PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl .elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów, page 1
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl .elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów, page 2
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl .elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów, page 3
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl .elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów, page 4
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl .elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów, page 5

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl .elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE - wimii.pcz.pl .elementów maszyn, identyfikuje obciążenie elementów,

WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 1/5

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I KARTA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uzyskanie przez studentw wiedzy z zakresu budowy, sposobu przenoszenia obcie i projektowania elementw maszyn, w tym pocze, oyskowania i zespow przekazywania napdu.

C2. Nabycie przez studentw praktycznych umiejtnoci obliczania elementw maszyn oraz samodzielnego projektowania prostych zespow mechanicznych.

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu zapisu konstrukcji

2. Znajomo mechaniki i wytrzymaoci materiaw w podstawowym inynierskim zakresie.

3. Umiejtno obsugi komputera.

4. Umiejtno korzystania z rnych rde informacji w tym z internetowych baz wiedzy.

5. Umiejtnoci prawidowej interpretacji i prezentacji wasnych dziaa.

EFEKTY KSZTACENIA

EK 1 potrafi sformuowa oglne i szczegowe zasady projektowania i gwne kryterium projektowania, w tym zagadnienia wytrzymaoci zmczeniowej, wyboczenia sprystego, zagadnie kontaktowych

EK 2 potrafi omwi budow, zidentyfikowa obcienie i wyjani zasady obliczania podstawowych elementw maszyn: pocze, elementw sprystych, oysk, sprzgie i hamulcw, waw maszynowych, przekadni mechanicznych,

EK 3 potrafi przeprowadzi podstawowe obliczenia wytrzymaociowe elementw maszyn,

EK 4 potrafi samodzielnie wykona projekt prostego zespou mechanicznego do realizacji okrelonych czynnoci.

Nazwa przedmiotu:

Podstawy konstrukcji maszyn

Fundamentals of machine design

Kierunek:

Inynieria Biomedyczna Forma studiw:

stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mk_12

Rodzaj przedmiotu:

obowizkowy modu kierunkowy oglny

Poziom kwalifikacji:

I stopnia Rok: II Semestr: IV

Rodzaj zaj:

wykad, projekt Liczba godzin/tydzie:

2WE, 2P Liczba punktw:

6 ECTS

WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 2/5

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj WYKAD Liczba godzin

W1 Zasady projektowania, normalizacja. 1

W2 Wytrzymao zmczeniowa, wyboczenie spryste, zagadnienia kontaktowe. 2

W3 Poczenia gwintowe, normalizacja gwintw, ruba jako maszyna robocza, zasady obliczania rub, gwinty napdowe, przekadnie rubowe.

4

W4 Poczenia ksztatowe: kokowe, sworzniowe, wpustowe, czopowe, rozwizania konstrukcyjne i zasady obliczania.

2

W5 Poczenia nierozczne: spawane, zgrzewane lutowane, klejowe, nitowe, zasady projektowania i obliczania.

1

W6 Poczenia tarciowe: wciskowe, zaciskowe, rozprno-zaciskowe, rozwizania konstrukcyjne i zasady obliczania.

2

W7 Elementy spryste: spryny metalowe i elastomerowe. 2

W8 Podstawy tribologii, oyska lizgowe, rozwizania konstrukcyjne i zasady obliczania.

1

W9 oyskowania toczne, rozwizania konstrukcyjne, zasady doboru oysk, smarowanie, uszczelnienia.

2

W10 Way i osie, zasady projektowania. 2

W11 Sprzga mechaniczne i hamulce, rozwizania konstrukcyjne, zasady projektowania i obliczania.

2

W12 Przekadnie zbate: geometria przekadni walcowych, korekcja zazbienia, obliczenia wytrzymaociowe.

4

W13 Przekadnie zbate stokowe: geometria i obliczenia wytrzymaociowe. 2

W14 Przekadnie zbate limakowe: geometria i obliczenia wytrzymaociowe. 1

W15 Przekadnie pasowe: przekadnie asynchoniczne i synchroniczne, konstrukcja i obliczanie.

2

Razem 30

Forma zaj PROJEKT Liczba godzin

P1 Projekt 1: projekt elementarnych pocze, okrelanie granicy zmczenia. 1

P2 Projekt 1a: projekt zcza rubowego. 2

P3 Projekt 1b: projekt poczenia spawanego. 2

P4 Projekt 1c: projekty wybranych pocze ksztatowych. 3

P5 Projekt 2: mechanizm ze rub robocz zaoenia zadania projektowego. 3

P6 Projekt 2: obliczenia wytrzymaociowe elementw mechanizmu. 3

P7 Projekt 2: wykonanie rysunku zestawieniowego. 8

P8 Projekt 2: wykonanie rysunkw wykonawczych wybranych detali. 8

Razem 30

NARZDZIA DYDAKTYCZNE

1. cykl prezentacji komputerowych do wszystkich tematw wykadw

2. stanowiska krelarskie

3. stanowiska komputerowe

4. program Autodesk AutoCAD licencja edukacyjna dostpna w laboratorium komputerowym

5. tablice, katalogi, normy

WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 3/5

SPOSOBY OCENY ( F FORMUJCA, P PODSUMOWUJCA)

F1. ocena przygotowania do wicze projektowych

F2. ocena umiejtnoci stosowania wiedzy nabytej podczas wykadu

F3. ocena realizacji zadania podczas wicze projektowych

F4. ocena aktywnoci podczas zaj

P1. ocena poprawnoci rozwizania projektowego zaliczenie na ocen*

P2. ocena zdobytej wiedzy i umiejtnoci w formie egzaminu zaliczenie na ocen

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektw i sprawdzianw

OBCIENIE PRAC STUDENTA

Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

Godziny kontaktowe z prowadzcym (wykad, projekt, konsultacje) Zapoznanie si ze wskazan literatur Przygotowanie do zaj projektowych Wykonanie finalnej formy projektu Przygotowanie do egzaminu Egzamin

30W+30P 60 godz. 5 godz. 35 godz. 15 godz. 15 godz. 17 godz. 3 godz.

