RISALAH DATA KESELAMATAN label GHS Kata isyarat Tiada. Simbol-simbol berbahaya Tiada. Pernyataan bahaya…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

1. PENGENALPASTIANPRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

Pengenalanbahan/penyediaan

CN023 Series

Tarikh diterbitkan 06-19-2015

Tarikh Semakan 09-15-2015

# Versi 02

Kegunaan yang disarankan Percetakan inkjet

# CAS Campuran

Pengenalan syarikat HP PPS Malaysia Sdn. Bhd.Ground Floor Customer Service, Block B, No.12Jalan Gelenggang, HP Towers, Bukit DamansaraKuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lump, Malaysia 50490Telefon 60-3-7953-3333

Barisan kesan kesihatan HP(Bebas tol di Amerika Syarikat) 1-800-457-4209(Talian terus) 1-760-710-0048HP Customer Care Line(Bebas tol di Amerika Syarikat) 1-800-474-6836(Talian terus) 1-208-323-2551E-mel: hpcustomer.inquiries@hp.com

2. PENGENALPASTIAN BAHAYA

Tidak diklasifikasi.Bahaya fizikal

Tidak diklasifikasi.Bahaya kesihatan

Tidak diklasifikasi.Bahaya alam sekitar

Unsur label GHS

Kata isyarat Tiada.

Tiada.Simbol-simbol berbahaya

Pernyataan bahaya Tiada.

Pernyataan waspada

Pencegahan Tiada.

Respons Tiada.

Penyimpanan Tiada.

Pelupusan Tiada.

Komponen Peratus# CAS

3. KOMPOSISI/MAKLUMAT BAHAN

7732-18-5 65-75Air

Proprietari

5. LANGKAHLANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Takat kilat > 93.3 C (> 200.0 F) Mangkuk Tertutup Pensky-Martens

Media pemadam yang sesuai Bahan kimia kering, CO2, semburan air atau busa biasa.

Media pemadam yang tidakboleh diguna kerana sebabkeselamatan

Tiada yang diketahui.

Bahaya kebakaran & letupanluar biasa

Tiada yang diketahui.

Cara-cara khusus Tiada ditetapkan.

Produk-produk pembakaranberbahaya

Rujuk kepada bahagian 10

6. LANGKAHLANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah Waspada Diri Pakai peralatan perlindungan peribadi yang sesuai.

Langkah-langkah waspadaalam sekitar

Jangan buangkan ke dalam air yang terdedah atau pamkan ke dalam sistem pembetungan. Janganbiarkan produk termasuk ke dalam parit.

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian.

Penyimpanan Jauhkan daripada jangkauan kanak-kanak. Jauhkan daripada haba atau suhu sejuk yangberlebihan.

8. KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Had pendedahan pekerjaan Tiada had pendedahan untuk ramuan diketahui.

Nilai had biologi Tiada had pendedahan biologi dicatatkan bagi ramuannya.

Prosedur pemantauan yang disarankan

Data pajanan tambahan Had pendedahan tidak ditetapkan untuk produk ini.

Langkah-langkahkejuruteraan untukmengurangkan pendedahan

Gunakan dalam kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.

Peralatan pelindung diri

Perlindungan kulit danbadan

Tidak tersedia.

Umum Gunakan peralatan perlindungan peribadi untuk meminimumkan pendedahan kepada kulit danmata.

Langkah Kebersihan Kendalikan selaras dengan kebersihan industri yang baik dan amalan keselamatan.

9. SIFATSIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa

Keadaan fizikal Cecair.

Warna Magenta

Bau Tidak tersedia.

Ambang bau Tidak tersedia.

pH 7 - 7.5

Tekanan Wap Tidak dipastikan.

Takat didih Tidak dipastikan.

Takat lebur/Takat beku Tidak tersedia.

Keterlarutan (air) Boleh larut dalam air

Graviti tentu Tidak dipastikan.

Takat kilat > 93.3 C (> 200.0 F) Mangkuk Tertutup Pensky-Martens

Had kebolehnyalaan di udara,atas, % mengikut isi padu

Tidak tersedia.

Had kebolehnyalaan di udara,bawah, % mengikut isi padu

Tidak dipastikan.

Suhu swanyala Tidak dipastikan.

VOC < 251 g/l

Kadar penyejatan Tidak dipastikan.

2 / 5

Nama Material: CN023 Series

12598 # Versi: 02 Tarikh Semakan: 09-15-2015 Tarikh diterbitkan: 06-19-2015

SDS MALAYSIA

Data lain

Sifat-sifat mengoksida Tidak dipastikan.

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Keadaan yang harusdielakkan

Tidak tersedia.

Hasil penguraian berbahaya Apabila penguraian berlaku, produk ini boleh membebaskan gas nitrogen oksida, karbonmonoksida, karbon dioksida dan/atau hidrokarbon berat molekul rendah.

Kestabilan Stabil di bawah keadaan simpanan yang disarankan.

Bahan untuk dielak Tidak serasi dengan bes keras dan agen mengoksida.

