Recnik Imena i Pojmova Vezanih Za Hriscanstvo

  • View
    219

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Recnik Imena i Pojmova Vezanih Za Hriscanstvo

RENIK IMENA I POJMOVA VEZANIH ZA HRIANSTVO (NEPOTPUN)

Avrelijana. Uspomena na nju je 3. juna. Biblijska kritika - to je kritika teksta Sv. knjiga Starog i Novog zaveta. B. k. je usmerena na istraivanje njihove originalnosti, utvrivanje njihovog pravilnog itanja i objanjavanja njihovog sadraja. Sv. knjige Starog zaveta bile su poznate hrianima u grkom prevodu 70 tumaa, a knjige Novog zaveta u mnogim rukopisima, pri emu se kod prvih nalazilo mnogo ispravki i dopuna, a kod drugih su prikljuene bile nekanonske knjige i odlomci iz njih. Ve se u vreme apostola pojavljuju razliita iskrivljavanja Sv. knjiga, te stoga nije ni udo to se i u poetku zahtevalo odvajanje istinitog sadraja Sv. knjiga od razliitih dodataka. Znaci za odreivanje originalnosti Sv. knjiga bili su: istorijski (tj. da li je neto bilo u predanju apostolskom), zatim dogmatsko predanje, a takoe stil i jezik. Origen je prvi vrio ispravak Sv. knjiga. On je knjige Starog zaveta poredio sa originalima na jevrejskom jeziku, ispravljao je greke u grkim prevodima. Njegov rad su nastavli prezviteri Pamfil Kesarijski i Lukijan Antiohijski. Istraivanje sadraja biblijskih knjiga zasniva se na njihovoj slinosti sa grkim, jevrejskim i dr. originalima. Ovim radom proslavili su se: Kliment, Dionisije, Kiril Aleksandrijski, Ipolit Rimski, Jefrem Sirin, Jevsevije Kesarijski, Teodorit Mopsuetski, Jovan Zlatoust, a na Zapadu bla. Jeronim i Avgustin. Poznato je Avgustinovo delo: De doctrina christiana. Od kasnijih kritiara na Zapadu istakli su se: Lavrentije Vala (umro 1465. god.), Pagnic, Sikst Sijenski (1593. god.). Negativnu kritiku daju: Zemler (1791. god.), [traus, Bruno-Bauer, Hoferer i dr. Od novijih kritiara knjiga Novog zaveta treba pomenuti: Velgauzera, Dilmana, Delia, Knei Vejcekera i dr. Brokat - tkanina od svilene osnove, sa potkom od srebrnih i zlatnih niti, veoma sloenih i raznovrsnih crtea, esto na somotskoj osnovi. Upotrebljava se kao odea. U Rusiji pre Petra I B. se nazivao zarbaf, izorbaf (persijski) i upotrebljavao se za sveanu odeu svetovnih lica. U Rusiji ima 16 fabrika B. Crkveni krug - onaj red u vremenu po kome se u toku godine vri bogosluenje u ast sv. i crkvenih dogaaja. Za svaki dan, po mesecima, ukazuju se odreene molitve i crkvene pesme. Davido-Garedijski muki manastir, I klase. Osnovan je u VI veku. Nalazi se u Tiflijskoj guberniji, u Garedijskim planinama, izmeu reka Kure i Jore. Dva puta je ruen, a monasi pobijeni: 1616 -1617. od strane Persijanaca , a 1851-1857. od Lezgina. Manastir ima tri crkve. U njegovom posedu je oko 5.000 hektara zemlje. NJime upravlja vikarni episkop gorijski. David - (na jevrejskom vozljubljeni) drugi jevrejski car, koji je vladao od 1055. do 1015. god. pre Hr. Bio je osmi sin imunog vitlejemskog itelja Jeseja. Prorok Samuilo ga je miropomazao za cara i to se sauvalo kao tajna. Zatim ga je pozvao

