Sabarkantha 2-06-2012

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CMYK CMYK (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.1 (Mkt.Lw.Mk.) {kuzkMkk, kk. 1 {k[o-h01h{kt uku ku.10 kkuzoLke khekkLkwt krhk{ kk.hLkk hkus nuh fhku. rskLkk 34,78k rkkeoykuLkk krLkku krhk{ Mkkku VUMkku ku. kkuzo khk rLkk fhkue uk MkkEx Wkh Mkkhu 8-00 fkfu krhk{ nuh fhku ku{s kk.7Lkk hkus hkus kk{ktke rkkeoykuLku Vkuxku k r kxu (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.1 Vkuxku k LkhuL kxu

Transcript

 • (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.1

  kkz zek LkSf zBkhu kkEfLkuxh {khkkt fkzts kkwfkLkkkki[hLkk{wkzkLkk kk krhkhLkk kusLkkt xLkk Mku fY {kuk rLkkktnkkt. khu yuf sLku kteh nkk{ktMkkhkh ykuo kkzLke huVhnkuMkx{kt E skku Au kt nkkkteh kkkkE hne Au. kkkrhkhLkk 3 wkLkku kkz kkwfkLkkMke{s kk{u Lk{kt nkshe ykkk{kxu sE hkk nkk. khu s kkzzek{kt fYktrkfk Mkokkt fkztskkwfk yLku Xkfkuh Mk{ks{kt ykfYktrkfkke {kk{ AkE kku Au.khu kkz zek Vheke SuMkkrkk kkkt kkz zekLke {hk{k{kt

  kE hnuk rtk kkkku xkukyu kkfykku k fkou nkku.

  MkkkhfktXk rskLkk {kkkou Aukfuxk Mk{ke kurnk kLke hkkAu. {kuzkMkk yLku {uhs{kt ku {kkoyfM{kk{kt 16 sLkkt {kuk rLkkknkk yLku kk.31Lke {hkku kkfkk{Lkk ktf LkSf xf-AkuxunkkexfhkE kzkkt [kfLkwt {kuk Lkekwtnkwt. yk yfM{kkkuLke kne nsw MkwfkELkke kt s kkz-fkzts hkuz Wkhzek LkSf kk.1Lkk hkus kqhkkx zkuykke zBkhu kkEfLku uhkh xh{khkkt [kf kkk kuLke kkA kuXuk kus hkuz Wkh kxfkE kzkkt kuhkkE kk yLku nko fkLkSkEkkLkwt xLkk Mku fY {kuk rLkkwt

  nkwt. hkuz Wkh kxfkkkt ktkuLkkt {kkktVkxe skkt {kko kunewnk kLke hkku

  (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.1{k[o-h01h{kt uku ku.10

  kkuzoLke khekkLkwt krhk{ kk.hLkk hkusnuh fhku. rskLkk 34,78krkkeoykuLkk krLkku krhk{ MkkkuVUMkku ku. kkuzo khk rLkk fhkueuk MkkEx Wkh Mkkhu 8-00 fkfukrhk{ nuh fhku ku{s kk.7Lkkhkus hkus kk{ktke rkkeoykuLku

  {kfoex {e hnu kue MkkkkuXkkLkwt k {u Au.kkuzoLkku nkWqh fhk {kxu rk rkku ku.10kkuzoLke khekk yu. yLku ke. yu{ kuMkuLk{kt kuS nke yLku {k{ktkukhku Mkh rLkfkkt rsk{kt yk kuokkuzoLkwt krhk{ r{sLkf nu kueykkkukhe khk ktkE Au. rLkkhukrhk{ nuh ku yLku Lke[u {wskLke

