of 76 /76
ROčENKA 2016 / 2017 Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Ročenka 2016 / 2017Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Page 2: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Zriaďovateľom Gymnázia, Golianova 68, Nitra je Nitriansky samosprávny kraj.

Page 3: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Úlohy, ktoré sú pred nami, nikdy nie sú také veľké ako sila, ktorú máme v sebe.

Výchovou k vzdelaniu - vzdelaním k úspechu.

Príhovor ...............................................................4Krátko o nás........................................................6Prijímacie konanie ............................................. 7Aktivity školy… ...................................................8Maturitné skúšky ............................................. 18Triedy 8 - ročného štúdia ............................. 20Triedy 5 - ročného štúdia .............................. 34Triedy 4 - ročného štúdia .............................. 48Výsledky žiakov v súťažiach ......................... 68Vybudovali sme ................................................71Ozvena ..............................................................72Žiacka školská rada .........................................73Rada školy .........................................................73Rada rodičov .....................................................73Nadácia gymnázia ..........................................73Zamestnanci školy ...........................................74

Obsah

Page 4: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

4

Milí kolegovia a žiaci, vážení rodičia

Svet sa dnes krúti oveľa rýchlejším tempom ako kedysi a keď z tohto kolotoča nechceme vypadnúť, musíme sa držať každý deň silnejšie. Byť vzdelaný je dnes otázkou nutnosti. Je to kľúč ku všetkému. Najlepšia devíza do budúcnosti našich detí. Byť vzdelaným však neznamená, že stačí byť „nabitý“ len vedomosťami. Je dôležité viesť žiakov ku kreativite a  flexibilite, k schopnosti vedieť na-rábať s vedomosťami, vedieť ich od prezentovať a reali-zovať vlastné myšlienky. Škola každým rokom dáva veľký priestor žiakom na ich sebarealizáciu, či už priamo na vy-učovaní alebo v mimoškolských aktivitách.

V 3. ročníku školskej ročenky vám ponúkame prehľad naj-dôležitejších aktivít školy, ktorými vám umožníme nazrieť do jej rozmanitého života.

Začiatok školského roka sme odštartovali štátnou hym-nou SR dňa 5. septembra, vzhľadom na nepriaznivé daž-divé počasie, v priestoroch telocvične. Privítali sme spo-ločne 150 žiakov 1. ročníkov a oficiálne sme ich zaradili do cechu študentov na imatrikulácii 26. októbra. Všetci sme si v úvode pripomenuli a tešili sa zo športového vý-sledku nášho absolventa Mateja Tótha, ktorý sa 18. au-gusta 2016 stal olympijským víťazom v chôdzi na 50 km na OH v brazílskom Rio de Janeiro. Bolo úžasné cítiť ako

sa umocňuje u každého z nás vzťah ku škole. Každý bol akosi viac rád, že patrí práve na Golianko. Táto správa bola veľkou výzvou pre našich študentov niečo dokázať, nepremárniť vlastný talent a schopnosti.

Školský rok 2016/17 bol opäť bohatý na množstvo akti-vít. Pokračovali sme v zahraničných projektoch Unesco a  Schulbrücke. V  rámci projektu Erasmus+ sme získali 13 tis. € na zahraničnú stáž piatich kolegýň, ktoré sa tak budú môcť počas letných prázdnin vzdelávať v Anglicku z finančných prostriedkov projektu. Využili sme ponuku z projektu Mini-Erasmus a umožnili sme 15 najlepším žia-kom predposledného ročníka štúdia „pričuchnúť“ o  nie-čo skôr k  vysokoškolskému životu. Žiaci mali možnosť vybrať si zo zoznamu vysokých škôl, ktoré sú partnermi projektu a jeden týždeň aktívne prežiť na VŠ.

Tento školský rok sme dosiahli po prvýkrát plnú obsade-nosť na bilingválnom štúdiu. Mali sme prvých bilingvál-nych maturantov, ktorí maturovali v  anglickom jazyku ako v druhom vyučovacom jazyku na úrovni C1. Po anglic-ky sa maturovalo aj v predmetoch informatika a chémia. Nikto z maturantov nevyužil možnosť maturovať elektro-nicky na externej časti MS.

Zapojili sme sa opäť do e-testovaní NÚCEM Bratislava. Testovania boli zamerané na finančnú gramotnosť – zapo-jila sa v októbri VII. SPA, čitateľskú gramotnosť – zúčast-nila sa v októbri II.AJ a matematickú gramotnosť – testo-vali sa v januári vybraní žiaci maturitného ročníka. Žiaci 5. ročníka bilingválneho štúdia využili možnosť pilotného testovania v anglickom jazyku na úrovni C1. Okrem tes-tovaní sme zabezpečovali vzdelávanie žiakov na finančnú gramotnosť. Na mnohých predmetoch internými vyuču-júcimi, ale v  1. ročníku 4-ročného a 5-ročného štúdia aj externými odborníkmi na finančníctvo priamo z praxe.

RNDr. Zuzana Hurtováriaditeľka školy

Mgr. Eva Frantzovázástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Soňa Krivošíkovázástupkyňa riaditeľky školy

Page 5: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

5

V závere kalendárneho roka sa nám podarilo dotiahnuť do budovy školy optický internet. Túto snahu sme vyví-jali už niekoľko rokov a sme radi, že od januára 2017 sa stala skutočnosťou. Dosiahnutím väčšej internetovej rýchlosti sa zlepšili podmienky na vyučovaní všetkých predmetov. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.

Naši žiaci pokračovali v projekte Zážitková stopa. Vy-budovali ju v areáli školy pri vstupe do budovy od Pe-tzvalovej ulice. Stopa nielen skrášľuje vonkajší priestor školy, ale je i dôkazom manuálnej zručnosti našich žia-kov. Tohtoroční maturanti zážitkovú stopu predlžujú o chodník, do ktorého si každá maturitná trieda priloží svoj kameň ako symbolickú trvalú stopu, ktorú zane-cháva v histórií nášho gymnázia. Teší nás, že aj týmto spôsobom preukazujú maturanti svoj vzťah a  trvalé puto so školou.

Rok 2017 sa stal výnimočným a zapisuje sa do histórie našej školy najmä tým, že škola „získala“ list vlastníc-tva na budovu, v ktorej sídli takmer 23 rokov. V máji 2017 došlo k  vysporiadaniu majetkov medzi Mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom a následne k odkúpeniu budovy. Budovu Gymnázia na Golianovej ulici 68 v Nitre získava tak do správy samotná škola.

V priebehu školského roka sme rozbehli intenzívne prí-pravy k  zriadeniu školského bufetu v  nových priesto-roch školy. Prípravný proces bol náročnejší ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a tak verím, že študentov poteší v novom školskom roku rozšírený bufetový sor-timent najmä o  zdravé potraviny - ovocie a  zeleninu, ale i šťavy a šaláty.

Spolupráca s  radou rodičov bola veľmi dobrá. Zorgani-zovali sme spolu 3 zasadnutia triednych schôdzok RZ. Prvé zasadnutie v  septembri bolo spojené s  ochutnáv-kou jedál pripravovaných podľa nových receptúr v našej školskej kuchyni. Chceme sa poďakovať rodičom aj tou-to cestou za podporu a pomoc pri organizovaní rôznych akcií. Poďakovanie patrí predovšetkým predsedovi rady rodičov Doc., Ing. Ivanovi Janoškovi, CSc. za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť a snahu pomôcť škole pri rieše-ní aktuálnych úloh.

Vedenie školy oceňuje úspechy žiakov v súťažiach, olym-piádach, v projektoch, ale i iné formy reprezentácie ško-ly na verejnosti – 22. Benefičný koncert, vystúpenie žia-kov pri Pamätníku osloboditeľov z príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, Mladý tvorca, oslavy Dňa učiteľov, ale i vystúpenia žiakov v regionálnej televízií. Patrí vám za to milí žiaci veľká vďaka.

Poďakovanie patrí všetkým kolegyniam a  kolegom za vaše pracovné nasadenie a  každodenné úsilie, ktoré vynakladáte pri výchove a vzdelávaní našich žiakov, za ľudský postoj a  veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj pri plne-ní všetkých ostatných úloh súvisiacich s vašou prácou. Vďaka patrí i ostatným zamestnancom školy za zodpo-vedný prístup k práci a plneniu si svojich povinností.

Želám Vám všetkým veľa zdravia, energie, nadšenia a tvorivých síl do ďalšieho školského roka. Všetkým vám želám krásne prázdniny.

RNDr. Zuzana Hurtová riaditeľka školy

Page 6: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

6

KRÁTKO O NÁSGymnázium na Golianovej ulici v Nitre netreba dlho predstavovať. Má svoju už takmer storočnú históriu. Mnohí Nitrania si ho pamätajú ako Gymnázium Eu-gena Gudernu. Dnes je gymnázium modernou ško-lou s dobrým menom, jej absolventi sú úspešní ľudia, či už na VŠ alebo v praxi.

V tomto školskom roku pracovalo v škole: 49 peda-gogických zamestnancov, 1 zahraničná anglická lek-torka, 1 školská psychologička, 14 nepedagogických zamestnancov a 10 zamestnancov školskej jedálne.

Na zahájení nového školského roka sme privítali nové kolegyne: Mgr. Zuzanu Kozárovú (ANJ – RUJ), Mgr. Moniku Kelebercovú (ANJ – SPJ), PhDr. Lauru Pokoraczkú Križovičovú (NEJ – zastupovanie za MD).

Po materskej dovolenke sa vrátili: Mgr. Viera Švar-dová (ANJ), od februára Mgr. Alexandra Podobová (NEJ) a Mgr. Anežka Luleiová (NEJ- SJL).

Page 7: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

7

Pracovný pomer ukončili: PaedDr. Mária Šuláková (od februára odišla do dôchodku), Milan Šooš (od júla odišiel do dôchodku).

V  gymnáziu sa vzdelávalo v  tomto školskom roku 711 žiakov v  24 triedach a  v  troch formách štúdia: osemročné (198 žiakov), štvorročné (303 žiakov) a päťročné – bilingválne štúdium s druhým vyučova-cím jazykom anglickým (210 žiakov).

Vedenie školy v  zmysle platnej školskej legislatívy 8 žiakom povolilo štúdium na obdobnej škole v za-hraničí. Naši žiaci úspešne študovali vo Veľkej Britá-nii, Írsku, USA, Fínsku a Prahe.

Na odbornosť vo vyučovaní jednotlivých predme-tov dohliadali predsedovia predmetových komi-sií: PhDr. Darina Račková (SJL), Renáta Bohusla-vová (ANJ), Mgr. Viera Civáňová (NEJ, RUJ, SPJ), PaedDr. Erika Miková (MAT), PaedDr. Alena Viziová, PhD. (BIO), Mgr. Kristína Laurinská (FYZ), Ing. Eva Karlubíková (CHEM), PaedDr. Jana Pechová (INF), Mgr. Dana Slobodová (GEO), PhDr. Vlasta Zelenková (OBN), Mgr. Martina Koprdová (DEJ), Mgr. Eva Do-biaš (VYCH) a Mgr. Vladimír Podoba (TSV).

V škole sa vzdelávanie realizovalo aj na vzdelávacie poukazy. Škola získala 282 vzdelávacích poukazov od svojich žiakov a zriadila 19 krúžkov. Niektorí žiaci sa vzdelávali v krúžkoch aj bez vzdelávacích pouka-zov. Škola rešpektuje slobodnú voľbu žiaka, ako na-loží so svojim poukazom.

Žiaci a zamestnanci školy majú zabezpečené stravo-vanie v školskej jedálni. Atraktívna je pre všetkých možnosť výberu z  dvoch hlavných jedál. V  tomto roku sme mali 649 stravníkov.

PRIJÍMACIE KONANIEPrijímacie talentové skúšky do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia sa konali 29. mar-ca 2017. Prihlásilo sa 238 uchádzačov a  prijímaciu talentovú skúšku vykonalo 228 žiakov, z  toho 102 žiakov z  8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z  9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach skúšky – test z matematiky, test zo slovenského jazyka a literatú-ry, test na overenie študijných predpokladov a jazy-kových zručností.

Na prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročné-ho štúdia sa prihlásilo 200 uchádzačov z  9. roční-ka ZŠ. Prijímacie skúšky sa konali 9. mája a 11. mája 2017. Prijali sme 72 najúspešnejších žiakov v zmysle schváleného plánu výkonov.

Na prijímacie skúšky do prvého ročníka 8-ročného štúdia bolo prihlásených 103 uchádzačov z 5. roční-ka ZŠ. Prijímacie skúšky sa konali súbežne so 4-roč-ným štúdiom. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žia-kov.

Page 8: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

8

SPRACHDIPLOM

Každoročne ponúkame žiakom, ktorí dosahujú vý-borné výsledky v nemeckom jazyku, možnosť získať medzinárodne uznávaný nemecký jazykový certifikát Sprachdiplom DSD I. alebo II. Diplom je akceptovaný na VŠ v nemecky hovoriacich krajinách.V tomto školskom roku sa o tento certifikát usilovalo 5 žiakov nášho gymnázia. Dňa 9.3.2017 úspešne vyko-nali písomnú časť nemeckej jazykovej skúšky Sprach-diplom DSD I. ( úroveň A2/B1). Súčasťou skúšky bola práca s textom, posluch a tvorba slohu. Ústna časť sa konala 31.3.2017 a všetci piati študenti ju úspešne zvládli na úrovni B1.

ZAHRANIčNé PROjeKTy

Projekt UNESCOV dňoch 3. – 6. 4. 2017 sa 14 žiakov nášho gymnázia zúčastnilo projektu UNESCO 2017 vo Viedni. Mot-tom tohtoročného stretnutia bol TURIZMUS. Tému

spoznávali študenti z rôznych uhlov pohľadu: hudba, geografia, história, biológia. Rokovacím jazykom bola nemčina. Stretnutia sa zúčastnili tiež žiaci Gymnázia na Slovanskom náměstí v Brne, Josef-Haydn-Real Gymnasia vo Viedni a Babits Mihály Gimnázia v Pécsi. Pre žiakov bolo pripravených veľa zaujímavostí: pre-hliadka historického centra Viedne, muzikál vo Volk-soper Wien, návšteva prírodnej rezervácie National-park Donau- Auen.

Projekt SCHULBRÜCKE EUROPA 2017

V termíne 9. – 17. 3. 2017 sa konal v nemeckom mes-te Heidelberg medzinárodný projekt SchulBrücke Europa 2017, ktorého sa zúčastnilo osem žiakov na-šej školy. Ďalšími účastníkmi projektu boli študenti z Holandska, Nemecka, Maďarska a Poľska. Projekt je podporovaný a  financovaný Nemeckou národnou nadáciou a Nadáciou Roberta Boscha. Jeho hlavnou myšlienkou je „stavať mosty priateľstva“ medzi mla-dými ľuďmi v Európe. Ústredná téma projektu znela:

„Myslíme na budúcnosť Európy“. Študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutova-li o  problémoch Európy i  vlastných krajín. Naši štu-denti predstavili svoju školu, mesto i vlasť, aj tradič-nými jedlami.

Letný pobyt študentov v RuskuCez letné prázdniny 2016 sa zúčastnili bezplatne 13 naši študenti z tried II.B, III.B, IV.AJ a IV.B trojtýždňo-

Page 9: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

9

vého pobytu v ruskom meste Voronež. Pod vedením pani profesorky Mgr. Marty Turanovej zažili neopako-vateľné chvíle plné zaujímavých stretnutí, worksho-pov, exkurzií, zábavných súťaží a zdokonaľovania sa v  ruskom jazyku. Spoznávanie kultúry – folklór, rus-ké kroje, balalajka, samovar, ako aj návšteva Moskvy a  noví kamaráti  – to všetko zostane v  ich spomien-kach.Organizátorom pobytu v  Rusku bola Voronežská štátna pedagogická univerzita v  spolupráci s  Veľvy-slanectvom Ruskej federácie.

