of 5 /5
! "#$# "%! !" # #$$ % &$#'# !" # $ % &# ' ()* + +# ' * () #"%'#" ( ,+((( - * $ ( $ . $ ( $ $ ( $ &" ' " () " "* ! () " ! "*" ) *) "+ '"",$ -'#' / $ 01 % 2 * 3 * 3 ( ( 4 . 5 # 5 * 67 *# . #

PUBLICACIÓN SEMANA SOLAR EN ESLOVENIA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

As actividades levadas a cabo no curso escolar 2010-2011 con motivo da Semana Solar que se celebraron nalgúns centro, entre eles o CEIP Barrantes foron publicadas nunha revista científica, a que mandaron os datos Montse Rodríguez e Xabier Diz, que dirixen a celebración.

Text of PUBLICACIÓN SEMANA SOLAR EN ESLOVENIA

Page 1: PUBLICACIÓN SEMANA SOLAR EN ESLOVENIA

����������� ����

�����������������������������

��������������� ���������������������������������������������� �������������������������

����������������� !���������������� ��������������� ����������������������" #$����#��"%����������!����� �!�"� �����#���#$��$����%� �������� ����������

�&$#��'#���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� �������������������������������������������� ���������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"������#����������� ��������������������������������������������������������$�����������������������������������������������������������%��������������&�#�����'�������������()*�+���������+���#���������������'������*�����

() � #�"%�'#�" (��,+(((�����������������������-��������*������������������������������������ ������������������ � �$� ������������� ����� � (� ����������� � ���� ����� ������������$����������� ����� �����������������������������������.����������������$������������������������������������ ���������������������������������������������� ����������������������������������(����������������������������� ���������������������� ������������������������������$������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� �����������������������������������������������������������������$������������������������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������������(������������������������$���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

&����"��'��������"��(��)�������"����"*����!�(��)����"���!��"*�"���������)��

*) �"+���'"",��$�� �-��'#�'�/����������������������������� �$ ���������� �������������01��������%�� ����2��������*������3���������������������������*����3�������(�������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������� ������� ������������ � (� �4����� � �� � ��� �.���� �5�������� � ��� � ��� ���������� � ��� � ������������������������������������������������#������������������������������������5���������*�������6���7���*����#�������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������ �����#�������������������������� ��� ������� ������ �� � ���� ������������ ���� ���� � ������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Page 2: PUBLICACIÓN SEMANA SOLAR EN ESLOVENIA

������������������������������������������������������������������8����������������$���������� ����������������� ������������������������������������������������������ �$��9���������9#������������������������������������������������������������ ��� ������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������#��(������������������������������������������������������������������������������

&����"�+'�,�-��."����!��)"��/�#�0"���"*����!��������"�����������)��

.) �"+���"�� $�%�$�� *��� ������ ������� ���� ����������� � ������� �� ������ � ����� ���� ���������� ��� ��������� ��������������������������������� ����������������������������������������������������� � �������������������$������������

������������

*������������������������������ �������������+��� �������������������������������������������������� ���������������� �� ��� ��� ���� ������ ����� �� � ���� ������ ������ ��� ���� �:�������������������������;���������������������������������������������'����������������������������������������������������������������������������������������������������4����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������#���������������������������������������������������������������������������������*������������������������������$����������������������������������������8�

� �����������������������������������������������#� ����������������������������������������������������� ��#�� ������������������������������������������$���<����������������������������� �����������������������������������������������

'=))>-4?*)�)..)3�

�������������������� �����������

��������

���������

@3

&����"��'�������!�������!���""�)���"�"**"��

����� ����������� ������

-������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� �������������������� � ��� � ��������� � �������� � ����� � ���� � ����� � �� � ����� � ��� � ������������ � ��������������������#� �6����������������� ���������������������������������������������������� ��������������������:�������� �������������������������������������������-�����������������������

Page 3: PUBLICACIÓN SEMANA SOLAR EN ESLOVENIA

������������������������������������������������.������������������� �������������������� �������������������������������������(������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������#

*4A6=�4+)>

���������@3

����������������

�������������� �����������

&����"�1'�2"������"�������������"�

/) �"+���"�� �'" $#��'#�" :������������������������������������������������� ��%�� ����2��������*������3����6�������� ����������� ��� � ��� ����������� ������� ��� � � � ����� � �� � �*��� �3������ � (������������"11B#����� � ��������� � ���� � ������ � ��� � �� � 3)(5 � %�������� � �����&�� � *����#� � 3)(5 � 3���� � 5�&������'���������*����#�����()*�+���������+���#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������������������������������������������������������������������� � ����� � ��� � ����� ���� �� ������������� �� ��� � ���� � ������ � ����� ���� ������� ���� ���� ��������� ��������������� �����������������������������������(��������������������������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������$���������� �����������������

&����"��'��3���������!�*��������������������"����#���,����"��

&����"��'�#��"�����(��)���$����$�*�����#���,����"��

Page 4: PUBLICACIÓN SEMANA SOLAR EN ESLOVENIA

&����"��'��������"����"!/�������0��!��)"�!"���������"������#���,����"��

0) "1-+�1� #��2��'#���#��$?������������������������������������������ �������������������������������������������C����������D�������������������������������������������������������������<������������������������������ ������������� ��������������

&����"�4'��3)�-�������*������!"���"���!���"�"��������#���,����"��

&����"�5'����*��("�����������(��0�)����!�-�������(�"��(��)��)"���-��������0"���#���,����"��

&����"���'���������"���6�����(��0�)����#���#)����7"����

Page 5: PUBLICACIÓN SEMANA SOLAR EN ESLOVENIA

&����"���'�������������"���!��$"���#���#)����7"����

&����"��+'��������"��(��0�)��������� �!�"��� ����

3) �', "4+�%��1� #$��������������������������5�����/�����A������5�����%���&��/������<���������������������������������3)(5�%����������3)(5�3�����5�&������()*�+������������/�����������*�������������$�A�E�������������������������������������������������������

5) ��6��� '�$

*����3�������(�������������"11B#�*����3������8�-���������������������������!1���)������#