38
PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2017. – 2020. Sarajevo, august 2016.

PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA

OD INTERESA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

ZA PERIOD 2017. – 2020.

Sarajevo, august 2016.

Page 2: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 2

SADRŽAJ:

UVOD ....................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. GLAVNI ZADACI ............................................................................................................................................................... 4

2. MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI .................................................................................................................................... 4

2.1. Misija ......................................................................................................................................................................... 4

2.2. Vizija .......................................................................................................................................................................... 5

2.3. Vrijednosti .............................................................................................................................................................. 5

3. GLAVNI STRATEŠKI CILJEVI ........................................................................................................................................ 6

3.1. Razvoj sistema zvanične statistike i usaglašavanje sa međunarodnim i evropskim

standardima ........................................................................................................................................................... 6

3.2. Jačanje povjerenja u zvaničnu statistiku kroz saradnju sa davaocima i korisnicima

podataka .................................................................................................................................................................. 7

3.3. Unapređenje i učinkovitost sistema zvanične statistike ....................................................................... 7

3.4. Razvoj ljudskih potencijala............................................................................................................................... 7

4. PREGLED RAZVOJNIH CILJEVA I PRIORITETNIH AKTIVNOSTI PO STATISTIČKIM OBLASTIMA ........ 8

4.1. Demografske i socijalne statistike ................................................................................................................. 8

4.2. Makroekonomske statistike ............................................................................................................................. 9

4.3. Poslovne statistike ............................................................................................................................................... 9

4.3.1. Statistika industrije, građevinarstva, energije, trgovina i ostale usluge, strukturno poslovne

statistike i statistički poslovni registar ................................................................................................................ 9

4.3.2. Statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ............................................................................................. 10

4.3.3. Višepodručne statistike ............................................................................................................................................ 11

4.4. Statistička infrastruktura ............................................................................................................................... 12

5. OPIS UNUTRAŠNJEG I SPOLJNOG OKRUŽENJA BAZIRANO NA SWOT ANALIZI ...................................... 13

6. PROCJENA RIZIKA REALIZACIJE PROGRAMA .................................................................................................... 17

7. PREGLED OČEKIVANIH REZULTATA PO STATISTIČKIM OBLASTIMA ...................................................... 19

Page 3: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 3

Page 4: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 4

1. GLAVNI ZADACI

Zakon o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 63/03 i 9/09)

pruža pravni okvir za organizaciju zvanične statistike na području Federacije Bosne i

Hercegovine.

Nadležni federalni organ za poslove službene statistike u Federaciji BiH je Zavod.

Statistička istraživanja, u okviru svog djelokruga rada organizuju i vrše sljedeći ovlašteni

proizvođači:

Federalno ministarstvo pravde Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Federalni zavod za zapošljavanje Federaralni hidrometeorološki zavod Federalno ministarstvo zdravstva Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH

Odnosi između Zavoda i ovlaštenih proizvođača statistike zasnivaju se na obaveznoj međusobnoj saradnji, obavještavanju i koordinaciji. Osnovne aktivnosti zvanične statistike u Federaciji Bosne i Hercegovine odnose se na:

Prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka koji odgovaraju zahtjevima korisnika

Čuvanje i jačanje stručne neovisnosti statističkog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine

Jačanje povjerenja u zvaničnu statistiku

Aktivnu međunarodnu saranju (preko Agencije za statistiku BiH) i učešće u radu domaćih i međunarodnih institucija

2. MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI

2.1. Misija Misija zvanične statistike u Federaciji Bosne i Hercegovine je obezbjeđivanje i diseminacija kvalitetnih, pouzdanih i međunarodno uporedivih statističkih podataka, koji zadovoljavaju potrebe donosilaca odluka, istraživača i ostalih domaćih i stranih korisnika i odražavaju stanje i promjene u ekonomskom, demografskom i socijalnom području, području životne sredine i prirodnih resursa.

Prikupljanje, obrada, analiza i diseminacija statističkih podataka vrši se na osnovu statističkih standarda i savremene tehnologije, uz zaštitu statističke povjerljivosti, optimalno korištenje resursa i razumno opterećenje davalaca podataka.

Page 5: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 5

2.2. Vizija Zvanična statistika Federacije Bosne i Hercegovine jačanjem svojih stručnih i infrastrukturnih kapaciteta i usvajanjem i primjenom najbolje statističke prakse postiže usklađenost sa međunarodnim statističkim standardima i načelima Kodeksa prakse europske statistike, poštujući fundamentalne vrijednosti kao što su stručnost, nezavisnost, nepristrasnost i otvorenost. Korisnicima se pod jednakim uslovima pružaju relevantni i visokokvalitetni statistički podaci i usluge, a opterećenje davalaca podataka je na razumnom nivou i proporcionalno je potrebama korisnika. Svrha djelovanja statističkog sistema u Federaciji BiH je prikupljanje, obrada, prezentovanje i arhiviranje statističkih podataka na području Federacije BiH, kako bi se na osnovu istih omogućio što realniji prikaz društvenog stanja.

2.3. Vrijednosti

Vrijednosti zvanične statistike Federacije BiH i principi kojima se rukovodi Zavod su stručna neovisnost, objektivnost, korisnička orijentacija, predanost kvalitetu, statistička povjerljivost, timski rad i kontinuirano usavršavanje zaposlenih. Međusobno povjerenje svih učesnika u ovom procesu (davalaca podataka, proizvođača statistike i korisnika podataka) je izuzetno važno i neophodno. Neovisnost statističkih institucija i struke od bilo kakvih vanjskih uticaja je garancija očuvanja povjerenja u statistički sistem. Posvećenost kvalitetu, poštivanje znanja i iskustva, timski rad i dostupnost korisnicima su vrijednosti koje utiču bitno na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Stručna neovisnost se mora jačati kontinuiranim usavršavanjem zaposlenih. Za postizanje uspješne realizacije statističke aktivnosti potrebno je obezbjediti:

visoko osposobljene, dobro organizovane i motivisane zaposlenike

pripremiti provođenje statističkih istraživanja u skladu sa zakonskim propisima i dobrom praksom

blagovremeno donijeti metodologije, razvijene na odgovarajućem nivou

blagovremeno usvojiti klasifikacije i standarde kvaliteta

potrebne registre

dobru saradnju sa davaocima podataka

administrativne izvore podataka

dobru komunikaciju sa korisnicima podataka

dobru saradnju sa ovlaštenim proizvođačima podataka na nivou Federacije BiH

finansijske resurse

Page 6: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 6

3. GLAVNI STRATEŠKI CILJEVI

Glavni strateški ciljevi zvanične statistike u Federaciiji Bosne i Hercegovine određeni su

obavezama i prioritetima Bosne i Hercegovine koji su definisani nacionalnim politikima

prije svega politikom europskih inetgracija. Prilikom definisanja glavnih strateških

ciljeva uzeta je obzir činjenica da statistika u procesu evropskih intergracija ima veoma

značajnu ulogu i da će podaci zvanične statistike biti korišteni kao instrument praćenja

realizacije sektorskih i drugih politika.

Glavni strateški ciljevi zvanične statistike u Federaciiji Bosne i Hercegovine u narednom

periodu su slijedeći:

Razvoj sistema zvanične statistike i usaglašavanje sa međunarodnim i evropskim

standardima

Jačanje povjerenja u zvaničnu statistiku kroz saradnju sa davaocima i korisnicima

podataka

Unapređenje saradnje i učinkovitost sistema zvanične statistike

Razvoj ljudskih potencijala

Za uspješnu relizaciju strateških ciljeva neophodna je realizacija međunarodnih

projekata koji su namjenjeni za unapređenje statističkog sistema, kao i bilateralna

saradnja sa drugim nacionalnim statističkim institucijama u cilju razmjene iskustava i

unapređenja zvanične statistike.