ODbORNé exKuRZIe

Po stopách Leonarda da VincihoOd 17. do 21. 5. 2017 sa 33 žiakov našej školy zúčast-nilo poznávacej a  odbornej exkurzie zameranej na rozšírenie vedomostí z  prírodovedných predmetov

„Po stopách Leonarda da Vinciho“ – génia s úžasným umeleckým a  technickým myslením. V  malebnom Toskánsku žiaci navštívili mramorové lomy v  Carra-re. Na džípoch zašli do srdca lomu, kde sa dozvedeli o  ťažbe mramoru. Absolvovali prehliadku hlavné-ho mesta Lucca jednej z  provincií. Taktiež navštívili slávne mesto Piazza dei Miracoli, ale i Vinci - rodnú dedinku Leonarda da Vinciho. Súčasťou zájazdu bola i návšteva Florencie – bazilika Santa Croce, námestie Piazza della Signoria, Michelangelova socha Dávida, dóm Santa Maria del Fiore, ale i veľa ďalších zaujíma-vých miest.

Arborétum Tesárske Mlyňany2. a 3. mája 2017 sa žiaci III.AJ, III.BJ, II.A, II.B, II.C a VI.SXA zúčastnili exkurzie do arboréta. Keď žiaci ráno vy-stúpili pred bránami arboréta, dostali pracovné listy a mohli sa vydať na púť prírodou. Mnohí z nich videli netypické rastlinstvo prvýkrát naživo. Popri prechádz-ke žiaci vypĺňali pracovné listy a fotili najkrajšie rastli-ny. Navštívili rôzne časti arboréta, napríklad kórejskú, japonskú, ale aj severo – americkú oblasť. Získali veľa nových poznatkov nielen o arboréte, ale i jednotlivých druhoch rastlín.

Exkurzia „Historická Nitra“

PK výchov každoročne pripravuje historicko  – umeleckú exkurziu po stopách starobylej Nitry. 28.–30. 9. 2016 sa exkurzie zúčastnili žiaci I.A, B, C, I.AJ a  V.KNA. Študenti absolvovali prehliadku tra-sy Horného mesta: Františkánsky kostol sv. Petra a  Pavla s  kláštorom, Pribinovo námestie, Námestie Jána Pavla II., prezreli si Katedrálu sv. Emeráma, Va-zulovu vežu, Kazematy a vzácne artefakty Diecézne-ho múzea. Žiaci bilingválneho štúdia absolvovali pre-hliadku v anglickom jazyku.

Exkurzia na Okresnom súde v NitreŠtudenti VII.SPA absolvovali 8. 2. 2017 celodennú od-bornú exkurziu na Okresnom súde v  Nitre. Zúčast-nili sa dvoch súdnych pojednávaní s  problematikou sexuálneho násilia, ublíženia na zdraví, majetkového

Page 10: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

10

na pyramídu a pritom spoznali veľa rastlinných a ži-vočíšnych druhov.

Literárna exkurzia v MartinePo roku sme sa opäť zúčastnili literárnej exkurzie v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine. Dňa 25. 10. 2016 žiaci IV. A, IV. B, IV. AJ a IV. BJ absol-vovali prednášku o  počiatkoch slovenskej literárnej minulosti v Národnej dvorane, kde si chronologicky zopakovali vývin slovenskej literárnej tvorby až do 20. storočia. Navštívili i Národný cintorín v Martine, kde žiaci pri hroboch symbolicky, zapálením sviečky, pre-javili úctu dejateľom slovenskej literatúry.

Na Moravu za históriou…25. a  26.  4.  2017 sa žiaci V.KNA a  I.A,B,C zúčastni-li odbornej exkurzie na Morave v dedinke Modrá, vo Velehrade a  Starom Měste pri Uherskom Hradiš-ti. Exkurzia sa začala prehliadkou archeoskanzenu v  Modrej. Pokračovala prehliadkou baziliky v  štýle baroka vo Velehrade, neskôr pamätníka Veľkej Mora-vy v Starom Měste. Poslednou zástavkou bolo mesto Uherské Hradište, prehliadka ktorého umocnila prí-

trestného činu a činu vydierania. Súčasťou odbornej exkurzie bola aj beseda so sudkyňou Okresného súdu Nitra Mgr. Pamelou Záleskou na odbornú problemati- ku právneho systému.

Exkurzia NBS a NR SR

Opäť sme zavítali do Bratislavy za účelom prehliadky výstavy v Národnej banke Slovenska a návštevy Ná-rodnej rady Slovenskej republiky. Tejto akcie sa zú-častnili dňa 2. 2. 2017 žiaci maturitných tried, ktorých v Národnej banke Slovenska zaujala výstava zamera-ná na postupný vznik Európskej únie, ale i vývoj peňa-zí. V  parlamente žiaci živo diskutovali s  Igorom Ma-tovičom, s viceprimátorom Nitry Martinom Nemkym a Petrom Kresákom o zmenách v legislatíve, voľbách do VÚC, ale i o budúcom rozvoji Nitry. Na záver sa žiaci stihli odfotografovať s  ministrom medzinárod-ných vecí Miroslavom Lajčákom.

Odborná exkurzia a prednáška v sídle Správy CHKO PonitrieDňa 13. 10. 2016 sa žiaci I. PA zúčastnili odbornej ex-kurzie a prednášky na Samovej ulici v Nitre, kde sídli Správa CHKO Ponitrie. Prostredníctvom odbornej prednášky Mgr. Ľuboša Vadela, PhD. mali možnosť spoznať rastlinstvo a  živočíšstvo žijúce na území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Žiakov zauja-li ukážky fotografií inváznych rastlín rastúcich na území Slovenska a  tiež vystavená expozícia zvierat. Druhá časť exkurzie pokračovala v  máji turistickou vychádzkou. Žiaci sa cez náučný chodník dostali až

Page 11: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

11

Exkurzia Prírodovedná Viedeň 2016V predvianočnom čase PK chémie pripravila pre žia-kov III.AJ a II.C triedy prehliadku Seegrotte – sadrov-covej bane v  Hinterbruhle pri Viedni a  tiež minera-logickej expozície v Prírodovednom múzeu vo Viedni.

NAVšTíVILI NáS

Beseda s premiérom Robertom Ficom11.  11.  2016 navštívil našu školu predseda vlády SR Robert Fico, ktorý besedoval so žiakmi maturitné-ho a tretieho ročníka na tému: "Slovenská republika predsedajúca krajina v Rade Európskej únie". V záve-re stretnutia sa pán premiér poďakoval žiakom za ich názory a záujem o aktuálne dianie v EÚ.

Beseda so zástupcom veľvyslanca USA na Slovensku

Dňa 9. februára 2017 sme na pôde školy privítali pána Richarda N. „Trey“ Lyonsa  III. zástupcu veľvyslanca USA, ktorý besedoval v anglickom jazyku so študen-tami bilingválneho štúdia na tému možnosti štúdia na VŠ v  zahraničí. Naši absolventi doposiaľ upred-nostňovali VŠ v Dánsku, Berlíne, Veľkej Británii a vo Viedni. Veríme, že informácie, ktoré žiaci získali im pomôžu pri ich rozhodovaní o budúcom štúdiu na VŠ.

jemné zážitky žiakov, ale i vedomosti o našich pred-koch a Veľkej Morave.

Osvienčim – Krakov – Vielička"Ak nepoznáš minulosť, nemôžeš zlepšiť budúcnosť."V dňoch 3. – 4. apríla 2017 sa 89 žiakov z tried III.A, III.B, VII.SPA, IV.AJ a IV.BJ zúčastnilo tradičnej odbor-nej exkurzie do Poľska. Cieľom exkurzie bolo absol-vovať prehliadku koncentračných táborov Auschwi-tz I. a II., známych ako Osvienčim a Brezinka – miest najväčšej tragédie ľudstva  – holokaustu. Zaujímavé a  emotívne rozprávanie o  živote väzňov a  tábore, o  lekárskych pokusoch na ľuďoch, hromadnom vy-vražďovaní budú mementom pre žiakov, aby sa už nikdy nezopakovali takéto hrôzy a  zverstvá. Súčas-ťou exkurzie bola aj prehliadka Krakova a soľnej bane Vielicka.

Pixel FederationFirma Pixel Federation otvorila 6. 4. 2017 dvere našim žiakom, aby videli priamo pri práci dizajnérov, grafi-kov, programátorov, testerov, ale aj pracovníkov marketingu, či centrum hráčskej podpory. Z  pred-nášky Alexandra Paveleka o gamedizajne si odniesli hodnotné informácie o tvorbe a dizajne hier. Na záver exkurzie si žiaci mohli vyskúšať technológie pre virtu-álnu realitu. Žiaci zistili, aké to je pracovať v úspešnej firme. Aké výhody a nevýhody táto práca prináša.

Page 12: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

12

šiangových masiek. Žiaci si priniesli vlastný materiál a pustili sa usilovne do práce. Výsledkom boli zaujíma-vé a nápadité masky. Všetci malí umelci dostali sladkú odmenu. Najkrajšie a najtvorivejšie masky sa prezen-tovali na výstavke školy.

Rozhoduj o Európe17. 2. 2017 sa študenti VII.SPA zúčastnili česko-slo-venského projektu Rozhoduj o  Európe. Projekt orga-nizovalo Centrum pre európsku politiku Bratislava v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. V prvej časti projektu sa študenti oboznámili s  témami: Európska integrácia, inštitúcie a rozhodovanie v EÚ, pozícia SR v EÚ. Druhá časť bola zameraná na simulované roko-vanie Rady Európskej únie. V tretej časti projektu štu-denti viedli štruktúrovaný dialóg s predstaviteľmi NSK, medzi ktorými bol aj predseda doc. Ing. Milan Belica, PhD. V  závere projektu bolo vyhodnotenie celoden-ných aktivít prítomných študentov z Nitry, Topoľčian, Levíc a  Bratislavy. 1. miesto za najaktívnejšieho poli-tika získala naša študentka Alžbeta Tančinová, ktorá predstavovala štát Švédsko, 3. miesto získal Kristián Balala, ktorý prezentoval záujmy Francúzska.

Týždeň vedy na SlovenskuNaše prírodovedné predmetové komisie pripravili od 7. 11. do 11. 11. 2016 pre žiakov veľa zaujímavých akcií. V biológii sa súťažilo na nižšom stupni osemročného gymnázia na tému Zázraky a tajomstvá v prírode, ale aj v  Zábavnej biológii. Pre starších žiakov bol pripra-vený tradičný Biologický milionár. Niekoľko žiakov sa zúčastnilo prednášky „Moderné trendy v biológii“ na Katedre botaniky a  genetiky UKF v  Nitre. Matemati-ci riešili so žiakmi Sudoku, súťažili v  Matematike po anglicky, riešili Zaujímavú matematiku. V  spolupráci s  UKF Nitra sa žiaci vzdelávali vo finančnej gramot-nosti. PK fyziky zorganizovala Prírodovedný päťboj. V  škole bola nainštalovaná Putovná výstava, počas ktorej sa žiaci III.TA a II.SA zapojili do programu, kde

AKTIVITy šKOLy

Potomkovia ShakespearaŽiaci bilingválnych tried sa tešia svojim zaujímavým aktivitám, v ktorých sa otestuje ich výdrž, odvaha, ale najmä rozsah slovnej zásoby. Tento rok okrem tradičného „Pumpkin Day“ prežívali žiaci „Easter Egg Hunt“- hľadanie veľkonočných vajíčok, čím sa vžili do predveľkonočného obdobia vo Veľkej Británii. Tretia-ci si testovali vedomosti v kvízoch o histórii, kultúre a osobnostiach Veľkej Británie. Žiaci 4. ročníka súťažili ako kreatívni Potomkovia Shakespeara - kto vie viac o  živote, tvorbe a dielach renesančného spisovateľa Williama Shakespeara.

Deň mólusa oslavuje každoročne 23. októbra od 6:02 h. Tento termín pripomína základnú jednotku SI Avogadrovo číslo (6,02 x 1023). Cieľom oslavy Dňa mólu je podpo-rovať záujem o chémiu. Preto sme si vyskúšali zopár zábavných experimentov s  oxidom uhličitým. Témou tohoročnej oslavy bol The Periodic Table of the Ele-MOLEments. My sme sa pripojili k  oslave molelioná-rom, súťažou o Krtkovu tortu, pripili sme si le-mole-le-dou, citrónovou limonádou, zaspievali si Periodic Table Song a zatancovali Periodic Table Dance.

Fašiangové maskyV utorok 14. 2. 2017 sa uskutočnila súťaž pre našich najmladších študentov prímy a  sekundy v  tvorbe fa-

Page 13: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

13

Deň Zeme22. apríl je venovaný našej planéte, aby sme si všetci pripomenuli, že Zem je len jedna, tak si ju treba chrá-niť. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Okrem čistenia i zberu odpadkov z celého areálu ško-ly, žiaci vytrhávali burinu a starali sa o okolie našej školy. Veríme, že aj my sme, čo i len kúskom pomohli k ochrane našej planéty.

Poznaj a chráň mikroregiónUž niekoľko rokov organizuje PK geografie projekt

„Poznaj a chráň mikroregión“, ktorého sa zúčastňujú žiaci III.TA. Prvá časť projektu sa konala 24. marca 2017, kedy si žiaci mohli pozrieť Oponický hrad a Ap-ponyiovskú knižnicu, kde sa práve konala výstava venovaná Johannovi Gutenbergovi a  jeho vynálezu kníhtlače. Druhá časť projektu sa konala 5. 5. 2017. Tentokrát mohli žiaci vidieť kŕmenie najväčších eu-rópskych cicavcov - zubrov európskych v  zubrej zvernici neďaleko Topoľčianok. Poslednou zastávkou bol Národný žrebčín Topoľčianky, ktorý patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a  chovateľské cen-trá ušľachtilých teplokrvných koní.

Slovenský deň na GoliankuPosledný marcový deň na Gymnáziu, Golianova 68, Nitra patril slovenským tradíciám. Aktivitu zorgani-zovala žiacka školská rada a  jej zámerom bolo pri-pomenutie slovenských zvykov a tradícií, priblíženie folklóru a  v  neposlednom rade aj ochutnávka typic-kej slovenskej kuchyne. Študenti pripravili „slovenský

mohli skúmať a  experimentovať so zákonmi fyziky. Pre starších žiakov boli pripravené prednášky na tému: Ťažké ióny, radiácia a rádioterapia, ale i Fyzikálne ex-perimenty. Chemici pripravili pre žiakov II.AJ Zábavné experimenty, mladší žiaci osemročného gymnázia sa stali Mladými chemikmi, najlepších z nich vedenie ško-ly ocenilo. Veronika Mihalová sa zúčastnila celosloven-ského finále Festivalu vedy a techniky v bratislavskej Inchebe, na ktorom získala ocenenie. PK GEO v spolu-práci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre uskutočnila pre žiakov VII. SPA a  IV. AJ prednášku: Geografické informačné systémy (GIS) ako významný nástroj geografického výskumu.

Vianočné aranžovanie 2016Dňa 16.  12. 2016 sa uskutočnila naša tradičná súťaž

"Vianočné aranžovanie". Žiaci si priniesli vlastný ma-teriál na kreatívne vianočné tvorenie. Ich výtvory boli vyhodnotené v 3 kategóriach, podľa veku a ocenené sladkými odmenami. Všetky zdobili našu školu a boli vystavené vo vestibule školy.

