72
1 ROČENKA Najlepší zdroj informácií o všetkom, čo sa na našej škole deje... šk. rok 2019/2020

ROČENKA - EduPage

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROČENKA - EduPage

1

ROČENKA Najlepší zdroj informácií o všetkom,

čo sa na našej škole deje... šk. rok 2019/2020

Page 2: ROČENKA - EduPage

2

NIEČO PRE PAMÄTNÍKOV A PRE

MLADŠIE GENERÁCIE

SOUs (ZVL). "Mladých vedú skúsení majstri a

vychovávatelia" (cit.).

Zdroj: JUDr. Milan Straňan - 25 rokov ZVL Kysucké

Nové Mesto, nositeľa rádu práce, 1975.

Page 3: ROČENKA - EduPage

3

2. septembra 2019 bol na našej škole slávnostne

otvorený nový školský rok 2019/2020.

Na úvod zástupca pre teoretické vyučovanie PaedDr.

Marko Vojsovič všetkých pozdravil a privítal vedenie

školy, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Ing.

Eriku Jurinovú a zástupcov zamestnávateľských

spoločností. V krátkom príhovore privítal riaditeľ školy

najmä nových žiakov nastupujúcich do prvého ročníka a

ich rodičov. Povzbudil aj pedagógov, ktorí majú veľkú

zodpovednosť za celý výchovno-vzdelávací proces.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika

Jurinová po svojom príhovore zaželala žiakom

a pedagógom veľa síl na ceste za vzdelaním.

Po príhovore zástupkyne pre praktické vyučovanie

Mgr. Zdenky Ballayovej boli žiaci prvých ročníkov

rozdelení do tried a v sprievode svojich nových triednych

učiteľov sa presunuli do učební, kde dostali všetky

potrebné informácie o fungovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu na našej škole.

Prajeme všetkým úspešný štart do nového školského

roka 2019/2020.

Page 4: ROČENKA - EduPage

4

VEDENIE ŠKOLY

Vedenie školy

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík

riaditeľ školy

Zástupca pre teoretické vyučovanie:

PaedDr. Marko Vojsovič

kontakt: + 421 905 636 750

[email protected]

Zástupca pre teoretické vyučovanie:

Ing. Pavol Pavlus

kontakt: + 421 917 496 123

[email protected]

Zástupca pre praktické vyučovanie:

Mgr. Zdenka Ballayová

kontakt: + 421 905 461 560

[email protected]

Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť:

Mgr. Pavol Kopták

kontakt: + 421 905 461 494

[email protected]