3.1. Razvoj sistema zvanične statistike i usaglašavanje sa međunarodnim i evropskim standardima

Korištenje standardnih metodologija, definicija, klasifikacija i postupaka za

dobivanje složenih statističkih pokazatelja kroz usvajanje novih standarda

Dalje usklađivanje zvanične statistike sa zahtjevima statističkog sistema

Europske unije u pogledu broja statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i

primjene metodologija i aktivno sudjelovanje u daljem razvoju zvanične statistike

u pravcu harmonizacije

Dalji razvoj statističkih registara kao okvira za izbor izvještajnih (statističkih)

jedinica

Šira primjena metoda uzorkovanja

Razvoj administrativnih izvora podataka

Page 7: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 7

Jačati ulogu Federalnog zavoda za statistiku u pogledu oblikovanja

administarativnih izvora podataka, što će omogućiti širu upotrebu statističkih

podataka i smanjiti troškove prikupljanja

3.2. Jačanje povjerenja u zvaničnu statistiku kroz saradnju sa davaocima i korisnicima podataka

Uspostaviti partnerski odnos sa korisnicima i davaocima podataka radi

kvalitetnije identifikacije njihovih potreba

Povećati nivo uključenosti korisnika u proces definisanja aktivnosti i dostupnosti

rezultata statističkih aktivnosti

Očuvati i unaprijediti stručnu neovisnost službene statistike

Kroz edukaciju davaoca i korisnika podataka povećati značaj statističkih

podataka i doprinjeti adekvatnijem korištenju istih

Provoditi aktivnosti na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i dodatno

standardizovati izvještaje o kvalitetu statističkih istraživanja

Razvijati odgovarajuća tehnička rješenja, postupke i organizacijska pravila koja

sprečavaju neovlašten pristup podacima

3.3. Unapređenje i učinkovitost sistema zvanične statistike

Jačanje statističkog sistema unapređenjem saradnje i koordinacije svih institucija

uključenih u prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka

Unaprijediti sistem prikupljanja, obrade i objave podataka u cilju smanjenja

opterećenosti davaoca podataka i povećanju zadovoljstva korisnika

Razvijati i primjenjivati fleksibilnu infrastrukturu i tehničke standarde radi

jednostavnijeg i učinkovitijeg prikupljanja i obrade podataka

Omogućiti korisnicima pristup širem skupu podataka na jednostavan i učinkovit

način, vodeći računa o povjerljivosti podataka

Jačanje saradnje sa naučnim institucijama

3.4. Razvoj ljudskih potencijala

Unapređenje organizacije rada u smjeru postizanja razvoja, proizvodnje i

diseminacije službene statistike u skladu sa potrebama i zahtjevima korisnika

Uspostavljanje pozitivne organizacijske kulture

Proširenje znanja i vještina u procesu prikupljanja obrade i diseminacije

statističkih podataka, sa posebnim fokusom na upravljanje kvalitetom

Page 8: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 8

Razvoj sistema praćenja i dokumentarisanja interne produktivnosti i

učinkovitosti

4. PREGLED RAZVOJNIH CILJEVA I PRIORITETNIH AKTIVNOSTI PO STATISTIČKIM OBLASTIMA

U ovom poglavlju detaljno su navedene prioritetne aktivnosti prema pojedinim statističkim oblastima uz dodatno objašnjenje za te aktivnosti. Za neke prioritete ne navode se dodatna obrazloženja, jer ista nisu neophodna.

4.1. Demografske i socijalne statistike

Osnovni cilj ekonomske politike Federacije BiH je povećanje blagostanja i životnih uvjeta stanovništva. Za praćenje rezultata takvih politika potrebno je kontinuirano unapređenje društvenih statistika. Da bi se osigurao uvid u dinamične promjene društva koje treba očekivati prioritetni cilj u oblasti društvenih statistika je unapređenje sadržaja podataka o stanovništvu, tržištu rada, obrazovanju, kulturi, istraživanju i razvoju, inovacijama, zdravstvu, sigurnosti i zaštiti potrošača, osobnoj potrošnji, nejednakostima u distribuciji dohotka, siromaštvu, socijalnoj koheziji i socijalnoj zaštiti.

U ovoj statističkoj oblasti treba da se realizuju slijedeći razvojni ciljevi:

unapređenje prikupljanja podataka vitalne statistike (preuzimanje podataka elektronskim putem) i obezbjeđivanje većeg broja indikatora usklađenih sa EU standardima;

modernizacija prikupljanja podataka iz anketnih istraživanja koja se odnose na domaćinstva (Anketa o radnoj snazi, Anketa o potrošnji domaćinstava, Anketa o prihodima i uslovima života i dr);

unapređenje sadržaja podataka iz oblasti statistike tržišta rada (prelazak na kontinuirano provođenje Ankete o radnoj snazi). Aktivnosti na prikupljanju podataka o upražnjenim radnim mjestima; izračun indeksa troškova rada iz raspoloživih podataka;

unapređenje i proširenje sadržaja podataka iz oblasti rodne statistike i razvoj indeksa o rodnoj ravnopravnosti, u cilju postizanja uporedivosti sa podacima drugih zemalja;

unapređivanje sadržaja podataka iz oblasti obrazovanja i dostavljanje indikatora o obrazovanju prema upitniku UOE (zajednički upitnik OECD, UNESCO i Eurostat). Aktivnosti usmjerene na prikupljanju podataka o cjeloživotnom učenju;

kontinuirano unapređenje i razvoj finansijske statistike obrazovanja i usklađivanje sa UOE standardima;

Page 9: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 9

nastavak rada na implementaciji ESSPROS-a (Evropski sistem integrisane statistike socijalne zaštite), u cilju razvijanja što boljeg procesa dobijanja kvalitativnih i kvantitativnih podataka, validacije i početak rada na Net – modul-u kroz projekte i pomoć međunarodnih stručnjaka;

unapređenje oblasti statistike zdravstva (finansijske);

nastavak rada i unapređenje sadržaja iz oblasti statistike kriminaliteta i kaznenog pravosuđa;

pripremne aktivnosti na provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u popisnom ciklusu 2020. godine prema preporukama Konferencije Evropskih Statističara i unapređenje sadržaja podataka statistike unutarnjih migracija.

4.2. Makroekonomske statistike

Osnovni razvojni cilj u oblasti makroekonomskih statistika je dalja harmonizacija Sistema nacionalnih računa sa međunarodnim standardima, odnosno pravovremena i kvalitetna primjena novih standarda Sistem nacionalnih računa 2008 (SNA 2008) i Evropski sistem računa 2010 (ESA 2010). U ovoj statističkoj oblasti treba da se realizuju slijedeći ciljevi:

aktivnosti usmjerene na razvoj sektorskih računa. Preduslov za ovu aktivnost je sektorizacija institucionalnih jedinica što je jedan od ciljeva koji treba biti realizovan u okviru IPA 2012 Twinning projekta;

primjena novih međunarodnih metodologija i standarda (Sistem nacionalnih računa 2008-SNA 2008 i Evropski sistem računa 2010-ESA 2010);

prikupljanje podataka neophodnih za uspostavu tabela ponude i upotrebe i input-output tabela za nivo Bosne i Hercegovine, kao instrumenta za balansiranje ponude i upotrebe roba i usluga na domaćem tržištu;

učešće u aktivnostima usmjerenim na uspostavi obračuna Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za nivo BiH (HICP), u skladu sa EU zahtjevima.

4.3. Poslovne statistike

4.3.1. Statistika industrije, građevinarstva, energije, trgovina i ostale usluge, strukturno poslovne statistike i statistički poslovni registar

Page 10: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 10

Osnovni cilj u oblasti poslovnih statistika je dalji razvoj i unapređenje poslovnih statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao i zadovoljavanje potreba korisnika.

Osim statističkih pokazatelja vezanih za kretanja u ekonomiji, za donošenje mjera i akcionih planova za politike u području industrije, energije, građevinarstva, trgovine, poslovnih usluga, turizma, transporta, poštanskih i komunikacijskih usluga u statističkom praćenju potrebno je osigurati relevantne, ažurne i kvalitetne pokazatelje njihovim kontinuiranim unapređivanjem i tekućim usklađivanjem sa standardima EU-a, pritom vodeći računa o smanjenju opterećenja davalaca podataka kroz povećano korištenje raspoloživih administrativnih izvora podataka za statističke svrhe. U ovoj statističkoj oblasti treba da se realizuju slijedeći razvojni ciljevi:

aktivnosti na implementaciji nove EU regulative za poslovne statistike (FRIBS);

kontinuirano poboljšanje sveukupnih statističkih procesa pri prikupljanju, proizvodnji, obradi i diseminaciji poslovnih statistika;

obezbjeđivanje većeg broja indikatora za strukturne i kratkoročne poslovne statistike;

unapređenje sadržaja podataka iz oblasti statistike smještaja i uspostavljanje potražne strane turizma, uvođenjem Ankete o turističkoj aktivnosti domaćeg stanovništva i jednodnevnim posjetiteljima u skladu s važećom EU regulativom;

daljnji razvoj statistike energije u cilju harmonizacije sa EU zahtjevima. Izrada pokazatelja za energetsku efikasnost i statistički energetski bilans;

unapređenje sadržaja podataka iz raznih područja poslovnih statistika (industrije, građevinarstva, trgovine na malo i ostalih usluga);

unapređenje kvaliteta Statističkog poslovnog registra (SPR), koji obuhvata poslovne subjekte u Federaciji BiH, kao polaznog okvira za provođenje statističkih istraživanja, i dalji razvoj Statističkog poslovnog registra uvođenjem novih varijabli i obilježja u cilju harmonizacije sa zahtjevima EU;

