SGJ Christelijke Jeugdzorg Jaarverslag 2013

 • View
  229

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SGJ Christelijke Jeugdzorg Jaarverslag 2013

Text of SGJ Christelijke Jeugdzorg Jaarverslag 2013

 • PLEEGZORG

  PROFESSIONALISERING HULPVERLENERS

  Alle medewerkers hebben een

  (vernieuwde) VOG aangevraagd

  Alle uitvoerende hulpverleners zijn hbo-

  geschoold

  Alle uitvoerende hulpverleners zijn

  geregistreerd professional in het register

  jeugdzorgwerker

  Een deel van de uitvoerende hulpverleners

  zijn getraind in Sociale Netwerkstrategien

  Alle uitvoerende hulpverleners zijn getraind

  in gespreksvoering over seksueel misbruik

  Gezinsvoogden zijn getraind in juridische

  zaken en de Delta training

  INTERNE TRANSFORMATIE

  SGJ heeft een heldere koers uitgezet als

  voorbereiding op de transitie en transformatie

  van jeugdzorg. Onze residentile

  voorzieningen worden omgebouwd naar

  kleinschalige verblijfseenheden.

  De kern daarvan is dezelfde als in de

  pleegzorg: kinderen en jongeren wonen

  in of nabij een of meerdere gezinnen. Het

  is onze ambitie jongeren met problemen

  (ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek

  en/of sociaal- emotionele problematiek),

  die nu nog in een behandelgroep worden

  geplaatst, vanaf 2015 in (de nabijheid

  van) een gezinssetting op te nemen. We

  schakelen meer informele zorgverleners in en

  handhaven toch onze professionele kwaliteit.

  SGJ ziet - door landelijke spreiding - geen

  mogelijkheden om door de inzet van

  ambulante gezinswerkers een bijdrage te

  leveren aan de buurt- of gebiedsteams. Wij

  blijven onze ambulante expertise inzetten in

  combinatie met pleegzorg en kleinschalige

  verblijf-arrangementen. Uiteraard in nauwe

  samenwerking en afstemming met de

  sociale buurt- of gebiedsteams.

  INNOVATIE

  In de afgelopen jaren zijn, met fi nancile

  steun die kerken beschikbaar stelden,

  uitvoerende hulpverleners geschoold

  in Sociale Netwerkstrategien (Familie

  Netwerkberaad).

  STiP (Specialistische Tiener Pleegzorg)

  is, met fi nancile steun die kerken

  beschikbaar stelden, verder

  doorontwikkeld, waardoor de risicos op

  een breakdown bij tienerplaatsingen in

  pleeggezinnen verkleind is.

  Het project verkorting ots-duur, heeft tot

  een verkorting van de ots-duur in 2013

  geleid van 2,98 jaar naar 2,66 jaar.

  SGJ heeft zich verbonden aan een

  particulier initiatief dat vanaf 2014 duo-

  pleegzorg biedt.

  CLINTTEVREDENHEID EN CLINTENRAAD

  CLINTTEVREDENHEID

  VRIJWILLIG KADER

  CLINTTEVREDENHEID

  DEELNEMERS CURSUSSEN,

  TRAININGEN EN WORKSHOPS

  CLINTTEVREDENHEID

  GEDWONGEN KADER

  Het respons onder clinten die vanuit het

  gedwongen kader hulp ontvingen was

  te laag voor een betrouwbaar cijfer.

  CLINTENRAAD

  Aan de clintenraad nemen twee

  ouders en twee jongeren (uit de

  behandelgroepen) deel.

