12
Úvod Robotika Úvod Vladimír Smutný Centrum strojového vnímání Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké učení technické v Praze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ROBOTICS: Vladim´ ır Smutn´ y Slide 1, Page 1

Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

  • Upload
    dothu

  • View
    220

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Úvod

RobotikaÚvod

Vladimír Smutný

Centrum strojového vnímání

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

České vysoké učení technické v Praze

12345678910111213141516171819

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 1, Page 1

Page 2: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Robotika

Úvodní předmět o řízení mechanických systému včetněmanipulátorů, robotů, výrobních a jiných strojů.

Robot A teprve mladý Rossum měl nápad udělatz toho živé a inteligentní pracovní stroje (K.Čapek, R.U.R., předehra).

12345678910111213141516171819

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 2, Page 2

Page 3: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Lepení

12345678910111213141516171819

Povsimnete si, ze cena robota je jen jednou, nekdy ma-lou, castı nakladu na porızenı robotizovane bunky. Casti,ktere majı byt obrabeny, smontovavany nebo kontrolovanymusejı byt uchopeny nebo upevneny. Pokud vyrobnı linkazpracovava ruzne vyrobky, musejı byt tyto prıpravky castonavrhovany pro kazdy typorozmer zvlast’. Prıpravky, ktere

umı vıce typorozmeru, jsou zase velmi komplikovane ajejich cena je podobna cene sady prıpravku. Mezi dalsınaklady patrı cena vyrobnı technologie (lisy, obrabecı stroje,svarecky, lepicky,...), naklady na programovanı robotu, spolu-pracujıcıch zarızenı, oplocenı a cena bezpecnostnıch opatrenı.

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 10, Page 3

Page 4: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Kompletace klikového hřídele

12345678910111213141516171819

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 11, Page 4

Page 5: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Montáž přední masky automobilu

12345678910111213141516171819

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 12, Page 5

Page 6: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Robot Clopema

https://www.youtube.com/watch?v=mrh4TJK1gdQ

12345678910111213141516171819

Chapadlo Clopema ma dva prsty a tri stupne volnosti.Otvıra a svıra prsty, ma schopnost pohybovat prsty vuci sobe,podda se pri dotyku s podlozkou a navıc lze sılu poddajnosti

regulovat. Krome toho ma taktilnı vnitrnı stranu prstu, de-tektor prıtomnosti predmetu mezi prsty a kameru pro troj-rozmernou rekonstrukci mikropovrchu.

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 13, Page 6

Page 7: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Chapadla

12345678910111213141516171819

Krome standardnıch katalogovych chapadel se casto vprumyslu pouzıvajı technologicke hlavice vyrobene pro dany

ucel.

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 14, Page 7

Page 8: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Chapadla II

Versaball: http://www.youtube.com/embed/bOuzbOLA7fYSchunk dexterous hand: https://www.youtube.com/watch?v=hPtSbPzROrsSchunk SDH-2: https://www.youtube.com/watch?v=4QvShViUceM

12345678910111213141516171819

Na Cornellove univerzite byla vyvinuta hlavice, kteraumı manipulovat s rozmanitymi objekty. Shadowhand je

neuspesny pokus o imitaci lidske ruky. Ruka Schunk SDH-2 je komercne dostupna.

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 15, Page 8

Page 9: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Části oboru robotika a vztah k ostatním oborům

Teoretická robotika: hledá principy, možnosti a omezení,(biologie, psychologie, etologie, matematika, fyzika).

Experimentální robotika: ověřuje principy, staví hračky(kybernetika, umělá inteligence, inženýrské disciplíny).

Průmyslová robotika: Navrhuje, staví a používá roboty (teorie ainstrumentace řízení, elektronika, strojírenství, automatizacevýroby).

12345678910111213141516171819

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 16, Page 9

Page 10: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Tři zákony robotiky

(Isaac Asimov, The caves of steel (Ocelové jeskyně), Galaxy No.13, 1950.)

1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit,aby bylo člověku ublíženo.