4.3.2. Statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Donosiocima odluka u Federaciji BiH potrebno je obezbijediti kvalitetne, relevantne i pouzdane podatke u oblasti poljoprivrede, koji će biti osnova za vođenje nacionalnih politika i ispunjavanje zahtjeva EU.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013 stvorio je osnovu za izradu adresara poljoprivrednih gazdinstava, kao potrebnog okvira za provođenje popisa poljoprivrede

Page 11: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 11

ali i izbor uzorka poljoprivrednih gazdinstava za anketna istraživanja u poljoprivredi, a prema preporukama EU. Za ostvarenje prioritetnih ciljeva u oblasti statistike poljoprivrede potrebno je provođenje Popisa poljoprivrede. Provođenje popisa poljoprivrede zavisi od donošenja zakonske legislative na nivou BiH. Popis poljoprivrede treba da obezbijedi potrebne strukturne podatke u poljoprivredi i pruži sveobuhvatan okvir za istraživanja na bazi uzorka i tipološku klasifikaciju farmi. Strukturne podatke treba da obezbijedi i Strukturno istraživanje farmi, ali ne iz ukupnog obuhvata farmi, kao popis poljoprivrede, nego iz uzorka farmi. Strukturno istraživanje farmi treba da obezbijedi i periodično ažuriranje podataka dobijenih popisom poljoprivrede.

U ovoj statističkoj oblasti treba da se realiziraju slijedeći razvojni ciljevi:

uspostavljanje standardnog okvira za uzorak koji će biti korišten za statistička istraživanja iz oblasti poljoprivrede, koji će podržati unaprijeđenje statistike poljoprivrede u cjelini;

provođenje Popisa poljoprivrede kao osnovnog statističkog istraživanja u statistici poljoprivrede;

provođenje Struktrurnog istraživanja farmi na uzorku poljoprivrednih gazdinstava;

uvođenje godišnjih anketnih istraživanja na uzorku poljoprivrednih gazdinstava, prema preporukama i standardima EU, koji će zamijeniti postojeće procjene individualnog sektora koje rade procjenitelji u općinama;

dalje usklađivanje statistike poljoprivrede sa standardima EU kako bi se razvili, uskladili i dopunili podaci o strukturnim istraživanjima, biljnoj proizvodnji, stočarstvu, ribarstvu, šumarstvu i agromonetarnim statistikama;

dalje unapređenje statistike cijena outputa i inputa u poljoprivredi ažuriranjem liste reprezentativnih proizvoda i metoda prikupljanja podataka.

4.3.3. Višepodručne statistike

U oblasti višepodručne statistike treba da se realizuju slijedeći razvojni ciljevi:

unapređenje sistema prikupljanja podataka i proširivanje setova proizvedenih indikatora za pojedina tematska područja okoliša;

obezbjeđivanje statističkih podataka za uvođenje računa u okolišu u cilju ispunjavanja zahtjeva EU i zadovoljavanja nacionalnih potreba;

Page 12: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 12

dalji razvoj statistike otpada u cilju proširivanja obuhvata i postizanja boljeg kvaliteta i dostupnosti podataka.

nastavak rada na izradi Nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku usklađenu sa Klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku Evropske unije (NUTS). Detaljna izrada dokumenata nomenklature statističkih prostornih jedinica;

dalji razvoj i unapređenje geografskog informacionog sistema za registar prostornih jedinica (RPJ), kao i uspostavljanje digitalnog oblika grafičkih i alfa numeričkih podataka registra prostornih jedinica. Modernizacija diseminacije podataka registra prostornih jedinica, korištenjem naprednih alata;

dalji razvoj i unapređenje baze podataka registra prostornih jedinica (entitet, grad/općina, naseljeno mjesto, mjesna zajednica, statistički krug, popisni krug, ulice, kućni brojevi) koja sadrži šifru, naziv, veze i datum promjene. Dostupnost statističkog RPJ u digitalnom obliku;

učestvovanje u radu na uspostavljanju infrastrukture prostornih podataka FBiH (iz oblasti statističkog RPJ) koja će omogućiti pristup, razmjenu i korištenje usklađenih prostornih podataka iz različitih izvora i nivoa;

unapređenje Metodologije za vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica i uvođenje novih karakteristika, s ciljem zadovoljavanja potreba korisnika i jednostavniji pristup podacima i informacijama podataka RPJ;

rad na pripremama, ažuriranju i izradi kartografske dokumentacije za teritoriju Federacije BiH u okviru priprema za naredni Popis stanovništva;

4.4. Statistička infrastruktura

Razvojne aktivnosti u oblasti statističke infrastrukture, direktno ili indirektno utiču na efikasnost proizvodnje statističkih pokazatelja kao osnovnog cilja aktivnosti zvanične statistike.

Stoga je izrazito važna uloga daljnjeg razvoja statističkih infrastruktura koje će omogućiti veće oslanjanje na savremene metode prikupljanja i obrade podataka, oslanjanje na administrativne izvore podataka te poboljšanje saradnje svih sudionika statističkog sistema radi redefinisanja i usklađivanja statističkih istraživanja. U oblasti statističkih infrastruktura treba da se realizuju slijedeći razvojni ciljevi:

Page 13: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 13

pravovremena harmonizacija klasifikacijskih standarda zvanične statistike u skladu s promjenama na nivou EU-a i/ili drugih međunarodnih tijela, organizacija ili institucija;

5. OPIS UNUTRAŠNJEG I SPOLJNOG OKRUŽENJA BAZIRANO NA SWOT ANALIZI

UNUTRAŠNJE OKRUŽENJE

Federalni zavod za statistiku je samostalna upravna organizacija za poslove statistike u Federaciji BiH, koja na nepristrasan i stručan način proizvodi statističke podatke i iste dostavlja svim grupama korisnika. Poslovi i zadaci iz djelokruga rada Zavoda obavljaju se u okviru sedam sektora i deset kantonalnih službi. Sektori sa pripadajućim odsjecima su slijedeći:

1. Kabinet direktora

2. Sektor poslovnih statistika - u okviru ovog sektora djeluje šest odsjeka koji provode statistička istraživanja i aktivnosti iz oblasti: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i okoliša; industrije, građevinarstva i energije; usluga i vanjske trgovine; strukturnih poslovnih statistika; te aktivnosti na održavanju poslovnog statističkog registra i registra prostornih jedinica.

3. Sektor za statistiku stanovništva i društvene statistike - u okviru ovog sektora djeluju pet odsjeka koji provode statistička istraživanja i aktivnosti iz oblasti: statistike stanovništva; statistike tržišta rada; statistike životnih uslova i statistike razvoja društva.

4. Sektor ekonomskih statistika - u okviru ovog sektora djeluju dva odsjeka koji provode statistička istraživanja i aktivnosti iz oblasti: statistike nacionalnih računa i statistike cijena.

5. Sektor za publicistiku i diseminaciju - u okviru ovog sektora djeluju dva odsjeka koja su zadužena za odnose s javnošću i biblioteku; kao i za publikovanje i diseminaciju podataka.

6. Sektor za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opće poslove - u okviru ovog sektora djeluju tri odsjeka koja su zadužena za pravne, kadrovske i opće poslove, za finansijsko-računovodstvene i poslove pisarnice.

Page 14: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 14

7. Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i statističke metode - u okviru ovog sektora djeluju četiri odsjeka koji su zaduženi za održavanje informacionog sistema i tehničku podršku, statističke metode i koordinaciju, razvoj aplikacija za unos podataka i za razvoj baza podataka i podršku diseminaciji.

Kantonalne službe su osnovne organizacione jedinice kojim rukovodi državni službenik i nadležne su za prikupljanje podatka od: kantonalnih organa uprave i drugih institucija, gradskih, općinskih službi za upravu i drugih pravnih i fizičkih lica na području kantona koja su određena kao izvještajne jedinice.