Page 14: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

14

Deň OTVOReNýCH DVeRí

Dňa 30. novembra 2016 sme zorganizovali jesenný Deň otvorených dverí, počas ktorého navštívilo našu školu 265 účastníkov. Žiaci a rodičia využili príležitosť podebatovať s vedením školy o možnostiach štúdia na našom gymnáziu. Pod vedením našich žiakov nasledo-vala prehliadka priestorov gymnázia, odborných učeb-ní… Spestrením programu boli rôzne ukážky demon-štračných pokusov, ale i  testov na prijímacie skúšky. 25. apríla 2017 sme po druhýkrát otvorili dvere školy pre uchádzačov o  štvorročné a  osemročné štúdium. Účastníci boli zapojení do zaujímavých aktivít, ktoré im pomohli v príprave na prijímacie skúšky. Riešili sa prijímačkové testy, kvízy, ale mali možnosť zasúťažiť si aj vo vedomostných a umeleckých súťažiach.

IMATRIKuLáCIe

Témou tohtoročných imatrikulácií, ktoré organizova-li bilingválne triedy IV.AJ a  IV.BJ, bol HALLOWEEN. Táto školská akcia sa uskutočnila 26. 10. 2016 v PKO

stôl” s rôznymi dobrotami - mastný chlieb s cibuľou, domáce klobásky, lokše, podpecníky, žinčicu, oštie-pok, bryndzu, koláče a nechýbalo tradičné privítanie chlebom a  soľou. Vestibul zdobila výstava sloven-ských krojov a výšiviek.Študentov školy zaujali predovšetkým tradičné slo-venské tance a  hra na harmonike, ktorú si nacvičili ich spolužiaci. Pripravované aktivity nielen oživili vy-učovanie a spríjemnili záver pracovného týždňa, ale prispeli k formovaniu národného povedomia, hrdosti a úcty k tradíciám a hodnotám. Záujem, s ktorým sa aktivita u študentov stretla, priniesol ovocie v podo-be krásneho zážitku z toho, čo Slovensko ponúka a na čo môžeme byť právom hrdí…

Španielsko našimi očamiKultúru Španielska a krásu španielskeho jazyka nám priblížili španielčinári z  tried II.AJ a  II.C prostredníc-tvom školského projektu Španielsko našimi očami. Súčasťou zaujímavého podujatia, ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2017, bolo divadelné predstavenie, ktoré v  španielskom jazyku naštudovala trieda II.AJ a  ta-nec paso doble v kolektívnej choreografii triedy II.C a  v  párovom prevedení skúsených tanečníkov. Po inšpiratívnych prezentáciách sme nezabudli ani na vedomostný kvíz a na záver sme si pri temperament-ných rytmoch španielskej hudby vychutnali typickú paellu.

Page 15: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

15

Koncert doznel finálnou piesňou Úsmev ako dar, kto-rú zaspievali študenti školy pod vedením Mgr. S. Ki-sovej.

ROK čITATeĽSKej GRAMOTNOSTIŠkolský rok 2016/17 MŠ SR vyhlásilo za rok čitateľ-skej gramotnosti. Aj napriek moderným informačným zdrojom, čítanie stále zostáva základným spôsobom nadobúdania a prehlbovania si vedomostí. Iniciatíva našej školy bola zameraná na podporu čítania viace-rými spôsobmi. Jedným z nich je aj účasť v 5. ročníku česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy". 91 žiakov prevažne z V.KNA a 1.ročníka vyrába-li záložky, ktoré si vymenili s partnerskou školou SOŠ Jozefa Szakkayho v Košiciach. Na 1. stupni 8-ročné-ho štúdia vyrábalo záložky 85 žiakov a na výmenu šli na Gymnázium M.R. Štefánika do Košíc. Žiakov školy veľmi oslovovala aj príležitosť navrhnúť obaly už zná-mych kníh, ale i burza kníh, kde si mohli svoje knihy zameniť.

NAše KuRZy

Pochváliť sa organizáciou 3 typov kurzov sa nemôže každá škola. Cieľom tejto formy vzdelávania je nielen oživiť vyučovanie, doplniť teoretické vedomosti, ale najmä zvýšiť zdatnosť a pohybovú výkonnosť žiakov.Kurz Ochrany života a zdravia sa tradične realizuje pre žiakov 3. ročníka a septimy v maturitnom týždni. Na území mesta Nitra a v  jeho okolí preukážu žiaci svoje znalosti najmä z  civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, pohybovej výkonnosti v  oblasti kondície, streľby a vodáctva.Lyžovačku rozbehli žiaci sekundy a  tercie, ktorí od 8. do 13. 1. 2017 zdolávali kopce v Javorníkoch - stre-

Nitra. Organizátori sa výborne zhostili hlavného programu. 152 žiakov 1. ročníkov bolo tak oficiálne prijatých do cechu študentského. S  veľkým nadše-ním zložili sľub, ktorý pre nich organizátori pripravili. Sprievodným programom bola aj súťaž o  najkrajšiu a  najzaujímavejšiu masku. Na oplátku sa prváci od-menili zaujímavými vystúpeniami, aby sme hneď všet-ci videli, aké talenty sme prijali. Milí prváci želáme vám všetkým veľa úspechov a šťastia v štúdiu.

beNefIčNý KONCeRT

Vo štvrtok 23. marca 2017 sa konal v poradí 22. Bene-fičný koncert v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Kon-cert sme pripravili pre rodičov a pozvaných hostí na tému „Vítanie jari“. Na koncerte vystúpilo spolu 148 žiakov gymnázia, ktorí potešili prítomných spevom, tancom a recitáciou jarných básní, ale i hrou na kla-víri, harmonike a saxafóne. Juraj Janoško (IV.A) robil klavírny doprovod mnohým účinkujúcim mladým ta-lentom, ale veľkým prekvapením pre publikum bola jeho vlastná skladba s názvom Farby jari. Účinkujúci študenti v závere pripomenuli prítomným ľudové zvy-ky a tradície od Kvetnej nedele po Veľkú noc, ktoré sa spájajú s  jarným obdobím a prípravou na Veľkú noc.

Page 16: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

16

šKOLA PODPORujÚCA ZDRAVIe

Svetový deň výživy10. 10. 2016 sme v našej škole zrealizovali súťaž v prí-prave jedál z tofu a sójových výrobkov. Hlavnou pod-mienkou súťaže bolo, použiť čo najzdravšie suroviny. Suroviny na prípravu receptov poskytla firma Lunter. Žiaci sa formou prednášky mohli dozvedieť viac aj o produktoch firmy, ale i účinkoch sójových výrobkov na ľudské zdravie.

POMOHLI SMe INýM

Zbierka pre Detský domovV týždni od 21. do 27. 11. 2016 sa v našej škole organi-zovala zbierka pre deti z Detského domova na Dlhej ulici v Nitre. Zbieralo sa s nadšením a presvedčením pomôcť tým, ktorí to potrebujú – deťom z detského domova. Vyzbieralo sa veľmi veľa potrebných vecí, ktoré žiaci triedili, balili a odviezli do detského domo-va. S deťmi sa naši žiaci porozprávali a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o ich živote. Atmosféra pri osob-nom stretnutí bola srdečná, priateľská a zážitky zo stretnutia boli pre obe strany veľmi silné.

Vianočné prekvapenie21. 12. 2016 študenti psychológie zorganizovali projek-tovú aktivitu Solidarita. Navštívili Špeciálno-psycholo-

disko SKI Kohútka, Nový Hrozenkov. Od 12. do 17. 2. si vychutnávali lyžovačku v stredisku Jasná Chopok JUH žiaci I.A,B,C. V termíne od 5. 3. do 10. 3. ich strie-dali žiaci I.AJ a V.KNA. V tomto školskom roku to bolo 179 žiakov spolu v troch kurzoch.Máj a jún sú mesiace pre kurzy letných pohybových aktivít. 147 žiakov 2. ročníka a sexty absolvovalo Já-nošíkove diery v  Terchovej a  dravý rafting na rieke Orava.Žiaci prímy v  akademickom týždni nastúpili na pla-vecký výcvik v bazéne SPU Nitra, kde sa niektorí uči-li a iní zdokonaľovali svoju techniku.

Škola v prírodeV dňoch od 19.9 do 23. 9. 2016 sa žiaci I.PA zúčastnili školy v prírode na Duchonke. Celá škola v prírode sa konala pod taktovkou animátorov z Euromesta, ktorí žiakom zabezpečili úžasný program. V  dopoludňaj-ších hodinách sa deti učili hravou, ale veľmi zaujíma-vou formou anglický jazyk s Mgr. Zuzanou Kozárovou a  športovali s  triednou Mgr. Líviou Maťušovou. Žia-ci sa veľmi dobre spoznali a veríme, že tieto vzťahy a priateľstvá im vydržia na celý život.

Školské olympijské hryZáver školského roka patrí školským olympijským hrám. Tento školský rok to boli už v poradí 6. ŠOH, na ktorých žiaci v pripravených turnajoch a športových disciplínach plnili olympijský odznak zdatnosti.

Page 17: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

17

STuŽKOVá SLáVNOSť

Gaudeamus igitur zaznelo z  úst 98 študentov ma-turitného ročníka dňa 16.  11.  2016 v  sále PKO Nitra na stužkovej slávnosti. Študenti vykročili v  ústrety dospelosti v  sprievode svojich triednych učiteliek: Mgr. Evy Dobiaš, Mgr. Silvii Páleníkovej a PhDr. Vlasty Zelenkovej. Na bilingválnom štúdiu mali stužkovú slávnosť prví maturanti. Všetkým študentom sme zaželali veľa šťastia a úspechov na maturitnej skúške, ale i v ďalšom štúdiu na VŠ.

gické zariadenie na Čermáni v Nitre a pripravili deťom, vďaka študentskej zbierke a sponzorskému príspevku, ktoré iniciovali študentky V.AJ - P. Káčerová a L. Kri-vošíková, vianočné prekvapenie  – darčeky: omaľová-vanky, farbičky, papiere, plyšové hračky, skladačky, knihy a  iné. Stretnutie bolo veľmi dojímavé a emocio-nálne. V rámci projektu študenti absolvovali odbornú prednášku o mentálnych poruchách osobnosti a o prá-ci s mentálne postihnutými deťmi.

Biela pastelka

Študenti nášho gymnázia podporili predajom bielej pastelky v  uliciach Nitry verejnú zbierku Biela pas-telka, ktorú organizuje Únia nevidiacich Slovenka. Ako najlepšia dobrovoľnícka skupina v Nitre aj ten-to rok vyzbierali najvyššiu sumu: 811,97 €. Finančné prostriedky pomôžu zabezpečiť zrakovo postihnu-tým podporu a služby, ktoré potrebujú na plnohod-notné začlenenie sa do bežného života.

Deň narcisovUlice nášho mesta aj tento rok 7.  4.  2017 zaplavili žlté narcisy. Študenti nášho gymnázia sa aktívne zú-častnili na finančnej zbierke. Napriek nepriaznivému počasiu sa im podarilo vyzbierať sumu 2 320 €. Pri-pnutím žltého narcisu sme vyjadrili podporu onkolo-gickým pacientom.

Page 18: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

18

MATuRITNé SKÚšKy

Page 19: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

19

V  tomto roku sme mali v škole 98 maturantov, ktorí absolvovali skúšku dospelosti. Externá a  písomná forma internej MS 2017 sa realizovala 14. marca zo slovenského jazyka a  literatúry, 15. mar-ca z anglického a nemeckého jazyka a 16. marca z matematiky. Po prvýkrát maturovali žiaci 5. ročníka bilingválneho štúdia, ktorí mali povinnú MS z anglického jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčné-ho rámca pre jazyky. Ústne maturitné skúšky sa konali v termíne od 22. do 25. mája 2017.

Témy písomnej formy internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry:1) Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať

sa na ne (Diskusný príspevok)2) „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky…?“

Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov (Úvaha)3) Začiatok či koniec? (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia

stredoškolského štúdia)4) Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám (Rozprávanie)

Téma písomnej formy internej časti MS z cudzieho jazyka – úroveň B2:Anglický jazyk: Fashion and ClothingNemecký jazyk: Kleidung und Mode

Téma písomnej formy internej časti MS z cudzieho jazyka – úroveň C1:Anglický jazyk: Arts Around Us

Predmety Počet žiakov EČ MS úspešnosť v SR PFIČ MS

slovenský jazyk a literatúra 98 78,16 % 86,04 83,38%

anglický jazyk – úroveň B2 62 75,68 % 61,60 69,52 %

anglický jazyk – úroveň C1 33 71,14 % 57,62 88,03%

nemecký jazyk– úroveň B2 1 95,80% 98,1 100 %

matematika 40 56,58 % 66,47 -

VýSLEDKy ExTERNEj A iNTERNEj čASTi PíSOMNEj MATURiTNEj SKúŠKy ZA ŠKOLU

Domov kráča trieda, svet zdá sa byť zábavou.Najkrajšie čo vie dať, vám dáva ešte so zľavou.V klietke hláv len vtáctvo snov.Domov kráča trieda, už o chvíľu nie ste ňou.

Page 20: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

xx

Simonka Blisková - aerobic mám veľmi rada, je to pre mňa veľká SRANDA.Viki Bolečková - rada športujem. Môj najobľúbenejší šport je karate, ktorému sa venujem každý deň.Tamarka Bullová - mám rada folklór a milujem zvieratá.Danka Civáňová - fitnes rada mám, všetko do toho dám.Anička čavčíková - divadlo mám veľmi rada, LDO je dobrá rada.Peťa Dubecová - bláznivá som, to som ja, so mnou je vždy zábava.Vanda Furárová - tenis to je koníček môj, odohrám ho s presnosťou.Ali Grznárová - plávať chodím veľmi rada, no na majstrovstvá som ešte mladá, ale na preteky chodím rada.Dianka Hamarová - čítanie je môj koníček, rozširujem si slovníček, mažoretky rada robím, od únavy skôr aj zaspím.Soňa Chowaniecová - Soňa je samá jedinečnosť, hyperaktivita je jej výnimočnosť.Viki juráková - rada kreslím, plávam, vodu v nose mávam. Na výtvarnej štetec držím, knihu v ruke vždy udržím.Marek Kantor - tancujem ja veľmi rád, raz ma pozvú aj na hrad.Adrika Kepáková - rada plávam, rada hrám, najradšej sa obliekam, na dramáku srandu mám.Zorana Kováčiková - po ľade sa kĺžem rada, je to pre mňa veľká sranda.Adam Kožík - rád kreslím, športujem, basketbal tiež milujem.Tinka Krajčovičová - do baletnej školy chodím, nové kroky sa tam učím.

Katka Kutišová - rada spievam, tancujem, športovať tiež milujem.Natália Labovská - tanec veľmi rada mám, aj v divadle rada hrám, keď divadlo s tancom spojíš, môj živel v nich vtedy stvoríš.

Kika Lacová - basketbal je život môj, zober loptu a nestoj!Ema Ložiová - vollejball ja milujem, pri jeho hraní sa radujem.janka Madová - basketbal rada hrám, roky plávať chodím, pre športy srdce mám, ale dosť ľahko sa zraním.Ema Nagyová - skauting je môj koníček, ja som malý skautíček.Viki Pšenková - tenis je život môj, loptičky odpaľujem ako stroj. Tiež vybíjanú v škole hrám, spolužiačky rada mám.Oliver Ruman – plávam suprovo, prekonám aj Štúrovo.Paťka Strakošová - rada plávam od mala, prsia, znak aj kraula, korčuľujem veľmi rada, začala som veľmi mladá.ivan Timko - spánok to je moja báseň, no futbal je môj život a vášeň.Zuzka Vargová - karate ja milujem, všetkých vás tu pobijem.Šimon Vavro - rád s kamarátmi von chodím, ale na karate každého zhodím.Dianka Záborská - rada tancujem i plávam, tréningy každý týždeň mávam.Peťka Zaťková - vo dne v noci športujem, najradšej však lyžujem.

