Razvoj turizma na podrucju znacajnog krajobraza Slunjcica NS 2 razvoj turizma na podruؤŒju znaؤŒajnog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Zagreb, listopad 2010.

  GRAD SLUNJ

 • 1 Zagreb, listopad 2010.

  GRAD SLUNJ

  Prof. dr. sc. Zoran Klaric Dr. sc. Siniša Horak

  Autori:

  Zoran Petroviã Dizajn, grafièki prijelom i karte:

  Razvoj turizma na podrucju znacajnog krajobraza Slunjcica.indd 1 29.10.2010 14:24:17

 • 2 RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA SLUNJČICA SADRŽAJ

  GRAD SLUNJ

  1. POLAZNE OSNOVE 3

  2. ANALIZA LOKACIJE I PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE 4

  2.1. Pregled i kritički osvrt na dosadašnja planska rješenja i ideje 4 2.2. Opis lokacije 5

  3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 9

  3.1. Opći osvrt na razvoj turizma na području grada Slunja 9 3.2. Stanje turistifi ciranosti pojedinačnih lokaliteta na području

  značajnog krajobraza Slunjčica i grada Slunja u cjelini 11 3.3. Stanje razvoja turizma u širem okruženju 14

  4. SWOT ANALIZA 16

  5. PROCJENA PRIHVATNOG KAPACITETA PROSTORA 20

  5.1. Važnost određivanja prihvatnog kapaciteta za ZK Slunjčica 20 5.2. Analiza glavnih parametara važnih za određivanje

  prihvatnog kapaciteta Rastoka kao glavnog lokaliteta ZK Slunjčica i mogući scenariji razvoja 21

  5.3. Okvirni prihvatni kapacitet prostora Rastoka i potrebne intervencije u prostoru nužne za ostvarenje modela održivog razvoja turizma 24

  6. PRIJEDLOG TURISTIČKIH AKTIVNOSTI 25

  6.1. Prijedlog mogućih turističkih aktivnosti prema vrstama turizma 25 6.2. Sustav kretanja posjetitelja u zoni Rastoka i ZK Slunjčica u cjelini 26

  7. ZAKLJUČAK 35

  Razvoj turizma na podrucju znacajnog krajobraza Slunjcica.indd 2 29.10.2010 14:24:25

 • 3 RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA SLUNJČICA 1. POLAZNE OSNOVE

  GRAD SLUNJ

  1. POLAZNE OSNOVE

  Područje rijeke Slunjčice i dio područja rijeke Korane do rubova kanjo- na u dužini od 1 km od ušća Slunjčice nizvodno je rješenjem Zavoda za zaštitu prirode,1964. godine proglašeno značajnim krajobrazom (ZK Slunjčica). Godine 2008., Državni zavod za zaštitu prirode izradio je Stručnu podlogu (Podloga) sa smjernicama za izradu Plana uprav- ljanja ZK Slunjčica. U tom su dokumentu, između ostalih smjernica za zaštitu i upravljanje ovim prostorom, navedene i one koje se tiču tu- rizma. Eksplicite se navodi da Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem treba:1

  • Načiniti i provoditi program razvoja održivog turizma na temelju prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti te ponude lokalnih proizvoda;

  • U smislu turističkog korištenja prostora također je nužno razra- diti sustav posjećivanja koji obuhvaća zone rekreativne namjene, smjernice za neškodljivu vožnju kajacima i kanuima preko slapova Slunjčice, projekte izgradnje informativnih i edukativnih sadržaja, uređenje infrastrukture u službi posjetitelja i drugo. Potrebno je također utvrditi kapacitet područja za prihvat posjetitelja s obzi- rom na njegovu osjetljivost (“carrying capacity”) kao temelj za utvrđivanje sustava posjećivanja.

  Plan upravljanja izrađuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije, koja je u suglasju s poglavarstvom Grada Slunja zatražila od Instituta za turizam izradu studije RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA SLUNJČICA. Cilj Studije je osigurati stručnu podlogu za upravljanje turizmom na području ZK Slunjčica, u skladu s navedenim smjerni- cama iz Podloge.

  Institut za turizam je nakon provedenih razgovora s potencijalnim naručiteljem (Grad Slunj) predložio sadržaj takvog dokumenta koji je prihvaćen te je ugovor o njegovoj izradi, između Grada Slunja i Instituta za turizam, potpisan koncem svibnja 2010. godine.

  1 Državni zavod za zaštitu prirode: Značajni krajobraz Slunjčica – Stručna podloga sa smjernicama za upravljanje zaštićenim područjem. Zagreb, 2008., str.53.

  Razvoj turizma na podrucju znacajnog krajobraza Slunjcica.indd 3 29.10.2010 14:24:25

 • 4 RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA SLUNJČICA 2. ANALIZA LOKACIJE I PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

  GRAD SLUNJ

  2. ANALIZA LOKACIJE I PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

  2.1. Pregled i kritički osvrt na dosadašnja planska rješenja i ideje

  Temeljni okvir za upravljanje prostorom su prostorni planovi. Njihova detaljnija razrada odnosi se na urbanističke planove i detaljne planove uređenja. Doneseni su slijedeći takvi planovi koji se bave područjem ZK Slunjčica:

  • Prostorni plan Karlovačke županije,2 iz 2000. godine, s izmjenama i dopunama 2008.,

  • Grad Slunj – Prostorni plan uređenja grada3, iz 2006. godine i • Detaljni plan uređenja Rastoke4, iz 2007. godine.