SNAGE:

- Profesionalna nezavisnost. Zavod u skladu sa načelom neutralnosti, objektivnosti i stručne neovisnosti, samostalno i profesionalno odlučuje o metodama i načinu prikupljanja, obrade, čuvanja i prezentovanja statističkih podataka;

- Stabilnost i pouzdanost IT sistema. Zavod posjeduje savremeni IT sistem, u

skladu sa najnovijim tehnologijama;

- Povjerljivost i zaštita statističkih podataka. Podaci prikupljeni statističkim istraživanjima su strogo povjerljivi i upotrebljavaju se isključivo u statističke svrhe. Statistička povjerljivost je zagarantovana zakonom. Primjenjuje se strogi protokol za spoljne korisnike koji imaju pristup statističkim mikropodacima za istraživačke svrhe;

- Statistički podaci dostupni i razumljivi širokom krugu korisnika. Zavod na svojoj web stranici obezbjeđuje pravovremenu dostupnost statističkih podataka korisnicima. Zavod nastoji da korištenjem raznih medija i modernih tehnologija unaprijedi saradnju prema korisnicima. Kalendar publikovanja je dostupan javnosti na web stranici Zavoda. Pri svemu tome, bitno je voditi računa o poštivanju jednog od osnovnih statističkih principa, principa povjerljivosti i zaštite podataka, čime Zavod i dalje gradi povjerenje kada su u pitanju davaoci podataka. Rezultati zvanične statistike su dostupni istovremeno svim korisnicima pod jednakim uslovima.

SLABOSTI:

- Nedovoljan broj zaposlenih kadrova. Zbog smanjenog broja popunjenih radnih mjesta i nemogućnosti popunjavanja radnih mjesta koja ostaju upražnjena, a sve većeg broja novih statističkih istraživanja i povećanja obima posla, u svim sektorima/službama popunjenost kadrova nije na zadovoljavajućem nivou.

- Nedovoljna stručna osposobljenost kadrova. Iako Zavod ima određen broj kadrova sa dugogodišnjim iskustvom neophodna je kontinurina stručna edukacija u oblasti primjene novih statističkih standarda i metodologija obzirom da je harmonizacija sa evropskim statističkim sistemom kontinuiran proces.

Page 15: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 15

- Neodgovarajuća kadrovska popunjenost i osposobljenost u području informacione tehnologije. S obzirom na uvođenje nove savremene IT tehnologije i sofisticiranih statističkih softvera, kadrovi nisu u dovoljnoj mjeri osposobljeni za upotrebu istih.

- Nerazvijene metabaze podataka. U Zavodu nije uspostavljen sistem metabaze podataka, u kojem bi se čuvali i međusobno povezivali podaci iz svih istraživanja. Uspostavom metabaze podataka, mnogo bi se ubrzao proces proizvodnje statističkih podataka i smanjila bi se opterećenost izvještajnih jedinica.

- Nerazvijene disiminacione baze podataka.

VANJSKO OKRUŽENJE

PRILIKE:

- Bolja saradnja sa davaocima podataka, podizanjem svijesti izvještajnih jedinica o značaju statistike;

- Unapređenje saradnje sa korisnicima podataka; - Unapređenje saradnje sa ovlaštenim proizvođačima podataka na nivou Federacije

BiH; - Harmonizacija legislative BiH sa EU regulativama, kao temelj za potpunu

uporedivost podataka statistike BiH, odnosno Federacije BiH sa podacima zemalja EU;

PRIJETNJE:

- Budžetske restrikcije za provođenje istraživanja; - Nedostatna međuinstitucionalna saradnja u obezbjeđivanju podataka putem

administrativnih izvora; - Preopterećenost izvještajnih jedinica sa statističkim i drugim upitnicima; - Nizak odziv izvještajnih jedinica; - Nepostojanje zakonske regulative kojom reguliše osnova za proizvodnju

određenih statistika

Page 16: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 16

SWOT ANALIZA

UNUTRAŠNJI FAKTORI

SNAGE:

- Profesionalna nezavisnost - Stabilnost i pouzdanost IT sistema - Povjerljivost i zaštita statističkih

podataka - Statistički podaci dostupni i

razumljivi širokom krugu korisnika

SLABOSTI:

- Nedovoljan broj zaposlenih kadrova - Nedovoljna stručna osposobljenost

kadrova - Neodgovarajuća kadrovska

popunjenost i osposobljenost u području informacione tehnologije

- Nerazvijene metabaze podataka - Nerazvijene disiminacione baze

podataka

VANJSKI FAKTORI

PRILIKE:

- Bolja saradnja sa davaocima podataka, podizanjem svijesti izvještajnih jedinica o značaju statistike

- Unapređenje saradnje sa korisnicima podataka

- Unapređenje saradnje sa ovlaštenim proizvođačima podataka na nivou Federacije BiH

- Harmonizacija legislative BiH sa EU regulativama, kao temelj za potpunu uporedivost podataka statistike Federacije BiH sa podacima zemalja EU

PRIJETNJE:

- Budžetske restrikcije za provođenje istraživanja

- Nedostatna međuinstitucionalna saradnja u obezbjeđivanju podataka putem administrativnih izvora

- Preopterećenost izvještajnih jedinica sa statističkim i drugim upitnicima

- Nizak odziv izvještajnih jedinica - Nepostojanje zakonske regulative

kojom reguliše osnova za proizvodnju određenih statistika

Page 17: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 17

6. PROCJENA RIZIKA REALIZACIJE PROGRAMA

Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)

Uticaj Vjerojatnoća Ukupno

1 2 3 4 = 2x3

Neodgovarajuća kadrovska popunjenost i osposobljenost zaposlenika u pogledu implementacije EU statističkih standarda i metodologija, što može dovesti do kašnjenja i/ili se odraziti na sam kvalitet provedenih istraživanja.

2 3 6

Neadekvatna saradnja između statističkih institucija u provedbi planiranih statističkih aktivnosti može dovesti do kašnjenja i/ili

izostanka provedbe određenih statističkih istraživanja

2 2 4

Neodgovarajuća kadrovska popunjenost i osposobljenost uposlenika u sektoru informaciono - komunikacijskih tehnologija, što može dovesti do zastoja u radu IT servisa i izrade neadekvatnih i nepravovremenih programskih rješenja.

2 2 4

Nedostatak (finansijska ograničenja) sredstava za anketna istraživanja može dovesti do neprovođenja ili kašnjenja u provedbi istih, što implicira neispunjenje obaveza prema korisnicima statističkih podataka.

3 2 6

Nedovoljan odziv izvještajnih jedinica u istraživanjima može se odraziti na kvalitet rezultata istraživanja.

2 2 4

Nepostojanje adekvatnog okvira za izbor uzoraka direktno se odražava na kvalitet izbora uzorka, a samim tim i na kvalitet samih rezultata istraživanja.

3 2 6

Nedovoljni kapaciteti za lektorisanje i prevođenje određenih publikacijskih izdanja (uz neusklađenu dinamiku dostavljanja publikacija na lektorisanje i prevođenje) može dovesti do nepravovremene objave.

2 1 2

Finansijska ograničenja vezana za nabavku odgovarajućih alata koji bi omogućili dizajniranje diseminacione baze.

2 2 4

Nedovoljna stručnost osoblja može dovesti do neadekvatne primjene standardnih alata kod izrade kontrolnih, dokumentacijskih, publikacijskih i ostalih tabela.

1 2 2

Opće rangiranje rizika je obavljeno na osnovu zaključaka izvedenih tokom analize općeg kontrolnog okruženja i mjerenja u pogledu uticaja i vjerovatnoće. Kod utvrđivanja granice prihvatljivosti rizika polazi se od „pristupa semafora“, pri čemu “zeleni rizici”, a to su rizici koji se kreću u granicama 1 i 2 (npr. mala vjerovatnoća 1 i umjereni uticaj 2, ili obrnuto) ne zahtijevaju dalje djelovanje. „Žuti rizici” se kreću u granicama 3 i 4 (npr. velika vjerovatnoća 3 i nizak uticaj 1, srednja vjerovatnoća 2 i umjereni uticaj 2, visok uticaj 3 i mala vjerovatnoća 1). “Žute rizike” treba nadzirati i upravljati njima sve do dovođenja do zelene boje, ako je moguće.

Page 18: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017. – 2020. 18

“Crveni rizici”, ocijenjeni najvišom ocjenom rizika (6-9), zahtijevaju trenutnu akciju, a to su rizici koji se javljaju kad je vjerovatnoća pojave rizika velika 3, a i uticaj rizika je također visok 3, ili je vjerovatnoća pojave srednja, a uticaj visok, odnosno obrnuto.

Vjerovatnoća i uticaj rizika smanjuje se izborom odgovarajućeg odgovora na rizik.

Odluka zavisi od važnosti rizika, tolerancije i našeg stava prema riziku.

Page 19: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 19

7. PREGLED OČEKIVANIH REZULTATA PO STATISTIČKIM OBLASTIMA

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

1. 2. 3.