I.PA

Page 21: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

21

|| Triedna učiteľka: Mgr. Lívia Maťušová|| Dolný rad: Tina Krajčovičová, Simonka Blisková, Tamarka Bullová, Paťka Strakošová, Dianka Hamarová, Vanda Furárová, Zorana Kováčiková, Katka Kutišová, Kristína Lacová, Viki Bolečková, Petra Dubecová, Dianka Záborská|| Stredný rad: Jana Madová, Ema Nagyová, Petra Zaťková, Oliver Ruman, Ivan Timko, Marek Kántor, Danka Civáňová, Ema Ložiová|| Horný rad: Šimon Vavro, Zuzka Vargová, Adrika Kepáková, Viki Pšenková, Alica Grznárová, Natália Labovská, Adam Kožík, Soňa Chowaniecová, Viki Juráková|| Na fotke chýba: Anička Čavčíková

Page 22: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

22

no Em(m)ky sú obľúbené skrátka.Simony sú len dva kusy,obom celý deň nezavrú sa pusy.Vanesa papagáje chová si.Betke, Soni matika ide,Peťa do školy vždy prvá príde.nika a Slávka divoko tancujú,anka a katka na husliach hrávajú.Lenka s Rebekou sú športovkyne,Mirka s Denisou sa stretávajú v kine.ninka to je zlatíčko,usmievavé slniečko.Dea papá šalát s tuniakom,Baška ťa zloží pravým hákom.Triedneho má každý rád,V škole nám je otec, brat.

Popri básnení tu zažívame aj veľkú drinu.Ale my sme pripravení v každú chvíľu.Chceme byť vždy najlepší a odmenou sú nám výlety.Pozri fotky z albíčka, aká sme my partička.

My sme II.SA držíme vždy spolu,Aj keď je to ťažké máme dobrú vôľu.

Chlapcov je tu iba osem,To však nie je žiadny problém.adam dronom lietal by,Dominik sa nikdy nehanbí,Šimon ten má dušu divú,oliver hrá hru fakt divnú,David hádže fixu veľkú,Chris jazdí na minibiku,Samo vtipy rozpráva,andrej v škole zaspáva.

Päť dievčat sa volá em(m)a,žiadna z nich však nie je sama.Jedna z nich je predsedníčka,druhá štýlová je tanečníčka,tretia stále usmiata,štvrtá tanečníčka, gymnastka.Piata všetkým je kamarátka, II.sA

Page 23: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

23

|| Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Podoba|| Spodný rad zľava: Chris Hrušovský, Denisa Rathouská, Ema Horská, Simona Bánovská, Ema Kmeťová, Emma Ulrichová, Rebeka Maťušová, Anna Dukesová|| Stredný rad zľava: Vladimír Podoba – triedny učiteľ, Slávka Kolesárová, Nina Kadáková, Mirka Vagundová, Barbora Chobotová, Adam Tkáč, Šimon Turček, Nikola Horniaková, Alžbeta Žiarovská, David Kis, Soňa Palumbínyová|| Horný rad zľava: Samuel Zetocha, Dominik Čačík, Andrej Čerňanský, Katarína Hrehová, Oliver Grofčík, Simona Valová, Deana Líšková|| Na fotografií chýbajú: Petra Billiková, Emma Darnadiová, Lenka Porubská, Emma Škulecová, Vanesa Urbanová

Page 24: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

24

III.TADo tohto roka sme sa vrazili veľmi rýchlo,v polovici naše nadšenie zhnilo.Boli sme sa lyžovať,mohli sme sa zbližovať.Potom prišli testy,neboli to resty.Pani Antalovú máme všetci radi,ako sa správať, nám vždy poradí.Triedny nás presadil,vymeniť nás, nariadil.Niektorí spokojní boli,niektorých to stále bolí.Týmto veršom končíme,na prázdniny sa tešíme.

Autori: Ivana Mozníková, Tamara Trtíková, Tomáš Barina, Daniel Dóczy, Juraj Ondrejček, Matej Majka

Page 25: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

25

|| Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Zaujec|| Spodný rad: Anička Gúliková, Zuzka Mária Chobotová, Aďa Perželová, Zuzka Piovarčiová, Sofi Ailerová|| Druhý rad odspodu: Sebo Bojňanský, Ivka Mozníková, Tami Trtíková, Dominika Ondíková, Naty Matušíková, Terka Sýkorová|| Tretí rad odspodu: Kika Moravčíková, Doty Kurucová, Livi Orelová, Emka Paľová, Dia Nagyová, Lukáš Poláček|| Štvrtý rad odspodu: Milotka Rigová, Sima Lacinová, Nika Čurgaliová, Tamara Petrovičová, Tomáš Klimo, Dano Dóczy, Maťo Pavlovič|| Horný rad: Timo Fichna, Maťo Majka, Juro Ondrejček, Tomáš Barina|| Chýbajúci: Martin Petkeš, Lucia Domaníková, Mgr. Tomáš Zaujec

Page 26: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Iv.kA

Štvrtá kvarta A,to je teda paráda.Naša trieda, to je číslo,všetci vedia, celkom isto.Profesor je bezradný,že sa nikto nehlási.Je to pravda odveká,náš rev ničí človeka.Času ubehlo už veľa,odkedy sme sa 1. krát stretli,ale sme veľmi radi,že sa nám životy splietli.

Cez prestávku je na škole najväčší hluk,najmä na prvom poschodí kde je naša trieda – Kvarta,cez každú kontrolu je aspoň jedna nečipnutá ISIC karta.

Ten znova nemá prezúvky,hneď sa píšu poznámky,ale nikto nám nič nehovorí na známky,teda až na nejaké výnimky.

Dochádzka tiež nie je skvelá,ale čo už - keď celá kvarta ochorela.Aspoň však reprezentujeme našu školu,od vedy až k basketbalu.

Každý sa však v škole dobre cíti,keď ho zbadá kamarát,a preto ja mám našu kvartu rád.

Page 27: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

27

|| Triedna učiteľka: Mgr. Eva Činčurová|| 1. rad zľava: Matúš Balko, Hugo Hulín, Samuel Mihálik, Filip Kuchta, Regina Korobová, Nina Macáková, Karin Kimleová|| 2. rad zľava: Viktória Bernadičová, Marietta Miklová, Pavol Hamar, Martin Michlík,|| 3. rad zľava: Alexandra Kačicová, Liana Makkošová, Michaela Adamkovičová, Eva Krajčovičová, Karin Majerčíková|| 4. rad zľava: Petronela Dudášová, Emma Milová, Sabína Václavová, Timotej Bíro, Laura Lajtmanová, Michaela Benkovičová, Lucia Kováčiková, Karolína Krumpálová, Nina Krbúšiková|| 5. rad zľava: Laura Pastvová, Miriama Hroššová, Tamara Mráziková, Lukáš Dzíbela, Samuel Loži

Page 28: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

28

v.knA

Naša trieda sa dá pokladať za dobrú, aj napriek tomu, že každý rok to najmenej jeden človek vzdá. Buď odí-de do inej triedy, inej školy alebo dokonca do iného štátu. Niektorí tvrdili, že sa vrátia (stále čakáme). Za-čínalo nás 30 a stále nás je prekvapivo 25. To zname-ná, že možno dokážeme zmaturovať v dvojcifernom počte. Ak teda zmaturujeme, ale sme na prestížnom výberovom, takže by to nemal byť žiadny problém. Navyše naša nová triedna nám sľúbila, že nám s tým pomôže, tak dúfame, že to s nami nevzdá a neodíde do inej triedy, školy alebo štátu. Budeme sa snažiť jej to uľahčiť tak, ako to bude v našich silách, aby to s nami zvyšné 3 roky prežila. Napriek tomu, že nás na rok dočasne (ešte že tak) opustia 2 ďalší spolužia-ci, stále máme vieru a odhodlanie. Síce bude väčšia pravdepodobnosť, že budeme skúšaní, ale aj tak im prajeme pekný zážitok v zahraničí (vážne sa vráťte prosím). Na tejto škole je to náš piaty rok a tretí rok v školskej ročenke a keďže sem ešte trikrát plánuje-me niečo napísať, nejaké vtipné poznámky a zážitky si necháme na ďalšie roky.

Page 29: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

29

|| Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Pechová|| Zľava zhora: Ivana Ivanová, pani profesorka Jana Pechová, Martina Ostrčilová, Peter Hlušek, Sofia Laurová, Emma Szabóová, Jakub Hujavý|| Na vrátnici: Andrea Hroššová, Martin Žembery|| Hneď pred vrátnicou: Marika Chovanová, Zuzana Ondrejčeková, Karolína Trubíniová, Matej Bátora, vlajku drží Jozef Hrebeňak, Šimon Tkáč|| Rad pred nimi: Silvia Adamová, Kamila Kuricová, Adela Poláková, Adriana Augustínová, Terézia Poláčková, Nicole Bohuslavová|| Vpredu ležia: Andrej Zelinka a Adam Štefan Dukes|| Chýbajú na fotke: Nina Repaská, Eva Csampaiová, Jakub Góra

Page 30: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

30

vI.sXA

Nech ste ktokoľvek, vítame Vás na našej dvojstrane. My sme SEXTA A. Počet žiakov plus-mínus 28.Tento rok bol zásadne iný ako tie predchádzajúce. Boli sme nútení spraviť naraz niekoľko dôležitých rozhodnutí, jedným z nich bola aj voľba seminárov - splnený sen pre ľudí, ktorí doteraz nevedeli, akým smerom sa v budúc-nosti vyberú. Hurá.Začiatkom mája sme sa zúčastnili exkurzie do Arboréta Mlyňany - hotový raj pre alergikov, na ktorú sme sa veľ-mi tešili. Neskôr sme absolvovali prírodovednú exkurzia do Talianska a splav na rieke Orava. Máme radi výlety. Výlety sú fajn. S niečim takým, ako je odmietnutie výletu sa preto u nás nestretnete.No a to by bolo asi aj všetko, čo by sme vám o nás chceli povedať. Prajeme príjemné listovanie ročenkou :)

A toto všetko sme stihli za posledný školský rok:

(1) Taliansko 2016, Spoločná chata: A takto sa začalo leto 2016.(2) Vianočné trhy: A takto sme pripravovali náš stánok na Vianočné trhy.(3) Pobyt v zahraničí : Tete v Írsku.(4) Divadelné predstavenie : Boli sme v divadle – Valentín, Adriana, Natália, Simona, Danka, Sofia, Betka.(5) Olympiáda zo SJ: Úspešná v riešení olympiády zo slovenského jazyka – Adriana.(6) Benefičný koncert I.: Vystúpenie na Benefičnom koncerte – Nikolka.(7) Volejbalový zápas: Naši volejbalisti – Viktor a David.(8) Schulbrücke 2017: Zapojili sme sa do projektu

„SCHULBRÜCKE 2017“ – Evka a Sofia (v strede).(9) Benefičný koncert: Tesne pred vystúpením – Aďa, Paťa, Terezka.(10) Vrchnáčiky: Pomáhame zberom vrchnáčikov pri uzdravovaní – Bibiana – organizátorka a jej spolužiačky - Patrícia, Natália, Simona.

13

6

5

9

7

8

10

2

4

Page 31: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

31

|| Triedna učiteľka: PaedDr. Erika Miková|| Toto sme „MY“ (zľava doprava)|| Dolný rad: Martin Lauko, Šimon Kucka, David Kučera, Viktor Palko, Richard Domček, Matej Vnuk, Andrea Polakovičová, Nina Barátová|| Stredný rad: Adriana Matláková, Daniela Tydorová, Dominika Vojtechová, Patrícia Takáčová, Jana Pohrebovičová, Alžbeta Hulínová, Sofia Šuchterová|| Horný rad: Bibiana Bianka Solčanská, Tereza Kurucová, Martin Sečány, Minh Thuy Nguyen, Viktória Zajacová, Simona Škríbová, PaedDr. Erika Miková – triedna učiteľka, Natália Žemberová,|| Nad ním: Valentín Chorvát, Samuel Lagin|| Neboli v škole: Adrián Matušík, Barbora Čeriová, Nikola Ivaničová, Eva Kupčová

Page 32: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

32

vII.sPAVážené dámy a páni, páni a dámy a dámy a páni. Zase sme v plnej zostave a v plnej sile. Peťo zbalil prváčku, Demo nabral svaly, keby radšej lepší priemer mali. Toto je vaša obľúbená trieda z medziposchodia, kde sa stále niečo deje ako v  paneláku. V  tomto roční-ku prišli žiaci z  výmenných zahraničných pobytov. Veľmi sme sa tešili hlavne na Peťa Tomanku, už sa netešíme. Všetci sme chvalabohu stále mäsožravci, až na jedného člena posádky, korábu smer maturi-ta. Presne tak už o rok maturujeme a všetci nám to ustavične pripomínajú. Ale ako sa hovorí maturitka formalitka. My sa sústredíme na krátkodobejšie ciele. Napríklad školské výlety, ktoré sme si užili pl-nými dúškami ako Braňo Mojsej. Tento školský rok sme boli v  Osvienčime. Naše dievčatá stále rastú do krásy, zatiaľ čo tie vaše nemôžu vyjsť do ulíc bez kila make – upu. Chalanom príroda moc nenadelila, ale napriek tomu sú to nabití bombardéri. Síce sme vždy po víkende rozbití ako displej na našich mobi-loch, priemer si držíme a  v  zápisoch taktiež neza-ostávame. To je asi tak všetko vidíme sa budúci rok. Arive derci :-)

Page 33: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

33

|| Triedna učiteľka: PaedDr. Alena Viziová, PhD.|| Prvý rad zľava: Ema Oláhová, Kristián Balala, Peter Tomanka, Alex Kelemen, Natália Tóthová|| Druhý rad zľava: Ivana Krenická, Nina Krivošíková, Eva Pažmová, Alexandra Nerečová, Gabriela Balážiová|| Tretí rad zľava: Alžbeta Tančinová, Martin Šimek, Naďa Holecová, Jakub Rigoci|| Štvrtý rad zľava: Ján Illéš, Martin Nagy, Peter Demeter|| Posledný rad zľava: Samuel Fichna, Jakub Bárek, Michal Schmidt, Tomáš Zabák|| Na fotografii chýbajú: Barbora Malecká, Martin Raček

Page 34: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

34

Čo ak sa nám tu nebude dariť? Čo ak si nenájdeme dobrých kamarátov? To sú iba jedny z mnohých otá-zok, ktoré sme si kládli na začiatku roka. V septem-bri sme sa stretli, tridsaťdva vtedy ešte neznámych tvárí. Každý z nás iný, no jedna vec nás predsa spájala. Túžba po vzdelaní? Ani nie. Veľké sny do budúcnosti? To skôr. No čo je isté, všetci sme – hoci aj v najhlb-šom zákutí duše – cítili strach. Veď kto by sa nebál? Nová škola, noví učitelia, nový kolektív. Aj ten najod-vážnejší z nás bol v prvý deň tichý a nesmelý. Dnes už vieme, že to bolo zbytočné, no vtedy by nám to do hlavy nik nevtĺkol. Na druhom poschodí, za dverami s nápisom I.AJ sa teraz nachádza náš druhý domov. Nie je bohvieako útulný – steny má holé, nástenku rovnakú ako pred pol rokom, parapety prázdne bez jedinej kvetiny. A ani do upratovania sa nikto nehr-nie – stoličky nevyložené, tabuľa nezotretá, jednodu-cho nič nie je na svojom mieste. Naša trieda sa ničím nelíši od zvyšku tried v našej škole, no trieda predsa ani nie je dôležitá. Čo je dôležité, sú žiaci v nej. Dôle-žitý je kolektív, ktorý má síce svoje chyby ako každý iný, no žiaden z nás by ho istotne za iný nevymenil. Dôležité sú aj vzťahy, ktoré sa za necelý rok stihli sformovať. Zrodili sa tu dobré priateľstvá, ktoré, dúfame, vydržia ešte poriadne dlho. Samozrejme, aj v našom “dokonalom” kolektíve sa občas vyskytnú nejaké tie nezhody. Ale ako sa vraví, čo naše vzťahy nezabije, to naše vzťahy posilní. Ostáva len dúfať, že nám to vydrží aj ďalšie štyri roky.

