rph tambah dan tolak wang tahun 4

  • View
    53

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tambah dan tolak wang tahun 4

Transcript

Minggu Tarikh 7/8/2015 Impak/RefleksiKelas 4 Harmoni Hari Jumaa Keha!iran Masa 10"10 # 11"10 amM/$ela%aran M&T'M&TIK(i!ang )om*or !an +perasiTa%uk 10" ,&)- HI)--& RM100 00.an!ar! Kan!ungan10"4$enam*ahan !an penolakan nilai /ang".an!ar! $em*ela%aranMuri! !apa0i1 0i1 Menam*ah !an menolak nilai /ang hingga 100 000"&ki2ii $enga%aran !an $em*ela%aran1" -uru menun%ukkan salinan *uku akaun *ank kepa!a muri!" -uru menerangkan kepa!a muri!*erkaian !eposi /ang !an /ang keluar kepa!amuri!" Muri! mem*eri pen!apa enang ke*aikan mena*ung/ men3impan /ang !i *ank"2" -uru menerangkan enang konsep am*ah !an olak /ang"4" -uru menun%ukkan pen3aaan masalah ringkas am*ah !an olak /ang unuk mengu%i kefahaman muri!"4" Muri! melakonkan /aak %ual *eli meli*akan am*ah !an olak /ang"5" Muri! menulis a3a maemaik !i papan ulis"5" Muri! men%a/a* !i papan ulis"7" -uru mengulangi !engan soalan lain"8" 6aihan !alam *uku ker%a"'MK (eker%asama7 %ima 8erma7 elii7 %u%ur7 amanah7 !an penggunaan /ang !alam aki2ii %ual *eli"((M -am*ar akaun *ank$enilaian/$enaksiran 0T$1Tahap 3 (d)Operasi bergabung tambah dan tolak wang.Kae!ah/Insrumen(uku laihan !an *uku ker%a