Arquitectura Técnica y, ya licenciado, bajaa Ceuta a hacer el soldado.

A partir de aquel momento, empieza su etapa profe-sional y lo qué nos lleva al motivo de este homenaje,porque si no nos fallan los números, hace ya 60 añosque calcula y proclama: ¡Dadme un momento, que osaguantaré el mundo!

nats a danses i tradicions, trobareu un granplaer en aquest vademècum de la sardana.

I així ha arribat a ser considerat «l’avi» de l’as-sociació, que ja des dels orígens de l’ACE,tots vàrem córrer a fer-li consultes i demanar

aclariments, d’aquest món nostre tan com-plex que són les estructures. Esperem benaviat fer-lo besavi.

Agraïm la col.laboració de Maite Antich, Carmen Bernal, Emma Leach i Maricè Tàpies.

Page 12: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

10

Y si no es el mundo, una buena suma de proyectos harevisado, que desde el año 92, con la fundación denuestra Asociación de Consultores de Estructuras, en-tonces Calculistas, se encarga con gran detalle y pre-cisión, de la revisión de la calidad de los proyectos.

Pero, vale la pena saber, que no es éste su único mo-tivo de interés, y aquellos aficionados a danzas y tra-

diciones, encontraréis un gran placer en este vade-mécum de la sardana.

Y así ha llegado a ser considerado el «abuelo» de laasociación, que ya desde los orígenes de la ACE, to-dos acudimos a consultarle y pedirle aclaraciones deeste mundo nuestro tan complejo que son las estruc-turas. Esperamos hacerlo bisabuelo bien pronto.

Biografia d’Antoni TorrentBiografía de Antoni Torrent

Agradecemos la colaboración de Maite Antich, Carmen Bernal, Emma Leach y Maricè Tàpies.

Page 13: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

11

En el número 15 de la revista Quadernsd’Estructures publicamos «El cumplimientode la normativa sismorresistente: un dilemaético», en el cual se incluía un diagrama deflujo que explicaba cuándo se tenía que apli-car la normativa.

Hay una sutileza que conviene matizar: con laantigua norma NCSE-94, la aceleración decálculo siempre era igual o superior a la ace-

leración básica, pero con la NCSE-02, se pue-de dar el caso contrario: si el terreno para lacimentación es muy bueno. Este caso no es-taba contemplado en el diagrama.

Lo hemos readaptado para que quede clarala diferencia entre aceleraciones básicas yde cálculo, colocando un recuadro específicoque indica cuándo se tiene que introducir lainfluencia del terreno.

4 Algún matiz sobre la normativasismorresistenteLaureà Miró Bretos

Criterios de aplicación de la NCSE-02

¿Importancia del edificio?

¿Aceleración básica ab?

¿Importancia del edificio?

¿Pórticos bien arriostrados?

¿Aceleración de cálculo ac?

¿N.o plantas n sobre rasante?

Normal o especial

Moderada

Especial

No

n � 7

ab � 0,04 gab � 0,08 g

n � 7

ac � 0,08 g ac � 0,08 g

Normal

0,04 g � ab � 0,08 g

APLICACIÓN OBLIGATORIA APLICACIÓN NO OBLIGATORIA

Obtener la aceleración de cálculo ac, función del terreno y de la importancia del edificio

Page 14: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

12

La información de casos de patología estruc-tural ha sido durante muchos años una demis actividades principales, no tanto por vo-cación sino porque así me lo exigía mi dedica-ción a la OCT del COAC (Col.legi d’Arquitectesde Catalunya), con la que colaboré durantemás de 25 años. Tengo que reconocer quedurante el desarrollo de esta actividad, aun-que conseguí tener algún acierto, cometí erro-res considerables. Errores que solían cometerel común de técnicos y que, en su momento,no llegué a tener el espíritu critico suficientepara darme cuenta e intentar solventarlos.

He tomado, como base de este capítulo, elcomentario de uno de estos errores, propon-go algunas dudas sobre el cálculo estructu-ral habitual y planteo unas pocas cuestionespara que las resuelva alguien más avezado.

Es habitual que el propietario de una fincacon problemas le haga al técnico que infor-ma el caso las siguientes preguntas: ¿esta-mos seguros?, ¿el edificio se puede caer?...,a las cuales intentamos dar respuestas lomenos comprometidas posible; le damos lar-gas: «vamos a seguir las deformaciones y yaveremos como responde el edificio», «realice-mos tal o cual ensayo y ya decidiremos», ...,etc. Pero si el técnico cuenta con conoci-mientos suficientes (no siempre) y mediosinformáticos adecuados (casi siempre) le so-breviene la tentación de modelizar numérica-mente el caso. A tenor de ello, el técnico dereferencia, monta el modelo de cálculo, verifi-ca la seguridad del mismo (que suele tenermuy poco que ver con la del edificio afecta-do) y con este único resultado (indicio, másbien), decide contestar las preguntas que lehacia el propietario, y lo solemos (me implicoporque he cometido este error más de unavez) hacer en la siguiente forma: «la seguri-dad no es suficiente, se tienen que hacer

unas labores de consolidación determinadasy/o tiene que desalojar el edificio ya que co-rre riesgo de caida» y, ..., ¡nos equivocamos!

Si por suerte no nos hacen caso, lo más pro-bable es que el edificio siga funcionando per-fectamente a pleno uso durante décadas.

Si el lector ha tenido la oportunidad de com-probar la seguridad de un forjado de losaños 50 o de una estructura de paredes deprincipios del siglo XX, sabrá a lo que me re-fiero: ¡estructura comprobada con criteriosactuales, estructura declarada como obsole-ta! Tan es así que la Generalitat de Catalu-nya tuvo que publicar una norma reglamen-taria de como enfocar la comprobación delos forjados existentes ya que la aplicaciónde las normas y métodos actuales los sueledeclarar insuficientemente seguros.

A ello se añade otro aspecto importante: es-tablecer que un edificio tiene seguridad su-ficiente implica aceptar responsabilidadessobre el conjunto de la construcción (cons-trucción que podría tener algún otro defectoque nosotros no hayamos detectado) y espor ello que, atendiendo a las duras respon-sabilidades que se nos atribuyen a los agen-tes de la construcción, nos es mucho máscómodo decir que los edificios se caen queno que se sostienen, sobre todo si los haconstruido otro. Desde un punto de vista pu-ramente egoísta ya nos va bien que el mo-delo de cálculo escogido sea pesimista,pero ello va en contra de las economías par-ticular y colectiva y en contra de principiostan fundamentales como es el de construiral costo mínimo (costos económico, de im-pacto al medio natural, ..., etc.).

También hay que tener en cuenta el excesode confianza y de credibilidad que nuestracultura pone en los números. No se si es

5 Modelos en prerroturaFructuós Mañà

Page 15: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

13

porque el cálculo es el sistema más econó-mico de modelización o porque en él se re-fleja de forma meridiana nuestro mundo ra-cional (me parece que Descartes le jugó unamala pasada a la forma empírica de evolu-cionar la construcción) pero lo cierto es quese tiende, con excesiva facilidad, a dejar delado los aspectos cualitativos en favor deunos desarrollos numéricos, mas o menoslucidos, pero que a menudo comportan re-sultados que no se ajustan a la realidad ob-servada. Como todos sabemos y tal comosuele pasar con los programas informáticos,si las bases son falsas, el desarrollo numé-rico dará resultados erróneos.

La reflexión sobre la calidad de los datos departida y sobre los métodos adecuados aemplear suele desarrollarse en los camposdel conocimiento, de la experiencia y de lasintuiciones, es decir en un campo fundamen-talmente cualitativo.

Valga como primer ejemplo el siguiente: al in-signe Leonhard se le ocurrió comparar los re-sultados de cálculos realizados en el ámbitoelástico con comportamientos reales cuandouna edificación era solicitada por asientos di-ferenciales atribuibles a la consolidación delsuelo. Concluyó que el método en uso eramuy poco representativo. Si se observa la ta-bla 1, es fácil deducir que los efectos sonfunción de parámetros que no controlan loscálculos realizados en el ámbito elástico. Laedad del hormigón y el tipo de suelo determi-nan, a través del proceso de consolidación,que, según sea la velocidad de entrada encarga de la estructura, la ley tensión-defor-mación se vea afectada (o no) por la fluenciadel material. Los errores pueden llegar a serdel orden del 400%.

Al margen de los miedos que pueda tenercada uno (el miedo es irracional y no cabe

discusión sobre él), tenemos que colegir queen el proceso «racional» de comprobación dela seguridad última de los edificios se come-ten una buena serie de errores que convieneresaltar:

a) En un conjunto complejo (el edificio), for-mado por una gran cantidad de elemen-tos lineales, laminares (techos, fachadas,cerramientos, ...) y macizos, se suele de-ducir su seguridad a partir de resultadosconseguidos a base de modelos tan es-quemáticos como son las estructuras debarras a la que llamamos pórticos. Estemétodo suele ser suficientemente buenopara la fase de proyecto (ya que se ha de-mostrado que actuando de esta maneralos edificios no se caen —¡pero se fisu-ran!) pero se demuestra claramente insu-ficiente cuando se trata de valorar la se-guridad última (sea de un edificio sea deuna parte substancial de él) ya que en lasetapas previas a su colapso la mayor par-te de los elementos que conforman elconjunto, los hayamos definido como es-

Modelos en prerrotura

Correlación entre valores calculados en hi-pótesis elástica, Tel, y valores reales, Treal,según Leonhard:

Treal � K Tel

Tabla 1.

En gris los valores que el autor atribuye alefecto de los asientos sobre elementos dehormigón ya muy rigidizado.

Edad del hormigón

Valor de K en

T � 0 años 0,5 0,25

T � 10 años 0,6 0,8

arcillas arenas

Page 16: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

14

Modelos en prerrotura

tructurales o no, están oponiéndose aldesequilibrio.