I.AJ

Page 35: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

|| Triedna učiteľka: Mgr. Martina Filová|| Horný rad zľava: Richard Bönde, Jakub Patrik, Lukáš Balogh, Adam Kukučka, Tomáš Hegedűs, Adam Letko, Filip Pécsi, Viktor Tyúkos, Adam Ružička, Pavol Pánisz, Oliver Mokráš|| Stredný rad zľava: Mgr. Martina Filová, Patrícia Lisická, Zuzana Hosťovecká, Karin Kocsisová, Iveta Poláková, Paulína Maťašeje, Nataša Vernarcová, Kristína Škutilová, Lucia Korytárová|| Dolný rad zľava: Emma Krčmárová, Ema Kraushuberová, Regina Nyulassyová, Simona Hricová, Katarína Dojčánová, Patrícia Hudecová, Timotea Bátovská, Tamara Hrušková|| Chýbajúci: Ondrej Bielik, Bibiána Sláviková, Vanessa Tomková, Andrea Szabóová, Filip Ailer

35

Page 36: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

36

Do tohto školského roka sme vkročili so zdvihnu-tou hlavou a odhodlaním. Počas druhého roka na tejto škole sa z nás stal lepší a zohranejší kolektív. Z ustrašených prvákov sme vyrástli do ambi-cióznych mladých ľudí odhodlaných pokračovať v našom štúdiu aj cez rôzne prekážky v podobe skúšania a zdanlivo nekončiacich písomiek. Veľa sa toho zmenilo, vrátane našej novej triednej. Tento rok bol pre každého z nás náročný, museli sme si zvykať na predmety v angličtine, ale nakoniec sme to všetci zvládli. Priateľstvá sa upevnili, naše sny sa premenili v jasnejšie ambície aj vďaka inšpirácie, ktorou nám boli naši profesori. Máme pred sebou ešte tri spoločné roky zážitkov, smiechu, aj frflania, ktoré si určite poriadne užijeme, kým sa vydáme na cestu skutočným životom.

Hlášky:„Idem rysovať priamku. Čo treba, Dano?“ „Pravítko.“„Bolo sedem pádov, ale jeden vyhodili. Bol to sedatív?“

„Slovania pochovávali ožarovaním.“

II.AJ

Page 37: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

37

|| Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šonkoľová|| Zadný rad (zľava): Patrik Urban, Martin Lengyel, Michal Slezák, Lenka Bublavá, Karin Beržincová, Veronika Žuk-Olszewska, Viktória Solárová, Matej Koiš, Adam Gajdošík, Viliam Vojtek|| Predný rad: Lucia Gálová, Michaela Svýbová, tr.p. Magdaléna Šonkoľová, Adriana Kluková, Dominika Bencsiková, Michaela Fabianová, Anabela Kepáková, Slavomíra Pánska, Dominika Veselá, Max Pospíšil|| Sedia: Jakub Spál, Valentína Oborová, Lenka Minarovičová, Miriam Maťašovská, Kristína Némethová, Daniel Sliacky, Dominika Pásztóová, Lenka Süssová, Michaela Rybánska, Janka Ščepková, Martina Halmová|| Nefotili sa: Lucia Brazdilová, Zuzana Plháková, Rebeka Presburgerová

Page 38: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Rolled up from the bed, I’m 'bout to go to school.No guestions, sure that III.AJ mates rule.Flawless outfits, tho we're smart.Fun ends just before math starts.

Ring ring, rings the bell,our counting skills are good as hell.Ring ring, call your friends,tell 'em, III.AJ always slays.

We're the greatest, teachers think.When the test comes everyone’s sick.Mess in desks and mess in minds,better class there can’t be found.

Ring ring, rings the bell,Muy bien, everybody knows,Ring ring, rings the bell,III.AJ’s on fleek from tip to toes.

III.AJ

Page 39: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

39

|| Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kettmannová|| Horná rada zľava: Viktor Gajdošík, Nicole Makóová, Barbora Necpalová, Daniela Reháková, Václav Garaj, Juraj Holík, Katarína Kettmannová, Eva Katreňáková, Alexandra Dekanová, Miriam Gamanová, Jessica Gallová, Dominika Dubecová, Natália Morovicsová|| Dolu zľava: Henrieta Červenáková, Alexandra Čeryová, Adela Jamrichová, Vanessa Mária Čančinová, Lucia Izsáková, Veronika Fujasová, Erika Valentová|| Vpredu zľava: Marián Mirko Dudaško, Peter Šmehyl|| Chýbajú: Bianka Mária Andrýsková, Július Herc, Jana Horňáková, Andrea Jaleczová, Ema Mášiková, Donát Tarcsi, Alexandra Zabáková, Marián Zimmermann, Marianna Zimmermannová

III.AJ

Page 40: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

40

III.BJKaždým rokom sa mnoho mení, tak ako aj my, žiaci, školské povinnosti, či nečakané cesty v živote. Prí-kladom toho sa tohto roku stal náš spolužiak, Daniel Piroska, ktorý sa rozhodol študovať v Amerike na jeden celý rok. My mu, samozrejme, držíme palce a sme naňho hrdí. Podobne od nás odišli aj pán Ma-jer a pani Šuláková, s ktorými sme sa s ľútosťou, ale i  úsmevom na perách rozlúčili. No nie len smutné udalosti nás sprevádzali, pretože na konci školského roka 2015/2016 nás naša pani triedna učiteľka Lau-rinská sprevádzala na koncoročný výlet na Radave, kde sme si to, obkľúčení prírodou, patrične užili a už teraz sa tešíme na ďalší spoločný víkend. Okrem iného sa zopár z  nás zúčastnili projektu UNESCO vo Viedni. Tam sme sa obliekli do nášho národného kroja, preukázali lásku k Slovensku a veselo sa do-zvedali viac o susedných krajinách.

Teraz sme už vo väčšej polovici našej cesty na tejto škole a každý z nás už rozmýšľa akým smerom sa bude uberať jeho ďalší osud. Postupne si vyberáme naše prvé semináre a tešíme sa do budúceho roka na niečo nové.

Page 41: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

41

|| Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Laurinská|| Dolný rad: Natália Šedivá, Hana Čižmáriková|| Stredný rad: Viktória Villámová, Lujza Kubačková, Alexandra Grežďová, Paulína Porubská, Soňa Jesenáková, Kristína Valachová|| Horný rad: Mgr. Kristína Laurinská – tr. prof., Linda Hupková, Matúš Vráblik, Petra Fidlerová, Magdaléna Bellayová, Patrik Valo, Tomáš Vozaf, Filip Šiko, Samuel Budai, Martin Adamec, Nikola Koláriková, Philip Petison, Daniela Mesárošová, Jakub Spiszak, Daniel Varga|| Neprítomní: Radovan Donovan, Sára Kusyová, Nikola Mazúchová, Daniel Piroska, Adam Vachulík, Michaela Žikavská

Page 42: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

42

Iv.AJ

Úspešne fungujeme ako trieda už štvrtý rok. Utrpeli sme síce pár strát a podaktorí občas majú pocit ob-medzenia slobody, no stále máme dosť hláv a ener-gie na to, aby sme vyriešili mnohé „nepríjemností“ skôr, ako sa z nich stanú skutočné problémy.

Uvedomili sme si, že domáce úlohy vždy boli a vždy budú tímová práca. Naučili sme sa robiť kompromi-sy a, čo je tiež slušný úspech, už dokážeme vyjadriť svoje názory bez spôsobenia trvalej duševnej ujmy iným zúčastneným stranám.

A tak, ako aj posledné roky, aj teraz patrí veľké ďa-kujeme našej triednej profesorke Veronike Szomba-tovej za to, že to s  nami vydržala a  nezlomila nad nami, prípadne o nás, palicu.

Page 43: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

43

|| Triedna učiteľka: Mgr. Veronika Szombatová|| Horný rad zľava: Lukáš Fabiš, Dominik Štefan Martonoši, Adam Benik, Martin Balko, Matej Kubena, Martin Fekete, Andrej Fačkovec|| 4 dievčatá v strede zľava: Viktória Weissová, Lucia Mezeiová, Daniela Lászlová, Barbora Vojtelová|| Spodný rad zľava: Mgr. Veronika Szombatová (triedna profesorka), Ivana Vörösmartyová, Lucia Šebová, Veronika Mihálová, Veronika Vaššová, Ivana Šípošová, Sofia Karaková, Barbora Pániková, Veronika Kováčová, Sára Smrtičová, Janka Tkáčová|| Chýbajúci: Rebeka Gálová, Natália Paulovičová, Michal Pažma, Kristína Mazáková (ŠVZ), Vanessa Bahelková, Michaela Uhrecká

Page 44: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

44

Iv. BJ

Dúfame, že ste si užili októbrové imatrikulácie, pretože tie boli realizované vďaka šikovným žiačkam a žiakom práve z našej triedy (a tiež zo IV.AJ). No späť k bejke!

Zdá sa, akoby to bolo včera, čo sme ako ustrácha-ní prváčikovia stáli na školskom dvore a v obavách čakali, kým začujeme svoje meno. Všetok strach nás opustil v momente, keď sme zistili, že spolu skvele vychádzame a  aký súdržný kolektív sme vytvorili. Spolu sme okúsili výšiny rovnako ako aj pády. Vždy sme sa posúvali ďalej, i keď niekedy sme pri tom vy-zerali ako Di Caprio vo filme Revenant. Naši 4 chlapci pri 23 dievčatách (zatiaľ) nezoženšteli.

Po takmer 4 spoločných rokoch nám na krk dýcha ďalší strašiak – maturita. Málokto z nás si je už istý, ktorým smerom sa bude uberať, keď opustí tú málo-kedy vyvetranú triedu plnú modrých lavíc, ku ktorej sa viaže toľko spomienok.

Príjemné zážitky však získavame aj na exkurziách a  triednych výletoch, na ktoré sa vždy tešíme pár mesiacov dopredu. Tento rok sme sa zúčastnili ex-kurzie do Osvienčimu a Krakova a pomaly začíname rozoberať aj triedny výlet.

Výber seminárov nám narobil pár vrások na čele, ale viac menej si každý vybral to, čo chcel a potre-boval, tak sa už len snažíme z  ničoho neprepadnúť a dožiť sa zaslúženého 30. júna. Poriadne si priráža-me klobúky na hlavu, chystáme sa na divokú jazdu maturitným ročníkom a  dúfame, že sa zaobídeme bez strát.

Page 45: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

45

|| Triedna učiteľka: Mgr. Renata Bohuslavová|| Horný rad zľava: Samo Sýkora, Dano Kačiak, Peťo Podsedlý, Mišo Ďurovič, Annie Kubiňanová, Monika Hudáková, Kika Höriková, Miška Zentková|| Stredný rad zľava: Veronika Hubinská, Sevim Nagyová, Simonka Zálešáková, Alicka Barutiaková, Barbora Bošanská, Maťa Matuláková, Linda Süssová, Dominika Koledová, Mirka Kosecová|| Spodný rad zľava: Luci Timková, Naty Kňažeková, Katka Muchová, Saša Vargová, Radka Csernáková, Peťa Minárová, Paula Džačárová, Sima Lisá, Lucia Pentíková|| Na fotke chýbajú: Maja Lieskovská

Page 46: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

46

MOjA BUDúCNOSť?

Sarah Abbásová Kam ma život zavedieMiško Bacigál Anka či Pulse?Tánička Bachledová Manažérka chaosuZuzka Bajcarová Zachránim svetMaťka Bernátová Budúca krajčírkaIvanka Brojová Manželka budúceho generálneho

riaditeľaKatka Dobi Budúci kritik všetkéhoKatuška Hankóová ŠéfikKika Hložková Futbal je cestaSisa Hubinská NASA čaká…Adi Hudec Budúci premiérSonka Chalányová Úspešná víla AmálkaJonáš Jánsky Niečo z toho bude…Paťka Káčerová Budúca političkaDziva Katreňáková Budúca morská biologičkaKorba Katrušin Pán právnikMaťka Koniariková Music is my best friendLela Krivošíková Chemička nebudemDomča Kupková Budúca fitnesskaAďuška Majtánová To je jedno, len nech zarábamPleve Meszárosová Budúca Scarlet BalážikováTimi Mihaličková Insta mermaidMartin Michalík Step momma’s plumberNaty Mokrášová Budúci GandalfMirko Podhora Budúci generálny riaditeľGiovy Ricci Profesionálny resuscitátor

šteniatokNatálka Smrečoun Manželka budúceho premiéraTete Svoreň Budúca zubárkaDanko Škula Lekár alebo vlekárKubko Tomko Shisha masterLucka Tonková Úspešná ženaFilip Veľký Budúci diplomatDomcsi Willantová OSN už čaká…

ĎAKUjEME

• žesmemohlipísaťhistóriua byťprvými bilingválnymi.

• zavašunekonečnútrpezlivosť.• zatolerantnýchprofesorov.• zaveľa(ne)zodpovedanýchzbytočnýchotázok.• zatúnajlepšiutriednuprofesorku,

ktorá pri nás vždy stála.• zanezabudnuteľnévýletydoBarcelony,

Petrohradu, Berlína, Londýna, Prahy, Naumburgu, Drážďan, Krakowa, Viedne, Monaca a Čierneho Balogu (tam kde vybuchla krčma).

• zapánaškolníkaMilanka,ktorýnámvždy vyčaril úsmev na tvári a zachránil pred neskorým príchodom.

• zakoláčikydoigelitovéhovrecúškaodpanikuchárok.

Page 47: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

47

v.AJ|| Triedna učiteľka: Mgr. Eva Dobiaš|| Zadný rad: Michal Bacigál, Daniel Škula, Adrián Hudec, Jonáš Jánsky, Filip Veľký, Giovanni Ricci, Lenka Krivošíková, Natália Mokrášová, Ivana Brojová, Miroslav Podhora, Andrej Katrušin, Martin Michalík, Katka Dobiášová|| Stredný rad: Katka Hankóová, Anna Katreňáková, Tereza Svoreňová, triedna teta Evička Dobiaš, Natália Smrečková, Evelin Mészárosová, Sarah Abbasová, Dominika Kupková, Martina Bernátová, Martina Koniariková, Patrícia Káčerová, Kristína Hložková, Timea Mihaličková, Adriána Majtánová|| Spodný rad: Silvia Hubinská, Soňa Chalányová, Zuzana Bajcarová, Tatiana Bachledová, Dominika Willantová, Lucia Tonková, Jakub Tomko

Page 48: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

48

Boli sme cudzinci.Odlišné povahy, záujmy, ľudia.No v ten deň sme mali niečo spoločné. Boli sme plní očakávaní a nastupovali sme do novej školy. Pred-stavení pred ostatnými študentmi a  zoznámení s našou novou triednou, pani profesorkou Klarisou Pavlovičovou. Odštartovali sme tak náš život na Go-lianku ako I.A.Od prvého školského dňa ubehlo už takmer desať mesiacov. Za ten čas sa z tých tridsiatich cudzincov stalo tridsať spolužiakov a priateľov.Prešli sme spolu od trápneho ticha na začiatku až k  nenormálnemu hluku cez prestávku teraz. Zažili sme spolu imatrikulačky, prehliadku Nitry, večerné divadelné predstavenie a nezabudnuteľný lyžiarsky, kde sme zistili, že spolu dokážeme vydržať aj týždeň v kuse.Aj keď sme všetci iní, pri probléme alebo nejakej po-vinnosti držíme spolu a každý sa snaží niečím pris-pieť.Preto veríme, že to spolu dotiahneme až k maturite.Jazda pokračuje!