Suma godzin 150 godz.

Liczba punktw ECTS dla przedmiotu 6 ECTS

Liczba punktw ECTS, ktr student uzyskuje na zajciach wymagajcych bezporedniego udziau prowadzcego

2,7 ECTS

Liczba punktw ECTS, ktr student uzyskuje w ramach zaj o charakterze praktycznym, w tym zaj laboratoryjnych i projektowych

2,2 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

1. Przykady oblicze z podstaw konstrukcji maszyn. Poczenia, spryny, way i osie. Pod red. E. Mazanka. WNT, Warszawa 2012.

2. Przykady oblicze z podstaw konstrukcji maszyn. oyska, sprzga i hamulce, przekadnie mechaniczne. Pod red. E. Mazanka. WNT, Warszawa 2012.

3. Podstawy konstrukcji maszyn. Pod redakcj B. Branowskiego. Wydawnictwo Politechniki Poznaskiej, Pozna 2007.

4. Podstawy konstrukcji maszyn. Pod redakcj Z. Osiskiego. PWN, Warszawa 2002.

5. L. Kurmaz, O. Kurmaz: Projektowanie wzw i czci maszyn. Wydawnictwo Politechniki witokrzyskiej, Kielce 2011.

6. Specyfikacje geometrii wyrobw (GPS): podrcznik europejski. Pod red. Z. Humiennego. WNT, Warszawa 2004.

PROWADZCY PRZEDMIOT (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

1. dr hab. in. Ludwik Kania, prof. PCz ludwik@imipkm.pcz.pl

2. dr hab. in. Janusz Szmidla, prof. PCz szmidla@imipkm.pcz.pl

3. dr hab. in. Sebastian Uzny, prof. PCz uzny@imipkm.pcz.pl

4. dr in. Szczepan piewak s.spiewak@imipkm.pcz.pl

mailto:ludwik@imipkm.pcz.plmailto:uzny@imipkm.pcz.plmailto:s.spiewak@imipkm.pcz.pl

WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 4/5

MATRYCA REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

Efekt ksztacenia

Odniesienie danego efektu do efektw

zdefiniowanych dla caego programu

(PEK)

Cele przedmiotu

Treci programowe

Narzdzia dydaktyczne

Sposb oceny

EK1

K_W05 KIR_W05 K_K01 K_K02

C1 W1,2 1 P2

EK2

K_W05 KIR_W05 K_K01 K_K02

C1 W3-15 1 P2

EK3 K_U05

KIR_U03 KIR_U04

C2 P1-4 2, 3, 4, 5 F1, F2 F3, F4

P1

EK4 K_U05

KIR_U03 KIR_U04

C2 P5-8 2, 3, 4, 5 F1, F2 F3, F4

P1

WIMiI_IB_mk_12 Cykl ksztacenia rozpoczynajcy si w roku akademickim 2013/2014 5/5

II. FORMY OCENY - SZCZEGY

Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

EK1

Student nie opanowa podstawowej wiedzy z zakresu zasad projektowania

Student czciowo opanowa wiedz z zasad projektowania

Student opanowa wiedz z zakresu zasad projektowania, zna szczegowe zasady, ma wiedz o rozszerzonych metodach oblicze elementw maszyn

Student bardzo dobrze opanowa wiedz z zakresu zasad projektowania, samodzielnie zdobywa i poszerza wiedz przy uyciu rnych rde

EK2

Student nie opanowa podstawowej wiedzy z zakresu budowy elementw maszyn i metod ich obliczania

Student opanowa wiedz z zakresu budowy elementw maszyn i sposobw ich obliczania jedynie w oglnym zarysie

Student dobrze opanowa wiedz z zakresu budowy elementw maszyn, identyfikuje obcienie elementw, umie omwi i wyjani zasady ich obliczania

Student bardzo dobrze opanowa wiedz z zakresu budowy elementw maszyn, zna i rozumie zasady ich uycia oraz szczegowo omawia sposoby obliczania elementw maszyn

EK3

Student nie potrafi obliczy wymiarw elementw maszyn, ani rozwiza prostych zada wytrzymaociowych

Student nie potrafi w peni samodzielnie rozwiza zadania inynierskiego, potrzebuje pomocy prowadzcego

Student samodzielnie rozwizuje problemy wynikajce w trakcie realizacji wicze, potrafi zidentyfikowa obcienie i obliczy poprawnie wymiary elementw maszyn

Student potrafi samodzielnie okreli wariantowe rozwizania problemw inynierskich, bez trudu wykonuje zoone obliczenia maszyn.

EK4

Student nie wykona wyznaczonych zada projektowych.

Student wykona wyznaczone zadania projektowe, ale nie w peni samodzielnie

Student wykona wyznaczone zadania projektowe, potrafi prezentowa wyniki swojej pracy oraz dokonuje ich analizy

Student wykona wyznaczone zada