Poglavlje I – DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE POLITIKE

Tema 1.01 Stanovništvo

Modul 1.01.01

Vitalna statistika, popis i

projekcije

Federalni zavod za statistiku

Apsolutni i relativni pokazatelji za rođene i umrle osobe, te sklopljene i razvedene brakove i to prema

geografskim, demografskim, ekonomskim i obrazovnim obilježjima. Umrle osobe prema uzroku smrti, vrsti i

uzroku nasilne smrti, podaci o majci umrlog dojenčeta. Izračunata prosječna starost majke pri rođenju djeteta,

prosječna starost umrlih osoba, prosječna starost nevjeste i mladoženje kod zaključenja prvog braka i ukupno,

kao i prosječna starost muža i žene prilikom razvoda braka.

Opće i specifične stope vitalnih događaja, izračunate stope nataliteta, mortaliteta, nupcijaliteta, fertiliteta i

divorcijaliteta. Izrađene tablice mortaliteta. Broj i teritorijalni razmještaj stanovništva prema demografskim,

obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima, te podaci o domaćinstvima, porodicama i

stanovima iz Popisa 2013.

Procjena stanovništva prema starosti i spolu.

Projekcije stanovništva prema starosti i spolu.

Projekcije domaćinstava.

Page 20: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 20

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 1.01.02 Migracije i azil

Federalni zavod za statistiku

Broj i struktura doseljenih iz inozemstvo i odseljenih u inozemstvo (statistika vanjske migracije stanovništva), te

preseljenih osoba unutar granica BiH (statistika unutrašnje migracije stanovništva i primjena Sistematskog

spiska naseljenih mjesta za BIH kod izvora podataka – IDDEEA-e i podaci o međunaseljskim migracijama).

Opće stope migracije i specifične stope migracije prema starosti i spolu.

Tema 1.02 Tržište rada

Modul 1.02.01

Zaposlenost i nezaposlenost

Federalni zavod za statistiku Federalni zavod za zapošljavanje

Podaci o radno sposobnom stanovništvu prema spolu, ekonomskoj aktivnosti, demografske i obrazovne

karakteristike aktivnog stanovništva, karakteristike glavnog i dodatnog posla i posla koji je osoba obavljala u

prošlosti, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje, karakteristike nezaposlenih osoba,

neaktivne osobe, stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti dobiveni Anketom o radnoj snazi.

Prelazak na kontinuirano provođenje Ankete o radnoj snazi.

Broj zaposlenih ukupno, indikatori zaposlenosti po djelatnostima i spolu, podaci o potrebama za zapošljavanjem.

Indikatori osoba koja traže zaposlenje po spolu i kvalifikacionoj strukturi.

Modul 1.02.02. Zarade i troškovi rada

Federalni zavod za statistiku

Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom, po područjima djelatnosti, indeksi nominalnih i realnih neto plaća.

Troškovi rada ukupni i prema područjima djelatnosti; troškovi rada ukupni i po izvršenom satu prema sektorima djelatnosti; plaćeni i izvršeni sati rada ukupni i prema područjima djelatnosti, kao rezultat četvorogodišnjeg istraživanja o troškovima rada.

Izračunavanje Indeksa troškova rada. Izvršene pripreme za uvođenje istraživanja o strukturi zarada u skladu sa uredbama EU.

Page 21: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 21

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Tema 1.03 Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Modul 1.03.01

Obrazovanje

Federalni zavod za statistiku

Podaci o predškolskom obrazovanju, osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, prema vrsti i načinu rada;

Podaci o školovanju učenika i studenata; podaci o vaspitačima, učiteljima i nastavnicima prema spolu i stepenu obrazovanja, trajanju radnog vremena i dr.;

Podaci o finansiranju obrazovanja; Razvoj modela prikupljanja finansijskih podataka o javnoj i privatnoj potrošnji u obrazovanju na entitetskom

nivou i izvještavanje u statistici obrazovanja koje će biti potpuno usklađeno sa UOE metodologijom.

Modul 1.03.02

Stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS )

Provođenje Ankete o obrazovanju odraslih kojom će se dobiti podaci o sudjelovanju i uključivanju odraslih u sistem obrazovanja (formalni i neformalni).

Tema 1.04 Kultura

Modul 1.04.01 Kultura i umjetnost

Federalni zavod za statistiku

Podaci iz oblasti statistike kulture i umjetnosti: medijima, kinematografiji, arhivima, muzejima, galerijama, pozorištima, festivalima, kulturno-umjetničkim društvima, centrima za kulturu, bibliotekama, kinotekama, orkestrima, horovima i ansamblima, udruženjima građana iz oblasti kulture i zavodima za zaštitu kulturnog naslijeđa. Izrada aplikacija za unos i obradu podataka iz oblasti kulture i umjetnosti.

Page 22: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 22

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Tema 1.05 Zdravlje i sigurnost

Modul 1.05.02 Nacionalni zdravstveni

računi

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa

Zavodom za

zdravstveno

osiguranje i

reosiguranje)

Podaci o potrošnji za zdravstvenu zaštitu: Nacionalni zdravstveni računi (troškovi za zdravstvo po funkcijama zaštite, pružaocima zdravstvenih usluga i izvorima finansiranja).

Tema 1.06 Raspodjela dohotka i životni uvjeti

Modul 1.06.01

Anketa o potrošnji

domaćinstva

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Podaci o visini i strukturi izdataka za ličnu potrošnju privatnih domaćinstava prikupljeni Anketom o potrošnji domaćinstava (APD), odnosno o osnovnim elementima lične potrošnje i životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim dobrima i dr);

Podaci o demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristika domaćinstava;

Modul 1.06.02

Dohodak, socijalna

uključenost i životni uvjeti

BHAS u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku

Podaci o siromaštvu, prihodima, uslovima stanovanja, zaposlenosti, zdravstvu, demografskim karakteristikama, obrazovanju i socijalnoj uključenosti;

Page 23: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 23

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Tema 1.07 Socijalna zaštita

Modul 1.07.01

Statistika socijalne zaštite

Federalni zavod za

statistiku

Podaci o vrstama ustanova i korisnicima socijalne zaštite po spolu i godinama starosti, obrazovanju, razlogu

smještaja u ustanovi socijalne zaštite, struktura zaposlenih;

Podaci o uslugama, oblicima i mjerama socijalne zaštite po kategorijama korisnika.

Modul 1.07.02

ESSPROS

Federalni zavod za

statistiku Kvantitativni i kvalitativni podaci o prihodima i rashodima u oblasti socijalne zaštite (sistem ESSPROS).

Tema 1.10 Statistika kriminaliteta i kaznenog pravosuđa

Modul 1.10.01

Administrativni podaci o

kriminalitetu i krivičnom

pravosuđu

Federalni zavod za

statistiku

Podaci o prijavljenim, optuženim i osuđenim osobama (punoljetni i maloljetni počinioci kaznenih djela, prema

spolu, starosti, pritvoru, grupama kaznenih djela, vrsti odluke, razlozima odluke i izrečenim sankcijama.

Tema 1.12 Ostale oblasti demografije i socijalnih statistika

Modul 1.12.02

Statistika spolova-gender

statistika

Federalni zavod za

statistiku

Podaci iz oblasti statistike stanovništva, zdravstvene, socioekonomske i obrazovne statistike, statistike

kriminaliteta i drugi, prikazani po spolu

Page 24: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 24

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Poglavlje II - MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

Tema 2.01 Godišnji ekonomski računi

Modul 2.01.01 Evropski sistem

nacionalnih računa (ESA)

Federalni zavod za

statistiku

(u saradnji sa BHAS-

om)

Povećanje nivoa konzistentnosti i uporedivosti statistike Nacionalnih računa Bosne i Hercegovine i Federacije

BiH u skladu sa zahtjevima i preporukama EUROSTAT-a, a za potrebe vlada, ekonomskih analitičara i drugih

korisnika.

Modul 2.01.02

Agregati nacionalnih

računa

Federalni zavod za

statistiku Godišnji bruto domaći proizvod za FBiH, proizvodni pristup, u tekućim cijenama; ukupni i po stanovniku, u KM,

EUR i USD;

Godišnji BDP prema proizvodnom pristupu preračunat u cijenama prethodne godine, stope realnog rasta,

lančano povezana serija podataka sa fiksnom referentnom godinom;

Godišnji bruto domaći proizvod prema dohodovnom pristupu FBiH, tekuće cijene;

Investicije u stalna sredstva pravnih osoba.

Modul 2.01.03

Godišnji sektorski računi

Federalni zavod za

statistiku

Komponente računa proizvodnje (bruto vrijednost proizvodnje, međufazna potrošnja, dodana vrijednost) i

dohodovne komponente (sredstva zaposlenih, potrošnja fiksnog kapitala, ostali porezi i ostale subvencije na

proizvodnju, poslovni višak, miješani dohodak) po sektorima.

