Roken maakt ruim 19.000 slachtoffers page 1
Roken maakt ruim 19.000 slachtoffers page 2

Roken maakt ruim 19.000 slachtoffers

Embed Size (px)

Text of Roken maakt ruim 19.000 slachtoffers

 • algemeen

  27zorg & financiering > 10-2010

  dubbeling van het aantal inspecteurs nodig ge-zien het controleren van bovengenoemde pun-ten. Grofweg zal dit jaarlijks structureel vier mil-joen euro extra kosten. Een onverantwoorde enonnodige maatregel ten tijde van bezuinigingen.Roken is in Nederland de belangrijkste vermijd-bare factor voor het ontstaan van (chronische)ziekte en sterfte. Roken is bij mensen boven detwintig jaar verantwoordelijk voor een groot deelvan de sterfgevallen door longkanker (85% vande sterfgevallen door roken), COPD (chronischobstructief longlijden; 78%) en een aantal vor-men van kanker in het hoofdhalsgebied (75-81%). Daarnaast is circa eenentwintig procentvan de sterfte aan coronaire hartziekten, veer-tien procent van de sterfte aan beroerte en tien

  procent van de sterfte aan hartfalen te wijten aanroken.PriceWaterhouseCoopers heeft onlangs aange-toond dat roken de samenleving jaarlijks zonzes miljard euro kost, onder andere door verliesaan arbeidsproductiviteit. Eenentwintig procentvan alle verloren levensjaren en dertien procentvan de totale ziektelast in Nederland komt doorroken. Jaarlijks overlijden twintigduizend men-sen door roken. Het percentage rokers in Neder-land is hoog (28%) en is sinds 2004 niet meergedaald. Vergeleken met veel andere landen ishet besef dat tabak schadelijk is, in Nederlandlaag.Bron: STIVORO/Astma Fonds/KWF Kankerbestrij-ding/Nederlandse Hartstichting, 30 september 2010 zorg & financiering

  langrijke mate aan bij aan het aantal levensjarenen het aantal gezonde levensjaren. Ten opzichtevan niet-rokers verliezen rokers in Nederlandongeveer 4,1 levensjaren en 4,6 gezonde levens-jaren. Dit komt vooral doordat de ziekten doorroken, zoals longkanker en coronaire hartziek-ten, ziekten zijn waaraan veel mensen vroegtij-

  dig overlijden. Investeren in tabaksontmoedi-ging blijft dus ontzettend belangrijk, zeker alsNederland de ambitie van een gezond land inEuropa wil waarmaken, aldus Van Gennip. Bo-vendien zijn de maatschappelijke kosten van hetroken hoog. Zon zes miljard euro per jaar.Bron: STIVORO, 23 september 2010