El error de confundir el comportamientodel edificio con el comportamiento es-tructural es casi endémico e incluso estáimplícito en algunas normas que por sucontenido se ven en la necesidad de con-siderar al sistema en su conjunto, talescomo la FL o la NCSE. En esta última (esla norma sísmica) a menudo no llegamosa saber si se nos habla del edificio o desu estructura. Es sospechoso que el pe-ríodo fundamental, T, de un edificio de fá-brica sea del orden del 0,1 segundo yotro de estructura de hormigón, de idénti-ca forma y de idénticos cerramientos,sea del orden de los 0,5 segundos. Seintuye la anormalidad de estos períodossi convenimos que ambos edificios, talcomo los construimos hoy, tienen una ri-gidez muy parecida mientras no se lleguea la destrucción de los cerramientos,pero de darse este caso, se incumpliríanlos requisitos fundamentales de estanorma: la de proteger al usuario y la deminimizar los daños.

b) Suponiendo que el modelo escogido fue-ra suficientemente representativo, el otroerror importante es el de creernos que elmismo modelo se mantiene vigente des-de niveles bajos de carga hasta aquellosen los que se alcanzan valores de rotura.Esta última forma de actuar es la queproponen las normas en uso.

A pesar de que los procedimientos actualesde cálculo van claramente dirigidos a verifi-car la seguridad a la rotura, tenemos queconvenir que su objetivo es realizarlo en fasede proyecto y no de comprobación de mode-los complejos ya construidos. Es por ello quese considera aplicable el teorema del «míni-

mo de plasticidad» por el cual basta hallar unprocedimiento resistente viable (compatiblecon forma, cargas y condiciones de contorno)como para que pueda asegurarse que la es-tructura resistirá la carga sin colapsar (quetambién podemos llamar el teorema de la se-guridad propuesto por Heyman). Pero es queaquí no se trata de hallar un modelo que nosproporcione suficiente seguridad, aquí se tra-ta de trabajar sobre «el modelo» que nos su-ministre una imagen de la rotura suficiente-mente veraz.

Sabemos que en las etapas próximas al fa-llo de una sección, en un sistema suficiente-mente continuo y dúctil, se movilizan recur-sos plásticos como para que la fracción decarga no resistida, se distribuya entre otrassecciones próximas menos solicitadas. Estaes una distorsión del cálculo puramenteelástico comúnmente aceptada que usamospara ajustar un poco más el modelo al mo-mento del fallo (con considerables repercu-siones económicas positivas). Pero en elequilibrio último hay otras muchas conside-raciones a realizar, veamos:

Ya hemos comentado que el modelo de com-portamiento puede ser radicalmente distintoal de servicio, incluyendo en él otros ele-mentos que, aunque no sean consideradosestructurales, intervienen de un modo funda-mental en la respuesta del conjunto, peroademás, en la proximidad del fallo, los mate-riales están en una fase lejana del compor-tamiento elástico lineal que nosotros supo-nemos. La fluencia, en el caso de cargasque han actuado durante mucho tiempo, y lafisuración, implican pérdidas importantes derigidez que determinan redistribuciones delos esfuerzos de flexión. Además no se sue-le considerar la importancia de la ductilidaden el fallo final.

Page 17: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

15

Modelos en prerrotura

La ductilidad ha sido una propiedad olvidada(implícita en la teoría de las rótulas plásticas)que ha sido puesta al día por la norma sísmi-ca ya que los estudios sobre la seguridad delos edificios frente esta acción accidental sesuele realizar con seguridad 1, es decir en ro-tura. En este tipo de análisis, frente a una ac-ción que fácilmente llevará a la ruina al siste-ma complejo, se suelen adoptar modelosestructurales que consideran algunos deaquellos «otros elementos». Frecuentementelos cerramientos se incorporan a la estructu-ra como elementos de arriostramiento si sonsuficientemente competentes para ello.

El hecho es que para analizar elementoscomplejos en la rotura (a nivel de edificio)nos faltan modelos de comportamiento co-rrespondientes a este estado.

En lo que sigue se han recogido algunas ex-periencias de unos cuantos años de trabajaren la comprobación de la seguridad de edifi-cios patrimoniales, de interpretar el compor-tamiento de algunas construcciones frentelos asientos diferenciales y, últimamente, deestudiar métodos que reflejen suficiente-mente bien el comportamiento de las edifi-caciones frente a los terremotos. Sin embar-go lo que se aporta aquí es poco más queuna preocupación y unos estudios puntualesque pueden marcar un cierto camino, pero loque se manifiesta, a todas luces necesario,es que haya un esfuerzo de investigadores,tanto en el campo experimental como en elnumérico, que aporten experiencias (y a po-der ser teorías) que nos permitan imaginar yvalorar el comportamiento de los sistemascomplejos en los momentos inmediatamen-te anteriores al fallo.

Un primer modelo, muy sencillo pero extre-madamente sugerente, lo constituye el dintel

de piedra (o el arco plano) en el contexto deun muro continuo. ¿Cuantas veces los he-mos visto fisurados? Casi siempre. ¿Cuan-tos hemos visto fallados? Prácticamentenunca. Intentemos analizar este caso.

Si consideramos que un dintel es un elemen-to a flexión y le aplicamos esta teoría paradeterminar su seguridad, nos damos cuentaque, aún para niveles muy bajos de carga, sellega rápidamente a la tensión de rotura porflexo-tracción (momento de fisuración). Siconsideramos que los extremos de este din-tel son libres de deformarse en sentido hori-zontal, este será el momento que causará su caída, pero si, tal como hemos enuncia-do, este dintel está inmerso en un muro queno permite que sus extremos se puedan des-plazar, aun que presente un nivel alto de fisu-ración en el centro del vano, está muy lejosde fallar.

El modelo aparentemente más adecuadopara interpretar el equilibrio último del dintel(hay quien le llama residual) es el de dosbielas a la compresión (para una mejor com-prensión, se ha reducido el caso a una ac-ción vertical en el centro del vano), talescomo las de la figura 1. Convendremos quehasta que estas bielas no colapsen a la

Fig. 1. El colapso de un dintel pétreo con los extremosconstreñidos, no se producirá mientras no fallen, porcompresión, las dos bielas señaladas.

Page 18: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

Modelos en prerrotura

16

compresión, el dintel permanecerá en su lu-gar por muy fisurada que se encuentre lasección central. Si los extremos son indefor-mables, este último modelo presenta un co-eficiente de seguridad frente al fallo que esdel orden de 20 a 30 veces superior al de unmodelo basado en la flexión.

Si el técnico que informa no está sobre avi-so cometerá un error de gran entidad, ya queel modelo a la flexión no es representativodel estado de rotura.

Este modelo entronca con los de bielas y ti-rantes que propone la norma EHE, para lasregiones D.

Otro caso algo más complejo y que creo quetiene la virtud a aproximarnos al método quecreo que hay que seguir para el estudio demodelos en la rotura (el análisis paso apaso) es el del comportamiento del arco ode la bóveda cilíndrica frente cargas vertica-les. (ver figura 2).

Si partimos de un modelo continuo y elásti-co, conseguiremos un diagrama de momen-tos tal como el de la figura 2 a). En las sec-ciones A, B, C, D, E, las flexiones suelen serde tanta entidad que determinan traccionesque no pueden ser absorbidas por la fábrica.Estas secciones presentan una pérdida derigidez importante que suele determinar gi-ros locales incompatibles con la hipótesisde continuidad realizada inicialmente.

Si consideramos las tres hipótesis de cálcu-lo que realiza Heyman:

— Las fábricas carecen de resistencia a latracción.

— La resistencia del material (la piedra, elladrillo o el mortero confinado entre pie-zas) es infinita si la comparamos con elnivel de las tensiones que se producen.

— No se producen deslizamientos relativosentre piezas (el rozamiento asume loscortantes).

Fácilmente podemos concluir que, en el es-tadio último, los tramos giran como cuerposrígidos entre las secciones rotuladas. Lasarticulaciones se hallan situadas muy próxi-mas a las caras exteriores del elementoconstructivo (ver figura 2 b).

Un análisis rápido del modelo conseguidonos hace apercibir que se trata de un meca-nismo (hay 5 rótulas cuando el número má-ximo que puede albergar es de 3), por lo que

Fig. 2 a). La bóveda cilíndrica bajo un estado de cargauniforme presenta cinco puntos donde es posible la ro-tura por flexión.

Fig. 2 b). Para evitar que el sistema fácilmente derivaraen un mecanismo, el constructor medieval rellenaba lossenos de las bóvedas bloqueando así el vuelco hacia elexterior de los tramos 1-2 y 4-5.

Page 19: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

17

Modelos en prerrotura

su equilibrio es imposible. ¿Como es que estan frecuente ver bóvedas multifisuradasque llevan siglos sin síntomas de caída? Elloes atribuible a un hecho constructivo impor-tantísimo, no demasiado bien valorado: Losriñones o senos de las bóvedas suelen estarmacizados mediante un relleno más o me-nos cohesivo. Este relleno tiene la misión debloquear el posible recorrido horizontal delas articulaciones 1, 2, 4 y 5 (en la figura2 b) de modo que el sistema queda reducidoa dos tramos centrales, prácticamente exen-tos de flexiones, separados por las articula-ciones 2, 3 y 4, perfectamente estables pormuy elevado que sea el nivel de fisuraciónque se observe en la cara inferior. (Para car-gas en clave, y si el grueso es suficiente, esposible que entre rótulas podamos trazarunas bielas a la manera del caso anterior).

Esta forma de proceder entronca con el teo-rema de la «unicidad» de Heyman, que lo for-mula así: «Si es posible encontrar una líneade empujes que represente un estado deequilibrio compatible con las cargas, que sedesarrolle completamente dentro del cantodel elemento y que permita la formación desuficientes articulaciones para transformarla estructura en un mecanismo, la estructu-ra está al borde del colapso».

Con todo ello podemos colegir que la resis-tencia en este caso también es mucho ma-yor de lo que se suele intuir. Aquel técnicoque empleando criterios ya antiguos se em-perre en deducir la seguridad de la bóveda apartir del trazado de polígonos de fuerza queno vayan más allá del núcleo central de lasdiversas secciones (para evitar tracciones noasumibles), llegará a conclusiones falsas so-bre la seguridad última del elemento.

Cabe llamar la atención a los técnicos quepueden intervenir en bóvedas de estas ca-

racterísticas, y que a menudo están tenta-dos de sustituir los rellenos arenosos y deescombros de los senos por hormigón, quela simple eliminación de este relleno puedeentrañar la caída instantánea de la bóveda.En el caso de ser necesaria la consolidaciónde este relleno mas vale proceder a su in-yección mediante un «coulis» adecuado queno a su substitución.