Modul 2.01.04

Tabele ponude i upotrebe

i input-output tabele

BHAS u saradnji sa

Federalnim

zavodom za

statistiku

Učešće u uspostavi tabela ponude i upotrebe i input-output tabela za nivo BiH, a koje pružaju detaljne informacije

o ponudi i upotrebi roba i usluga, međufaznoj potrošnji i vanjskoj trgovini na nivou proizvoda/djelatnosti.

Page 25: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 25

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 2.01.06

Regionalni računi

Federalni zavod za statistiku (u saradnji sa BHAS-

om )

Bruto dodana vrijednost, BDP po stanovniku na nivou regiona, investiciona aktivnost i zaposlenost na nivou

regiona. Preduslov za realizaciju ovih aktivnosti je potpuna implementacija klasifikacije statističkih teritorijalnih

jedinica (NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3)

Tema 2.02 Kvartalni računi

Modul 2.02.01

Kvartalni nacionalni

računi

Federalni zavod za statistiku

Kvartalni podaci o BDP-u prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, cijenama prethodne godine, lančano

povezanim vrijednostima u cijenama fiksne referentne godine – stope realnog rasta, sezonski podešene lančano

povezane vrijednosti u cijenama referentne godine.

Tema 2.06 Cijene

Modul 2.06.01

Indeks potrošačkih cijena

Federalni zavod za statistiku (u saradnji sa BHAS-

om )

Podaci o indeksima potrošačkih cijena (CPI) na nivou FBiH. Mjesečni podaci o prosječnim cijenama izabranih

proizvoda široke potrošnje na nivou FBiH. Unaprijeđena usaglašenost metodologije izračunavanja CPI sa EU

standardima.

U skladu sa planom razvoja HICP-a na nivou BiH, učešće u pripremi metodologije i software-a za početak

izračunavanja ovog indikatora za nivo BiH.

Modul 2.06.03

Indeks cijena proizvođača

industrijskih proizvoda na

domaćem tržištu

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu; Indeks cijena proizvođača

industrijskih proizvoda po glavnim industrijskim grupacijama, prema područjima i oblastima KD-a na domaćem

tržištu.

Page 26: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 26

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 2.06.04

Indeks cijena proizvođača

industrijskih proizvoda

na inozemnom tržištu

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu;

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda po glavnim industrijskim grupacijama, prema područjima i

oblastima KD-a na inozemnom tržištu.

Modul 2.06.05

Ukupan indeks cijena

proizvođača industrijskih

proizvoda

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih;

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda po glavnim industrijskim grupacijama, prema područjima i

oblastima KD-a.

Tema 2.07 Statistika robne razmjene

Modul 2.07.04

Statistika robne razmjene

Federacije BiH s

inozemstvom, proizvodnja

podataka

Federalni zavod za statistiku

Statistika robne razmjene Federacije BiH s inozemstvom usklađena sa zahtjevima navedenim u regulativama

Extrastat-a

Proizvedeni indeksi jediničnih vrijednosti uvoza i izvoza i indeksi vrijednosti uvoza i izvoza na osnovu podataka o

vanjskotrgovinskim robnim transakcijama Federacije BiH.

Poglavlje III – POSLOVNE STATISTIKE

Tema 3.01 Godišnje poslovne statistike

Page 27: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 27

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 3.01.01

Proizvodnja strukturnih

poslovnih statistika

Federalni zavod za statistiku

Redovna godišnja proizvodnja zahtijevanih varijabli i indikatora prema važećim EU regulativama, obuhvaćene

sve djelatnosti klasifikacije djelatnosti BiH (osim finansijskog posredovanja i osiguranja), kao i usluge;

publikovani prethodni i konačni rezultati; revidirane i dokumentovane sve procedure i faze SPS istraživanja;

pisanje izvještaja o kvalitetu SPS podataka.

Modul 3.01.02

Razvoj strukturnih

poslovnih statistika

Federalni zavod za statistiku

Eksperimentalna procjena osnovnih demografskih događaja: broj aktivnih preduzeća, broj ugašenih i

novoosnovanih preduzeća, statusne promjene; priprema prve verzije metodologije za poslovnu demografiju.

Na osnovu raspoloživih administrativnih podataka za preduzeća uspostaviti jedinstveni okvir za proizvodnju SPS

varijabli i indikatora za preduzeća sa manje od 20 zaposlenih na osnovu administrativnih podataka čime će

smanjiti opterećenje izvještajnih jedinica i postići efikasnija proizvodnja SPS varijabli.

Razvoj okvira za proizvodnju SPS varijabli za preduzeća koja su registrovana za finansijske djelatnosti i

djelatnosti osiguranja i proizvodnja varijabli za taj dio poslovne ekonomije. Proširivanje obuhvata istraživanja na

ukupnu ekonomiju (uključivanje obrtnika).

Aktivnosti na pripremi implementacije nove EU Regulative za poslovne statistike (FRIBS) koja se odnosi na

proizvodnju strukturnih poslovnih statistika.

Modul 3.01.03

PRODCOM – godišnje

statistike o industrijskoj

proizvodnji

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Ažurirane verzije Nomenklature industrijskih proizvoda za BiH u skladu sa aktuelnom PRODCOM listom.

Definisati obuhvat statističkih jedinica za IND-21/PRODCOM istraživanje na osnovu usaglašenih kriterija između

sve tri statističke institucije u BiH. Redovna godišnja proizvodnja podataka o industrijskoj proizvodnji, obim

proizvodnje, obim prodaje i vrijednost prodaje za FBiH, izračunavanje rezultata i objave Biltena sa PRODCOM

rezultatima, kao i objave podataka u Statističkom godišnjaku.

Uraditi i objaviti Izvještaj o kvalitetu za IND-21/PRODCOM istraživanje za FBiH.

Page 28: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 28

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Tema 3.02 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.01

Proizvodnja i razvoj

kratkoročnih poslovnih

statistika

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Proizvedeni i publikovani mjesečni i kvartalni kratkoročni pokazatelji koji se koriste za analizu i praćenje kretanja u privredi u skladu sa važećim EU regulativama za kratkoročne poslovne statistike, za oblasti:

- industrija (područja B-D, po KD BiH 2010);

- građevinarstvo (područje F, po KD BiH 2010);

- trgovina na malo (oblast G 47, po KD BiH 2010);

- ostale usluge (oblast G 45 i G 46, područja H, I, J, L, M i N po KD BiH 2010).

Kratkoročni-poslovni pokazatelji poput proizvodnje, prometa, cijena outputa, odobrenja za građenje, proizvode se i

diseminiraju uglavnom u obliku indeksa, a samo neki u apsolutnom obliku, raščlanjeni prema KD BiH 2010 na nivou oblasti i

područja, a neki pokazatelji i na nivou posebnih agregata. U okviru postojećeg kvartalnog statističkog istraživanja o prometu

ostalih uslužnih djelatnosti, povećanje broja obuhvaćenih djelatnosti za ostale usluge s ciljem razvoja indeksa prometa za:

Poslovanje nekretninama (L), Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup-leasing (N 77) i Usluge u vezi s upravljanjem

održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina (N 81). Nastavak razvoja indeksa proizvođačkih

cijena usluga kroz uvođenje novih kvartalnih istraživanja prema vrsti uslužne djelatnosti.

Razvoj odgovarajućih deflatora za uslužne djelatnosti iz područja: G, H, I, J, L, M i N prema KD BiH 2010 s ciljem izračuna

Indeksa proizvodnje usluga.

U skladu s Izvještajem Eurostat-ovih eksperata za Sektorski pregled poslovnih statistika koji je proveden u augustu 2015.

godine, neophodno je raditi na implementaciji datih preporuka i to:

- implementirati Eurostat-ovu aplikaciju J Demetra+ za sezonsko i kalendarsko prilagođavanje (desezoniranje) kratkoročnih vremenskih serija podataka;

- s ciljem poboljšanja kvaliteta prikupljenih podataka, smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica kao i troškova treba početi s korištenjem administrativnih izvora podataka (prije svega, PDV baze podataka UIO BiH) za proizvodnju kratkoročnih poslovnih statistika;

- razvoj IT rješenja/aplikacije za kratkoročne poslovne statistike koja će osigurati podršku za sva kratkoročna istraživanja;

- u saradnji s Agencijom za statistiku BiH otpočeti aktivnosti na implementaciji nove FRIBS regulative za kratkoročne poslovne statistike čiju zvaničnu primjenu Eurostat planira od 01.01.2018.godine;

usklađivanje definicija, obuhvata i periodike prikupljanja varijabli: broj zaposlenih osoba, odrađeni sati rada i bruto plaće i

naknade, između različitih statističkih oblasti.