Saul da ga zabavlja sviranjem na harfi. Pobedivi diva Golijata David je stekao poverenje naroda. Saul je poeo uporno da ga prati i David se spasao bekstvom. Posle Saulove smrti David je postao car i naselio se u Hevronu. Posle sedam godina osvojio je od Jevuseja grad Jerusalim i tu preneo svoju rezidenciju i Koveg zaveta. David je sredio i uvrstio unutranje upravljanje zemljom. Uspostavio je sud, a svojim pobedonosnim ratovima proirio je Izrailjsko carstvo. Poslednjih godina svoga carovanja navukao je gnev Boiji zbog grehova i slabosti svojih. Pred kraj ivota posvetio se pripremnim radovima za izgradnju Hrama. Sakupivi veliko bogatstvo u novcu i materijalu pozvao je vete majstore sa svih strana. Izgradnju Hrama prepustio je svome sinu caru Solomonu, proglasivi ga naslednikom prestola. David je sahranjen u Jerusalimu. U njegovom liku duh jevrejskog naroda naao je svoj svestrani i najvii izraz. Ostao je u seanju kao pastir, ratnik, psalmopevac, mudrac, vladar, prorok i car, objedinivi u sebi najbolje osobine svog izabranog i voljenog naroda. David - razbojnik, iveo je u Egiptu u IV veku. Zamonaio se, okajavi svoje grehe, a jo za ivota dobio je od Boga dar udotvorca. Uspomena na njega je 6. septembra. David i Konstantin - arijevski kneevi, koje je zarobio arapski kalifa Murvan, koji je hteo da ih prevede, a sa njima i ceo kavkaski i gruzijski narod u muslimansku veru. Muki su ubijeni 730. god. i baeni u reku Rion. NJihova tela su bila izneta na obalu i hriani su ih sakrili u peinu gde su ostala netrulena do cara Bagrata Velikog. Na tom mestu on je izgradio crkvu i nazvao je Mocameti (crkva muenika). Izgradio je i manastir nedaleko od grada Kutaisa, gde i do sada poivaju netrulene moti Davida i Kostantina . Uspomena na njega je 26. januara. David - Obnovitelj, blagoverni car Gruzije. Brinuo se o uvrivanju i obnavljanju Gruzijskog carstva, koje su unitili Turci, Persijanci i Arabljani. Da bi poboljao vrenje svetenikih dunosti sazvao je sabor, koji je prihvatio mere za ispravljanje kanona i saborskih odluka. Gradio je i obnavljao hramove, manastire i kole za narod. Vodio je asketski ivot,itao je bogoslovske knjige. Za sveti ivot Bog ga je proslavio mnogim udesima. Umro je 1125. god. 24. januara, a njegove moti nalaze se u sabornoj crkvi Gajenatskog manastira, koji je on i osnovao. Slavi se kao svetac 26. januara. David i Tarian - braa muenici. Muki ih je ubio stric neznaboac, koji je eleo da ih vrati u neznaboaku veru. Uspomena na njega je 18. maja. David - prepodobni. Osnovao je Davido-Garedijski manastir u Gruziji. iveo je monakim ivotom. Od Boga je dobio dar udotvorca. Uspomena na njega je 7. maja. David - Jermenin. Sirijski hrianin koga su Jermeni nazvali filosofom. Obrazovanje je dobio u Atini. Poznat je po svojim bogoslovskim i filosofskim delima na jermenskom i grkom jeziku. Najpoznatije njegovo delo je Odreivanje nastanka svih stvari.