Para ilustrar aún más esta técnica del pasoa paso (que se vislumbraba en el caso ante-rior) hasta alcanzar un modelo de equilibrioimposible (un mecanismo) cabe citar el re-sultado de un trabajo reciente del ITEC, en elámbito del proyecto europeo RISKUE, en elque se barajaba la aplicabilidad de un méto-do de cálculo basado en la estimación deldaño en edificios antiguos.

Cuando intentábamos valorar la vulnerabili-dad de los edificios del ensanche de Barce-lona nos dimos cuenta de los pocos recur-sos que presentan las fábricas de ladrillo deaquellos años para asumir problemas de es-tabilidad frente acciones laterales. Para quelos resultados no fueran extremadamentepesimistas y se ajustaran lo más posible auna presunta realidad, se tenia que proce-der a considerar aspectos que habitualmen-te se desprecian pero que en nuestro casoeran fundamentales para justificar el buencomportamiento a tan largo plazo. En estosedificios, la estabilidad de las fachadas ymedianeras (aisladas) no dependen, comoahora, de su vinculación a un forjado monolí-tico por medio de un zuncho común, sinoque dependen de la continuidad con las pa-redes perpendiculares (muy pocas), a travésde sus esquinas y del rozamiento de la carainferior de las cabezas de las vigas.

Se creó un modelo complejo, desarrollado anivel de edificio, tal como el de la figura 3a).

Page 20: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

18

Modelos en prerrotura

En este modelo multilaminar (plegadura) sele aplicó un procedimiento paso a paso,de forma que se iban tomando decisiones demodificación de los vínculos entre elementosen función de las tensiones que se alcanza-ban a medida que se iba incrementando lasolicitación sísmica. El objetivo del estudioera determinar, con una fiabilidad suficiente,la intensidad sísmica (o la aceleración bási-ca) que causaría el colapso de aquellos edi-ficios.

En principio se creía que seria el gran cor-tante, a nivel de las plantas inferiores, elcausante del fallo, pero el estudio demostróque, antes de darse esta situación de cor-tante no asumible, se produciría la caída deuna porción considerable de la parte supe-rior de las fachadas.

En el análisis paso a paso se fue observan-do, primero, como, por causa de la oscilaciónde las paredes, iban aumentando las traccio-nes sobre las vigas (consideradas de maderaen el estudio). Mientras estas recibían trac-ciones por debajo del valor del rozamiento(igual a V K, donde K es el coeficiente derozamiento dinámico madera-mortero y V esel valor del cortante mínimo en el extremo delas viguetas) la pared se encontraba sobre-sostenida, pero cuando se sobrepasaba estevalor, la pared se desvinculaba del forjado(haciendo ciertas correcciones sobre la dis-tribución de las masas) y, poco a poco, la fa-chada iba pasando a trabajar como una pla-ca vertical vinculada solo por sus extremoshasta alcanzar, en algunos puntos, solicita-ciones mayores que las de rotura. Donde es-tas se producían se procedía a crear dis-continuidades (desdoblado de nodos en elcálculo por elementos finitos) de modo que,paso a paso, se podía observar como se ibadesvinculando una considerable porción dela parte superior de la fachada, figura 3b),hasta transformarse en un mecanismo.

Esta forma de fallo no había sido intuida an-tes de la realización del estudio, sin embargo,posteriormente, encontramos en la bibliogra-fía sísmica numerosos ejemplos de edificiosde fábrica cuyo comportamiento coincidía connuestras conclusiones (ver la figura 4).

Para terminar quisiera realizar una reflexiónsobre el comportamiento de elementos com-

Figura 3 a). Modelo de cálculo complejo para valorar laresistencia de los edificios del Ensanche de Barcelonafrente los terremotos.

Figura 3 b). Para un sismo relativamente bajo, la partesuperior de la fachada entra en flexión y presumible-mente cae antes de que el edificio presente, en su pie,esfuerzos cortantes próximos a los de rotura.

Page 21: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

19

Modelos en prerrotura

plejos. Se trata de aquellos cerramientos querestringen la deformación de los recuadrosestructurales y que desvirtúan completamen-te los supuestos realizados en el cálculo.

La mayor parte de cerramientos importan-tes: fachadas, de independización entre vi-viendas, cortafuegos, aislantes al sonido, ...,etc., para resolver su requisito principal de-ben tener un nivel de vinculación importantecon la estructura. Como consecuencia deello se producen ciertas interacciones queconocemos y que se suelen saldar con pato-logías y disfunciones inaceptables por losusuarios.

Tanto en servicio como en la rotura, estoscerramientos tienen una importancia funda-mental en el comportamiento del conjunto(ya hemos dicho que es frecuente que en loscálculos en los que se introduce la hipótesissísmica, los cerramientos importantes seconsideran como participantes en el arrios-tramiento), es por ello que aquí se proponela necesidad de que sean considerados en

el modelo de cálculo con el doble objetivo deevitar estados tensionales que causen surotura (casi sistemática) y de ponderar ladistorsión que causan en el funcionamientoestructural.

Si analizamos la evolución, paso a paso, deun recuadro estructural de hormigón armado(pilares y jácenas planas) tal como el de la fi-gura 5a), al que se le aplica una deformaciónvertical (que correspondería al asentamientode un pilar, por ejemplo), se nos produce so-bre el conjunto un diagrama de momentosconocido. Tomaremos este diagrama comoreferencia.

Si este recuadro contiene un cerramientoque se encuentra vinculado en todo su con-torno y la aplicamos la misma deformación,el marco de hormigón no participará de for-ma significativa en el equilibrio ya que todoel esfuerzo de flexión será absorbido por elcerramiento (si comparamos las rigideces aflexión del cerramiento y la de los constitu-yentes del marco se hace evidente que la ri-

Figura 4. Ejemplo de colapsos parecidos a los detecta-dos para los edificios del Ensanche.

Fig. 5. Cuando el marco tiene la deformación restringi-da por un cerramiento, se trastrueca el funcionamientoestructural. Si bien el cerramiento no puede oponer unagran resistencia frente a los esfuerzos de flexión, su ca-pacidad de movilizar bielas de compresión lo hace efi-caz aunque los valores de la acción sean elevados.

a) b)

c)

Page 22: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

20

Modelos en prerrotura

gidez del cerramiento es del orden del 90 al95% del conjunto).

Es claro que cuando el estado tensional delcerramiento (figura 5 b) alcanza valores derotura del material que lo constituye apareceuna amplia fisuración en el sentido de lasisostáticas de compresión, pero no por elloel cerramiento deja de restringir la libre de-formación del marco de hormigón armado. Elcerramiento, aún fisurado, es capaz de movi-lizar bielas de compresión (figura 5 c) quedistorsionan, aún en estado de rotura, el es-tado tensional previsto y la distribución delas cargas del conjunto. Únicamente cuandorevientan las bielas diagonales por compre-sión-pandeo, los dinteles pueden empezar aasumir su libre deformación por flexión, pero,hasta muy avanzadas las deformaciones,queda una esquina retenida que sigue distor-sionando el funcionamiento del dintel (por unlado lo descarga, por otro traslada los negati-vos a zonas que quizá carecen de la armadu-ra suficiente para absorberlos).

Tanto si queremos realizar análisis del com-portamiento en servicio de los edificios quese aproximen más a lo que ocurre en la rea-lidad, como si queremos realizarlos en losmomentos próximos al fallo, se deberíanadoptar modelos de cálculo algo mas com-plejos que los actuales para los cuales con-tamos con herramientas informáticas ade-cuadas. Hoy en día con los programas SAP,ANSYS, etc, no hay ningún problema en mo-delizar el comportamiento de elementos es-

paciales complejos, mezcla de barras y lámi-nas, tanto en el ámbito puramente elásticocomo atendiendo a ciertos diagramas ten-sión/deformación.

En fin y resumiendo, en fase de comproba-ción de la seguridad de un edificio:

a) Son necesarios modelos de comporta-miento, tanto en fase de servicio comoen fase de rotura, que representen mejorlo que sucede en la realidad.

b) Son necesarios análisis y aportación deexperiencias sobre el comportamiento de edificios completos. (Quizá con ellonos sorprendería menos el hecho de quelos tabiques se rompan por causa de lasdeformaciones de los forjados.)

Aquí y de momento, se propone el método(algo penoso) de análisis de la evolución delos sistemas, actuando paso a paso, con lasiguientes características:

a) Se aplica a todo el conjunto (incorporan-do aquellos elementos que puedan cola-borar en el equilibrio).

b) La rigidez de las secciones o incluso lascaracterísticas de los soportes se hacenvariar (si es el caso) en función del esta-do tensional que se alcanza en cada mo-mento.

c) El estudio no se detiene hasta llegar a unestado de equilibrio imposible, un meca-nismo.

Page 23: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

21

A petición de la empresa ENCOFRADOS ALSI-NA S.A. los profesores del departamento deIngeniería de la Construcción de la Universi-dad Politécnica de Valencia, han realizado unestudio sobre los sistemas de encofrados deforjados de edificación habitualmente utiliza-dos, incidiendo especialmente en los plazosy formas de descimbrado.

En este artículo se resume brevemente elmencionado estudio.

Los diferentes sistemas se diseñan con cri-terios de resistencia, durabilidad y manejabi-lidad por un lado, y de economía por otro,con el objetivo de recuperar la mayor partede los componentes en el menor plazo detiempo posible, de forma que el número to-tal de elementos utilizados sea el mínimoposible.

Las condiciones para usar ese mínimo nú-mero de elementos son:

1. Que la estructura provisional que soportael hormigón fresco, el peso de las plan-tas superiores y la sobrecarga de cons-trucción sea estable, resistente y conuna deformabilidad limitada.

2. Que el desencofrado sea sencillo y pro-gresivo.

El desencofrado puede ser PARCIAL O TO-TAL, según retiremos una parte o la totali-dad de los componentes del encofrado y susapeos. En el primer caso, se disponen apo-yos inferiores del forjado (sopandas, largue-ros, puntales, etc.) que reducen los esfuer-zos y deformaciones del forjado, mientrasque en el segundo, los únicos apoyos a con-siderar son los pilares propios de la estruc-tura, a distancias máximas habituales entre6 y 8 metros, por lo que la estructura trabaja

con las luces de diseño. Cuando optamospor un desencofrado total, al cargar las plan-tas superiores, el forjado por si mismo ge-neralmente no tiene resistencia ni rigidez suficiente para soportar los esfuerzos y esimprescindible añadir un nuevo apuntala-miento del mismo que sea capaz de absor-ber las mencionadas cargas, operación quese conoce con el nombre de recimbrado.

