PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO ?· Informe de avaliación do edificio en formato dixitalizado…

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ANEXO I

  PROCEDEMENTO

  SUBVENCINS DO PROGRAMA FOMENTO DA REHABILITACIN EDIFICATORIA. PLAN ESTATAL 20132016

  CDIGO DO PROCEDEMENTO

  VI422EDOCUMENTO

  SOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTENOME/RAZN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

  TIPO DE VA NOME DA VA NMERO BLOQUE ANDAR PORTA

  PARROQUIA LUGAR

  CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

  TELFONO FAX TELFONO MBIL CORREO ELECTRNICO

  E, NA SA REPRESENTACIN (deber acreditarse a representacin fidedigna por calquera medio vlido en dereito)NOMBRE PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

  DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACINNotifquese a: Persoa solicitante Persoa representante

  Enviaranse avisos da posta disposicin da notificacin ao correo electrnico e/ou telfono mbil facilitados a continuacin:

  TELFONO MBIL CORREO ELECTRNICO

  ELECCIN DO MEDIO DE NOTIFICACIN PREFERENTE (poder ser cambiado en calquera momento da tramitacin do procedemento)As entidades sen personalidade xurdica, obrigadas a relacionarse a travs de medios electrnicos coa Administracin, debern optar pola notificacin por medios electrnicos sen que sexa vlida para elas, nin produza efectos, unha opcin diferente.

  Electrnica a travs do Sistema de notificacin electrnica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. S poder acceder notificacin co certificado electrnico asociado ao NIF da persoa indicada.Postal (cubrir o enderezo postal s se distinto do indicado anteriormente).

  As notificacins que se practiquen en papel estarn tamn disposicin da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificacin electrnica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao contido destas de forma voluntaria.TIPO DE VA NOME DA VA NMERO BLOQUE ANDAR PORTA

  PARROQUIA LUGAR

  CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

  DATOS BANCARIOS

  Declaro, baixo a mia responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos conta bancaria indicada.

  TITULAR DA CONTA NMERO DA CONTA BANCARIA (24 DXITOS)

  IBAN

  DATOS DO EDIFICIO OU EDIFICIOS PARA REHABILITAR

  TIPO DE VA NOME DA VA NMERO BLOQUE ANDAR PORTA

  PARROQUIA LUGAR

  CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

  NOME DA PROMOCIN

  FECHA FINALIZACIN DO EDIFICIO REFERENCIA CATASTRAL DO EDIFICIO N TOTAL DE PLANTAS N TOTAL DE VIVENDAS

  Este formulario tamn pode presentarse electronicamente na sede electrnica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

 • ANEXO I (continuacin)

  DATOS DO EDIFICIO OU EDIFICIOS PARA REHABILITAR (continuacin)

  N DE LOCAIS O edificio ten ascensor? SI NON Edificio declarado BIC, catalogado ou con proteccin integral SI NON

  O edificio ten menos de 8 vivendas e vanse realizar obras para axustes razoables en materia de accesibilidade e/ou mellora da calidade e sustentabilidade? SI NON

  O edificio posterior a 1981 pero presenta graves danos estruturais ou doutro tipo que xustifiquen a sa inclusin no programa?

  SI NON

  O edificio posterior a 1981 pero destinarase na sa totalidade ao alugueiro durante polo menos 10? SI NON

  INSCRICIN REGISTRAL

  REXISTRO NMERO PREDIO SUPERFICIE CONSTRUDA SOBRE RASANTE (m2)SUPERFICIE CONSTRUDA SOBRE RASANTE CON DESTINO DE VIVENDA (RESIDENCIAL) (m2)

  RESUMO VALORADO DAS ACTUACINS DE REHABILITACIN PREVISTAS

  Tipo de obras que se executarn e valoracin atendendo normativa da convocatoria: Custo previsto sen IVE

  Artigo 3.2. Obras de conservacin:

  Artigo 3.2.a) Conservacin da cimentacin, da estrutura, das instalacins...

  Artigo 3.2.b) De cubertas, azoteas, fachadas, medianeiras, outros elementos comns...

  Artigo 3.2.c) De adaptacin normativa vixente en instalacins comns: de electricidade, de gas, saneamento, recollida e separacin de residuos, telecomunicacins

  SUMA PARCIAL DO CUSTO DAS OBRAS DO ARTIGO 3.2 Nota: se se prevn obras de conservacin deberase presentar, ademais, debidamente cuberto o anexo V relativo s unidades de convivencia dos titulares das vivendas.

  Artigo 3.3. Obras para a mellora da calidade e sustentabilidade do edificio

  Artigo 3.3.a) Mellora da envolvente trmica

  Artigo 3.3.b) Instalacins de calefaccin, refrixeracin...

  Artigo 3.3.c) Instalacin de equipamentos de xeracin... enerxas renovables...

  Artigo 3.3.d) Mellora da eficiencia enerxtica, instalacins comns, ascensores...

  Artigo 3.3.e) Mellora das instalacins ou mecanismos para favorecer o aforro de auga...