  In 2013 stonden onder andere de

  volgende punten op de agenda:

  Sluiting behandelgroep Boskoop

  Uitbesteding klachtencommissie

  Afbouw afdeling Gespecialiseerde

  Zorg

  Transformatie van de verblijffuncties

  Af- en ombouw afdeling Toegang

  KWALITEIT, CALAMITEITEN EN INCIDENTEN

  AKJ

  Vertrouwenspersonen van het AKJ

  (Advies-en Klachtenbureau Jeugdzorg)

  hielden spreekuur in de behandelgroepen

  en zijn beschikbaar voor clinten in de

  pleegzorg, ambulante zorg en (gezins)

  voogdij voor advies en ondersteuning in

  voorkomende klachtzaken.

  KLACHTEN

  Vanaf 1 januari 2013 is SGJ aangesloten

  bij de (KJU) Klachtencommissie Jeugdzorg

  Utrecht. Deze externe commissie behandelt

  klachten van clinten van SGJ uit heel

  Nederland.

  Aantal klachten vrijwillig kader: 1

  Aantal klachten gedwongen kader: 3

  Twee klachten (deels) gegrond, twee

  klachten ongegrond.

  KWALITEIT EN CALAMITEIT

  SGJ hanteert sinds 2013 de landelijk

  vastgestelde Meldcode huiselijk geweld en

  kindermishandeling.

  Als vervolg op het rapport van de

  commissie Samson over seksueel misbruik

  binnen de jeugdzorg is een Kwaliteitskader

  voorkomen seksueel misbruik ontwikkeld.

  Implementatie van het kader loopt door

  tot in 2014 en bestaat uit een set van

  maatregelen om misbruik in de jeugdzorg

  te voorkomen.

  In 2013 heeft SGJ vier meldingen gedaan

  bij de Inspectie Jeugdzorg. Alle meldingen

  betroffen seksueel grensoverschrijdend

  gedrag. De Inspectie Jeugdzorg ontvangt

  jaarlijks een overzicht en analyse van

  incidenten.

  Henk Knol, kwaliteitsmedewerker

  Incidenten worden bij ons zorgvuldig afgewikkeld, maar daarna ook grondig

  geanalyseerd. De meeste incidenten kun je niet voorkomen, maar je kunt er wel van

  leren, bijvoorbeeld hoe je - met de clint - zon incident beter kunt afhandelen.

  Christa Medema, ambtelijk secretaris Clintenraad

  SGJ heeft een kleine maar zeer betrokken Clintenraad die de Raad van

  Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dient, over alles wat clinten

  van SGJ aangaat. Altijd vanuit het perspectief van de clint en met het

  belang van de christelijke jeugdzorg op het oog. Daar zijn we heel blij mee!

  Wim van Wijk, Manager Zorg

  Binnen SGJ zoeken we altijd naar mogelijkheden voor verdere verbetering van

  onze pleegzorg, denk aan Mijn Backpack1 en de doorontwikkeling van

  Specialistische Tienerpleegzorg (STiP)2. Maatwerk voor elke jongere, dat drijft ons!

  Anglique Schuurman, Hoofd P&O

  In 2013 was sprake van een krimp onder het personeel, medewerkers moesten

  zich registreren in het beroepsregister jeugdzorgwerker en ze hebben regelmatig

  functiescholing gevolgd. Ik heb bewondering voor de betrokkenheid en

  professionaliteit van onze medewerkers en hun grote hart voor onze clinten.

  NETWERK- EN BESTANDSPLEEGOUDERS

  Pleegouders gaven de hoogste tevreden-

  heidscores aan de volgende uitspraken:

  Ik heb voldoende contact met onze

  pleegzorgwerker (97.8%)

  De pleegzorgwerker van SGJ neemt mij

  serieus (97.8%)

  Alle persoonlijke gegevens worden

  zorgvuldig behandeld (97.7%)

  Ik heb inspraak in het opstellen van het

  begeleidingsplan voor pleegouders

  (97.1%)

  De pleegzorgwerker van SGJ komt

  afspraken na (95.7%)

  Het uitkeren van pleegzorg-

  vergoedingen gebeurt vlot (95.7%)

  De pleegzorgwerker stelt het belang

  van het pleegkind centraal (95.7%)

  De gemiddelde tevredenheid

  onder pleegouders kwam uit op het

  rapportcijfer 7,9.