  uk MkkEx Wkhke krhk{ {e fusu{kt www.gseb.org, www.gipl.netyLku www.indiaresults.com ku{ssu rkkeoyku kkukkLkwt krhk{ E-{uEke k {kkkk nku ku{Lkuwww.gipl.net Wkh sE kukELk fhehSMxh fhkke E-{uE khk k{ue fku. su rkkeoyku VkuLk khyuMk.yu{.yuMk. khk krhk{ {uk{kkkk nku ku{Lku yuMk.yuMk.Mke. ku{srkkeoLkku Mkex LktkhLkku yuMkyu{yuMkk0111 Wkh {kufkkt ku{Lku kMk hukrhk{ k {e fu ku{s fkuMkuLxhLkk Lkt.1800h33kk00 xku eLktkh Wkhke k krhk{ efku. kk kuo rskLkwt ku.10 kkuzoLkwtkrhk{ kk.70 xfk ykwt nkwt suMkkike ykuAwt krhk{ nkukke {kr{fkkLkk Lkkk rkLke khu xefkykukE nke.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kk.2-6-2012 {nuMkkk k rMkLkkh rkwh fku n{kLkkh kkz Ezh {kuzkMkk ktrks kkx nkhes zeMkk kkLkkwh

  zf{kt tfkMk zuLwLkkufuMk {e ykkkt VVzkxeoLkk kuneLkk Lk{qLkk khek {kxu {kufkk(Mkt.Lw.Mk.) {kuzkMkk, kk. 1

  ktrks kkwfk zf kk{utfkMk zuBwLkku fuMk kkkt kk{{ktkufkuLku [kk e Au. yk {kxuykhku kkkyu kkfkrf kkktuk {kxu yLku {AhkuLkk WkLkuLkkkk {kxu {kke QXe Au.

  zf kk{Lkk u kxu Lkk{LkkwkLkLku Mkkk kk Qxe QkfkLkeVrhkku kkkt kuLku kkuLke kLkkenkpMkx{kt k fhk{kt ykkunkku. kt kuneLkk Lk{qLkk ukkktzuLqLkk kku skE ykkkt kuLkuk fhk{kt ykku nkku. kuLku krMk nkpMkx{kt Mkkhkh ykkekrkk Mkwkhk kh kkkkt kLkkekkeku h ykke nke. hr{kLkkuLkk uz MkuB ELku ke.su. {urzffkpus{kt {kufe ykkk{kt ykk Au.

  ufu yk Mku{kt fk{ fhkktykhku f{o[kheykuLke ktehkuhfkheLke kk{sLkkuyu Vrhk fheAu. f{o[kheyku yrLkr{k ykkktnkukke Mk{Mkh ktkLku kkeLkke. hr{kLk hkuk[kku w VukAu. yk ytku ktrks kufLkk nukykprVMkh zk. {wkxLkku Mktkfo MkkkkttfkMk fuMk nkukLke kwr fhe nke.yLku kk{u w kkkMk fhk yLkuMkuok fk{kehe nkk hk{ktykLkkh nkukLkwt k {u Au.

  zf kk{u {AhkuLkku Wknkukke ykhku kkw kkfkrfVkukk ykk k AtxfkLkefk{kehe fhu kue {kke QXe Au.khu kk, QxeLke Vrhkku fhLkkheoykuLkk kuneLkk Lk{qLkk uk yLku

  yksu ku.10Lkwt krhk{rskLkk 34 nhke w AkkkuLkkt krLkku VUMkku ku

  Mkes kk{u Lk{kt nkshe ykkk sE hkkt nkkt

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  Vkuxku k r kxu

  04kt[ku kus

  {kuzkMkk : {kuzkMkkLkk {kfuoxkzo kkuwk{kt hkuk fkkMkLkk {kuxkskk{kt fkuE fkhkuMkh qfe QXueykkke khu LkwfMkkLk kk kkBwt nkwtyLku Y Mkkkk Mkouk kkZw{kzkykuke Lkk kzo{kt kuzk{ {[enke.wkhLkk hkus Lk{ksLkk Mk{ukhu Lke kzoLkk ukkheyku wfkLkkukt fhe Lk{ks yk fhk kk nkk.ku Mk{ hr{kLk wk{kt hkufkkMkLkk {kuxk skk{kt y[kLkfqfe WXue ykku fuxk {fkkMkLkk skkLkku Lkk fkuo nkku.{kuzkMkk kzo{kt kkukkLke wfkLk hkkk{nt{ Mkeef EkfkE kktze ukkh-tk ykuo knkh nkk khu ykkLkk