Page 29: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 29

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Tema 3.03 Energija

Modul 3.03.01

Strukturne statistike

energije

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Razviti godišnji statistički energetski bilans koji uključuje godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, zalihama,

izvozu, transformaciji, distribuciji i finalnoj potrošnji energije, u skladu sa Metodologijom za izradu statističkog

energetskog bilansa i EU regulativama o energetskoj statistici.

Unapređenje kvaliteta i sveobuhvatnosti podataka pojedinačnih i ukupnog statističkog bilansa sa ciljem izrade

izabranih indikatora energetske statistike.

Poduzimanje aktivnosti u cilju implementacije EU regulativa koje se odnose na godišnju statistiku potrošnje

energije u domaćinstvima.

Modul 3.03.02

Kratkoročne statistike

energije

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Razvijeni kratkoročni pokazatelji energetske statistike u skladu sa zahtjevima EU.

Tema 3.04 Saobraćaj

Modul 3.04.01

Informacioni sistem

statistike transporta

Federalni zavod za statistiku

Podaci o registrovanim cestovnim motornim i priključnim vozilima kao i cestovnoj infrastrukturi.

Page 30: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 30

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 3.04.02

Cestovni prijevoz putnika

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Podaci o cestovnome prijevozu putnika na kvaratalnom i godišnjem nivou; zajednički rad radne grupe za

statistiku transporta na usklađivanju podataka s EU regulativama u cilju unapređenje podataka.

Modul 3.04.03

Cestovni prijevoz robe

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Implementacija EU metodologije o cestovnom prijevozu robe.

Modul 3.04.04

Željeznički prijevoz

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Kvartalni i godišnji podaci o željezničkom prijevozu putnika i robe u skladu s EU zahtjevima.

Modul 3.04.06

Uslužne djelatnosti u vezi

sa zračnim prijevozom

Federalni zavod za statistiku

Kvartalni i godišnji podaci o zračnom prijevozu putnika i robe u skladu s EU zahtjevima.

Modul 3.04.08

Statistika transportne

sigurnosti

Federalni zavod za statistiku

Godišnji podaci o prometnim nesrećama u Federaciji BiH.

Page 31: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 31

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Tema 3.05 Turizam

Modul 3.05.01

Statistika turizma

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om)

Dalji razvoj statistike turizma u skladu sa EU zahtjevima. Proizvodnja zahtijevanih indikatora: broj dolazaka i

noćenja domaćih i stranih turista; broj noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta; broj dolazaka i noćenja

prema vrsti ugostiteljskog objekta za smještaj; podaci o raspoloživim kapacitetima za smještaj i neto stopa

popunjenosti kreveta.

Uvođenje novog anketnog istraživanja o turističkoj aktivnosti domaćeg stanovništva u skladu s važećim EU

regulativama, za potražnu stranu statistike turizma. Cilj istraživanja je prikupiti informacije o nacionalnom

turizmu (domaći i emitivni turizam) te redovno publikovati slijedeće podatke: ukupan broj putovanja, svrha

putovanja, mjesec odlaska i trajanje putovanja, zemlja destinacije, vrsta odredišta i smještaja, korištenje

prijevoznoga sredstva, turistička potrošnja (prosječni izdaci na putovanjima), te druge socio-ekonomske

karakteristike važne za mjerenje turističke potražnje i kreiranje politika iz oblasti turizma na nacionalnom i

međunarodnom nivou.

Podaci o jednodnevnim posjetama domaćeg stanovništva, njihovom broju i razlozima putovanja u zemlji i

inozemstvu.

Tema 3.06 Poslovni registri

Modul 3.06.01

Poslovni registri i statističke

jedinice - Upravljanje

kvalitetom SPR-a

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Provođenje posebnog SPR istraživanja dizajniranog na osnovu potreba i postavljenih prioriteta u SPR-u, kao i publikacija dobijenih rezultata.

Poboljšan kvalitet podataka o preduzetnicima/obrtnicima.

Kontinuirano poboljšanje kvaliteta podataka o preduzećima u SPR-u.

Uspostavljeni standardi kvaliteta SPR-a s ciljem mjerenja kvaliteta podataka u SPR-u.

Unaprijeđena IT aplikacija u skladu sa metodološkim potrebama, odnosno uvođenje novih karakteristika SPR-a .

Page 32: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 32

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 3.06.02

Poslovni registri i

statističke jedinice -

Unapređenje i dalji razvoj

SPR-a

Federalni zavod za statistiku ( u saradnji sa BHAS-om )

Završetak implementacije obilježja „Institucionalni sektor“.

Uvedeno obilježje ''Grupa preduzeća''.

Razvoj poslovne demografije.

Poglavlje IV - STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

Tema 4.01 Poljoprivredne statistike

Modul 4.01.01

Statistika biljne

proizvodnje

Federalni zavod za statistiku

Indikator o zasijanim površinama usjeva prema grupama i vrstama; dobivanje osnove za procjenu prinosa;

indikator požnjevenih površina u ha, ukupan i prosječan prinos usjeva; prinos po stablu i ukupan prinos ranog

voća; dobivanje indikatora požnjevenih površina u ha, ukupan i prosječan prinos usjeva; prinos po stablu i čokotu

i ukupan prinos kasnog voća i grožđa; indikator prinosa južnog voća i maslina; pripremljen adekvatan uzorak

farmi na osnovu Adresara porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za buduća istraživanja u oblasti statistike

usjeva.

Modul 4.01.02

Statistika stočarstva, mesa

i jaja

Federalni zavod za statistiku

Podaci o ukupnom broju stoke po vrstama i kategorijama i podaci o stočnoj proizvodnji na osnovu anketnog

istraživanja (uzorak). Podaci o proizvodnji mesa u klaonicama; podaci o kapacitetima i vrstama namjene

valionica; podaci o broju jaja za leženje smještenih u inkubator i broju izleglih pilića u skladu sa EU klasifikacijom.

Page 33: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 33

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 4.01.03

Statistika mlijeka i

mliječnih proizvoda

Federalni zavod za statistiku

Dobivanje pouzdanih i uporedivih podataka o prikupljenim/otkupljenim količinama sirovog kravljeg mlijeka i

pavlake i proizvedenim količinama mliječnih proizvoda od kravljeg mlijeka; podaci o prikupljanju sirovog mlijeka

(kravlje, ovčje i kozije) sa prosječnim sadržajem masnoće (%) i prosječnim sadržajem proteina (%), kao i podaci

o proizvedenim količinama mliječnih proizvoda sa sadržajem masnoće.

Tema 4.02 Poljoprivredne strukture

Modul 4.02.01

Popis poljoprivrede i

poljoprivredne strukture

Provođenje popisa poljoprivrede zavisi od donošenja zakonske legislative za nivo BiH;

Popis poljoprivrede treba da obezbijedi podatke o strukturnim indikatorima – korišteno poljoprivredno

zemljište, stoka, mehanizacija i objekti, priprema upitnika, priručnika, adresara gazdinstava i drugo.

U slučaju neprovođenja popisa poljoprivrede potrebno je provesti anketu Strukturno istraživanje farmi.

Godišnje ankete u poljoprivredi će obezbijediti podatke iz oblasti statistike stočarstva i biljne proizvodnje

individualnog sektora, direknim anketiranjem poljoprivrednih gazdinstava.

Tema 4.03 Korištenje zemljišta i zemljišne površine

Modul 4.03.01

Statistika korištenja

zemljišta i zemljišne

površine

Federalni zavod za statistiku

Stanje poljoprivrednog zemljišta u F BiH.

Tema 4.04 Poljoprivredni računi i cijene

Page 34: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 34

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 4.04.01

Poljoprivredni računi i

cijene

Federalni zavod za statistiku

Izrada indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda, kao i apsolutnih cijena poljoprivrednih proizvoda;

Dobivanje prosječnih cijena inputa poljoprivrede;

Izračunavanje indeksa inputa prema grupama i proizvodima;

Razvoj sheme pondera (vrijednosti iz ekonomskih računa);

Procjena vrijednosti OUTPUTA i INPUTA poljoprivredne proizvodnje i ostalih elemenata ekonomskih računa za vremensku

seriju 2015-2020.

Tema 4.05 Statistika šumarstva

Modul 4.05.01

Statistika šumarstva

Federalni zavod za statistiku

Podaci o proizvedenim količinama šumskih sortimenata u državnim šumama; Vrijednosni pokazatelji o prodatim količinama

šumskih sortimenata (ukupna vrijednost i prosječna cijena); indikatori o obimu šteta u šumama i štetama od požara;

struktura lovstva; izračunavanje elemenata ekonomskih računa u šumarstvu u skladu sa međunarodnim zahtjevima.