Page 5: ROČENKA - EduPage

5

Výchovný poradca: Mgr. Tatiana Suranová

Koordinátor prevencie: Mgr. Edita Kormanová

Koordinátor pre SOČ: Ing. Milan Milučký

Koordinátor environmentu: Ing. Alena Cinková

Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Marta Mušková

Kariérový poradca: Mgr. Ľubica Vitková

Koordinátor SDV: PhDr. Janka Poláčková Moravcová

P.č. Názov študijného odboru Dĺžka

štúdia

1. mechanik nastavovač-duál 4

2. mechanik strojov a zariadení 4

3 umeleckoremeselné spracúvanie

kovov-kováčske a zámočnícke

práce

4

4. programátor obrábacích

a zváracích strojov a zariadení

4

5. mechanik mechatronik 4

6. mechanik počítačových sietí 4

7. mechanik elektrotechnik 4

PORADNÉ ORGÁNY VEDENIA ŠKOLY

MOŽNOSTI ŠTÚDIA V ŠK. R. 2019/2020

Page 6: ROČENKA - EduPage

6

P.č. Názov učebného odboru Dĺžka

štúdia

1. strojný mechanik-duál 3

2 obrábač kovov 3

3. mechanik špecialista

automobilovej výroby-duál

3

4. inštalatér 3

5. technicko-administratívny

pracovník

3

6. poľnohospodárska výroba 2

P.č. Nadstavbové štúdium Dĺžka

štúdia

1. strojárstvo, výroba, montáž

a oprava prístrojov, strojov

a zariadení

2

2. technicko-ekonomický

pracovník

2

Page 7: ROČENKA - EduPage

7

PREDSEDOVIA PREDMETOVÝCH KOMISIÍ

Názov PK Predseda

PK prírodovedných predmetov a

telesnej výchovy Mgr. Karol Kubica

PK spoločenskovedných a cudzích

jazykov Mgr. Ingrid Backová

PK ekonomických a

poľnohospodárskych odborov Ing. Erika Synáková

komisia pre stavebné, strojárske a

elektrotechnické predmety Ing. Milan Milučký

Page 8: ROČENKA - EduPage

8

1. Pavol Sloviak - predseda

2. Sebastián Komár - podpredseda

3. Monika Blahová

4. Nika Maxianová

5. Vanesa Račková

6. Miroslav Holienčín

7. Radoslav Gašinec

8. Simon Dobroň

9. Kristián Palák

10. Michal Gašinec

Page 9: ROČENKA - EduPage

9

TRIEDY V ŠK. R. 2019/2020

1. ročník

I.A

triedna učiteľka - Mgr. Drahomíra Dupkalová

odbory: mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových

sietí, umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske

a zámočnícke práce

I.B

triedny učiteľ – Mgr. Michal Šerík

odbor: mechanik-mechatronik,

mechanik mechatronik – duálne vzdelávanie

I.C

triedny učiteľ – Mgr. Marek Živčák

odbory: mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení,

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

I.D triedny učiteľ - Ing. Milan Milučký

odbor: mechanik nastavovač – duálne vzdelávanie

I.E

triedny učiteľ - Ing. Milan Rezetka

odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby-duálne

vzdelávanie, mechanik špecialista automobilovej výroby,

poľnohospodárska výroba

I.F

triedna učiteľka - Ing. Tatiana Buková

odbory: strojný mechanik, agromechanizátor, opravár,

technicko-administratívny pracovník

I.J

triedna učiteľka - Mgr. Marta Mušková

odbor: strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov,

strojov a zariadení, technicko-ekonomický pracovník -

nadstavbové štúdium

Page 10: ROČENKA - EduPage

10

2. ročník

II.A

triedna učiteľka– Mgr. Dagmar Kurucárová

odbory: mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových

sietí, umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske

a zámočnícke práce

II.B

triedna učiteľka - Mgr. Daniela Lisková

odbor: mechanik-mechatronik-duálne vzdelávanie

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení –

duálne vzdelávanie

II.C

triedna učiteľka - Ing. Jozefína Lahútová

odbor: mechanik mechatronik, mechanik nastavovač,

mechanik strojov a zariadení

II.D triedna učiteľka - Ing. Adriána Nováková

odbory: mechanik nastavovač – duálne vzdelávanie

II.E

triedna učiteľka – Ing. Štefánia Plevková

odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby,

mechanik špecialista automobilovej výroby – duálne

vzdelávanie

II.F triedna učiteľka - Ing. Katarína Rudincová

odbory: strojný mechanik, inštalatér

II. J

triedna učiteľka – Ing. Erika Synáková

odbory: strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov,

strojov a zariadení, technicko-ekonomický pracovník

3. ročník

III.A

triedna učiteľka - Mgr. Ingrida Backová

odbory: mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích

a zváracích strojov a zariadení, umeleckoremeselné

spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce

III.B

triedna učiteľka – Mgr. Tatiana Suranová

odbory: mechanik mechatronik – duálne vzdelávanie

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení –

duálne vzdelávanie

Page 11: ROČENKA - EduPage

11

III.D triedna učiteľka – Mgr. Katarína Solomonová

odbory: mechanik nastavovač duálne vzdelávanie

III.E

triedna učiteľka – Ing. Mária Mušková

odbory: mechanik strojov a zariadení, mechanik

nastavovač, mechanik počítačových sietí

III.F

triedny učiteľ – Mgr. Karol Kubica

odbory: strojný mechanik, obrábač kovov, mechanik

špecialista automobilovej výroby – duálne vzdelávanie

špecialista automobilovej výroby

4. ročník

IV.A

triedny učiteľ – Mgr. Tomáš Regec

odbor: mechanik počítačových sietí, mechanik

elektrotechnik, mechanik mechatronik

IV.B

triedna učiteľka – Mgr. Ľubica Vitková

odbory: mechanik strojov a zariadení, programátor

obrábacích a zváracích strojov a zariadení

IV.C

triedna učiteľka – Ing. Alena Kučeríková

odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov

a zariadení – duálne vzdelávanie

mechanik nastavovač – duálne vzdelávanie

mechnik nastavovač

IV.D triedny učiteľ – Mgr. Štefan Mitka

odbory: mechanik nastavovač – duálne vzdelávanie

Page 12: ROČENKA - EduPage

12

Kia Motors Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom;

Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto;

Scheidt&Bachmann Slovensko, s. r. o., Žilina; UPT, s.

r. o., Žilina; TN Slovakia, s. r. o., Kysucké Nové Mesto;

ELMAX Žilina, a. s.; 3 T, s. r. o. Kysucké Nové Mesto;

TECHKOV, s. r. o., Kysucké Nové Mesto; OMNIA

KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto; Metsä Tissue Slovakia,

s. r. o., Žilina; Donghee Slovakia,

s. r. o., Strečno; Z+M servis, a. s., Bratislava; AGO spol.

s r. o., Kysucký Lieskovec; KINEX BEARINGS, a. s.,

Kysucké Nové Mesto; ŽU, PEDAS, Žilina; Žilinská

teplárenská, a. s., Žilina; CODE, s. r. o., Kysucké Nové

Mesto; Autokaros, a. s., Žilina; OPTECH s. r. o., Žilina;

MKŠS-Kysucké Nové Mesto; SBD-Kysucké Nové

Mesto; ANAJ Slovakai, s. r. o., Rajec; GSE, s. r. o., OU,

ZŠ, Čadca a mnoho ďalších firiem, kde je realizovaný

odborný výcvik a odborná prax na základe Zmluvy

o vykonávaní odbornej praxe.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov priamo spolupracujeme

so stavovskými organizáciami:

Slovenská obchodná

a priemyselná komora

Slovenská poľnohospodárska

a potravinárska komora

Zväz strojárskeho priemyslu SR

Zväz automobilového priemyslu

Spolupracujeme

Page 13: ROČENKA - EduPage

13

V novembri 2019 bola na základe požiadavky

zamestnávateľov v regióne vytvorená:

„REGIONÁLNA PLATFORMA

ZAMESTNÁVATEĽOV PRI STREDNEJ

ODBORNEJ ŠKOLE STROJNÍCKEJ

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO“

Page 14: ROČENKA - EduPage

14

OBYČAJNÍ A PREDSA NIEČÍM INÍ

Page 15: ROČENKA - EduPage

15

PETRA POGANYOVÁ

Naša žiačka a úspešná abslovnentka študijného odboru

agropodnikateľ Ing. Mgr. Petra Poganyová precestovala

kus sveta.

OCENENIE PEDAGÓGOV

Žilinský samosprávny kraj ocenil

aj tento rok pri príležitosti

Dňa učiteľov pedagogických zamestnancov

stredných škôl vo svojej

zriaďovateľskej pôsobnosti. Tento

rok bolo ocenených 22 učiteľov za

výnimočné úspechy v ich

pedagogickej práci. Ocenenie

nemohlo zo zrejmých dôvodov prebehnúť tradičným

spôsobom, preto sa Rozvojová agentúra ZŠK, ktorá

podujatie spoluorganizovala, vybrala priamo za

učiteľmi domov. Záštitu nad podujatím prevzala pani

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika

Page 16: ROČENKA - EduPage

16

Jurinová, ktorá sa oceneným pedagógom prihovorila

prostredníctvom videa. Medzi ocenenými bol aj náš

učiteľ Ing. Milan Milučký.

Blahoželáme

RADI POMÁHAME

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne

rozhodnutia.

Naša škola v spolupráci s firmou Schaeffler vyrobili

na školských 3D tlačiarňach desiatky ochranných štítov,

z ktorých časť darovali do nemocnice v Čadci a časť

učiteľom do základnej školy. Sme radi, že sme mohli

v týchto ťažkých časoch pomôcť.

Pomoc pre učiteľov

Vytlačené štíty pomohli

učiteľkám a učiteľom

v základných a materských

školách v Kysuckom Novom

Meste.

Page 17: ROČENKA - EduPage

17

ĎAKUJEME

Nadácii Kia Motors Slovakia

Tešíme sa z nových komponentov a modernizácie

učebne mechatroniky pre študentov našej školy.

Prostredníctvom grantu z Nadácie KIA sme získali

úžasne vybavenie pre našich mechatronikov v hodnote

15 000 €. V rámci prípravy na praktickú a teoretickú časť

maturitnej skúšky si študenti mohli vyskúšať návrh a

zapojenie pneumatických a hydraulických štruktúr s

využitím simulačného softvéru a novozakúpených

komponentov v rámci hodín strojníctva a automatizácie.

