Promjene u stanicama nakon zračenja

 • View
  69

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Radiologija

Text of Promjene u stanicama nakon zračenja

 • PREDMET:

  STUDENT:

  SEMINARSKI RAD

  TEMA : Promjene u stanicama nakon zraenja

 • Sadraj

  Uvod.............................................................................................................................................. 1

  Bioloki efekti zraenja ................................................................................................................. 2

  Indirektno djelovanje jonizirajueg zraenja ....................................................................... 2

  Teorija direktnog pogotka jonizirajuim zracima ...................................................................... 3

  Osjetljivost pojedinih elija i tkiva na zraenje ................................................................... 5

  Ciljevi i naela zatite od ionizirajueg zraenja .......................................................................... 7

  Mjerenje i ureaji za mjerenje zraenja ........................................................................................ 8

  Geiger Mueller brojai ......................................................................................................... 9

  Ionizacijske komore ............................................................................................................. 9

  Osobni dozimetri .................................................................................................................. 10

  Zdravstveni nadzor osoba koje rade u zoni ionizirajueg zraenja............................................... 11

  Naini zatite od zraenja.............................................................................................................. 12

  Zakljuak ....................................................................................................................................... 13

  Literatura........................................................................................................................................ 14

 • 1

  Uvod

  Zraenje se dijeli na prirodno i

  vjetacko jonizujue zraenje. Prirodno

  jonizirajue zraenje koje okruuje ljudski

  organizam.dolazi iz 3 glavna izvora:

  kosmiko zraenje iz svemira ukljuuje

  energetske protone, elektrone, gama zrake, X

  zrake. Primarni radioaktivni elementi u

  prirodi su uran, torij, kalij (zato ovog

  zraenja ima u pojedinom vou, kao npr

  banane), radioaktivni derivati ovih

  elemenata. Ovi elementi emitiraju alfa i beta

  ili gama zrake, ali veina prirodnog

  zaraenja potie od plina radona.

  Ionizirajue zraenje i radioaktivne tvari su

  prirodna i stalna pojava u okoliu te u

  brojnim djelatnostima ljudi. tovie,

  upotreba umjetnih izvora ionizirajueg

  zraenja sve je rairenija. Izvori zraenja

  danas nemaju adekvatne alternative u

  medicini za dijagnostiku, terapiju te

  sterilizaciju medicinskog pribora i opreme.

  17 % elektrine energije u svijetu proizvodi

  se u nuklearnim postrojenjima. Zraenje se

  koristi za konzerviranje namirnica i hrane,

  unitavanje insekata i nametnika.

  Radiografski postupci u industriji ve su

  rutinska tehnika u kontroli bez razaranja

  kojom se otkrivaju oteenja i pukotine u

  brojnim cjevovodima, posudama,

  inenjerskim postrojenjima i graevinama.

  Primjena radioaktivnih tvari u gospodarstvu,

  poljprivredi, nauci, istraivanjima i mnogim

  drugim ljudskim djelatnostima milijunima

  ljudi doprinosi ne samo poboljanju kvalitete

  ivljenja, ve osigurava i brojna radna

  mjesta u tim djelatnostima. Kao i svaka

  djelatnost, uz korisnu stranu primjena

  zraenja donosi i opasnost po ivot i zdravlje

  ljudi te tetne posljedice po okoli. Riziku ne

  podlijeu samo oni koji rade s izvorima

  ionizirajueg zraenja, ve i svekoliko

  puanstvo, tako da nedovoljno kontrolirana

  primjena tih izvora moe dovesti do prave

  nacionalne nesree, a mogu biti ugroeni i

  graani drugih drava. Brojna iskustva iz

  prolosti koja su rezultirala ozraenjem

  pojedinaca i rizike po ivot i zdravlje ljudi te

  zagaenje okolia ukazala su na potrebu

  sustavne i organizirane provedbe mjera

  zatite od ionizirajueg zraenja. Drutveno

  prihvaanje rizika u vezi s upotrebom

  ionizirajueg zraenja uvjetovano je

  efektivnom koristi koju takva upotreba

  donosi. Opasnost kojom je popraeno

  izlaganje zraenju ne moe se ukloniti u

  potpunosti, ali ipak, rizik se mora

  ograniavati i smanjivati administrativnim,

  organizacijskim i tehnolokim mjerama. To

  je razlog koji nalae svakoj dravnoj

  zajednici obvezu izgradnje kvalitetnog i

  ureenog sistema zatite od zraenja na svim

 • 2

  razinama drutvenog ustrojstva. Takva

  organizacija mjera zatite obuhvaena je

  jednim imenom: zatita od zraenja. Zatita

  od zraenja odnosi se na sve ljude koji mogu

  biti izloeni ozraenju ili posljedicama

  izlaganja pa se tako vodi rauna i o buduim

  naratajima koji mogu trpjeti posljedice

  dosadanjeg i dananjeg izlaganja zraenju.