Tema 4.06 Statistika ribarstva Modul 4.06.01

Statistika ribarstva

Federalni zavod za statistiku

Sagledavanje stanja akvakulture U FBiH, dobivanje uporedivih podataka u oblasti akvakulture u skladu sa EU

klasifikacijom. Dodatno usklađivanje po pitanju indikatora (sportski ribolov).

Poglavlje V - VIŠEPODRUČNE STATISTIKE

Tema 5.03 Statistika okoliša

Page 35: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 35

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 5.03.02

Statistika otpada i

otpadnih materija

Federalni zavod za statistiku

Dalji razvoj statistike otpada u skladu sa zahtjevima i regulativama EU, u cilju proširivanja obuhvata,

obezbjeđivanja boljeg kvaliteta podataka i dostupnosti zahtijevanih podataka.

Modul 5.03.03

Statistika voda

Federalni zavod za statistiku

Dalji razvoj statistike voda i obezbjeđenje nedostajućih podataka.

Tema 5.04 Regionalne i urbane statistike

Modul 5.04.05

NUTS klasifikacija

Agencija za statistiku BiH ( u saradnji sa FZS)

Nastavak rada na izradi Nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku usklađenu sa Klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku Evropske unije (NUTS). Detaljana izrada dokumenata nomenklature statističkih prostornih jedinica.

Modul 05.04.06

Vođenje i održavanje

registra prostornih

jedinica (RPJ) Zavoda

Statistički Registar

prostornih jedinica

Federalni zavod za

statistiku

(u saradnji sa FGU i

BHAS-om)

Dalji razvoj i unapređenje baze podataka registra prostornih jedinica (entitet, grad/općina, naseljeno mjesto,

mjesna zajednica, statistički krug, popisni krug, ulice, kućni brojevi) koja sadrži šifru, naziv, veze i datum

promjene. Dostupnost statističkog RPJ u digitalnom obliku.

Učestvovanje u radu na uspostavljanju infrastrukture prostornih podataka FBiH (iz oblasti statističkog RPJ) koja

će omogućiti pristup, razmjenu i korištenje usklađenih prostornih podataka iz različitih izvora i nivoa.

Unapređenje Metodologije za vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica i uvođenje novih karakteristika, s ciljem zadovoljavanja potreba korisnika i jednostavniji pristup podacima i informacijama podataka RPJ.

Rad na pripremama, ažuriranju i izradi kartografske dokumentacije za teritoriju Federacije BiH u okviru priprema za naredni Popis stanovništva.

Page 36: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 36

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Tema 5.05 Geografske i lokalne informacije

Modul 5.05.01

Razvoj geografskog

informacionog sistema (GIS)

Federalni zavod za

statistiku

(u saradnji sa FGU i

BHAS-om)

Dalji razvoj i unapređenje geografskog informacionog sistema za registar prostornih jedinica, kao i uspostavljanje digitalnog

oblika grafičkih i alfa numeričkih podataka registra prostornih jedinica.

Modernizacija diseminacije podataka registra prostornih jedinica, korištenjem naprednih alata.

Rad na usklađivanju geografskog informacionog sistema registara prostornih jedinica sa Eurostat-ovim Geografsko

informacionim sistemom (GISCO).

Tema 5.06 Nauka, tehnologija i inovacije

Modul 5.06.01

Statistika istraživanja i

razvoja

Federalni zavod za

statistiku

Obezbijediti kvalitetne podatke o pravnim licima koje se bave istrživanjem i razvojem, podatke o ljudskim resursima u područiju nauke i tehnologije, podatke o budžetskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj.

Modul 5.06.02

Statistika inovacija

Federalni zavod za

statistiku

Obezbijediti kvalitetne podatke o tehnološkim i netehnološkim inovativnim preduzećima, podatke o inovacijama proizvoda i procesa te podatke o organiozacionim i marketinškim inovacijama.

Tema 5.07 Informaciono društvo

Page 37: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 37

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 5.07.01

Statistika informacionih i

komunikacijskih tehnologija

Federalni zavod za

statistiku

(u saradnji sa

BHAS-om)

Kvartalni i godišnji podaci o telekomunikacijskim uslugama, mreži i opremi.

Skup godišnjih pokazatelja o upotrebi informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija u preduzećima, te domaćinstvima i pojedinačno, u skladu EU metodologijom istraživanja o statistici informacijskog društva.

Modul 5.07.02

Statistika poštanskih

usluga

Federalni zavod za

statistiku

(u saradnji sa

BHAS-om)

Kvartalni i godišnji podaci o poštanskim uslugama, mreži i opremi.

Tema 5.09 Računi za okoliš i klimatske promjene

Modul 5.09.01

Monetarni računi za okoliš

Federalni zavod za

statistiku

(u saradnji sa

BHAS-om)

Obezbijeđeni podaci o troškovima i naknadama u zaštiti okoliša, u skladu sa potrebama izvještavanja Zajedničkog

OECD/Eurostat Upitnika o troškovima u zaštiti okoliša.

Poglavlje VI - PODRŠKA ZA STATISTIČKE PROIZVODE – STATISTIČKA INFRASTRUKTURA

Tema 6.01 Kvalitet, evaluacija, statistička koordinacija i klasifikacije

Modul 5.09.01

Monetarni računi za okoliš

Federalni zavod za

statistiku

(u saradnji sa

BHAS-om)

Obezbijeđeni podaci o troškovima i naknadama u zaštitu okoliša, u skladu sa potrebama izvještavanja Zajedničkog

OECD/Eurostat Upitnika o troškovima u zaštitu okoliša.

Page 38: PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽ · PDF fileKorištenje standardnih metodologija, definicija, ... statistika harmonizacijom sa odgovarajućim EU standardima i praksom, kao

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH 2017 - 2020 38

STRUKTURA STATISTIČKE AKTIVNOSTI

ODGOVORNI NOSILAC

STATISTIČKE AKTIVNOSTI

PREGLED GLAVNIH REZULTATA

Modul 6.01.01

Kvalitet

Federalni zavod za

statistiku

Izrađeni izvještaji o kvalitetu statističkih istraživanja.

Izvršena samoprocjena implementacije CoP-a u statističkim institucijama.

Izrađene smjernice standarda kvaliteta statističkog poslovnog procesa.

Modul 6.01.02

Klasifikacije

BHAS

(u saradnji sa

Federalnim

zavodom za

statistiku)

Klasifikacija djelatnosti – KD BiH 2010 u potpunosti je usklađena s NACE Rev. 2 i primjenjuje se u poslovnim registrima, istraživanjima pri

prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima 2010 – KPPD BiH 2010 usklađena je sa revidiranom EU klasifikacijom proizvoda CPA Version 2.1 i

primjenjuje se u statističkim istraživanjima o proizvodnji, raspodjeli, potrošnji, vanjskoj trgovini, transportu i dr. uslugama u skladu sa

propisima EU-a.

Klasifikacija zanimanja u Federaciji BiH 2008. – KZ u FBIH-08 u potpunosti je usklađena sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom

zanimanja ISCO 08 i Odluka o uvođenju i primjeni objavljena u ''Službenim novinama FBiH'', br. 60/14. Primjenjuje se u statističkim

istraživanjima pomoću kojih se prikupljaju podaci o zanimanjima u skladu s propisima EU-a. Standardna klasifikacija obrazovanja - je

statistička klasifikacija obrazovnih programa, zasnovana na pravilima, varijablama i tumačenjima koja vrijede za ISCED 2011 (International

Standard Classification of Education). Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – COICOP – primjenjuje se u društvenim i

ekonomskim statistikama, u Anketi o potrošnji domaćinstava, SILC anketi, HICP-u i za izračunavanje BDP-a.

Modul 6.01.03

Klasifikacije za statistiku

robne razmjene

Federalni zavod za

statistiku

Podaci o izvozu i uvozu po proizvodima Kombinirane nomenklature na različitim nivoima agregacije i po zemljama namjene i

porijekla/isporuke.

Tema 6.11 Sigurnost podataka i statistička povjerljivost

Modul 6.11.01

Sigurnost i zaštita podataka

Federalni zavod za

statistiku

Sigurnost podataka i statistička povjerljivost uređeni su Zakonom o statistici u Federaciji BiH. Zavod i ostali nadležni organi

za statistiku, određeni Zakonom i Statističkim programom FBIH, odgovorni su za sigurnost podataka i statističku

povjerljivost.