Pempolimeran berbahaya Tidak akan terjadi.

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Ketoksikan akut Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Kakisan/kerengsaan kulit Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Kerosakan mata yangserius/kerengsaan mata

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Pemekaan respirasi atau kulit

Pemekaan kulit Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Pemekaan pernafasan Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Kekarsinogenan Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Kemutagenan sel kuman Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Toksik kepada pembiakan Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Ketoksikan organ sasarankhusus setelah pendedahantunggal

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Ketoksikan organ sasarankhusus - pendedahanberulang

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Hazard aspirasi Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Maklumat lanjut Complete toxicity data are not available for this specific formulationRujuk kepada Bahagian 2 untuk potensi kesan kesihatan dan Bahagian 4 untuk langkahpertolongan cemas.

Keputusan UjianKomponen Spesies

Data Toksikologi

Alifatik diol (CAS Proprietari)

LD50 Arnab

Dermis

Akut

> 10000 mg/kg

LD50 Mencit

Lain

1738 mg/kg

LD50 Tikus

Oral

3730 mg/kg

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Data ekotoksikologi

Produk Keputusan UjianSpesies

CN023 Series (CAS Campuran)

Aquatik

EC50Alga > 100 mg/l, 72 hrAlga

NOEC 100 mg/l, 72 hrAlga

EC50Krustasea > 100 mg/l, 48 hrDaphnia

NOEC 100 mg/l, 48 hrDaphnia

Kesan-kesan alam sekitar Tidak tersedia.

Biopenumpukan

3 / 5

Nama Material: CN023 Series

12598 # Versi: 02 Tarikh Semakan: 09-15-2015 Tarikh diterbitkan: 06-19-2015

SDS MALAYSIA

Potensi Biopenimbunanan

Pekali pemisahan oktanol/air log Kow

Alifatik diol -0.106

13. MAKLUMAT PEMBUANGAN

Arahan pembuangan Jangan buang bersama sisa buangan am pejabat. Jangan biarkan bahan ini disalirkan ke dalampembetung/bekalan air.Lupuskan bahan buangan selaras dengan Peraturan Alam Sekitar Tempatan, Negeri, Persekutuan,dan Wilayah.HP's Planet Partners (tanda dagangan) membekal program kitar semula yang membolehkan kitarsemula ringkas dan mudah untuk HP inkjet asal dan bekalan LaserJet. Untuk maklumat lanjut danuntuk menentukan jika perkhidmatan ini tersedia di lokasi anda, sila layarihttp://www.hp.com/recycle.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

DOT

Tidak dikawal selia sebagai barang-barang berbahaya.

IATA

Tidak dikawal selia sebagai barang-barang berbahaya.

IMDG

Tidak dikawal selia sebagai barang-barang berbahaya.

ADR

Tidak dikawal selia sebagai barang-barang berbahaya.

Maklumat lanjut Barang tidak berbahaya bawah DOT, IATA, ADR, IMDG, atau RID.

15. MAKLUMAT PENGAWALAN

Peraturan antarabangsa Semua bahan kimia di dalam produk HP ini telah diberitahu atau telah dikecualikan daripadapemberitahuan di bawah undang-undang pemberitahuan bahan kimia di negara-negara berikut:Amerika Syarikat (TSCA), Kesatuan Eropah (EINECS/ELINCS), Switzerland, anada (DSL/NDSL),Australia, Jepun, Filipina, Korea Selatan, New Zealand dan China.

16. MAKLUMAT LAIN

Kenyataan Sangkalan Dokumen Helaian Data Keselamatan ini disediakan tanpa sebarang caj kepada pelanggan HP. Datadiketahui terkini kepada HP semasa persediaan dokumen ini dan dipercayai tepat. Ia hendaklahtidak ditafsirkan sebagai menjamin sifat tertentu produk seperti yang dihuraikan atau sesuai untukpenggunaan tertentu. Dokumen ini telah disediakan mengikut keperluan bidang kuasa yangdinyatakan dalam Seksyen 1 di atas dan mungkin tidak memenuhi keperluan peraturan di negaralain.

Disediakan oleh HP

Tarikh diterbitkan 06-19-2015

Tarikh Semakan 09-15-2015

# Versi 02

Maklumat Pengeluar HP1501 Page Mill RoadPalo Alto, CA 94304-1112 USDirect 1-650-857-5020

4 / 5

Nama Material: CN023 Series

12598 # Versi: 02 Tarikh Semakan: 09-15-2015 Tarikh diterbitkan: 06-19-2015

SDS MALAYSIA

Penerangan singkatan

ACGIH

CAS

DOT

EPCRA

CERCLA

CFR

COC

IARC

NIOSH

NTP

OSHA

PEL

RCRA

REC

REL

SARA

STEL

TCLP:

TLV

TSCA

VOC

Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat

Perkhidmatan Abstrak Kimia

Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act

Code of Federal Regulations

Mangkuk Terbuka Cleveland

Department of Transportation

Akta Perancangan Kecemasan dan Hak Untuk Tahu Masyarakat (dikenali sebagai SARA)

Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Barah

Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara

Pro