  Prostorni plan Karlovačke županije i Urbanistički plan uređenja grada Slunja uvažavaju činjenicu da unutar područja zahvata postoji ZK Slunjčica, za koji se primjenjuju Zakonom o zaštiti prirode propisani uvjeti korištenja. Godine 2007., područje ZK Slunjčice je proglašeno i područjem Nacionalne ekološke mreže, što također regulira Zakon o zaštiti prirode.

  Rastoke su zasigurno najveća turistička atrakcija na području ZK Slunjčice, ali i grada Slunja, pa je logično da se tom prostoru posvećuje posebna pažnja i u planskim dokumentima. Tako je u detaljnom planu uređenja Rastoka navedeno: “Cilj zaštite i obnove Rastoka je očuvanje integralne vrijednosti prirodne i kulturno povijesne cjeline (očuvanje prirodnog fenomena slapova i sedrenih kaskada s jedne strane, a s druge strane sklopova tradicijskog graditeljstva stvorenih životom i radom na vodi), a istovremeno osigurati uvjete života i opstanak stanovništva, te njihovo uključivanje u suvremene tokove života i turističke trendove. Temeljni uvjeti za ostvarenje tih ciljeva su maksi- malna ekološka zaštita prirode te pravilna i autentična obnova.” Ovakvi ciljevi, kao i kasnije navedene smjernice u ovome Planu, za turistički razvoj tog područja su u potpunosti u skladu s gledanjem turističke planerske struke na poželjan razvitak turizma na ovome području.

  Prostor ZK Slunjčica, međutim, nije izoliran od okruženja, nego je u međuodnosu s njime i kao takvog ga treba promatrati. U turizmu je ta povezanost jako naglašena pa posjetitelje privlače ne samo atrak- cije u ZK Slunjčica, nego i ostale atrakcije u neposrednom, ali i širem okruženju. Sve te atrakcije treba ‘uvezati’ u različite ‘turističke proizvode’

  2 Županijski zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije: Prostorni plan Karlovačke županije. Karlovac, 2000. 3 ADF d.o.o.: Grad Slunj – Prostorni plan uređenja grada. Karlovac, 2006. 4 ADF d.o.o.: Grad Slunj – Detaljni plan uređenja RASTOKE. Karlovac, 2007.

  Razvoj turizma na podrucju znacajnog krajobraza Slunjcica.indd 4 29.10.2010 14:24:25

 • 5 RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA SLUNJČICA 2. ANALIZA LOKACIJE I PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

  GRAD SLUNJ

  prema pojedinim tržišnim segmentima, kako bi se povećala atrak- tivnost cijeloga područja i posjetiteljima osigurala ponuda različitih mogućnosti – od kratkog, usputnog posjeta, preko cjelodnevnog pa i višednevnog boravka.

  Na takav smjer razvoja upućuju i pojedini elementi navedenih planova. Tako posebna planska dokumentacija, osim one za obnovu Rastoka5, postoji i za obnovu Staroga grada6 i tzv. Napoleonovog magazina u okviru sportsko-rekreacijskog centra “Rastoke” za koji je izdana i lo- kacijska dozvola 2008. godine7. Ova dva objekta inače nisu u cjelosti smještena unutar granica ZK Slunjčica (granica ZK ih zapravo dijelom presjeca), ali s njim čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.

  Osim centra “Rastoke” planira se i izgradnja turističkog naselja “Taborište” nizvodno niz Koranu, što je uvršteno i u Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije iz 2008. godine. Ovaj objekt namijenjen je prije svega tzv. tranzitnom turizmu (moteli, hoteli, kampovi, obiteljski pansioni, ugostiteljski sadržaji) iako će, kad se izgradi u cijelosti, zasigurno biti i u funkciji stacionarnog turizma na ovome području i vezivati se uz prirodne ljepote ZK Slunjčica. Važno je naglasiti da se i gradska jezgra Slunja, osim putem navedenih atrakcija na svojem području, ima namjeru uključiti u turističke tokove, putem uređenja grada, izgradnje odgovarajućih parkirališta, šetnica i povezni- ca s okolnim turističkim atrakcijama, ugostiteljskih kapaciteta itd.

  U cjelini gledajući, u postojećim prostornim planovima i drugim razvoj- nim dokumentima za ovo područje, nisu uočena ograničenja koja bi sputavala svekoliki turistički razvitak ovoga područja, već se taj razvoj njima potiče, dakako u okvirima koje predviđa Zakon o zaštiti prirode i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U tom smislu može se zaključiti da postojeća planska dokumentacija podržava uvjete za rast i razvoj turizma na ovome području i da nije prepreka razvoju turizma. Pojedina manja neslaganja s datim rješenjima u ovim dokumentima u ovoj će se Studiji posebno navesti.

  2.2. Opis lokacije

  ZK Slunjčica jedno je od najatraktivnijih zaštićenih područja u Karlovačkoj županiji, kako po svojim prirodnim značajkama, tako i po turističkom značaju. Naime, izuzmu li se manji rubni dijelovi nacional- nog parka Plitvička jezera, parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje i strogog rezervata Bijele i Samarske stijene, koji se uglavnom