Click here to load reader

sb113-09 5013. - Česká správa sociálního zabezpečení · PDF filedovém pojištění, ve znění zákona č. 306/2008 Sb., a po- ... Částka 113 Sbírka zákonůč. 359 / 2009

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of sb113-09 5013. - Česká správa sociálního zabezpečení ·...

 • 359

  VYHLKA

  ze dne 9. jna 2009,

  kterou se stanov procentn mry poklesu pracovn schopnosti a nleitosti posudku o invalidita upravuje posuzovn pracovn schopnosti pro ely invalidity

  (vyhlka o posuzovn invalidity)

  Ministerstvo prce a socilnch vc stanov podle 108 odst. 1 psm. b) zkona . 155/1995 Sb., o dcho-dovm pojitn, ve znn zkona . 306/2008 Sb., a po-dle 127 odst. 2 zkona . 582/1991 Sb., o organizacia provdn socilnho zabezpeen, ve znn zkona. 479/2008 Sb.:

  1Procentn mry poklesu pracovn schopnosti

  (1) Procentn mry poklesu pracovn schopnostipodle druh zdravotnho postien jsou uvedeny v p-loze k tto vyhlce.

  (2) Pokud zdravotn postien, kter je pinoudlouhodob nepznivho zdravotnho stavu, nen uve-deno v ploze, stanov se procentn mra poklesu pra-covn schopnosti podle takovho zdravotnho postienuvedenho v ploze, kter je s nm funknm dopademnejvce srovnateln.

  Zpsob posouzen poklesu pracovn schopnosti

  2

  (1) Pro stanoven procentn mry poklesu pracovnschopnosti je nutn urit zdravotn postien, kter jsoupinou dlouhodob nepznivho zdravotnho stavupojitnce, a jejich vliv na pokles pracovn schopnostipojitnce.

  (2) U zdravotnch postien, u nich dochz pr-bn ke zhorovn a zlepovn zdravotnho stavu, sestanov procentn mra poklesu pracovn schopnostitak, aby odpovdala prmrnmu rozsahu funknhopostien a tomu odpovdajcmu poklesu pracovnschopnosti.

  (3) Je-li pinou dlouhodob nepznivho zdra-votnho stavu pojitnce vce zdravotnch postien,jednotliv hodnoty procentn mry poklesu pracovnschopnosti stanoven pro jednotliv zdravotn posti-en se nestaj; v tomto ppad se ur, kter zdra-votn postien je rozhodujc pinou dlouhodob ne-pznivho zdravotnho stavu, a procentn mra poklesupracovn schopnosti se stanov podle tohoto zdravot-nho postien se zetelem k zvanosti vlivu ostatnchzdravotnch postien na pokles pracovn schopnostipojitnce. Za rozhodujc pinu dlouhodob nep-znivho zdravotnho stavu se povauje takov zdra-votn postien, kter m nejvznamnj dopad na po-kles pracovn schopnosti pojitnce.

  3

  (1) V ppad, e pinou dlouhodob nepzni-vho zdravotnho stavu pojitnce je vce zdravotnchpostien a v dsledku psoben tchto zdravotnchpostien je pokles pracovn schopnosti pojitnce vt,ne odpovd horn hranici mry poklesu pracovnschopnosti uren podle rozhodujc piny dlouho-dob nepznivho zdravotnho stavu, lze tuto hornhranici zvit a o 10 procentnch bod.

  (2) V ppad, e dlouhodob nepzniv zdravotnstav pojitnce m takov vliv na jeho schopnost vy-uvat dosaen vzdln, zkuenosti a znalosti, naschopnost pokraovat v pedchoz vdlen innostinebo na schopnost rekvalifikace, e pokles pracovnschopnosti pojitnce je vt, ne odpovd horn hra-nici mry poklesu pracovn schopnosti u piny, pop-pad rozhodujc piny dlouhodob nepznivhozdravotnho stavu, lze tuto horn hranici zvit ao 10 procentnch bod.

  (3) Zven horn hranice mry poklesu pracovnschopnosti podle odstavc 1 a 2 nesm v hrnu pevit10 procentnch bod.

  4

  (1) V ppad, e dlouhodob nepzniv zdravotnstav pojitnce nem vliv, poppad m jen nepod-statn vliv na schopnost pojitnce vyuvat dosaenvzdln, zkuenosti a znalosti a na schopnost pokra-ovat v pedchoz vdlen innosti a v dsledku tohoje pokles pracovn schopnosti pojitnce men, ne od-povd doln hranici mry poklesu pracovn schopnostiu piny, poppad rozhodujc piny dlouhodobnepznivho zdravotnho stavu, lze tuto doln hranicisnit a o 10 procentnch bod.

  (2) V ppad, e dlouhodob nepzniv zdravotnstav pojitnce je stabilizovan nebo pojitnec je adap-tovn na sv zdravotn postien a v dsledku toho jepokles pracovn schopnosti pojitnce men, ne od-povd doln hranici mry poklesu pracovn schopnostiu piny, poppad rozhodujc piny dlouhodobnepznivho zdravotnho stavu, lze tuto doln hranicisnit a o 10 procentnch bod.

  (3) Snen doln hranice mry poklesu pracovnschopnosti podle odstavc 1 a 2 nesm v hrnu pevit10 procentnch bod.

  Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5014 stka 113

 • 5Zpsob zhodnocen a vyuit zachovan pracovnschopnosti u invalidity prvnho a druhho stupn

  V ppad poklesu pracovn schopnosti nejmno 35 % a nejvce o 69 % se stanov, zda je pojitnecschopen

  a) vykonvat po vzniku invalidity prvnho nebo dru-hho stupn vdlenou innost jen1. s podstatn menmi nroky na tlesn, smys-

  lov nebo duevn schopnosti,2. s podstatn menmi nroky na kvalifikaci,3. v podstatn menm rozsahu a intenzit;za podstatn men nroky, rozsah nebo intenzituse pitom v ppad poklesu pracovn schopnostinejmn o 35 % a nejvce o 49 % povauje snenalespo o tetinu a v ppad poklesu pracovnschopnosti nejmn o 50 % a nejvce o 69 % sn-en alespo o polovinu,

  b) rekvalifikace na jin druh vdlen innosti, po-kud nen schopen vyut dosaen vzdln, zku-enosti a znalosti nebo pokraovat v pedchoz v-dlen innosti.

  6Zcela mimodn podmnky

  Zcela mimodnmi podmnkami, za nich je po-jitnec schopen vdlen innosti v ppad poklesupracovn schopnosti nejmn o 70 %, se rozum z-sadn prava pracovnch podmnek, pozen a vyu-vn zvltnho vybaven pracovit, zvltn pravystvajcch stroj, nstroj, pouvn zvltnch pra-covnch pomcek nebo kadodenn podpora nebo po-moc na pracoviti formou peditatelskch slueb, tlu-monickch slueb nebo pracovn asistence.

  7Nleitosti posudku o invalidit

  Posudek o invalidit obsahujea) oznaen orgnu socilnho zabezpeen, kter po-

  soudil zdravotn stav a pracovn schopnost poji-tnce, jmno, poppad jmna, pjmen a titul p-slunho lkae a jeho podpis a raztko tohotoorgnu,

  b) jmno, poppad jmna a pjmen pojitnce,rodn slo pojitnce, poppad nen-li pidleno,datum narozen pojitnce, adresu msta trvalhopobytu pojitnce, poppad, jde-li o cizince, ad-

  resu msta pobytu na zem esk republikya nem-li ji, adresu bydlit v cizin,

  c) el posouzen a datum posouzen zdravotnhostavu a pracovn schopnosti pojitnce,

  d) vet rozhodujcch podklad o zdravotnm stavupojitnce, z nich orgn socilnho zabezpeenvychzel pi posouzen zdravotnho stavu a pra-covn schopnosti pojitnce,

  e) skutkov zjitn, ke kterm orgn socilnho za-bezpeen dospl pi posuzovn zdravotnhostavu a pracovn schopnosti pojitnce,

  f) vsledek posouzen zdravotnho stavu a mry po-klesu pracovn schopnosti se stanovenm1. zda se jedn o dlouhodob nepzniv zdra-

  votn stav,2. procentn mry poklesu pracovn schopnosti,3. stupn invalidity,4. dne vzniku invalidity, dne zmny stupn inva-

  lidity nebo dne zniku invalidity,5. schopnosti vyuit zachovan pracovn schop-

  nosti podle 5 u pojitnce, jeho mra poklesupracovn schopnosti in nejmn 35 % a nejv-ce 69 %,

  6. zda je pojitnec v ppad poklesu pracovnschopnosti nejmn o 70 % schopen vdleninnosti za zcela mimodnch podmnek,

  7. doby platnosti posudku pro ely prokzn, efyzick osoba, kter byla uznna invalidn, jeosobou se zdravotnm postienm podle zkonao zamstnanosti1), pokud tato osoba nen poi-vatelem invalidnho dchodu2),

  g) odvodnn vsledku posouzen zdravotnhostavu a mry poklesu pracovn schopnosti.

  8Zruovac ustanoven

  Ve vyhlce . 284/1995 Sb., kterou se provd z-kon o dchodovm pojitn, ve znn vyhlky . 157//1997 Sb., vyhlky . 302/1997 Sb., vyhlky . 40//2000 Sb. a vyhlky . 328/2007 Sb., se 5 a 8 a p-lohy . 2 a 4 zruuj.

  9innost

  Tato vyhlka nabv innosti dnem 1. ledna2010.

  Ministr:

  JUDr. imerka v. r.

  Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5015

  1) Zkon . 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znn pozdjch pedpis.2) 8 odst. 3 psm. f) zkona . 582/1991 Sb., o organizaci a provdn socilnho zabezpeen, ve znn zkona . 479/2008 Sb.

 • Ploha k vyhlce . 359/2009 Sb.

  Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5016 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5017

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5018 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5019

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5020 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5021

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5022 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5023

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5024 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5025

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5026 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5027

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5028 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5029

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5030 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5031

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5032 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5033

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5034 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5035

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5036 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5037

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5038 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5039

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5040 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5041

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5042 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5043

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5044 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5045

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5046 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5047

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5048 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5049

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5050 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5051

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5052 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5053

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5054 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5055

 • Sbrka zkon . 359 / 2009Strana 5056 stka 113

 • Sbrka zkon . 359 / 2009stka 113 Strana 5057

 • Sbrka zkon . 359 /