  Artigo 3.3.f) Mellora para favorecer a recollida e o tratamento de residuos...

  Artigo 3.3.g) Mellora do parmetro DB-HR...

  Artigo 3.3.h) Acondicionamento dos espazos privativos para mellorar a permeabilidade...

  SUMA PARCIAL DO CUSTO DAS OBRAS DO ARTIGO 3.3

  De calefaccin De refrixeracin

  Demanda global enerxtica en kWh/m2 ano

  Demanda global enerxtica prevista despois da mellora en kWh/m2 ano

  Artigo 3.4. Actuacins para realizar axustes razoables en materia de accesibilidade, as que adapten os edificios e os accesos s vivendas e locais normativa vixente

  Artigo 3.4.a) Instalacin de ascensores, salvaescaleiras, ramplas...

  Artigo 3.4.b) Instalacin ou dotacin de produtos de apoio tales como guindastres...

  Artigo 3.4.c) Instalacin de elementos de informacin ou aviso...

  Artigo 3.4.d) Instalacin de elementos ou dispositivos electrnicos de comunicacin...

  SUMA PARCIAL DO CUSTO DAS OBRAS DO ARTIGO 3.4

  Artigo 4.8. Outros gastos imputables

  Honorarios de profesionais que interveen

  Informes tcnicos

  Certificados necesarios

  Gastos de tramitacin administrativa necesarios

  SUMA PARCIAL DO CUSTO DAS OBRAS DO ARTIGO 4.8

  IMPORTE TOTAL PREVISTO DAS ACTUACINS DE REHABILITACIN

 • ANEXO I (continuacin)

  A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA1. Que en relacin con outras axudas concedidas ou solicitadas:

  Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para o mesmo edificio e para a mesma finalidade para os que solicita esta subvencin.

  Si solicitou e/ou ten concedidas axudas para o mesmo edificio e a mesma finalidade para os que solicita esta subvencin, que son as que de seguido se relacionan:

  ADMINISTRACIN PBLICA/ORGANISMO/ENTE OU ENTIDADE ANO IMPORTE () DISPOSICIN REGULADORA

  As mesmo, compromtese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obtea doutras administracins pblicas ou de outros entes pblicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaracin.

  2. Que non se lle revogou algunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda, por causas imputables a esta persoa solicitante.

  3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitacin para a obtencin de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuo, de subvencins de Galicia.

  4. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins.

  5. Estar ao da no pagamento de deberes por reintegro de subvencins, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuo, de subvencins de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencins de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

  6. Que o edificio destinarase a alugueiro durante un perodo de 10 anos:

  7. Que todos os datos da solicitude son correctos.

  SI NON

  DOCUMENTACIN QUE SE PRESENTAAcreditacin da representacin da persoa que acte en nome dunha persoa propietaria nica do edificio

  Copia da acta de constitucin da comunidade de propietarios/as ou documento de constitucin como agrupacin de comunidades de propietarios/asAnexo II debidamente cuberto, para o caso especfico de comunidades de propietarios/as ou agrupacin de comunidades de propietarios/as, certificado que acredite o acordo validamente adoptado de solicitar as axudas do programa de rehabilitacin edificatoria e de acreditacin do nomeamento da persoa representante na tramitacin do expediente da comunidade ou agrupacin de comunidades de propietarios/as

  Anexo III debidamente cuberto, no que se relacionan as vivendas e locais do edificio e demais datos necesarios para a concesin da subvencinAnexo IV debidamente cuberto, no que se relacionan as persoas propietarias das vivendas e locais do edificio que participan nas actuacins de rehabilitacin

  Anexo V debidamente cuberto, s no caso de que se proxecten obras de conservacin das recollidas no artigo 3, de declaracin responsable da composicin da unidade de convivencia e autorizacins necesarias para a tramitacin da subvencin

  Anexo VI debidamente cuberto, s no caso de que se proxecten actuacins para realizar axustes razoables en materia de accesibilidade e o edificio sexa menor de 8 vivendas e non se vaian acometer simultneamente obras de conservacin, para comprobar a condicin de discapacidade das persoas membros da unidade de convivenciaProxecto ou memoria tcnica das actuacins co contido mnimo especificado na orde reguladora das bases e cunha reportaxe fotogrfica das zonas que se vaian rehabilitarCopia do certificado de inicio das obras, s no caso de obras iniciadas con anterioridade data da convocatoria

  Copia da documentacin xustificativa de declaracin de edificio BIC ou catalogado

  PRESENTADO CD. PROC. ANO

  Informe de avaliacin do edificio en formato dixitalizado ou instrumento de natureza anloga

  COMPROBACIN DE DATOSOs documentos relacionados sern obxecto de consulta s administracins pblicas. No caso de que as persoas interesadas se opoan a esta consulta, debern indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos devanditos documentos.

  OPOME CONSULTA

  DNI ou NIE da persoa solicitante propietaria nica do edificio

  DNI ou NIE da persoa representante

  Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias coa AEAT

  Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa Segur