set 4

  • View
    223

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CONTOH SOALAN LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4

Transcript

NAMA

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

SOALAN LONJAKAN SEJARAH SPM TAHUN 2014SEJARAH [SET 4]Kertas 2Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan PemeriksaKod Pemeriksa:BahagianSoalanMarkah PenuhMarkah DiperolehA110210310410B52062072082092010201120JumlahBahagianSoalanMarkahA1234B56789 10 11JUMLAH1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.2.Jawab semua soalan daripada Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B.3.Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di dalamruang yang disediakan dalam kertas soalan4.Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis padakertas jawapan berasingan yang disediakan5.Kertas soalan hendaklah diikat dan dihantarbersama dengan kertas jawapan Bahagian B

Bahagian A[ 40 Markah]Jawab semua soalan1. Pengaruh Hindu Buddha telah wujud di Asia Tenggara sejak abad ke 3 Masihi. Pengaruh Hindu Buddha ini terdapat dalam sistem kepercayaan dan agama,sistem pemerintahan beraja,keseniaan dan kesusasteraan.(a) Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara.

i. ..ii. ..[2 Markah](b) Berikan dua pengaruh agama Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.

i. ..ii. ..[2 Markah](c) Mengapakah masyarakat awal membina candi.

.

[2 Markah](d) Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat lampau mampu membina senibina yang unik?

................................

...............................

[2 markah](e) Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu memulihara banguanan bersejarah negara.

................................

...............................

[2 markah]

2. Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.

(a) Nyatakan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.

i.

ii. [2 markah](b) Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?

.. [1 markah](c) Nyatakan dua pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasulullah?

.. .. [2 markah](d) Merujuk keperibadian mulia Nabi Muhammad SAW,bagaimana cara mengamalkan sifat terpuji dalam kehidupan seharian anda.

[2 markah]

(e) Pada pendapat anda,apakah sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang perlu dicontohi oleh pemimpin lain?

. . [3 markah]

3. Maklumat di bawah berkaitan dengan pembinaan negara.

Pembinaan Negara MalaysiaUnsur PenyatuanPembinaan negara Islam Madinah

(a) Nyatakan dua cara Nabi Muhammad menyatukan penduduk Madinah.

i.

ii. [2 markah](b) Bagaimanakah negara kita Malaysia mencapai kemerdekaan

[2 markah](c) Apakah perkara penting yang dibuktikan oleh pembentukan kerajaan Islam di Madinah.

[2 markah](d) Berikan dua sifat yang perlu ada pada seseorang pemimpin negara.

i.

ii. [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan jika sesebuah negara dibentuk dengan cara kekerasan dan peperangan.

i.

ii. [2 markah]4. Gambar menunjukkan lambang negara kita.

(a) Siapakah pencipta bendera negara kita. . [1 markah](b) Berikan dua kepentingan Jata Negara

i.

ii. [2 markah](c) Apakah kepentingan lambang negara.

i.

ii. [2 markah]

(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda apakah mesej yang terdapat dalam senikata lagu Negaraku.

i.

ii.

iii. .. [3 markah](e) Pada pandangan anda apakah tindakan kepada mereka yang cuba membinasakan bendera negara kita

i.

ii. [2 markah]Bahagian B[ 60 Markah]Jawab tiga soalan5. Walaupun wujud penentangan ,dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan reaksi positif di kalangan masyarakat Arab Quraisy

(a) Huraikan pendekatan Nabi Muhammad SAW dalam usaha menyebarkan dakwah Islamiah di Mekah.[ 4 Markah](b) Terangkan sebab orang Quraisyh menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.[ 6 Markah](c) (i) Pada pandangan anda apakah cabaran yang dihadapi untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia.[ 5 Markah](ii) Andaikan anda ialah pemimpin negara nyatakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.[ 5 Markah]

6. Rajah di bawah menunjukkan Zaman Reformation yang dikaitkan dengan agama kristian. ZAMAN REFORMATION

KRISTIAN KATOLIK

KRISTIAN PROTESTANT

(a) Apakah maksud Gerakan Reformation.[ 4 Markah](b) Terangkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya Gerakan Reformation.[ 6 Markah](c) (i) Pada pendapat anda ,apakah pengajaran yang boleh diambil daripada Gerakan Reformation tersebut.[ 5Markah] (ii) Berdasarkan pengkajian anda, bagaimanakah kita boleh mewujudkan sebuah negara yang aman walaupun negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. [ 5Markah]7. Kedatangan British ke Tanah Melayu telah mengubah kegiatan ekonomi di Tanah Melayu .Kedatangan British dan penguasaan mereka terhadap pelabuhan utama telah mewujudkan rangkaian ekonomi dagangan yang pesat.

(a) Nyatakan perbezaan antara kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.[6 Markah](b) Ceritakan secara ringkas kegiatan ekonomi dagangan semasa pentadbiran British.[5 Markah](c) (i) Pada pendapat anda mengapakah orang melayu tidak melibatkan diri dalam ekonomi dagangan.[4 Markah](ii) Sebagai seorang petani moden dan berteknologi,apakah peranan anda untuk memajukan pertanian bertaraf dunia.[5 Markah]

8. Jadual berikut merujuk kepada sistem pemerintahan negeri-negeri di Tanah Melayu pada abad ke 19.

NegeriSistem Pemerintahan

JohorUndang- undang Tubuh Kerajaan Johor

KelantanJemaah Menteri

TerengganuUndang- undang Tubuh Kerajaan Terengganu

(a) Berdasarkan jadual di atas nyatakan persamaan yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Johor dan Terengganu.[6 Markah](b) Nyatakan kepentingan perlembagaan bertulis untuk negeri Johor, Kelantan dan Terengganu.[6 Markah](c) (i) Andaikan anda ialah pemimpin Malaysia,apakah perkara penting yang anda pertimbangkan untuk menggubal perlembagaan.[4 Markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah kepentingan perlembagaan.[4 Markah]

9. Perkembangan politik di Sabah dan Sarawak amat berbeza dengan perkembangan politik di Tanah Melayu.

(a) Nyatakan sebab-sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.[5 Markah](b) Ceritakan secara ringkas peristiwa penentangan rakyat Sarawak terhadap penjajahan British..[6Markah](c) (i) Pada pendapat anda kenapa gerakan politik di Sabah dan Sarawak agak perlahan berbanding di Tanah Melayu.[4 Markah] (ii) Pada pandangan anda apakah sikap yang perlu ada pada pejuang sejati untuk mempertahankan negara daripada dijajah.[5 Markah]10. Perjanjian Perseketuan Tanah Melayu 1957 penting sebagai symbol persetujuan British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu.

(a) Jelaskan isu yang dijadikan panduan oleh Suruhanjaya Reid untuk Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu 1957.[5 Markah](b) Huraikan isi-isi penting Perjanjian Perseketuan Tanah Melayu 1957[6 Markah](c) (i) Berdasarkan kajian anda jelaskan keistimewaan cara kemerdekaan Tanah Melayu dicapai.[5 Markah](II) Sebagai warganegara yang patriotic, apakah tanggungjawab anda untuk mengekalkan kemerdekaan negara kita.[4 Markah]11. Era globalisasi kini menjadikan matlamat k-masyarakat dan K-ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Malaysi