I.A

Page 49: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

49

|| Triedna učiteľka: Mgr. Klarisa Pavlovičová|| Horný rad zľava: Richard Jančo, Adam Kriváček, Miroslav Sáraz, Samuel Greguš, Kristián Cimerman, Jiří Kuna, Marcel Jánošík|| 2. rad zľava: Lukáš Trebichalský, Mgr. Klarisa Pavlovičová, Dorota Kolářová, Barbora Bartíková, Simona Grežová, Barbara Borsuková, Natália Jiránková, Veronika Škodová, Frederika Vartíková, Meryem Látečková, Andrej Filo|| 3. rad zľava: Adriana Valková, Dominika Haládiková, Veronika Molnárová, Simona Strejčková, Andrej Ivanič|| 4. rad zľava: Paulína Forgáčová, Viktória Foltysová, Darina Pašeková, Natália Rojková, Lenka Kováčová|| Dolu: Patrik Varga|| Na fotke chýba: Aneta Bencelová

Page 50: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

I.B

5. september 2016. Nová škola. Noví ľudia. Neviete, čo od nového prostredia čakať. Kto bude so mnou v triede? Budeme si rozumieť? Bude to tu ako z High School Musical? Odsúdia ma hneď ako ma uvidia? S kým budem sedieť? Pravdou je, že všetkých týchto obáv sme sa do dvoch týždňov zbavili. I.B začala byť miestom, kde sme sa tešili. „Tí ľudia“ sa rýchlo stali spolužiakmi, kamarátmi. Ešte aj našu triednu, pani profesorku Jurákovú, sme si veľmi rýchlo obľúbili. Na našich imatrikuláciach sa to všetko len zlepšilo. Naozaj sa z nás stal skvelý kolektív. Ale nie je to zau-jímavé? Veď v triede sme všetci tak rozdielni. Kniho-moli, športovci, umelci, geekovia. Aj tak sme sa na-šli. Už teraz máme spoločné spomienky. Lyžiarsky, imatrikulačky a  všetok ten smiech cez prestávky aj hodiny. Keď prechádzame do inej učebne a sme-jeme sa, občas niekto skončí na zemi a my ostatní sa zhŕkneme okolo neho, držíme si bruchá a medzi záchvatmi smiechu mu pomôžeme vstať. Sme hrdí na to, že patríme do I.B a aj na to, že sme študenti Golianka. Nevieme sa dočkať na ostatné roky spolu. Toto je len začiatok.

Page 51: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

51

|| Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Juráková|| Horný rad zľava: Matúš Igaz, Miroslav Gorný, Oskar Mihalik, Matúš Gálik, Dávid Vranský, Jakub Milo|| Druhý rad zľava: Miriam Burdová, Anna Kubinová, Eliška Sabová, Viktória Kriššáková, Michaela Šutková, Veronika Haršániová, Natália Náhlovská, Katarína Gažová|| Tretí rad zľava: Mgr. Vladimíra Juráková, Gabriela Lenická, Nikola Karlubiková, Lucia Halajová, Patrícia Jankušíková, Diana Kurčíková, Katarína Reťkovská, Andrea Zabáková, Ján Gerhát|| Spodný rad zľava: Tomáš Odráška, Ján Kováč, Samuel Jašík, Ronald Kvaššay, Michal Hollý, Adam Sližka, Matej Zverka|| Chýba: Samuel Billik

Page 52: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

52

I.C

Začiatok je najdôležitejšia časť každej práce…

Hurááá…, tak už aj my sme v  tomto kráľovstve…, v  kráľovstve nášho gymnázia. Naša cesta až sem bola ťažká - preťažká… To však nie je nič proti tomu, čomu musíme čeliť teraz, priamo v  realite. A  nie je to ľahké…, veď vzdelávanie je matkou múdrosti. Našou kráľovnou sa stala pani profesorka PaedDr. Jana Stanková. Nevieme, či je to pre pani profesor-ku výhra, že dostala pod svoje ochranné krídla práve nás… Prišli sme sem z  iného sveta… Musí nás učiť novým pravidlám a  zvykom, ktoré v  tomto kráľov-stve platia. My sa ich učíme a tešíme sa… Tešíme sa na budúcnosť. Tešíme sa na štyri roky plné smiechu, zážitkov, sĺz či trápenia. Sme milí, tichí, zdvorilí, ale aj spoločenskí, umelci i  introverti, zhovorčiví (niektorí až príliš)… Vytvorili sme kolektív, ktorý spolu chce a aj bude bojovať za spoločnú budúcnosť. Máme za sebou prvé výlety, exkurzie či predstavenia. Sme plní očakávania, čo nám toto kráľovstvo prinesie. V tejto chvíli vztýčime naše meče a spolu ideme bojovať za našu budúcnosť. Veríme, že za štyri roky sa hrdo po-stavíme pred našu kráľovnú tiež s korunami na na-šich hlavách. Teraz však poďme listovať v  rozpráv-kovej knihe budúcnosti stranu po strane… Veríme múdrej myšlienke, že ľudia sa časom nielen menia, ale najmä rozvíjajú… (LM)

PS: Prvý rok na strednej škole - v našom gymnáziu - je čoskoro za nami. Prežívame ho v  zdraví, šťastí a v pohode… Jednou z najkrajších chvíľ, ktoré sme zažili v prvom ročníku, boli imatrikulácie a rozhodne náš lyžiarsky. Nie je nič lepšie, ako mať skvelých spo-lužiakov. Takých, ktorí sú vašou druhou rodinou. Le-gendárna I.C, ktorá sa zapísala do histórie Golianka ako naj… trieda, je výborným kolektívom už aj preto, aké osobnosti sa v nej nachádzajú. Každý je totiž iný, výnimočný, veselý… a všetci sa držíme hesla: Kde je málo úsmevu, tam je málo úspechu. Aj múdry Balling raz povedal :,Šťastný je ten, kto má priateľov a smie byť priateľom iných". Vieme však s  istotou zaručiť, že sme dobrí a usilovní žiaci, mladí ľudia, ktorí chcú s  maximálnou snahou dosahovať dobré výsledky. (VP)

Page 53: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

53

|| Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Stanková|| Horný rad zľava: Kristína Róžová, Laura Mlyneková, Filip Kittler, Ema Kováčová, Barbora Verešová, Kristína Bednárová|| Tretí rad zľava: Patrícia Vachulíková, Natália Tonhauserová, Sandra Tkáčová, Ester Seidlová, Natália Holá, Ivana Sittová, Martina Dragúňová|| Druhý rad zľava: Matej Lužák, Ivana Mesárošová, Juraj Polák, Natália Bodocká, Tomáš Pivarči, Kristína Kóňová, Kristián Melani|| Prvý rad zľava: Ondrej Svoreň, Viktória Suszková, Dominika Halásová, Veronika Pauerová, Melissa Gyepesová, Annamária Kocevová|| Na fotografii chýba: Zana Kabashi, Paulína Kapsdorferová, Sofia Jakubičková

Page 54: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

II.A

Simonu už basketbal omrzela žuvací jej k srdcu priletel.Saša má v triede najväčšie prednosti,niekedy mám pocit, že nevyrábajú také veľkosti.

Viktória - black and white,na bowlingu dáva vždycky strike.Vivi, Kika, Viktor sú odmalička spolu,možno pôjdu aj na rovnakú tretiu školu.

Rebeka je frajerka, jasná vec,pozná ju aj rapper Vec.Miška to je smejko náš,smeje sa aj keď jej dôvod nedáš.

Natália je zlatá baba,každého má veľmi rada.Zorky to je veľký pán,je to taký triedny kráľ.

Michal má vždy dobrú náladu,ale občas nám upadne do spánku.Paťka pekne kreslí,má čarovné prsty.Slovenčina najlepšia hodina,pani Solčanská je moja druhá mamina.Matika je síce ťažká,ale s našou Zuzkou ide zľahka.

Ja, Mirino píšem toto dieloa rád sa chovám veľmi smelo.Futbal je moja najväčšia záľubaa škola občas záhuba.

Sedím v škole každý deň,neviem nič už len DEJ.Z poslednej lavice nechápavo pozerám,moja trieda odtiaľ veľmi dobre vyzerá.

Vanesska je každý deň nabiflená,len tie informácie zrazu na teste nemá.Dominika to je dobré dievča,vyzerá ako moja mladšia sestra.

Emma hokej miluje,na svojej stoličke stále čiluje.Peťo to je mysliteľ,origami skladateľ.

Diana s Aďou sú nerozlučná dvojkaa Diana je naša klokočinská spojka.Zuzka má rada zelenú farbu,v kúpeľni občas vidí pestrú maľbu.

Keď Majo od nás odišiel do Ruska,Nataška sa nám vrátila z Japonska.Simona Slíšková vždy vystretá chodí,a biológia ju veľmi baví.

Jakub si myslí že je najlepší futbalista,ale pritom je lepší tenista.Matúš to je fyzikár,a jediný jednotkár.Dano je náš kladivár,s Julom tvorí dobrý pár.Kika s Barborkou odjakživa spolu sedia,všetko na písomke vedia. (srandujem, len Barborka)

Page 55: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

|| Triedna učiteľka: PaedDr. Beata Solčanská|| Dolný rad zľava: triedna pani profesorka Beata Solčanská, Miroslav Mesároš, Kristína Kissová, Zuzana Jedličková, Michaela Klištincová, Natália Hroššová, Viktória Tonková, Vivien Staňáková, Kristína Medeková, Patrícia Podmanická|| Stredný rad zľava: Diana Filová, Adriána Gažiová, Alexandra Hudáková, Rebeka Šimová, Barbora Bečková, Vanessa Hillová, Matúš Hupka, Jakub Lietavec, Emma Vinohradská, Dominika Michalidesová, Simona Slíšková|| Horný rad zľava: Michal Petrovič, Róbert Zorád, Marián Šóth, Peter Domček, Július Berki, Daniel Danáč, Viktor Dudáš|| Na fotografii chýbajú: Simona Bochnovičová, Nataša Tóthová

55

Page 56: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

II.B

56

Príručka z ii.B

Darmo nám mapa na tabuli visí,darmo na hodinách ručička tú druhú tlačí,darmo jeden pravdu vybľačí,keď veľa hluku a málo času cesty preznačí,aj dvere nám vrátnik ešte otvoriť musí…

Ruky máme v putách, no osud už v rukách.Vonku nás slnko oslepí však,vytvoríme celkom inú realitu tak.

Ale slnečné lúče môžu tú reťaz pretaviť,jedného dňa, keď von vyjdeme.Je ťažké si to teraz predstaviť,no treba sa len spýtať, kam ideme…

Page 57: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

|| Triedna učiteľka: PhDr. Darina Račková|| Horný rad zľava: PhDr. Darina Račková, Tomáš Výberčí, Paulína Kostolániová, Alexandra Kováčová, Viktória Ďurčová, Karin Kodadová, Lucia Baránková, Miloslava Némová, Diana Lenčéšová, Sophia Gesseová, Barbara Lenická, Mai Thi Minh Thuy (Linda), Miroslava Bačová, Adrika Rapavá, Petra Mikušíková, Soňa Babošová, Rebeka Haščíková|| Dolný rad zľava: Andrej Babín, Peter Porubský, Michal Lohyňa, Peter Sitár, Martin Buch, Roland Fleischhacker, Filip Žiak, Róbert Šima, Günter Kaschný, Tomáš Rusko, Rastislav Straňák, Patrik Švec|| Chýbajú: Michaela Antalová, Alexandra Ďurišová

57

Page 58: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

II.C

58

Na prízemí pri vrátnici,sú nejakí divní týpci.Je tam stále smiech a krik,úlohu zas nemá nik.Na angline spíkujeme,na nemčine šprechujeme.Uno, dos, tres,španielčina to je stres.Na matike rysujeme, rátame,so smrťou v očiach vrátane.Slovenčina ťažká túra,neskončíme v ústave? (Ľudovíta Štúra)Na biológii hrôza nebola,kým si prenášačka hemofilika nevzala.Na geografii orientácia ako taká,kým nás nezloží na písomke slepá mapa.Chemikárka na labáky nechce nás moc brať,ktovie prečo, vyhoreli sme len 3 krát.Každý z nás, veľký programátor,veľakrát mal namále ten monitor.Dejepis s nami zametá,každý si len svoje narodeniny pamätá.Hľadať zmysel života,skúša s nami náboženstvo a etika.A s tou našou fyzikou,je to zhodné ako s matikou.Na telesnej nič moc šprinty, pokiaľ na obed nie sú palacinky.Umelecké duše, to sme my,povedzte nám, čo ste vy?

p. profesorka: Daniel nerozprávajte!"údajný Daniel": Ja som Jakub.

p. profesorka: "V akom ste stave po prázdninách?"Tomáš: "Nezadaný…"

Zvoní mobil.Jakub U.: "Môžem to zrušiť?"p. profesorka: "Nie, budeme počúvať tvoje zvonenie a potom budeš mať zmeškaný hovor."

Paula: "Cisársky rez je ten koláč?"

p. profesorka: "Na mňa sa neusmievaj, ja nemám 15."

Tomáš: "Toto mäso ma oberá o bielkoviny!"Tomáš: "Viem, ale neviem to povedať in ingliš"

p. profesorka:"To čo ste jedli na tom obede?"Jakub S: "Nič lebo Paula nám všetko zjedla."

Page 59: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

|| Triedna učiteľka: PhDr. Mária Krištofičinová|| Prvý rad zľava: Sandra Urbanová, Alexandra Kiššová, Bianka Janíčeková, Viktória Floreková, Lucia Bohumelová|| Druhý rad zľava: Tereza Hájičková, Paulína Vykročová, Simona Ballayová, Zuzana Lieskovská, Kristína Zdychavská|| Tretí rad zľava: PhDr. Mária Krištofičinová, Laura Mináriková, Veronika Podhorská, Lucia Navarová, Laura Lepjak, Emma Chalupová|| Štvrtý rad zľava: Daniela Szabóová, Soňa Štadániová, Ester Komačková, Viktória Kružicová, Katarína Chňapeková, Sára Minárová|| Piaty rad zľava: Tomáš Nitry, Matej Kopček, Jakub Uharček, Andrej Slávik, Jakub Segéň, Dominik Ťapuš, Matej Blaškovič, Matej Pauchlík, Marko Krajmer

59

Page 60: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

III.A

60

xx

Novinky: Nik z nás neprepadol, takže III.A sa skladá z pôvodnej zostavy, až na pár výnimiek. Náš spolužiak Sitta sa vrátil späť domov do rodného Thajska, ale pribudla nám nová posila Anna, ktorú sme prijali s otvorenou náručou. Prvý polrok nám chýbal Oliver, ktorý bol vo Fínsku a práve teraz nám chýba Boris, ktorý je v USA. Tretí ročník je pre žiakov veľmi náročný, lebo pribudnú povinnosti ako stužková, semináre, prípadné oslavy dospelosti, ktorých je v tomto ročníku neúrekom a veľa iných povinností spojených so štúdiom. Ale všetko sa dá zvládnuť a častokrát sa môže spojiť aj príjemné s užitočným, napríklad sme sa boli pozrieť na stužkovej slávnosti tohtoročných maturantov, kde sme si mohli pozrieť ako to všetko funguje. Tento rok sme sa boli pozrieť v Poľsku, kde sme najskôr navštívili koncentračný a vyhladzovací tábor. Na druhý deň sme si išli pozrieť poľské mesto Krakow a tento výlet sme zakončili návštevou soľnej bani Wieliczka - najčarovnejšie miesto aké sme kedy videli. Nevieme sa dočkať čo prinesie maturitný ročník…

Page 61: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

61

|| Triedna učiteľka: Ing. Eva Karlubíková|| Horná rada zľava: Marek Oravec, Ondrej Potúček, Michal Halenár, Adam Formela, Adam Šimurda, Oliver Szöllösi, Adam Lacena|| Druhý rad zhora zľava: Ema Arpášová, Ema Mozníková, Michaela Blašková, Alexandra Lörinczová, Klaudia Valentová, Radka Bojňanská, Monika Benková, Klaudia Čerenková, Patrícia Lievajová, Sylvia Dekanová, Natália Gajdošová|| Tretí rad zhora zľava: p.p. Eva Karlubíková, Denisa Hučíková, Anna Molnárová, Sofia Špaňúrová, Michaela Petrová|| Dolný rad zľava: Alica Štefaničková, Simona Madová, Dagmar Viskupová, Kristína Mináriková, Barbora Kriššáková, Kristína Balková, Alica Tóthová|| Chýbajú: Natália Padúchová, Boris Gajdoš - ŠVZ

Page 62: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Do nového školského roku sme nastúpili v staro-no-vej zostave. Odhodlanie nám, samozrejme, chýbalo, ale táto škola nás čo to priučila z hereckého umenia (hlavne v opisovaní koľko veľa sa máme učiť a dve pí-somky v jeden deň naozaj nezvládneme) takže nikto nebadal, že by nám chýbalo nadšenie, vôla alebo chuť učiť sa.