  {kuzkMkk {kfuoxkzo{ktykk kkkkt fkkMk

  Mkke QXku

  ywkt tt k 3 Wh

  zBkhu kkEfLku xh {khkktkuLkkt {kuk: yuf s kteh

  Vkuxku k LkhuL kxu

  kuskwh qtx fh{kt VrhkeMkrnk [kh rhw kwLkku LkkUkku

 • CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : SABARKANTHAII Lq

  (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.1kwshkk rkLkMkkLke [qtxeyku ykkk{e

  rzMkuBkh{kt Lkk kuzo rMk{ktfLk {ku kukLke Aukhu MkkkhfktXkLke 7 rkLkMkk kuXfku {kukk.1-1-h01hLke kfkkLke kkheLkk Mkto{ktkk.1 sqLkke kMk Mktrk Mkwkhk yrkLk nkkhkwt Au.

  kksukh{kt kwshkk rkLkMkkLke {kMkkkuXfLke kuxk [qtxe{kt yrfkt {kkLk kwt nkwt ku{kxu [qtxekt[Lke k]kkkLku u ykkwt hkwt.ykkk{e koLkk ytk{kt kwshkk rkLkMkkLke[qtxe kukLke Au khu kkukMk {kkLkLkuyxfkk {kxu hk [qtxekt[ khk kk.1 sqLkkekMk {kkh ke Mktrk Mkwkhk yrkLk Yfhkwt Au yLku Vkuxkke {kkh ke MktkqokurMk kk kuk Lkku rsk [qtxe yrfkheLkk{kkooLk nuX fhkE hkk Au. MkkkhfktXkLken{kLkkh, Ezh, uzkk, rkuzk, {kuzkMkk,kkz yLku ktrks yu{ 7 rkLkMkk kuXfkuLke[qtxeyku Lkk kuzorMk{ktfLk {ku kuu sukeyk k{k{ rkLkMkk {kkh rkkku{ktVkuxkuke {kkh ke Mktkqoku kLkkkLkk nuk-wke kMk yrkLk rsk{kt Lkkk rsk [qtxeyrfkhe khk nkk hkwt Au su{kt {kkhkeyku{ktLke qku Mkwkhe {kkh keyku k{ehnek kLkkkLkku Mktkqo nukw hnuku Au ku{s

  fkuEk {kkh kkukkLkk {kkrfkhke tr[k Lkhne ku {kxu kMk Mktrkk Mkwkhk-h01hyrkLk Y fhkkLkwt Lkkk {k{kkh([qtxe)yu[.fu.{fkkyu skwt nkwt.

  kkz : kkzLku kt[kk{ktkekkrfkLkku hu {u 6 koLkkuMk{kkku kqo kku Au Akkt kkoukektk kke rLkfkLke fkuE ku kusLkkLk nkukke kMk fheLku [ku{kMkkhBkLk yLkuf rMkkhku{kt kkehkE skLke Mk{Mk Mkoke nku Au.ku Mktukku{kt kkz{kt ktk kkerLkfkLke kusLkk y{{kt yku kkuMk{k kkz kkrfk rMkkh{kt h[ku{kMku WTke yk Mkrk yxfkefk ku {kxu ko-h010{kt kkzkkrfk khk qko kxh kusLkk {kxu{tsqhe ykke nke. khtkw fkuEkfkhkuMkh yk kusLkk yhkE Wkh[ze kE nku kue Mkrk rLk{ko kk{enke. ykhu kwshkk kke kwhXkyLku kxh Mkk kkuzo khk kkzkkrfk rMkkhLke Yk.13 fhkuzLkkstke [oke yk kusLkkLku {tsqhLke{nkuh {khkLke Mkkku kuLkwt xuLzh kknkh kzkkkt Mk{k kkrfk rMkkh{ktykLkt Akku Au. kkz kkrfk {wskekE kxu, fkhkukkhe ykMkwehkE kxu, kkLkk Lkukk[e{LkkE kxu, [eV ykuVeMkhMktskE kxu kuhuyu k qkokxh kusLkkLku {tsqhe {kkt ykLktk fkou nkku.