2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdyjsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem.

3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů,kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhýmzákonem.

12345678910111213141516171819

Komentar: Soucasne roboty nejsou schopny samy in-terpretovat tato pravidla. Vyvojar a integrator robotumusı tato pravidla implementovat explicitne, napr. pomocınastroju jako oplocenı, opticke zavory, bezpecnostnı ob-vody a podobne). Napr. robot Mitsubishi umı online kon-trolovat, zda se hrot nastroje vyskytuje uvnitr konvexnıhomnohostenu. Predpisy pro bezpecnost pri nasazovanı ro-botu lze nalezt naprıklad v techto normach (zdroj Kuka):

73/23/EEC Low Voltage Directive: CouncilDirective of 19 February 1973 onthe harmonization of the laws ofMember States relating to electri-cal equipment designed for use wi-thin certain voltage limits

1993

89/336/EEC EMC Directive: Council Directiveof 3 May 1989 on the approxi-mation of the laws of the MemberStates relating to electromagneticcompatibility

1993

97/23/EC Pressure Equipment Directive: Di-rective of the European Parliamentand of the Council of 29 May 1997on the approximation of the lawsof the Member States concerningpressure equipment

1997

98/37/EC Machinery Directive: Directive ofthe European Parliament and ofthe Council of 22 June 1998 on theapproximation of the laws of theMember States relating to machi-nery

1998

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 17, Page 10

Page 11: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Bezpečnost v reálném světě

12345678910111213141516171819

EN 418 Safety of machinery: EMER-GENCY STOP equipment,functional aspects; principles fordesign

1993

EN 563 Safety of machinery: Temperaturesof touchable surfaces - Ergonomicsdata to establish temperature limitvalues for hot surfaces

2000

EN 614-1 Safety of machinery: Ergonomicdesign principles - Part 1: Termsand general principles

1995

EN 775 Industrial robots: Safety 1993EN 954-1 Safety of machinery: Safety-related

parts of control systems - Part 1:General principles for design

1997

EN 55011 Industrial, scientific and medical(ISM) radio-frequency equipment- Radio disturbance characteristics- Limits and methods of measure-ment

2003

EN 60204-1 Safety of machinery: Electricalequipment of machines - Part 1:General requirements

1998

EN 61000-4-4 Electromagnetic compatibility(EMC): Part 4-4: Testing and me-asurement techniques - Electricalfast transient/burst immunity test

2002

EN 61000-4-5 Electromagnetic compatibility(EMC): Part 4-5: Testing andmeasurement techniques; Surgeimmunity test

2001

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility(EMC): Part 6-2: Generic stan-dards - Immunity for industrialenvironments

2002

EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility(EMC): Part 6-4: Generic stan-dards; Emission standard forindustrial environments

2002

EN 61800-3 Adjustable speed electrical powerdrive systems: Part 3: EMC pro-duct standard including specifictest methods

2001

EN ISO 12100-1 Safety of machinery: Basic con-cepts, general principles for design- Part 1: Basic terminology, metho-dology

2004

EN ISO 12100-2 Safety of machinery: Basic con-cepts, general principles for design- Part 2: Technical principles

2004

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 18, Page 11

Page 12: Robotika - CMPcmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ROB/roblec/introduction-notecz.pdf · Robotika Úvodní p°edm¥t o °ízení mechanických systému v£etn¥ manipulátor·, robot·, výrobních

Výroba a automatizace

Zavádění mechanizace, automatizace a robotizace:� Snižování podílu přímé lidské práce na výrobě.� Zkracování výrobního cyklu.� Zvyšování produktivity práce.� Zvyšování kvality výrobků.� Technické, ekonomické a sociální hlediska.� Automatizace většinou snižuje vliv lidského faktoru na kvalituvýroby.

� Mění se struktura kvalifikace pracovní síly.� Počet pracovníků ve výrobě se snižuje, přinejmenším někdy.

12345678910111213141516171819

ROBOTICS: Vladimır Smutny Slide 19, Page 12