My III.B, trieda, ktorá dokáže osláviť všetky triedne (ne)úspechy, sa už skoro celé tri roky snažíme vy-zerať menej inteligentne, ako naozaj sme, aby sme iným triedam nespôsobovali pocit menejcennosti. Verte nám, nie je to také ľahké prekrývať náš nad-priemerný intelekt, aby sme nepôsobili podozrivo. Vyžaduje si to odriekanie odpovedania správnych odpovedí, zúčastňovania sa olympiád, sem-tam sa niekto musí obetovať a dostať nejakú tu štvorku ale-bo päťku z písomky. Ako ste zistili, skromnosť nám nechýba, a preto odchádzame pokorne aj s  trojkou na konci roka.

Ako sa hovorí, kto nemá v hlave, má v nohách, preto naša trieda má veľa nádejných futbalistov, atlétov a bežcov na obed, ktorí vždy dokážu využiť svoj šarm a dostať celú triedu bližšie k vytúženému obedu (po-kiaľ tam teda nemá dozor jeden pán učiteľ, na toho ani šarm nezaberá). Neoblomnosť našich učiteľov v treťom ročníku pomaly klesá. Čo bolo v prvom roč-níku jednoznačné a nekompromisné sa teraz zdá len ako vec dohody. Už sa dá vybaviť všeličo, ak viete, na ktoré dvere treba klopať (ale na dvere niektorých kabinetov neklopte, je to len premárnený čas, ktorý ste mohli stráviť v rade na predbiehanie už stojace-ho radu v bufete).

Jedno múdro na záver: "Správne myšlienky a smer treba udržať."

62

xx

Page 63: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

|| Triedna učiteľka: Mgr. Dana Slobodová|| Dolný rad zľava: Adam Trebichalský, Samuel Kováč, Peter Benko, Filip Poljak Škobla, Branislav Lehman,|| Stredný predný rad zľava: Lukáš Perina, Gabriela Ivaničová, Michaela Darnadiová, Diana Raczká, Tomáš Tkáčik, Dárius Martin Žežovský, Mgr. Dana Slobodová, Veronika Nitrianska, Paulína Záhončíková, Adam Pleidel, Diana Moravčíková, Adrián Kopecký, Jakub Igaz, Martin Mojžiš|| Stredný zadný rad zľava: Adam Beňo, Jakub Frišo, Natália Gogolová, Martin Ružička, Kamila Szabóová, Juraj Fazekaš|| Zadný rad zľava: Lukáš Pócsik, Barbora Lacová|| Chýbajúci: Tatiana Myjavcová, Veronika Šalamonová, Tomáš Kováčik, Mária Mesárošová

III.B

63

Page 64: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Iv.A

Zažili sme štyri krásne roky na tejto škole. Medziča-som náš kolektív niekto opustil a niekto iný ho nahra-dil. Prišli sme sem ako neokukaní prváci. Veľmi sme sa báli, ako zapadneme do kolektívu, ale našťastie sa naše obavy nenaplnili. Nikdy sme nevynikali vedomos-ťami, ale stal sa z nás výborný kolektív, kde má každý svoje miesto a rešpektujeme sa navzájom. Prešli sme si nespočetným množstvom 5-minútoviek, prelúska-li sa tisíckami náročných zadaní a  zvládli nekonečné domáce úlohy. Všetky spomienky na tie krásne štyri roky ožívajú určite v každom z nás. Aj keď sme vždy nespĺňali predstavu uvedomelých ľudí, musíte nám to prepáčiť, lebo i  malé vylomeniny patria k  správnym študentom.

A po štyroch rokoch vieme, že to stálo za to. Ostáva-jú nám posledné týždne na tejto škole a už teraz nám naša škola chýba.

64

Page 65: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

|| Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Páleníková|| Horný rad zľava: Filip Abelev, Martin Vyhnálik, Albert Szöllösi, Filip Čaládi, Jakub Hrebeňák, Kristián Jahoda, Marek Pustaj, Juraj Janoško, Karin Bahelková, Ivan Grančay, Rút Abelev|| Stredný rad zľava: Benjamín Pacalaj, triedna profesorka Mgr. Silvia Páleníková, Nikola Krajmerová, Nikola Klištincová, Michaela Bajanová, Jakub Trabalík, Dominika Valo, Natália Košíková, Klaudia Kováčová, Barbara Brezinová, Natália Pružínská|| Spodný rad zľava: Paula Rýchla, Sabína Benediková, Lilia Anna Kónyová, Alexandra Bosáková, Natália Bábiková|| Chýbajúci žiaci: Peter Dostál, Nina Vrbová, Peter Lenický, Kristína Haluzová, Paulína Kreškóciová, Adam Žember 65

Page 66: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Tak sa nám to skoro končí,prešli sme už veľa končín.Mnoho sme sa naučilia mladších sme poučili.

O chvíľku už maturujem,vedomosti potrebujem.Biochem, matfyz alebo informatika,pomaly, ale isto ma chytá panika.

Z cudzích ľudí najbližší sa stali,od prváka za sebou sme stáli.Piatkov stále sa nám máli,prvýkrát sme sa toho báli.

3 mesiace prázdniny,čochvíľa je za nimi.Čo spravíme, nevieme,vysvedčenie berieme.

Týždeň sa mám vkuse učiť,radšej nech ma začnú mučiť.Pri zelenom stole začína sa výsluch,prajem si, aby som bol duch.

Ďakujeme vám, bola to jazda,vďaka GG bude z každého dobrý gazda.

Adios gymgol.

66

Page 67: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Iv.B|| Triedna učiteľka: PhDr. Vlasta Zelenková|| hornejší rad zľava: Šimon Zaujec, Daniel Poledník, Patrik Drgoň|| horný rad zľava: Adam Srňánek, Matej Mrázik, Filip Bali, Dominik Gaži, Matej Novák, Martin Vlčák|| stredný rad zľava: Roland Žitný, Matej Horniak, Daniel Gyürüsi, Oliver Szabo, Martin Hamran, Philip Július Otto, Ondrej Farkaš, Tomáš Plaštiak, Filip Starodubcev, Timotej Stranovský|| dolný rad zľava: Alena Nepeľová, Lenka Titková, Kristína Černá, Zuzana Gajdošová, Katarína Bieliková, Martin Chovanec, Veronika Držíková, Zuzana Urcikánová, p.p. Vlastička, Terézia Pažitná, Natália Dovalovská, Jana Tomečková, Simona Mikušová|| chýbajú: Linda Dubeňová, Jaroslav Ďurfina 67

Page 68: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

68

Krajské kolo Olympiády ľudských práv naše gym-názium reprezentoval Adrián Hudec z  V. AJ, kto-rý získal 4. miesto a v celoslovenskom kole obsadil 11. miesto.

V druhom cudzom jazyku máme tiež pekné výsledky: Pavol Pánis, I.AJ - 3. miesto v krajskom kole v olym-piáde z nemeckého jazyka, kategória 2A; Lenka Tit-ková, IV.B - 7. miesto v celoslovenskom kole v olympi-áde z ruského jazyka; Lucia Gálová, II.AJ – 3. miesto v celoslovenskom kole v olympiáde zo španielskeho jazyka, kategória 2A; Lenka Minarovičová, II.AJ - 2.  miesto v krajskom kole v olympiáde zo španielskeho jazyka, kategória 2A; Sofia Šuchterová, VI.SXA - 3. miesto v krajskom kole v olympiáde zo španielskeho jazyka, kategória 2C; Evelína Meszárosová, V.AJ - 1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet, postup do celoslovenského kola; Michaela Rybanská, II.AJ - 2. miesto v krajskom kolo súťaže Jazykový kvet.

Do biologickej olympiády sa každoročne zapojí veľa študentov našej školy. Tento školský rok boli naj-úspešnejší v kategórii A: Linda Süssová, IV. BJ - 5. miesto v krajskom kole a Nikola Klištincová, IV.A  - 10. miesto v  krajskom kole; v  kategórii B: Miriam Maťašovská, II. AJ - 5. miesto v krajskom kole a Sil-

VýSLeDKy NAšICH ŽIAKOV V SÚťAŽIACHV  hodnotení škôl Nitrianskym samosprávnym krajom v predmetových olympiádach a súťažiach sme získali za minulý školský rok 3. miesto.Aj tento školský rok získali naši žiaci veľmi pekné vý-sledky v rôznych súťažiach.

V  súťažiach zo slovenského jazyka najvýraznejšie úspechy dosiahli: Gabriela Lenická, I.B - 1. miesto v  súťaži Esej Jána Johanidesa; Viktória Zajacová, VI.SXA - 1. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavov Kubín; Miroslava Bačová, II.B - 3. miesto v  literár-nej súťaži Novomeského Nitra; juraj Fazekaš, III.A - 2. miesto v okresnom kole súťaže Mladý moderátor, postup do celoslovenského kola. Anna čačíková, I.PA v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín zís-kala 2. miesto.

Najúspešnejším súťažiacim v olympiáde v anglickom jazyku je Andrea Annie Kubiňanová, IV.BJ, ktorá v  celoslovenskom kole obsadila 3. miesto. V  súťaži recitácie poézie a prózy v anglickom jazyku Language Flower do krajského finále postúpili: Henrieta čer-venáková, III.AJ - 1. miesto vo vlastnej tvorbe; Viktor Gajdošík, III.AJ - 1. mieste v prevzatej tvorbe; Lucia Kováčiková, IV.KA - 2. miesto v umeleckom prednese. Ďalšou kategóriou v súťaži je divadlo – vlastná tvorba, kde výber žiakov z II.AJ, III.AJ a IV.AJ obsadil 1. miesto v krajskom finále a postúpil do celoslovenského kola. Naši žiaci uspeli aj v elektronickej súťaži Angličtinár roka a  získali krásne 1. miesto v  rámci nitrianske-ho kraja, 6. miesto v  rámci SR a  v  medzinárodnom hodnotení sa naša škola vďaka nim umiestnila na 39. mieste. Najúspešnejší riešitelia tejto súťaže boli Kristína Hložková a Martin Michalík z V.AJ, ktorí sa umiestnili na 2. mieste.

Page 69: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

69

V  matematickej olympiáde na 1. stupni 8-ročného gymnázia sa v  okresnom kole úspešnými riešiteľmi stali: Viktória Pšenková, I.PA v kategórii Z6; Adam Tkáč, II.SA v  kategórii Z7; Anna Dukesová, Tomáš Klimo, Matej Pavlovič a Martin Petkéš všetci z  III.TA v kategórii Z8. Martin Žembery z V.KNA a jakub Hujavý z  V.KNA boli úspešní riešitelia v  krajskom kole v kategórii C.

V celoslovenskej súťaži Matematický B – day za našu školu súťažili 2 tímy. Prvý tím v zložení: Michal Baci-gál, V. AJ; Miroslav Podhora, V.AJ; Martin Fekete, IV.AJ; Simona Zálešáková, IV.BJ obsadil 6. miesto a  druhý tím v  zložení: Natália Gogolová, III.B; Bra-nislav Lehman, III.B; Marián Zimmermman, III.AJ; Lucia Šebová, IV.AJ obsadil v  celoslovenskom hod-notení 10. miesto.

V astronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach obsadila Natália Mokrášová z V.AJ 2. miesto v krajskom kole a postúpila do celoslovenského kola.

via Adamová, V.KNA - 7. miesto v  krajskom kole; v  kategórii C: Marietta Miklová, IV.KA - 8. miesto v  okresnom kole; v  kategórii D: Anna Dukesová, II.SA - 2. miesto v okresnom kole a Andrej čerňanský, II.SA - 5. miesto v okresnom kole.

V krajskom kole geografickej olympiády žiakov stred-ných škôl bol úspešný riešiteľ Matej Pauchlík z  II.C v kategórii Z.

V súťaži Mladý Európan študenti Barbora Malecká, VII. SPA; Kristián Balala, VII. SPA a Barbora Pániko-vá, IV.AJ v krajskom kole získali 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola.

V krajskom kole dejepisnej olympiády sa na 4. mies-te v  kategórii B umiestnil Martin Balko zo IV.AJ a  v  kategórii A  na 5. mieste Lenka Minarovičová z  II.AJ. Naša škola sa do Dejepisnej súťaže študen-tov českých a  slovenských gymnázií zapojila len po druhý krát, no napriek tomu ju tím v zložení Miroslav Podhora, Martin Michalík a  jonáš jánsky  – V.AJ, reprezentoval veľmi úspešne. V  silnej konkuren-cii slovenských gymnázií obsadili krásne 3. miesto a z celkového počtu 75 gymnázií hodnotné 36. miesto.

Naši najlepší žiaci v matematických súťažiach : 1.rad (zľava): Petra Zaťková (I.PA), Adam Tkáč (II.SA), Viktória Pšenková (I.PA), Soňa Chowaniecová (I.PA)2. rad (zľava): Matej Pavlovič, (III.TA) Tomáš Klimo (III.TA), Martin Petkéš (III.TA), Martin Žembery (V.KNA), Jakub Hujavý (V.KNA), Alžbeta Žiarovská (II.SA), Anna Dukesová (II.SA)

Page 70: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

70

IV.BJ, Peter Benko z  III.B, Simona Bochnovičová z II.A a Denisa Hučíková z III.A preverili nielen svoju kondíciu, ale aj teoretické vedomosti v oblasti cestnej dopravy, civilnej ochrany, BOZP, ekonomiky, športu, histórie, geografie… Taktiež museli preukázať prak-tické zručnosti v streľbe zo vzduchovky, rúčkovania na lane, v hode granátom na cieľ… V krajskom kole skončili na 2. mieste.

