Protocol 23.11.2012

  • View
    39

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Protocol 23.11.2012

REGIA AUTONOMA

DE TRANSPORT

BUCURE~TI

PROTOCOL

Tncheiat ostozi 23.11.2012 Tntre Conducerea Administrativo ~i reprezentontii sindicatului reprezentativ din R.A.T.B. R.A. semnatari ai Contractului Colectiv de Munco 2012-2013; Tnconformitate cu prevederile Cap. VI art. 58 olin. (4) ~i ale Cap. VIII art. 93 din Contractul Colectiv de Munco aplicabil, privind acordarea de tichete cadou cu ocazia orqcnizorii serbcrii .Pornului de Crociun". acord urmctoorele: s-ou convenit de comun

A. Pentru .Pornul de Crcciun". Regia ccordc tichete cadou In valoare de 70 lei pentru fiecare copil 01 scloriotilor aflat In intrelinere.

B. Coriditiile de acordare sunt:1. Copiii soloriotilor 31.12.2012;

so oibo

vorsto de pano

10 18

ani neirnplinltl 10

2. Salariatul so fie angajat 10 data ocordorii tichetelor cadou; 3. Pentru solcriojil care au avut Tntrerupere de activitate pentru Tngrijire copil, se vor acorda tichete cadou, cu respectarea celorlalte criterii. 4. Sclcriotii R.A.T.B.ale corer sotii/soti au copii din ccsotorii anterioare

beneficiozo de tichete cadou pentru copii doco prezinto certificatul

de ccsotorie ~i notcrcreo judecotoreosco prin care copilul Iiincredintot sotiel/sotului.

este

,

'

5. Tn cazul ln care ambii pcrin] sunt solorio] R.A.T.B., fiecare salariotbeneficiozo de tichete cadou pentru copii.

C. Nu beneficiozo

de tichete

cadou

pentru copii. scloriotii care plctesc

pensie olirnentoro ~icei care au copiii in plasament.

Cele convenite Adrninistrojie al Regiei. Protocolul

la pct. A, B ~i C vor fi supuse spre aprobare

Consiliului de

s-a incheiat

Tn 2 exemplare, Regiei.

un exemplar

pentru

sindicatul

reprezentativ ~iunul pentru Conducerea

REPREZENTANTII PATRONATULUI

! '" ~

DUCHIN CONSTAN~~ BADEA FLORINEL "" "'/1)0ZODIANU MIRCEA POPESCUMIHAELA

MANEASA STEF N GHEORGHE CONSTANTI~ MARINESCULUCIAN'1 STANOCTAVIAN

OPRE~ CRISTINAELENA DINICA TEODORA GABRI L NICULA MARIA LIVIA

5:1',I ,

1/

~7i

.-_

.

a ~~/'r .: .

4L--

I.IIV'\

TANASE_ EORGEf7 G TRANCA MIHAl \..V\ PETRARIU VASILE

'. ~. "':"2.

BALTARETU CONSTANTIN./

'

I IV VI '(,;1'f :

PROCES VERBAL incheiat ostozi 23.11.2012 Subiectele sedintel: negocierea si semnarea Protocolului cu privire 10 acordarea ocazia orqonizorii serborii " Pomului de Crcciun'': de tichete cadou cu

prelungirea termenului de destosurore a activitatii Comisiei mixte lucrative patronatsindicat reprezentativ pentru actualizorea sistemului de salarizare. lnvitoti din partea Adrninistrctiei : d-nii Nicusor Furdui, Viorel Rizea - consilieri ai Directorului General; Invitat din partea orqonizotlilor sindicale nereprezentative: dl. Marius Sterea; Absenti din partea Adrnlnlstrotiel: dl. Mircea Zodianu. G.Dinica: din partea Admlnistrotiel fac parte ~i d-nii lulian Dinico ~i Pompiliu Marin cu delegare de otributii Director Comercial respectiv Director Tehnic. Si-cu exprimat dorinto de a participa 10 sedinto sl doi consilieri ai Directorului General: dl. Nicusor Furdui si dl. Viorel Rizea. V.Chiru: ne-am Intolnit pentru a semna Protocolul cu privire 10 acordarea de tichete cadou cu ocazia serboru " Pomului de Craciun", cu precizarea co acest lucru reprezinto pentru regie un efort financiar, fiind unul din cei mai grei ani din ultimii ani. G.Dinica: ati primit acest Protocol pe e-mail. Fata de anul trecut completorile au fost propuse de colegii nostri de la Financiar. Anul trecut au fost 5700 copii, anul acesta sunt in jur de 5600. Se menfine valoarea tichetelor cadou 10 70 lei pentru fiecare copil. Deco nu sunt observotii va invit so il sernnom. Protocolul se sernneozo Tnforma convenitO de ambele portl. G.Dinice: profitond de oceosto intclnire. propunem ca termenul pentru Comisia lucrative privind actualizarea sistemului de salarizore so fie prelungit pane 10 finalizore. Sunteti de acord? M.lonescu: do, nu avem nimic Tmpotriva.

CAMPUREAN AORI ARON GHEORGHE CHIRU VIRGIL DABU GEANI DINICA IULIAN A EXANORU MARIN POMPILIU GHEO ,....,.~"""~.OUCHIN CONSTANTlllJ .....~:iV

BADEA FLORINEL ZODIANU MIRCEA POPESCUMIHAEL-,? V') OPRE~ CRISTINAEL NA DINICA TEODORA GABRft;YI~A NICULA MARIA LlVI~.

-II e.u-./. .:./

Secretariat: ristina scu C w

AIi~P Lungu

)J1\J