Spoločnosti Scheidt &Bachmann Slovensko, ktorá

každoročne podporuje odborné vzdelávanie na našej

škole. V tomto školskom roku vybavili elektro učebne na

praktickom vyučovaní kvalitnými pracovnými stolmi.

Page 18: ROČENKA - EduPage

18

Za účasti predstaviteľov Žilinského samosprávneho

kraja, mesta, zamestnávateľov a pracovníkov školy bolo

5. februára 2020 slávnostne otvorené pri našej škole

Centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Cieľom otvoreného centra bude v spolupráci so

zamestnávateľmi nášho regiónu pripravovať odborníkov

(študentov) na technologické zmeny v oblasti strojárstva,

a tak prispôsobovať vzdelávanie aktuálnym potrebám

a požiadavkám trhu práce. Ing. Oto Šidlo

Page 19: ROČENKA - EduPage

19

Duálne vzdelávanie zlepšilo postavenie školy

Pravda 25.03.2020 12:00

„Zapojenie do systému duálneho vzdelávania prináša

viacero výhod“ , uviedol v rozhovore pre Pravdu

Ondrej Holienčík, riaditeľ Strednej odbornej školy

strojníckej v Kysuckom Novom Meste.

Kedy sa vaša škola zapojila do systému duálneho

vzdelávania?

Prvýkrát v školskom roku 2015/2016. Bol to náš nultý

ročník a začali sme spoluprácu so spoločnosťou

Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., a s počtom žiakov

jedenásť.

Page 20: ROČENKA - EduPage

20

Koľko vašich žiakov sa dnes takto vzdeláva a

s koľkými zamestnávateľmi spolupracujete?

V školskom roku 2019/2020 sa nám v systéme duálneho

vzdelávania pripravuje 176 žiakov. Vzdelávajú sa pre

nasledovné spoločnosti: Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.,

KIA Motors Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom a

Omnia, a. s., Kysucké Nové Mesto.

Ako hodnotíte duálny systém? Aké máte skúsenosti?

V čom vašej škole pomohol, čo sa zlepšilo, prípadne

zhoršilo?

Päť rokov úspešného zapojenia školy do systému

duálneho vzdelávania hodnotíme pozitívne. Aj napriek

náročnej organizácii vyučovania v novom spôsobe

vzdelávania sme našli spoločnú reč so zamestnávateľmi

v regióne. Spoločnosti viac participujú na praktickom

vzdelávaní žiakov a ich príprave na budúce povolanie,

my sa učíme firemnej kultúre. Zapojenie našej školy do

tohto systému zlepšilo pozitívne vnímanie našej školy

v rámci žilinského regiónu, tiež aj spoločenský

status školy.

Čo pokladáte za najväčšie výhody duálneho

vzdelávania? Je aj niečo, čo by sa dalo zlepšiť?

Page 21: ROČENKA - EduPage

21

Čo sa výhod týka, je ich viac: žiaci majú možnosť získať

pracovné návyky už od prvého ročníka; oboznamujú sa

postupne s modernými technológiami priamo

u zamestnávateľa; sledujeme, že aj dochádzka žiakov do

školy je lepšia, keďže sú motivovaní motivačným

príspevkom od zamestnávateľa, to isté sa týka aj

prospechu; po úspešnom skončení štúdia sa žiakom črtá

perspektívne zamestnanie, lebo si ich spoločnosť

vychováva podľa svojich požiadaviek, je vysoká

pravdepodobnosť podpísania pracovnej zmluvy so

zamestnávateľom; ochota trénerov, ktorí majú

pridelených žiakov, majú záujem odovzdať svoje

skúsenosti a zručnosti prideleným žiakom; ako výhodu

môžeme spomenúť aj úzku spoluprácu spoločnosti, žiaka

a rodiča.

Pomohlo vám zapojenie sa do duálneho systému

prilákať na školu väčší počet študentov? Postrehli ste,

že by to zvýšilo atraktivitu vašej školy, prípadne vás

to nejako zvýhodnilo oproti iným školám?

Môžeme povedať, že rozbehnutie systému duálneho

vzdelávania na našej škole so strojárskou tradíciou

nebolo jednoduché. Dnes patríme medzi lídrov duálneho

vzdelávania na Slovensku. Zapojenie sa do systému

pozitívne vplýva na skvalitňovanie procesu vzdelávania

Page 22: ROČENKA - EduPage

22

z pedagogického, ale aj sociálneho hľadiska. Veríme, že

aj duálne vzdelávanie na našej škole prispelo k tomu, že

od januára 2020 sme sa stali Centrom odborného

vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0.

Čo by ste odkázali uchádzačom o štúdium, ktorí

váhajú, či sa majú zapojiť do duálneho vzdelávania?

Nech neváhajú a idú do toho. Vidíme v televízii reklamu,

ktorá veľmi dobre vystihuje otázku: Prečo študovať

v duálnom systéme? Študuj, pracuj, zarábaj a miesto

máš isté!

SPOLUPRÁCA ŠKOLY V SDV

Page 23: ROČENKA - EduPage

23

Page 24: ROČENKA - EduPage

24

Page 25: ROČENKA - EduPage

25

Naši poľnohospodári pod vedením majstra odbornej

výchovy Milana Šusteka pomáhali pri inštalovaní

okresnej výstavy drobnochovateľov v Kysuckom Novom

Meste.

Naši šikulkovia....

Nádherná jaseň je stvorená pre umelcov. Aj pre tých

našich. Koncom septembra prezentovali svoje umenie

na Remeselníckom Ružomberku

Kováči na Remeselníckom Ružomberku.

PREZENTUJEME SA NA VEREJNOSTI

Page 26: ROČENKA - EduPage

26

Pani zástupkyňa Mgr. Zdenka

Ballayová, PhDr. Janka Poláčková

Moravcová a Mgr. Anton Vlček

spoločne so žiakmi našej školy

Michalom Šantom a Denisom

Garbierom prezentovali školu na

Burze informácií v hoteli

Slovakia v Žiline.

Návštevníkov informovali o ponuke našich študijných

a učebných odborov v školskom roku 2019/2020 ako aj

o podmienkach prijatia žiaka na štúdium.

Medzi návštevníkmi tohtoročnej burzy boli študenti

základných škôl, stredných škôl, rodičia, výchovní

poradcovia a uchádzači o zamestnanie.

Burzu informácií každoročne organizuje Úrad práce,

sociálnych vecí a rodiny Žilina (ÚPSVaR).