Para que esta operación pueda ejecutarse,el hormigón joven debe adquirir la resisten-cia y rigidez necesarias para soportar supeso propio además de las respectivas so-brecargas de construcción, requiriendo unvalor de ambas diferente según el propioproceso constructivo y en cada tipo de edifi-cio en particular. Por otra parte, el plazo dedesencofrado depende de muchos factores,especialmente del sistema y proceso deconstrucción que utilicemos, de las propiascaracterísticas de la obra (tipo de hormigóny acciones de proyecto) e incluso de las con-diciones ambientales de temperatura y hu-medad bajo las que se realizan los trabajos.

Para casos habituales, en edificios de vivien-das, con hormigón de resistencia caracterís-tica fck � 25 MPa, trabajando en condicio-nes normales de 20° de temperatura y un60% de humedad, en un desencofrado par-cial necesitamos resistencias del orden del40% de la característica, que se pude alcan-zar a los tres días de edad del hormigón,mientras que en un desencofrado total la re-sistencia necesaria es del orden 60-70% dela característica, con lo que deberemos es-perar hasta que la edad del hormigón sea de6 o 7 días, atendiendo a la evolución mínimaprevisible de las características mecánicasdel hormigón, según los artículos 30.4 y39.6 de la vigente Instrucción de HormigónEstructural EHE 99.

6 Estudio técnico de desencofradoJuan José Moragues TerradesPedro Calderón García

Page 24: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

22

jo del hormigón joven, rompen la continuidadvertical entre los puntales de las plantas di-ferentes y obligan a los forjados de las plan-tas cimbradas a trabajar de forma diferente.

Para evaluar los efectos que pueda tener suutilización, analizaremos su repercusión enel último forjado hormigonado y el del inme-diatamente inferior.

Último forjado hormigonado

Al recuperar el sistema hay un cambio dedisposición de puntales, al eliminar los pun-tales de las sopandas y sustituirlos por nue-vos puntales en los apoyos soporte, preci-sando para ello el trabajo de quitar y colocarpuntales dos veces en lugar de una sola vez.El proceso de introducción de los mismos sepuede realizar siguiendo tres procedimien-tos diferentes:

a) Disponerlos antes de hormigonar. No tie-ne ningún problema estructural aunqueestamos incrementando mucho el núme-ro de puntales necesarios.

b) Disponerlos a continuación de un desen-cofrado total. Es un caso extremo, equiva-lente a un recimbrado, que como hemosvisto anteriormente necesita realizarseen condiciones y caso tipo al menos 6 días después de haber hormigonado laplanta.

c) Disponerlos de forma simultanea retiran-do los puntales de las sopandas y colo-cándolos a continuación en los soportes.Las condiciones a cumplir para desen-cofrar antes de los seis días y asimilarsea un desencofrado parcial, sin que se in-troduzca mayores acciones en la placa,son:

ENCOFRADOS RECUPERABLES

Los sistemas de encofrado recuperable, tipoAlumecano de Encofrados Alsina S.A. o simi-lares de otras empresas, están diseñadospara permitir y facilitar las operaciones dedesencofrado parcial. Un equipo completode encofrado conforma una superficie hori-zontal, formada por tableros y sopandas,que va apoyada sobre puntales metálicos te-lescópicos, que transmiten las cargas envertical. Al desencofrar, sin añadir ni despla-zar ningún elemento, queda un equipo deelementos, sopandas y puntales como apun-talamiento, en la misma posición que teniadentro del encofrado completo. Todos losaños se construyen miles de metros cuadra-dos de estructura y forjados de edificios porel sistema de cimbrados sucesivos, con bue-nos resultados tanto de plazos de construc-ción como de comportamiento estructural,existiendo recomendaciones generales deutilización que permiten una aplicación fia-ble y segura.

ENCOFRADOS CON SOPORTE DE REAPUNTALAMIENTO

Una variante de los encofrados anteriores,consiste en intercalar entre los tableros,apoyos soporte en sentido perpendicular alas sopandas inicialmente dispuestas, paraque al desencofrar el sistema puedan reti-rarse la totalidad de sopandas, tableros ypuntales, disponiendo estos apoyos comoúnico apuntalamiento del sistema.

Las sopandas del sistema ofrecen un con-junto organizado y constante en su distribu-ción, mientras que la introducción de estosnuevos apoyos, cambian el sentido de traba-

Estudio técnico de desencofrado

Page 25: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

23

Estudio técnico de desencofrado

Forjado inmediatamente inferior al último hormigonado

En esta placa la carga de los puntales supe-riores no se transmite a los puntales inferio-res, puesto que el sistema impide la conti-nuidad permanente entre puntales. Sin dudaesto va a incrementar los esfuerzos sobre laplaca mientras no se vuelvan a alinear verti-calmente todos los puntales. Cuantificareste incremento es complicado, y necesita-ría de una estricta definición de la distribu-ción de los puntales de todas las plantas,siendo muy complejo generalizar, debiéndo-se realizar un análisis concreto para cadacaso.

Por otra parte, al perderse la verticalidad, lacarga del puntal superior se transmite al infe-rior a través del forjado, que en el caso de serreticulares con capas de compresión de pe-queño espesor, puede presentar riesgo depunzonamiento.

Debido a ello, las consideraciones realiza-das en el apartado anterior en lo referente alas precauciones a tomar y procedimiento a seguir para el trasiego de puntales, son deobligado cumplimiento si queremos iniciar eldesencofrado a los tres días de haber hor-migonado.

1. Retirar los puntales iniciales de un áreamuy pequeña, evitando dejar luces su-periores a las que aparecen en un pro-ceso de desencofrado parcial normal.

2. Realizar las operaciones de retiradade un puntal y disposición de un nue-vo apoyo soporte de forma simultá-nea, es decir que el primer puntal queretiremos se disponga como primerapoyo soporte, el segundo que retire-mos como segundo apoyo soporte yasí sucesivamente, siendo muy útilpara su ejecución el poder disponerde un avanzadilla de puntales.

3. Mientras se realiza esta operación,sería aconsejable limitar las cargassobre el forjado bajo el cuál se estáncambiando los puntales.

4. El proceso requiere cuidado en su eje-cución, cierto nivel de conocimiento decómo funciona la estructura, ser plani-ficado con anterioridad y revisado oaprobado por un técnico competente.

Si no tenemos garantías de que se cum-plan estas condiciones, es convenienteesperar al menos los 6 días habituales,actuando como si estuviéramos en uncaso de desencofrado total.

Page 26: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

24

EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

ment d’un ascensor que permetés connec-tar les plantes subterrànies amb la super-fície.

OBJECTE

L’objecte del projecte és la construcció d’unascensor que connecti les plantes subterrà-nies directament amb el carrer.

SITUACIÓ DE PARTIDA

Es va escollir com a lloc estratègic per situarla sortida de l’ascensor la cruïlla del carrerDiputació amb el carrer Bruc xamfrà Mar/Llo-bregat, després d’un acurat estudi, per tal deminimitzar els efectes dels serveis afectats,i en particular la xarxa de clavegueram i ser-veis d’aigües de Barcelona, i complir les nor-mes de seguretat d’evacuació.

L’obra s’havia d’executar sense tallar eltrànsit de superfície, condició indispensableper obtenir permís de l’Ajuntament, i mante-nir en funcionament l’aparcament, condicióexigida per Saba.

SISTEMES CONSTRUCTIUS I CONDICIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ

L’aparcament de tres plantes de soterrani,es van construir amb murs continus de pi-lons de 65/70 cm de diàmetre, separatscada 140 cm. La contenció de terres es pro-dueix per arc de descàrrega de fàbrica demaó massís entre pilons. Els murs de pilonsreben les accions del fonaments veïns si-tuats a 5 metres de distància com a màxim;

7 Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcamentdel c/ Diputació de BarcelonaCarles Romea i Rosas

Pamias Servicios de Ingenieria, S.A.

C/ Montnegre 14-16, 08029 Barcelona

Director i coordinació de Projecte:Enric Berga i Sastre, Enginyer Industrial

Redactor del Projecte i disseny d’estructura: Carles Romea i Rosas,Enginyer Industrial

Direcció d’obra i execució:Òscar Camins i Nerín, Arquitecte

Empresa constructora: CONSFRADERI S.L

L’equip redactor del projecte va coordinar les solucions adoptades amb l’Àrea tècnicade l’empresa Saba, els serveis Tècnics del’Ajuntament de Barcelona tant de l’àread’Urbanisme com del districte de l’Eixampleon s’ubica la obra.

Pamias Servicios de Ingenieria, S.A. és elmembre número 22 de la A.C.E.

ANTECEDENTS

Durant els anys 70 es va endegar a Barcelo-na un ambiciós pla de construcció d’aparca-ments subterranis, que donés solució al’augment del trànsit de vehicles al centrede la ciutat. Aquest parc d’aparcaments,amb els anys, ha quedat obsolet. Fruit d’unaconcessió municipal d’explotació per part del’empresa SABA, s’han introduït millores enles seves instal.lacions. La sensibilitzaciódavant el col.lectiu de persones amb minus-vàlues, van portar a estudiar, conjuntamentamb els serveis tècnics de l’Ajuntament dela ciutat, la possibilitat de dotar l’aparca-

Page 27: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

25

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

en la zona de treball, calia tenir en compte lasituació d’una E.T soterrada de la Compa-nyia Fecsa, amb càrregues de «trafos» de2000 kg per equip, que augmentava l’em-penta del terreny. Els forjats de l’aparca-ment, estan construïts amb jàsseres de for-migó pretesat de 75 cm de cantell, de 15metres de llum i un intereix de 140 cm, quesuporten una prellosa armada de 12 cm.Una biga-mènsula de formigó armat conti-nua, en tota la llargada de la nau, recull lesbigues pretensades de 15 m de llum i lligaels pilons a cada planta. El forjat del sostrede la primera planta, que suporta el trànsitdel carrer Diputació, està resolt amb jàsse-res de formigó pretensat amb secció en «U»de cantell 1,20 m, separades cada 5 me-tres, sobre les quals es recolzen unes pre-lloses armades de 25 cm de gruix. Aquestesjàsseres en superfície, recolzen sobre unagran biga de coronament que lliga tots elscaps dels pilons i reparteix la reacció sobreells, alhora que el mur de contenció de ter-res i la vorera.

