Prostorski podatki kotpodpora energetskoučinkoviti gradnji ppt

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prostorski podatki kot podpora energetsko učinkoviti gradnji

Text of Prostorski podatki kotpodpora energetskoučinkoviti gradnji ppt

 • PROSTORSKI PODATKI kot podpora

  ENERGETSKO UINKOVITI GRADNJI

  Jure GNILEK Geodetski zavod Celje d.o.o.

  Matja GRILC Digi data d.o.o.

 • DEJSTVA ....

  stavbe prispevajo priblino 30-40% skupne porabe vse energije,

  stavbe pridelajo 30% vseh toplogrednih plinov in

  25-40% vseh trdih odpadkov na svetu,

  10-20% energije, se uporabi pri izdelavi materialov

  za graditev, izgradnji in ruenju stavb,

  ostala energija se v glavnem porabi za obratovanje

  stavbe - za ogrevanje, hlajenje, prezraevanje, osvetlitev, delovanje naprav

 • KAKO LAHKO VARUJEMO ....

  PRIHRANKE ENERGIJE LAHKO DOSEEMO Z NASLEDNJIMI UKREPI:

  inteligentno nartovanje, izboljana izolacija stavbe in uporaba izolativno

  kvalitetnejih materialov in opreme okna, vrata,

  uporaba nizkoenergetskih aparatov in naprav, uporaba alternativnih virov ogrevanja dvigovanje zavesti o bolj varnem bivanju....

 • INTELIGENTNO NARTOVANJE ....

  Z UPORABO PROSTORSKIH PODATKOV PRI NARTOVANJU lahko brez bistvenih dodatnih strokov umeamo objekte v prostor energetsko bolj kvalitetno

  CILJ:

  Nartna uporaba

  naravnih danosti sebi v prid !

 • INTELIGENTNO NARTOVANJE ....

  PAMETNA HIA

  izkoria toploto in svetlobo sonca z enostavnimi reitvami !

 • INTELIGENTNO NARTOVANJE ....

  Poznavanje natannega prostorskega poloaja objekta, ki ga nartujemo

  Predpostavka o stavbi na praznem prostoru in ravnini preve poenostavlja realnost in ne omogoa simulacije energetske uinkovitosti objekta

  Vsak objekt je v interakciji z okolikim grajenim okoljem !

  KATERI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA PRAVILNO UMEANJE OBJEKTA V PROSTOR ?

 • Podatke za energetsko analizo objekta pridobivamo s prostorskimi preseki razlinih slojev prostorskih podatkov, ki so danes na voljo.

  Prostorske podatke zbiramo v Prostorskih Informacijskih Sistemih (PIS), ki omogoajo pregledovanje prostorskih podatkov, geoinformacijske analize in izdelavo tematskih

  poroil oz. kart.

  INTELIGENTNO NARTOVANJE ....

 • PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEMI.....

 • Prostorski informacijski sistemi vsebujejo veje tevilo razlinih geolociranih podatkovnih zbirk

  Prostorski informacijski sistemi so ve kot zgolj tematski prikazi so relacijske baze podatkov povezane s prostorskimi lastnostmi, ki nudijo uporabnikom bolji prikaz medsebojnih razmerij med razlinimi podatki

  Vzorci, ki so med tevilkami pogosto skriti, so v prostorskih prikazih velikokrat zelo nazorni !

  HINE TEVILKE

  OBRISI STAVB

  DEMOGRAFSKI PODATKI

  PODATKI O PORABI ENERGIJE

  PODATKI O INFRASTRUKTURI

  DIGITALNI MODEL RELIEFA

  ORTOFOTO PRIKAZ TERENA

  TOPOGRAFSKI PODATKI (ceste, reke...)

  Prostorski Informacijski Sistemi ....

 • Obstajajo kompleksne in drage reitve

  in

  Brezplane odprtokodne reitve na spletu, kjer si uporabnik sam oblikuje uporabniki vmesnik in sestavi podatkovno bazo, ki zadovoljuje njegove potrebe

  Primer aplikacije, ki je javno dostopna na spletu.....

  PIS - aplikacije ....

 • PROSTORSKI PODATKI.....

 • V Sloveniji imamo na voljo veliko koliino prostorskih podatkov, ki nam lahko s pridom sluijo pri umeanju objektov v prostor

  Kar nekaj stalnih zbirk podatkov je v pristojnosti javnih slub

  Najve prostorskih podatkovnih zbirk ima Geodetska uprava RS

  Ostali nosilci razlinih podatkovnih zbirk so e: Statistini urad RS

  ARSO

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Ministrstvo za obrambo

  Podatki distributerjev energije in upravnikov stavb

  ...