DNI PROFESIE V BYTČI

Page 27: ROČENKA - EduPage

27

Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať

stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť

perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho

na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie

a digitálnych technológií do praxe.

Mladý tvorca 2019 spropagoval alternatívy pre

uplatnenie absolventov škôl na trhu práce, či v podnikaní

mladých aj v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných

firiem 2019. Rodičom a žiakom základných škôl

poskytol väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom

nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania

žiadané trhom práce.

Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre

študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a

programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

Page 28: ROČENKA - EduPage

28

NAŠI ŽIACI NA STÁŽI V NEMECKU...

V dňoch od 3. októbra do 16. novembra 2019 sa

naši žiaci Ladislav Horčičák, Milan Lipka, Jakub

Minárik, Vladimír Ondreáš, Adam Reichl, Jakub Sládek,

Stanislav Ševčík, Lukáš Kútnik, Matej Šimurda a Viliam

Vančík zúčastnili na praktickej stáži v automobilových

firmách v Nemecku.

Po úvodnom 2-dňovom školení pri meste Frankfurt

nad Mohanom sa vydali smerom Mníchov, Ingolstadt

a Gütersloh. Cieľom ich pobytu v zahraničí bolo

nadobudnutie nových zručností, skúseností, vedomostí,

zážitkov a zdokonalenie sa v cudzom jazyku.

Naši žiaci sa zúčastnili podobnej stáže už druhýkrát.

Prvý turnus (v dňoch od 28. 03. 2019 - 11. 05. 2019 ) sa

konal v meste Bremen, Hamburg a Ingolstadt

a absolvovali ho žiaci Zdenko Jurga, Milan Kuric, Marek

Hasil a Peter Kubica.

Pre všetkých bol pobyt zároveň novou lekciou ich

života a najmä akousi „školou samostatnosti“.

V budúcnosti budú mať možnosť žiaci podľa záujmu

absolvovať praktickú stáž v Nemecku aj v strojárskych

firmách. Mgr. Edita Kormanová

Page 29: ROČENKA - EduPage

29

STRETNUTIE VÝCHOVNÝCH PORADCOV

ŽILINSKÉHO, BYTČIANSKEHO OKRESU

A OKRESU KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

V priestoroch našej školy organizujeme stretnutie

výchovných poradcov.

Pre kolegov z Kysuckého Nového Mesta to nie je

žiadna novinka, ale výchovných poradcov zo Žiliny

a Bytče sme privítali prvýkrát.

Za účasti partnerských zamestnávateľských

spoločností KIA Motors Slovakia, Schaeffler Kysuce,

OMNIA KLF a Scheidt & Bachmann Slovensko získali

účastníci pracovnej porady aktuálne informácie o

odbornom vzdelávaní na Kysuciach a hornom Považí.

Page 30: ROČENKA - EduPage

30

EXPO KARIÉRA ČADCA

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca v

spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Čadci a mestom

Čadca zorganizoval v utorok 4. februára pod záštitou

prednostu OÚ Žilina 20. ročník podujatia EXPO

KARIÉRA ČADCA. Aj tím pedagógov našej školy odprezentoval študijné

a učebné odbory žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, ich rodičom,

výchovným poradcom a pedagógom škôl z regiónu.

EXPOKARIÉRA ČADCA a naši pedagógovia.

Page 31: ROČENKA - EduPage

31

8. októbra sa na našej škole uskutočnil „Deň

otvorených dverí“. Boli prezentované odbory, ktoré sa

na našej škole vyučujú. Naša škola privítala 444

návštevníkov. Boli to hlavne žiaci deviatych ročníkov ZŠ

spoločne s pedagógmi alebo rodičmi a výchovní

poradcovia. Budúcim prvákom boli podrobne podané

informácie o jednotlivých odboroch. Boli im poskytnuté

informácie aj od zamestnáveľských spoločností, ktoré sa

prezentovali a tiež informovali o výhodách duálneho

vzdelávania.

Cieľom tejto akcie bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť

sa o svojom štúdiu a zároveň prezentovať našu školu a jej

aktivity.

Návštevníci si prezreli priestory školy, navštívili

odborné učebne a dielne praktického vyučovania.

Page 32: ROČENKA - EduPage

32

Dňa 5. februára sa na našej škole v priestoroch

teoretického a praktického vyučovanie konal Deň

otvorených dverí. Zúčastnení žiaci základných škôl z okresov Kysucké

Nové Mesto, Čadca a Žilina si v odborných učebniach

a dielňach za účasti našich pedagogických zamestnancov

a študentov vyšších ročníkov prakticky vyskúšali, ako

môže vyzerať ich odborné vzdelávanie na našej škole.

Ing. Oto Šidlo

Page 33: ROČENKA - EduPage

33

OPEN DAY KIA MOTORS SLOVAKIA

Do tohto dňa sa zapojil aj náš akčný tím, do ktorého

zapadol aj automobilový pretekár Maťo Homola. Miško

ho naučil zvárať, takže ho berieme.

Systém duálneho vzdelávania - učebný odbor

Mechanik špecialista automobilovej výroby prezentovali

naši tretiaci spolu s inštruktormi.

Naši majstri OV so žiakmi predvádzali svoje odbory.

Page 34: ROČENKA - EduPage

34

Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja

v Martine

Sebastián Komár – podpredseda žiackej školskej rady na

valnom zhromaždení.

Kováčsky deň v ZŠ sv. Gorazda v Žiline

Jozef Hodás - prezentácia školy – nezabúdajme na naše

tradície.

Page 35: ROČENKA - EduPage

35

Expedícia "Slaná voda" – alebo adaptačný a

zoznamovací kemp prvých ročníkov.

Tento kemp bol zameraný na zoznámenie sa žiakov

s učiteľmi a majstrami odbornej výchovy ale aj medzi

sebou navzájom. Zoznamovanie pedagógov začalo hneď

na začiatku cesty, kedy pedagogický zbor predstavila

zástupkyňa už v autobuse. Hneď po príchode sme sa

ubytovali, oddýchli a kemp sme začali krátkou túrou

k hájovni, kde P.O. Hviezdoslav tvoril Hájnikovu ženu.

Po krátkom oddychu v spoločenskej miestnosti sa začali

žiaci zábavnou formou predstavovať. Navzájom si

hádzali loptičku a ten, kto ju chytil, musel uviesť svoje

meno, priezvisko, ale tiež odbor, ktorý bude študovať.