La presència de gran quantitat de serveisafectats al xamfrà escollit augmentava la di-

ficultat d’execució. Tots els serveis haviende continuar en funcionament, i/o els ha-víem de donar una alternativa temporal. Elsserveis afectats comprenien el desplaça-ment de mobiliari urbà existent, quiosc depremsa, monòlit d’anuncis, bàculs d’enllu-menat públic; línies de Telefònica, xarxa defibra òptica de dos operadors diferents, ser-vei d’aigua, xarxa de gas natural, xarxa demitja i alta tensió, i les línies de control delssemàfors de la cruïlla. Això representa unseguit de projectes d’afectació per cadaoperador, i la coordinació amb tots i cadas-cun d’ells, permisos d’obres i autoritzaciódel districte municipal en cada cas. Aquestreguitzell d’actuacions estaven documenta-des al projecte. Tot i així en fase d’execució,va «aparèixer» una claveguera en funcio-nament de la qual no se’n tenia noticia prè-via, i que va obligar a prendre mesures ur-gents sobre la marxa.

L’esquema 1 explica aquesta disposició com-plexa de serveis afectats.

ESTRUCTURA

La proposta estructural, consistia en secto-ritzar la futura caixa de l’ascensor de pocmés de 5 m2 amb un mur continu de micro-pilons de tuberia metàl.lica de 114,3 mm dediàmetre, fins a una fondària de 16 metres,que arribés per sota de la fonamentació delspilons de l’aparcament. Els micropilons te-nen poca capacitat a flexió, davant de lesempentes del terreny, i calia assegurar entot moment, que aquestes empentes restes-sin contrarestades i anul.lades. Vam deci-dir actuar en dos sentits; vam soldar unescartelles al micropiló per a augmentar la resistència a flexió individual del micropiló,i segon, vam soldar els micropilons a una

Fig. 1. L’estructura original descoberta en l’enderrocde l’envà de la cambra de drenatge. | La estructura ori-ginal descubierta en el derribo del tabique de la sala dedrenaje.

Page 28: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

26

Esquema 1.

Page 29: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

27

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

Esquema 2.

Page 30: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

28

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

estructura auxiliar de descàrrega per asse-gurar que mentre s’enderrocaven els pilonsque recollien les càrregues dels forjats inter-medis, l’aparcament continués en funciona-ment.

La caixa d’ascensor es va executar en des-cens, buidant les terres des de la planta d’a-parcament corresponent. Recordem que a ladreta del xamfrà tenim la influència de lescàrregues del trànsit, i a l’altra banda els fo-naments dels edificis de l’Eixample, afegint-hi la influència de l’E.T. soterrada. Per fer laconnexió entre les dues estructures, i per-metre el pas entre la caixa de l’ascensor i lanau de l’aparcament, era necessari eliminarun piló de formigó existent, obrint a total’alçada una zona lliure d’estructura. Elimi-nar el piló, significava estintolar les jàsse-res de 15 metres dels forjats de planta P-1 i P-2.

Vam dissenyar un pòrtic amb estructurametàl.lica que ens permetés un cop ender-rocat el piló, recollir les càrregues interiors

Fig. 3. Jàssera pretensada i cadireta. | Jácena pretensa-da y soporte.

Fig. 2. L’estructura en tota la seva expressió. | La estruc-tura en toda su expresión.

anella a nivell de cada forjat de planta, per atransmetre les empentes horitzontals contral’aparcament. Aquest anell estava formatper una estructura metàl.lica, molt rígida, for-mada per perfils HEB 200 armats amb plati-nes com a biga caixó. Aquesta anella enspermetia crear el replà d’accés a l’ascensorper a persones minusvàlides.

L’esquema 2 mostra els models de càlculper resoldre l’estructura.

En el replanteig de la caixa, i el passadís deconnexió, es va tenir cura de no afectar els recolzaments de les grans bigues desuperfície. Interiorment es va restringir l’úsde l’aparcament a les places directamentafectades, però permeten el pas de vehiclesen la resta de la planta. Es va construir una

Page 31: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

29

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

Esquema 3.

Page 32: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

30

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

de l’aparcament i per l’altra banda, les em-pentes dels anells del mur de micropilons.Els pilars del pòrtic es van muntar d’unasola peça sobre els fonaments construïts,i posteriorment s’afegiren les jàsseres deplanta per a formar un pòrtic/marc rígid ales tres plantes. Les bigues de formigó pre-tensat de 75 cm es van «penjar» del nou pòr-tic amb ajuda d’unes cadiretes, procurantque la llosa superior existent i la nova delreplà coincidissin, assegurant la reacció del’empenta de terres.

Alguns micropilons es desviaren del plom deperforació i calgué tallar-los perquè envaïenel lloc de l’ascensor. La reducció del nombrede pilons ens obligà a introduir un petit re-

Fig. 5. L’aspecte final de l’obra en superfície. | El aspec-to final de la obra en superfície

Fig. 4. Un ascensor que hi era des del primer dia. | Unascensor que existía desde el primer día.

forç entre plantes per a reduir de nou la llumdels micropilons i mantenir la seva capacitatde resistència a flexió.

L’esquema 3 demostra el procés constructiude l’obra.

Les obres s’enllestiren amb instal.lacions iacabats interiors d’aparcament, i treballsd’urbanització en superfície per a facilitarels trànsit dels minusvàlids a la vorera on estroba l’ascensor.

Page 33: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

31

PROYECTO DE MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APARCAMIENTODE LA C/ DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Carles Romea Rosas

EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO

SITUACIÓN DE PARTIDA

Se escogió como lugar estratégico para situar la sali-da del ascensor el cruce de la calle Diputación con lacalle Brezo chaflán Mar/Llobregat, después de un es-merado estudio, para minimizar los efectos de los ser-vicios afectados, y en particular la red de alcantarilla-do y servicios de aguas de Barcelona, y cumplir lasnormas de seguridad de evacuación.

La obra se tenía que ejecutar sin cortar el tráfico desuperficie, condición indispensable para obtener per-miso del Ayuntamiento, y mantener en funcionamien-to el aparcamiento, condición exigida por Saba.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN

El aparcamiento de tres plantas de sótano, se cons-truyó con muros continuos de pilotes de 65/70 cm dediámetro, separados cada 140 cm. La contención detierras se produce por arco de descarga de fábrica deladrillo macizo entre pilotes. Los muros de pilotos re-ciben las acciones de los cimientos vecinos sitos a 5metros de distancia como máximo; en la zona de tra-bajo, hacía falta tener en cuenta la situación de unaE.T. en sótano de la Compañía Fecsa, con cargas de«trafos» de 2 000 kg por equipo, que aumentaba elempuje del terreno. Los forjados del aparcamiento,están construidos con jácenas de hormigón pretensa-do de 75 cm de canto, de 15 metros de luz y un inte-reje de 140 cm, que soportan una prelosa armada de12 cm. Una viga-ménsula de hormigón armado conti-núa, en toda la longitud de la nave, recoge las vigaspretensadas de 15 m de luz y ata los pilotes en cadaplanta. El forjado del techo de la primera planta, quesoporta el tráfico de a pie de la calle Diputación, estáresuelto con jácenas de hormigón pretensado consección en «U» de canto 1,20 m, separadas cada 5metros, sobre las cuales se apoyan unas prelosas ar-madas de 25 cm de grosor. Estas jácenas en superfi-cie, apoyan sobre una gran viga de coronación queata todos las cabezas de los pilotes y reparte la reac-ción sobre ellos, a la vez que muro de contención detierras y acera.

La presencia de gran cantidad de servicios afectadosen el chaflán escogido aumentaba la dificultad de eje-cución. Todos los servicios tenían que continuar en

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

Pamias Servicios de Ingenieria, S.A.

C/ Montnegre 14-16 08029 Barcelona

Director y coordinación de Proyecto:Enric Berga y Sastre, Ingeniero Industrial

Redactor del Proyecto y diseño de estructura:Carles Romea y Rosas, Ingeniero Industrial

Dirección de obra y ejecución: Òscar Caminos y Nerín Arquitecto

Empresa constructora: CONSFRADERI S.L.

El equipo redactor del proyecto coordinó las solucio-nes adoptadas con la Área técnica de la empresaSaba, los servicios Técnicos de el Ayuntamiento deBarcelona tanto de la área de Urbanismo como deldistrito del Ensanche dónde se ubica la obra.

Pamias Servicios de Ingenieria, S.A. es el miembro nú-mero 22 de la A.C.E.

ANTECEDENTES

Durante los años 70 se empezó en Barcelona un am-bicioso plan de construcción de aparcamientos sub-terráneos, que diera solución al aumento del tráficode vehículos en el centro de la ciudad. Este parque deaparcamientos, con los años, ha quedado obsoleto.Fruto de una concesión municipal de explotación porparte de la empresa Saba, se han introducido mejo-ras en sus instalaciones. La sensibilización delantedel colectivo de personas con minusvalías, trajeron aestudiar, conjuntamente con los servicios técnicos delayuntamiento de la ciudad, la posibilidad de dotar elaparcamiento de un ascensor que permitiera conec-tar las plantas subterráneas con la superficie.

OBJETO

El objeto del proyecto es la construcción de un ascen-sor que conecte las plantas subterráneas directamen-te con la calle.

Page 34: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

32

Projecte de millores de l’accessibilitat a l’aparcament del c/ Diputació de BarcelonaProyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona

funcionamiento, y/o les teníamos que dar una alterna-tiva temporal. Los servicios afectados comprendían eldesplazamiento de mobiliario urbano existente, quios-co de prensa, monolito de anuncios, báculos de alum-brado público; líneas de Telefónica, red de fibra ópticade dos operadores diferentes, servicio de agua, red degas natural, red de media y alta tensión, y las líneas de control de los semáforos del cruce. Esto representauna serie de proyectos de afectación para cada ope-rador, y la coordinación con todos y cada uno de ellos,permisos de obras y autorización del distrito municipalen cada caso. Esta lista de actuaciones estaban docu-mentadas en el proyecto. Aún así en fase de ejecu-ción, «apareció» una cloaca en funcionamiento de lacual no se tenía noticia previa, y que obligó a tomarmedidas urgentes sobre la marcha.