  kkz{kt 13 fhkuzLkk[uo qko kxh

  kusLkkLkwt fk{ Y ku

  yykkssLLkkwwtt kktt[[kkttkk qkuL kurfk

  x MMkkrke k Y, rLk kuk, kw-wLke wrkr{ Mktk : 2068, suX Mkw kuhMk,rLkkh,2-6-2012.eh (siLk) Mktk : 2538.krknLk f : 1934.wkk (fr) : 5114.khke rLkktf : 12.kkhMke {kMk : yu.hkus : 19-VhheLk.{wM{ {kMk : hsk.hkus : 11.irLkf rkrk : Mkw kuhMk f. 23-54Mkwe.[t Lkkk : Mkrk f. 16-36 MkwekAe rkk.[t hkr : kwk (ykku rMk).sL{ Lkk{kkh : kwk (h. k.).fh : fki/ kirk/ kh.

  kuk : krh f. 24-11 Mkwe kAer.ruk ko : xMkkrke k Y.rLk kuk. Mkh kuk f. 16-36Mkwe. hrkuk f. 16-36ke Y.* Mkr{Lkkhk {trh-EzhLkk ukkxkuMk. * kw-wLke ytk{fwrk. * f]rk kurkk : hkusk-kh[qh fkkuo kE fu. {nLkkrLkoku-ykkusLk {kxu yksLkk urMk yLkwfq Lkke. MkhfkhekusLkkykuLkku ykMk fhe kuLkku k{uk ytk u r[khe fk.kwykuLke uzuz {kxu yksuyLkwfqkk Lkke.hknwfk : rMku f. 09-00 ke 10-30

  rsk kt[kkLkk h0 f{o[kheykuLke kZkeLkk{ nkLkku nkuku fk ku kZke e.yu{.Mkkutfe Mk[kE kk,n{kLkkh ykwuo kk,rs.kt.fu.ykh.kn ykEMkezeyuMk xf,rkuzk {Lke zezeyku-rkuzkke.yu{.kxu kkwfk kt[kk,ktrks kk Mku kk-rs.k.ke.yu{.hk kkwfk kt[kk(kk.r.),{uhs {Lke zezeyku,{kkwhke.ykh.krk kkwfk kuf f[uhe,n{kLkkh rfkMk kk,rs.kt.e.yu{.kkzek kkwfk kt[kk kk{ rfkMk,rkuzk {Lke zezeyku,uzkkS.yu.{u{ kkwfk kt[kk,n{kLkkh {Lke zezeyku,{kuzkMkk

  Lkk{ nkLkku nkuku fk ku kZke ze.yu{.{kue kt[kk kk,n{kLkkh kkwfk kt[kk,n{kLkkhyu{.ykE.u kkwfk kt[kk,{uhs kkwfk kt[kk,{uhs(kk{ rfkMk)ke.ykh.kxu kkwfk kt[kk,n{kLkkh {uuhek kk, rsk kt[kkfu.e.kxu ykEMkezeyuMk rs.kt, n{kLkkh kuf nuk ykurVMk,kkuyuLk.su.kxu kkwfk kt[kk,uzkk kuf nuk ykurVMk,uzkkke.yu.kxu kkwfk kt[kk,{kuzkMkk kuf nuk ykurVMk,{kuzkMkke{ke yu.fu.MkkuLke rkrLkwk,kkteLkkh kuf nuk ykurVMk,n{kLkkhyu{.yu{.kkuMk{e kkwfk kt[kk,{kuzkMkk kkwfk kt[kk,{kkwhe{ke e.ykh.kxu rk kk,rsk kt[kk rk kk,rsk kt[kke.yuMk.kk kkwfk kt[kk,ktrks kkwfk kt[kk,ktrksykh.S.kh{kh kkwfk kt[kk,rsLkkh kuf nuk ykuVeMk,Ezhze.ykh.Mkkutfe kkwfk kt[kk,kkz ykEMkezeyuMk,rkuzkke.fu. {kko {fkLk rkk, kt[kk,n{kLkkh kktfk{ kk,rsk kt[kk