Potom nasledovali aktivity, ktoré pripravili pedagógovia.

Najskôr to bolo inkognito, kde hádali po triedach

povolania. Potom nasledovali súťaže – hádzanie

loptičkami do terča, hod loptou do koša, preťahovanie

lanom, ale aj hra na fúriky. Každá hra sa hodnotila. Večer

sme opekali klobásky a počúvali hudbu. Na druhý deň po

raňajkách sa vyhodnotili triedy a ich aktivity. Víťazné

družstvo získalo sladkú odmenu. Nakoniec majstri

odbornej výchovy spolu s triednymi pasovali svojich

žiakov do cechov - „strojárskeho, elektrotechnického,

poľnohospodárskeho a ekonomického“.

Vitajte!

ŽIJEME SPOLOČENSKÝM ŽIVOTOM

Page 36: ROČENKA - EduPage

36

Expedícia „Slaná voda sa vydarila.

A toto sú naši noví študenti so svojimi pedagógmi.

Page 37: ROČENKA - EduPage

37

21. ZASADNUTIE KYSUCKO-NOVO-

MESTSKÉHO MLÁDEŽNÍCKEHO

PARLAMENTU V KYSUCKOM NOVOM MESTE

V pondelok 9. septembra sa uskutočnilo 21.

zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho

parlamentu v Kysuckom Novom Meste. Zasadania sa

zúčastnili aj naši študenti zo žiackej školskej rady, kde sa

spoločne zhodli na aktivitách.

Medzinárodný deň športu poslanci zhodnotili

pozitívne a naplánovali ďalšie športové dni. Veľký

úspech mal Deň bublín, počas ktorého sme zabublinovali

celé námestie a vyčarili úsmev na detských tvárach.

Mládežnícki poslanci si naplánovali ďalšie aktivity na

september. Na zasadnutí sa zúčastnil aj primátor mesta

Kysucké Nové Mesto a poprial mladým poslancom veľa

úsilia v ich práci a tiež zodpovedal na otázky, ktoré

mládež zaujímali.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre

mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA –

Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti

Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom.

Page 38: ROČENKA - EduPage

38

20. septembra sa na našej škole

konala zbierka na pomoc a podporu

nevidiacich a slabozrakých. Štyri

dobrovoľníčky - Daniela Gáboríková - z triedy II.J,

Monika Maxianová, Monika Bláhová, Vanesa Račková

z triedy I.J oboznamovali našich žiakov a pedagógov s

touto akciou a zároveň rozdávali propagačný materiál a

symbol - Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok.

Všetkým, ktorí nezištne prispeli na dobrú vec patrí veľké

ĎAKUJEM.

Ing. Adriana Nováková

Naše dobrovoľníčky.

Z PODUJATÍ A AKTIVÍT ŠKOLY VYBERÁME

Page 39: ROČENKA - EduPage

39

10. októbra sa uskutočnila pre žiakov tried I.A, I.B a

I.C beseda s pracovníčkou Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom

Novom Meste Mgr. Danou Dolinayovou.

Žiaci robili aktivity zamerané na prevenciu šikanovania,

dozvedeli sa aké následky

môže mať šikanovanie

tak pre agresora ako aj

pre obeť. Žiakov daná

téma zaujala, živo

diskutovali a o tému mali

veľký záujem.

REVOLUTION TRAIN

16. októbra sa žiaci z III. B a

III. F zúčastnili na prehliadke

protidrogového vlaku

REVOLUTION TRAIN v

priestoroch železničnej stanice

Žilina. Ide o medzinárodný

protidrogový preventívny projekt, ktorý má podobu vlaku.

V jednotlivých vagónoch sa mohli žiaci zblízka a

všetkými zmyslami, ale zároveň bezpečne, dozvedieť o

nebezpečenstvách spojených s drogami. Multimediálna

vlaková súprava zaujala zúčastnených interaktivitou a

autentickým zobrazením tejto závažnej témy. Žiaci mohli

vidieť ako vyzerá drogový brloh, väzenská cela, alebo ako

Page 40: ROČENKA - EduPage

40

môže dopadnúť jazda autom pod vplyvom návykových

látok.

MEDZINÁODNÝ DEŇ

ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

28. októbra sme sa zapojili do projektu

"Medzinárodný deň školských knižníc", ktorý bol

tento rok venovaný pamiatke J. G. Tajovského. Jeho

život a tvorbu sme si pripomenuli krátkym medailónom v

školskom rozhlase. V tento deň sme si ďalej pripravili

tvorivé variácie na jeho diela: zdramatizovali sme

divadelnú hru Statky-zmätky, ilustrovali poviedku Maco

Mlieč a napísali štylistické obmeny na texty niektorých

ďalších poviedok. V závere sme si pozreli inscenáciu

divadelnej veselohry Ženský zákon.

Podujatie nás zábavnou formou obohatilo o nové poznatky

a zážitky.

Page 41: ROČENKA - EduPage

41

BESEDUJEME S POLICAJTKOU

Prednášku na témy Drogy a Trestnoprávna

zodpovednosť si vypočuli žiaci 1. ročníka od mjr. Mgr.

Janky Zlochovej z Okresného riaditeľstva PZ v Čadci.

Zaujímavé rozprávanie obohatil krátky poučný film na

túto tému.

Stretnutie s pani policajtkou bolo pre žiakov skutočným

zážitkom.

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

Podľa čoho spoznáte dobrého

študenta? Podľa dobrých známok? Ľudí,

ktorí potrebujú krv, vaše známky vôbec

netrápia. Ich zdravie, či život závisí od

vašej ochoty darovať krv.

Page 42: ROČENKA - EduPage

42

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPLIÁDY V NEMECOM

JAZYKU

Dňa 20. 11. 2019 sa v učebni č. 218 konalo školské

kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže, ktorá

pozostávala z písomnej ako aj ústnej časti, sa zúčastnili:

Patrik Adámek (IV.A), Peter Kubica (IV.A), Matúš

Gavlák (IV.D), Samuel Polka (II.C) a Nikolas Pištek

(I.B).

Olympiáda v nemeckom jazyku.

ČERVENÉ STUŽKY

Každoročne sa žiaci našej školy a

jej pedagogickí pracovníci zapájajú do celoslovenskej

aktivity Červené stužky, ktorá je súčasťou verejnej

kampane boja proti HIV/AIDS. Tento rok sa uskutočnil

už jej 13. ročník a býva podporená nosením červených

stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe

Page 43: ROČENKA - EduPage

43

AIDS, pričom červená farba bola vybratá ako symbol

krvi a života.

Všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým

zamestnancom sa chceme touto cestou srdečne

poďakovať za aktívnu účasť a podporenie humanitárnej

myšlienky, ktorú predstavujú „Červené stužky“.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

a Centrum Euroguidance Slovensko, vyhlásili v dňoch

2. - 6. decembra 2019 TÝŽDEŇ KARIÉRY. Do

Týždňa kariéry sa zapojila aj naša škola. Pre študentov

Page 44: ROČENKA - EduPage

44

štvrtých ročníkov sme pripravili stretnutie s JUDr. Hanou

Zacharovou. Pani Zacharová sa venuje poradenskej a

konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Veľmi zaujímavým spôsobom žiakom priblížila

tajomstvá úspešného zvládnutia pracovného pohovoru.

Pani Zacharovej ďakujeme za zaujímavú prednášku.

Mgr. Ľubica Vitková

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY

ĽUDSKÝCH PRÁV

Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť

k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu

k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii

poznatkov a postojov študujúcej mládeže, a tým prispieť

k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Page 45: ROČENKA - EduPage

45

V rámci prevencie drogových

závislostí sa na základe spolupráce

s pánom Pavlom Hrubým (predseda

Abstinentského klubu Kysuca) a Petrom

Gazdíkom konala 4. a 16. decembra

prednáška spojená s diskusiou. Zúčastnili sa jej žiaci I.A,

I.B a I.F triedy. Žiaci si nevypočuli len príbehy o sile

závislosti na alkohole a jej moci nad človekom, ale aj

o neblahých účinkoch ďalších, častokrát podceňovaných,

drog ako je napríklad marihuana a ďalšie. Ďakujeme za

spoluprácu!

Mgr. Edita Kormanová

Page 46: ROČENKA - EduPage

46

Žiaci pozorne počúvali príbehy ľudí.

Posledný deň pred vianočnými prázdninami Žiacka

školská rada pripravila pre našich žiakov a pedagógov

Vianočný čaj - predzvesť Vianoc.

Page 47: ROČENKA - EduPage

47

INOVAČNÝ DEŇ

Slovenská inovačná a energetická agentúra so sídlom

v Bratislave usporiadala dňa 5. februára 2020 na našej

škole INOVAČNÝ DEŇ.

Ide o národný projekt s cieľom zvýšiť inovačnú

výkonnosť slovenskej ekonomiky prostredníctvom

realizácie cielených aktivít vo všetkých regiónoch SR.

Žiaci tretích ročníkov našej školy dostali základné

informácie o tom, ako objaviť v sebe kreativitu

a inováciami (nápadmi) prispieť k tomu, aby bolo naše

Slovensko lepšie.

Inovačný deň na škole.

Page 48: ROČENKA - EduPage

48

VALENTÍNSKY SEMAFÓR „LÁSKY“

WORKSHOP - II. DÔCHODKOVÝ PILIER

Žiaci štvrtých ročníkov sa v

dňoch 11. a 12. februára

zúčastnili workshopu na tému:

„II. pilier dôchodkového

zabezpečenia“ pod vedením

p. Jozefa Sopeka.

Page 49: ROČENKA - EduPage

49

Jednou z úspešných

oblastí mimoškolskej

činnosti na našej škole je

aj stredoškolská odborná

činnosť (SOČ).

Umožňuje nadaným

a talentovaným

študentom rozširovať si okruh vedomostí nad rámec

potrebný pre absolventa školy.

V oblasti SOČ spolupracovali aj učitelia, ktorí pôsobili

ako poradcovia a konzultanti riešiteľov. Pod ich vedením

sa študenti prebojovali do okresného a krajského kola.

Do okresného kola postúpili:

Sebastián Komár – Men´s Physique

Martina Mičechová – Archivácia dokumentov

Miloš Rakovan – Štvorkolka na alternatívny pohon

Adam Knapec – Renovácia kompresora ORLIK 1 jsk 75

Vanesa Račková – Komunikácia ako nástroj na zvýšenie

kvality a efektívnosti vzdelávania

Na kajskom kole úspešne reprezentovali Sebastián Komár

a Vanesa Račková, ktorí získali pekné štvrté miesto.

Poďakovanie za úspechy patrí všetkým študentom, ktorí

sa SOČ zúčastnili a tiež učiteľom, ktorí spolupracovali.

Page 50: ROČENKA - EduPage

50

Podpora rozvoja technických zručností detí v

primárnom veku

Pre 42 detí druhého a 14 detí prvého ročníka Základnej

školy Nábrežná v Kysuckom Novom Meste pripravili

majstri odbornej výchovy projektový deň s názvom

Podpora rozvoja technických zručností detí v primárnom

veku.

A stálo to za to.

Page 51: ROČENKA - EduPage

51

VYHODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNEJ

VÝCHOVY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

1. Čistota areálu školy – v okolí školy sme urobili

jesenné upratovanie so žiakmi odborov

poľnohospodárska výroba a pravidelne sme sa

starali o vysadenú zeleň, na jar a v lete počas

koronakrízy sa o vonkajší zelený areál starali len

zamestnanci školy.

Pri bylinkovej špirále boli obnovené lavičky

a do začiatku nového školského roku bude

vymenený aj náučný panel o bylinkách

a vysadených kríkoch, ktoré svojimi plodmi

zabezpečujú potravu pre vtáky.

Čistota chodieb a tried – je čo ešte zlepšovať,

závisí to vo veľkej miere aj od nás pedagógov.

Page 52: ROČENKA - EduPage

52

2. Zber elektroodpadu – cez projekt Recyklohry sme zbierali pokazené a nepoužívané

elektrospotrebiče a batérie. Odovzdali sme spolu

1015 kg elektroodpadu. Získané body pre školu

sme zatiaľ nevymenili na odmeny z katalógu, lebo

táto možnosť počas koronakrízy nebola. Výmenu

zrealizujeme až v budúcom školskom roku.

3. MESS 2020 – medzinárodné ekologické

študentské sympózium je ďalším podujatím,

ktoré bolo odložené z dôvodu pandémie a to na

17. septembra 2020. Túto zaujímavú akciu

usporiada naša družobná škola - Albrechtova

střední škola v Českom Těšíne.

Vizážista našich

kríkov a stromčekov

Oto Šidlo

Kosenie zabezpečoval

Juraj Masnica

Page 53: ROČENKA - EduPage

53

ČO NÁM PODĽA PLÁNU NEVYŠLO

Z DÔVODU KORONAKRÍZY

Deň Zeme

Deň vody

Deň mlieka

ENVOFILM 2020 v Českom Těšíne

Zavedenie kompostovania pokosenej trávy a ostatného

biologicky rozložiteľného odpadu.