El esquema 1 explica esta disposición compleja deservicios afectados.

ESTRUCTURA

La propuesta estructural, consistía en sectorizar la futura caja del ascensor de poco más de 5 m2 con un muro continuo de micropilotes de tubería metálica de 114,3 mm de diámetro, hasta una profundidad de16 metros, que llegara por debajo de la cimentaciónde los pilotes del aparcamiento. Los micropilotes tie-nen poca capacidad a flexión, frente a los empujesdel terreno, y hacía falta asegurar en todo momento,que estos empujes quedaran contrarrestados y anu-lados. Decidimos actuar en dos sentidos; soldamosunas cartelas al micropilote para aumentar la resis-tencia a flexión individual del micropilote, y segundo,soldamos los micropilotes a una anilla a nivel de cadaforjado de planta, para transmitir los empujes hori-zontales contra el aparcamiento. Este anillo estabaformado por una estructura metálica, muy rígida,formada por perfiles HEB 200 armados con pletinascomo viga cajón. Esta anilla nos permitía crear el re-llano de acceso al ascensor para personas minusvá-lidas.

El esquema 2 muestra los modelos de cálculo pararesolver la estructura.

En el replanteo de la caja, y el pasillo de conexión, setuvo cuidado en no afectar los soportes de las gran-des vigas de superficie. Interiormente se restringió

el uso del aparcamiento en las plazas directamenteafectadas, pero permitiendo el paso de vehículos en elresto de la planta. Se construyó una estructura auxiliarde descarga para asegurar que mientras se derriba-ban los pilotes que recogían las cargas de los forjadosintermedios, el aparcamiento continuara en funciona-miento.

La caja de ascensor se ejecutó en descenso, vacian-do las tierras desde la planta de aparcamiento co-rrespondiente. Recordamos que a la derecha del cha-flán tenemos la influencia de las cargas del tráfico, yal otro lado los cimientos de los edificios del Ensan-che, añadiendo la influencia de la E.T. en sótano. Parahacer la conexión entre las dos estructuras, y permitirel paso entre la caja del ascensor y la nave del apar-camiento, era necesario eliminar un pilote de hormi-gón existente, abriendo en toda la altura una zona li-bre de estructura. Eliminar el pilote, significaba apearlas jácenas de 15 metros de los forjados de planta P-1 y P-2.

Diseñamos un pórtico con estructura metálica quenos permitiera una vez derribado el pilote, recoger lascargas interiores del aparcamiento y por otro lado,los empujes de los anillos del muro de micropilotes.Los pilares del pórtico se montaron de una sola piezasobre los cimientos construidos, y posteriormente seañadieron las jácenas de planta para formar un pórti-co/marco rígido en las tres plantas. Las vigas de hor-migón pretensado de 75 cm se «colgaron» del nuevopórtico con ayuda de unas pequeñas sillas, procuran-do que la losa superior existente y la nueva del rella-no coincidieran, asegurando la reacción del empujede tierras.

Algunos micropilotes se desviaron de la vertical deperforación e hizo falta cortarlos, porque invadían ellugar del ascensor. La reducción del número de pilo-tes nos obligó a introducir un pequeño refuerzo entreplantas para reducir de nuevo la luz de los micropilo-tes y mantener su capacidad de resistencia a flexión.

El esquema 3 demuestra el proceso constructivo dela obra.

Las obras se acabaron con instalaciones y acabadosinteriores de aparcamiento, y trabajos de urbanizaciónen superficie, para facilitar el tráfico de los minusváli-dos en la acera donde se encuentra el ascensor.

Page 35: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

33

VCA editors acaba de publicar el llibre La his-toria más que centenaria de un importantesector: la industria del cemento, d’en PatricioPalomar Llovet.

Es tracta d’una història molt completa de lacitada indústria des dels orígens, a cavalldels segles XIX-XX, fins a l’actualitat i estàtractada amb l’objectivitat i el rigor neces-saris d’un relat històric però que, en ser vis-cuda en primera persona per l’autor, estàplena d’anècdotes que la fan una obra im-prescindible per als estudiosos de l’econo-mia del sector.

Ressenya

“Si estás haciendo algo de una determinada manera porque siempre se ha hecho así, entonces es probable que lo estés haciendo de la manera equivocada.

Colin Baden ”

8 Miscel.lània

RESEÑA

VCA editors acaba de publicar el libro La historia másque centenaria de un importante sector: la industriadel cemento, de Patricio Palomar Llovet.

Se trata de una historia muy completa de la citada in-dustria desde sus orígenes, entre los siglos XIX y XX,hasta la actualidad, y está tratada con la objetividad y el rigor necesarios de un relato histórico pero que,al ser vivida en primera persona por el autor, está lle-na de anécdotas que la convierten en una obra im-prescindible para los estudiosos de la economía delsector.

Page 36: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

34

Miscel.làniaMiscelánea

Poesías de Joan MargaritLaura Valverde

�Al recibir el encargo de seleccionar una poe-sía de Joan Margarit para ser publicada en larevista de la Asociación, caigo en la cuentaque me resulta tan difícil como escoger unamoneda en un tesoro poético de muchosaños de emociones destiladas.

Imposible de reducir sólo a una, seleccionodos de su libro Els motius del Llop (Barcelo-na, 1993, Ed. Columna).

«Final del recital» es un bellísimo poema quedescubre al autor como ponente.

«Monuments» es un poema lleno de acerta-das metáforas que amalgaman realidad, ar-quitectura y rehabilitación.

Desde el atrevimiento de desgranar y opinar,espero os gusten tanto como a mí.

Final de recital

Enlluernat pels focus miro l’obscuritat on sou vosaltres.Els focus són aquesta il.lusióde l’ombra on escolteu la claredatde la meva ceguesa. Tots portemun auditori fosc dins de nosaltresescoltant en silenci aquesta històriade la seducció sense esperança.Estimar és ser distant.L’amor és ser estranger però vosaltressou l’hospitalitat d’aquest silencique m’ha escoltat sabent que dintre vostrehe deixat d’existir, que no hauré estatmés que l’ombra estimada d’algú altre.

Monuments

El buit que sents més gran cada vegadasón les traïcions.Incrustada en el front duem la bala que algú dispararà.Els monuments, per dins, també estan buits i els anys han rovellat la seva entranya:foscos, podrits per la mateixa històriaEl seu interior és tan sinistre com arrogant el gest del personatge.A mesura que ens traeixen els amics—i la mort és també traïció—ens anem convertint en monuments.Per fora hi ha una resta d’eloqüènciasobretot quan parlem a algú mes joveperò la nostra veu ja fa un ressòde buit, perduda a un entramat de ferroque sésfulla en obscures llesques d’òxid.

De los que, como alumnos, nos trasmitisteisel interés por las estructuras.

De los que, desde vuestros textos, nos apor-tabais conocimiento estructural, en momen-tos de mayor carestía bibliográfica.

De los que, desde vuestras conferencias,nos compartíais experiencias profesionales,generosamente.

De los que, desde un comportamiento hu-mano, serio y riguroso, recibíamos modelodeontológico.

Nos sentimos honrados, con vuestra incorpo-ración como asociados, consultores y amigos.

Page 37: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

35

9 Llista de membresde l’AssociacióDesembre 2004

1. Florentino Regalado TesoroAvda. Eusebio Sempere 5 03003 ALICANTE

2. Rafael Casals i Bohigas Betlem 42 08012 BARCELONA

3. José Antonio Torroja CavanillasPríncipe de Vergara 103, 10 D28006 MADRID

4. José Calavera RuizMario Rosso de Luna 29Zona Industrial Fin de SemanaEdificio BRACAMONTE (Edif. 12)28040 MADRIDemail: [email protected]

5. Ramón Argüelles ÁlvarezETS Ingenieros de MontesCiudad Universitaria s/n28040 MADRIDemail: rargü[email protected]

6. Francesc Bassó i BirulésBalmes 415, 9é. C08022 BARCELONAemail: [email protected]

C1. Antoni Marí i Bernat Jordi Girona 1-3, edifici C1,despatx 201 CCampus Nord UPC08034 BARCELONAemail: [email protected]

1P. CONSTRUCCIONES, APLICACIONES Y REFUERZOS, S. A. (CARSA)

1P.1 Fernando Gordún BurilloDe lo Gaiter del Llobregat 125-127PI. Can Estruch08820 El Prat del Llobregatemail: [email protected]

2P. PREFABRICATS DE CATALUNYA, S. A.2P.1 Agustí Ferrés Altimiras

Els Plans,antiga ctra. de la Puda s/núm.08640 OLESA DE MONTSERRATemail: [email protected]

3P. ALTERNATIVAS TECNICAS DE LOS FORJADOS, S. L. (ATEFOR)

3P.1 José M. Serrano SevillaIndústria 9-11PI. Conde de Sert08755 CASTELLBISBALemail: [email protected]

4P. SGS TECNOS, S. A.4P.1. Albert Suero Marqués

Rera Palau 11, 6è.08003 BARCELONAemail: [email protected]

5P. BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S. A.5P.1 Kenneth Vera Ruiz

Via Augusta 11708006 BARCELONAemail: [email protected]

6P. MECÁNICA DEL SUELO LOSAN, S. A.6P.1 Juan Manuel Muñoz Jurado

Ciència 4108850 GAVÀemail: [email protected]

7P. SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, S. A.7P.1 Manuel Bertran Mariné

Via Augusta 13-1508006 BARCELONAemail: [email protected]

8P. ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S. A.

8P.1 David Vergés CollRonda Can Fatjó 1308290 CERDANYOLA DEL VALLÈSemail: [email protected]

9P. INTEMAC9P.1 Francisco Hostalet Alba

Antón Fortuny 14-16, 4t. 2a.08950 ESPLUGUESemail: [email protected]

10P. ECA OCT, S.A.U.10P.1 Juan Carlos González Albalate

Quatre Camins 9-1508022 BARCELONAemail: [email protected]

11P. BETEC CATALANA, S.A.11P.1 Manel Soler Padró

Santander 42-48, nau 3908020 BARCELONAemail: [email protected]

12P. INTEINCO12P.1 Cándido Ovejero Sánchez

Roselló 37208025 BARCELONAemail: [email protected]

13P. ESTRUCTURAS Y PROYECTOS METÁLICOS, S.L.