  Bioloki efekti zraenja

  Zraenje prolaskom kroz materiju,

  bez obzira da li se radi o ivoj ili mrtvoj

  materiji, izaziva efekat jonizacije. Dio

  zrane energije koji biva apsorbovan u

  materiji troi se na izbacivanje elektrona iz

  atoma i stvaranje jonskih parova. U neivoj

  materiji proces jonizacije ne ostavlja nikakve

  posljedice. Meutim, jonizacija u tkivu

  izaziva duboke bioloke promjene, koje

  nastupaju ubrzo poslije ozraivanja. Ako se

  jonizirajue zraenje primjenjuje u veim

  dozama, uzrokuje smrt elije i odumiranje

  tkiva. Ova osobina x-zraka ili bilo kojeg

  drugog jonizirajueg zraenja koristi se u

  lijeenju malignih tumora. Poznato je da

  jonizirajue zraenje, nakon apsorpcije u

  materiji, izaziva itav niz jonizacija koje u

  ivim sistemima izazivaju biohemijske

  promjene. Danas se smatra da jonizirajue

  zraenje u materiji moe djelovati na dva

  naina:

  a) indirektno djelovanje jonizirajueg

  zraenja,

  b) teorija direktnog pogotka jonizirajuim

  zracima.

  Indirektno djelovanje jonizirajueg zraenja

  Djelovanjem jonizujueg zraenja iz

  molekule vode se izbija jedan elektron koji

  odmah reaguje sa drugom molekulom vode i

  nastaje drugi jonski par. H2O H2O+ + e-

  H2O + e- H2O-

  Kao nestabilne molekule oni odmah

  disociraju na H2O+- H+ + OH H2O-- H +

  OH-

 • 3

  Od normalnih jona nastaje voda ali su H i

  Oh jako nestabilne i veoma reaktivne

  molekule koje stvaraju slobodne radikale

  HO2 i H2O2.

  Ovo stvaranje radikala u tkivu traje veoma

  kratko a u daljem toku kljunu ulogu igraju

  slobodni radikali koji djeluju prije svega na -

  SH enzimske grupe Pri emu nastaju

  disulfidne grupe i tako i denaturacija

  proteina i depolimerizacija

  visokomolekularnih jedinjenja. Najvei broj

  oteenja dogaa se ovim mehanizmom, a

  samo oko 5% izravnim djelovanjem

  zraenja.

  Teorija direktnog pogotka jonizirajuim

  zracima

  Po ovoj teoriji, jedna elijska

  struktura moe biti oteena jedino ako je

  direktno pogodena jonizirajuom esticom.

  Djelovanje zraenja na bilo kojem nivou

  DNK ima odgovarajue posljedice.

  Direktnim djelovanjem na DNK moe doi

  do oteenja pirimidinskih baza koje su

  osjetljivije od purinskih, a to dovodi do

  cijepanja jednog ili oba lanca DNK; rezultat

  toga su vidljivi lomovi na hromosomima

  (iste promjene na purinskim i pirimidinskim

  bazama mogu nastati i kao posljedica

  indirektnog djelovanja zraenja u vodenoj

  sredini). Kao rezultat oteenja DNK u fazi

  auto reduplikacije su mutacije, a u fazi

  transkripcije stvaranje funkcionalno

  insuficijentnih proteina i enzima. Ovi, opet,

  dovode do devitalizacije elije, njenog

  ubrzanog starenja, kao i do kancerizacije.

  Prema mjestu nastanka, mutacije se unutar

  elije dijele na genske, hromozomske i

  plazmatske. Dok se prema vrsti elije u

  kojima se ove promjene odvijaju dijele na:

  a) germinalne ili nasljedne, koje se

  prenose na potomstvo, a nastaju

  djelovanjem zraenja na spolne

  elije, ovisno o jaini doze i broju

  mutacija po genima, posljedice

  zraenja mogu biti razliite:

  kompletna sterilnost, spontani

  pobaaj, mrtvorodeni plodovi ili brza

  srnrt ivoroenih plodova.

  b) somatske promjene, koje se

  odvijaju u somatskim elijama,

  prenose se na elijski klon, nastao

  diobom matine elije, ali se ne

  prenose na potomstvo. Somatske

  mutacije nastaju u vidu

  devitalizacije, ubrzanog starenja i

  kancerizacije elije.

  Utvreno je, na primjer, da radiolozi

  deset puta ee obolijevaju od

  karcinoma koe i leukemije nego

  ostali ljekari.

 • 4

  Meutim, pojava da izvjesna oteenja koja

  nastaju na DNK u toku zraenja prolaze bez

  posljedica ukazuje na injenicu da postoje

  izvjesni mehanizmi koji su u stanju da

  isprave greke nastale u grai DNK.

  Najnovija istraivanja ukazuju da u svim

  ivim elijama postoje multienzimski sistemi

  koji ispravljaju pojedina oteenja i nazvani

  su reparatorni sistemi. Eksperimentalno je

  utvreno da je elija najosjetljivija u doba

  mitoze. Ukoliko se analiziraju sve faze diobe

  elije, eksperimenti pokazu