Davikt velikomuenik (latin. Adavkt - uvean), zbog toga to je odbio da da svoju kerku Kalisteniju za imperatora Maksimijana, progran je u Melitinu i poseen maem izmeu 305. i 313. godine. Uspomena na njega je 4. oktobra. Dagajev, N. K. magistar teologije. Visoko obrazovanje stekao je na Sanktpeterburkoj duhovnoj akademiji, 1899. god. odbranio je i magistarsku disertaciju na temu Istorija starozavetnih kanona. Bio je profesor crkvene istorije u Vladimirskoj bogosloviji, a 1900. god. je postavljen za profesora Svetog pisma u Rikoj bogosloviji. Napisao je: Pitanje velike sinagoge i njen odnos prema istoriji starozavetnih kanona, Talmudska hronologija i njen odnos prema istoriji starozavetnih kanona, Nova knjiga za obian narod i druge. Dagon - filistejsko boanstvo u obliku morske ribe sa oveijim licem i rukama, slino asirskom bogu-ribi Odaku. Dagonu su bili posveeni paganski hramovi u Azotu i Gazi. Dada sveta muenica, nastradala je zbog ispovedanja hrianske vere za vreme cara Sapora polovinom IV veka. Uspomena na nju je 29. septembra. Dakosta Isak - holandski pesnik i teolog, rodio se 1798. god. Poreklom Jevrejin, kad je 1821. god. primio hrianstvo postao je energian i uticajan apologeta hrianstva. NJegova dela takve sadrine su: etiri svedoka, usmereno protiv [trausovog ivota Isusa i istorija Jevreja pod nazivom Izrailj i narodi. Umro je 1860. god. Dalila - lepa Filistejka, koja je otkrila tajnu Samsonove snage i predala ga u ruke Filistejcima. Dalmatika - odea pri bogosluenju kod akona i biskupa u rimokatolikoj crkvi. Dalmacija - oblast Austro-Ugarske, nalazi se na obali Jadranskog mora. Hrianstvo je prodrlo ovde jo u vreme apostola: ap. Pavle poslao je Tita sa ostrva Krita da iri hrianstvo u Dalmaciji. Prvi njen ep. bio je Domnije. Prema religiji stanovnitvo Dalmacije deli se na katolike i pravoslavne. Katolika ima do 500 hiljada, podeljenih na est dijecezija. Pravoslavni se dele na dve eparhije: Zadarsku i Kotorsku. U prvoj ima 76.886 dua, a u drugoj 28.722 dua. Godine 1873. obe eparhije pripojene su Karlovakoj mitropoliji. Narodno obrazovanje je skupo i zato se pri svakoj crkvi nalazi kola, u Zadru je bogoslovija. Od 1862. god. u Zadru postoji nauno drutvo - Dalmatinska matica, koja pomae razvoju slovenske samosvesti i narodnog obrazovanja. Dalmatovski Uspenski muki manastir, opteie, treeg reda. Nalazi se u provincijskom gradu Dalmatovu u Permskoj guberniji. Godine 1651. manastir su spalili Kalmici, a bratstvo je pobijeno. Vie puta su ga razarali Bakiri. Ima tri crkve. Dalmatska ikona Bogorodice. Od 1644. god. nalazi se u Permskoj guberniji, [adrinskom srezu u Dalmatovom manastiru. Mnogo puta je spasla manastir od neprijateljskih najezda. Slavi se 15. februara.

Dalmat prepodobni. U mladosti je bio ratnik, a zatim se zamonaio u manastiru Isakija, u predgrau Konstantinopolja. Posle smrti igumana doao je na njegovo mesto i ostao je stalno u manastiru 48 godina. Neto pre svoje smrti, 440. god., prep. Dalmat izaao je iz manastira i krenuo zajedno s drugim monasima prema caru. Cara je nagovarao da pree na stranu crkvenih otaca koji su na III Vaseljenskom saboru osudili jeres Nestrija. Uspomena na njega je 3. avgusta. Damar - prva hrianka u Atini, ena Dionisija Areopagita. Grka crkva je slavi 4. oktobra. Damas - ime dvojice rimskih papa. Damas I rodio se oko 305. godine u Rimu u porodici rimskog svetenika. Poeo je sa slubom u Rimu, a posle smrti biskupa Liberija bio je izabran za njegovog zamenika. Svoju aktivnost usmerio je ka sreivanju crkvenih dela: borio se protiv arijevstva, protiv antiohijskog raskola i apolinarijeve i makedonijeve jeresi. Po njegovom nalogu i pod njegovim rukovodstvom bio je pregledan tekst prevoda starolatinske Biblije. Izgradio je dve bazilike u Rimu, pronaao je mesta sa ostacima Hriana u katakombama, ukraavao ih je mermernim ploama i natpisima. NJegova delatnost smatra se blagotvornom za Rim. Rimska crkva ga slavi 11. decembra. Damask - grad, nalazi se u podnoju Antilivanskih brda, na 200 vrsta od Jerusalima i 75 vrsta od Sredozemnog mora. Najstariji grad na svetu nazvan je okom pustinje, a muslimani ga smatraju rajem na zemlji. Damask je osnovao Uz, sin Arama i bio je poznat u vreme patrijaraha. Damask je osvojio David. Grad je pretrp