13P.1 Joaquin Piferrer CubarsiAvda. Marquès Comillas s/núm.Recinte Poble Espanyol, bústia 91email: [email protected]

14P. ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A.14P.1 Jaume Alsina Oliva14P.2. Jacint Bassols Servitje

Camí de la Font Freda 1Polígon Industrial d’en Coll08110 MONTCADA I REIXACemail: [email protected]

15P. MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L.

15P.1 Joan Recasens BertranPasseig La Salle 9, 1r. 1a.43850 CAMBRILSemail: [email protected]

SOCIS D’HONOR

SOCIS CONVIDATS

SOCIS PROTECTORS

Page 38: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

36

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

16P. TALLERES MANUTENCIÓN, S.A.16P.1 Armando Lalmolda de la Hija

P.I. «Camí Ral»Passeig Ferrocarril 38308850 GAVÀemail: [email protected]

17P. CENTRO CATALÁN DE GEOTECNIA, S.L.17P.1 Teodoro González López

Bertran 39, baixos 1a.08023 BARCELONAemail: [email protected]

18P. GESOND, S.A.18P.1 Joaquin Masana Bergnes de las Casas

Doctor Roux 77, 6è08017 BARCELONAemail: [email protected]

19P. GEOTÈCNIA GEÒLEGS CONSULTORS, S.L.19P.1 Carles Salvador Sales

Avda. Diagonal 376-378, 1r D08037 BARCELONAemail: [email protected]

20P. JANSA METAL, S.A.20P.1 Joan Josep Juanola Oller

Polígon Industrial Can MassaguerParcel.les 8A, 8B i 8C08430 LA ROCA DEL VALLÈSemail: [email protected]

21P. EMMSA(ESPAÑOLA DE MONTAJES METÁLICOS)

21P.1 Fco. Javier Piñol BurguesTorres i Amat 7-1108001 BARCELONAemail: [email protected]

22P. IFC CIMENTACIONES ESPECIALES, S.A.22P.1 Juan José Rosas Alaguero

Joaquim Molins 5-7, 6è. 4a.08028 BARCELONAemail: [email protected]

23P. CELSA23P.1 Honorino Ortega Valencia

Camino de las Canteras s/n45200 ILLESCAS (TOLEDO)email: [email protected]

24P. SECOTEC S.A.24P.1 Josep Pugibet Martí

Avda. Diagonal 433, bis 5a.08036 BARCELONAemail: [email protected]

25P. IBERCAL25P.1 Juan José Timoteo Arenas

Avda. Gran Via 8-10, 3r, 5a08902 HOSPITALET DE LLOBREGATemail: [email protected]

26P. TÉCNICA INVESTIGACIÓN Y CONTROL, S.A.

26P.1 Daniel Lasalle Borrás26P.2 Josep Maria Felguera Garrido

Praga 16-18. PI. Cova Solera08191 RUBÍemail: [email protected]

[email protected]

27P. KNAUF MIRET SL27P.1 Daniel Miret Bausili

Calafell 108720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS

28P. STAE - CYPE INGENIEROS28P.1 Bernabé Farré i Oró

Almogàvers 66, 2n A08018 BARCELONAemail: [email protected]

29P. SIKA29P.1 Francisco Garrido Pérez29P.2 Eva Cunill Biscos

Plom 15-1708038 BARCELONAemail: [email protected]

[email protected]

30P. CTT. STRONGHOLD, S.A.30P.1 Vicente Jarque Clavería30P.2 Juan Lina30P.3 Pedro Ossó Rebull

Casanova 2-4, 3r08011 Barcelonaemail: [email protected]

[email protected]@vslsp.com

www.vsl-intl.com

31P. HORMIPRESA31P.1 Rafael Fuertes Arias

Carretera d’Igualada s/n43420 Santa Coloma de Queraltemail: [email protected]

32P. DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA SA

32P.1 Pedro Solera GorrizBasters 13-1508184 PALAU DE PLEGAMANSemail: [email protected]

33P. ASCEM33P.1 Miquel Àngel López Colillas33P.2 Joan Delriu Real33P.3 Joan Buj Cotes33P.4 Ricardo Sancho

Plaça de la Unió 1, edifici B, 1r, 2a08190 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

11. BRUFAU, OBIOL, MOYA I ASSOCIATS, S.L.

11.1 Robert Brufau i Niubó 11.2 Agustí Obiol i Sánchez11.3 Lluís Moya i Ferrer11.4 Miguel Àngel Sala i Mateus 11.5 Antoni Orti i Molons11.6 Joan Francesc Garcia Beltran 11.7 Ignacio Costales Calvo11.8 Alicia Huguet Gonzàlez11.9 Carles Jaén Gonzàlez11.10 Anabel Lázaro Yus11.11 Fernando Llaberia Martínez11.12 Diego Martín Sáiz11.13 Josep Ramon Solé Llarzo

Hercegovina 25, local 4 08006 BARCELONA email: [email protected]

12. INGESVA, S.L.Jose Luis Vàzquez i Baanante Taquígraf Serra 10, 3r. 2a.08029 BARCELONA email: [email protected]

SOCIS NUMERARIS PROFESSIONALS

Page 39: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

37

13. INDUS CÁLCULO, S.A.13.1 Jordi Pedrerol Jardí 13.2 Maite Ramos Martínez13.3 Manuel Garcia Cabrera

Via Augusta 4, àtic 08006 BARCELONA email: [email protected]

14. PBX CENTRE DE CÀLCUL, S.L.14.1 Enric Xercavins i Valls

Indústria 9Polígon Industrial Compte de Sert 08755 CASTELLBISBALemail: [email protected]

15. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EUROPEA, S.A.

15.1 Gerardo Vidal i Pueyo15.2 Antoni Tahull Palacín15.3 Eckart Matthias

Independència 240, baixos 08026 BARCELONAemail: [email protected]

16. ÀREA 516.1 Antoni Massagué i Oliart 16.2 Jordi Guasch i Asmarats 16.3 Jordi Parés Massagué16.4 Jordi Velasco Saboya

Plaça del Sol 3-4, principal 1a.08012 BARCELONA email: [email protected]

17. José Luis Pedraza i Llanos Camí de Can Gatxet 47, 1r. 2a.08190 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

18. Jesús Pérez i Lluch Gran Via 339, 1r.08014 BARCELONA

20. STATIC INGENIERÍA, S.A.20.1 Gerardo Rodríguez i González 20.2 Miguel Rodríguez Niedenführ

Passeig d’amunt 18, entresòl 1a.08024 BARCELONA email: [email protected]

21. CABEZAS & GÓNGORA, S.L.21.1 Francisco Cabezas i Cabello

San Fructuós 80, baixos 08004 BARCELONA email: [email protected]

22. PAMIAS SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

22.1 Enric Berga i Sastre Montnegre 14-16 08029 BARCELONA email: [email protected] www.pamias.com

23. Joan Ramon Blasco i Casanovas Passeig del Born 17, 2n. 5a.08003 BARCELONA email: [email protected]

24 Antoni Torrent i Marquès 24.1 Antoni Torrent i Marquès24.2 Emma Leach Cosp24.3 Mari Carmen Bernal Domínguez

Avda. Montevideo 65, 3r. 4a.08340 VILASSAR DE MAR email: [email protected]

25. Juan José Ibáñez i Acedo Avda. Torreblanca 2-8, 2n. C08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS email: [email protected]

27. Llorenç García i Geira Passeig del Canal 25, 3r. 1a.08970 SANT JOAN DESPÍemail: [email protected]

28. ABAC, S.L.Rafael Guerrero i Ribas Avda. Carlemany 56, 1r. C ESCALDES - ENGORDANY PRINCIPAT D’ANDORRA email: [email protected]

29. Vicenç Moya i Torrebadell Dos de Maig 286, 6è. G 08025 BARCELONAemail: [email protected]

30. Pere Sobré i Massagué Horta Novella 41, baixos08201 SABADELLemail: [email protected]

31. TDA TÈCNICA 31.1 Enric Torrent i Figuerola

Còrsega 361, sobreàtic08037 BARCELONAemail: [email protected]

32. MASERCON 2001, S.L.32.1 Alfredo Municio Ángel

Descobridor Colom 17 08191 RUBÍemail: [email protected]

33. GENESCÀ MOLIST, SL.33.1 Josep M. Genescà i Ramon

Numància 63, entresòl 08029 BARCELONA email: [email protected]

35. BLÁZQUEZ-GUANTER,ARQUITECTES, SCP

35.1 Antoni Blázquez i Boya 35.2 Lluís Guanter i Feixas

Sant Josep 3 17004 GIRONA email: [email protected]

37. Jaume Pastor i Sánchez Déu i Mata 152, entresòl 3a08029 BARCELONA email: [email protected]

38. Jordi Padró i Quintana Passeig Comte d’Egara 10 08221 TERRASSA email: [email protected]

39. R.M. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 39.1 Josep M. Ramos i Mezquita

Suïssa 13 08023 BARCELONAemail: [email protected]

40. Eduard Hernando i Talo Còrsega 272, 5è. 2a.08008 BARCELONA email: [email protected]

41. PREFABRICATS PUJOL, S.A.41.1 Silvestre Petanàs i Vilella 41.2 Antoni Sarradell i Pàmies 41.3 José Luis Gonzàlez i Guerrero

Ctra. Miralcamp s/núm.25230 MOLLERUSSAemail: [email protected]

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

Page 40: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

38

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

42. GOBI CONSULTORS D’ESTRUCTURES, S.L.42.1 Joan Ramon Goitia i Blanco

Passatge Raval 7, baixos 08960 SANT JUST DESVERN email: [email protected]

44. TRANSMETAL, S.A.44.1 Lucindo Lázaro i Rico

P.I. «Les Argelagues»08185 LLIÇÀ DE VALL email: [email protected]

45. ESTRUCTURAS NAVÀS S.A.45.1 Josep Lluís Sánchez i Sánchez

Sant Gabriel 18-20, baixos 08950 ESPLUGUES DEL LLOBREGAT email: [email protected]