Page 54: ROČENKA - EduPage

54

Žilinská plavecká štafeta

19. september - 11.ročník tradičného

podujatia Žilinská plavecká štafeta, ktorá

bola opäť o prekonávaní rekordov.

Cieľom akcie bolo zaplávať v uvedený

deň čo najviac kilometrov.

Kováči prváci a druháci vedia ukuť podkovičku, ale aj

perfektne zaplávať štafetu.

Naši žiaci Monika Bláhová

a Sebastián Komár sa zúčastnili už

na 4. ročníka ENFOFILMU

ÚSPECHY NA SÚŤAŽIACH

Page 55: ROČENKA - EduPage

55

v Českom Tešíne, ktorý poriadala Albrechtova střední

škola. Premietali sa tu filmy, ktoré boli vytvorené žiakmi

a študentmi z Moravy, Slovenska a Poľska. Prezentované

boli filmy prírodovedné, spoločenskovedné, ale tiež

technického, ekonomického, ale aj pedagogického

zamerania. Naša škola sa prezentovala dokumentom

Modrá škola na Kysuciach. Tento dokument bol

spracovaný na základe projektu, ktorý prebiehal na našej

škole. Je zameraný na využívanie dažďovej vody a jej

prepojenie na zmenu klímy. Snaží sa poukázať, ako sa na

škole rieši vodné hospodárstvo a tiež ako využívame

dažďovú vodu.

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ODBORNÝCH

VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ

Na celoslovenskej súťaži odborných vedomosti a

praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl v

odbore strojný mechanik,

mechanik strojov a zariadení

získal II. miesto náš Martin

Časnocha. Za prípravu

ďakujeme majstrovi odbornej

výchovy Jánovi Capkovi a

Martinovi gratulujeme.

Page 56: ROČENKA - EduPage

56

ZENIT v strojárstve

Naši mechanici nastavovači Andrej Mozol a Pavol Dadaj

ukázali na krajskom kole ZENIT v strojárstve - kategória

programovanie, kto patrí medzi elitu. Andrej sa umiestnil

na I. mieste a postupuje do celoslovenského kola a Pavol

skončil tretí. Za odbornú prípravu ďakujeme Ing.

Milanovi Milučkému a Bc. Richardovi Behúňovi

ÚSPECH NA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

ZENIT V STROJÁRSTVE

Zenit je súťaž „zručnosť, elán, nápaditosť, invencia,

tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a

strojárstvo. Cieľom je podpora a vyhľadávanie

talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborno -

teoretické vedomosti a odborno - praktické schopnosti a

zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a

strojárstve. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé

riešenia zadaných úloh.

Page 57: ROČENKA - EduPage

57

V dňoch od 11. do 13. februára sa v Košiciach na SOŠ

automobilovej konala celoslovenská súťaž Zenit v

strojárstve. V kategórii C v programovaní CNC strojov

náš žiak – Andrej Mozol, trieda IV.C, získal 4. miesto.

Z úspechu na celoslovenskom kole sa tešíme a veríme,

že žiak takto dobre reprezentoval nielen SOŠ strojnícku v

Kysuckom Novom Meste, ale aj ŽSK.

ÚSPECH NA XIII. ROČNÍKU SÚŤAŽE:

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA - 2. MIESTO

Dňa 13. februára sa žiaci tretieho ročníka, odbor –

mechanik špecialista automobilovej výroby zúčastnili

strojárskej olympiády na Slovenskej technickej

Page 58: ROČENKA - EduPage

58

univerzite /STU/v Bratislave, kde medzi viac ako 50-timi

súťažiacimi obsadili krásne druhé miesto s projektom –

ATV štvorkolka na alternatívny pohon.

Žiakov – Dominika Jakubčíka a Patrika Jakubíka

pripravoval majster OV - Bc. Bohumil Belák.

Z úspechu sa veľmi tešíme a zároveň veríme, že žiaci

takto dobre reprezentovali nielen našu školu, ale aj

Žilinský samosprávny kraj.

SÚŤAŽ ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI

13. februára sa pod vedením Ing. Kataríny Rudincovej

zúčastnili dvaja žiaci I. J triedy nadstavbového štúdia

odboru technicko-ekonomický pracovník Sebastián

Komár a Vladimír Markuljak 54. ročníka Súťaže žiakov

stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Page 59: ROČENKA - EduPage

59

Krajské kolo prebiehalo na Strednej odbornej škole

podnikania a služieb v Námestove.

Do súťaže sa zapojilo 10 stredných škôl zo Žilinského

samosprávneho kraja a podľa súťažného poriadku sa

súťažilo v troch disciplínach. Naši žiaci súťažili

v disciplíne – Písanie na počítači.

Sebastián Komár a Vladimír Markuljak

SUPER SPRÁVA V ČASE CORONY

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha

talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia

Siemens Young Generation Award (SYGA) podporuje

študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené

zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby

Page 60: ROČENKA - EduPage

60

uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti

s potrebami praxe.

Nielen naši žiaci Jaroslav Urbaník a Patrik Šimášek z

III.B pod vedením Mgr. Petra Franeka, ale aj ako škola

sme sa po prvýkrát zúčastnili uvedenej súťaže.

Zvolená téma:

Model triediacej linky magnetických materiálov,

riadenej prostredníctvom PLC.

Žiaci boli veľmi úspešní, pretože, v rámci 17 - tich

súťažných prác sa umiestnili na peknom 3. mieste.

Blahoželáme

Jaroslav Urbaník a Patrik Šimášek z III.B.

Page 61: ROČENKA - EduPage

61

Mesto Žilina na začiatku septembra zorganizovalo už

6. ročník futbalového turnaja Sever proti Juhu alebo

Žilinčania sa bavia futbalom. V priebehu dvoch dní sa ho

zúčastnilo 56 tímov zo Žiliny a okolia. Hralo sa na

Námestí Andreja Hlinku na pieskovom ihrisku.

Súčasťou turnaja boli detské atrakcie a ďalší sprievodný

program.

Našu školu reprezentovali druháci mechatronici + kováči.

Tím viedli Mgr. Hodas a Mgr. Franek.

24. októbra sme zúčastnili

okresného kola Bedmintonu

žiakov SŠ

Družstvo chlapcov v

zložení Ján Kultán, Marek

Piják, Dávid Riy a Andrej

Vároš sa umiestnilo na

2. mieste.