  (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.1rsk rfkMk yrfkhe hrfw{kh

  yhkuhkyu kk hkku rsk kt[kknMkfLkk MkeLkeh kfo (nex)MktkoLkk 7 f{o[kheykuLku ntkk{ekuhu Lkkk [exLke (kt[kkMkuk) ko{kt kZke ykke keLkkykuku fhkkt ykk f{o[khekrhkhku{kt ykLkt Akku Au. khukt[kk nMkf sqLkeh fkfoMktkoLkk 13 f{o[kheykuLku ntkk{ekuhu MkeLkeh fkfo(nex)Mktko{kt k keLkk ykuku fhkkktrsk kt[kkLkk h0 f{o[kheykuLkekZkeLkk ykuLkk kku rskkt[kk kheMkh ku{s kkwfkf[uheyku{kt kZkeLku ELku khuwnke uk {e nke.

  MkerLkh fkfoLku ntkk{e kuhu Lkkk [exLke khefu kZke ykkE

  13 srLkh fkfoLke MkerLkh fkfo khefu kZke

  kk.31 swkEyu {kkhkeLke ykhe rMkr

  kkz : khkLkk [qtxekt[u hkLke k{k{rkLkMkk {kkh rkkLke {kkh keVkuxk Mkkku kikh fhk {kxu Lkk rMk{ktfLk {wskfko{ knkh kkzku Au su{kt kk.1-1-h01hLkk hkus 18 ko kqo fhu nku kuk{kkhku fko{ hBkLk {kkh khefu Lkk{Lkkute fhe fu fko{Lke rkk{kt..

  Vkuxkke {kkh keLkk {wMkkLke kkr{frMkr kk.1-6-h01h

  nkk yLku ktk hsq fhkLkku Mk{ :kk.1-6-1h ke 18-6-1h

  kk{Mkk/nuhe/ MkkrLkf MktMkkyku yLkurLkkMke MktkuLke {exk{kt {kkh keLkkMkktrk kkkuLkwt kt[Lk : kk.1-6-1h ke 18-6-1h Mkwe

  rLkkuSk Mkkuyu nkk, ktkMefkhk {kxuLke kMk qtkuLke kkhe :kk.10-6-1h kkk kk.17-6-1h

  Vkuxkke {kkh keLke ykhe rMkrkkhe : 31-7-1h, Mkku{kh

  Mktrk Mkwkhk fko{..

  (Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kk.1

  n{kLkkhLku yzeLku yku nkSkwh kk{ kku yksu eMkufkk{Lkk uzqkkuyu yufXk kE nkk{ke sk kusLkkLke {wLkunhkuLke fk{e k qk kuLkLku ykkk{kt yku kue {ktkfhe nke.yk ytku {ke rkkkh {krnke yLkwMkkhn{kkhLku yzeLku ykuk nkSkwh kk{ke Lkefke nkk{keskLke {w Lkunhku{ktke uzqkkuLku fk{e kuhu kke {ehnu kue Mkk We fhk eMkuf kk{kuLkk uzqkkuyu MkktMkLkeWkMkke{kt kuu yuf{ r{xk{kt {ktk fhe nke. kkk{Lkk Mkhkt[ MktkkE kxuLke ykkukLke{kt kuu yk{xk{kt MkktMk {nuLMkn [kink, rMkt[kE MxkV uzqkykeyku kuhu WkMkk hkk nkk. MkktMku kkeLke Mk{MkLkkufk{e Wfu kk