Darilo sa nám aj v športových súťažiach. Dievčatá vo florbale obsadili 4. miesto v  krajskom kole a  chlapci v hádzanej obsadili 6. miesto v krajskom kole. Miriam Maťašovská z  II.AJ sa zúčastnila celoštátneho kola v aerobiku. V atletike nás reprezentovali: Samuel Ko-váč, III.B - 1. miesto v krajskom a 2. miesto v celoštát-

nom kole, vrh guľou a  diskom; Denisa Hu-číková, III.A - 2. miesto v  krajskom kole, skok do diaľky; Martin Cho-vanec, IV.B - 3. miesto v  krajskom kole, skok do diaľky; Matej Koiš, II.AJ - 3. miesto v kraj-skom kole, beh na 800 metrov;

Výrazné výsledky dosahujú žiaci v rôznych súťažiach z informatiky. V súťaži Zenit v programovaní v kategó-rii A: Matej Novák, IV.B - 5. miesto v krajskom kole; Albert Szöllösi, IV.A - 8. miesto v krajskom kole; Mi-chal Ďurovič, IV.BJ - 10. miesto v krajskom kole; Ti-motej Stranovský, IV.B - 11. miesto v krajskom kole a v kategórii B: Marianna Zimmermannová, III.AJ - 5. miesto v krajskom kole.

V  predmete chémia nás najúspešnejšie reprezen-tovali: Kristián Balala  – 8. miesto v  krajskom kole v  kategórii A; Soňa jesenáková, III.BJ  – 5. miesto v krajskom kole v kategórii B; jakub Patrik, I.AJ – 4. miesto v krajskom kole v kategórii D. Na krajskej pre-hliadke Festival vedy a  techniky obsadila Veronika Mihálová zo IV.AJ 2. miesto a  postúpila do celoslo-venskej prehliadky.

V súťaži Zenit Web Dizajn sa Marianna Zimmerman-nová a  Marián Zimmermann umiestnili na 4. mies-te v krajskom kole. V olympiáde z informatiky Matej Novák získal 5. miesto v krajskom kole v kategórii A. V súťaži Junior dizajn postúpil Adam Kožík z  I.PA na celoslovenskú konferenciu.

V  športovo-vedomostnej súťaži „Župná kalokaga-tia  – Mladý záchranár“ na trati dlhej 2,8 km si naši študenti Lukáš Fabiš zo IV.AJ, Samuel Sýkora zo

Page 71: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

71

VybuDOVALI SMe

CHiLL-OUT ZONPrestrihnutím zelenej pásky sme dňa 23. novembra 2016 otvorili novú „chill-out zon“ v budove školy na 2. poschodí. Nový priestor bude slúžiť žiakom školy nie-len na oddych a relaxáciu počas prestávok, ale záro-veň bude miestom na realizáciu aktivít podporujúcich formovanie správnych a korektných vzťahov v  žiac-kych kolektívoch, na propagáciu zdravého životného štýlu. V  priestoroch chill-out zóny budú pravidelné výstavy prác našich žiakov rôznych žánrov s  proti- drogovou tematikou, ktoré budú upozorňovať na ne-gatívny vplyv drog. Otvorenia chill-out zon sa zúčast-nil aj Mgr. Richard Vereš – preventista na ochorenie AIDS, ktorý so žiakmi I.A  triedy besedoval, okrem iného, aj o zodpovednosti za vlastné zdravie a vlast-ný život. Chill-out zon bola vybudovaná z finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR vo výške 1  921€ v  rámci projektu NA GOLIANKU ZDRAVO A BEZPEČNE.

Zážitková stopaPočas vyučovania biológie v čase praktických cviče-ní žiaci 2. ročníka, VI.SXA, III.AJ a III.BJ v mesiacoch september  – október pracovali na dokončení reali-zácie projektu „Lesný chodník v našej škole“. Cieľom bolo vytvoriť zážitkovú stopu, ktorá má tvar chodidla.

Alexandra Bosáková, IV.A  - 1. miesto v  krajskom kole a 3.miesto v celoslovenskom kole, beh na 800 metrov; Marietta Miklová, IV.KA - 1. miesto v  kraj-skom kole a 5. miesto v celoslovenskom kole, beh na 60 metrov, 2. miesto v krajskom kole, skok do diaľky. V orientačnom behu sme tiež získali medailové prieč-ky: Lenka Porubská, II.SA  – 2. miesto v  krajskom kole; Marietta Miklová, IV.KA – 3. miesto v krajskom kole; Tereza Svoreňová V.AJ – 2. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola.

V  stredoškolskej odbornej činnosti pravidelne do-sahujú naši žiaci vynikajúce výsledky. Tento rok nás v krajskom kole reprezentovalo 12 žiakov s 8 prácami v  4 odboroch. jessica Gallová a  Henrieta červe-náková z  III.AJ triedy obsadili 2. miesto v krajskom kole a 5. miesto v celoslovenskom kole v odbore his-tória s názvom práce Ani ľsťou, ani silou. Okrem nich nás v  krajskom kole úspešne reprezentovali: Hana čižmáriková a Natália Šedivá, III.BJ - 3. miesto v od-bore biológia; Ema Mozníková a Dagmar Viskupová, III.A - 5. miesto v odbore biológia; Kristián Balala - 5. miesto v  odbore chémia  – potravinárstvo; Paulína Vykročová a Lucia Navarová, II.C - 4. miesto v od-bore chémia – potravinárstvo; Veronika Fujasová, III.AJ - 3. miesto v odbore história.

Page 72: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

72

čASOPIS OZVeNA

Školský časopis OZVENA má dlhoročnú tradíciu. V  školskom roku 2016/17 vyšiel dvakrát v  náklade vždy 400 kusov a v celofarebnom prevedení. Šéfre-daktorkou bola Veronika Hubinská (IV.BJ), jej zástup-kyňou bola Natália Mokrášová (V.AJ). Redakčnú radu tvorili šéfredaktori: Radka Černáková zo IV.BJ, Juraj Fazekaš z III.B, Andrea Jaleczová z III.BJ, Anna Katre-ňáková z  V.AJ, Dominika Koledová zo IV.BJ, Sára Kusyová z  III.BJ, Miriam Maťašovská z  II.AJ, Lenka Minaričová z II.AJ, Lenka Süssová z II.AJ, Linda Süs-sová zo IV.BJ, Erika Valentová z III.A, Alexandra Var-gová zo IV.BJ.Grafici: Bianka Andrýsková z II.AJ, Michal Ďurovič zo IV.BJ a Adam Vachulík z III.BJ.Do časopisu prispievali aj iní žiaci z našej školy, mla-dé nádejné talenty, ktorým OZVENA dáva priestor na zverejnenie vlastnej tvorby. Ozvenou sme sa zapojili do súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero.

Stopa je zaujímavá tým, že sa na jej výrobu použili rôzne prírodne materiály – drevo a kamene rôznych tvarov. Pričom sa žiaci dozvedeli aký pôvod majú pou-žité materiály a aký je ich výrobný proces. Z projektu sme získali financie aj na výsadbu rastlín na svahu pri ihrisku. Veríme, že aj takto sme posilnili individuálnu zodpovednosť žiakov vo vzťahu k životnému prostre-diu. Projekt bol realizovaný z  finančnej podpory Na-dácie SLSP a z vlastných prostriedkov.

Nová oddychová zónaV mesiaci október sme vybudovali ďalšiu oddychovú zónu a to vďaka ústretovosti rodiča žiaka IV.KA pána Martina Michlíka, ktorý daroval škole 12 ks sedacích vakov. Tieto sú u  žiakov veľmi obľúbené vďaka po-hodliu, ktoré sa dá pri oddychu, ale aj učení dosiahnuť.

Page 73: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

73

RADA RODIčOVV školskom roku 2016/17 pracovala v zložení: Doc., Ing. Ivan Janoško, CSc. (IV.A) - predseda rady rodi-čov; PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.(I.PA) – podpred-sedníčka, Ing. Zuzana Gajdošová (IV.B) – ekonómka (Od 1.2.2017 ju nahradila Ing. Medeková). Ostatní členovia rady rodičov: Ing. Slavomíra Chobo-tová (II.SA); Ing. Ivana Bojňanská (III.TA); MUDr. Innet Lajtmanová (IV.KA); Ing. Marián Dukes (V.KNA); Ing. Elena Laginová (VI.SXA); Ing. Ľudovít Nagy (VII.SPA); Mgr. Terézia Bieliková (I.AJ); Mgr. Andrea Plháková (II.AJ); Mgr. Adela Jamrichová (III.AJ); Stanislava Buda-iová (III.BJ); Mgr. Ľubica Kubenová (IV.AJ); Mgr. Jar-mila Hudáková, PhD. (IV.BJ); Milan Dobiaš (V.AJ); Mgr. Soňa Kolářová (I.A); Mgr. Branislav Reťkovský (I.B); Ing. Tibor Seidl (I.C); Ing. Marcela Medeková (II.A); PhDr. Miloš Bača (II.B); Ing. Mária Chňapeková (II.C); Štefan Šimurda (III.A); Lucia Uhrinová (III.B).Rada rodičov v  zmysle štatútu podporuje všetky aktivity výchovno-vzdelávacieho procesu, prispieva k  zveľaďovaniu materiálno-technických podmienok školy. Spolupodieľa sa na riešení aktuálnych problé-mov, ku ktorým sa vyjadruje na svojich pravidelných zasadnutiach. Ďakujeme rodičom za ich priazeň, podporu, spoluprácu a finančnú pomoc.

NADáCIA GyMNáZIAPracovala v zložení: PaedDr. Alena Viziová, PhD. – správkyňa, štatutár nadácie, Ing. Eva Karlubíková – predsedkyňa správnej rady nadácie, ostatní členovia správnej rady nadácie: Mgr. Eva Dobiaš, Mgr. Juraj Horváth, Mgr. Vladimír Podoba, PhDr. Darina Račko-vá, Mgr. Silvia Tóthová. Nadácia gymnázia finančne prispieva na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia školy. V závere školského roka finančne oceňuje žiakov, ktorí majú výborné študijné výsledky a dosiahli výrazný úspech v celoslovenských kolách súťaží.

ŽIACKA šKOLSKá RADAV  tomto roku pracovala v  zložení: Bibiána Bianka Solčanská (VI.SXA) - predseda, Emma Chalupová (II.C) – podpredseda. Ostatní členovia: Jaroslav Ďurfi-na (IV.B), Samuel Fichna (VII.SPA), Dagmar Viskupová (III.A), Nikola Mazúchová (III.BJ), Sára Kusyová (III.BJ), Viktória Tonková (II.A), Zuzana Plháková (II.AJ), Mar-tin Fekete (III.AJ), Andrea Hroššová (V.KNA), Lukáš Balogh (I.AJ), Natália Náhlovská (I.B). Koordinátorkou ŽŠR bola Mgr. Silvia Tóthová.ŽŠR aj v tomto školskom roku nalievala horúce slad-ké „Kakavko“, rozdávala perníčky počas akcie „Miku-láš na škole“ a  študentom umožnila deň bez stresu v rámci „Lazy day“. Spestrením vyučovania bol „Slo-venský deň“, ktorý priniesol tradičné slovenské dob-roty okorenené spevom, tancom a  dobrou náladou. V tomto školskom roku žiacka školská rada navrhla a zabezpečila výrobu atraktívnych čiernych mikín s  lo-gom školy.

RADA šKOLyRada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Má 11 členov a jej činnosť sa riadi vlast-ným štatútom.Členovia Rady školy sú: Mgr. Vladimír Podoba – predseda RŠ, zástupca pedagogickej zložky; Mgr.  Monika Polonecová – podpredseda RŠ, zástupca nepedagogickej zložky; PaedDr. Erika Miková – zástupca pedagogickej zložky; PhDr. Miloš Bača – zástupca rodičov; Mgr. Alena Maťašovská – zástupca rodičov; Doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. – zástupca rodičov; Bibiána Bianka Solčanská – zástupca žiakov; Ing. Martin Nemky – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marián Radošovský – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marcel Polička, PhD. – zástupca zriaďovateľa; Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – zástupca zriaďovateľa

Page 74: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

74

|| Pedagogickí zamestnanci školy|| Horný rad zľava: Mgr. Renáta Lukačková, Mgr. Vladimíra Juráková, Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Soňa Kisová, Mgr. Andrea Antalová, Mgr. Veronika Szombatová,|| Druhý rad zhora: Mgr. Zuzana Kozárová, Mgr. Monika Kelebercová, Mgr. Anežka Luleiová, PaedDr. Beata Solčanská, Mgr. Renata Bohuslavová, Mgr. Eva Dobiaš, Mgr. Katarína Kettmannová, Mgr. Martina Koprdová, Mgr. Silvia Tóthová, PhDr. Vlasta Zelenková, Mgr. Dana Slobodová, Mgr. Zdravomila Barthová, Mgr. Viera Vaššová, Mgr. Lívia Maťušová, PhDr. Darina Račková, PaedDr. Darina Arpášová, Mgr. Zuzana Cehlárová, Mgr. Juraj Horváth,|| Druhý rad zdola: Mgr. Viera Švardová, Mgr. Martina Filová, Mgr. Alexandra Podobová, Mgr. Viera Civáňová, Mgr. Alena Bystrická, Mgr. Eva Činčurová, Mgr. Magdaléna Šonkoľová, PaedDr. Alena Viziová, PhD., PaedDr. Alica Hladká, Ing. Eva Karlubíková, PaedDr. Jana Stanková, PhDr. Mária Krištofičinová, Mgr. Viktor Kuťka,|| Dolný rad: Mgr. Marta Turanová, Mgr. Eva Frantzová, RNDr. Zuzana Hurtová, Mgr. Soňa Krivošíková, Mgr. Jana Juríková, Mgr. Silvia Páleníková, PaedDr. Erika Miková.|| Na fotke chýbajú: Mgr. Klarisa Pavlovičová, Mgr. Tomáš Zaujec, Mgr. Kristína Laurinská, PaedDr. Jana Pechová, Mgr. Dagmar Ferencziová, Mgr. Andrea Hudáková, Ing., Mgr. Mária Budínska.

Page 75: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

|| Hospodársky úsek:|| Dolný rad zľava: Renáta Podlužanská – upratovačka, Daniela Jankovičová - upratovačka, Magdaléna Slamková – upratovačka, Edita Bečárová – upratovačka,|| Horný rad zľava: Martin Kecskés – školník, šofér; Anna Dávidová – upratovačka, Gabika Bačová – personalistka a mzdová účtovníčka, Monika Jurajdová – vedúca technicko-ekonomického úseku, Denisa Líšková – sekretárka riaditeľky školy, Bc. Katarína Bieliková - sekretárka riaditeľky školy, Ing. Mária Majková – ekonómka,|| Chýbajú: Alžbeta Csingerová – upratovačka, Daniela Mikátová – upratovačka, Margita Sklenárová – upratovačka, Milan Šooš – školník, údržbár

|| Školská jedáleň:|| Spodný rad: Katarína Mošaťová – administratívna pracovníčka školskej jedálne, Alžbeta Depešová – prevádzková pracovníčka, Renáta Gavulová- prevádzková pracovníčka, Tatiana Hercegová – hlavná kuchárka, || Stredný rad: Mgr. Monika Polonecová – vedúca školskej jedálne, Soňa Móriová –zaučená kuchárka, Emília Vaššová - kuchárka, Helena Gregušová – zaučená kuchárka, || Horný rad: Gizela Tkáčová – prevádzková pracovníčka, Ľuboslava Holková – prevádzková pracovníčka

Page 76: Ročenka 2016 / 2017 · žiakov z 8. ročníka ZŠ, 126 žiakov z 9. ročníka ZŠ. Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov, ktorí ob-stáli vynikajúco vo všetkých častiach

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Golianova 68, 949 01 Nitra

tel. č.: 037/640 96 23 - ústredňa

037/ 640 96 12 - sekretariát

e-mail: [email protected]

www: gymgolnr.sk

Náklad: 800 ks

Dizajn a sadzba: Peter Jánsky

Tlač: Michelangelo Nitra

© 2017

Neprešlo jazykovou úpravou.