  PLEEGOUDERRAAD (POR)

  De pleegouderraad vergadert vier

  keer per jaar. In 2013 stonden onder

  andere de volgende punten op de

  agenda:

  Het jaarplan

  Het (opgeheven) verscherpt

  toezicht

  De toekomst van SGJ

  Christelijke Jeugdzorg en

  Stichting Gereformeerde

  Jeugdbescherming

  PLEEGZORGPLAATSINGEN

  In 2013 maakten 432 kinderen en

  jongeren gebruik van pleegzorg.

  Op 01-01-2013 waren er 316

  pleegkinderen in zorg.

  FACTS 1 JANUARI 2013

  Bart Nitrauw, Raad van Bestuur

  De liefde van Christus vult het hart van onze organisatie en de harten van onze

  medewerkers. Het is de stuwkracht die ons aandrijft in de ondersteuning die wij aan

  kinderen, jongeren en gezinnen mogen bieden. En zij merken dat op; door de manier

  waarop wij in het leven staan. Die houding vormt de basis voor onze professionaliteit.

  HART VAN DE ZAAK

  PROFESSIONALISERING, INTERNE TRANSFORMATIE EN INNOVATIE

  1. Mijn Backpack - http://www.g-kracht.com/pages/nl/groeikracht/-Onderzoeks--projecten/Mijn-Backpack

  2. STiP - http://www.sgj.nl/zorg-nodig/pleegzorg/stip

  Deeltijdpleegzorg: 68

  Voltijdpleegzorg: 242

  Spoedeisende zorg: 6

  Pleegzorg in vrijwillig kader: 121

  Pleegzorg in gedwongen kader: 195

  Netwerkplaatsingen: 141

  Bestandplaatsingen: 175

  89% van de hulp in

  vrijwillig kader werd

  positief afgelosten

  87%: 2012

  91% van de bij

  aanvang van de hulp

  gestelde doelen werd

  gehaald

  88%: 2012

  De tevredenheidsscore

  onder jongeren is 7,7

  7,3: 2012

  De tevredenheidsscore

  onder ouders/

  opvoeders is 7,9

  7,6: 2012

  De cursussen en trainingen zoals:

  Tijd voor puberteit, Meldcode en Goed

  kwaad!, werden door de cursisten

  als geheeld gewaardeerd met

  het rapportcijfer 8,3

  8,1: 2012Geplaatste pleegkinderen:

  0-4 jaar: 22

  5-11 jaar: 136

  12-14 jaar: 55

  15+: 103

  7.37.7

  7.67.9

  8.18.3

  In 2013 zijn er 4

  klachten behandelt

  18 klachten: 2012

  PLEEGOUDERS

  Aantal pleegouders in de kaartenbak 452

  Instroom nieuwe opgeleide bestandpleegouders 26

  Uitstroom opgeleide bestandpleegouders 42

  Instroom gescreende netwerkpleegouders 53

  Uitstroom netwerkpleegouders 50

  MEDEWERKERS

  2013:

  FTE: 125

  Ziekteverzuim: 3,9%

  In dienst: 14

  Uit dienst: 52

  2012:

  FTE: 145

  Ziekteverzuim: 6,4%

  In dienst: 20

  Uit dienst: 60

  ONDERNEMINGSRAAD

  Op 6 belangrijke onderwerpen is

  advies of instemming gevraagd:

  Sociaal kader

  behandel groep Boskoop

  Regioconfi guratie

  afdeling Pleegzorg

  Protocol Social Media

  Afbouw afdeling

  Gespecialiseerde Zorg

  Transformatie van de

  verblijffuncties

  Af- en ombouw afdeling

  Toegang

  SUBSIDIES ()

  Jeugdbeschermin