Blahoželáme!

ZO ŠPORTU VYBERÁME

Page 62: ROČENKA - EduPage

62

Krajské kolo vo FLORBALE

Dňa 3. decembra sme sa zúčastnili krajského kola vo

florbale žiakov SŠ. Okrem našich žiakov sa turnaja

zúčastnili aj víťazi okresov Martin, Liptovský Mikuláš,

Žilina a Trstená.

V prvom zápase sme hladko porazili Liptovčanov v

pomere 7:2, druhý zápas s Gymnáziom Žilina skončil

nerozhodne 2:2, v treťom sme porazili chalanov z

Gymnázia Martin 7:2 a v poslednom zápase sa stretli

dovtedy dva neporazené tímy - naši chlapci so Spojenou

školou Nižná.

V taktickom boji sme, žiaľ, ťahali za kratší koniec a

podľahli vo veľmi vyrovnanom stretnutí 0:1. Chlapci

odohrali veľmi dobrý turnaj, siahli si na dno svojich síl a

odišli so vztýčenými hlavami.

Snáď na budúce. Mgr. Tomáš Regec

Page 63: ROČENKA - EduPage

63

OKRESNÉ KOLO V BASKETBALE

Vieme hrať basketbal a hráme ho dobre, a preto sme sa

zúčastnili okresného kola. Zaslúžene sme zvíťazili

pomerne vysoko 43:17 a zabezpečili si tak postup do

kvalifikácie s okresom Čadca.

Naši úspešní basketbalisti.

VÍŤAZSTVO V OKRESNOM KOLE

STOLNÝ TENIS

Družstvo chlapcov v stolnom tenise obhájilo svoje prvenstvo v

okrese a vybojovalo postup do krajského kola.

Page 64: ROČENKA - EduPage

64

Marián Poláček – II. D

Majstrovstvá Európy vo vzpieraní

Page 65: ROČENKA - EduPage

65

Od 2. do 6. marca sa uskutočnil lyžiarsky výcvik.

Ten si užili naši študenti vo Vysokých Tatrách. Lyžovali

a snowboardovali v Tatranskej Lomnici. Absolvovali aj

prednášku s pánmi z Horskej záchrannej služby,

navštívili Aguapark v Poprade, výstavu ľadových sôch na

Hrebienku a nakoniec si svoje poznatky overili vo

vedomostnej súťaži.

Page 66: ROČENKA - EduPage

66

Dobrý deň pani Ballayová.

V mene našej spoločnosti UPT, s. r. o. Vám chcem

poďakovať za spoluprácu v oblasti odborného výcviku

žiakov. Počas školského roku 2018/2019 u nás pôsobil

v rámci odborného výcviku Váš žiak Milan Raček,

s ktorým sme boli mimoriadne spokojní. Pánovi

Račekovi sme po skončení výcviku ponúkli pracovnú

pozíciu v našej spoločnosti, o ktorú prejavil záujem.

K dnešnému dňu pracuje u nás vo výrobe už 3 mesiace.

Jeho pracovné zaradenie je výrobný robotník – obsluha

zváracieho pravítka. S jeho celkovým prístupom v práci

sme spokojní a už teraz ho považujeme za plnohodnotnú

súčasť nášho tímu. Verím, že v budúcnosti získame

v rámci našej spolupráce viacerých spoľahlivých

spolupracovníkov.

Prajem Vám veľa energie v práci, ktorú robíte.

S pozdravom

Ing. Roman Rakovan

Economy & Administration Manager

NAPÍSALI O NÁS...NAPÍSALI NÁM...

Page 67: ROČENKA - EduPage

67

Ďakovný list od pani riaditeľky z odboru školstva a športu

Mgr. Janky Školovej.

Page 68: ROČENKA - EduPage

68

Page 69: ROČENKA - EduPage

69

4.B TRIEDA ZO ZŠ NÁBREŽNÁ ĎAKUJE

Na posledný deň pred jarnými prázdninami sa trieda

mimoriadne tešila, že navštívi SOŠ strojnícku v KNM

a žiaci si budú môcť zajazdiť na autíčkach. Na akých, to

nik nevedel. Až na mieste sme sa dozvedeli, že žiaci budú

riadiť rôzne modely áut na diaľkové ovládanie, ktoré

jazdia na vodíkový pohon. Samozrejme, že sa to stretlo

s obrovským záujmom najmä u chlapcov a náš Timotej

bol skutočne jednotka. Dievčatá, ale i niektorí chlapci, sa

vyšantili a vyskákali pri programe E BOX, kde

napodobňovali tanečné pohyby a kreácie, ktoré sa

premietali na stenu. Žiaci prežili príjemné predpoludnie

plné zábavy, za čo sa chcem touto cestou poďakovať

vedeniu SOŠ strojníckej v KNM, no najmä majstrovi

odborného výcviku pánovi Bc. B. Belákovi, ktorý to celé

i so svojimi študentmi zorganizoval. Veľké ďakujem patrí

i pani Belákovej, ktorá pre nás pripravila sladké

prekvapenie. To sme skutočne nečakali. Všetkým to

veľmi chutilo. Ešte raz srdečne ďakujeme a niekedy si to

určite prídeme zopakovať.

PaedDr. Jarmila Michelová, tr.uč. 4.B

Page 70: ROČENKA - EduPage

70

A

Maturity a záverečné skúšky sa pre situáciu s novým

koronavírusom v tomto školskom roku neuskutočnili

v klasickej podobe.

Nevýhodou pre týchto absolventov bolo, že nezažili

to napätie a nevyskúšali si, aké to je zvládnuť túto

záťažovú situáciu.

Tohtoroční maturanti si po netradičných maturitách aj

netradične prevzali maturitné vysvedčenie.

Page 71: ROČENKA - EduPage

71

Nový koronavírus a opatrenia, ktoré vláda

prijala, výrazne zasiahli aj do vzdelávania.

Školy boli zavreté, študenti zostali doma.

Vyučovanie bolo prerušené, alebo

pokračovalo na diaľku.

Veľa pekných akcií sme museli zrušiť alebo

odložiť.

Bol to iný školský rok.

Musíme len veriť, že všetko prejde a my

pôjdeme životom ako pred koronou.

„A NA ZÁVER“

Page 72: ROČENKA - EduPage

72

Ročenku zostavili:

Mgr. Zdenka Ballayová

Mgr. Dana Nekorancová

Mgr. Dagmar Kurucárová

Ing. Oto Šidlo

Školský rok 2019/2020