  PIS - podatki ....

 • GEODETSKA UPRAVA RS

  Zemljiki kataster

  Kataster stavb

  Register prostorskih enot

  PIS - podatki ....

 • GEODETSKA UPRAVA RS

  Zbirni kataster gospodarske

  javne infrastrukture

  PIS - podatki ....

 • PIS - podatki ....

  GEODETSKA UPRAVA RS

  Digitalni model reliefa

  ORTOFOTO narti

  Topografski narti

 • PIS - podatki ....

  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO....

  Dejanska raba zemljia

  Kmetijska

  Gozdna

  Pozidana

  Neplodna

  Vodna

  Komasacije

  Melioracije

  ...

  PIS - podatki ....

 • PIS - podatki .... PIS - podatki ....

  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR...

  Okoljske zbirke podatkov

  NATURA 2000

  Ekoloko pomembna obmoja

  Zavarovana obmoja

  Naravne vrednote

  Obmoje potresov

  Obmoje plazov

  Obmoje poplav

  Kvaliteta zraka

  Geologija

  Meteo karte

  ......

 • PIS - podatki .... PIS - podatki ....

  Odloanje v fazi nartovanja mora biti podkrepljeno s tematskimi prikazi in vizualizacijo na osnovi prostorskih

  podatkov

  Uspeno realiziran energetsko varen objekt je plod medsebojnega sodelovanja in koordinacije vseh akterjev v fazi

  nartovanja.

  Praksa al govori drugae....nazoren primer je sodelovanje projektanta in geodeta....

 • PIS - podatki .... PIS - podatki ....

  Praksa al govori drugae....nazoren primer je lahko nesodelovanje projektanta in geodeta....

  Obvezna vsebina geodetskega narta ne vsebuje viin sosednjih objektov in vegetacije, ki vplivajo na termine lastnosti mikrolokacije

  Predpisano obmoje geodetskega narta je 25 m pas okrog obmoja gradnje

  Uporaba razlinih tehnik zajema podatkov (daljinsko zaznavanje) za znianje strokov izdelave geodetskega narta

  ....

 • VREDNOST NEPREMININE.....

 • VREDNOST NEPREMININE ....

  Podlaga za obdavenje nepreminin je predhodno doloena vrednost nepreminine

  Na vrednost nepreminine vpliva lokacija, oddaljenost od infrastrukturnih objektov, lastnosti in oprema objekta, ki pa so

  pri energetsko varnih objektih praviloma nadstandardni (debelina fasade, okna, toplotne rpalke, fotovoltaika...)

  Koliina sredstev, ki jih je investitor vloil v tak objekt je veja, posledino pa je tudi VREDNOST takega energetsko varnega objekta VEJA !

 • VREDNOST NEPREMININE ....

  Logina posledica: VEJA VREDNOST nepreminine = VEJI DAVEK na nepreminino.

  Zakon o davku na nepreminine mora vsebovati OLAJAVE za energetsko varne objekte, kar naj se konno pozna na viini davka na nepreminine

  Subvencije pristojnega ministrstva za IZGRADNJO, OBNOVO in

  SANACIJO energetsko potratnih objektov

  prostorski podatki kot osnova za simulacijo potencialov za obnovo

  prostorski podatki kot osnova za optimalno umeanje objektov

  prostorski podatki kot osnova za simulacijo kaj e scenarijev....

 • ZA KONEC ....

  Slovenija ima na razpolago veliko tevilo prostorskih podatkov, ki nam lahko s pridom sluijo na celotnem teritoriju drave tudi za potrebe energetske uinkovitosti stavb

  Predpogoji za uporabo teh podatkov so:

  poznavanje monosti pridobivanja teh podatkov

  Poznavanje vsebine kako podatke s pridom uporabiti

  Tesno sodelovanje razlinih strokovnjakov med seboj

  Osveanje uporabnikov projektantov in vodij projektov

 • ZA KONEC ....

  Prostorski podatki so torej osnova za:

  simulacijo potencialov za obnovo

  optimalno umeanje objektov

  simulacijo kaj e scenarijev....

 • ZAKLJUEK ....

  HVALA ZA POZORNOST !

  Matja GRILC

  Digi data d.o.o.

  matjaz@digidata.si