46. PEDELTA, S.L.46.1 Juan A. Sobrino Almunia

Comte d’Urgell 288, pral. C 1 dreta 08036 BARCELONAemail: [email protected]

47. VALERI CONSULTORS ASSOCIATS 47.1 Josep Maria Valeri i Ferret47.2 Mercè Ramos i Ortiz 47.3 Fructuós Mañà i Reixach 47.4 Frederic Casals i Domingo47.5 Ramon Costa i Farràs

Bailèn 7, 2n. 2a.08010 BARCELONA email: [email protected]

[email protected]

48. A. G. ARQUITECTES CONSULTORS SCP

48.1 Ferran Anguita de Caralt 48.2 José Luis Galindo Rubio

Concili de Trento 36-40, baixos 08018 BARCELONA email: [email protected]

49. MASANÉS I ROCAÑÍN49.1 Josep M. Masanés i Meseguer 49.2 Jesús Rocañín i Serrano

Muntaner 95, 2n. 2a.08036 BARCELONAemail: [email protected]

51. TECTUM ENGINEERING, S.L.51.1 Xavier Mateu i Palau

Doctor Ullés 2, 2n. 1a.08224 TERRASSA email: [email protected] http://arquitectes.coac.net/tectum/

52. Josep Baquer i Sistach Domènech 6, 3r. 6a.08172 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

53. GWAMBA DISEÑO, S.L.53.1 Raül Núñez i Lacarra

Avet 6 08186 LLIÇÀ D’AMUNT email: [email protected]

55. MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, S.L.

55.1 Manuel Arguijo Vila Marina 63, local 3 08005 BARCELONA email: [email protected]

56. GMK ASSOCIATS, S.L.56.1 Miquel Llorens i Sulivera

Joan Alsina 5, entresòl 17003 GIRONAemail: [email protected]

59. Martí Cabestany i Puértolas Passeig Joan de Borbó 27, 3r08003 BARCELONA email: [email protected]

60. Jordi Oliveras i Reder Aribau 15, 5è. despatx 11 08011 BARCELONA email: [email protected]

61. Eduard Doce Goicoechea Avda. La Miranda 2808950 ESPLUGUES DE LLOBREGATemail: [email protected]

62. Jaume Vizcarro i Pedrol Avda. Mistral 8, escala C, despatx 508015 BARCELONA email: [email protected]

63. BIS ARQUITECTES63.1 David Garcia i Carrera 63.2 Marta Villuendas Casals63.3 Esther Muñoz Gavilán63.4 Marta Farrús Cassany63.5 David Lladó i Porta63.6 Marina Vilà Pau

Enric Granados 135, 5è. 1a.08008 BARCELONA email: [email protected]

64. LAND PLANIFICACIÓ I PROJECTES64.1 Miquel Capdevila I Bassols

Pare Roca 4 17800 OLOT email: [email protected]

66. Oriol Marron i PuigduetaViladomat 140 bis, 4t. 5a.08015 BARCELONAemail: [email protected]

67. RIUS, PLANES, ÁLVAREZ ARQUITECTES

67.1 Manel Rius Borrell67.2 Emma Planas Ferrer

Diputació 27-33, sobreàtic 2a.08015 BARCELONAemail: [email protected]

68. ATEH68.1. Enric Heredia Campmany-Gaudet

Ptge. Mercè Rodoreda 14-16,local 1108860 CASTELLDEFELSemail: [email protected]

69. Eduard Palao AguilarCòrsega 396, 6è. 1a.08037 BARCELONAemail: [email protected]

70. FORBACSA70.1 Ferran Teixidó Martínez70.2 Ramon Caralt Delcor

Balmes 23, 4t.25006 LLEIDAemail: [email protected]

Page 41: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

39

71. MANUFACTURAS METÁLICAS CATALANAS

71.1 Edith Zalanyi MonoriAvda. Meridiana 308, entresòl G5108027 BARCELONAemail: [email protected]

72. JOSEP PALAU I GRAU72.1 Josep Palau i Grau

Carrer del Jardí 11-D08202 SABADELLemail: [email protected]

73. Rafael Bellmunt i RibasComte Borrell 215, 7è. 4a.08029 BARCELONAemail: [email protected]

74. COL.LEGI D’ARQUITECTES (Oficina Consultora Tècnica)

74.1 Josep Nadal i Soles74.2 Maite Bartroli Solé74.3 Joan Carles Capilla i Ten

Arcs 1-308002 BARCELONAe-mail: [email protected]

75. KUBIC CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.

75.1 Miquel Flequé i MeléAvda. Balmes 21,1r.25006 LLEIDAemail: [email protected]

76. Jorge Blasco MiguelAvda. Madrid 103-105, entresòl 2a.08028 BARCELONAemail: [email protected]

77. BASE DOS ESTRUCTURES A L’ARQUITECTURA, S. L.

77.1 Guillem González SeguraNavas de Tolosa 270, 6è 3a08027 BARCELONAemail: [email protected]

78. A DE ARQUITECTURA78.1 M. José Martínez Vílchez

Casp 118-120, 1r. 4a.08013 BARCELONAemail: [email protected]

79. ETECC79.1 Amadeu Planagumà Pujol

Pg. Barcelona 1, entresòl 2a17800 OLOTemail: [email protected]

80. ARQUITECTURA ESTRUCTURAL80.1 Laura Valverde Aragón

Avinyó 6, 1r. 2a.08037 BARCELONAemail: [email protected]

81. ESTUDIOS Y SOLUCIONESEN LA INGENIERÍA, S.L.

81.1 José Falcón LópezRonda Europa 60, 5è. 4a.Edifici Eurocentre08800 VILANOVA I LA GELTRÚemail: [email protected]

82. ENGIPROJECT, S.L.82.1 David Rodríguez Santás

Almogàvers 66, 1r. B08018 BARCELONAemail: [email protected]

83. PL2 ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I FONAMENTACIONS, S.L.

83.1 Bernabé Farré i Oró83.2 Anna Peix Manrique83.3 Cesc Aldabó i Fernández

Almogàvers 66, 2n.08018 BARCELONAemail: [email protected]

84. 9 ARS ARQUITECTES SL84.1 Montse Álvarez Vidal

Avda. Diagonal 491, principal 2a.08029 BARCELONAemail: [email protected]

85. GREHI, ENGINYERIA ESTRUCTURES EDIFICACIÓ, S.L.

85.1 Jordi Josep Torrelles RicoRoger de Llúria 93, 5è. 2a.08009 BARCELONAemail: [email protected]

86. RGA ARQUITECTES, S.A.86.1 Josep Sotorres Escartín

Muntaner 320, 1r. 1a.08021 BARCELONAemail: [email protected]

87. Angel C. Aparicio BengoecheaLamote de Grignon 908034 BARCELONAemail: [email protected]

88. TOT ARQUITECTURA, SLIsaac Avellaneda SorianoRbla. d’Egara 235, 5è C08224 TERRASSAemail: [email protected]

89. BUXADÉ, MARGARIT,FERRANDO, S.L.

89.1 Joan Margarit Consarnau89.2 Carles Buxadé i Ribot

Major, 2608960 SANT JUST DESVERNemail: [email protected]

90. Carles Gelpí ArroyoAvda. Tibidabo 12, 1r.08022 BARCELONAemail: [email protected]

AD1. Jaume Avellaneda Díaz-GrandePere Serra 1-1508190 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

AD2. Narcís Majó i ClavellSant Agustí 4008301 MATARÓemail: [email protected]

AD3. BIOSCA Y BOTEY, S.A.Xavier Ferrés PadróMuntaner 235, 3r. 1a.08021 BARCELONAemail: [email protected]

SOCIS ADHERITS

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

Page 42: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

40

Llista de membres de l’AssociacióListado de miembros de la Asociación

Si desitgen el telèfon d’algun dels nostres associats, poden demanar-lo a secretaria.

Si desean el teléfono de alguno de nuestros asociados, pueden pedirlo en secretaría.

AD4. Ramon Sastre i SastreETS ARQUITECTURA DEL VALLÉSPere Serra 1-1508190 SANT CUGAT DEL VALLÈSemail: [email protected]

AD5. Antoni Paricio i CasademuntVALERI CONSULTORS ASSOCIATSBailèn 7, 2n. 2a.08010 BARCELONAemail: [email protected]

A1. Raúl Lechuga DuránAvda. Buenavista 30, local 1-220016 SAN SEBASTIÁNemail: [email protected]

A2. Ignacio Sánchez MiguelTUTOR: ANTONI MASSAGUÉ OLIARTPlaça del Sol 3-4, pral.08012 BARCELONAemail: [email protected]

A4. Luis Cortés MínguezTUTOR: DAVID RODRÍGUEZ SANTÁSAlmogàvers 66, 1r. B08018 BARCELONAemail: [email protected]

A5. Sílvia Hernández AntónHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A6. Paulino Vicente RodríguezHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A7. Guillem BarautHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A8. Clara Bretón BratHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A9. Jordi Fillet CarreraHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

A10. Xavier Aguiló AranHercegovina 25, local 408006 BARCELONAemail: [email protected]

SOCIS ASPIRANTS PROFESSIONALS

Page 43: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas
Page 44: Quaderns - Associació de Consultors d'Estructuresaceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estruct… · ca de nuestra profesión (consultores de estructuras, especialistas

Mur pantallaa l’Edifici Winterthur(L’Illa Diagonal)

Pilots amb barrina contínuade longitud superior a 30 metres al CentreComercial “La Maquinista” a Barcelona

Pilots entubatsper suport de plataformaportuària a “Marina Expo”Lisboa

Joaquim Molins 5-7, 6.o, 4.a

08028 BarcelonaTel.: 934 097 880Fax: 934 908 628Web: www.ifc-es.comMail: [email protected]

Molina de Segura 5, bloque 4, 3.o C y D30007 MurciaTel.: 968 272 910Fax: 968 230 012Web: www.ifc-es.comMail: [email protected]

Membre de:

• Murs pantalla• Ancoratges al terreny• Micropilots• Pilots amb barrina contínua (CPI-8)• Instrumentació i registre continu• Pilots entubats• Injeccions• Millora de terreny• Jet Grouting

al servei de la construcció a Catalunya amb Qualitat i Innovació

Més de 30 anys

Fonamentacions Especials

Ancoratges sota el nivell freàticper a l’estabilització de mur pantallaal Gran Teatre del Liceu a Barcelona